[Download] Tải Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên – Tải về File Word, PDF

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên
Nội dung Text: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên

Download


Kết hợp mục tiêu nghiên cứu với việc vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học, bài viết đã giải quyết được một số nội dung quan trọng như: Hệ thống cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng (CVTD); làm rõ thực trạng hoạt động CVTD, từ đó đưa ra những đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên (Agribank Thái Nguyên).

Bạn đang xem: [Download] Tải Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên File Word, PDF về máy

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên

 1. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

  Nguyễn Thị Linh Trang1, Nguyễn Thị Kim Nhung2,
  Chu Thị Phương Thảo3,

  Tóm tắt
  Kết hợp mục tiêu nghiên cứu với việc vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học, bài
  viết đã giải quyết được một số nội dung quan trọng như: Hệ thống cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng
  (CVTD); làm rõ thực trạng hoạt động CVTD, từ đó đưa ra những đánh giá và đề xuất các giải pháp
  nhằm phát triển CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái
  Nguyên (Agribank Thái Nguyên). Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động CVTD tại Agribank Thái
  Nguyên còn một số tồn tại sau: Dư nợ CVTD trung hạn chiếm tỷ trọng lớn; Tình trạng nợ quá hạn,
  trong đó nợ xấu tại ngân hàng vẫn còn khá cao, ngân hàng vẫn chưa giảm bớt tỷ lệ nợ xấu/ nợ quá
  hạn; Công tác thẩm định, kiểm soát nợ và phân tích nợ còn hạn chế, do đó chất lượng tín dụng còn
  tiềm ẩn rủi ro; Sản phẩm CVTD chưa đa dạng, chưa phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
  Từ khoá: Cho vay tiêu dùng, Agribank Thái Nguyên, dư nợ.
  DEVELOPMENT OF CONSUMER LOANS AT VIETNAM BANK FOR
  AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT – THAI NGUYEN BRANCH
  Abstract
  Using appropriate scientific methods to reach research objectives, the article has some important
  contents such as: systemizing theoretical basis for consumer loans; clarifying the current situation of
  consumer loans, thereby making assessments and proposing solutions to develop consumer loans at
  Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Thai Nguyen branch (Agribank Thai Nguyen).
  The research results show that consumer lending activities in Agribank Thai Nguyen still have some
  shortcomings as follows: Medium-term consumer loans account for a large proportion; bad debt is
  quite high, and the bank has not yet reduced the ratio of bad debt to overdue debt; loan appraisal, loan
  control and loan analysis are limited, so credit quality still has potential risks; Consumer loan
  products are not diverse and suitable for many customers.
  Keywords: Consumer loans, Agribank Thai Nguyen, outstanding balance.
  JEL classification: G21; G23; G24
  1. Giới thiệu các giải pháp cụ thể đó là: Đa dạng hoá sản
  1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu phẩm, tăng cường quảng cáo tiếp thị, đồng thời
  “Phát triển cho vay tiêu dùng” là một đề tài xây dựng quy trình, thủ tục cho vay nhanh gọn
  không mới nhưng nhận được nhiều sự quan tâm và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên bên cạnh những
  và được nhiều tác giả nghiên cứu ở các góc độ kết quả đã đạt được, đề tài vẫn còn những tổn
  khác nhau như: tại: Chưa đưa ra được những giải pháp cụ thể mà
  Bùi Thị Hồng Nhung (2013) với đề tài:” chi nhánh cần phải làm ngay từ đầu như: nghiên
  Phát triển cho vay tiêu dùng tại Quỹ tín dụng cứu thị trường khách hàng trên địa bàn, khả
  nhân dân Trung Ương- Chi nhánh Hai Bà năng đáp ứng điều kiện vay của họ.
  Trưng”. Tác giả đã phân tích và đánh giá thực Hoàng Thị Huyền Trang (2015) với đề tài:
  trạng phát triển CVTD tại Quỹ nhân dân Trung “Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân
  Ương- Chi nhánh Hai Bà Trưng. Bài viết cũng hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt
  nhấn mạnh những nguyên nhân chính khiến dư Nam – chi nhánh Hà Tây”. Luận văn đã trình
  nợ CVTD thấp là hoạt động quảng bá và bày khá đầy đủ và chi tiết về cơ sở lý luận về
  marketing của chi nhánh chưa rộng rãi dẫn đến hiệu quả của hoạt động CVTD, bao gồm: khái
  lượng khách hàng mới tăng không đáng kể, các niệm, đặc điểm, vai trò, các hình thức của
  sản phẩm CVTD cho khách hàng cá nhân chưa CVTD, các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mở
  đa dạng hoá. Từ đó tác giả cũng đưa ra một số rộng CVTD, các tiêu chí phản ánh hiệu quản

