[Download] Tải Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nội dung Text: Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Download


Bài viết này nhằm nghiên cứu thực tiễn cũng như đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao sự phát triển bền vững của tín dụng xanh tại Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy

Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

 1. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  PHAÁT TRIÏÍN TÑN DUÅNG XANH
  THÛÚNG
  TAÅIMAÅI
  CAÁCVIÏÅT
  NGÊNNAM
  HAÂ
  NGUYÏÎN QUÖËC VIÏÅT*

  Ngaây nhêån:11/3/2020
  Ngaây phaãn biïån:
  14/3/2020
  Ngaây duyïåt àùng:
  28/3/2020

  Toám tùæt:
   Trûúác nhûäng thaách thûác to lúán tûâ hêåu quaã biïën àöíi khñ hêåu toaân cêìu, phaát triïín bïìn vû
  trong tùng trûúãng kinh tïë cuãa caác quöëc gia trïn Thïë giúái. Àïí thûåc hiïån phaát triïín bïìn vûäng, Chñnh p
  nhiïìu giaãi phaáp àïí giaãm nheå thiïåt haåi do thiïn tai, àaãm baão möi sinh – möi trûúâng. Trong caác giaãi ph
  àûúåc xem laâ giaãi phaáp coá hiïåu quaã trong cöng taác baão vïå möi trûúâng, tûâ àoá goáp phêìn hûúáng túá
  hiïån nay, chñnh saách cuäng nhû viïåc aáp duång tñn duång xanh taåi caác Ngên haâng thûúng maåi (NHTM) 
  nöåi dung baâi viïët, taác giaã nghiïn cûáu thûåc traång cuäng nhû àïì xuêët möåt söë giaãi phaáp nhùçm phaá
  Tûâ khoáa: 
  Ngên haâng thûúng maåi, tñn duång xanh, phaát triïín bïìn vûäng.
  DEVELOPING GREEN CREDIT OF  COMMERCIAL BANKS IN VIETNAM
  Abstract:
   Sustainable development is considered as an essential issue in the economic development of every c
  the huge consequences of global climate change. Therefore, government has been implemented many solutions
  caused by natural disasters as well as to save the environment. Among financial solutions, green credit is cons
  solution which contributes to the sustainable economic development. However, in fact, the policy and impleme
  of commercial banks in Vietnam reveals some limitation. This article serves to research the practice as well
  solutions to improve the sustainable development of green credit in Vietnam.
  Keywords: Commercial bank, green credit, sustainable development.

  1. Quan niïåm vïì tñn duång xanh möi trûúâng. Tñn duång cho baão vïå möi trûúâng laâ
  Nùm 2002, Töí chûác Taâi chñnh quöëc tïë thuöåc viïåc NHTM cung cêëp caác saãn phêím taâi chñnh àïí
  Ngên haâng Thïë giúái (IFC) vaâ Ngên haâng Haâ Lan caãi taåo möi trûúâng vaâ haån chïë caác ruãi ro vïì möi
  (New York, Myä) àûa ra chó tiïu vïì caác khoaãn tñn trûúâng [12].
