[Download] Tải Phân tích tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam – những hạn chế trong quy trình phân tích – Tải về File Word, PDF

Phân tích tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam – những hạn chế trong quy trình phân tích

Phân tích tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam – những hạn chế trong quy trình phân tích
Nội dung Text: Phân tích tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam – những hạn chế trong quy trình phân tích

Download


Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là khách hàng chiến lược của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) của Việt Nam, với nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính ngày càng gia tăng, đây là động lực cho sự phát triển của hệ thống NHTMCP.

Bạn đang xem: [Download] Tải Phân tích tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam – những hạn chế trong quy trình phân tích – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phân tích tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam – những hạn chế trong quy trình phân tích File Word, PDF về máy

Phân tích tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam – những hạn chế trong quy trình phân tích

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phân tích tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam – những hạn chế trong quy trình phân tích

 1. TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP Soá 08 (193) – 2019

  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
  TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỦA VIỆT NAM –
  NHỮNG HẠN CHẾ TRONG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH
  Ths. Nguyễn Thu Trang*
  Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là khách hàng chiến lược của các ngân hàng thương mại cổ phần
  (NHTMCP) của Việt Nam, với nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính ngày càng gia tăng, đây là động lực
  cho sự phát triển của hệ thống NHTMCP. Tuy nhiên, quy mô tín dụng cho DNNVV trong thời gian qua chưa
  thật sự tương xứng với nhu cầu của cả hai phía. Một trong những nguyên nhân do hạn chế trong quy trình
  phân tích tài chính trong các NHTMCP.
  • Từ khóa: quy trình phân tích, ngân hàng thương mại cổ phần, tín dụng.

  này đóng góp tích cực vào việc chuẩn hóa các
  Small and medium enterprises (SMEs) are bước triển khai mang tính thống nhất trong toàn
  strategic customers of Vietnam’s commercial hệ thống, qua đó việc phân tích tài chính doanh
  banks (JSBs) with increasing demand for
  financial services, this is the driving force for the nghiệp khách hàng DNNVV ở ngân hàng được
  development of the commercial banking system. tiến hành thuận lợi, nhanh chóng, qua đó góp
  However, the recent credit marketplace for SMEs phần quan trọng thúc đẩy gia tăng quy mô tín
  has not met the needs of both sides adequately. dụng cho đối tượng khách hàng DNNVV trong
  One of the reasons is the limitation in the process
  of financial analysis in commercial banks. hệ thống NHTMCP của Việt Nam.
  • Keywords: analysis process, joint stock Tính riêng từ năm 2011 đến năm 2016, tổng
  commercial banks, credit. quy mô tín dụng cho DNNVV đã tăng trên
  50% (từ 798.000 tỷ đồng lên xấp xỉ 1.200.000
  tỷ đồng). Năm 2017, quy mô tín dụng cho
  Ngày nhận bài: 2/5/2019
  DNNVV theo thống kê sụt giảm nhẹ, tuy nhiên
  Ngày chuyển phản biện: 10/5/2019
  trên thực tế không phải tổng quy mô tín dụng
  Ngày nhận phản biện: 15/5/2019
  Ngày chấp nhận đăng: 20/5/2019
  Biểu đồ: Quy mô tín dụng cho DNNVV của hệ thống NHTMCP ở Việt Nam

  Với gần 30 năm xây dựng, phát 1400000 20,000%
  triển, lấy trọng tâm khách hàng là 1200000 15,000%
  khối DNNVV các NHTMCP đã tích
  1000000
  lũy kinh nghiệm thẩm định, hoàn 10,000%

  thiện dần các bước, nội dung của quy 800000
  5,000%
  trình, phương pháp phân tích tài chính 600000

  DNNVV. Các NHTMCP hầu hết đã 400000
  ,000%

  xây dựng cẩm nang phân tích tài chính 200000 -5,000%

  doanh nghiệp hoặc quy trình thẩm
  0 -10,000%
  định doanh nghiệp (trong đó phân tích 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  tài chính là nội dung quan trọng trong Tổng dư nợ tín dụng DNNVV Tăng trưởng qua các năm

  quy trình thẩm định), các quy trình Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Ngân hàng Nhà nước

  * Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
  Tính riêng từ năm 2011 đến năm 2016, tổng quy mô tín dụng cho DNNVV đã
  tăng trên 50% (từ 798.000 tỷ lên xấp xỉ 1.200.000 tỷ). Năm 2017, quy mô tín dụng cho
  DNNVV theo thống kê sụt giảm nhẹ, tuy nhiên trên thực tế không phải tổng quy mô tín

  44 Taïp chí nghieân cöùu Taøcủa
  i chính
  dụng cho DNNVV sụt giảm mà do điều chỉnh trong cách xác định đối tượng DNNVV
  keá toaùn
  Nhà nước có sự thay đổi (cụ thể áp dụng Điều 4 Luật số 04/2017/QH14 ngày
  12/6/2017 về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định
  một số điểm chi tiết của luật số 04/2017/QH14 chỉ tiêu số lượng lao động xác định một
  doanh nghiệp là DNNVV theo tiêu chí số lao động giảm từ dưới 300 xuống dưới 200 lao

