[Download] Tải Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra – Tải về File Word, PDF

Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra
Nội dung Text: Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra – Tải về File Word, PDF

Quản trị rủi ro trên thị trường tài chính là vấn đề hết sức cấp bách đối với Việt Nam bởi hệ thống ngân hàng đang gánh số nợ xấu cao, một số ngân hàng yếu kém cần được xử lý… Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh dựa trên dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thông tin và các công trình nghiên cứu về quản trị rủi ro ngân hàng thương mại tại Việt Nam, bài viết khái quát thực tế quản trị rủi ro hiện nay và nhận diện cụ thể những vấn đề đặt trong thời gian tới đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra File Word, PDF về máy

Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra

TÀI CHÍNH – Tháng 9/2017<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br />
VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA<br />
PGS., TS. NGUYỄN THƯỜNG LẠNG – Đại học Kinh tế quốc dân<br />
<br />
Quản trị rủi ro trên thị trường tài chính là vấn đề hết sức cấp bách đối với Việt Nam bởi hệ thống<br />
ngân hàng đang gánh số nợ xấu cao, một số ngân hàng yếu kém cần được xử lý… Sử dụng<br />
phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh dựa trên dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng<br />
Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thông tin và các công trình nghiên cứu về quản trị rủi ro ngân hàng<br />
thương mại tại Việt Nam, bài viết khái quát thực tế quản trị rủi ro hiện nay và nhận diện cụ thể<br />
những vấn đề đặt trong thời gian tới đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam…<br />
Từ khóa: Quản trị rủi ro, ngân hàng thương mại, Basel II, thị trường, cam kết quốc tế<br />
<br />
<br />
<br />
vai trò cụ thể, các cơ quan này vẫn không có quyền<br />
Risk management on the financial market is<br />
ra quyết định, chỉ đóng vai trò tư vấn.<br />
an emerging issue in Vietnam as the banking<br />
Clara-Iulia, Zinca (2015) đề cập đến các rủi ro<br />
system is presently bearing a large amount<br />
trong hoạt động ngân hàng, đồng thời dựa trên các<br />
of bad debts and there have been variety<br />
tiêu chuẩn về đánh giá rủi ro phổ biến của các tổ<br />
of commercial banks are operating at low<br />
chức để đề xuất giải pháp quản lý rủi ro như phát<br />
performance… Using the methods of analyzing,<br />
triển văn hóa rủi ro, cải thiện việc thu các khoản<br />
summarizing and comparing the data from the<br />
phải thu, phát triển mô hình rủi ro hiệu quả và sáng<br />
State Bank, World Bank and IMF, information<br />
tạo, tư duy lại việc phân bổ vốn, phát triển tầm nhìn<br />
and figures from the previous studies of risk<br />
giảm thiểu rủi ro và tập trung vào các rủi ro ý nghĩa,<br />
management for commercial banks in Vietnam,<br />
các quy trình chủ yếu, sự phối hợp ở cấp cao nhất,<br />
the paper overviews on the risk management<br />
quy định rõ vai trò, trách nhiệm, đánh giá mức độ<br />
practice and defines the arisen issues for the<br />
giảm thiểu rủi ro, lợi ích và chi phí quản trị rủi ro, sử<br />
commercial banks in Vietnam.<br />
dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ quản trị rủi ro.<br />
Keywords: Risk management, commercial Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng của Ngân<br />
banks, Basel II, market, international hàng Thanh toán Quốc tế (2001) chỉ ra rằng: Đối với<br />
commitments<br />
lĩnh vực ngân hàng, rủi ro tín dụng được đánh giá là<br />