  duång xanh (nay goåi laâ Nguyïn tùæc Xñch àaåo). Nguyïn Theo àoá, àöëi vúái caác dûå aán tñn duång thûúng maåi,
  tùæc Xñch àaåo laâ khung quaãn trõ ruãi ro àûúåc thûåcngên haâng seä chêëp thuêån cêëp tñn duång cho caác
  hiïån búãi caác töí chûác taâi chñnh, sûã duång cho viïåckhaách haâng thûåc hiïån töët caác quy àõnh liïn quan
  àaánh giaá, ra quyïët àõnh vaâ quaãn trõ ruãi ro vïì möi àïën baão vïå möi trûúâng trong caác dûå aán vay vöën. Do
  trûúâng, xaä höåi trong caác dûå aán. Nùm 2003, Nguyïn vêåy, trong quaá trònh thêím àõnh tñn duång, bïn caånh
  tùæc xñch àaåo àûúåc 10 töí chûác taâi chñnh chñnh thûácviïåc xem xeát tû caách phaáp lyá cuãa khaách haâng vay
  aáp duång vúái muåc tiïu thuác àêíy caác töí chûác taâi chñnhvöën, NHTM phaãi xem xeát lõch sûã vïì viïåc thûåc hiïån
  chõu traách nhiïåm vúái möi trûúâng vaâ xaä höåi. Àïëntraách nhiïåm vúái möi trûúâng cuãa caác khaách haâng
  thaáng 4/2018, söë thaânh viïn cuãa Töí chûác Taâi chñnh naây. Àöëi vúái nhûäng khaách haâng coá lõch sûã khöng coá
  thûåc hiïån Nguyïn tùæc xñch àaåo laâ 92 töí chûác thuöåc traách nhiïåm vúái möi trûúâng, ngên haâng cêìn haån
  37 quöëc gia trïn phaåm vi toaân thïë giúái. chïë cêëp tñn duång tuây theo mûác àöå aãnh hûúãng túái
  Tñn duång xanh laâ caác khoaãn tñn duång cuãa NHTM möi trûúâng cuãa khaách haâng. Àöëi vúái caác dûå aán baão
  cêëp phaát cho caác dûå aán saãn xuêët kinh doanh bïìn vïå möi trûúâng, NHTM xem xeát aáp duång caác chñnh
  vûäng hoùåc nhùçm muåc àñch baão vïå möi trûúâng. Tñn saách ûu àaäi nhû: tùng haån mûác cho vay, tùng thúâi
  duång cho kinh doanh bïìn vûäng coá nghôa laâ ngên haån cho vay, giaãm laäi suêët…
  haâng cung cêëp caác dõch vuå taâi chñnh cho viïåc phaát
  triïín caác dûå aán thûúng maåi khöng laâm töín haåi àïën * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  93 cöng àoaâ
  Söë 18 thaáng 3/2020

 2. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  2. Sûå cêìn thiïët phaãi phaát triïín tñn duång xanh Tñnh àïën nay, liïn quan àïën yïëu töë baão vïå möi
  Vúái vai troâ laâ trung gian taâi chñnh, kïnh dêîn vöën trûúâng, NHNN àaä ban haânh möåt söë vùn baãn quy phaåm
  vaâ huyïët maåch cuãa nïìn kinh tïë, hïå thöëng ngên haâng phaáp luêåt bao göìm: Thöng tû 27/2015/TT – NHNN
  àoáng vai troâ quan troång trong viïåc àõnh hûúáng nguöìn ngaây 15/12/2015 hûúáng dêîn thûåc hiïån cho vay tröìng
  vöën àêìu tû trong nïìn kinh tïë, goáp phêìn thuác àêíy kinh rûâng saãn xuêët, phaát triïín chùn nuöi theo quy àõnh taåi
  tïë – xaä höåi theo àõnh hûúáng maâ Chñnh phuã àïì ra. Tñn Nghõ àõnh söë 75/2015/NÀ-CP ngaây 9/9/2015 cuãa
  duång xanh laâ möåt cöng cuå quan troång trong phaát Chñnh phuã vïì cú chïë, chñnh saách baão vïå vaâ phaát
  triïín xanh vaâ phaát triïín bïìn vûäng nïìn kinh tïë. Tñn triïín rûâng, gùæn vúái chñnh saách giaãm ngheâo nhanh,
  duång xanh khuyïën khñch caác ngaânh cöng nghiïåp thên bïìn vûäng vaâ höî trúå àöìng baâo dên töåc thiïíu söë giai
  thiïån vúái möi trûúâng vaâ haån chïë caác ngaânh gêy töín àoaån 2015 – 2020 (Thöng tû 27/2015) vaâ Thöng tû
  haåi àïën möi trûúâng. Do vêåy, viïåc triïín khai caác chñnh söë 39/2916/TT-NHNN ngaây 30/12/2016 quy àõnh vïì
  saách tñn duång xanh seä thuác àêíy phaát triïín kinh tïë hoaåt àöång cho vay cuãa TCTD, chi nhaánh ngên haâng
  xanh, taái cêëu truác cú cêëu kinh tïë; tûâ àoá, àem laåi lúåinûúác ngoaâi àöëi vúái khaách haâng (Thöng tû 39/2016).
