[Download] Tải Quy chế trả lương thưởng và chế độ cho người lao động của công ty – Tải về File Word, PDF

Quy chế trả lương thưởng và chế độ cho người lao động của công ty

Quy chế trả lương thưởng và chế độ cho người lao động của công ty
Nội dung Text: Quy chế trả lương thưởng và chế độ cho người lao động của công ty

Download


Việc trả lương, thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Tạo động lực thúc đẩy người lao động nâng cao kiến thức tích lũy kinh nghiệm. Là đòn bẩy kinh tế đi đôi với sự phát triển của công ty. Thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động.

Bạn đang xem: [Download] Tải Quy chế trả lương thưởng và chế độ cho người lao động của công ty – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quy chế trả lương thưởng và chế độ cho người lao động của công ty File Word, PDF về máy

Quy chế trả lương thưởng và chế độ cho người lao động của công ty

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quy chế trả lương thưởng và chế độ cho người lao động của công ty

 1. QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO
  ĐỘNG CỦA CÔNG TY

  CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1: Mục đích

  – Việc trả lương, thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận nhằm khuyến
  khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và
  đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh
  của công ty.

  – Tạo động lực thúc đẩy người lao động nâng cao kiến thức tích lũy kinh
  nghiệm.

  – Là đòn bẩy kinh tế đối với sự phát triển của công ty.

  – Thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các
  chế độ cho người lao động.

  Điều 2: Những căn cứ

  – Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/ 6/1994, luật sửa đổi bổ sung một số
  điều của Bộ luật Lao động ngày 02/04/2002; Luật sửa đổi bổ sung một số
  điều của Bộ luật lao động ngày 29/06/2006;

  – Căn cứ vào nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ và
  thông tư hướng dẫn số 27/2010/TT-LĐTBXH ngày 14/09/2010.

  – Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005.

  – Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Việt Fresh ngày
  04/09/2012

  – Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/09/2012 về việc thông
  qua quy chế trả lương, thưởng của công ty.

  – Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc công ty.

 2. Điều 3: Những nguyên tắc trả lương

  3.1: Nguyên tắc chung

  1. Quy chế trả lương, thưởng phải được sự thống nhất của Ban chấp hành
  công đoàn cơ sở trong việc xây dựng, sửa đổi bổ sung và giám sát thực
  hiện.

  2. Những nội dung quy định trong quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được
  Sở Lao động – Thương binh xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thừa nhận, bãi
  bỏ các quy định trước đây trái với quy chế này.

  3. Công ty vận dụng Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của
  Chính phủ quy định hệ thống bảng lương, thang lương và phụ cấp lương
  của các công ty Nhà nước để xếp lương cơ bản cho người lao động.

  4. Trong mọi trường hợp chưa quy định trong quy chế này sẽ thực hiện quy
  định của Nhà nước về chính sách tiền lương, tiền công.

  3.2. Nguyên tắc phân phối :

  1. Việc phân phối tiền lương, gắn liền với năng suất chất lượng, hiệu quả
  sản xuất kinh doanh của công ty và các cá nhân người lao động theo đúng
  quy định của Nhà nước.

  2. Việc trả lương cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh
  doanh chung của đơn vị và mức độ đóng góp của người lao động theo
  nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, làm công việc gì, chức
  vụ gì hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó. Khi thay đổi công việc ,
  thay đổi chức vụ thì hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới.

  3. Khi kết quả sản xuất kinh doanh tăng lên thì tiền lương của người lao
  động tăng theo hiệu quả thực tế phù hợp với Quỹ tiền lương thực hiện
  được giám đốc phê duyệt.

  Điều 4: Đối tượng áp dụng

 3. – Quy chế này được áp dụng cho tất cả người lao động làm việc theo hợp
  đồng tại công ty Việt Fsesh.

  CHƯƠNG II : HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG

  1. Phân loại:

  – Trả lương theo THỜI GIAN: là hình thức trả lương cho người lao động, căn
  cứ ngày làm việc thực tế của tháng. Lương thời gian áp dụng cho nhân
  viên văn phòng và CNV làm việc hành chánh tại các bộ phận khác.
  – Trả lương SẢN PHẨM: là hình thức trả lương cho người lao động, căn cứ
  vào số lượng, chất lượng sản phẩm làm ra.
  – Trả lương KHOÁN: là hình thức trả lương cho người lao động theo khối
  lượng và chất lượng công việc phải hoàn thành. Mức lương khoán áp
  dụng cho các cấp quản lý của công ty.
  – Mức lương THỬ VIỆC: 70% lương tối thiểu của công ty.

  2. Cách tính lương của các hình thức trả lương:

  2.1. Tính lương sản phẩm :
  – Lương sản phẩm của người lao động dựa trên số lượng sản phẩm đạt chất

  lượng và đơn giá sản phẩm của người lao động.
  – Đơn giá sản phẩm do Trưởng bộ phận sản xuất duyệt. Trường hợp sản xuất
  mã hàng mới thì đơn giá sản phẩm được nhân thêm 20 %.
  2.2. Tính lương thời gian, khoán :
  – Lương thời gian bằng mức lương cơ bản chia cho số ngày hành chánh trong
  tháng nhân với thời gian làm việc (tăng ca bình thường x 1.5, tăng ca ch ủ
  nhật x 2.0…).
  – Tính lương khoán : Hưởng nguyên mức lương khoán trường hợp người
  hưởng lương khoán nghỉ trên 3 ngày/tháng thì thời gian vượt quá không
  được tính lương.

 4. 3. Ngạch, bậc lương:
   Mức lương tối thiểu mà công ty áp dụng cho công nhân viên toàn công ty là
  mức lương 2.000.000 VNĐ/tháng, trong trường hợp công nhân viên làm đủ
  số ngày công trong tháng. Cụ thể áp dụng theo thang lương trong bảng sau :
 5. CHƯỞNG III : TÍNH TOÁN VÀ TRẢ LƯƠNG

  – Việc tính toán lương cho người lao động dựa vào thời gian làm việc trên thẻ
  chấm công, được đối chiếu với bảng chấm công khi cần thiết.
  – Việc tính toán lương dựa trên nguyên tắc chính xác về số liệu, đảm bảo
  thời gian trả lương cho người lao động đúng theo quy định.
  – Người lao động được nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, được quy ền
  đối chiếu với bảng lương tổng do Trưởng bộ phận trực tiếp giữ (bản
  copy).
  – Tiền lương trả cho người lao động. Mỗi tháng một lần, vào ngày 05 đến
  ngày 10 của tháng. Đối với lương sản phẩm, được trả làm hai l ần (mỗi
  lần trả sau khi kết toán số lượng vào ngày 15, ngày 30 của tháng, lương
  sản phẩm được trả chấm nhất không quá 7 ngày sau ngày kết toán.

  CHƯƠNG IV: CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG
  1. Về chế độ xét nâng lương : Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho

  CNV một lần vào tháng thứ 04 của năm.
  2. Niên hạn và đối tượng được trong diện xét nâng lương : Cán bộ CNV đã có

  đủ niên hạn một năm hưởng ở một mức lương( kể từ ngày xếp lương lần
  kế với ngày xét lên lương mới ) với điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ
  được giao và không vi phạm Nội qui lao động, không bị xử lý kỷ luật từ

 6. hình thức khiển trách bằng vănm bản trở lên. Nếu có vi phạm thì không
  được vào diện xét. Năm sau mới được xét nâng lương, với điều kiện
  không tái phạm kỷ luật lao động.
  3. Việc nâng lương đột xuất thực hiện đối với CNV làm việc tốt, xuất sắc
  nhiệm vụ được giao, do Trưởng bộ phận đề xuất.
  4. Thủ tục xét nâng lương : Đến, ký xét duyệt nâng lương. Phòng HCNS ra

  soát và tổng hợp danh sách Cán bộ CNV đã đủ niên hạn nâng lương. Gởi
  danh sách xuống các đơn vị, để tham khảo ý kiến của Lãnh đạo cơ sở. Sau
  đó, phòng HCNS lập biểu, trình Ban lãnh đạo Công ty để xét duyệt. Khi
  được duyệt, phòng HCNS thảo Quyết định trình Giám đốc ký chính thức,
  và mời CNV có tên được nâng lương để trao Quyết định. Đối với CNV
  chưa đuợc xét nâng lương thì giải thích để CNV yên tâm.

  5. Mức nâng của mỗi bậc lương từ 10 % – 20 % mức lương hiện tại tuỳ theo
  kết quả kinh doanh của công ty trong năm.

  CHƯƠNG V : CÁC KHOẢN TIỀN PHỤ CẤP VÀ TRỢ CẤP
  1. PHỤ CẤP :

  – Phụ cấp trách nhiệm: Cấp quản lý được thưởng tiền trách nhiệm hàng
  tháng, mức thưởng là 10 % lương cơ bản.
  – Tiền công tác phí:
   CNV thường xuyên công tác ở ngoài thì được thưởng là: 200 000
  đồng/tháng.
   Đối với CNV không thường xuyên đi công tác thì được hưởng Công tác phí

  theo bảng công tác phí của Công ty. Cụ thể là:
   Đối với CNV đi công tác ngoài không thường xuyên thì được phụ cấp
  (không áp dụng công tác nội bộ trong công ty):
  + 15000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiều

 7. + 35 000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiều từ 20 đến 30 km

  + 50 000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiều từ 30km trở lên.