  91

 2. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  CVTD, quản trị rủi ro trong hoạt động CVTD, vụ này chưa được như mong muốn. Để gia tăng
  và những quy định pháp lý tại Việt Nam trong hiệu quả của hoạt động CVTD trong thời gian
  vấn đề này. Dựa trên những dữ liệu thu thập sắp tới cũng như đứng vững và giành lợi thế
  được, tác giả đã có những đánh giá về hiệu quả cạnh tranh trong thị trường như hiện nay,
  CVTD tạị ngân hàng. Từ đó, những giải pháp Agribank Thái Nguyên cần xem xét, rà soát lại
  được đưa ra là xây dựng chiến lược kinh doanh, và đưa ra các giải pháp nhằm tăng hiệu quả hoạt
  ngân cao chất lượn sản phẩm dịch vụ cũng như động CVTD là điều cần thiết.
  chất lượng phục vụ khách hàng, đi kèm với đó là 1.3. Cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng
  giải pháp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động Cho vay tiêu dùng là một hoạt động tất yếu
  CVTD. được hình thành do yêu cầu của nền kinh tế nhằm
  Trần Thị Thanh Tâm (2015) với bài báo: giải quyết các vấn đề về việc người tiêu dùng có
  “Giải pháp phát triển dịch vụ CVTD tại Việt nhu cầu mua sắm vượt quá khả năng thanh toán
  Nam”. Bài báo đã chỉ ra được những lợi ích của hiện tại, người bán hàng mong muốn tiêu thụ
  việc phát triển CVTD, cụ thể như nâng cao cơ được hàng hoá, và người có tiền mong muốn tìm
  hội tiếp cận tài chính cho người dân, góp phần kiếm thu nhập từ hoạt động cho vay này.
  gia tăng sự hiểu biết đối với các dịch vụ tín dụng Theo Hồ Diệu (2011): Cho vay tiêu dùng là
  phi chính thức, và là một công cụ quan trọng các khoản vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu
  làm kích cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, tác giả của người tiêu dùng, bao gồm các cá nhân và hộ
  cũng đã đưa ra các giải pháp là: hoàn thiện các gia đình. Đây là một nguồn tài chính quan trọng
  vấn đề pháp lý cho kênh tài chính tiêu dùng, giúp những người này trang trải nhu cầu nhà ở,
  nâng cao hơn nữa nhận thức cho người dân về đồ dùng gia đình và xe cộ… Bên cạnh đó, những
  dịch vụ tài chính tiêu dùng. Bên cạnh đó, tác giả chi tiêu cho nhu cầu giáo dục, y tế và du lịch,…
  cũng đưa ra được hai giải pháp chính là: hoàn cũng có thể được tài trợ bằng CVTD.
  thiên các vấn đề pháp lý cho kênh tài chính tiêu Như vậy, có thể hiểu: CVTD là hình thức
  dùng, và nâng cao hơn nữa nhận thức cho người cho vay trong đó ngân hàng thoả thuận để khách
  dân về dịch vụ tài chính. hàng là cá nhân và hộ gia đình sử dụng một
  Bài báo của tác giả Nguyễn Thị Minh khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và
  (2015): “Cho vay tiêu dùng: Xu hướng tất yếu lãi theo một cách thức nhất định trong một thời
  của các ngân hàng thương mại”. Bài đăng đã gian xác định, để sử dụng vào các nhu cầu phục
  nhấn mạnh rằng mở rộng và phát triển nghiệp vụ vụ đời sống.
  ngân hàng bán lẻ, tập trung nhiều hơn đối với Phát triển cho vay tiêu dùng là khái niệm
  phân khúc khách hàng cá nhân, nhưng người có một khái niệm khá trừu tượng, tuỳ theo mục
  nhu cầu tiêu dùng cũng đang trở thành xu hướng địch nghiên cứu và tuỳ theo những quan điểm
  của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Ngoài khác nhau mà có những khái niệm khác nhau về
  ra, tác giá cũng cho rằng các ngân hàng cần đẩy phát triển CVTD. Tuy nhiên, trong phạm vi
  mạnh tín dụng tiêu dùng ở 3 lĩnh vực chính: cho nghiên cứu của bài báo, phát triển cho vay tiêu
  vay mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở; cho vay dùng tạm hiểu là phát triển cả về số lượng và
  qua thẻ; và CVTD thông thường. chất lương các khoản CVTD.
  1.2. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu Phát triển CVTD về số lượng là mở rộng thị
  Cho vay tiêu dùng (CVTD) dần đang trở trường cho vay, tăng số lượng khách hàng, tăng
  thành phân khúc tín dụng đem lại nguồn thu quy mô từng khoản vay, tăng doanh số cho vay,…
  nhập quan trọng và tạo điều kiện cho các ngân Phát triển CVTD về chất lượng là các
  hàng thương mại bán trọn gói sản phẩm dịch vụ khoản cho vay được khách hàng sử dụng hiệu
  cho khách hàng nên được các ngân hàng đẩy quả, đúng mục địch, thông qua đó các tổ chức
  mạnh cạnh tranh và mở rộng. Thị trường CVTD tín dụng thu hồi được gốc và lãi, còn khách hàng
  trên địa bàn Thái Nguyên đang bước vào quá có thể trả được nợ, bù đắp chi phí và thoả mãn
  trình cạnh tranh gay gắt do hầu hết các ngân nhu cầu.
  hàng cũng thấy được lợi ích từ dịch vụ này. 2. Phương pháp nghiên cứu
  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 2.1. Phương pháp thu thập thông tin
  thông Việt Nam- chi nhánh Thái Nguyên là một 2.1.1. Số liệu sơ cấp
  trong những ngân hàng hoạt động năng động và Thông tin dữ liệu thu thập thông qua thực
  tích cực nhất trong lĩnh vực CVTD trên địa bàn. hiện tiến hành khảo sát lấy ý kiến khách hàng
  Tuy nhiên, hiệu quả thu được từ loại hình dịch về sản phẩm CVTD và đánh giá mức độ hài

