[Download] Tải Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
Nội dung Text: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Download


Bài viết tìm hiểu hiệu quả hoạt động luôn được xem là một yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của bất kỳ ngân hàng nào trên thị trường. Do vậy, nghiên cứu này tiến hành đánh giá mức hiệu quả của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đạt được trong giai đoạn 2011-2018.

Bạn đang xem: [Download] Tải Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam File Word, PDF về máy

Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

 1. 22 Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40

  Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại cổ phần
  tại Việt Nam
  Analysing technical efficiency of joint stock commercial banks in
  Vietnam
  Nguyễn Minh Kiều1*, Nguyễn Ngọc Thùy Trang2
  1
  Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  2
  Ngân hàng Eximbank, Việt Nam
  *
  Tác giả liên hệ, Email: kieu.nm@ou.edu.vn

  THÔNG TIN TÓM TẮT
  DOI: 10.46223/HCMCOUJS.
  econ.vi.15.3.1330.2020
  Hiệu quả hoạt động luôn được xem là một yếu tố quyết định
  năng lực cạnh tranh của bất kỳ ngân hàng nào trên thị trường. Do
  vậy, nghiên cứu này tiến hành đánh giá mức hiệu quả của các
  NHTMCP Việt Nam đạt được trong giai đoạn 2011 – 2018.
  Trong đó, hiệu quả hoạt động được ước lượng thông qua phương
  pháp phân tích hiệu quả kỹ thuật bằng phân tích biên ngẫu nhiên
  Ngày nhận: 19/11/2019
  (SFA) và phân tích bao dữ liệu (DEA). Đồng thời, nghiên cứu
  Ngày nhận lại: 13/05/2020 cũng sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu gộp (Pooled
  Duyệt đăng: 14/05/2020 OLS), mô hình tác động ngẫu nhiên (FEM), phương pháp ước
  lượng bình phương nhỏ nhất (GLS) để đánh giá tác động của các
  nhân tố đến hiệu quả kỹ thuật của các NHTMCP Việt Nam. Kết
  quả chỉ ra rằng, các yếu tố thuộc nhóm hiệu quả quản lý (ROA,
  ETA) có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kỹ thuật hay hiệu quả
  hoạt động của các NHTMCP Việt Nam.
  Từ khóa:
  ABSTRACT
  hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả hoạt
  động, phân tích biên ngẫu nhiên Bank efficiency is always the determiants of the
  (SFA), phân tích bao dữ liệu competitiveness of any banks in the market. Therefore, this
  (DEA) article is to study the effectiveness of Joint Stock Commercial
  Banks in Vietnam achieved in 2011 – 2018. Specially, banking
  performance is estimated by technical efficiency: Stochastic
  Frontier Analysis (SFA) and Data Envelopment Analysis
  (DEA). Furthermore, the study also uses Pooled OLS method,
  Fixed Effect model (FEM), Generalized Least Squares method
  Keywords: (GLS) to assess the impact of factors to technical efficiency of
  Technical Efficiency (TE), bank Joint Stock Commercial Banks. The study results showed that
  efficiency, Stochastic Frontier the factors of effective management (ROA, ETA) have
  Analysis (SFA), Data significantly positive impact on technical efficiency or
  Envelopment Analysis (DEA) performance of Joint Stock Commercial Banks.

  1. Giới thiệu
  Với nhiệm vụ là trung gian luân chuyển vốn của nền kinh tế, các NHTMCP luôn có vai trò
  quan trọng trong hệ thống tài chính của bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là tại các nước đang phát

