[Download] Tải Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới – Tải về File Word, PDF

Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới
Nội dung Text: Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

Download


Bài viết này trình bày kinh nghiệm của một số nước trên thế giới như Thụy Điển, một số nước Châu Á và các nước khác nhằm tổng kết, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm cho sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay.

Bạn đang xem: [Download] Tải Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới File Word, PDF về máy

Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

 1. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  PHAÁT TRIÏÍN BÏÌN VÛÄNG HÏÅTTHÖËNG
  NAM – NG
  KINH NGHIÏÅM
  T SÖË
  TÛÂ
  QUÖËC
  MÖÅ GIA TRÏN THÏË
  TRÊÌN THÕ KIM LIÏN – TRÊÌN ÀÒNH VÊN*
  Ngaây nhêån:22/8/2018
  Ngaây phaãn biïån:
  20/9/2018
  Ngaây duyïåt àùng:
  28/9/2018
  Toám tùæt:
   Trûúác nhûäng àoâi hoãi ngaây caâng cao cuãa yïu cêìu öín àõnh kinh tïë vô mö, tùng trûúãng b
  tûå do hoáa taâi chñnh vaâ höåi nhêåp quöëc tïë, hïå thöëng ngên haâng thûúng maåi (NHTM) Viïåt Nam 
  quaãn lyá núå xêëu, àoân bêíy taâi chñnh cao, lúåi nhuêån suåt giaãm… Vò vêåy, phaát triïín bïìn vûäng hïå
  caånh tranh, laânh maånh hoáa hïå thöëng ngên haâng laâ hïët sûác cêìn thiïët. Baâi viïët àûa ra kinh nghiïåm
  nhû Thuåy Àiïín, möåt söë nûúác Chêu AÁ vaâ caác quöëc gia khaác àïí coá thïí nhòn nhêån, àaánh giaá v
  tiïu phaát triïín bïìn vûäng hïå thöëng NHTM úã Viïåt Nam trong böëi caãnh hiïån nay.
  Tûâ khoáa:
   kinh nghiïåm, phaát triïín bïìn vûäng, ngên haâng thûúng maåi
  SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COMMERCIAL BANKING SYSTEM OF VIETNAM 
  COUNTRIES IN THE WORLD
  Abstract:
   Given the increasing demands of the macroeconomic stability, sustainable growth as well as
  financial liberalization and international integration, weaknesses of the commercial banking system in Viet
  as bad debt management, high financial leverage, profit declining … Therefore, the sustainable developmen
  banking system in Vietnam to ensure the competitiveness and healthy banking system is very necessary. Th
  experiences of several countries in the world, such as Sweden, some Asian countries and other countries
  evaluate and draw lessons for sustainable development of the commercial banking system in Vietnam now
  Keywords: 
  experiences, sustainable development, commercial bank

  1. Kinh nghiïåm vïì phaát triïín bïìn vûäng hïå bûúác bùçng caách phuåc höìi, cuãng cöë hïå thöëng ngên
  thöëng ngên haâng thûúng maåi tûâ möåt söë quöëc haâng cuä thöng qua viïåc taái cêëp vöën, cú cêëu laåi thïí
  gia trïn thïë giúái chïë cuãa caác ngên haâng hiïån coá àïí phuåc höìi caác ngên
  1.1. Kinh nghiïåm cuãa caác nïìn kinh tïë àang haâng naây. Àûúâng löëi naây thûúâng àûúåc aáp duång nhùçm
  chuyïín àöíi vaâ höåi nhêåp cûáu vúát caác ngên haâng lúán, tuy nhiïn cuäng seä khöng
  Úàcaác nïìn kinh tïë àang chuyïín àöíi, chñnh saách giuáp gò cho viïåc caãi thiïån chêët lûúång vaâ hiïåu quaã