  92

 3. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  lòng của khách hàng đối với dịch vụ CVTD hợp với sử dụng biểu đồ, hình ảnh để phân tích
  của Agribank Thái Nguyên. thực trạng phát triển dịch vụ CVTD tại
  2.1.2. Số liệu thứ cấp Agribank Thái Nguyên, trên cơ sở đó đánh giá,
  Số liệu sử dụng trong bài viết được thu so sánh, tham chiếu nhằm đưa ra những kết
  thập từ hai nguồn: luận về hoạt động dịch vụ CVTD tại Agribank
  – Thông tin thu thập trực tiếp từ Agribank Thái Nguyên.
  Thái Nguyên, tập trung vào các thông tin phản 3. Kết quả nghiên cứu
  ánh thực trạng hoạt động CVTD tại Agribank 3.1. Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại
  Thái Nguyên thông qua các báo cáo thường niên, Agribank Thái Nguyên
  văn bản quy định và kết quả thực hiện, các số liệu 3.1.1. Doanh số của dịch vụ CVTD
  từ các phòng ban chức năng của ngân hàng. NHNN&PTNN chi nhánh tỉnh Thái
  – Thông tin thu thập từ các tạp chí, bài báo, Nguyên không ngừng đổi mới hoạt động tổ chức
  website của Ngân hàng nhà nước, và các NHTM kinh doanh của mình nhằm đáp ứng nhu cầu vay
  khác đã công bố liên quan đến hoạt động CVTD. tiêu dùng cũng như cung cấp dịch vụ ngân hàng
  2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin, cho khách hàng. Hoạt động CVTD của Agribank
  dữ liệu Thái Nguyên trong giai đoạn 2016 – 2018 đã
  Từ những thông tin, dữ liệu thứ cấp thu tăng tưởng ổn định. Tình hình CVTD tại chi
  thập được, tác giả sử dụng phương pháp nghiên nhánh từ năm 2016 đến hết năm 2018 như trình
  cứu thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích, kết bày trong bảng 1 dưới đây:
  Bảng 1: Doanh số cho vay tiêu dùng tại Agribank Thái Nguyên giai đoạn 2016- 2018
  Đơn vị: tỷ đồng
  Tăng trưởng (%)
  Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
  (2017/2016) (2018/2017)
  Doanh số cho vay
  12.694 13.919 16.760 10 20
  (DSCV)
  Doanh số cho vay tiêu
  2.146 2.457 3.279 14,5 33,5
  dùng (DSCVTD)
  Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018
  Doanh số CVTD tại Agribank Thái Nguyên trọng DSCVTD của Agribank Thái Nguyên vẫn
  chiếm tỷ trọng 17% -20% trong DSCV. Từ đó còn có thể mở rộng khi tiềm năng khai thác hoạt
  có thể thấy, quy mô dịch vụ CVTD chiếm tỷ động CVTD tại Thái Nguyên còn rất lớn.
  trọng đáng kể trong hoạt động cho vay của NH. 3.1.2. Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng và tỷ
  DSCVTD tăng từ năm 2016 đến năm 2018 cho trọng dư nợ cho vay tiêu dùng
  thấy hoạt động DSCVTD của Agribank Thái Agribank Thái Nguyên là một trong những
  Nguyên đang thu hút được sự quan tâm của Ngân hàng triển khai các hoạt động NH sớm
  người dân trên địa bàn. Cụ thể, DSCVTD năm nhất tại địa bàn. Những năm qua Chi nhánh đã
  2017 là 2146 tỷ đồng tăng 311 tỷ đồng tương nâng cao kinh nghiệm trong lĩnh vực CVTD,
  ứng tăng 14,5% so với năm 2016. Bước sang không ngừng hoàn thiện các hệ thống thủ tục,
  năm 2018, nhu cầu vay tiêu dùng tăng cao cải tiến quy trình cho vay ngày càng linh hoạt
  DSCVTD tăng 822 tỷ đồng tức tăng 33,5% so chủ động phù hợp với nhiều đối tượng khách
  với năm 2017 và tăng nhanh hơn tốc độ tăng của hàng khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu ngày
  DSCV. Điều này cho thấy tín hiệu khả quan từ càng đa dạng, nhờ đó hoạt động tiêu dùng có
  hoạt động cho vay tiêu dùng của NH trong thời những bước tiến đáng kể.
  gian tới. Vì vậy, DSCVTD ngày càng tăng, hoạt Giá trị dư nợ CVTD của dân cư và tổ chức
  động CVTD chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong kinh tế tại Agribank Thái Nguyên được thể hiện
  hoạt động cho vay và các sản phẩm CVTD cũng tại bảng dưới đây:
  được phổ biến rộng hơn đến KH. Tuy nhiên tỷ

