[Download] Tải Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam

Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam
Nội dung Text: Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam

Download


Bài viết hệ thống hóa các văn bản pháp quy liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, so sánh những quy định hiện hành của Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân với các nước trên thế giới, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam File Word, PDF về máy

Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam

 1. ISSN 1859-1531 – TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 5(114).2017-Quyển 2 67

  QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM
  PERSONAL INCOME TAX ADMINISTRATION IN VIETNAM

  Huỳnh Thị Kim Hà
  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – Đại học Đà Nẵng; htkha@cit.udn.vn

  Tóm tắt – Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất Abstract – Along with the strong economic development, the
  nước, thu nhập của các tầng lớp dân cư dần được tăng lên và đa personal income of several resident segments is diversified and
  dạng về loại hình. Bên cạnh đó, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế increasing. Besides, procedure of integration with the international
  đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hệ thống thuế của Việt economy requires Vietnamese taxation system to be compatible
  Nam, nhằm tiến đến phù hợp với các yêu cầu cơ bản của cơ chế with basic demands of the market economy mechanism and the
  kinh tế thị trường và các thông lệ quốc tế về thuế. Kể từ khi Luật international common practices on tax. Since the tax law on
  Thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ personal income was established and became effective on January
  01/01/2009 đến nay, hệ thống pháp luật về thuế và quản lý thuế đã 1st 2009, the taxation management system has been continuously
  không ngừng được điều chỉnh, bổ sung, nhằm đáp ứng những yêu reformed in order to satisfy the new demand. This article
  cầu trên. Bài viết hệ thống hóa các văn bản pháp quy liên quan đến systematizes the documents regarding to personal income tax law,
  thuế thu nhập cá nhân, so sánh những quy định hiện hành của Việt compares current regulations on personal income tax law in
  Nam về thuế thu nhập cá nhân với các nước trên thế giới, đánh Vietnam with those of other countries, assesses the situation and
  giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu proposes some measures to enhance the efficiency in personal
  quả trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. income tax management in Vietnam.

  Từ khóa – thuế; thu nhập cá nhân; quản lý; hiệu quả; hội nhập Key words – tax; personal income; administration; efficient;
  quốc tế. international integration.

  1. Đặt vấn đề 2.3. Nội dung
  Thuế là công cụ quan trọng của Nhà nước trong quá Công tác quản lý thuế TNCN là một phần quan trọng
  trình quản lý, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô; là nguồn thu của quản lý tài chính Nhà nước. Công tác này cần được
  chủ yếu của ngân sách nhà nước (NSNN), phục vụ cho sự nhìn nhận ở tầm vĩ mô và phải bao gồm toàn bộ các công
  nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, góp phần đảm bảo công việc thuộc các lĩnh vực lập pháp và hành pháp, tư pháp về
  bằng xã hội. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu thu. Nội dung của công tác quản lý thuế TNCN bao gồm:
  rộng với kinh tế quốc tế, do đó tiến trình chuyển đổi dần cơ Ban hành chính sách thuế TNCN: Đây là công việc
  cấu tỷ trọng tăng dần của các sắc thuế trực thu là xu thế tất thuộc lĩnh vực lập pháp. Việc ban hành chính sách thuế
  yếu nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế về thuế của các TNCN sẽ tạo ra những quy định pháp luật làm cơ sở để tính
  quốc gia. Đối tượng và phạm vi đánh thuế của thuế thu và thu thuế TNCN. Đồng thời, ban hành chính sách cũng
  nhập cá nhân (TNCN) rất rộng, bao gồm cả công dân của đưa ra những căn cứ để kiểm tra, thanh tra, và áp dụng các
  một quốc gia và người nước ngoài cư trú thường xuyên chế tài đối với quá trình tính và thu này.
  hoặc không thường xuyên tại quốc gia đó, không phân biệt
  Công tác tổ chức thực hiện chính sách thuế TNCN: Sau
  nguồn thu nhập phát sinh trong hay ngoài nước. Do đó,
  khi đã được phê chuẩn và ban hành, chính sách thuế TNCN
  công tác quản lý thuế TNCN tại Việt Nam cho đến nay vẫn
  được tổ chức thực hiện. Đây là khâu đóng vai trò quan
  tồn tại nhiều hạn chế và bất cập. Bài viết nêu lên thực trạng
  trọng nhất, quyết định hiệu quả của việc sử dụng công cụ
  và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công
  thuế. Nhờ việc tổ chức thực hiện chính sách thuế và quá
  tác quản lý thuế TNCN tại Việt Nam.
  trình tính, thu thuế mới diễn ra trong thực tế, đồng thời các
  2. Tổng quan về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân quy định về quá trình này mới đến được với mọi người dân
  thông qua tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế. Nội dung
  2.1. Khái niệm tổ chức thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân bao
  Quản lý thuế TNCN là sự tác động có chủ đích của các gồm: Tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế; Tiến hành tổ
  cơ quan chức năng trong bộ máy Nhà nước đối với quá chức quản lý thu thuế.
  trình tính và thu thuế TNCN để thay đổi quá trình này, Thanh tra thuế TNCN: Đây là một nội dung quan trọng
  nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách và đạt được các mục của công tác quản lý thuế. Thanh tra thuế được thực hiện
  tiêu Nhà nước đặt ra [1]. bởi cơ quan thanh tra chuyên ngành thuế. Đối tượng thanh
  2.2. Mục tiêu tra thuế là các tổ chức kinh tế và cá nhân có nghĩa vụ nộp
  – Tăng cường tập trung, huy động đầy đủ và kịp thời số thuế TNCN cho Nhà nước và bao gồm cả các đơn vị thuộc
  thu cho NSNN trên cơ sở không ngừng nuôi dưỡng và phát ngành thuế. Mục tiêu thanh tra thuế là phát hiện và xử lý
  triển nguồn thu. các trường hợp sai trái nhằm giảm bớt những tổn thất cho
  Nhà nước và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
  – Góp phần tăng cường ý thức chấp hành pháp luật cho
  Đồng thời cũng qua quá trình thanh tra, cơ quan thuế có thể
  các tổ chức kinh tế và dân cư.
  phát hiện những thiếu sót, bất cập trong văn bản pháp luật
  – Phát huy tốt nhất vai trò của thuế TNCN trong nền thuế và quá trình tổ chức thực hiện, từ đó tìm ra những
  kinh tế. hướng giải quyết nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế

 2. 68 Huỳnh Thị Kim Hà
  thu nhập cá nhân. Thanh tra thuế được thực hiện dưới các Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày
  hình thức và phương pháp khác nhau. 91/2014/ 15/11/ Nghị
  01/10/2014 do Chính phủ ban hành sửa
  NĐ-CP 2014 định
  Tổ chức bộ máy quản lý thuế TNCN: Nhà nước xây dựng đổi các Nghị định quy định về thuế
  bộ máy quản lý thuế để quản lý thuế TNCN cũng như các sắc Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày
  thuế khác. Tùy thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế-xã hội 12/02/2015 do Chính phủ ban hành
  của từng nước, bộ máy quản lý thuế cũng được xây dựng một 12/2015/ hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung 01/01/ Nghị
  cách tương ứng. Nhìn tổng thể trong phạm vi nền kinh tế quốc NĐ-CP một số điều của các Luật về thuế và 2015 định
  sửa đổi, bổ sung một số điều của các
  dân, cơ quan thuế ở các nước trên thế giới đều được tổ chức Nghị định về thuế
  thành một hệ thống bao gồm nhiều cấp. Tại nhiều nước, hệ
  thống đó không hoàn toàn phù hợp với hệ thống chính quyền Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC do
  Bộ Tài chính ban hành ngày
  Nhà nước, bao gồm: cơ quan thuế trung ương, cơ quan thuế 14/VBH 26/05/ Văn bản
  26/05/2015 hợp nhất Nghị định hướng
  cấp tỉnh, thành phố và cơ quan thuế cấp quận, huyện như N-BTC 2015 hợp nhất
  dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và
  Trung Quốc, Việt Nam… Ngoài ra, ở một số quốc gia thì hệ Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi
  thống ngành thuế còn được tổ chức theo các dạng khác.
  Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ
  Tài chính về việc hướng dẫn thực
  3. Hệ thống văn bản pháp luật thuế thu nhập cá nhân
  hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân,
  3.1. Hệ thống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
  Việt Nam 111/2013 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị 01/07/
  Thông tư
  Thuế TNCN điều tiết TNCN, thể hiện rõ nghĩa vụ của /TT-BTC định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ 2013
  quy định chi tiết một số điều của Luật
  công dân đối với đất nước và được xác định căn cứ trên các
  Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa
  nguyên tắc: lợi ích, công bằng và khả năng nộp thuế. Hệ đổi, bổ sung một số điều của Luật
  thống thuế Việt Nam đã trải qua những cải cách sâu rộng từ Thuế thu nhập cá nhân
  năm 1990, chuyển từ đánh thuế vào người có thu nhập cao
  Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày
  (Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 25/08/2014 do Bộ Trưởng Bộ Tài
  1991) sang cơ cấu thuế được hiện đại hóa, có tính phổ quát chính ban hành sửa đổi Thông tư
  hơn (Luật Thuế TNCN 2007). Kể từ khi Luật Thuế TNCN 119/2014 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-
  có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 cho đến nay, thuế 01/09/
  /TT- BTC, 219/2013/TT-BTC, Thông tư
  2014
  TNCN đã thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung, nhằm BTC 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC,
  đảm bảo phân phối thu nhập công bằng trong xã hội, thu hẹp 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-
  khoảng cách giàu nghèo, tăng nguồn thu cho NSNN đáp ứng BTC để cải cách, đơn giản thủ tục
  được những yêu cầu của hội nhập quốc tế. hành chính về thuế
  Bảng 1. Hệ thống văn bản pháp luật về thuế TNCN tại Việt Nam Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ
  Tài chính ban hành ngày 10/10/2014
  Ngày Loại hướng dẫn thi hành Nghị định số
  Số hiệu Tên văn bản hiệu 151/2014 15/11/
  91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 Thông tư
  lực văn bản /TT-BTC
  năm 2014 của Chính phủ về việc sửa
  2014
  04/2007/ Luật Thuế thu nhập cá nhân 01/01/ đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị
  Luật định quy định về thuế
  QH12 số 04/2007/QH12 của Quốc hội 2009
  Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC
  26/2012/ 01/07/ 04/VBH ngày 26/02/2016 do Bộ Tài chính 26/02/ Văn bản
  sung một số điều của Luật Thuế thu Luật
  QH13 2013 N-BTC ban hành hướng dẫn Luật Quản lý, 2016 hợp nhất
  nhập cá nhân của Quốc hội
  sử dụng tài sản Nhà nước
  Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH
  08/VBH ngày 12/12/2012 do Văn phòng 12/12/ Văn bản Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng
  N-VPQH Quốc hội hợp nhất Luật Thuế thu 2012 hợp nhất 92/2015/ dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và 30/07/
  Thông tư
  nhập cá nhân TT-BTC thuế thu nhập cá nhân đối với cá 2015
  nhân cư trú có hoạt động kinh doanh
  Luật số 71/2014/QH13 ngày
  71/2014/ 26/11/2014 do Quốc hội khóa XIII 01/01/ Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC
  Luật do Bộ Tài chính ban hành ngày
  QH13 ban hành về việc sửa đổi, bổ sung 2015
  một số điều của các luật về thuế 14/03/2016 hướng dẫn thực hiện
  05/VBH Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật 14/03/ Văn bản
  Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH
  N-BTC Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và 2016 hợp nhất
  15/VBH ngày 11/12/2014 do Văn phòng 11/12/ Văn bản Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng
  N-VPQH Quốc hội ban hành hợp nhất Luật 2014 hợp nhất dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và
  Thuế thu nhập cá nhân
  Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi
  Nghị định 65/2013/NĐ-CP của
  Nguồn: Tổng hợp
  Chính phủ quy định chi tiết một số
  65/2013/ 01/07/ Nghị 3.2. Thuế thu nhập cá nhân ở một số nước trên thế giới
  điều của Luật Thuế TNCN và Luật
  NĐ-CP 2013 định
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thuế TNCN được áp dụng đầu tiên tại Hà Lan vào năm
  Luật Thuế thu nhập cá nhân 1797 và cho đến nay, hơn 180 nước trên thế giới đã áp dụng
  Luật Thuế TNCN.
 3. ISSN 1859-1531 – TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 5(114).2017-Quyển 2 69
  Bảng 2. Lịch sử ra đời luật thuế thu nhập cá nhân Mỹ Là công dân Mỹ và những người cư trú tại Mỹ tối
  của các quốc gia thiểu 330 ngày đêm.
  Quốc gia Năm Quốc gia Năm Hàn Quốc Là người có nhà ở hoặc nơi cư trú tại Hàn Quốc
  Hà Lan 1797 Hàn Quốc 1948 trong thời hạn 1 năm trở lên.
  Anh 1799 Indonesia 1949 Thụy Điển Mọi công dân Thụy Điển và người nước ngoài đang
  cư trú tại Thụy Điển có thu nhập bất kỳ từ đâu đều
  Đức 1808 Trung Quốc 1984
  là đối tượng nộp thuế TNCN, trừ trường hợp người
  Các nước Châu Âu còn lại và nửa cuối Rumani 1990 Thụy Điển ở nước ngoài trên 6 tháng.
  Úc, New Zealand, Nhật Bản thế kỷ 19
  Nguồn: Tổng hợp
  Thái Lan 1939 Nga 1991
  Về đối tượng nộp thuế, xác định đối tượng nộp thuế là
  Philippines 1945 Ba Lan 1992
  một trong những nội dung quan trọng của thuế TNCN, từ
  Nguồn: Tổng hợp từ [5] đó mới có thể vận dụng cách tính thuế cho phù hợp. “Nơi
  Tỷ trọng thuế thu nhập chiếm khoảng 13-14% tổng số cư trú” và “nguồn phát sinh thu nhập” là hai tiêu thức làm
  thu ngân sách tùy theo quan điểm đánh thuế của từng nước. căn cứ xác định đối tượng nộp thuế. Việt Nam và đa số các
  Bảng 3. Tỷ trọng thu từ thuế TNCN trong tổng thu NSNN quốc gia lựa chọn tiêu thức “nơi cư trú” để xác định đối
  của các quốc gia tượng nộp thuế, tuy nhiên khái niệm thế nào là một cá nhân
  cư trú tại một nước lại được định nghĩa khác nhau trong
  Thu từ thuế TNCN/Tổng thu
  Quốc gia luật thuế TNCN của các nước [4].
  NSNN (%)
  Việt Nam 5-6 4. Thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân
  Các nước ASEAN 13-14 tại Việt Nam
  Các nước phát triển 15-16 4.1. Hệ thống văn bản về quản lý thuế thu nhập cá nhân
  Anh, Mỹ, Nhật, Pháp, Đức 30-40 Bảng 5. Hệ thống văn bản về quản lý thuế thu nhập cá nhân
  Nguồn: Tổng hợp Số Ngày hiệu Loại
  Tên văn bản
  hiệu lực văn bản
  Về mức thuế suất, Luật Thuế TNCN của Việt Nam hiện
  422/ Quyết định về việc ban hành Quy Sau 15 ngày
  nay gồm 07 loại thuế suất: 5, 10, 15, 20, 25, 30 và 35%, và đã Quyết
  mở rộng cơ sở thuế bằng cách loại bỏ phân biệt giữa người QĐ- trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kể từ ngày ký định
  TCT kế toán thuế (22/4/2008)
  dân trong nước và người nước ngoài, hoặc giữa thu nhập
  thường xuyên và không thường xuyên, đồng thời loại bỏ hầu Quyết định về việc ban hành Quy trình Quyết
  1864/
  hết trợ cấp liên quan đến công việc và được miễn thuế. Nhìn quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán định
  QĐ- 01/1/2012
  thuế, Quyết định này thay thế cho QĐ
  chung, nhiều quốc gia ASEAN đã cắt giảm thuế suất TNCN TCT
  422/QĐ-TCT ngày 22/4/2008
  sau khi ký kết hiệp định Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Kể từ
  năm 2007, Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã bắt đầu cắt Quyết định về việc ban hành Quy trình Quyết
  879/
  quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán định
  giảm các thuế suất TNCN biên tế cao nhất từ 35, 28, và 37% QĐ- 15/5/2015
  thuế, Quyết định này thay thế cho QĐ
  xuống còn 30, 26, và 35% theo thứ tự. Philippines vẫn giữ TCT
  1864/QĐ-TCT ngày 21/12/2011
  thuế suất cũ 32% trong khi Singapore vẫn ở mức thuế TNCN
  thấp nhất 20%. Do thuế suất thuế TNCN dường như khác biệt Nguồn thu từ chính sách thuế đối với người có thu nhập
  nhau, thiếu hài hòa, do đó các nước ASEAN vận dụng thuế cao trước thời điểm luật thuế TNCN có hiệu lực vào ngày
  suất TNCN để cạnh tranh với nhau [3]. 01/01/2009 chiếm tỷ lệ tương đối thấp trong tổng thu
  Bảng 4. Quy định về cá nhân cư trú
  NSNN (khoảng 2%). Đến nay, với nỗ lực không ngừng của
  của một số nước trên thế giới ngành thuế và các cơ quan chức năng có liên quan, tỷ trọng
  này đã dần được tăng lên (khoảng 6%).
  Quốc gia Quy định về cá nhân cư trú
  1200,000
  Việt Nam Định cư hoặc những người đến ở không thường Thu từ thuế
  và đa số các xuyên nhưng tổng số ngày đến ở vượt quá 183 ngày 1000,000 TNCN
  nước trong một năm (năm dương lịch hoặc năm tài chính).
  800,000
  Tổng thu
  Nhật Bản – Cư trú thường xuyên: định cư thường xuyên liên NSNN
  600,000
  tục 5 năm.
  – Cư trú không thường xuyên: không có ý định cư 400,000
  trú thường xuyên nhưng có nơi thường trú tại Nhật 200,000
  Bản từ 1 năm trở lên nhưng không quá 5 năm.
  ,0
  – Không cư trú: không có nơi định cư và sống tại
  2006
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016

  Nhật Bản ít hơn 1 năm.
  Pháp Một người được coi là cư trú nếu coi Pháp là nơi ở
  chính, hành nghề chính hay có các trung tâm quyền Hình 1. Dự toán thu từ thuế TNCN và tổng thu NSNN
  lợi đặt tại Pháp, hoặc thường xuyên có mặt ở Pháp từ năm 2006-2016 (ĐVT: tỷ đồng)
  trong 06 tháng hoặc 1 năm; hoặc Pháp là nơi mang Nguồn: Tổng hợp từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  lại phần lớn thu nhập. Nước CHXHCN Việt Nam

 4. 70 Huỳnh Thị Kim Hà
  4.2. Công tác tổ chức thực hiện thông tin về thu nhập từ tiền lương, tiền công của cơ quan
  Tổng cục Thuế với vai trò là đơn vị chủ chốt trong việc hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế là doanh nghiệp
  triển khai sắc thuế TNCN đã ban hành 118 văn bản hướng trả cho người lao động trong biên chế hoặc hợp đồng lao
  dẫn, chỉ đạo các cơ quan thuế các cấp và các công văn trả động dài hạn; thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn,
  lời vướng mắc của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp từ bản quyền, nhượng quyền thương mại.
  trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN; lập 01 trang Tuy nhiên, đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất
  website riêng cung cấp và tiếp nhận thông tin về thuế động sản, việc kiểm soát giá chuyển nhượng thực tế đối
  TNCN www.tncnonline.com.vn, nhằm hướng dẫn, hỗ trợ với chuyển nhượng giữa các cá nhân còn gặp khó khăn,
  người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN; do việc thanh toán hiện nay chủ yếu là dùng tiền mặt,
  tổ chức đường dây nóng từ Tổng cục Thuế đến các Cục vàng, ngoại tệ [2]. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  Thuế/Chi cục Thuế để tiếp nhận và giải đáp kịp thời những được xác định theo nguyên tắc giá hợp đồng, nếu giá hợp
  vướng mắc của người nộp thuế; 100% cán bộ, công chức đồng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố
  làm công tác quản lý thuế của 63 Cục Thuế/Chi cục Thuế quy định thì xác định theo giá đất của Ủy ban nhân dân
  được tập huấn những nội dung cơ bản của luật thuế TNCN; tỉnh/thành phố. Quy định như vậy tất yếu dẫn đến việc các
  triển khai việc đăng ký thuế, cấp mã số thuế, kê khai người bên tham gia hợp đồng chỉ ghi bằng mức giá do Ủy ban
  phụ thuộc ngay từ cuối năm 2008. Phối hợp với các cơ quan nhân dân tỉnh/thành phố công bố, làm giảm nguồn thu
  ban ngành trong công tác triển khai thực hiện chính sách cho NSNN.
  thuế TNCN; phối hợp với cơ quan truyền thông báo đài, Hoạt động quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công
  báo viết để tuyên truyền về chính sách thuế TNCN, phối trong những năm qua còn tồn tại một số bất cập như: chưa
  hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát các khoản giảm trừ,
  an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong việc cấp mã số đặc biệt là giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế; công tác
  thuế cho các đối tượng nộp thuế [2]. kiểm tra, kiểm soát khấu trừ thuế tại nguồn có nơi chưa
  4.3. Công tác kiểm soát thực hiện chặt chẽ, chủ yếu chỉ được thực hiện nghiêm túc tại các cơ
  Định kỳ hàng tháng/quý, Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục quan Nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị hành chính sự
  Thuế/ Chi cục Thuế các cấp thực hiện lập các báo cáo tình nghiệp. Cơ quan quản lý Nhà nước chưa kiểm soát chặt chẽ
  hình thực hiện chính sách thuế TNCN với việc đánh giá công đối với những cá nhân có thu nhập tự do từ nhiều nơi, kinh
  tác triển khai chính sách thuế TNCN tại địa phương, những doanh đa vùng miền, bán hàng qua mạng,…
  vướng mắc trong quá trình triển khai, gửi lên Tổng cục Thuế
  5. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác
  để tổng hợp. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế đã thực hiện việc
  quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam
  tổng hợp đánh giá, phân tích và tham mưu cho Chính phủ,
  Bộ Tài chính để ban hành các văn bản pháp quy nhằm điều Nhằm giúp cơ quan thuế thu đúng, thu đủ cho NSNN,
  chỉnh các nội dung của chính sách thuế TNCN. đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cần
  xác định giá đất theo nguyên tắc giá thị trường như đối với