  ñch cho cöång àöìng, doanh nghiïåp vaâ quöëc gia. Àöëi vúái chñnh saách ûu àaäi, Thöng tû 27/2015/TT
  Àöëi vúái cöång àöìng vaâ ngûúâi tiïu duâng, 
  chñnh saách – NHNN quy àõnh viïåc cêëp tñn duåntrig àûúåc thûåc hiïån
  tñn duång xanh mang laåi cú höåi sûã duång saãn phêím búãi Ngên haâng Chñnh saách xaä höåi vaâ Ngên haâng Nöng
  saåch, thên thiïån vúái möi trûúâng, haån chïë àûúåc viïåc nghiïåp vaâ Phaát triïín nöng thön Viïåt Nam àöëi vúái caác
  sûã duång caác saãn phêím àöåc haåi. Bïn caånh àoá, tñn dûå aán àûúåc thûåc hiïån búãi höåi gia àònh àöìng baâo dên
  duång xanh höî trúå caãi thiïån möi trûúâng söëng, duy trò töåc thiïíu söë, höå gia àònh ngûúâi Kinh ngheâo àang
  vaâ baão töìn lúåi ñch vïì taâi nguyïn cho caác thïë hïå sau. sinh söëng öín àõnh taåi caác xaä coá àiïìu kiïån kinh tïë – xaä
  Àöëi vúái doanh nghiïåp, tñn duång xanh laâ cú höåi höåi khoá khùn (khu vûåc II vaâ III) thuöåc vuâng dên töåc vaâ
  cho caác doanh nghiïåp tiïëp cêån nguöìn vöën vay ûu àaäi miïìn nuái theo tiïu chñ Thuã tûúáng Chñnh phuã  quy
  trong vaâ ngoaâi nûúác cuäng nhû sûå höî trúå cuãa Nhaâàõnh. Àöëi vúái dûå aán tröìng rûâng, khaách haâng àûúåc vay
  nûúác trong phaát triïín hoaåt àöång kinh doanh. Trong vúái haån mûác laâ 15 triïåu àöìng/ha; thúâi haån cho vay tûâ
  daâi haån, hoaåt àöång kinh doanh cuãa doanh nghiïåp seä khi tröìng àïën khi khai thaác chñnh theo chu kyâ kinh
  traánh àûúåc nhûäng ruãi ro vïì möi trûúâng vaâ uy tñn, tûâdoanh cuãa loaâi cêy tröìng, nhûng khöng quaá 20 nùm,
  àoá, àem laåi sûå phaát triïín bïìn vûäng cho baãn thên laäi suêët aáp duång 1,2%/nùm.
