[Download] Tải Phát triển ngân hàng số tại Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế – Tải về File Word, PDF

Phát triển ngân hàng số tại Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế

Phát triển ngân hàng số tại Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế
Nội dung Text: Phát triển ngân hàng số tại Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế

Download


Ngân hàng số tại Việt Nam đang ở giai đoạn hình thành với nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên, việc xây dựng ngân hàng số hiện đang đối mặt với không ít thách thức. Bài viết phân tích kinh nghiệm phát triển ngân hàng số tại Trung Quốc và Ấn Độ, trên cơ sở đó đề xuất hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Phát triển ngân hàng số tại Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phát triển ngân hàng số tại Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế File Word, PDF về máy

Phát triển ngân hàng số tại Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phát triển ngân hàng số tại Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế

 1. TÀI CHÍNH – KINH DOANH

  PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ TẠI VIỆT NAM
  VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
  NGUYỄN THU THỦY, NGUYỄN THỊ HÀ THANH, LÊ THÀNH TUYÊN

  Sự xuất hiện của công nghệ tài chính có ảnh hưởng lớn đến xu hướng phát triển các dịch vụ ngân
  hàng nói riêng và của toàn ngành ngân hàng nói chung. Các ngân hàng truyền thống đang nỗ lực
  thích ứng và cập nhật công nghệ nhằm thay đổi mô hình kinh doanh theo hình thức ngân hàng số,
  giúp tăng trải nghiệm cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngân hàng số tại Việt
  Nam đang ở giai đoạn hình thành với nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên, việc xây dựng ngân
  hàng số hiện đang đối mặt với không ít thách thức. Bài viết phân tích kinh nghiệm phát triển ngân
  hàng số tại Trung Quốc và Ấn Độ, trên cơ sở đó đề xuất hàm ý chính sách cho Việt Nam.
  Từ khoá: Ngân hàng số, số hoá, kinh nghiệm quốc tế, khách hàng

  hàng, đảm bảo tối đa tiện ích. Để xây dựng chiến
  DEVELOPING DIGITAL BANKING IN VIETNAM lược số hóa hoàn toàn, ngân hàng cần xác định được
  AND INTERNATIONAL EXPERIENCES mức độ sẵn sàng cho công cuộc kỹ thuật số. Theo mô
  Nguyen Thu Thuy, Nguyen Thi Ha Thanh, Le Thanh Tuyen hình trưởng thành kỹ thuật số toàn diện do công ty
  In recent years, the emergence of financial technology đa quốc gia DELL đưa ra, có 5 bước để xây dựng cho
  has significantly influenced the development trend doanh nghiệp một chiến lược số hóa toàn diện gồm:
  of banking services in particular and the banking (1) Số hóa thông tin; (2) Giao dịch số; (3) Cá nhân hóa;
  industry in general. Traditional banks are trying (4) Thâm nhập; và (5) Đổi mới.
  to adapt technology updates to change the business
  Việc số hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
  model in the form of digital banking, helping to
  không thể nằm ngoài quy luật của việc phát triển
  increase customer experience and meet the needs
  of the market. Digital banking in Vietnam is in the thị trường trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 và
  formative stage with a lot of development potential, điều này phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế
  however, the construction of digital banking is quốc tế.
  currently facing many challenges. The paper analyzes
  Thực trạng phát triển ngân hàng số tại Việt Nam
  experience of digital banking development in China
  and India, based on which policy implications for
  Một trong những động lực để ngành Ngân hàng
  Vietnam are proposed.
  định hướng số hóa là sự gia tăng mức độ thâm
  Keywords: Digital banking, digitization, international experience nhập của Internet và điện thoại thông minh vào
  cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam. Theo số liệu
  của Ngân hàng Thế giới 2018, có 52% số người dân
  Ngày nhận bài: 18/5/2020 Việt Nam sử dụng Internet, 45% người dân sử dụng
  Ngày hoàn thiện biên tập: 25/5/2020 điện thoại thông minh. Số người trưởng thành sở
  Ngày duyệt đăng: 5/6/2020 hữu tài khoản ngân hàng đạt đến 43 triệu người,
  tương đương 63% người ở độ tuổi trưởng thành
  (SBV, 2019).
  Tính tất yếu phát triển ngân hàng số tại Việt Nam Theo kết quả khảo sát của Ngân hàng Nhà nước
  (NHNN) vào tháng 4/2018, toàn hệ thống có 94%
  Ngân hàng số được hiểu là mô hình ngân hàng ngân hàng bước đầu triển khai hoặc đang nghiên
  dựa trên nền tảng số hóa tích hợp tất cả các hoạt động cứu, xây dựng chiến lược chuyển đổi số. Mới đây
  và dịch vụ ngân hàng truyền thống; nhằm đảm bảo nhất, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) chính
  sự liền mạch trong mọi hoạt động của ngân hàng như: thức ra mắt không gian giao dịch số tích hợp hệ sinh
  Chuyển khoản/giao dịch, kết nối và tư vấn cho khách thái thiết bị hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