 2. Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40 23

  triển như Việt Nam. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2018), số lượng các
  NHTMCP tại Việt Nam năm 2014 là 34 ngân hàng thì tính đến thời điểm 30/06/2018, số lượng
  NHTMCP đang hoạt động chỉ còn 31 ngân hàng. Con số này là một dẫn chứng cho thấy những
  ngân hàng nào hoạt động không hiệu quả, không có khả năng cạnh tranh đã dần được thay thế
  bằng những ngân hàng khác hoạt động tốt hơn. Do vậy, có thể nói hiệu quả là một trong những
  tiêu chí quan trọng, buộc các NHTMCP phải đánh giá để tồn tại và phát triển, đặc biệt là trong môi
  trường cạnh tranh quốc tế ngày một gia tăng như hiện nay.
  Hiện tại, đã có tương đối nhiều nghiên cứu quan tâm đến vấn đề hiệu quả hoạt động ngân
  hàng theo cả hai hướng định tính và định lượng. Với hướng nghiên cứu định lượng, xu hướng
  phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động mới đang được sử dụng phổ biến trong những năm gần
  đây đó chính là phương pháp phân tích hiệu quả kỹ thuật thay vì phân tích chỉ số tài chính thông
  thường. Tuy nhiên, hầu hết các bài phân tích chỉ sử dụng một trong hai phương pháp DEA hoặc
  SFA, ít có bài viết nào sử dụng đồng thời cả hai phương pháp DEA và SFA để đánh giá hiệu quả
  kỹ thuật của các NHTMCP Việt Nam đạt được, đặc biệt là trong giai đoạn gần đây. Chính vì vậy,
  việc nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các NHTMCP hay cụ thể hơn là xác định mức hiệu quả
  kỹ thuật mà các NHTMCP đạt được là hết sức cần thiết.
  Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định hiệu quả hoạt động của các NHTMCP tại Việt
  Nam, trong đó hiệu quả hoạt động được ước lượng thông qua phương pháp phân tích hiệu quả kỹ
  thuật bằng hai mô hình chính SFA và DEA, đồng thời kiểm định các nhân tố tác động đến hiệu
  quả kỹ thuật của NHTMCP. Từ đó có thể bổ sung bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm, kênh thông
  tin tham khảo về đánh giá hiệu quả hoạt động, giúp các nhà phân tích, quản trị ngân hàng có thể
  đưa ra chính sách phù hợp, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của ngân hàng mình trên thị trường
  tài chính.
  2. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu có liên quan
  2.1. Cơ sở lý thuyết
  Coelli, O’ Donnell, và Battese (2005) đã đưa ra định nghĩa về hiệu quả như sau: Hiệu quả
  là năng lực hoạt động của ngân hàng khi đạt được mức sản lượng tối đa với đơn vị đầu vào cho
  trước. Như vậy, với hoạt động của các NHTMCP hiệu quả được hiểu là mối liên hệ giữa các yếu
  tố đầu ra (outputs) và các yếu tố đầu vào (inputs) mà ngân hàng đã bỏ ra để đạt mức khả năng sinh
  lời mong muốn. Ta có thể tạm chia hiệu quả thành hai nhóm phổ biến như sau: Nhóm hiệu quả tài
  chính và nhóm hiệu quả kỹ thuật.
  Bản chất của hiệu quả tài chính chính là hiệu quả kinh doanh của một ngân hàng. Hiệu quả
  kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất
  bao gồm các nguồn vật lực, nguồn tài chính để đạt được mức hiệu quả yêu cầu (P. N. Nguyen,
  2013). Một số chỉ tiêu phổ biến thường được sử dụng để phản ánh hiệu quả kinh doanh như: ROE,
  ROS, ROI, NIM,… Tuy nhiên, các chỉ số tài chính này lại thường gặp một số hạn chế khi sử dụng
  như: Chỉ phản ánh mối liên hệ tương quan giữa hai biến số nên không thể đưa ra nhận định tổng
  quát về tình trạng của đối tượng đang được đánh giá, buộc nhà phân tích khi sử dụng cần phải kết
  hợp so sánh nhiều chỉ số, dẫn đến việc lựa chọn chỉ số tính toán sử dụng còn mang tính chủ quan;
  phải sử dụng chính xác tử số hoặc mẫu số trong công thức tính toán, chuẩn mực kế toán hay
  phương pháp kế toán cần có sự thống nhất giữa các đối tượng so sánh; các giá trị dị biệt nếu có
  xuất hiện trong dữ liệu chỉ số tài chính sẽ mắc phải lỗi phương sai sai số thay đổi (Faello, 2015).
  Do đó, việc tìm kiếm sử dụng phương pháp mới, mang tính tổng quát, không những đánh giá được
  hiệu quả hoạt động mà còn cho biết bức tranh tổng quan về thứ hạng của ngân hàng đánh giá đó
  chính là phương pháp phân tích hiệu quả kỹ thuật.