  doanh nghiïåp. Àöëi vúái chñnh saách cêëp tñn duång noái chung, theo
  Àöëi vúái quöëc gia, chñnh saách tñn duång xanh goáp quy àõnh taåi Thöng tû 39/2016/TT – NHNN, hoaåt àöång
  phêìn tñch cûåc cho sûå phaát triïín cên bùçng, haâi hoâa cho vay cuãa TCTD àöëi vúái khaách haâng àûúåc thûåc
  giûäa kinh tïë, möi trûúâng vaâ xaä höåi, goáp phêìn xoáahiïån theo thoãa thuêån giûäa TCTD vaâ khaách haâng, phuâ
  àoái, giaãm ngheâo vaâ caãi thiïån chêët lûúång àúâi söëng húåp vúái quy àõnh cuãa Thöng tû 39 vaâ caác quy àõnh
  nhên dên; haån chïë àûúåc ruãi ro vïì möi trûúâng. Àöìng cuãa phaáp luêåt coá liïn quan, bao göìm caã phaáp luêåt vïì
  thúâi, phaát triïín chñnh saách tñn duång xanh laâ cú höåi àïí baão vïå möi trûúâng. Nhû vêåy, sûå ra àúâi cuãa Thöng tû
  caác töí chûác taâi chñnh, tñn duång xanh àêìu tû vöën vaâo 39 àaä àaánh dêëu möåt bûúác chuyïín lúán trong chñnh
  Viïåt Nam. saách tñn duång cuãa ngên haâng hûúáng túái tñn duång
  3. Chñnh saách phaát triïín tñn duång xanh úã xanh vaâ baão vïå möi trûúâng.Tuy nhiïn, theo quy àõnh
  Viïåt Nam taåi Thöng tû naây, caác TCTD thêím àõnh àïì nghõ cêëp
  Thûåc hiïån nhiïåm vuå taåi Quyïët àõnh söë 403/QÀ- tñn duång trïn cú súã höì sú do khaách haâng cung cêëp,
  TTg ngaây 20/3/2014 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã phï trong khi caác yïëu töë taác àöång àïën möi trûúâng vaâ xaä
  duyïåt kïë hoaåch haânh àöång Quöëc gia vïì tùng trûúãng höåi chûa àûúåc coi laâ nöåi dung bùæt buöåc phaãi àaánh
  xanh giai àoaån 2014 – 2020, NHNN àaä ban haânh Chó giaá trong quaá trònh thêím àõnh tñn duång. Do vêåy, coá
  thõ söë 03/CT-NHNN ngaây 24/3/2015 vïì thuác àêíy tùng thïí nhiïìu khaách haâng cuäng nhû TCTD boã qua viïåc
  trûúãng tñn duång xanh vaâ quaãn lyá ruãi ro möi trûúâng -àaánh giaá caác yïëu töë liïn quan àïën möi trûúâng khi lêåp
  xaä höåi trong hoaåt àöång cêëp tñn duång. Àöìng thúâi, NHNNhöì sú tñn duång cuäng nhû trong quaá trònh thêím àõnh
  àaä ban haânh Quyïët àõnh söë 1552/QÀ – NHNN ngaây vaâ xeát duyïåt khoaãn vay.
  6/8/2015 vïì Kïë hoaåch haânh àöång cuãa ngaânh ngên 4. Thûåc traång phaát triïín tñn duång xanh taåi caác
  haâng thûåc hiïån Chiïën lûúåc Quöëc gia vïì tùng trûúãng ngên haâng thûúng maåi
  xanh àïën nùm 2020 vaâ phöëi húåp IFC xêy dûång Böå Thûåc hiïån chó àaåo cuãa NHNN, caác NHTM cuäng
  hûúáng dêîn quaãn lyá ruãi ro möi trûúâng vaâ xaä höåi choàaä thiïët lêåp quy trònh thêím àõnh ruãi ro möi trûúâng vaâ
  caác Töí chûác tñn duång (TCTD) vaâ chi nhaánh ngên xaä höåi trong caác quy àõnh nöåi böå, àöìng thúâi, löìng
  haâng nûúác ngoaâi. gheáp hoaåt àöång tñn duång hûúáng túái baão vïå möi trûúâng

  94 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 18 thaáng 3/2020

 3. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  trong chiïën lûúåc phaát triïín cuãa mònh. Cuå thïí, VCB, Tûâ baãng söë liïåu coá thïí thêëy, dû núå tñn duång xanh