  caãi caách ngên haâng rêët àa daång, song nhòn chung coá hoaåt àöång cuãa hïå thöëng NHTM. Theo Stijin (1997),
  hai hûúáng nhû sau: (1) Cêëp múái; (2) Phuåc höìi. Àûúâng viïåc caác quöëc gia lûåa choån àûúâng löëi cêëp múái hay
  hûúáng thûá nhêët uãng höå cöng cuöåc tûå do hoáa taâi chñnhphuåc höìi phuå thuöåc vaâo àiïìu kiïån thïí chïë, möi trûúâng
  bùçng caách phaát triïín àöìng thúâi hïå thöëng taâi chñnh phaát triïín kinh tïë vô mö vaâ àùåc biïåt laâ àiïìu kiïån ban
  múái bïn caånh hïå thöëng taâi chñnh ban àêìu (Claessens, àêìu cuãa quaá trònh chuyïín àöíi. Vúái lyá do àoá, phûúng
  1998). Nhû vêåy, àûúâng löëi naây cho pheáp thaânh lêåp phaáp cêëp múái àûúåc aáp duång úã caác nûúác coá nguöìn
  múái caác ngên haâng vaâ àoáng cûãa caác ngên haâng hoaåt thu ngên saách haån chïë nïn chñnh phuã buöåc phaãi tûå
  àöång yïëu keám. Xu hûúáng naây phöí biïën úã caác nûúácdo hoáa lônh vûåc ngên haâng. Ngûúåc laåi, phûúng phaáp
  múái àöåc lêåp (NIS) nhû Nga vaâ Estonia. Lúåi ñch cuãa phuåc höìi phuâ húåp vúái caác quöëc gia coá nguöìn ngên
  àûúâng löëi naây laâ giuáp thaânh phêìn kinh tïë tû nhên saách tûúng àöëi lúán nïn chñnh phuã coá thïí taái cêëp vöën
  àûúåc kinh doanh trong lônh vûåc ngên haâng, tûâ àoá seä cho hïå thöëng ngên haâng. Tuy nhiïn trïn thûåc tïë,
  taåo sûå caånh tranh nêng cao chêët lûúång dõch vuå ngên
  haâng. Àûúâng hûúáng thûá hai uãng höå tûå do hoáa tûâng* Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  71 cöng àoaâ
  Söë 13 thaáng 9/2018

 2. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  àûúâng löëi cêëp múái giuáp caác ngên haâng phaát triïíngiúái khoaãng 500 tyã USD. Nguyïn nhên àûúåc cho laâ
  nhanh hún laâ theo àûúâng löëi phuåc höìi. Vñ duå nhû dêîn àïën khuãng hoaãng bao göìm:
  thöng qua àûúâng löëi cêëp múái caãi thiïån thïí chïë cuãa (i) Nïìn taãng kinh tïë vô mö yïëu keám. Thaái Lan vaâ
  hïå thöëng ngên haâng, tûâ àoá àaä giuáp caác ngên haâng úãmöåt söë nûúác Àöng Nam AÁ àaä cöë gùæng thûåc hiïån caái
  ÊËn Àöå vaâ Trung Quöëc giaãi quyïët àûúåc vêën àïì núå maâ caác nhaâ kinh tïë goåi laâ “Böå ba chñnh saách bêët khaã
  xêëu vaâ nêng cao chêët lûúång cuãa caác khoaãn vay vaâo thi”. Hoå vûâa cöë àõnh giaá trõ àöìng tiïìn cuãa mònh vaâo
  nùm 2001. Bïn caånh àoá, viïåc triïín khai àûúâng löëi dollar Myä, vûâa cho pheáp tûå do lûu chuyïín vöën. Kinh
  naây cuäng gùåp khöng ñt ruãi ro. Taåi Nga, sau khi chiïën tïë Àöng Nam AÁ tùng trûúãng nhanh trong thêåp niïn
  lûúåc cêëp múái àûúåc triïín khai, söë lûúång caác ngên 1980 vaâ nûãa àêìu thêåp niïn 1990 àaä taåo sûác eáp tùng
  haâng àûúåc cêëp giêëy pheáp hoaåt àöång àaä tùng lïn rêët giaá àöìng nöåi tïå. Àïí baão vïå tyã giaá cöë àõnh caác ngên
  nhiïìu, chó tñnh tûâ nùm 1989 àïën nùm 1995 söë ngên haâng trung ûúng caác nûúác Àöng Nam AÁ àaä thûåc
  haâng àaä tùng lïn túái 2.500 ngên haâng. Tuy nhiïn hiïån chñnh saách tiïìn tïå núái loãng gêy ra sûác eáp lïn
  quy mö cuãa caác ngên haâng naây quaá nhoã, àiïìu naây laåm phaát.
  àaä laâm cho hoaåt àöång cuãa caác ngên haâng naây khöng (ii) Caác doâng vöën nûúác ngoaâi keáo vaâo. Caác nhaâ
  hiïåu quaã. àêìu tû úã caác trung têm tiïìn tïå lúán nhû Myä, Chêu Êu,
  Nhû vêåy, kinh nghiïåm caãi caách vaâ phaát triïín hïå Nhêåt Baãn tòm caách thay àöíi danh muåc taâi saãn bùçng
  thöëng ngên haâng thûúng maåi cuãa caác nïìn kinh tïë caách chuyïín vöën àêìu tû nûúác ngoaâi laâm cho doâng
  àang chuyïín àöíi vaâ höåi nhêåp thïí hiïån úã hai hûúáng laâ vöën chaãy öì aåt vaâo caác nûúác chêu AÁ.
  cêëp múái vaâ phuåc höìi, song thûåc tïë coá thïí nhêån thêëy (iii) Têën cöng àêìu cú vaâ ruát vöën öì aåt khoãi caác
  àûúâng löëi cêëp múái toã ra hûäu hiïåu hún cho chiïën lûúåcnûúác chêu AÁ. Khi phaát hiïån nhûäng dêëu hiïåu suy thoaái
  phuåc höìi vaâ phaát triïín hïå thöëng ngên haâng. Song cuãa hïå thöëng ngên haâng- taâi chñnh khu vûåc, nhiïìu
  hûúáng ài naây cuäng àùåt caác nïìn kinh tïë àang chuyïín nhaâ àêìu cú nûúác ngoaâi tùng cûúâng hoaåt àöång àêìu
  àöíi vaâ höåi nhêåp àöëi mùåt vúái ruãi ro khi söë lûúång ngên cú tiïìn tïå, àöìng thúâi caác nhaâ àêìu tû nûúác ngoaâi ruát
  haâng múái thaânh lêåp, quy mö nhoã, hoaåt àöång keám vöën haâng loaåt.
  hiïåu quaã öì aåt tùng lïn. Tûâ thûåc tïë naây, nhòn chung Nhû vêy, trong caác nguyïn nhên trïn, nguyïn
  coá thïí khùèng àõnh duâ theo hûúáng cêëp múái hay hûúáng nhên trûåc tiïëp laâ chñnh phuã, ngên haâng trung ûúng
  phuåc höìi thò giaãi phaáp cöët  loäi vêîn laâ taåo sûå caånh khöng quaãn lyá àûúåc nguöìn vöën nûúác ngoaâi chaãy vaâo
  tranh, kiïím soaát vaâ xûã lyá núå xêëu, nêng cao chêët lûúång caác quöëc gia vaâ sûå suy thoaái cuãa hïå thöëng taâi chñnh
  hoaåt àöång ngên haâng. ngên haâng. Àiïìu àoá àoâi hoãi caác quöëc gia Chêu AÁ
  1.2. Kinh nghiïåm taái cêëu truác ngên haâng cuãa phaãi coá biïån phaáp caãi töí laåi caác àõnh chïë taâi chñnh
  möåt söë quöëc gia Chêu AÁ trong cuöåc khuãng hoaãng naây. Do vêåy, sau khuãng hoaãng, haâng loaåt quöëc gia
  taâi chñnh 1997 – 1998 nhû Indonesia, Haân Quöëc, Thaái Lan vaâ Malaysia àaä
  Khuãng hoaãng taâi chñnh Chêu AÁ bùæt àêìu tûâ thaáng thûåc hiïån taái cêëu truác ngên haâng bùçng nhiïìu biïån
  7 nùm 1997 taåi Thaái Lan röìi aãnh hûúãng àïën caác thõ phaáp khaác nhau:
  trûúâng chûáng khoaán, trung têm tiïìn tïå lúán cuãa nhiïìu – Thûá nhêët, thaânh lêåp caác cú quan thûåc hiïån quaá
  quöëc gia vaâ vuâng laänh thöí àùåc biïåt laâ caác nûúác Àöngtrònh taái cêëu truác vúái caác chûác nùng cuå thïí nhû taái
  AÁ. Caác quöëc gia bõ aãnh hûúãng nhiïìu nhêët phaãi kïícêëp vöën cho ngên haâng, xûã lyá núå.
  àïën Haân Quöëc, Thaái Lan vaâ Indonesia. Höìng Köng, Malaysia laâ möåt trong nhûäng nûúác trong khu vûåc
  Laâo, Philippine, Malaysia bõ aãnh hûúãng úã mûác àöå coá cöng cuöåc caãi töí caác ngên haâng maånh meä vaâ khaá
  nheå. Nhêåt Baãn, Àaâi Loan, Trung Quöëc, Singapore thaânh cöng. Cuå thïí, Malaysia àaä thaânh lêåp caác cú
  vaâ Viïåt Nam àûúåc coi laâ khöng bõ aãnh hûúãng. quan chuyïn biïåt xûã lyá caác khoaãn núå töìn àoång hay
  Khuãng hoaãng àaä gêy ra nhûäng aãnh hûúãng nghiïm quaãn lyá viïåc taái cêëp vöën cho caác ngên haâng coá khaã
  troång nhû laâm mêët giaá tiïìn tïå, thõ trûúâng chûáng khoaánnùng duy trò hoaåt àöång. Theo àoá hai töí chûác àûúåc
  suåp àöí, giaãm giaá taâi saãn úã möåt söë nûúác Chêu AÁ. Caác thaânh  lêåp  laâ  Cöng  ty  nhaâ  nûúác  Danahatar  vaâ
  doanh nghiïåp bõ phaá saãn khiïën haâng triïåu ngûúâi bõ Danamodal.
  àêíy vaâo cuöåc söëng ngheâo khoá. Theo ûúác tñnh, cuöåc Nhiïåm vuå cuãa Danahatar laâ quaãn lyá nhûäng taâi
  khuãng hoaãng àaä gêy thiïåt haåi cho caác nûúác Chêu AÁ saãn coá vêën àïì tûâ caác ngên haâng vaâ thu höìi caác khoaãn
  ñt nhêët laâ 300 tyã USD, bùçng khoaãng 20% GDP cuãa núå coá vêën àïì úã caác ngên haâng maâ khöng cêìn àïën sûå
  caác nûúác bõ khuãng hoaãng vaâ laâm thiïåt haåi cho thïëàöìng yá cuãa ngûúâi ài vay. Thêåm chñ Danahatar coá thïí

  72 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 13 thaáng 9/2018

 3. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  chó àõnh ngûúâi vaâo kiïím soaát vaâ quaãn lyá hoaåt àöångIndonesia tùng tñnh hiïåu quaã trong caác quyïët àõnh
  cuãa caác doanh nghiïåp ài vay cho àïën khi coá phûúng àiïìu haânh, tûâ àoá nêng cao chêët lûúång hoaåt àöång cuãa
  aán giaãi quyïët. caác ngên haâng.
  Coân Danamodal coá nhiïåm vuå xem xeát nhûäng àõnh Nhû vêåy, tûâ kinh nghiïåm taái cêëu truác ngên haâng
  chïë taâi chñnh coá khaã nùng duy trò hoaåt àöång vaâ taáicuãa möåt söë quöëc gia Chêu AÁ trong khuãng hoaãng taâi
  cêëp vöën cho caác àõnh chïë naây tûâ nguöìn ngên saách. chñnh 1997 – 1998 nöíi bêåt lïn böën giaãi phaáp cú baãn.
  Tuy  nhiïn  àïí  nhêån  àûúåc  sûå  taái  cêëp  vöën  cuãa Caác giaãi phaáp trong cöng cuöåc taái cêëu truác hïå thöëng
  Danamodal, caác ngên haâng phaãi coá kïë hoaåch giaãi ngên haâng naây àaä giuáp hïå thöëng ngên haâng cuãa caác
  quyïët caác khoaãn núå xêëu, lêåp kïë hoaåch taái cêëp vöën vúái
  quöëc gia kïí trïn hoaåt àöång hiïåu quaã hún, phuåc höìi
  nhiïìu biïån phaáp khaác nhau. vaâ hûúáng túái phaát triïín bïìn vûäng trong böëi caãnh hêåu
  Nhû vêåy, cöng cuöåc cú cêëu laåi caác NHTM cuãa khuãng hoaãng taâi chñnh.
  Malaysia àaä têåp trung traách nhiïåm cuäng nhû sûå 1.3. Kinh nghiïåm caãi caách hïå thöëng ngên
  phöëi húåp coá hiïåu quaã cuãa caác töí chûác do Chñnh phuãhaâng thûúng maåi cuãa Thuåy Àiïín
  thaânh lêåp ra. Àêìu nhûäng nùm 1990, khi nïìn kinh tïë bõ taác àöång
  – Thûá hai, nhaâ nûúác mua laåi vaâ saáp nhêåp nhûäng búãi möåt vaâi cuá söëc bïn ngoaâi khiïën caác doanh nghiïåp
  töí chûác taâi chñnh yïëu keám, thêåm chñ laâ aáp duång biïånàöí vúä, thõ trûúâng bêët àöång saãn vaâ thõ trûúâng chûáng
  phaáp àoáng cuãa caác töí chûác naây. khoaán xò húi. Hêåu quaã laâ tyã lïå núå xêëu trong hïå thöëng
   Àiïín hònh úã Thaái Lan, àaä töí chûác baán àêëu giaá taâi
  ngên haâng tùng maånh àêíy caác ngên haâng àïën búâ
  saãn cuãa 58 cöng ty taâi chñnh bõ àoáng cûãa vaâ thu vûåc phaá saãn, nïìn kinh tïë phaãi àöëi mùåt vúái nguy cú
  àûúåc gêìn 200 tyã bath (toaân böå viïåc àêëu giaá do UÃykhuãng hoaãng. Àêy chñnh laâ bûác tranh xaám xõt cuãa
  ban cú cêëu laåi taâi saãn cuãa Thaái Lan àaãm nhiïåm). nïìn kinh tïë Thuåy Àiïín cuöëi nhûäng nùm 1980, àêìu
  Bïn caånh àoá, chiïën lûúåc saáp nhêåp, húåp nhêët caác nhûäng nùm 1990.
  àõnh chïë taâi chñnh cuäng àûúåc tiïën haânh vaâ kïët quaã laâ Mùåc duâ, àaä traãi qua gêìn 30  nùm nhûng coá  leä
  Bank Thai ra àúâi trïn cú súã sûå húåp nhêët cuãa 13 cöng hoaân caãnh kinh tïë taâi chñnh cuãa Viïåt Nam trong vaâi
  ty taâi chñnh vaâ Unionbank. nùm qua coá nhiïìu neát tûúng àöìng vúái nïìn kinh tïë
  – Thûá ba, xûã lyá núå khöng hiïåu quaã thöng qua caác Thuåy Àiïín. Àöëi mùåt vúái nguy cú khuãng hoaãng àoá,
  biïån phaáp khaác nhau. trong hai nùm 1992 – 1993, Thuåy Àiïín àaä thûåc hiïån
  Àöëi vúái Thaái Lan, viïåc xûã lyá núå xêëu tiïën haânh cuöåc caãi caách hïå thöëng ngên haâng ngoaån muåc. Àêy
  bùçng caách phên loaåi caác khoaãn núå khöng hoaåt àöång àûúåc coi laâ cuöåc caãi caách thaânh cöng nhêët trong lõch
  vaâ taách chuáng ra khoãi baãng cên àöëi taâi saãn cuãa NHTMsûã ngên haâng hiïån àaåi, àaä giuáp nïìn kinh tïë Thuåy
  sau àoá mang ra baán àêëu giaá. Àïí laâm àûúåc àiïìu naây, Àiïín  tùng  trûúãng  êën  tûúång  nhûäng  nùm  sau  àoá.
  Thaái Lan àaä thaânh lêåp UÃy ban Taái cú cêëu khu vûåc taâi Nguyïn lyá cú baãn nhêët cuãa cuöåc caãi caách naây laâ Chñnh
  chñnh vaâ Cöng ty quaãn lyá taâi saãn vaâo thaáng 10/1997. phuã tiïëp quaãn caác ngên haâng yïëu keám, baãn chêët laâ
  Coân àöëi vúái Chñnh phuã Haân Quöëc, àïí giaãi quyïëtquöëc hûäu hoáa, thanh loåc, laâm laânh maånh nhûäng ngên
  àûúåc caác khoaãn núå xêëu cuãa caác ngên haâng, Chñnh haâng naây sau àoá tû nhên hoáa.
  phuã àaä thaânh lêåp Cöng ty Quaãn lyá núå xêëu Haân Quöëc Àöëi mùåt vúái sûå àöí vúä ngên haâng, àêìu nùm 1992,
  (KAMCO) àïí mua laåi caác khoaãn núå xêëu tûâ caác TöíChñnh phuã Thuåy Àiïín tuyïn böë baão àaãm toaân böå söë
  chûác tñn duång (TCTD) coá kïë hoaåch saáp nhêåp vaâ húåpvöën cuãa ngûúâi dên, doanh nghiïåp gûãi hoùåc àêìu tû
  nhêët. Tñnh àïën cuöëi thaáng 3 nùm 1999, KAMCO àaä trong hïå thöëng ngên haâng, ngoaåi trûâ vöën cuãa giúái
  chi ra 20.000 won àïí mua caác khoaãn núå xêëu trõ giaá chuã ngên haâng. Àêy chñnh laâ giaãi phaáp àïí ngùn ngûâa
  44 tyã won cuãa caác ngên haâng. sûå suåp àöí dêy chuyïìn úã Thuåy Àiïín thúâi àiïím àoá.
  – Thûá tû, àöíi múái quaãn trõ vaâ quaãn lyá trong caácSau khi trêën an thõ trûúâng bùçng viïåc baão àaãm toaân
  NHTM. böå söë vöën, Chñnh phuã Thuåy àiïín àaä tiïën haânh quöëc
  Úà Indonesia  àaä  thaânh  lêåp  Höåi  àöìng  quaãn  trõhûäu hoáa hai ngên haâng Gotabanken vaâ Nordbanken.
  (HÀQT) àöåc lêåp bïn ngoaâi. Àöìng thúâi àaä coá nhûäng Chñnh phuã kiïn quyïët loaåi boã caác cöí àöng hiïån hûäu
  chñnh saách àaäi ngöå dûåa trïn kïët quaã cöng viïåc vaâ cuãa hai ngên haâng naây, giûä vûäng nguyïn tùæc chuã
  caác ngên haâng trong nûúác àaä thuï chuyïn gia nûúác ngên haâng phaãi chõu mêët vöën khi ngên haâng thua löî.
  ngoaâi. Têët caã nhûäng thay àöíi trïn, àùåc biïåt laâ viïåc Nhúâ biïån phaáp naây àaä khiïën caác ngên haâng thûúng
  thaânh lêåp HÀQT àöåc lêåp àaä giuáp caác ngên haâng úãmaåi khaác nhanh choáng tùng vöën chuã súã hûäu, giaãm

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  73 cöng àoaâ
  Söë 13 thaáng 9/2018

 4. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  búát ruãi ro cho toaân böå hïå thöëng ngên haâng. Riïng viïåc taái cêëu truác göìm caác thaânh viïn cuãa cú quan
  àöëi vúái hai ngên haâng bõ quöëc hûäu hoáa, Thuåy Àiïín quaãn lyá nhaâ nûúác.
  thûåc hiïån taách phêìn taâi saãn xêëu ra khoãi baãng cên àöëi Thûá ba, yïëu töë rêët quan troång coá taác àöång túái sûå
  taâi saãn vaâ giao cho hai cöng ty quaãn lyá taâi saãn (AMC) thaânh cöng cuãa quaá trònh taái cêëu truác àoá laâ tñnh kõp
  quaãn lyá riïng. Hai AMC naây hoaåt àöång nhû möåt daång thúâi, sûå nhanh nhaåy vaâ caác haânh àöång quyïët àoaán.
  quyä àêìu tû, cêëp vöën vaâ quaãn lyá nhûäng doanh nghiïåp Khi caác hïå thöëng ngên haâng coá dêëu hiïåu yïëu keám,
  coân khaã nùng sinh lúâi, àöìng thúâi lûåa choån thúâi àiïímChñnh phuã cêìn coá kïë hoaåch chêën chónh ngay. Nhûäng
  vaâ khaách haâng thñch húåp àïí thanh lyá nhûäng phêìn taâi quöëc gia thaânh cöng trong viïåc taái cêëu truác àïìu laâ
  saãn coân laåi. Àïën nùm 1997, hai AMC àaä hoaân thaânh nhûäng quöëc gia thûåc hiïån kïë hoaåch haânh àöång trong
  cú  baãn  nhiïåm  vuå  vaâ  àûúåc  giaãi  thïí.  Ngên  haâng khoaãng möåt nùm ngay khi caác yïëu keám ngên haâng
  Nordbanken cuäng dêìn àûúåc tû nhên hoáa vaâ àöíi tïn àûúåc böåc löå.
  thaânh ngên haâng Nordea. Toaân böå chi phñ cho viïåc Thûá tû, àïí quaá trònh taái cêëu truác thaânh cöng, cêìn
  caãi töí hïå thöëng ngên haâng cuãa Thuåy Àiïín chiïëm xêy dûång möåt hïå thöëng kñch thñch theo nguyïn tùæc
  khoaãng 4% GDP. Tuy nhiïn, sau khi tû nhên hoáa thõ trûúâng. Àêy chñnh laâ hïå thöëng thûúãng – phaåt maâ
  ngên haâng Nordbanken vaâ giaãi thïí hai AMC, ngên khi tham gia thõ trûúâng hoå nhêån àûúåc hoùåc bõ phaåt.
  saách Thuåy àiïín àaä thu laåi àûúåc gêìn hïët söë tiïìn boã ra. Vñ duå nhû Ngên haâng Trung ûúng (NHTW) àûa ra
  Nhòn chung, kinh nghiïåm caãi caách hïå thöëng ngên caác quy àõnh vïì tyã lïå àaãm baão an toaân vöën, chêët
  haâng thûúng maåi cuãa Thuåy Àiïín têåp trung vaâo quy lûúång taâi saãn, tyã lïå cho vay lônh vûåc tiïìm êín nguy cú
  trònh: (1) quöëc hûäu hoáa, (2) laânh maånh hoáa vaâ (3) tû ruãi ro cao…, àöìng thúâi nêng cao vai troâ giaám saát cuãa
  nhên hoáa kïët húåp vúái xûã lyá taâi saãn xêëu cuãa ngên caác cú quan quaãn lyá Nhaâ nûúác maâ àùåc biïåt laâ vai troâ
  haâng yïëu keám. Àêy àûúåc àaánh giaá laâ cuöåc caãi caáchcuãa NHTW.
  thaânh cöng nhêët lõch sûã ngên haâng hiïån àaåi, thuác Thûá nùm, cêìn coá quyïët têm chñnh trõ cao cuâng
  àêíy kinh tïë tùng trûúãng maånh, nhanh choáng thu höìi vúái sûå uãng höå cuãa toaân xaä höåi. Àiïìu naây seä giuáp baão
  toaân böå chi phñ caãi töí hïå thöëng ngên haâng. àaãm niïìm tin vaâo hïå thöëng trong quaá trònh taái cêëu
  2. Möåt söë baâi hoåc kinh nghiïåm cho Viïåt Nam truác vaâ giuáp cho quaá trònh taái cêëu truác àûúåc thûåc hiïån
  vïì phaát triïín bïìn vûäng hïå thöëng ngên haâng möåt caách triïåt àïí, nhêët quaán.