 3. 24 Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40

  Cùng với khái niệm về đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF), khái niệm về hiệu quả kỹ
  thuật đã xuất hiện một thời gian dài trong kinh tế học cho đến nay. Theo Koopmans (1957), hiệu
  quả kỹ thuật lần đầu tiên đã được định nghĩa như sau: Khi và chỉ khi điểm hiệu quả ngân hàng đạt
  được khả thi và không tồn tại điểm nào khác “tốt hơn” điểm đó thì ngân hàng đạt được hiệu quả
  kỹ thuật. Farrell (1957) đã đưa ra một định nghĩa khác dưới cách tiếp cận đầu ra (hay còn gọi là
  tối đa hóa đầu ra) và được chấp nhận rộng rãi. Hiệu quả kỹ thuật bao gồm hiệu quả kỹ thuật thuần
  túy (PTE) và hiệu quả quy mô (SE). Coelli và cộng sự (2005) đã bổ sung góp phần hoàn thiện định
  nghĩa hiệu quả kỹ thuật theo cách tiếp cận tối đa hóa đầu vào đó là với lượng đầu vào tối thiểu,
  một ngân hàng có thể sản xuất được một lượng đầu ra cố định thì ngân hàng đó đạt hiệu quả kỹ
  thuật.
  Được áp dụng từ năm 1970, khung phân tích CAMELS (hoặc CAMEL) là hệ thống xếp
  hạng, giám sát tình hình ngân hàng của Mỹ được nhiều tổ chức tín dụng trên thế giới sử dụng như
  là chuẩn mực dùng để đánh giá hiệu quả, quản trị rủi ro của các ngân hàng nói riêng và các tổ chức
  tín dụng nói chung. Khung phân tích bao gồm sáu yếu tố cơ bản: C – Mức an toàn vốn, A – Chất
  lượng tài sản, M – Khả năng quản lý, E – Thu nhập, L – Tính thanh khoản và S – Độ nhạy cảm với
  rủi ro thị trường. Tiêu chuẩn này đã được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng để lựa chọn các biến phản
  ánh đến hiệu quả của ngân hàng như H. V. Nguyen (2008), Chen, Hu, và Su (2006). Tuy nhiên,
  việc lựa chọn biến nào phù hợp còn dựa trên mục tiêu của nhà phân tích, lãnh đạo ngân hàng và
  người nghiên cứu. Do đó, dựa trên khung phân tích CAMELS và từ những nghiên cứu trước, bài
  viết này tiến hành xem xét mối liên hệ giữa năm nhân tố quan trọng, bao gồm Quy mô ngân hàng,
  ROA, NPL, DLR, ETA lên hiệu quả của các NHTMCP tại Việt Nam.
  2.2. Các nghiên cứu liên quan
  Bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trên thị trường luôn có mục tiêu sau cùng đó là tối
  đa hóa giá trị tài sản cho chủ sở hữu, cổ đông và ngân hàng cũng không ngoại lệ. Vì vậy, việc xem
  xét, đánh giá hiệu quả hoạt động luôn là vấn đề cấp thiết, được đặt lên hàng đầu của mỗi đơn vị và
  luôn được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, một số nghiên cứu trong và ngoài nước đã đề cập đến
  vấn đề hiệu quả hoạt động ngân hàng, đặc biệt là phương pháp phân tích hiệu quả kỹ thuật trong
  những năm gần đây.
  Pham và Chau (2011) chỉ ra rằng các NHTM Nhà nước mặc dù đạt mức dư nợ tín dụng
  cao hơn khối NHTMCP nhưng mức hiệu quả kỹ thuật về thu nhập đạt được lại tương đương với
  khối NHTMCP. Michael (2016) nghiên cứu 20 ngân hàng nông thôn và ngân hàng cộng đồng tại
  Ghana có mức hiệu quả kỹ thuật tương đối tốt. Phương pháp DEA và mô hình hồi quy được sử
  dụng cho thấy các yếu tố như: Quy mô, lợi nhuận, chất lượng nguồn vốn ảnh hưởng mạnh mẽ đến
  hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng này. Ngoài ra, hai yếu tố quy mô và chất lượng nguồn vốn
  dẫn đến giảm hiệu quả kỹ thuật, trong khi sự gia tăng lợi nhuận sẽ giúp cho ngân hàng nông thôn
  đạt hiệu quả kỹ thuật cao hơn.
  K. Q. Nguyen (2016) đã chứng minh sự hiệu quả khác biệt giữa top 10 ngân hàng hiệu quả
  cao và top 10 ngân hàng hiệu quả thấp (các ngân hàng hiệu quả cao được phân thành các tầng cao
  hơn và các ngân hàng hiệu quả thấp được phân thành các tầng thấp hơn) thông qua dữ liệu nghiên
  cứu được thu thập từ 20 NHTM Việt Nam năm 2014. T. T. T. Nguyen (2017) đã chứng minh các
  NHTM sử dụng tương đối hiệu quả các nguồn lực đầu vào với phương pháp phân tích bao dữ liệu
  DEA và mô hình hồi quy Tobit được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của 21 NHTM trên
  địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 và phân tích tác động của các nhân tố riêng, mang
  tính đặc trưng của ngân hàng, các điều kiện thị trường khác đến hoạt động hiệu quả của các NHTM.
  Nhìn chung, phương pháp phân tích hiệu quả kỹ thuật để đánh giá hiệu quả hoạt động của

 4. Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40 25

  đối tượng ngân hàng đang được nhiều nhà phân tích quan tâm sử dụng. Tuy nhiên, các nghiên cứu
  trước chủ yếu sử dụng một trong hai phương pháp đặc trưng là DEA hoặc SFA. Một số nghiên
  cứu có đi sâu hơn tiến hành kết hợp phân tích hồi quy để đánh giá thêm mức độ tác động của các
  nhân tố đến hiệu quả ngân hàng và dữ liệu điều tra cũng đã cũ. Do vậy, bài viết này tiến hành
  nghiên cứu hiệu quả hoạt động đối tượng các NHTMCP tại Việt Nam bằng phương pháp phân tích
  hiệu quả kỹ thuật theo mô hình tham số và phi tham số là SFA và DEA kết hợp, đồng thời phân
  tích hồi quy dữ liệu bảng được thực hiện tiếp tục ở bước hai nhằm xác định và đánh giá mức độ
  tác động của các nhân tố đến hiệu quả kỹ thuật của loại hình ngân hàng này để có thể đưa ra được
  bức tranh tổng quát về tình hình hoạt động của các NHTMCP tại Việt Nam trong những năm gần
  đây.
  3. Mô hình và phương pháp nghiên cứu
  3.1. Mô hình nghiên cứu
  Từ các lý thuyết và nghiên cứu trước (Coelli et al., 2005; Eva, 2018; Farrell, 1957;
  Gamachis, 2016), nghiên cứu đề xuất mô hình phân tích hiệu quả kỹ thuật và kiểm định các nhân
  tố tác động đến hiệu quả kỹ thuật các NHTMCP tại Việt Nam thông qua các bước như sau:
   Bước 1: Đánh giá hiệu quả kỹ thuật NHTMCP Việt Nam
  Hiệu quả hoạt động ngân hàng được xác định thông qua phương pháp phân tích kỹ thuật
  bằng hai mô hình chính: Mô hình phân tích biên ngẫu nhiên SFA và mô hình phân tích bao dữ liệu
  DEA với giả thuyết định hướng đầu vào. Các yếu tố đầu ra, đầu vào được xác định dựa trên quan
  điểm của Berger và Humphrey (1997) xem ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính. Bảng 1
  trình bày tổng hợp các yếu tố đầu ra, đầu vào được lựa chọn trong nghiên cứu:
  Bảng 1
  Bảng tổng hợp các yếu tố đầu vào – đầu ra
  Đơn vị
  Các yếu tố Nghiên cứu trước
  tính
  Đầu vào
  K = Nguyên giá tài T. T. H. Nguyen & Le (2018), Eva (2018),
  Triệu
  Tài sản cố định ròng sản cố định – Hao K. Q. Nguyen (2016), Huynh (2015), Inès
  đồng
  mòn lũy kế (2013), H. V. Nguyen (2008)
  L = Tổng chi phí Triệu T. T. H. Nguyen và Le (2018), Eva
  Lao động
  lương đồng (2018), Gamachis (2016), Huynh (2015)
  T. T. H. Nguyen và Le (2018), T. T. T.
  D = Tiền gửi khách
  Triệu Nguyen (2017), K. Q. Nguyen (2016),
  Tiền gửi huy động hàng + Tiền gửi của
  đồng Eva (2018), Gamachis (2016), Huynh
  tổ chức tín dụng khác
  (2015)
  Đầu ra
  Thu nhập Triệu T. T. H. Nguyen và Le (2018), Phan và
  Thu nhập lãi Y1
  đồng Tran (2017), Huynh (2015)
  hoạt động
  (Y) Thu nhập Triệu T. T. H. Nguyen và Le (2018), ), Phan và
  Y2
  ngoài lãi đồng Tran (2017), Huynh (2015)
  Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu

 5. 26 Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40

  3.1.1. Mô hình ước lượng hiệu quả kỹ thuật bằng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA)
  Với phương pháp SFA, việc xác định hàm sản xuất cụ thể và mang tính đặc trưng, tổng
  quát cho hoạt động của đối tượng nghiên cứu là vấn đề quan trọng nhất. Do đó, nghiên cứu sẽ tiến
  hành thực hiện kiểm định thống kê tỷ số hợp lý LR-test (generalised log-likehood ratio test) để
  kiểm định dạng hàm phù hợp. Hai dạng hàm được xem xét là hàm sản xuất Cobb-Douglas và hàm
  Translog. Ngoài ra, tỷ số này còn được dùng để kiểm định có hay không phi hiệu quả kỹ thuật và
  phi hiệu quả kỹ thuật thay đổi bất biến theo thời gian.
  (1) Kiểm định dạng hàm sản xuất:
   Ước lượng hàm ước lượng hàm sản xuất Cobb-Douglas dạng:
  lnYit = α0 + α1lnKit + α2lnLit + α3lnDit + vit – uit (1)
   Ước lượng hàm ước lượng hàm sản xuất Translog dạng:
  lnYit = α0 + α1lnKit + α2lnLit + α3lnDit + + β1lnKitLit + β2lnKitDit
  + β3lnLitDit + λ1lnK2it + λ2lnL2it + λ3lnD2it + vit – uit (2)
  Trong đó:
  lnYit: Logarit tự nhiên của giá trị gia tăng hoặc doanh thu thuần của ngân hàng i năm t.
  lnKit: Logarit tự nhiên vốn ròng của ngân hàng i năm t.
  lnLit: Logarit tự nhiên lao động của ngân hàng i năm t.
  Giả thuyết Ho được đưa ra như sau: Hàm sản xuất Cobb-Douglas phù hợp với bộ dữ liệu
  hay H0: β1 = β2 = β3 = λ1 = λ2 = λ3 = 0. Thống kê kiểm định LR-test sẽ tuân theo phân phối Chi bình
  phương hỗn hợp với bậc tự do df = 6. Nếu giá trị LR-test lớn hơn giá trị tới hạn với mức ý nghĩa
  lần lượt là 1% và 5% thì giả thuyết H0 bị bác bỏ, dạng hàm Translog được chọn là phù hợp và
  ngược lại.
  (2) Kiểm định có hay không phi hiệu quả kỹ thuật:
  Giả thuyết H0: Không có phi hiệu quả kỹ thuật. Nếu chấp nhận H0, hàm hợp lý ứng với ước
  lượng OLS và chênh lệch giữa sản lượng tối đa và sản lượng quan sát được là do ảnh hưởng của
  phần dư (nhiễu). LR-test tuân theo phân phối Chi bình phương hỗn hợp với bậc tự do df = 3.
  (3) Kiểm định phi hiệu quả kỹ thuật thay đổi theo thời gian:
  Giả thuyết H0: Phi hiệu quả kỹ thuật không thay đổi theo thời gian. Với bậc tự do df = 1,
  nếu giá trị LR-test lớn hơn giá trị tới hạn với mức ý nghĩa 1% và 5% thì giả thuyết H0 bị bác bỏ,
  nghĩa là phi hiệu quả kỹ thuật thay đổi theo thời gian và ngược lại, ta chấp nhận nhiễu phi hiệu
  quả kỹ thuật không thay đổi theo thời gian.
  Dựa trên quan điểm của Aigner và Schmidt (1977), mô hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên
  bao gồm phần sai số của mô hình được phân tách thành hai phần: (1) Đại diện cho phân phối ngẫu
  nhiên đối xứng không quan sát được (v) và phần còn lại do (2) phi hiệu quả kỹ thuật gây ra (u) có
  dạng như sau:
  ln(y) = xiβ + vi – ui (3)
  Hiệu quả kỹ thuật của mỗi ngân hàng được xác định:
  𝜇
  1−Φ(σ∗ − ∗𝑖 ) 1
  σ∗
  TEi = E(exp{-ui} Ԑi) = [ 𝜇∗𝑖 ].exp{−𝜇∗𝑖 + 2 𝜎∗2 } (4)
  1−Φ(− )
  σ∗

