[Download] Tải QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ DỰ BÁO VÀ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, GIAI ĐOẠN 2010 – 2012 – Tải về File Word, PDF

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ DỰ BÁO VÀ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, GIAI ĐOẠN 2010 – 2012

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ DỰ BÁO VÀ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, GIAI ĐOẠN 2010 – 2012
Nội dung Text: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ DỰ BÁO VÀ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, GIAI ĐOẠN 2010 – 2012

Download


Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn, trọng tâm là công tác dự báo bằng mô hình số trị và dự báo cực ngắn, nhằm nâng cao chất lượng dự báo, phục vụ một cách tích cực hơn các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Bạn đang xem: [Download] Tải QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ DỰ BÁO VÀ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, GIAI ĐOẠN 2010 – 2012 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ DỰ BÁO VÀ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, GIAI ĐOẠN 2010 – 2012 File Word, PDF về máy

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ DỰ BÁO VÀ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, GIAI ĐOẠN 2010 – 2012

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ DỰ BÁO VÀ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, GIAI ĐOẠN 2010 – 2012

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  ——- c l p – T do – H nh phúc
  ————–
  S : 986/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 06 năm 2010

  QUY T NH

  PHÊ DUY T ÁN HI N I HÓA CÔNG NGH D BÁO VÀ M NG LƯ I QUAN
  TR C KHÍ TƯ NG TH Y VĂN, GIAI O N 2010 – 2012

  TH TƯ NG CHÍNH PH

  Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn c Ngh quy t s 27/NQ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2009 c a Chính ph v m t s gi i pháp
  c p bách trong công tác qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng;
  Xét ngh c a B Tài nguyên và Môi trư ng,

  QUY T NH:

  i u 1. Phê duy t án hi n i hóa công ngh d báo và m ng lư i quan tr c khí tư ng th y
  văn, giai o n 2010 – 2012 v i n i dung như sau:

  1. Tên án: Hi n i hóa công ngh d báo và m ng lư i quan tr c khí tư ng th y văn, giai
  o n 2010 – 2012.

  2. M c tiêu ch y u c a án:

  a) M c tiêu chung:

  Tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t, nâng cao năng l c quan tr c và d báo khí tư ng th y văn,
  tr ng tâm là công tác d báo b ng mô hình s tr và d báo c c ng n, nh m nâng cao ch t lư ng
  d báo, ph c v m t cách tích c c hơn các yêu c u phát tri n kinh t – xã h i, m b o an ninh
  qu c phòng c a t nư c, góp ph n gi m nh thi t h i do thiên tai gây ra và ng phó v i bi n i
  khí h u.

  b) M c tiêu c th :

  – Gia tăng m t và t ng hóa h th ng quan tr c khí tư ng th y văn nh m cung c p s li u
  chính xác, k p th i ph c v công ngh d báo b ng mô hình s , công ngh d báo mưa, lũ hi n
  i.

  – i m i và tăng cư ng năng l c h th ng x lý, lưu tr , truy n tin ph c v d báo khí tư ng
  th y văn.

  – Tri n khai th c hi n d báo khí tư ng th y văn c c ng n, nâng ch t lư ng d báo khí tư ng
  th y văn d n u các nư c trong khu v c ASEAN.

  – Xây d ng Trung tâm i u hành tác nghi p khí tư ng th y văn hi n i áp ng các yêu c u
  hi n i hóa công ngh d báo và thông tin khí tư ng th y văn.

  3. N i dung c a án:
  1

 2. án bao g m các n i dung chính như sau:

  a) Hi n i hóa m ng lư i quan tr c khí tư ng th y văn b m t:

  – u tư l p t 127 tr m khí tư ng t ng cho khu v c B c B ; trang b thi t b t ng o
  m c nư c và mưa cho 25 tr m th y văn hi n có trên h th ng sông H ng; l p t 412 i m o
  mưa t ng trên ph m vi toàn qu c và tăng cư ng thi t b o truy n th ng cho m ng lư i tr m
  khí tư ng, th y văn hi n có.

  – Thi t l p h th ng thu nh n, truy n tin, x lý thông tin, bao g m: trang b thi t b công ngh
  thông tin, truy n tin cho các tr m khí tư ng, th y văn, tr m o gió, Trung tâm Khí tư ng Th y
  văn t nh, ài Khí tư ng Th y văn khu v c, Trung tâm M ng lư i khí tư ng th y văn và môi
  trư ng, Trung tâm Công ngh Thông tin khí tư ng th y văn.

  b) Hi n i hóa m ng lư i quan tr c khí tư ng cao không:

  – M ng lư i tr m ra a th i ti t:

  + u tư xây d ng h th ng i u hành trung tâm, bao g m: trang b h th ng i u hành, qu n lý,
  x lý k thu t và ng b hóa công ngh i u hành, x lý thông tin c a t t c ra a trên m ng
  lư i.

  + u tư xây d ng 04 tr m ra a th i ti t t i: Vi t Trì, Vinh, Quy Nhơn, Pleiku và di chuy n
  tr m ra a th i ti t Nha Trang n v trí m i m b o các yêu c u k thu t.