rủi ro chiếm tỷ trọng lớn nhất và là một phần cố hữu<br />
của các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng.<br />
Ngày nhận bài: 4/8/2017 Goyal (2010) dựa trên việc trình bày từng trụ cột<br />
Ngày hoàn thiện biên tập: 23/8/2017 tiêu chuẩn Basel II là yêu cầu dự trữ bắt buộc, rà<br />
Ngày duyệt đăng: 25/8/2017<br />
soát giám sát, tăng cường kỷ luật thị trường và tình<br />
hình hệ thống Ngân hàng Ấn Độ để đề xuất tương<br />
Cơ sở lý luận xứng các nguồn vốn đối với rủi ro tín dụng, nguồn<br />
vốn đối với rủi ro hoạt động và nguốn vốn đối với<br />
Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về quản trị rủi ro thị trường. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra những<br />
rủi ro ngân hàng thương mại. Pyle (1997) giải thích thách thức của Ngân hàng Ấn Độ trong việc thay<br />
cơ sở lý thuyết, sự cần thiết quản trị rủi ro và nhấn thế kiểm soát nội bộ và mô hình quản lý rủi ro, đặc<br />
mạnh rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng. Tập đoàn biệt là việc áp dụng bộ tiêu chuẩn Basel II.<br />
Ngân hàng Danske (2016) chỉ ra các loại rủi ro cần Ở Việt Nam, cũng đã có nhiều công trình nghiên<br />
quản trị gồm: rủi ro tín, rủi ro thị trường, rủi ro thanh cứu về quản trị rủi ro như là một thách thức nội tại<br />
khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro bảo hiểm và các loại của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt<br />
rủi ro khác. Hội đồng quản trị (HĐQT) thành lập các Nam (Cấn Văn Lực, 2016); Phát triển bền vững hệ<br />
Ủy ban để giám sát rủi ro nhưng dù được xác định thống ngân hàng như là một quan niệm bao trùm cả<br />
<br />
19<br />
ĐẢM BẢO AN NINH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ<br />
<br />
quản trị rủi ro (Nguyễn Thị Mùi, 2014). Tình hình rủi<br />
HÌNH 1: TỶ LỆ NỢ XẤU SO VỚI TỔNG NỢ CỦA CÁC NGÂN HÀNG<br />
ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam gắn với THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2015<br />
các vấn đề như nợ xấu, tín dụng đen, chiếm dụng<br />
vốn, thu lỗ, những biến động lớn trên thị trường tiến<br />
tệ… (IDGVietnam, 2013).<br />
Cũng có quan điểm đề cập cụ thể đến quản trị rủi<br />
rỏ như: quản trị rủi ro thanh khoản thông qua việc<br />
các ngân hàng đề ra các gói giải pháp khác nhau để<br />
ứng phó với rủi ro thành khoản và khi gặp rủi ro,<br />
sẽ có nguồn bù đắp thiếu hụt thanh khoản kịp thời<br />
(Nguyễn Trí Hiếu, 2013). Rủi ro thanh khoản của<br />
các ngân hàng thương mại cũng được nghiên cứu,<br />
phân tích có hệ thống và đề xuất giải pháp mang Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2016)<br />
tính lâu dài (Nguyễn Bảo Huyền, 2016).<br />
Ngoài ra, còn có nhiều công trình nghiên cứu là trường (thay đổi giá trị tài sản ròng do thay đổi điều<br />
các đề tài khoa học, đề án nghiên cứu về quản trị kiện thị trường cơ bản như: Lãi suất, tỷ giá, vốn chủ<br />
rủi ro của ngân hàng thương mại Việt Nam. Hầu sở hữu và giá cả hàng hóa); Rủi ro tín dụng (thay<br />
hết các nghiên cứu đều chỉ ra rủi ro của các ngân đổi giá trị tài sản thuần do thay đổi năng lực của các<br />
hàng thương mại Việt Nam bộc lộ rất lớn và thể bên liên đới trong hợp đồng); Rủi ro tác nghiệp (chi<br />
hiện khá đa dạng, cho nên cần nhiều giải pháp từ phí phát sinh do sai phạm dẫn đến mất khả năng<br />
nhiều góc độ bao gồm từ Ngân hàng Nhà nước thanh toán, không đáp ứng các quy định đúng thời<br />
(NHNN), ngân hàng thương mại, khách hàng và điểm); Rủi ro thực hiện (các khoản lỗ do không giám<br />
giải pháp được đặt biệt nhấn mạnh là áp dụng Tiêu sát hợp lý nhân viên hoặc thiếu áp dụng các giải<br />