  Agribank,  VietinBank,  SHB,  TPBank,  OCB,  MB, trong hïå thöëng ngên haâng tùng maånh qua caác nùm,
  Techcombank yïu cêìu chuã dûå aán cung cêëp caác thöng àùåc biïåt laâ giai àoaån 2017 – 2019. Àaåt àûúåc kïët quaã
  tin liïn quan àïën cöng nghïå vaâ möi trûúâng trong höì naây laâ do: (i) Thûåc hiïån Nghõ quyïët 30/2017/NQ-CP
  sú vay vöën. BIDV, Sacombank àaä coá nöåi dung baáo vaâ quyïët àõnh 813/QÀ-NHNN ngaây 24/4/2017 vïì höî
  caáo phaát triïín bïìn vûäng theo hûúáng dêîn lêåp baáo caáo trúå tñn duång vúái nöng nghiïåp cöng nghïå cao, caác
  phaát triïín bïìn vûäng cuãa töí chûác Saáng kiïën baáo caáo NHTM triïín khai cho vay nöng nghiïåp ûáng duång cöng
  toaân cêìu (GRI) vaâ triïín khai hïå thöëng quaãn trõ ruãi ro nghïå cao vúái laäi suêët thêëp hún tûâ 0,5% – 1,5% laäi
  möi trûúâng taåi ngên haâng. suêët cho vay thöng thûúâng. Àöëi tûúång khaách haâng laâ
  Àöìng thúâi, nhiïìu NHTM cuäng tñch cûåc thûåc hiïån doanh nghiïåp, húåp taác xaä, liïn hiïåp húåp taác xaä, chuã
  cho vay theo caác goái höî trúå tñn duång xanh cuãa Chñnh trang traåi… tham gia caác khêu trong chuöîi saãn xuêët
  phuã, NHNN vaâ tham gia vaâo caác dûå aán höî trúå tñnsaãn phêím nöng nghiïåp an toaân, quy mö lúán. Àöìng
  duång cho phaát triïín bïìn vûäng cuãa caác töí chûác taâi thúâi, àïí àêíy maånh cho vay àöëi vúái nöng nghiïåp saåch,
  chñnh quöëc tïë. Cuå thïí:  8 NHTM (Agribank, VCB, NHNN cho pheáp caác NHTM cho vay coá baão àaãm
  VietinBank,  BIDV,  HDBank,  Sacombank,  Bùæc  AÁ, khöng bùçng taâi saãn töëi àa 70% giaá trõ dûå aán, phûúng
  ACB) àùng kyá tham gia cho vay ûu àaäi àöëi vúái lônh aán saãn xuêët nöng nghiïåp nöng thön cöng nghïå cao
  vûåc  nöng  nghiïåp  cöng nghïå  cao vúái  töíng giaá  trõ àöëi vúái caác doanh nghiïåp coá dûå aán saãn xuêët nöng
  135.000 tyã àöìng; 7 NHTM (VCB, VietinBank, BIDV, nghiïåp cöng nghïå cao nhûng khöng thuöåc khu, vuâng
  SHB, Sacombank, Techcombank, ACB) tham gia nöng nghiïåp cöng nghïå cao, chûa àûúåc cêëp giêëy
  cho vay laåi trïn cú súã thûúng maåi theo dûå aán Phaát chûáng nhêån doanh nghiïåp nöng nghiïåp cöng nghïå
  triïín nùng lûúång taái taåo (REDP) cuãa Ngên haâng Thïë cao. Bïn caånh nhûäng goái höî trúå cuãa Chñnh phuã, caác
  giúái (WB), 2 NHTM (Techcombank, SCB) tham gia NHTM coân thûåc hiïån cho vay ûu àaäi cho caác doanh
  dûå aán tiïët kiïåm nùng lûúång thñ àiïím (CEEP) cuãa nghiïåp xuêët nhêåp khêíu nöng nghiïåp saåch theo nguöìn
  IFC; 6 NHTM (Agribank, VCB, BIDV, Sacombank, vöën taâi trúå cuãa caác töí chûác quöëc tïë nhû JICA, JBIC…
  Techcombank, SCB) tham gia dûå aán Hiïåu quaã nùng Vúái nhiïìu chñnh saách ûu àaäi, dû núå tñn duång xanh
  lûúång Viïåt Nam daânh cho caác doanh nghiïåp trong trong lônh vûåc nöng nghiïåp tùng maånh, tyã troång dû
  lônh  vûåc  cöng  nghiïåp  (VEEIES);  3  NHTM núå tñn duång cho nöng nghiïåp saåch àaåt 46% töíng dû