 2. Soá 08 (193) – 2019 TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP

  cho DNNVV sụt giảm mà do điều chỉnh trong CBPT phải chủ động lập báo cáo này phục vụ
  cách xác định đối tượng DNNVV của Nhà nước công tác phân tích. Những thông tin chi tiết về
  có sự thay đổi (cụ thể áp dụng Điều 4 Luật số các ước tính kế toán, những chế độ kế toán áp
  04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 về Hỗ trợ doanh dụng cũng như chi tiết các khoản mục trên bảng
  nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ- CĐKT, báo cáo KQKD chưa được trình bày đầy
  CP quy định một số điểm chi tiết của Luật số đủ trên thuyết minh BCTC cũng gây khó khăn
  04/2017/QH14 chỉ tiêu số lượng lao động xác cho CBPT.
  định một doanh nghiệp là DNNVV theo tiêu chí Mặt khác, số liệu trên BCTC được khách
  số lao động giảm từ dưới 300 xuống dưới 200 hàng DNNVV cung cấp, cũng như các số liệu tài
  lao động, như vậy số lao động được xếp vào diện chính khác có độ chính xác chưa cao, điều này
  DNNVV theo tiêu chí này sẽ sụt giảm). Theo được thống kê trong khảo sát thực tế cho thấy
  đánh giá, quy mô tín dụng cho DNNVV của hệ chỉ 3,3% số cán bộ được khảo sát chất lượng
  thống NHTMCP ở Việt Nam vẫn duy trì ngay tin cung cấp rất tốt, 38,3% phản ánh tốt, còn lại
  sau điều chỉnh năm 2018 quy mô tín dụng đã phần lớn phản ánh chất lượng thông tin còn hạn
  tăng lên 1.320.000 tỷ đồng (tăng 16,7% so với chế.
  năm liền kề). Tuy nhiên, đánh giá trên tổng thể Bảng: Thống kê khảo sát thông tin tài chính do
  với việc 97,14% số doanh nghiệp ở Việt Nam là khách hàng cung cấp được đánh giá về mức độ
  DNNVV, đóng góp gần 50% GDP, 33% thu ngân trung thực, chính xác
  sách Nhà nước, 45% nhu cầu vốn thực hiện trên
  toàn xã hội thì quy mô tín dụng cho DNNVV Mức độ đánh giá Tỷ lệ lựa chọn
  của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam còn khá
  khiêm tốn. Một trong những nguyên nhân khiến Rất tốt 3,3%
  gây khó cho việc khơi thông dòng tín dụng từ hệ Tốt 38,3%
  thống NHTMCP tới các DNNVV là vướng mắc
  ở khâu phân tích, thẩm định tài chính DNNVV. Bình thường 48,3%
  Theo khảo sát, hầu hết các NHTMCP quy trình
  phân tích tài chính DNNVV được chia thành 6 Còn hạn chế 10,0%
  bước: (1) lập kế hoạch, (2) thu thập thông tin,
  Rất yếu 0%
  (3) xử lý thông tin, (4) phân tích tài chính doanh
  nghiệp, (5) kết luận và đề xuất, (6) theo dõi và Nguồn: Tổng hợp khảo sát đề tài
  cập nhật. Quy trình này ở các ngân hàng có thể Việc chất lượng thông tin khách hàng cung
  có tên gọi khác nhau, số bước khác nhau tuy cấp còn hạn chế khiến việc CBPT mất nhiều thời
  nhiên nội dung cơ bản tương đồng. Có thể kể đến gian, công sức trong việc hoàn thiện hồ sơ, thu
  những hạn chế chủ yếu trong quy trình phân tích thập tài liệu, xử lý thông tin trước khi tiến hành
  tài chính khách hàng DNNVV của NHTMCP phân tích.
  của Việt Nam như: Theo thống kê CBPT thường xuyên phải
  Một là, quá trình thu thập dữ liệu gặp nhiều tương tác với khách hàng thu thập số liệu, ngoài
  hạn chế do BCTC của DNNVV cung cấp vừa việc gặp trực tiếp còn thường xuyên giữ liên hệ
  không đầy đủ, vừa có độ chính xác chưa thật sự qua điện thoại để trao đổi về những bất thường
  cao. trong số liệu tài chính. Số liệu khảo sát đề tài
  Dữ liệu về thuyết minh BCTC, dữ liệu về lưu cho thấy 28,3% số cán bộ ngân hàng được hỏi
  chuyển tiền tệ của doanh nghiệp gần như không thường xuyên phát hiện sai sót trong các số liệu
  thu thập được. Bản thân các DNNVV nhiều tài chính, yêu cầu khách hàng chỉnh sửa lại số
  doanh nghiệp chưa lập báo cáo lưu chuyển tiền, liệu. Hơn thế nữa 41,7% số cán bộ được hỏi cho