chuẩn Basel II. pháp hợp lý, còn gọi là rủi ro mô hình). Trong 4<br />
nhóm rủi ro chủ yếu này, về tài chính, có 2 loại rủi<br />
ro đầu tiên được đề cập và thảo luận nhiều hơn so<br />
Quản trị rủi ro là quá trình tác động của các<br />
nhà quản lý đến rủi ro nhằm phòng ngừa, giảm với 2 loại sau.<br />
thiểu, lảng tránh, bảo vệ, tự bảo hiểm, hoặc Quản trị rủi ro là quá trình các nhà quản lý đáp<br />
chuyển rủi ro từ khâu công việc này hay chủ ứng các nhu cầu thông qua nhận dạng các loại rủi<br />
thể này sang khâu hoặc chủ thể khác. ro chủ yếu, áp dụng các biện pháp rủi ro hoạt động,<br />
xây dựng hệ thống các công việc để giám sát vị thế<br />
rủi ro có kết quả (Pyle 1997).<br />
Như vậy, vấn đề quản trị rủi ro của các ngân Theo các cuốn cẩm nang hay sổ tay nghiệp vụ<br />
hàng thương mại cần được nghiên cứu, phân tích, của ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro thường<br />
đánh giá gắn với yếu tố hội nhập và phát triển, cũng được định nghĩa là quá trình tác động của các nhà<br />
như chỉ ra các vấn đề đặt ra để có giải pháp cho quản lý đến rủi ro nhằm phòng ngừa, giảm thiểu,<br />
trong thời gian tới. Đặt biệt, để chỉ ra các điểm mới, lảng tránh, bảo vệ, tự bảo hiểm, hoặc chuyển rủi ro<br />
bài viết tập trung nhấn mạnh đến các yếu tố mang từ khâu công việc này hay chủ thể này sang khâu<br />
tính xu hướng toàn cầu như xu hướng sử dụng tiêu hoặc chủ thể khác.<br />
chuẩn Basel II và tác động của cuộc Cách mạng Các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện<br />
Công nghiệp 4.0, cũng với cơ sở thực tiễn trong nay được xem là các tổ chức tín dụng (TCTD) theo<br />
quản trị rủi ro các ngân hàng thương mại trong giai nghĩa rộng và hoạt động theo mô hình công ty gồm:<br />
đoạn 2008-2016. Vietcombank, Vietinbank, BIDV, ACB, TechcomBank,<br />
Thực trạng rủi ro và quản trị rủi ro VPBank, Agribank, MB, Marintimebank, SHB,<br />
tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Eximbank, Navibank, Sacombank, DongABank,<br />
Oceanbank, Kien Long Bank, Nam A Bank, HD<br />
Theo cách hiểu phổ biến, rủi ro là những sự kiện Bank, MDB, Vietcapital Bank, SCB, TPBank, Lienviet<br />
hoặc các khả năng gây ra các khoản lỗ hoặc tổn thất Bank. Bên cạnh đó, còn có ngân hàng hoặc chi nhánh<br />
vật chất hoặc phi vật chất, thậm chí thảm họa tài ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức<br />
chính đối với ngân hàng. Theo Pyle (1997), rủi ro tài chính. Các loại rủi ro phát sinh đối với các ngân<br />
thường được phân chia thành nhóm chủ yếu và thứ hàng thương mại Việt Nam là đối tượng chủ yếu của<br />
yếu. Nhóm các rủi ro chủ yếu bao gồm: Rủi ro thị công tác quản trị rủi ro. Các loại rủi ro có liên quan<br />
<br />
20<br />
TÀI CHÍNH – Tháng 9/2017<br />
<br />
đến các ngân hàng thương mại<br />
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO “3 LỚP PHÒNG VỆ”<br />
Việt Nam thường là rủi ro nợ<br />
xấu, rủi ro thanh khoản, rủi ro Hội đồng quản trị<br />
Ủy ban Quản lý rủi ro Ban Kiểm soát<br />
tác nghiệp. Mỗi loại rủi ro đều<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
ở cấp cao<br />
Quản trị<br />
Thiết lập mục tiêu và chiến lược của ngân hàng, khẩu vị rủi ro và chịu trách nhiệm cuối cùng<br />
<br />
có phương thức quản trị khá<br />
hữu hiệu. Điển hình như: Tổng giám đốc và Ban điều hành<br />
<br />
<br />
Thứ nhất, quản trị rủi ro nợ<br />
Lớp phòng vệ thứ 1 Lớp phòng vệ thứ 2 Lớp phòng vệ thứ 3<br />
xấu: Theo định nghĩa, nợ xấu là Các bộ phận kinh doanh Quản lý rủi ro Kiểm toán nội bộ<br />