 6. Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40 27

  3.1.2. Mô hình ước lượng hiệu quả kỹ thuật bằng phương pháp bao dữ liệu (DEA)
  Với đối tượng nghiên cứu là các NHTMCP, đơn vị kinh doanh chứa một lượng lớn giao
  dịch lẫn các yếu tố đầu vào và đầu ra hàng ngày thì giả định hiệu quả không đổi theo quy mô
  (CRS) là không thể. Do đó, nghiên cứu sẽ thực hiện theo giả định mô hình định hướng đầu vào
  hiệu suất thay đổi theo quy mô (VRS) đề xuất bởi Charnes, Cooper, và Rhodes (1978).
  Theo Charnes và cộng sự (1978), mô hình DEA – CSR được đề xuất như sau: Giả sử với n
  đơn vị có k yếu tố đầu vào và m yếu tố đầu ra, gọi vectơ vi, ui lần lượt là tập hợp đầu vào và đầu
  ra tương ứng. Hiệu quả kỹ thuật của từng DMU được tính như sau:
  ∑𝑆
  𝑟=1 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑘
  Maximize ∑𝑚
  𝑖=1 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑘

  ∑𝑆
  𝑟=1 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑘
  Điều kiện: ∑𝑚
  ≤1 j = 1,…,n
  𝑖=1 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑘

  ur,vi > 0 r = 1,…s; i = 1,…,m
  Bài toán quy hoạch tuyến tính này có thể giải quyết theo hai hướng: Mô hình định hướng
  đầu vào và mô hình định hướng đầu ra.
  Maximize ∑𝑠𝑟=1 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑘
  Điều kiện: ∑𝑚 𝑠
  𝑖=1 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗 – ∑𝑟=1 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 ≥ 0j = 1,…,n

  ∑𝑚
  𝑖=1 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑘 = 1

  ur,vi > 0 r = 1,…,s; i = 1,…,m
  Để phù hợp trong tính toán, các nhà nghiên cứu đã đưa ra cách tính đối ngẫu trong chương
  trình tuyến tính để giảm bớt số điều kiện ràng buộc của mô hình từ n +1 xuống s + m. Mô hình
  cuối cùng có dạng:
  Minimize ϴk
  Điều kiện: yrk – ∑𝑛𝑗=1 ℷ𝑗 𝑦𝑟𝑗 ≤ 0 r = 1,…,s
  ϴkxik – ∑𝑛𝑗=1 ℷ𝑗 𝑦𝑟𝑗 ≥ 0 i = 1,…,m
  ℷ j≥ 0 j = 1,…,n
  Trong đó: ϴk là đại lượng vô hướng thể hiện mức độ hiệu quả của ngân hàng và ℷ là vectơ
  hằng số các yếu tố đầu vào, đầu ra.
  Nếu ϴ = 1: Ngân hàng đạt hiệu quả
  ϴ < 1: Ngân hàng không đạt hiệu quả
  Mô hình DEA – VSR được thành lập dựa trên mô hình DEA – CSR nhưng được bổ sung
  thêm ràng buộc tổng các trọng số phải bằng 1 hoặc mô hình hiệu suất giảm dần (tăng dần) theo
  quy mô là tổng các trọng số nhỏ hơn hoặc bằng 1.
   Bước 2: Kiểm định các nhân tố tác động đến hiệu quả kỹ thuật các NHTMCP
  Mô hình kiểm định các nhân tố tác động đến hiệu quả kỹ thuật NHTMCP và các biến sử
  dụng trong mô hình được đưa ra dựa trên khung tiêu chuẩn CAMELS và các nghiên cứu trước
  được đề xuất như sau:
  TEit = β0 + β1BANKSIZEit + β2ROAit + β3NPLit + β4DLRit + β5ETAit + Ԑit (5)

 7. 28 Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40

  Bảng 2
  Các biến sử dụng trong mô hình hồi quy
  Biến Ký hiệu Cách đo lường
  Biến phụ thuộc
  Hiệu quả kỹ thuật ngân hàng i được ước lượng bằng
  Hiệu quả kỹ thuật TE
  phương pháp DEA hoặc SFA
  Các biến độc lập
  Quy mô ngân hàng BANKSIZE Logarit (tổng tài sản)
  Tỷ số lợi nhuận/ tổng tài sản ROA Lợi nhuận/tổng tài sản
  Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ NPL Nợ xấu/tổng dư nợ
  Tỷ lệ tiền gửi/cho vay DLR Tiền gửi/cho vay
  Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản ETA Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản
  Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu

  3.2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
  Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm 30/06/2019, có 30 NHTMCP tại Việt
  Nam đang hoạt động. Tuy nhiên, do đặc thù về công bố thông tin hoạt động kinh doanh và một số
  ngân hàng được thành lập và hợp nhất trong khoảng thời gian nghiên cứu từ giai đoạn 2011 đến
  2018 và để liên tục mẫu dữ liệu nghiên cứu sẽ bao gồm 19 với dữ liệu được thu thập từ các báo
  cáo tài chính năm đã qua kiểm toán, báo cáo thường niên, website thông tin của 19 NHTMCP Việt
  Nam trong giai đoạn 2011 – 2018.
  Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA), phương pháp
  phân tích bao dữ liệu (DEA) để tính toán hiệu quả kỹ thuật của các NHTMCP Việt Nam. Phương
  pháp bình phương tối thiểu gộp (Pooled OLS), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) và mô hình
  tác động cố định (FEM) cũng lần lượt được sử dụng để tìm ra mô hình phù hợp nhất với mẫu dữ
  liệu nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố tác động đến hiệu quả kỹ thuật ngân hàng. Danh sách
  các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu được tổng hợp trong Bảng 3.
  Bảng 3
  Tổng hợp các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu
  STT Tên NHTMCP Mã chứng khoán
  1 Ngân hàng Á Châu ACB
  2 Ngân hàng Bắc Á BAB
  3 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BID
  4 Ngân hàng Công thương Việt Nam CTG
  5 Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam EIB
  6 Ngân hàng Phát triển TP.HCM HDB
  7 Ngân hàng Kiên Long KLB
  8 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt LPB
  9 Ngân hàng Quân Đội MBB

 8. Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40 29

  STT Tên NHTMCP Mã chứng khoán
  10 Ngân hàng Hàng Hải MSB
  11 Ngân hàng Nam Á NAB
  12 Ngân hàng Quốc dân NCB
  13 Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex PGB
  14 Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội SHB
  15 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB
  16 Ngân hàng Kỹ Thương TCB
  17 Ngân hàng Tiên Phong TPB
  18 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam VCB
  19 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB
  Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu

  4. Kết quả nghiên cứu
  4.1. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
  4.1.1. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật bằng phương pháp SFA
  Trước hết, nghiên cứu thực hiện kiểm định dạng hàm sản xuất và kiểm định có hay không
  phi hiệu quả kỹ thuật.
  Kết quả kiểm định được trình bày ở Bảng 4, trong đó giá trị tới hạn ở mức ý nghĩa 1% và
  5% được tra trong bảng từ nghiên cứu của Kodde và Palm (1986), chi tiết như sau:
  Bảng 4
  Kiểm định tỷ số hợp lý tổng quát cho tham số của mô hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFA)

  Giá trị tới hạn
  Giả thuyết H0 Giá trị LR statistic Quyết định
  1% 5%
  1. Lựa chọn dạng hàm giữa Cobb-Douglas và Translog (bậc tự do df = 6)
  H0: β1 = β2 = β3 = λ1 = λ2 = λ3 = 0 50,602 16,074 11,911 Bác bỏ H0
  2. Xác định phi HQKT (bậc tự do df = 3)
  H0: Không tồn tại phi HQKT -2,000 10,501 7,045 Không bác bỏ
  3. Phi HQKT không thay đổi theo thời gian (bậc tự do df = 1)
  H0: η = 0 5,906 5,412 2,706 Bác bỏ H0
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra

  Như vậy, mô hình nghiên cứu xem xét là mô hình hàm sản xuất Translog và không tồn tại
  phi hiệu quả kỹ thuật. Dựa trên kết quả này, mô hình hàm sản xuất biên được ước lượng như sau:

 9. 30 Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40

  Bảng 5
  Hiệu quả kỹ thuật đo lường bằng phương pháp SFA
  Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Giá trị trung bình 0,766 0,728 0,701 0,666 0,664 0,617 0,649 0,642
  Độ lệch chuẩn 0,129 0,127 0,140 0,111 0,132 0,173 0,146 0,138
  Giá trị nhỏ nhất 0,346 0,387 0,314 0,360 0,398 0,261 0,387 0,386
  Giá trị lớn nhất 0,929 0,888 0,850 0,895 0,836 0,902 0,870 0,893
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra

  Dựa trên kết quả đo lường hiệu quả kỹ thuật của các NHTMCP tại Việt Nam bằng phương
  pháp SFA tại Bảng 5, giá trị hiệu quả kỹ thuật bình quân của các NHTMCP trong giai đoạn 2011
  – 2018 có xu hướng giảm dần, đặc biệt từ năm 2012 đến năm 2016. Đây là thời kỳ tái cấu trúc hệ
  thống ngân hàng. Trong đó, năm 2016 là năm có mức hiệu quả kỹ thuật bình quân thấp nhất trong
  thời gian nghiên cứu (0,617), là năm Việt Nam chịu nhiều tác động tiêu cực như: Hạn hán, thiên
  tai và kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm hơn so dự báo. Mặt bằng lãi suất huy động tăng nhẹ từ
  0,20 – 0,40% do việc đẩy mạnh huy động tiền gửi, trong khi NHNN vẫn duy trì định hướng lãi
  suất cho vay thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động
  tín dụng của các ngân hàng, dẫn đến lãi suất cho vay chỉ được giảm ở mức cầm chừng, không tạo
  được sức lan tỏa toàn thị trường. Bên cạnh đó, việc áp dụng thí điểm chuẩn Basel II tại 10 NHTM
  thí điểm (BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Sacombank,
  MaritimeBank, VIB) gây ra áp lực tăng vốn và chi phí hoạt động cho các ngân hàng vì phần lớn
  các ngân hàng tại Việt Nam đều dựa vào nguồn vốn cấp hai để cải thiện tình hình kinh doanh trong
  ngắn hạn. Tuy nhiên, đến năm 2017 và 2018 tín hiệu tích cực đã xuất hiện trở lại với mức hiệu quả
  kỹ thuật bình quân đã dần được cải thiện (năm 2017 giá trị trung bình đạt 0,649 tương đương tăng
  5,19% so với năm 2016; năm 2018 giá trị trung bình đạt 0,642 tương đương tăng 4,05% so với
  năm 2016), cho thấy sự thành công của NHNN trong việc điều hành tỷ giá, tín dụng và kiểm soát
  nợ xấu và đặc biệt có sáu ngân hàng đầu tiên đã tuyên bố thành công trong việc áp dụng hệ thống
  Basel II trong hoạt động kinh doanh của mình (VPBank, MBBank, TPBank, Vietcombank, VIB,
  OCB), dự báo tín hiệu khả quan cho hoạt động ngân hàng vào năm 2019 và những năm sắp tới.
  4.1.2. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật bằng phương pháp DEA
  Kết quả thống kê hiệu quả kỹ thuật qua các năm được trình bày tóm tắt ở Bảng 6:
  Bảng 6
  Hiệu quả kỹ thuật đo lường bằng phương pháp DEA
  Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Giá trị trung bình 0,961 0,969 0,980 0,982 0,981 0,990 0,911 0,964
  Độ lệch chuẩn 0,038 0,024 0,023 0,018 0,019 0,013 0,063 0,031
  Giá trị nhỏ nhất 0,901 0,943 0,941 0,954 0,944 0,962 0,840 0,911
  Giá trị lớn nhất 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra

  Nhìn chung, kết quả đo lường hiệu quả kỹ thuật của các NHTMCP đo bằng phương pháp
  DEA với giả định VRS có kết quả tương tự với phương pháp SFA. Mức hiệu quả bình quân của

 10. Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40 31

  các ngân hàng đạt tương đối tốt (đạt trên 50%) và có xu hướng giảm dần từ năm 2011 – 2016. Năm
  2017 và 2018 có dấu hiệu tăng trưởng trở lại (mức hiệu quả kỹ thuật năm 2017 trung bình đạt
  0,911; năm 2018 đạt 0,964, tương đương tăng 5,82% so với năm 2017).
  Kết quả ước lượng chỉ số Malmquist bình quân cho toàn bộ mẫu, từng ngân hàng trong
  giai đoạn 2011 – 2018 được trình bày tóm tắt trong Bảng 7 và Bảng 8:
  Bảng 7
  Chỉ số Malmquist bình quân thời kỳ 2011 – 2018
  Năm effch techch pech sech tfpch Số quan sát
  2011-2012 1,387 1,709 1,008 1,376 2,370 19
  2012-2013 1,041 1,647 1,012 1,029 1,715 19
  2013-2014 1,079 1,244 1,002 1,077 1,343 19
  2014-2015 1,052 1,257 0,999 1,054 1,323 19
  2015-2016 1,050 1,142 1,010 1,039 1,199 19
  2016-2017 0,891 1,310 0,918 0,971 1,168 19
  2017-2018 1,902 1,034 1,059 1,031 1,130 19
  Trong đó: effch: Thay đổi hiệu quả kỹ thuật; techch: Thay đổi tiến độ công nghệ; pech: Thay đổi hiệu quả thuần; sech:
  Thay đổi hiệu quả quy mô; tfpch: Thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp.
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra
  Bảng 7 cho thấy sự thay đổi của năng suất nhân tố tổng hợp trong thời kỳ nghiên cứu đều
  lớn hơn 1, trung bình đạt 1,455 (cụ thể: thời kỳ 2011 – 2012 đạt 2,370; 2012 – 2013 đạt 1,715; 2013
  – 2014 đạt 1,343; 2014 – 2015 dạt 1,323; 2015 – 2016 đạt 1,199; 2016 – 2017 đạt 1,168; 2017 –
  2018 đạt 1,130). Nguyên nhân đến từ sự thay đổi tiến độ công nghệ, thay đổi hiệu quả thuần và
  hiệu quả quy mô qua các năm, đặc biệt là thay đổi tiến bộ công nghệ luôn lớn hơn 1 qua các năm.
  Điều này cho thấy các ngân hàng đang chú trọng rất nhiều vào việc đầu tư, áp dụng công nghệ tiên
  tiến trong hoạt động kinh doanh của mình thay vì sử dụng nhiều lao động.
  Bảng 8 dưới đây trình bày kết quả ước lượng thay đổi hiệu quả kỹ thuật, thay đổi tiến bộ
  công nghệ, thay đổi hiệu quả theo quy mô và thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp của 19 NHTMCP
  trong giai đoạn nghiên cứu 2011 – 2018.
  Bảng 8
  Kết quả ước lượng effch, techch, pech, sech, tfpch cho 19 NHTMCP tại Việt Nam giai đoạn 2011
  – 2018
  STT Ngân hàng effch techch pech sech tfpch
  1 ACB 1,151 1,313 1,000 1,151 1,511
  2 BAB 1,149 1,306 1,009 1,139 1,501
  3 BID 1,149 1,312 1,007 1,141 1,507
  4 CTG 1,157 1,319 1,012 1,144 1,527
  5 EIB 1,148 1,312 1,003 1,144 1,506
  6 HDB 1,148 1,306 1,004 1,144 1,500
  7 KLB 1,149 1,312 1,005 1,143 1,507