  54

 2. TÀI CHÍNH – Tháng 6/2020

  với sự xuất hiện của Robot OPBA và chi nhánh số Về thực tiễn ứng dụng công nghệ-kỹ thuật: “Bộ đầy
  VTM OPBA… đủ” của chuyển đổi kỹ thuật số của Trung Quốc
  Tuy nhiên, phát triển ngân hàng số ở Việt Nam bao gồm các công nghệ: Internet di động, Dữ liệu
  vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt về khuôn khổ lớn, Internet vạn vật (IoT), Điện toán đám mây,
  pháp lý và công nghệ, kỹ thuật cũng như thói quen blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI). Trung Quốc có
  sử dụng dịch vụ ngân hàng mới của khách hàng. đủ điều kiện và tiềm lực để phát triển mạnh mẽ theo
  Hành lang pháp lý về ngân hàng số hiện nay chưa hướng số hóa, Chính phủ Trung Quốc luôn kịp thời
  đầy đủ và thường đi sau sự phát triển công nghệ, ví đưa ra các chính sách hỗ trợ các ngân hàng bằng
  dụ như hệ thống thông tin điện tử cơ bản của công khung pháp lý đầy đủ, định hướng phát triển rõ
  dân chưa hoàn thiện; chưa có văn bản pháp lý hoàn ràng, quy định đầy đủ để bảo vệ người tiêu dùng,
  thiện cho các vấn đề như định danh điện tử, văn khuyến khích tài chính tiêu dùng.
  bản số (văn bản điện tử), hay chữ ký điện tử… Việt
  Nam chưa có chuẩn QR chung cho việc liên thông
  thanh toán. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (World
  Bank) 2018, có 52% số người dân Việt Nam sử
  Kinh nghiệm phát triển ngân hàng số dụng Internet, 45% người dân sử dụng điện
  tại một số quốc gia thoại thông minh. Số người trưởng thành sở
  hữu tài khoản ngân hàng đạt đến 43 triệu người,
  Trung Quốc tương đương 63% người ở độ tuổi trưởng thành
  (SBV, 2019).
  Để phát triển ngân hàng số, Chính phủ Trung
  Quốc đã có nhiều chính sách tạo điều kiện phát triển
  Ấn Độ
  minh bạch cho các ngân hàng số; đẩy mạnh các giao
  dịch số thông qua các chính sách khuyến khích tài Ấn Độ cũng là một trong những quốc gia có chỉ số
  chính tiêu dùng, bảo vệ người dùng dịch vụ ngân chấp nhận công nghệ tài chính cao nhất thế giới, đứng
  hàng số, thúc đẩy sự phát triển của Internet và công thứ 2 sau Trung Quốc, với 52% trong năm 2017. Quốc
  nghệ thông tin… gia này dự kiến sẽ tăng chỉ số này lên để sớm đứng
  Về khuôn khổ pháp lý, chính sách: Trung Quốc xây đầu thế giới. Điều này cho thấy xu hướng phát triển
  dựng khung pháp lý về tài chính kỹ thuật số với dịch vụ tài chính số ở Ấn Độ đang tăng cao trong các
  mục tiêu là dành không gian nhất định cho việc phát năm gần đây.
  triển tài chính Internet dựa trên 5 nguyên tắc chính: Để tạo môi trường thuận lợi cho mục tiêu số hóa
  (1) Nâng cao hiệu quả và khả năng của dịch vụ tài ngân hàng, Chính phủ Ấn Độ đã thành lập Công ty
  chính, (2) Tài chính số phải góp phần phân bổ hiệu Thanh toán Quốc gia (NPCI), cung cấp mã số định
  quả nguồn lực và xây dựng tài chính ổn định, không danh công dân (Aadhaar), phát triển ví điện tử dựa
  được gây ra biến động giá đột ngột hoặc làm tăng chi trên cổng thanh toán hợp nhất UPI…
  phí tài chính, (3) Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính Thành lập Công ty thanh toán Quốc gia (NPCI): Ngân
  phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người hàng trung ương (RBI) cùng với Hiệp hội Ngân hàng
  tiêu dùng, (4) Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính phải (IBA) của Ấn Độ đã thành lập Công ty Thanh toán
  tham gia cạnh tranh công bằng và tuân thủ các yêu Quốc gia (NPCI) năm 2009 với vai trò là cơ quan chủ
  cầu pháp lý, (5) Cân bằng sự giám sát của chính phủ quản trong việc vận hành các hệ thống thanh toán bán
  và tính kỷ luật ngành. lẻ tại Ấn Độ, đem lại sự chuẩn hóa trong hoạt động
  Ủy ban Điều tiết ngân hàng Trung Quốc (CBRC) thanh toán bán lẻ, đồng thời mở rộng và phát triển
  đưa ra quy định về Quản lý ngân hàng điện tử, thêm các sản phẩm mới nhằm đem lại tiện ích lớn
  hướng dẫn về đánh giá mức độ bảo mật của ngân nhất cho khách hàng.
  hàng điện tử, và đưa ra tầm quan trọng của việc Tháng 08/2016, Ấn Độ ra mắt giao diện thanh toán hợp
  quản trị rủi ro và bảo mật của hoạt động kinh nhất (UPI): Đây là hệ thống thanh toán số được thiết
  doanh ngân hàng điện tử dựa trên nguyên tắc Basel lập bởi NPCI với mục tiêu đơn giản hóa các giao dịch
  về quản lý rủi ro cho ngân hàng điện tử. Bảo vệ chuyển tiền liên ngân hàng trên nền tảng ứng dụng
  người tiêu dùng cũng là một trong những mục tiêu di động. UPI cho phép tích hợp các tài khoản ngân
  chính được chính phủ Trung Quốc rất quan tâm, hàng trên cùng một ví điện tử, từ đó gia tăng tiện ích
  nhất là trong ngành tài chính số. cho khách hàng.