Xây dựng phương pháp và giám sát quá<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Gắn liền với quản lý rủi ro<br />
nợ sử dụng không có hiệu quả, Tập trung quản lý rủi ro trong các hoạt<br />
động tác nghiệp hàng ngày: trình quản lý rủi ro hàng ngày tại lớp 1:<br />
Tập trung vào việc rà soát độc<br />
lập:<br />
• Trực tiếp áp dụng và thực hiện • Phát triển và triển khai khung quy • Tính hiệu quả của toàn bộ<br />
không có khả năng thu hồi. Tỷ quy chế, quy trình quản lý rủi ro chế quản lý rủi ro, các chính sách, quá trình QLRR<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Thực hiện<br />
vào quá trình tác nghiệp hàng hệ thống, quy trình và công cụ quản • Tính tuân thủ quy chế, chính<br />
lệ nợ xấu so với tổng nợ của ngày, trong các quy trình tác<br />
nghiệp của Đơn vị<br />
lý rủi ro<br />
• Đảm bảo khung quản lý rủi ro bao<br />
sách, quy trình QLRR của<br />
các Đơn vị<br />
• Kiểm tra và tự kiểm tra giám sát • Đề xuất cải thiện, nâng cao<br />
các ngân hàng thương mại Việt<br />
gồm đầy đủ các bước: xác định rủi<br />
việc quản lý rủi ro, việc thực ro, đánh giá đo lường rủi ro, có giải hoặc bắt buộc thực hiện<br />
hiện các biện pháp/chốt kiểm pháp đối phó với rủi ro, có các chốt những hành động điều chỉnh<br />
Nam trong giai đoạn 2008-2015 soát rủi ro trong quá trình tác<br />
nghiệp tại Đơn vị<br />
kiểm soát/các giới hạn kiểm soát rủi<br />
ro, có thông tin/dữ liệu về rủi ro,<br />
khi cần thiết<br />
<br />
<br />
dao động từ 1,797% đến 3,438%.<br />
• Có trách nhiệm quản lý rủi ro giám sát rủi ro và báo cáo<br />
một cách hiệu quả trong suốt quá • Phê duyệt kết quả quản lý rủi ro<br />
trình tác nghiệp theo đúng thẩm quyền được giao<br />
Năm 2012 – 2013 là hai năm có<br />
tỷ lệ nợ xấu cao nhất (3,438% và<br />
Nguồn: Tài liệu quản trị rủi ro của IFC<br />
3,107%), vượt quá ngưỡng cho<br />
phép của thông lệ quốc tế là 3%. tiền gửi kể cả các ngân hàng buộc phải tái cấu trúc.<br />
Các giải pháp về quản trị rủi ro nợ xấu được Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn rủi ro thanh khoản<br />
các ngân hàng Việt Nam áp dụng nhằm mục đích của các ngân hàng thương mại Việt Nam còn khá<br />
giảm tỷ lệ nợ xấu về dưới ngưỡng an toàn. Cụ thể cao cũng như vấn đề giám sát rủi ro thanh khoản<br />
như tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém, thúc đẩy của NHNN Việt Nam chưa được như kỳ vọng.<br />
sáp nhập, mua lại (thực tế NHNN đã mua lại một Thực tế, thời gian qua, NHNN đã ban hành<br />
ngân hàng thương mại với giá 0 đồng). Đồng thời, nhiều văn bản để hướng dẫn và tạo khung pháp lý<br />
mua lại nợ xấu của các ngân hàng thương mại quản lý rủi ro thanh khoản, điển hình như: Thông<br />
thông qua Công ty Quản lý tài sản của các TCTD tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định<br />
(VAMC), góp phần giảm thiểu các rủi ro do nợ các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các<br />
xấu gây ra. TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.<br />
Giải pháp trên không những khắc phục hậu Các chỉ số được xem là tiêu chuẩn của các giới<br />
quả của sự đổ vỡ hệ thống mà còn tạo điều kiện để hạn để tránh rủi ro đều được nâng cao nhằm tăng<br />
minh bạch hóa các giao dịch gắn với nợ xấu trong tính an toàn trong thanh khoản, gồm tỷ lệ dự trữ<br />
các ngân hàng thương mại. Nghị quyết 42/2017/ thanh khoản (>=10%); tỷ lệ khả năng chi trả trong<br />
QH2014 về xử lý nợ xấu của Quốc hội mới thông 30 ngày (VND) (>=50%); tỷ lệ khả năng chi trả trong<br />
qua đã xác định về lộ trình xử lý nợ xấu kể từ ngày 30 ngày (ngoại tệ) (>=10%); tỷ lệ tối đa của nguồn<br />
15/8/2017. Chẳng hạn, Sacombank dự kiến trong vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và<br />