  (VietinBank, TPBank, Nam AÁ Bank) tham gia dûå aán núå tñn duång xanh [11]; (ii) Tûâ nùm 2015, caác NHTM
  cuãa Quyä Húåp taác khñ hêåu toaân cêìu GCPF nhùçm cêëptñch cûåc húåp taác vúái caác töí chûác taâi chñnh quöëc tïë
  tñn duång xanh trung vaâ daâi haån cho caác dûå aán thuác trong viïåc taâi trúå cho caác dûå aán nùng lûúång taái taåo,
  àêíy giaãm khñ CO2;… [11] giaãm khñ CO2, tiïët kiïåm nùng lûúång. Theo àoá, caác töí
  Vúái nhûäng nöî lûåc cuãa hïå thöëng ngên haâng, tñn chûác taâi chñnh quöëc tïë höî trúå giaãm laäi suêët cho vay
  duång xanh trong giai àoaån 2015 – 2019 àaä àaåt àûúåc àöëi vúái caác doanh nghiïåp thûåc hiïån caác dûå aán naây
  nhûäng kïët quaã nhêët àõnh. vúái laäi suêët thêëp hún laäi suêët thõ trûúâng khoaãng 1,5%
  Biïíu àöì 1: Dû núå tñn duång xanh taåi Viïåt Nam vaâ thúâi haån cho vay daâi [1].
  Àún võ tñnh: tyã àöìng, % Mùåc duâ gia tùng qua caác nùm nhûng coá thïí thêëy,
  dû núå daânh cho tñn
  duång  xanh  cuãa
  ngaânh  ngên  haâng
  chiïëm  tyã  troång rêët
  nhoã trong töíng dû
  núå  cuãa  toaân  hïå
  thöëng  (dûúái  5%).
  Àiïìu naây laâ do:  (i)
  Thiïëu khung phaáp lyá
  höî trúå tñn duång xanh,
  thiïëu cú chïë húåp taác
  liïn ngaânh, cú chïë
  àöång lûåc cho ngên
  haâng  vaâ  doanh
  nghiïåp phaát triïín tñn
  Nguöìn:  [11] duång xanh; (ii) Caán böå, nhên viïn ngên haâng chûa

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  95 cöng àoaâ
  Söë 18 thaáng 3/2020

 4. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  àûúåc àaâo taåo chuyïn sêu, baâi baãn trong thêím àõnh, trûúâng nhûng chûa àïì cêåp túái trûúâng húåp TCTD
  àaánh giaá vaâ quaãn lyá ruãi ro möi trûúâng trong hoaåtcêëp nguöìn taâi chñnh cho caác dûå aán aãnh hûúãng tiïu
  àöång cêëp tñn duång; (iii) Nguöìn vöën phuåc vuå cho tñncûåc àïën möi trûúâng. Do vêåy, böí sung quy àõnh naây
  duång xanh cuãa hïå thöëng ngên haâng chuã yïëu dûåa vaâo seä tùng traách nhiïåm cuãa TCTD trong viïåc baão vïå
  taâi trúå cuãa caác töí chûác taâi chñnh quöëc tïë hoùåc caác dûå
  möi trûúâng.
  aán höî trúå tûâ phña Chñnh phuã búãi leä àêìu tû cho caác dûå Thûá nùm, tiïëp tuåc huy àöång caác nguöìn lûåc àïí
  aán xanh thûúâng coá thúâi gian thu höìi vöën daâi, laäi suêëtthûåc hiïån chñnh saách tñn duång xanh nhû tûâ Ngên
  thêëp nïn nguöìn vöën thûúng maåi daânh cho lônh vûåc saách Nhaâ nûúác, nguöìn vöën ûu àaäi tûâ caác töí chûác taâi
  naây coân nhiïìu haån chïë. chñnh quöëc tïë nhû IFC, ADB, JICA…
  5. Möåt söë àïì xuêët phaát triïín tñn duång xanh taåi Àöëi vúái caác NHTM
  caác Ngên haâng thûúng maåi – Hoaân thiïån söí tay tñn duång theo hûúáng gùæn viïåc
  Bïn caånh nhûäng kïët quaã àaä àaåt àûúåc, àïí têët caã thêím àõnh dûå aán, phûúng aán vay vöën vúái caác vêën àïì
  caác TCTD vaâo cuöåc vaâ tñn duång xanh trúã thaânh hònhàaãm baão möi sinh, möi trûúâng.