  55

 3. TÀI CHÍNH – KINH DOANH

  Khởi động nền tảng thanh toán BHIM Aadhaar Kinh nghiệm của Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy,
  dựa trên cơ sở dữ liệu dân cư: Tháng 5/2017, Ấn Độ cần có chính sách tạo lập môi trường cho phát triển
  đã khởi động nền tảng BHIM Aadhaar – một hệ ngân hàng số gồm các chính sách tạo dựng nền tảng
  thống thanh toán dựa trên công nghệ sinh trắc thông tin, cơ sở dữ liệu công dân quốc gia, quy định
  học, cho phép người sử dụng chuyển tiền qua về quy trình định danh khách hàng điện tử và hoàn
  scan dấu vân tay. Aadhaar được kết nối với các thiện hạ tầng hỗ trợ.
  hệ thống thanh toán số, các tài khoản ngân hàng Chính phủ và NHNN Việt Nam đang xây dựng
  nhằm tạo sự tiện lợi trong giao dịch, tăng cường hệ thống e-KYC (hệ thống thông điện tử tin cơ
  tính bảo mật và cũng là một phần trong nỗ lực bản của các công dân), với những quy định chặt
  thúc đẩy tài chính toàn diện của Chính phủ Ấn chẽ cho phép các ngân hàng có thể truy cập vào
  Độ. Nền tảng công nghệ này sử dụng giao diện hệ thống dữ liệu Căn cước công dân cũng như hệ
  lập trình ứng dụng API, quét vân tay hoặc mống thống dữ liệu ghi nhận các thông tin liên quan đến
  mắt có sẵn trên Aadhaar, bất cứ ai cũng có thể mở đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp để định
  tài khoản tài khoản ngân hàng hay chia sẻ hồ sơ danh khách hàng dựa trên mã số định danh do
  y tế nhanh chóng. Đây là cơ sở dữ liệu hiện đại khách hàng cung cấp.
  giúp Ấn Độ giải quyết bài toán ba không: Không Thúc đẩy xây dựng nền tảng công nghệ-kỹ thuật
  hiện diện, không tiền mặt và không giấy tờ. Dữ liệu là yếu tố quan trọng nhất trong triển khai
  Hệ thống thanh toán nhờ Aadhaar (AEPS): là một trí tuệ nhân tạo. Để triển khai ngân hàng số thành
  bước tiến trong việc thanh toán số tại Ấn Độ bằng công, cần phải loại bỏ những rào cản do dữ liệu phân
  cách sử dụng mã số Aadhaar chứa số liệu sinh trắc bố rải rác, tạo những cơ sở dữ liệu lớn nhờ mức độ
  của người Ấn Độ. AEPS là công cụ quan trọng với tích hợp dịch vụ cao trong hệ sinh thái tài chính và
  việc phổ cập dịch vụ tài chính số, do lượng lớn người thực hiện chuyển đổi dữ liệu vào đám mây giúp đẩy
  dân Ấn Độ có mã Aadhaar. nhanh quá trình chuyển đổi.
  Cùng với các chính sách thiết lập hạ tầng kỹ Từ thực trạng công nghệ tại các ngân hàng của
  thuật cho thanh toán điện tử, Chính phủ Ấn Độ Việt Nam, thời gian tới cần xây dựng tiêu chuẩn