  93

 4. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  Bảng 2: Dư nợ cho vay tiêu dùng tại Agribank Thái Nguyên giai đoạn 2016- 2018
  Đơn vị: tỷ đồng
  So sánh So sánh
  Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 năm năm
  2017/2016 2018/2017
  Chỉ tiêu
  Giá Tỷ Giá Tỷ
  Giá Tỷ Tỷ Tỷ
  Giá trị Giá trị trị lệ trị lệ
  trị trọng trọng trọng
  (%) (%)
  Dư nợ cho vay
  8.453 100 10.143 100 11.430 100 1.690 20 1.287 12,7
  (DNCV)
  Dư nợ cho vay
  tiêu dùng 1.483 17,54 1.914 18,87 2.286 20 431 29,1 297 14,9
  (DNCVTD)
  Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018
  Cũng giống như dư nợ cho vay của NH, dư nước tương ứng là 34,4% và 65,6% ( theo kết
  nợ CVTD qua các năm đều có xu hướng tăng và quả tổng điều tra dân số và nhà ở 2018), có thể
  chiếm khoảng từ 18% – 20% trong tổng dư nợ thấy cơ cấu dân số thành thị và nông thôn của
  cho vay. Dư nợ CVTD năm 2016 là 1483 tỷ tỉnh Thái Nguyên là phù hợp với mục tiêu phát
  đồng chiếm 17,54% dư nợ cho vay. Đến năm triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và địa
  2017, dư nợ CVTD tăng là 431 tỷ đồng tương phương nói riêng, số dân thành thị ngày càng
  ứng tăng 29,1% so với năm 2016 và tỷ trọng của tăng và là những khách hàng hiện đại có nhu cầu
  dư nợ CVTD trong tổng dư nợ cho vay có xu cao về sử dụng các dịch NH đặc biệt là CVTD
  hướng tăng. Nguyên nhân là do DSCVTD không để phụ vụ đời sống. Do đó tiềm năng để tăng
  ngừng mở rộng, giá trị khoản vay lớn hơn và số trưởng dư nợ CVTD ở khối khách hàng trong
  lượng KH ngày càng nhiều. dư nợ năm 2018 đạt khu vực thành thị là rất lớn.
  2.286 tỷ đồng tăng 297 tỷ đồng tương ứng tăng 3.1.3. Mức tăng trưởng số lượng khách hàng vay
  14,9% so với năm 2107 chiếm tỷ trọng 20% tiêu dùng và dư nợ bình quân theo khách hàng
  trong dư nợ cho vay của NH, đạt được mức tăng Theo cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, thu
  trên là bởi trong năm 2018 Ngân hàng tiếp tục nhập bình quân của người lao động trong các
  triển khai một số điểm mới trong Nghị định doanh nghiệp đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng/1
  116/2016/NĐ-CP đặc biệt quan tâm tới đối lao động (trong đó thu nhập người lao động
  tượng sinh viên là người dân tộc thiểu số, sinh thuộc doanh nghiệp có vốn trong nước là 6,9
  viên có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học triệu đồng/tháng; khu vực doanh nghiệp FDI thu
  tập tốt để hỗ trợ các gói vay ưu đãi nhằm giúp nhập của người lao động đạt 10,3 triệu
  sinh viên trang trải học phí với lãi suất ưu đãi đồng/tháng/lao động). Với mức thu nhập này thì
  chỉ 0,6%- 0,65%/tháng và tiền được giải ngân không nhiều người sẵn sàng chi ra hàng chục
  hàng tháng. triệu đồng để mua các hàng hóa điện máy như
  Tuy nhiên trên thực tế mức tăng trưởng của tivi, tủ lạnh, điện thoại, xe máy… Đối với những
  dư nợ và tỷ trọng dư nợ CVTD của NH vẫn người có thu nhập ở mức trung bình thấp, năng
  chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có lực tài chính của họ không đủ để đáp ứng nhu
  của tỉnh Thái Nguyên, theo Cục Thống kê tỉnh cầu tiêu dùng. Để mua sắm được những hàng
  Thái Nguyên dân số tính đến ngày 1/4/2019 của hóa cần thiết, họ phải thông qua hình thức vay
  tỉnh Thái Nguyên là 1.268.751 người, trong đó tiêu dùng. Vì thế mà tăng trưởng số lượng khách
  dân số khu vực thành thị chiếm khoảng 35,3% hàng vay tiêu dùng của NHNN&PTNT
  (tăng 1,6% so năm 2017) và dân số khu vực Agribank Thái Nguyên ngày càng tăng.
  nông thôn khoảng 64,7% so với tỷ lệ của cả

  94

 5. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  Bảng 3: Mức tăng trưởng số lượng khách hàng vay tiêu dùng và dư nợ bình quân theo
  khách hàng Ngân hàng Agribank Thái Nguyên giai đoạn 2016- 2018
  Đơn vị: Tỷ đồng
  So sánh năm So sánh năm
  Năm Năm Năm 2017/2016 2018/2017
  Chỉ tiêu
  2016 2017 2018 Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ
  (%)
  Số lượng KH 6.987 7.117 7.367 130 1,9% 250 3,5%
  Tổng dư nợ cho vay
  1.483 1.914 2.286 431 29,1% 372 19,4%
  tiêu dùng
  Dư nợ bình quân/
  0,212 0,269 0,310 0,057 26,7% 0,041 15,4%
  khách hàng
  Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018
  Với thế mạnh và uy tín thương hiệu của suất vay tín chấp tiêu dùng của Ngân hàng Nông
  Ngân hàng Agribank Thái Nguyên trên địa bàn nghiệp phát triển nông thôn rơi vào khoảng
  nên số lượng khách hàng đến giao dịch vay tiêu 10%/năm với thời gian vay: 12- 48 tháng. Đây là
  dùng tại Chi nhánh đã có sự tăng lên qua các một mức lãi suất vay quá hấp dẫn đối với khách
  năm, góp phần làm tăng dư nợ và thu nhập từng hàng khi mà lãi suất vay thấp (chỉ tương đương
  hoạt động cho vay tiêu dùng. Năm 2017 đạt 7117 lãi suất vay thế chấp của nhiều Ngân hàng
  khách hàng, tăng thêm 130 khách hàng mới, TMCP) từ đó thu hút thêm nhiều khách hàng mới
  tương đương mức tăng phần trăm là 1,9% so với có nhu cầu vay vốn trên thị. Bên cạnh đó, Ngân
  năm 2016 và năm 2018 tăng 250 khách hàng so hàng đã đưa ra hàng loạt các sản phẩm dịch vụ
  với năm 2017 tương đương mức tăng 3,5%. Điều mới thu hút và chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
  đó chứng tỏ quy mô cho vay tiêu dùng tại Ngân Qua đó giúp chi nhánh gia tăng số lượng khách
  hàng ngày càng được phát triển, cho thấy khả hàng vay nhưng giá trị món vay nhỏ vì thế dư nợ
  năng thu hút khách hàng của Agribank Thái không tăng trưởng nhiều.
  Nguyên ngày càng cao trong bối cảnh cạnh tranh 3.1.4. Tính đa dạng cá sản phẩm dịch vụ
  gay gắt với các Ngân hàng TMCP. Hiện tại, Agribank Thái Nguyên đang cung
  Có thể nhận thấy mặc dù số lượng khách cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ CVTD mà
  hàng được mở rộng hàng năm tuy nhiên dư nợ Agribank giới thiệu tới khách hàng. Các sản
  tăng trưởng chậm hơn trong năm 2018 dư nợ phẩm CVTD tương đối đa dạng theo thời hạn
  bình quân trên một khách hàng là 310 triệu đồng vay và theo sản phẩm, bao gồm: Mua nhà ở, mua
  tăng 15,4% so với năm 2017, trong khi đó năm xe, vật dụng sinh hoạt với các thời hạn trung và
  2017 mức tăng này đạt tới 26,7% so với năm dài hạn.
  2016. Nguyên nhân là bởi trong năm 2018 Lãi
  Bảng 4. Doanh số cho vay tiêu dùng theo sản phẩm tại Ngân hàng Nông nghiệp và
  Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018
  Đơn vị: tỷ đồng
  So sánh
  So sánh năm
  Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 năm
  2018/2017
  2017/2016
  Chỉ tiêu
  Tỷ
  Giá Tỷ Tỷ Tỷ Giá Tỷ lệ
  Giá trị Giá trị lệ Giá trị
  trị trọng trọng trọng trị (%)
  (%)
  Mua nhà ở 923 43 971,12 40 1.433,8 44 48,12 5,2 462,68 47,6
  Mua xe 783 36 898 37 1.289,9 39 115 14,7 391,9 43,6
  Vật dụng
  440 21 588 24 555 17 148 33,6 (33) (5,6)
  sinh hoạt
  Doanh số
  cho vay 2.146 100 2.457 100 3.279 100 311 14,5 822 (33,5)
  tiêu dùng
  Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018

  95

 6. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  Trong những năm qua ngân hàng đã có phẩm mua vật dụng sinh hoạt có DSCV giảm,
  nhiều chính sách nhằm phát triển tín dụng tiêu năm 2018 giảm 5,6% so với năm 2017. Bởi lẽ,
  dùng hướng đến các cán bộ công nhân viên chức, nhu cầu nhà ở và phương tiện đi vẫn là chủ yếu
  các tiểu thương, những người có thu nhập cao. trong nhân dân, tuy vậy đây vẫn là ngành có tiềm
  Đây cũng là nhóm khách hàng được ngân hàng năng khai thác khi mà người dân ngày càng có
  quan tâm phát triển đặc biệt. Nhìn vào số liệu ta nhu cầu mua sắm vật dụng, cải thiện chất lượng
  cũng thấy dư nợ tiêu dùng ở nhóm Vật dụng sinh cuộc sống của mình. Tuy nhiên trên thực tế, còn
  hoạt tuy có tiềm năng phát triển song tỷ trọng rất nhiều lĩnh vực tiêu dùng khác có thể cho vay
  còn hạn chế và xu hướng giảm nhẹ. mà chi nhánh chưa khai thác, ví dụ như cho vay
  Sản phẩm cho vay xây dựng, mua nhà ở có du học, vay du lịch… Các sản phẩm mà chi
  doanh số cho vay tăng qua từng năm và luôn nhánh đã triển khai đều là những sản phẩm mà
  chiếm tỷ trọng từ 40% – 43% trong DSCVTD. các ngân hàng khác cũng có. Các sản phẩm này
  Điều này cho thấy nhu cầu về nhà ở trong dân cư đều có những đặc điểm và lợi ích đem lại cho
  ngày càng tăng do thu nhập và mức sống của khách hàng giống các ngân hàng khác. Do đó
  người dân ngày càng được nâng cao. Nắm bắt hạn chế khả năng cạnh tranh với các ngân hàng
  được điều đó, chi nhánh đã đưa ra các điều kiện khác. Vì vậy trong thời gian tới Agribank Thái
  cho vay mà KH có thể chấp nhận được, chi phí Nguyên nên chú trọng phát triển đa dạng hơn
  lãi phù hợp với thị trường, thời hạn cho vay phù nữa các sản phẩm CVTD của mình để làm phong
  hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Sản phú thêm hệ khách hàng cũng nhu gia tăng lợi
  phẩm mua xe máy, ô tô cũng chiếm tỷ trọng khá nhuận từ hoạt động CVTD.
  cao trên 35% trong DSCVTD, đây là lĩnh vực 3.1.5. Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại
  tiềm năng mà Ngân hàng có thể khai thác trong Agribank Thái Nguyên
  thời gian tới vì nhu cầu của người dân ngày càng Tác giả tiến hành khảo sát với 60 phiếu
  tăng cao trong việc mua sắm phương tiện đi lại khảo sát gửi qua mail lấy từ cơ sở dữ liệu khách
  tạo nên thị trường cấp vốn mua xe khá sôi động hàng, 50 phiếu khảo sát qua điện thoại và 90
  trong toàn ngành khi nhiều Ngân hàng hỗ trợ các phiếu khảo sát trực tiếp. Kết quả phiếu khảo sát
  sản phẩm vay mua xe đa dạng, vì thế Agribank thu về được 176 phiếu (tỷ lệ hồi đáp 88%), trong
  Thái Nguyên cũng tích cực tham gia và hỗ trợ đó có 24 phiếu không hợp lệ do khách hàng bỏ
  vốn cho người dân song Ngân hàng vẫn đảm bảo trống quá nhiều mục. Số phiếu hợp lệ dùng trong
  tuân thủ quy trình nghiệp vụ từ khâu thẩm định, phân tích là 176 phiếu.
  giải ngân và quản lý quỹ khoản vay thông qua * Tổng hợp mức đánh giá của khách hàng
  quản lý dòng tiền để kiểm soát khả năng trả nợ về các tiêu chí trên
  của khách hàng, ngăn ngừa nợ xấu phát sinh. Sản
  Bảng 5. Mức trung bình của các tiêu chí đánh giá
  STT Tiêu chí đánh giá Mức trung bình
  1 Sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng ở Ngân hàng rất đa dạng 3,6
  2 Thủ tục cho vay tiêu dùng đơn giản 3,5
  3 Thời gian giải quyết cho vay nhanh chóng 3,4
  4 Lãi suất vay tiêu dùng của ngân hàng là hợp lý 3,4
  5 Ngân hàng có mạng lưới giao dịch rộng khắp 4,1
  6 Ngân hàng luôn bảo mật thông tin cho khách hàng 3,8
  7 Ngân hàng có nhiều hình thức thăm hỏi, tặng quà cho khách hàng 3,0
  8 Ngân hàng giải quyết khiếu nại cho khách hàng một cách thoả đáng 3,1
  9 Ngân hàng có nhiều hoạt động quảng cáo, khuyến mãi hấp dẫn 2,9
  10 Nhân viên có trình độ chuyên môn cao 3,6
  11 Nhân viên nhiệt tình, niềm nở, thân thiện với khách hàng 3,3

  96

 7. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  Qua bảng tổng hợp dữ liệu đánh giá trên có lại chỉ ở mức bình thường và mức chưa tốt. Tiêu
  thể thấy khách hàng chỉ đánh giá tương đối tốt ba chí có mức đánh giá thấp nhất là các tiêu chí về
  tiêu chí (1) Sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng hoạt động quảng cáo, khuyến mãi.
  ở Ngân hàng rất đa dạng; (2) Nhân viên có trình * Mức độ hài lòng chung về dịch vụ cho
  độ chuyên môn cao; (3) Ngân hàng luôn bảo mật vay tiêu dùng
  thông tin cho khách hàng; (4) Ngân hàng có
  mạng lưới giao dịch rộng khắp. Các tiêu chí còn

  2,5% 3,6%
  11,6%
  Rất không hài lòng
  Không hài lòng
  36,2% 46,1%
  Bình thường
  Hài lòng
  Rất hài lòng

  Hình 1. Mức độ hài lòng chung về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Agribank Thái Nguyên