  – M ng lư i thám không vô tuy n:

  u tư xây d ng m i 02 tr m thám không vô tuy n t i Cà Mau và Cam Ranh và nâng ch
  quan tr c c a toàn m ng lư i lên 2 obs/ngày.

  c) Xây d ng cơ s d li u và h th ng thông tin khí tư ng th y văn:

  – H th ng thông tin chuyên ngành ph c v d báo khí tư ng th y văn:

  + Xây d ng và trang b thi t b truy n s li u VSAT cho tr m trung tâm t i Hà N i.

  + Xây d ng và trang b thi t b truy n s li u VSAT cho 73 tr m xa (09 ài Khí tư ng Th y văn
  khu v c, 54 Trung tâm Khí tư ng Th y văn t nh và 10 tr m ra a).

  + Trang b 03 tr m VSAT di ng ph c v ng phó trong i u ki n th i ti t nguy hi m.

  – H th ng tích h p, x lý và chuy n m ch t ng d li u khí tư ng th y văn:

  + Trang b các ph n m m, bao g m: ph n m m t ng tích h p, x lý và chuy n m ch d li u
  khí tư ng th y văn; ph n m m t ng thi t l p ư ng truy n t i ưu gi a các h th ng m ng
  WAN – Internet – cáp quang – v tinh; ph n m m qu n tr m ng chuyên ngành khí tư ng th y
  văn; ph n m m t ng i u khi n h th ng thu th p, phân ph i d li u.

  + u tư h th ng thi t b : 02 máy ch file server và máy ch qu n tr h th ng t i Trung tâm
  Công ngh Thông tin khí tư ng th y văn; 64 máy ch cho Trung tâm D báo khí tư ng th y văn
  Trung ương, 9 ài Khí tư ng Th y văn khu v c và 54 Trung tâm Khí tư ng Th y văn t nh.

  – Cơ s d li u i u tra cơ b n khí tư ng th y văn ph c v d báo:
  2

 3. + Trang b h th ng ph n m m cơ s d li u c a các chuyên ngành: khí tư ng b m t, khí tư ng
  cao không, khí tư ng nông nghi p, khí tư ng th y văn bi n, th y văn, môi trư ng không khí và
  nư c, ph n m m qu n lý khai thác h th ng thông tin khí tư ng th y văn.

  + Xây d ng n i dung thông tin cho h th ng cơ s d li u khí tư ng th y văn.

  + Tăng cư ng cơ s h t ng k thu t công ngh thông tin (trang b thi t b máy tính; xây d ng
  m ng lưu tr SAN; xây d ng c ng thông tin a lý khí tư ng th y văn).

  + ào t o s d ng các ph n m m ng d ng ph c v cho vi c xây d ng cơ s d li u i u tra cơ
  b n khí tư ng th y văn; ào t o chuy n giao công ngh , phân tích, t ng h p, qu n tr h th ng,
  qu n tr cơ s d li u, qu n tr m ng.

  d) Hi n i hóa công ngh d báo khí tư ng th y văn:

  – Hi n i hóa công ngh d báo khí tư ng:

  + Trang b h th ng ng hóa s li u khí tư ng th y văn, b ph n m m ti p nh n, x lý, tích
  h p, hi n th các ngu n s li u quan tr c b m t, cao không, v tinh, ra a, s n ph m mô hình s .

  + Phát tri n 02 mô hình s tr d báo khí tư ng phân gi i cao cho khu v c h n ch .

  + Ti p nh n và tri n khai ng d ng ph n m m nghi p v h tr d báo th i ti t c c ng n
  (TITAN/TIFS/STSAT/SWIRLS); so n th o quy trình nghi p v d báo th i ti t c c ng n.

  + Mua s li u b m t, s li u phân tích và d báo khí tư ng quy mô toàn c u c a Trung tâm d
  báo th i ti t Châu Âu làm u vào và i u ki n biên cho mô hình lãnh th h n ch Vi t Nam.

  – Hi n i hóa công ngh d báo th y văn bi n:

  Trang b b ph n m m t h p d báo th y văn bi n và thi t l p t h p d li u u vào cho mô
  hình.

  – Hi n i hóa công ngh d báo th y văn:

  + Trang b công ngh d báo th y văn vùng thư ng lưu các h ch a.

  + Trang b công ngh s d báo lũ c c ng n cho các sông có d c l n, di n bi n lũ nhanh.

  + Trang b công ngh c nh báo ng p úng th i gian th c cho các ô th .

  + Trang b ph n m m t ng truy n s li u, s n ph m, k t qu phân tích và d báo lên Website,
  m ng thông tin n i b và cho các cơ quan, ban ngành, phương ti n thông tin i chúng.

  – Trang b h th ng tính toán m nh:

  Trang b m t h th ng máy tính m nh áp ng yêu c u ch y các mô hình và ph n m m.

  ) Xây d ng Trung tâm i u hành tác nghi p khí tư ng th y văn:

  Xây d ng tòa nhà trung tâm i u hành tác nghi p khí tư ng th y văn v i t ng di n tích sàn xây
  d ng kho ng 20.200 m2.