  thûác cêëp tñn duång chuã àaåo, NHNN cêìn hoaân thiïån – Àaâo taåo àöåi nguä caán böå, nhên viïn ngên haâng
  chñnh saách àïí phaát triïín hònh thûác naây. Trong nöåi àùåc biïåt laâ àöåi nguä thêím àõnh, phï duyïåt tñn duång
  dung baâi baáo, taác giaã àïì xuêët möåt söë kiïën nghõ sau: caác vêën àïì liïn quan àïën möi trûúâng, àaãm baão àöå
  Àöëi vúái NHNN nguä naây coá àuã kiïën thûác cú baãn vïì möi trûúâng, traánh
  Thûá nhêët, NHNN cêìn cên nhùæc xem xeát böí sung viïåc thûåc hiïån cho vay àöëi vúái caác dûå aán gêy aãnh
  caác yïëu töë möi trûúâng dûåa theo caác quy àõnh taåi hûúãng àïën möi trûúâng.
  Nguyïn tùæc Xñch àaåo vaâ quy trònh chung vïì quaãn lyá – Nghiïn cûáu viïåc phaát haânh traái phiïëu xanh àïí
  möi trûúâng trong cêëp tñn duång do IFC xêy dûång. huy àöång vöën phuåc vuå cho phaát triïín tñn duång xanh
  Thûá hai, yïu cêìu khaách haâng cung cêëp caác thöng taåi ngên haâng. 
  tin liïn quan àïën taác àöång cuãa dûå aán vúái möi trûúâng
  vaâ xaä höåi. Viïåc thiïëu thöng tin vïì dûå aán laâ möåt caãnTaâi liïåu tham khaão
  trúã cho viïåc àiïìu chuyïín vöën tñn duång ngên haâng 1.  Böå Cöng thûúng  (2018), Baáo caáo töíng  kïët  dûå  aán  nùng  lûúång
  sang ngaânh nghïì, lônh vûåc thên thiïån vúái möi trûúâng. taái  taåo.
  Do vêåy, cêìn luêåt hoáa viïåc khaách haâng vay vöën phaãi 2. Chñnh phuã, Quyïët àõnh söë 403/QÀ-TTg  nùm 2014  cuãa Thuã tûúáng
  Chñnh  phuã vïì viïåc  phï duyïåt Kïë hoaåch haânh  àöång quöëc  gia  vïì
  cung cêëp thöng tin vïì taác àöång cuãa dûå aán àöëi vúái möi
  tùng  trûúãng xanh giai àoaån  2014  –  2020.
  trûúâng vaâ xaä höåi. Àöìng thúâi, baáo caáo àaánh giaá naây 3.  Chñnh  phuã, Nghõ  àõnh  75/2015/NÀ-CP quy àõnh  cú  chïë,  chñnh
  phaãi àûúåc kiïím àõnh àöåc lêåp tûâ bïn thûá ba àïí laâm saách  baão  vïå  vaâ  phaát  triïín  rûâng,  gùæn  vúái  chñnh  saách  giaãm
  cú súã àaánh giaá möåt caách chñnh xaác vaâ toaân diïån taác ngheâo  nhanh,  bïìn  vûäng vaâ höî  trúå  àöìng  baáo  dên  töåc  thiïíu  söë
  àöång cuãa dûå aán àöëi vúái möi trûúâng – xaä höåi. giai àoaån 2015 – 2020.