  Qua khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối – Doanh số CVTD đều tăng nhanh qua các
  với dịch vụ vay tiêu dùng, hầu hết kết quả là ở năm và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng DSCV
  mức bình thường chiếm 46,1%. Có 36,2% khách (chiếm khoảng 20%), do đó đã góp phần mang
  hàng chọn hài lòng, 11,6% chọn rất hài lòng, tỉ lệ lại lợi nhuận lớn cho NH. Trong đó, DSCVTD
  không hài lòng và rất không hài lòng là 6,1%. trung hạn chiếm tỷ trọng trên 60% trong tổng cơ
  Mức trung bình là 3.5. Nhìn chung, mức độ hài cấu DSCVTD theo kỳ hạn, góp phần hỗ trợ vốn
  lòng của khách hàng trong hoạt động cho vay vay trong thời gian dài hơn qua đó giảm thiểu
  tiêu dùng của Ngân hàng Agribank Thái Nguyên được gánh nặng trả nợ cho KH, đáp ứng được
  ở mức hài lòng với dịch vụ sản phẩm cho vay yêu cầu gia tăng lợi nhuận của NH nên cần phát
  tiêu dùng mà NH cung cấp. Kết quả phân tích huy một cách hợp lý.
  trên dựa vào các số liệu thống kê thông qua hoạt – Doanh số CVTD tăng mạnh nên dư nợ
  động khảo sát khách quan khoa học, từ đó đánh CVTD đều tăng và tăng trong năm 2016 và năm
  giá được thực trạng cũng như những mặt hạn chế 2018. Dư nợ năm 2017 là 1.914 tỷ đồng tăng 431
  trong phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng tỷ đồng so với năm 2016 và dư nợ năm 2018 là
  Agribank Thái Nguyên nhất là ở các chỉ tiêu ở 2.286 tỷ đồng tăng 297 tỷ đồng so với năm 2017.
  mức bình thường, chưa tốt như là các tiêu chí về Cho vay tiêu dùng ngày càng thu hút nhiều KH và
  hoạt động quảng cáo, khuyến mãi. Điều này đặt mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho NH nên chi
  ra cần phải có những giải pháp thiết thực để phát nhánh rất chú trọng đầu tư vốn cho hoạt động này,
  triển dịch vụ này. dự nợ CVTD luôn chiếm từ 20% tổng dư nợ.
  3.2. Đánh giá thực trạng phát triển CVTD tại – Số lượng khách hàng giao dịch CVTD tai
  Agribank Thái Nguyên Agribank Thái Nguyên liên tục tăng trong những
  3.2.1.Những kết quả đã đạt được năm qua.
  Thông qua tìm hiểu thực trạng CVTD tại 3.2.2. Những hạn chế
  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Mặc dù CVTD trong mấy năm qua đã phát
  Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn triển nhưng nếu đem so sánh với dư nợ chung của
  2016-2018, CVTD đã đạt được những kết quả sau: cả Ngân hàng thì tỷ lệ này vẫn chiếm một phần rất

  97

 8. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  nhỏ.Bên cạnh đó, tuy dư nợ tín dụng chung có nâng cao chất lượng tín dụng và khả năng quản
  vượt kế hoạch đề ra nhưng riêng cho vay tiêu lý khoản vay.
  dùng thì dư nợ đều chưa đạt so với kế hoạch. + Về mức cho vay: Chi nhánh nên xem xét
  Những mặt hạn chế có thể kể đến như sau: nâng tỷ lệ cấp tín dụng lên đối với khách hàng từ
  – Dư nợ CVTD trung hạn chiếm tỷ trọng 70% – 85% giá trị TSBĐ.
  lớn trong CVTD kéo theo vòng quay vốn CVTD + Về bảo đảm tiền vay: Cần thực hiện
  chậm và chịu rủi ro tín dụng cao. nghiêm túc các nguyên tắc về nội dung tài sản
  – Tình trạng nợ quá hạn, trong đó nợ xấu bảo đảm do NHNN đề ra, xác định đúng giá trị
  tại NH vẫn còn khá cao, NH vẫn chưa giảm bớt của tài sản thế chấp, phát triển hình thức tín chấp
  tỷ lệ nợ xấu/ nợ quá hạn, làm ảnh hưởng đến tình phù hợp sự phát triển hội nhập của nền kinh tế.
  hình kinh doanh cũng như hiệu quả tín dụng. + Về lãi suất cho vay tiêu dùng: Chi nhánh
  – Công tác thẩm định, kiểm soát nợ và cần điều chỉnh linh hoạt và tạo canh tranh với
  phân tích nợ còn hạn chế, do đó chất lượng tín các Ngân hàng lớn trên địa bàn. Lãi suất cần đưa
  dụng còn tiềm ẩn rủi ro. ra hợp lý đối với từng thời kỳ, từng đối tượng
  – Sản phẩm CVTD chưa đa dạng, chưa phù khách hàng cụ thể. Nếu lãi suất CVTD giảm thấp
  hợp với nhiều đối tượng khách hàng. hơn chắc chắn sẽ thu hút được sự tham gia của
  3.3. Các giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng nhiều đối tượng khách hàng.
  tại Agribank Thái Nguyên – Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ
  – Triển khai đa dạng các sản phẩm CVTD: nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tiêu dùng: Thông
  Để phát triển DVCVTD trong thời gian tới, ngân qua hoạt động kiểm soát có thể phát hiện, ngăn
  hàng cần hoàn thiện hơn nữa các sản phẩn ngừa và chấn chỉnh những sai sót trong quá trình
  CVTD của mình, những sản phẩm khác như: thực hiện nghiệp vụ CVTD. Bên cạnh đó, hoạt
  cho vay xuất khẩu lao động, vay đảm bảo bằng động kiểm soát cũng phát hiện, ngăn chặn những
  chứng khoán niêm yết, chi vay ứng trước tiền khi rủi ro đạo đức do cán bộ tín dụng gây ra. Công
  bán chứng khoán… có như vậy mới cạnh tranh tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ là nhằm kiểm tra
  được với các NHTM khác trên địa bàn. Bên cạnh tính tuân thủ các chính sách, thủ tục cho vay, giá
  đó, ngân hàng nên nghiên cứu, tìm hiểu để đưa ra trị tài sản bảo đảm, pháp lý của hồ sơ tín dụng,
  các sản phẩm CVTD mới phù hợp với nhu cầu, tính hiện thực về khả năng trả nợ của khách
  thu nhập của các nhóm đối tượng khách hàng hàng, hồ sơ phân tích tình hình tài chính và hoạt
  khác nhau, như: cho vay để tố chức đám cưới, động sản xuất kinh doanh của khách hàng trong
  những đối tượng vừa mới lập gia đình, thế hệ trẻ quá trình cho vay.
  và người có thu nhập thấp,… – Bên cạnh đó, cần phải có thêm thời gian để
  – Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp: nâng cao hơn nữa nhận thức cho người dân về
  Chính sách tín dụng luôn đóng vai trò dẫn dắt đối dịch vụ tài chính tiêu dùng. Để làm tốt công tác
  với hoạt động tín dụng của bất kỳ một Ngân này, Agribank Thái Nguyên cần phải triển khai
  hàng nào, một chính sách tín dụng phù hợp sẽ tạo các chiến dịch tư vấn tốt cả trước, trong và sau
  định hướng cho các cán bộ thẩm định có căn cứ quá trình khách khàng sử dụng dịch vụ. Bởi vì,
  chuẩn xác hơn để hoàn thành tốt chuyên môn của thay đổi thói quen của người dân không chỉ trong
  mình. Ngoài ra việc quản lý, cảnh báo các vấn đề một sớm một chiều mà làm được, hiện nay vẫn
  liên quan đến nợ xấu, nợ quá hạn cũng giúp cho còn không ít người dân có thói quen chưa tìm hiểu
  Chi nhánh nắm bắt tốt hơn, củng cố và nâng cao tường tận các quy định CVTD, nghĩa vụ và ý thức
  chất lượng cho vay của doanh nghiệp mình. Chi trả nợ lại kém, dẫn đến những mâu thuẫn, gây nên
  nhánh cần phải xem xét và rà soát và xây dựng những cách nhìn không hay về dịch vụ CVTD.
  một số chỉ tiêu như sau: 4. Kết luận
  + Thực hiện nhất quán và ổn định về chính Với những cải cách về tổ chức, quản lý,
  sách tín dụng; Tăng trưởng tín dụng gắn với công nghệ, Agribank Thái Nguyên đã đạt được
  nhiều thành tựu vượt bậc trong hoạt động kinh