  3

 4. e) án ư c chia thành 05 d án thành ph n như sau:

  – D án thành ph n 1 hi n i hóa m ng lư i quan tr c khí tư ng th y văn b m t, kinh phí u
  tư kho ng 342 t ng, d án ư c chia thành 02 ti u d án:

  + Phát tri n m ng lư i tr m, i m o mưa, o m n ph c v d báo khí tư ng th y văn giai o n
  2010 – 2012. Kinh phí th c hi n kho ng 124,6 t ng;

  + Tăng cư ng năng l c m ng lư i quan tr c khí tư ng th y văn b m t ph c v d báo khí tư ng
  th y văn. Kinh phí th c hi n kho ng 217,4 t ng.

  – D án thành ph n 2 hi n i hóa m ng lư i quan tr c khí tư ng cao không, kinh phí u tư
  kho ng 292 t ng, d án ư c chia thành 06 ti u d án:

  + L p t tr m ra a th i ti t Vi t Trì ph c v d báo khí tư ng th y văn. Kinh phí th c hi n
  kho ng 46,15 t ng;

  + L p t tr m ra a th i ti t Pleiku ph c v d báo khí tư ng th y văn. Kinh phí th c hi n
  kho ng 46,15 t ng;

  + L p t tr m ra a th i ti t Vinh ph c v d báo khí tư ng th y văn. Kinh phí th c hi n
  kho ng 51,4 t ng;

  + L p t tr m ra a th i ti t Quy Nhơn ph c v d báo khí tư ng th y văn. Kinh phí th c hi n
  kho ng 73,4 t ng;

  + u tư phát tri n 02 tr m Vô tuy n thám không Cam Ranh, Cà Mau ph c v d báo khí tư ng
  th y văn. Kinh phí th c hi n kho ng 24,2 t ng;

  + u tư trang b h th ng i u hành, qu n lý, x lý k thu t, t h p nh ra a trung tâm ph c v
  d báo khí tư ng th y văn. Kinh phí th c hi n kho ng 50,5 t ng.

  – D án thành ph n 3 xây d ng cơ s d li u và hi n i hóa h th ng thông tin khí tư ng th y
  văn, kinh phí u tư kho ng 294 t ng, d án ư c chia thành 03 ti u d án:

  + Xây d ng h th ng thông tin chuyên ngành khí tư ng th y văn. Kinh phí th c hi n kho ng
  196,7 t ng;

  + Xây d ng ng b h th ng m ng máy tính và tích h p, x lý, chuy n m ch t ng d li u
  khí tư ng th y văn. Kinh phí th c hi n kho ng 56,95 t ng;

  + Xây d ng cơ s d li u khí tư ng th y văn ph c v d báo. Kinh phí th c hi n kho ng 40,29
  t ng.

  – D án thành ph n 4: hi n i hóa công ngh d báo khí tư ng th y văn, kinh phí u tư kho ng
  151,83 t ng.

  – D án thành ph n 5: xây d ng Trung tâm i u hành tác nghi p khí tư ng th y văn, kinh phí
  u tư kho ng 262 t ng.

  4. T ng m c v n u tư và kinh phí th c hi n án kho ng 1.391 t ng t ngân sách nhà
  nư c trong ó:

  4

 5. -V n u tư phát tri n kho ng 1.109 t ng;

  – V n s nghi p kinh t kho ng 282 t ng.

  5. Th i gian th c hi n án: t năm 2010 n năm 2012.

  6. Cơ quan ch qu n u tư và ch u tư:

  – Cơ quan ch qu n u tư: B Tài nguyên và Môi trư ng.

  – Cơ quan ch u tư: Trung tâm Khí tư ng Th y văn Qu c gia

  i u 2. T ch c tri n khai th c hi n

  1. B Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n nhi m v c a cơ quan ch qu n u tư, ch o xây
  d ng và phê duy t các d án, ti u d án thu c án theo quy nh hi n hành.

  2. B K ho ch và u tư, B Tài chính:

  – Ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u cơ ch , chính sách, b trí v n huy ng
  t trái phi u Chính ph , v n ngân sách nhà nư c cho án ngay t quý II năm 2010, l p k
  ho ch hàng năm, b trí v n m b o ti n t h c hi n án.

  – V n ng ngu n v n ODA và các ngu n vi n tr qu c t th c hi n nâng cao năng l c d
  báo khí tư ng th y văn.

  i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.

  i u 4. B trư ng các B : Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Thông tin
  và Truy n thông và Th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t
  nh này./.

  KT. TH TƯ NG
  Nơi nh n:
  PHÓ TH TƯ NG
  – Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
  – Các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, K ho ch
  và u tư, Thông tin và Truy n thông;
  – Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão TW;
  – VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T; các V : KGVX,
  KTTH, TH;
  – Lưu: Văn thư, KTN (5b).
  Hoàng Trung H i

  5

Download tài liệu QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ DỰ BÁO VÀ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, GIAI ĐOẠN 2010 – 2012 File Word, PDF về máy