3 năm (2017-2019) giải quyết khoảng 65-75% nợ dài hạn đối với các ngân hàng thương mại là 60%;<br />
xấu và tài sản tồn đọng, để giảm nợ xấu từ 6,81% tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gử̉i của ngân<br />
về mức 3%. hàng thương mại nhà nước là 90% và với ngân hàng<br />
Thứ hai, quản trị rủi ro thanh khoản: Rủi ro thanh thương mại cổ phần là 80%. Điều này góp phần làm<br />
khoản được thể hiện tập trung khi xuất hiện mất khả giảm đáng kể tình trạng rủi ro thanh khoản của các<br />
năng thanh toán của TCTD. Rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại.<br />
các ngân hàng chưa được quản lý bền vững do mất Thứ ba, quản trị rủi ro tác nghiệp: Theo Basel II, rủi<br />
cân đối kỳ hạn (Nguyễn Hồng Sơn và cộng sự, 2015). ro tác nghiệp là nguy cơ tổn thất do các quy trình,<br />
Rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại con người và hệ thống nội bộ không đạt yêu cầu,<br />
Việt Nam được giảm thiểu nhờ các cố gắng của không hoạt động hoặc do các tác nhân từ bên ngoài.<br />
NHNN trong việc liên tục giảm lãi suất trần và Rủi ro này có thể do hệ thống công nghệ thông tin,<br />
khuyến khích ngân hàng lớn hỗ trợ ngân hàng nhỏ. gian lận nội bộ, mô hình tổ chức, quy định, quá<br />
Những dấu hiệu đánh giá việc cải thiện rủi ro thanh trình xử lý công việc.<br />
khoản thể hiện ở lãi suất liên ngân hàng qua đêm Các loại rủi ro này xuất hiện thường xuyên<br />
tăng nhanh chủ yếu thời gian ngắn, giảm giao dịch đối với các ngân hàng thương mại như: Do công<br />
qua đêm, không xuất hiện các cuộc chạy đua lãi suất tác cán bộ, mô hình tổ chức chưa phù hợp với<br />
huy động công khai và không có dấu hiệu suy giảm mục tiêu và nhiệm vụ, chính sách ban hành thiếu<br />
<br />
21<br />
ĐẢM BẢO AN NINH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ<br />
<br />
<br />
HÌNH 2: QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO<br />
Theo đó, tiêu chuẩn Basel II được coi là tiêu chuẩn<br />
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI hoàn thiện nhất trong quản trị ngân hàng thương<br />
mại cần được quán triệt đầy đủ và áp dụng phù<br />
hợp. Chức năng, vai trò của các mô hình và bộ phận<br />
quản trị rủi ro của các ngân hàng cần được phát huy<br />
cùng với sự hỗ trợ, hướng dẫn hiệu quả, sâu sát của<br />
NHNN cũng như đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa<br />
học trong và ngoài nước.<br />
Hơn nữa, các loại rủi ro do tác động của cuộc<br />
Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng rất lớn<br />
đối với vấn đề bảo mật thông tin ngân hàng như:<br />
Thông tin về tài khoản khách hàng và vấn đề bảo<br />
Nguồn: Tác giả tổng hợp vệ cơ sở dữ liệu nội bộ cũng rất cần đến các giải<br />
pháp công nghệ mang tính đón đầu gắn với gia<br />
rõ ràng và nhất quán, gây nhiều cách hiểu khác tăng năng lực của đội ngũ và rèn luyện khắt khe<br />
nhau, rủi ro do lỗi hệ thống thông tin như lỗi thiết đạo đức nghề nghiệp.<br />
bị máy ATM, lỗi đường truyền hoặc do đạo đức Ngoài ra, việc mở cửa triệt để theo các cam kết<br />
cán bộ lợi dụng sơ hở trong quản lý để trục lợi. toàn diện trong WTO, Cộng đồng Kinh tế ASEAN<br />
Vấn đề rủi ro tác nghiệp liên quan đến phẩm chất và các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do<br />
đạo đức cán bộ ngân hàng và cơ sở hạ thầng công song phương, đa phương khác; đặc biệt là sự hiện<br />
nghệ thông tin, đặc biệt là rủi ro gắn với sự ra đời diện thương mại của các nhà cung ứng dịch vụ ngân<br />
của các sản phẩm dịch vụ mới dựa trên nền tảng hàng ngày càng nhiều, khiến cho sự cạnh tranh giữa<br />
công nghệ số hóa. các nhà cung ứng dịch vụ ngân hàng ngày càng gay<br />
Khoa học quản trị ngân hàng hiện đại ngày càng gắt. Rủi ro do cạnh tranh dịch vụ theo đó cũng ngày<br />
phát triển và trong hệ thống quản trị này, quản trị càng tăng, vì thế cần phát triển khoa học và hệ thống<br />
rủi ro là một cấu phần của hệ thống quản trị. Tất cả quản trị rủi ro do cạnh tranh. Các loại rủi ro đạo đức<br />
các ngân hàng hiện nay đều đã thành lập bộ phận và rủi ro nghiệp vụ sẽ có liên hệ chặt chẽ với các rủi<br />
quản lý rủi ro nhưng rủi ro vẫn xảy ra cho thấy, tính ro thông tin và rủi ro cạnh tranh này…<br />
khách quan của chúng và hiệu năng của bộ máy<br />
Tài liệu tham khảo:<br />
thực hiện nhiệm vụ này và việc hoàn thiện hệ thống<br />
quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại vẫn 1. Cấn Văn Lực (2016), Cơ hội và thách thức đối với ngành Ngân hàng Việt Nam<br />
phải tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. trong giai đoạn 2016-2020, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Banking Vietnam<br />
Những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hội nhập 2016”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Trang 3-5;<br />
2. Huỳnh Thế Du (2013), Nghịch lý ngân hàng Việt Nam, Thời báo Kinh tế Sài<br />
Với những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hội Gòn 16/5/2013;<br />
nhập, bài viết tán đồng nhận định của Tạp chí Inside 3. Nguyễn Hồng Sơn, Trịnh Thị Thanh Mai, Trần Thị Thanh Tú (2015), Phát<br />
(2017) là ngành công nghiệp ngân hàng đang ở giai triển bền vững ngân hàng Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Trang 92-100;<br />
đoạn đỉnh cao thay đổi và tính bất định. Môi trường 4. Trường Đaị học Kinh tế, NHNN, Công ty Tài chính quốc tế, Ngân hàng Nông<br />
cạnh tranh, cạnh tranh đang gia tăng giữa các ngân nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (2017), Kỷ yếu hội thảo “Quản trị<br />
hàng, phi ngân hàng và các công ty công nghệ tài ngân hàng hiệu quả”, NXB Khoa học- Kỹ thuật;<br />
chính (FinTech), đồng thời, môi trường kinh tế tăng 5. Nguyễn Thu Hằng (2012), Quản trị rủi ra tác nghiệp tại BIDV, Tóm tắt luận<br />
trưởng thấp và lãi suất thấp đang gây áp lực lên văn thạc sỹ kinh tế của Đại học Đà Nẵng;<br />
phương thức thu lợi nhuận truyền thống. 6. Viện nghiên cứu Ngân hàng và Tài chính Luân Đôn, Quản trị rủi ro trong<br />
Vấn đề nợ xấu chưa xử lý dứt điểm vẫn còn hiện ngân hàng, truy cập lần cuối cùng ngày 22 tháng 8 năm 2017;<br />
hữu là rủi ro lớn của các ngân hàng thương mại Việt 7. Bank for International Settlement (2001), Risk managemnt practices and<br />
Nam. Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 regulatory capital, truy cập lần cuối cùng ngày 20/8/2017;<br />
với nền tảng là internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn 8. Basel Committee on Banking Supervision of Bank for International<br />
và điện toán đám mây cũng đang tác động và góp Settlement (2001), Risk management practices and regulatory capital, truy<br />
phần cải thiện nhanh chóng cơ sở hạ tầng công nghệ cập lần cuối cùng ngày 20/8/2017;<br />
thông tin của ngành Ngân hàng. 9. Chartered Institute of Management Accountants (2013), Risk Managementin<br />
Với cách nhìn nhận này, cần có khuôn khổ quản the Banking Sector, truy cập lần cuối cùng ngày 20/8/2017;<br />
trị rủi ro có tính bao quát đầy đủ và toàn diện nhất. 10. World Bank (2016), Bank nonperforming loans to total gross loans (%).<br />
<br />
22<br />

Download tài liệu Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra File Word, PDF về máy