  Thûá ba, tñch húåp thöng tin vïì xûã phaåt vi phaåm 4. Ngên  haâng  Nhaâ  nûúác, Chó  thõ söë  03/CT-NHNN  ngaây 24/3/2015
  àöëi vúái lônh vûåc möi trûúâng trong hïå thöëng thöng tin vïì  thuác àêíy  tùng  trûúãng tñn duång  xanh vaâ quaãn  lyá  ruãi ro  möi
  tñn duång Quöëc gia. Cú súã dûä liïåu quöëc gia trong xûã lyá trûúâng  vaâ  xaä  höåi trong hoaåt  àöång cêëp  tñn  duång.
  vi phaåm haânh chñnh, cú quan coá thêím quyïìn xûã phaåt 5.  Chñnh  phuã,  Nghõ  quyïët  30/2017/NQ-CP  ngaây  07/3/2017,
  vi phaåm haânh chñnh trong lônh vûåc möi trûúâng thuöåc Nghõ quyïët phiïn hoåp Chñnh phuã thûúâng kyâ thaáng 02 nùm 2017.
  6.  Ngên  haâng  Nhaâ  nûúác,  Quyïët  àõnh  söë  1552/QÀ-NHNN  ngaây
  Böå Taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng cho pheáp NHNN khai 6/8/2015  vïì  Kïë  hoaåch  haânh  àöång  cuãa ngaânh ngên  haâng  thûåc
  thaác, chuyïín thöng tin túái Trung têm Thöng tin tñn hiïån Chiïën  lûúåc quöëc gia  vïì tùng trûúãng xanh àïën nùm 2020.
  duång Quöëc gia laâm cú súã dûä liïåu àïí caác TCTD àaánh 7.  Ngên  haâng  Nhaâ  nûúác,  Thöng  tû  27/2015/TT-NHNN  hûúáng
  giaá trong quaá trònh thêím àõnh tñn duång. Viïåc naây dêîn  thûåc  hiïån cho  vay  tröìng  rûâng  saãn  xuêët, phaát  triïín  chùn
  giuáp caác TCTD haån chïë cêëp tñn duång cho caác chuã nuöi theo quy  àõnh  taåi Nghõ  àõnh  75/2015/NÀ-CP.
  àêìu tû coá lõch sûã taác àöång xêëu àïën möi trûúâng. Tûâ8. Ngên haâng Nhaâ nûúác,  Thöng  tû 39/2016/TT-NHNN quy  àõnh
  àoá, nêng cao yá thûác cuãa töí chûác caá nhên trong viïåc vïì  hoaåt  àöång cho vay cuãa  TCTD  àöëi  vúái  khaách  haâng.
  baão vïå möi trûúâng, traánh bõ xûã phaåt vi phaåm laâm Ngên  haâng Nhaâ  nûúác,  Quyïët  àõnh  813/QÀ-NHNN  ngaây  24/4/
  9. 
  2017  vïì  chûúng trònh cho vay khuyïën khñch phaát triïín nöng
  aãnh hûúãng àïën khaã nùng vay vöën taåi ngên haâng.
  nghiïåp ûáng duång cöng nghïå cao, nöng nghiïåp saåch theo Nghõ
  Thûá tû, NHNN cêìn coá quy àõnh vïì traách nhiïåm quyïët 30/NQ-CP ngaây 07/3/2017 cuãa Chñnh phuã.
  cuãa TCTD khi cêëp tñn duång cho caác dûå aán maâ trong 10. Taåp  chñ  Ngên haâng  söë  1+2/2020,  10 sûå kiïån hoaåt àöång ngên
  quaá trònh triïín khai coá nhûäng taác àöång, aãnh hûúãng haâng nùm 2019.
  tiïu cûåc àïën möi trûúâng. Thûåc tïë hiïån nay, múái coá 11. Vuå tñn  duång  caác ngaânh  kinh  tïë, NHNN, Baáo caáo hoaåt àöång tñn
  quy àõnh xûã phaåt vi phaåm àöëi vúái nhûäng àöëi tûúång duång nùm 2015, 2016, 2017, 2018.
  trûåc tiïëp coá haânh vi aãnh hûúãng tiïu cûåc àïën möi 12.  http://www.equator-principles.com

  96 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 18 thaáng 3/2020

Download tài liệu Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy