[Download] Tải Phê chuẩn Tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay – Tải về File Word, PDF

Phê chuẩn Tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay

Phê chuẩn Tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay
Nội dung Text: Phê chuẩn Tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay

Download


Tham khảo tài liệu ‘phê chuẩn tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Phê chuẩn Tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phê chuẩn Tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay File Word, PDF về máy

Phê chuẩn Tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phê chuẩn Tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay

 1. Phê chuẩn Tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay
  1. Trình tự thực hiện:
  a) Nộp hồ sơ TTHC:
  – Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị phê chuẩn Tổ chức thiết kế sản phẩm,
  phụ tùng, thiết bị tàu bay đến Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN).
  b) Giải quyết TTHC:
  – Cục HKVN tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 3 ngày
  làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản
  cho người làm đơn nếu hồ sơ bị từ chối.
  – Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ
  ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và
  thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra.
  – Trong thời hạn 30 ngày Cục HKVN sẽ phê chuẩn Tổ chức thiết kế sản
  phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay cho người làm đơn đề nghị nếu kết quả
  kiểm tra đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phần 21 Thông tư 01/2011/TT-
  BGTVT ngày 27/01/2011.
  2. Cách thức thực hiện:
  – Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục HKVN; hoặc
  – Nộp qua hệ thống bưu chính.
  3. Thành phần, số lượng hồ sơ
  a) Thành phần hồ sơ:
  – Đơn đề nghị phê chuẩn Tổ chức thiết kế bao gồm các thông tin sau: tên
  doanh nghiệp, tên giao dịch, địa điểm trụ sở chính; người đại diện theo pháp
  luật; loại hình doanh nghiệp; phạm vi công việc, địa điểm thiết kế; danh mục
  các sản phẩm thiết kế; kinh nghiệm thiết kế trước đó; ngày dự kiến khai
  thác;
  – Tài liệu “Giải trình tổ chức thiết kế”, trong đó trình bày cơ cấu tổ chức, các
  quy trình liên quan, các sản phẩm hoặc các thay đổi của sản phẩm sẽ được
  thiết kế:
  + Trong trường hợp các thiết bị, phụ tùng hoặc thay đổi của các sản phẩm
  tàu bay được thiết kế bởi các tổ chức đối tác hoặc các nhà thầu phụ khác,
  “Giải trình tổ chức thiết kế” phải bao gồm cam kết rằng tổ chức thiết kế đảm
  bảo tất cả các thiết bị và phụ tùng tuân thủ các quy định về Hệ thống đảm
  bảo thiết kế. Tài liệu “Giải trình tổ chức thiết kế” đồng thời, trực tiếp hoặc
  qua dẫn chiếu, phải mô tả và cung cấp các thông tin về các hoạt động thiết
  kế và sơ đồ tổ chức của các đối tác hoặc nhà thầu phụ như là cơ sở cho sự
  cam kết trên.
  + Giải trình tổ chức thiết kế sẽ phải được thường xuyên sửa đổi, cập nhật
  phù hợp với các thay đổi của tổ chức thiết kế. Bản sao của các sửa đổi, cập
  nhật đó phải được cung cấp cho Cục HKVN.
 2. + Tổ chức thiết kế phải cung cấp hồ sơ về trình độ và kinh nghiệm của đội
  ngũ quản lý và của những người có trách nhiệm đưa ra các quyết định ảnh
  hưởng đến tiêu chuẩn đủ điều kiện bay và các yêu cầu về bảo vệ môi trường
  của tổ chức.
  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  4. Thời hạn giải quyết:
  – Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN
  thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản cho người làm đơn nếu hồ sơ bị từ
  chối và nêu rõ lý do.
  – Hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp
  nhận hồ sơ, Cục HKVN xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo
  chính thức kế hoạch kiểm tra.
  – Trong thời hạn 30 ngày Cục HKVN sẽ cấp Giấy chứng nhận Tổ chức thiết
  kế cho người làm đơn đề nghị nếu kết quả kiểm tra đáp ứng các yêu cầu quy
  định.
  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
  – Tổ chức.
  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;
  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực
  hiện: không có;
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tiêu chuẩn an toàn
  bay, Cục Hàng không Việt Nam;
  d) Cơ quan phối hợp: không có.
  7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  – Giấy chứng nhận Tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay.
  – Giấy chứng nhận Tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay có
  thời hạn 01 năm.
  8. Phí, lệ phí:
  – Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ t ùng, thiết bị
  20.000.000VNĐ/lần.
  tàu bay:
  9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.
  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  – Hệ thống đảm bảo thiết kế
  + Tổ chức thiết kế phải chứng minh là đã thiết lập và có khả năng duy trì hệ
  thống đảm bảo thiết kế nhằm kiểm soát và giám sát việc thiết kế, thay đổi
  thiết kế đối với các sản phẩm, thiết bị và phụ tùng tàu bay trong phạm vi của
  phê chuẩn. Hệ thống đảm bảo thiết kế phải giúp tổ chức thiết kế:
 3. * Đảm bảo mọi thiết kế của sản phẩm, thiết bị và phụ tùng tàu bay hoặc các
  thay đổi thiết kế của chúng tuân thủ với c ơ sở phê chuẩn Giấy chứng nhận
  loại áp dụng và các yêu cầu về bảo vệ môi trường;
  * Đảm bảo các trách nhiệm của tổ chức thiết kế được thực hiện đúng với:
   Các quy định phù hợp trong Phần 21 Thông tư 01/2011/TT-
  BGTVT;
   Các nội dung của phê chuẩn được cấp tại Điều 21.247 Phần 21
  Thông tư 01/2007/TT-BGTVT.
  * Độc lập giám sát việc tuân thủ, sự đầy đủ, các quy trình của tổ chức thiết
  kế. Việc giám sát này phải bao gồm hệ thống thông báo cho những người có
  trách nhiệm đưa ra các biện pháp khắc phục.
  + Hệ thống đảm bảo thiết kế phải có chức năng kiểm tra độc lập sự tuân thủ
  với các cơ sở phê chuẩn mà tổ chức thiết kế đã cam kết thực hiện.
  + Tổ chức thiết kế phải chỉ rõ cách thức mà hệ thống đảm bảo thiết kế áp
  dụng cho việc đánh giá và chấp nhận các thiết bị, phụ tùng đã thiết kế và các
  công việc do các đối tác hoặc các nhà thầu phụ thực hiện theo phương thức
  đã nêu trong quy trình của tổ chức đó.
  – Đội ngũ nhân viên kĩ thuật đầy đủ về số lượng và kinh nghiệm và có quyền
  hạn phù hợp để thực hiện các trách nhiệm được phân công, được trang bị
  đầy đủ khu vực làm việc, cơ sở nhà xưởng và dụng cụ, trang thiết bị làm
  việc để đạt được các mục tiêu về tính đủ điều kiện bay, tiếng ồn, thông
  thoáng nhiên liệu và khí thải đối với sản phẩm.
  – Có sự phối hợp đầy đủ và chặt chẽ giữa các bộ phận và trong từng bộ phận
  về các vấn đề tiêu chuẩn đủ điều kiện bay và yêu cầu bảo vệ môi trường.
  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :
  – Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;
  – Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 Ban hành Bộ Quy chế An
  toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay;
  – Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 c ủa Bộ Tài chính quy
  định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực
  hàng không.

Download tài liệu Phê chuẩn Tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay File Word, PDF về máy