  98

 9. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  doanh. Tuy nhiên, với những bất lợi về tình hình Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018, từ đó chỉ ra
  kinh tế chung do chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh những kết quả đạt được, những hạn chế trong
  như hiện nay thì phát triển CVTD càng trở nên hoạt động CVTD; Trên cơ sở phân tích, đánh giá
  khó khăn và nhiều thách thức. Trên cơ sở vận thực trạng, bài viết đưa ra những giải pháp hoàn
  dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, tác thiện để phát triển hơn nữa dịch vụ CVTD tại
  giả đã tập trung nghiên cứu và thực hiện các mục Agribank Thái Nguyên trong thời gian tới.
  tiêu: phân tích thực trạng CVTD taị Agribank

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]. Bùi Thị Hồng Nhung. (2013). Phát triển cho vay tiêu dùng tại Quỹ tính dụng nhân dân Trung Ương-
  chi nhánh Hai Bà Trưng. Luận văn Thạc sỹ Kinh tế. Đại học kinh tế quốc dân.
  [2]. Hoàng Thị Huyền Trang. (2015). Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại
  cổ phần Ngoại thương – chi nhánh Hà Tây. Luận văn Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng, Đại học kinh tế –
  Đại học quốc gia Hà Nội.
  [3]. Lê Thị Mận. (2014). Giáo Trình Nghiệp vụ NHTM, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội.
  [4]. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên. Báo cáo tổng kết
  hoạt động kinh doanh (2016, 2017, 2018)
  [5]. Nguyễn Minh Kiều. (2014). Nghiệp vụ NHTM hiện đại, Nxb Tài chính, Hà Nội.
  [6]. Nguyễn Thị Minh. (2015). Cho vay tiêu dùng: Xu hương tất yếu của các Ngân hàng thương mại.
  Tạp chí Tài chính, kì I.
  [7]. Peter S. Rose. (2004). Quản trị ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính, Trường Đại
  học Kinh tế Quốc dân.
  [8]. Timothy W.Koch. (2003). Bank management. Cincinnati, Ohio:South-Western.

  Thông tin tác giả:
  1. Nguyễn Thị Linh Trang Ngày nhận bài: 13/03/2020
  – Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD Ngày nhận bản sửa: 18/3/2020
  – Địa chỉ email: nguyenlinhtrang20@gmail.com Ngày duyệt đăng: 29/03/2020
  2. Nguyễn Thị Kim Nhung
  – Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD
  3. Chu Thị Phương Thảo
  – Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD

  99

Download tài liệu Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên File Word, PDF về máy