  thûúng maåi Nhû vêåy, kinh nghiïåm quöëc tïë cho thêëy àïí hïå
  Kinh nghiïåm trïn thïë giúái àaä chó ra rùçng muöën thöëng ngên haâng phaát triïín bïìn vûäng, trûúác hïët quaá
  phaát triïín bïìn vûäng hïå thöëng ngên haâng viïåc trûúác trònh taái cêëu truác hïå thöëng phaãi àûúåc thûåc hiïån möåt
  tiïn cêìn thûåc hiïån taái cêëu truác hïå thöëng naây thöng caách chuã àöång, coá löå trònh tûâ quaá trònh phên böí laåi
  qua möåt söë baâi hoåc sau: nguöìn lûåc nhû taâi chñnh, thïí chïë (khung khöí luêåt,
  Thûá nhêët, caác quöëc gia thaânh cöng trong quaá quaãn trõ, giaám saát) àïën cêëu truác (súã hûäu, taâi saãn)… 
  trònh taái cêëu truác àïìu àaánh giaá àuáng thûåc traång, baãn
  chêët vaâ mûác àöå nghiïm troång trong hïå thöëng ngên Taâi liïåu tham khaão
  haâng, tûâ àoá xaác àõnh àuáng nguyïn nhên vaâ àûa ra 1. Lï Höìng Giang (2012),“Taái cú cêëu hïå thöëng ngên haâng: Baâi
  chûúng trònh taái cêëu truác vúái löå trònh phuâ húåp vaâ chi hoåc cuãa Thuåy Àiïín”, Thúâi baáo Kinh tïë Saâi Goân Online
  phñ húåp lyá. Àiïín hònh phaãi kïí àïën Haân Quöëc. Ngay (www.thesaigontimes.vn/71812/Tai-co-cau-he-thong-ngan-
  hang-Bai-hoc-cua-Thuy-Dien.html), truy cêåp ngaây 10/7/2018.
  sau khi cuöåc khuãng hoaãng taâi chñnh ngên haâng xaãy
  2. Lï Vuä Tuâng Giang, Nguyïîn Thanh Xuên (2012), “Kinh nghiïåm
  ra, Chñnh phuã Haân Quöëc àaä ngay lêåp tûác xêy dûång löå taái cú cêëu ngên haâng cuãa möåt söë quöëc Taåp
  gia”,
  chñ Taâi chñnh
  trònh thûá  tûå thûåc hiïån  taái  cêëu truác nhû  àaánh giaá, (8), tr.57-59.
  phên loaåi ngên haâng thaânh caác nhoám àïí thûåc hiïån 3. “Ngên haâng 2018: Hûúáng túái phaát triïín bïìn vûäng”, website
  saáp nhêåp, húåp nhêët. Taåp chñ Taâi chñnh (http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/ngan-
  Thûá hai, cêìn kïët húåp nhiïìu biïån phaáp taái cêëu truác hang-2018-huong-toi-phat-trien-ben-vung-140829.html), truy
  vaâ thûåc thi möåt caách töíng thïí, linh hoaåt. Àùåc biïåt cú cêåp ngaây 10/7/2018.
  4. Nguyïîn Höìng Sún (2012), “Taái cêëu truác hïå thöng ngên haâng:
  quan thûåc hiïån taái cêëu truác vaâ viïåc töí chûác taái cêëu
  Nhûäng vêën àïì lyá luêån, kinh nghiïåm möåt söë nûúác Chêu AÁ vaâ
  truác àoáng vai troâ rêët quan troång. Taåi Thaái Lan, àaä haâm yá cho Viïåt Nam”, Taåp chñ Nghiïn cûáu Kinh tïë (7), tr.15-26.
  thaânh lêåp ra UÃy ban Tû vêën taái cêëu truác taâi chñnh àïí5. Nguyïîn Höìng Sún, Trõnh Thõ Mai Hoa, Trêìn Thõ Thanh Tuá (2015),
  ban haânh caác hûúáng dêîn cên thiïët hay nhû Indonexia, Phaát triïín bïìn vûäng hïå thöëng Ngên haâng thûúng maåi ,Viïåt Nam
  cú quan taái cêëu truác ngên haâng nûúác naây chó àaåo NXB Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi.

  74 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 13 thaáng 9/2018

Download tài liệu Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới File Word, PDF về máy