  cũng ban hành nhiều cơ chế khuyến khích khác như thống nhất về mã QR cho thị trường, xây dựng hệ
  giảm thuế 2% cho thu nhập được thanh toán điện thống chia sẻ thông tin liên ngân hàng, hoàn thiện các
  tử thay vì chi trả trực tiếp, các khoản chi trả vượt công nghệ liên quan đến việc sử dụng văn bản điện
  hạn mức cho phép hay chuyển tiền từ thiện có đầy tử thay cho văn bản giấy, đẩy mạnh ứng dụng chữ
  đủ chứng từ thanh toán điện tử thì được khấu trừ ký điện tử…
  thuế. Đồng thời, Chính phủ Ấn Độ còn cấm tuyệt Bài viết được thực hiện trong khuôn khổ thực hiện
  đối việc trao đổi tiền mặt giữa các cá nhân có giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giáo dục và Đào
  trị từ 300,000 Rupi trở lên trong một ngày/một giao tạo: “Các nhân tố tác động đến sự phát triển ngân
  dịch/tổng giá trị các giao dịch liên quan đến một sự hàng số (Digital Banking) tại Việt Nam”, mã số
  kiện kinh tế… B2018-NTH-16.
  Nhìn chung, Chính phủ Ấn Độ đang hướng tới
  Tài liệu tham khảo:
  việc xây dựng một xã hội phi tiền mặt, sử dụng nhiều
  hơn các giao dịch số trong tương lai. Việc xây dựng 1. ATKearney (2013), Banking in a Digital World, https://www.atkearney.com,
  các hệ thống chung, vững chắc như mã số Aadhaar, truy cập ngày 30/11/2019;
  hay các hệ thống thanh toán chung… của Chính phủ 2. Barquin, S., Vinayak, H.V., and Shrikhande, D. (2018), “Asia’s digital banking
  cũng sẽ là bước tiền đề giúp cho các ngân hàng tại Ấn race: Giving customers what they want”, McKinsey&Company;
  Độ dễ dàng hơn trong việc số hóa hoàn toàn hệ thống. 3. Citigroup (2018), Bank of the future, http://www.vostokemerging-finance.
  Kinh nghiệm cho Việt Nam com/content/uploads/2017/05/Citi-GPS-Bank-of-the- Future.pdf, truy cập
  ngày 20/12/2019;
  Từ thực tiễn phát triển ngân hàng số tại Việt Nam 4. Chris, S. (2014), “Digital banks: Strategies to launch or become a digital bank”.
  và qua tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc và
  Thông tin tác giải:
  Ấn Độ, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách
  Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Hà Thanh, Lê Thành Tuyên
  để phát triển hệ thống ngân hàng số tại Việt Nam thời
  Khoa Tài chính- Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương
  gian tới như sau:
  Email: thuthuynguyen@ftu.edu.vn
  Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý

  56

Download tài liệu Phát triển ngân hàng số tại Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế File Word, PDF về máy