  Tổng cục Thuế cũng đã tiến hành cử các đoàn thanh kiểm
  các bất động sản khác. Bên cạnh đó, Chính phủ cần ban
  tra về các đơn vị để phối hợp cùng thanh kiểm tra Cục Thuế
  hành những quy định cụ thể hướng dẫn việc xác định giá
  trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính
  chuyển nhượng, trong trường hợp giá chuyển nhượng ghi
  sách thuế tại địa phương. Từ năm 2009 đến năm 2016, số
  trong hợp đồng thấp hơn giá phổ biến được giao dịch trên
  lượt thanh kiểm tra đã tiến hành lần lượt là 260, 1.520, 1.657,
  thị trường.
  1.690, 1.789, 2.250, 2.643, và 2.816 lượt [6].
  Quy định về mức giảm trừ gia cảnh cần tính đến mặt
  4.4. Đánh giá công tác quản lý thuế TNCN bằng chi tiêu thực tế tại từng địa phương, do thực tế hiện
  Luật thuế TNCN ra đời đã góp phần đảm bảo công bằng nay tồn tại chênh lệch về chi phí sinh hoạt giữa thành phố
  trong việc điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư trong Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh/thành phố khác, nhằm
  xã hội, góp phần thực hiện kiểm soát thu nhập của dân cư, đảm bảo công bằng cho người nộp thuế [7].
  và góp phần đảm bảo huy động nguồn thu cho NSNN. Để công tác khấu trừ tại nguồn được thực hiện nghiêm
  Tính đến hết năm 2011, Tổng cục Thuế đã hoàn thành túc ở tất cả các đơn vị, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa
  việc cấp mã số thuế cho 15.894.719 cá nhân (trong đó có giữa cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành; đẩy mạnh ứng
  12.647.286 cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý truy thu
  từ thu nhập khác; có 3.247.433 mã số thuế hộ gia đình, cá thuế TNCN (sử dụng phần mềm tích hợp quản lý thuế
  nhân có thu nhập từ kinh doanh). Theo báo cáo tổng kết TNCN trên phạm vi toàn quốc); đồng thời Chính phủ cần
  nhiệm vụ công tác năm 2015 của Tổng cục Thuế, hệ thống có cơ chế khuyến khích, tiến đến bắt buộc tất cả các giao
  ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan thuế đang theo dịch, thanh toán không dùng tiền mặt.
  dõi, quản lý dữ liệu của 18,5 triệu mã số thuế thu nhập cá
  nhân, trong đó có trên 1,7 triệu hộ kinh doanh. 6. Kết luận
  Thông qua việc thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế và Quản lý thuế TNCN là bộ phận quan trọng trong quản
  quyết toán thuế của tổ chức chi trả thu nhập được cấp mã lý tài chính nhà nước, do đó công tác này cần được đặc biệt
  số thuế; việc kê khai, nộp thuế của cá nhân được cấp mã số quan tâm và cần được nhìn nhận ở tầm vĩ mô, nhằm nâng
  thuế có thu nhập thuộc 10 loại thu nhập chịu thuế theo quy cao hiệu quả quản lý thuế TNCN, góp phần tăng thu
  định của Luật, cơ quan thuế có thể quản lý, kiểm soát thu NSNN, đảm bảo công bằng xã hội.
  nhập của đối tượng nộp thuế, nắm được tương đối đầy đủ
 5. ISSN 1859-1531 – TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 5(114).2017-Quyển 2 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO [4] http://tailieu.vn/doc/luan-van-thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-
  hoan-thien-cong-tac-quan-ly-thue-thu-nhap-ca-nhan-o-viet-na-
  [1] https://voer.edu.vn/m/noi-dung-cong-tac-quan-ly-thue-thu- 1234215.htm, Thực trạng và một số giái pháp hoàn thiện công tác
  nhap-ca-nhan/8f4a45ab, Nội dung công tác quản lý thuế thu quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.
  nhập cá nhân. [5] http://tailieu.vn/doc/de-tai-thue-thu-nhap-ca-nhan-ly-luan-va-thuc-
  [2] Trần Thị Tuyết, Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tien-1696093.html, Thuế thu nhập cá nhân – Lý luận và thực tiễn.
  của Tổng cục Thuế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. [6] Tổng cục Thuế, Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2014,
  [3] Sử Đình Thành & cộng sự, “Cải cách hệ thống thuế Việt Nam theo 2015, 2016.
  cam kết hội nhập quốc tế đến năm 2020”, Tạp chí Phát triển Kinh [7] ThS. Nguyễn Thành Phúc, “Quản lý thuế thu nhập từ tiền lương, tiền
  tế, 26(3), 2015, 02-26. công”, Tạp chí Tài chính, Số 8, 2013.

  (BBT nhận bài: 09/02/2017, hoàn tất thủ tục phản biện: 19/05/2017)

Download tài liệu Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam File Word, PDF về máy