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 45

 3. TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP Soá 08 (193) – 2019

  biết thường xuyên phát hiện sai sót và phải tự số liệu, những thông tin này khá hạn chế và có
  thu thập thông tin, điều chỉnh số liệu cho phù độ chính xác chưa cao, thiếu cơ sở kiểm chứng.
  hợp. Việc hạn chế về số liệu khiến quá trình Bốn là, việc phân tách trách nhiệm giữa bộ
  phân tích gặp nhiều khó khăn, gia tăng thời gian phận CVKHDN và bộ phận thẩm định ở một số
  hoàn thành báo cáo phân tích, giảm chất lượng ngân hàng đẩy việc phân tích chuyên sâu cho
  báo cáo. trung tâm thẩm định hội sở, CBPT ở cơ sở chỉ
  Hai là, phân tích tài chính còn dựa nhiều vào tìm hiểu khi có những bất thường được chỉ ra,
  kinh nghiệm của CBPT, thiếu thông tin so sánh do vậy việc tìm hiểu, nắm rõ tình hình thực tế
  về ngành, số liệu trung bình ngành làm cơ sở khách hàng phục vụ phân tích còn hạn chế.
  đánh giá Điểm lợi của việc phân tách trách nhiệm
  Trong quy trình phân tích, yêu cầu với CBPT phân tích là giảm rủi ro thỏa thuận giữa chuyên
  cần có đánh giá so sánh các chỉ tiêu tài chính viên ngân hàng với doanh nghiệp khách hàng để
  của doanh nghiệp với dữ liệu quá khứ và dữ liệu đạt được mục tiêu giữa hai bên, gia tăng rủi ro
  trung bình ngành, tuy nhiên chỉ một số ít các với ngân hàng. Tuy nhiên, việc phân tách khiến
  NHTMCP có dữ liệu này (dữ liệu trung bình CBPT ở trung tâm thẩm định Hội sở gặp khó
  ngành được ngân hàng chủ động thu thập trên khăn, hạn chế do sự am hiểu về đặc thù ngành,
  cơ sở bình quân các doanh nghiệp trong ngành khách hàng không cao, đặc biệt khi không có sự
  có hoạt động tín dụng tại ngân hàng). Việc thiếu tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để nắm thông
  dữ liệu chuẩn để so sánh khiến CBPT hoặc lược tin chi tiết, việc tương tác, phản hồi giữa CBPT
  bớt bước so sánh này hoặc lấy số liệu từ các ở Hội sở và chuyên viên trực tiếp làm việc với
  nguồn không chính thống để phục vụ phân tích. doanh nghiệp chỉ khi có sự biến động mạnh của
  Quá trình phân tích, đánh giá trên nền tảng thiếu các chỉ tiêu tài chính cần giải trình cụ thể.
  dữ liệu so sánh chuẩn khi đó sẽ phụ thuộc nhiều Đặt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng
  vào kinh nghiệm của CBPT. lớn trong hệ thống các NHTMCP, yêu cầu về
  Ba là, những giả định được sử dụng trong quản trị rủi ro trong ngân hàng ngày càng cao
  phân tích dự báo dòng tiền, kế hoạch kinh tuy nhiên áp lực về tăng trưởng doanh thu, lợi
  doanh, nhu cầu vốn phần lớn lấy từ dữ liệu quá nhuận lớn đòi hỏi các NHTMCP không ngừng
  khứ, thông tin cung cấp từ khách hàng, do vậy hoàn thiện quy trình phân tích tài chính khách
  độ chính xác, khách quan còn nhiều hạn chế. hàng DNNVV – khách hàng chiến lược của các
  Báo cáo tài chính là dữ liệu mang tính lịch NHTMCP của Việt Nam. Do vậy, việc khắc phục
  sử do vậy để đánh giá tốt hơn tình hình tài chính những hạn chế kể trên là yêu cầu tất yếu cho sự
  trong tương lai của doanh nghiệp, một yếu tố phát triển của các NHTMCP của Việt Nam.
  tác động lớn tới khả năng thực hiện các nghĩa
  vụ tài chính của doanh nghiệp với ngân hàng, Tài liệu tham khảo:
  thường ngân hàng quan tâm đánh giá kế hoạch Báo cáo thường niên các năm 2010, 2011, 2012, 2013,
  kinh doanh, dòng tiền trong tương lai của doanh 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
  Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam của Bộ kế hoạch và
  nghiệp. Việc đánh giá hiện dựa chính vào kế Đầu tư năm 2019.
  hoạch kinh doanh do doanh nghiệp lập, CBPT Báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư
  xây dựng, tính toán dòng tiền dự kiến và nhu cầu nhân ở Việt Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  vốn trong kỳ, theo khảo sát phần lớn cơ sở lập Tổng hợp dữ liệu khảo sát quy trình, phương pháp phân
  tích tài chính DNNVV của các NHTMCP của Việt Nam.
  dựa trên thông tin do khách hàng cung cấp, do
  dữ liệu bình quân trong quá khứ và điều chỉnh

  46 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Download tài liệu Phân tích tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam – những hạn chế trong quy trình phân tích File Word, PDF về máy