  2. TRỢ CẤP :

  1. Trợ cấp điện thoại: cấp cho CNV
  thường xuyên công tác ngoài để phục vụ cho công việc.
  2. Tiền trợ cấp nghỉ việc: Mỗi năm làm
  việc được trợ cấp 50% tiền tháng lương theo tiền lương cơ bản tháng gần
  nhất.
  3. Tiền trợ cấp nghỉ chờ việc:
  – Trường hợp phải ngừng chờ việc không do lỗi của người lao động, Giám
  đốc Công Ty sẽ trợ cấp cho người Lao Động bằng 100 % mức l ương quy
  định .
  – Nếu do lỗi của người lao động thì lúc đó người lao động không được trả
  lương .
  4. Những ngày nghỉ được hưởng
  nguyên lương:
  – Nghỉ lễ.
  – Bản thân kết hôn: nghỉ 03 ngày .
  – Con kết hôn : nghỉ 01 ngày .
  – Cha, mẹ chết (kể cả bên chồng ,vợ ), vợ hoặc chồng , con chết được nghỉ 03
  ngày .
  – Nghỉ phép. Người lao động thôi việc có đơn xin nghỉ phép mà chưa nghỉ
  phép năm hoặc chưa được nghỉ hết số ngày phép năm thì sẽ được thanh
  toán tiền những ngày chưa nghỉ này . Người lao động đang trong thời gian
  thử việc hoặc chưa ký HĐLĐ thì chưa được hưởng các chế độ của nhà
  nước quy định .
  Các phúc lợi khác :
  – Bản thân người lao động kết hôn được mừng 200.000 đồng .
  – Cha mẹ hai bên, con, chồng, vợ chết được viếng 200.000 đồng .

 8. – Thiên tai, hỏa hoạn được trợ cấp: 300.000 đồng .
  – Trợ cấp khó khăn (tùy hoàn cảnh từng người) Ban Giám Đốc trợ cấp từ
  200.000 đến 500.000 đồng / người .

  CHƯƠNG VI: CHẾ ĐỘ THƯỞNG

  1. Thưởng cuối năm:
  – Hàng năm nếu Công Ty kinh doanh có lãi Công Ty sẽ trích từ lợi nhuận đễ
  thưởng cho NLĐ mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận mỗi năm.
  – Mức thưởng cụ thể từng NLĐ tùy thuộc vào sự đóng góp công sức, chất
  lượng công tác, chấp hành đầy đủ nội quy, các quy định của Công ty.
  – Được tính = tỷ lệ % * [tổng lương thực tế trong năm / 12 tháng]. Phòng
  HCNS có trách nhiệm lập tờ trình về tỷ lệ %, dự toán tổng tiền thưởng
  tháng lương 13 trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.
  2. Thưởng tuần: Hàng tuần dựa trên việc đánh giá thực
  hiện công việc của CNV Trưởng bộ phận sản xuất lập bảng đánh giá
  thực hiện công việc. Bảng đánh giá chuyển về Phòng HCNS xem xét, sau
  đó chuyển Giám đốc công ty duyệt làm căn cứ thưởng cho người lao động.
  3. Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương
  lịch:

  – Số tiền thưởng từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng tuỳ thuộc vào kết quả
  kinh doanh của Công ty.
  – Phòng HCNS có trách nhiệm lập tở trình BGĐ về số tiền thưởng, dự toán
  tiền thưởng trình BGĐ trước 15 ngày so với ngày lễ tương ứng, lập danh
  sách CBCNV được thưởng trước 3 ngày so với ngày lễ tương ứng.
  4. Thưởng thâm niên:
  – Thâm niên được tính chi tiết tới từng tháng (nếu từ 15 ngày trở lên thì tính
  đủ tháng, nếu dưới 15 ngày thì không được tính đủ tháng.
  – Tiền thâm niên = số tháng thâm niên * số tiền thâm niên 1 tháng.

 9. – Phòng HCNS có trách nhiệm lập tờ trình về số tiền thâm niên của 1 tháng,
  dự toán tổng tiền thâm niên trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.
  – Thưởng thâm niên được trả vào cuối năm ( Âm lịch).
  5. Thưởng đạt doanh thu:
  Phòng Kinh doanh đạt doanh thu do BGĐ giao được thuởng phần trăm
  doanh thu hàng tháng, trường hợp vượt doanh thu thì Phòng Kinh doanh làm
  tờ trình về việc đạt doanh thu, mức được hưởng cho từng CNV trình BGĐ
  duyệt và chuyển cho Phòng Kế toán trả cùng với lương tháng.
  Trên đây là nội dung bản qui định về trả tiền lương, tiền thưởng, tiền
  phụ – trợ cấp được áp dụng đối với toàn thể Cán bộ CNV Công ty, có hiệu
  lực thi hành kể từ ngày ban hành. Giao cho Trưởng phòng HCNS và Kế
  toán trưởng Công ty, triển khai thực hiện. Quá trình có phát sinh vướng
  mắc, sẽ được nghiên cứu điều chỉnh phù hợp.

Download tài liệu Quy chế trả lương thưởng và chế độ cho người lao động của công ty File Word, PDF về máy