 11. 32 Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40

  STT Ngân hàng effch techch pech sech tfpch
  8 LPB 1,148 1,310 1,004 1,143 1,505
  9 MBB 1,024 1,316 0,989 1,035 1,347
  10 MSB 1,023 1,313 0,988 1,035 1,344
  11 NAB 1,024 1,323 0,989 1,035 1,354
  12 NCB 1,045 1,330 1,001 1,043 1,389
  13 PGB 1,043 1,320 1,000 1,043 1,378
  14 SHB 1,048 1,317 1,004 1,044 1,381
  15 STB 1,047 1,317 1,003 1,044 1,379
  16 TCB 1,048 1,315 1,004 1,044 1,379
  17 TPB 0,997 1,317 0,997 1,000 1,314
  18 VCB 0,996 1,313 0,996 1,000 1,307
  19 VPB 0,993 1,322 0,993 1,000 1,313
  Trung bình 2011-2018 1,076 1,315 1,000 1,076 1,416
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra

  Nhìn chung, 08 ngân hàng có kết quả thay đổi nhân tố tổng hợp cao nhất trong giai đoạn
  mẫu nghiên cứu là ACB, BAB, BID, CTG, EIB, HDB, KLB và LPB. Điều này chủ yếu đến từ
  việc thay đổi mạnh tiến bộ công nghệ trong hoạt động của các ngân hàng này.
  4.1.3. Đánh giá SFA – DEA
  Bảng 9 và Bảng 10 lần lượt trình bày mức hiệu quả kỹ thuật của các NHTMCP theo hai
  phương pháp SFA, DEA và kết quả xếp hạng hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng nghiên cứu theo
  hai phương pháp. Nhìn chung, SFA và DEA cho kết quả khác nhau về chỉ số hiệu quả kỹ thuật
  nhưng nếu xếp hạng về mức độ hiệu quả của các NHTMCP thì có kết quả tương đồng. Chẳng hạn
  đối với phương pháp SFA, ngân hàng VPB và TCB lần lượt là hai ngân hàng đạt mức hiệu quả kỹ
  thuật cao nhất (VPB: 0,790; TCB: 0,754), STB có mức hiệu quả kỹ thuật thấp nhất (0,513). Đối
  với phương pháp DEA, ngân hàng ACB, MBB, TPB và VCB là những ngân hàng đạt hiệu quả với
  mức hiệu quả kỹ thuật đạt được là 1,000; LPB là ngân hàng có mức hiệu quả thấp nhất trong giai
  đoạn nghiên cứu (hiệu quả kỹ thuật đạt được là 0,901).
  Bảng 9
  Kết quả hiệu quả kỹ thuật của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018 theo phương pháp
  SFA và DEA
  STT Ngân hàng SFA_TE DEA_TE
  1 ACB 0,706 1,000
  2 BAB 0,679 0,926
  3 BID 0,752 0,924
  4 CTG 0,642 0,922
  5 EIB 0,605 0,921
  6 HDB 0,643 0,915
  7 KLB 0,670 0,903
  8 LPB 0,715 0,901

 12. Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40 33

  STT Ngân hàng SFA_TE DEA_TE
  9 MBB 0,748 1,000
  10 MSB 0,708 0,999
  11 NAB 0,676 0,987
  12 NCB 0,556 0,990
  13 PGB 0,711 0,994
  14 SHB 0,645 0,971
  15 STB 0,513 0,962
  16 TCB 0,754 0,958
  17 TPB 0,640 1,000
  18 VCB 0,739 1,000
  19 VPB 0,790 0,990
  Trung bình 2011-2018 0,677 0,961
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra

  Bảng 10
  Xếp hạng hiệu quả kỹ thuật của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018 theo phương pháp
  SFA và DEA
  Ngân hàng SFA_TE DEA_TE
  ACB 9 1
  BAB 10 13
  BID 3 14
  CTG 15 15
  EIB 17 16
  HDB 14 17
  KLB 12 18
  LPB 6 19
  MBB 4 1
  MSB 8 5
  NAB 11 9
  NCB 18 7
  PGB 7 6
  SHB 13 10
  STB 19 11
  TCB 2 12
  TPB 16 1
  VCB 5 1
  VPB 1 7
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra

 13. 34 Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40

  4.2. Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động các Ngân hàng thương mại
  cổ phần tại Việt Nam
  4.2.1. Phân tích hệ số tương quan
  Bảng 11 thể hiện ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình. Kết quả này cho thấy
  mối tương quan giữa các biến trong mô hình là thấp. Đặc biệt giữa các biến NPL, ROA, DLR và
  ETA là hầu như không xuất hiện mối tương quan.
  Bảng 11
  Ma trận tương quan

  LnAssets ROA NPL DLR ETA
  LnAssets 1,000
  ROA 0,171 1,000
  NPL -0,212 -0,066 1,000
  DLR -0,055 -0,244 -0,063 1,000
  ETA -0,648 0,219 0,293 -0,068 1,000
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra

  4.2.2. Kết quả phân tích hồi quy
  Nghiên cứu tiến hành hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật lần lượt với
  các phương pháp Pooled OLS, FEM, REM.
  Bảng 12
  Kết quả hồi quy lần thứ nhất với biến phụ thuộc là TE_SFA

  Pooled OLS FEM REM
  Tên biến
  Hệ số P-value Hệ số P-value Hệ số P-value
  Cons 0,355 0,445 3,514 1,048 0,683 0,584
  LnAssets 0,006 0,644 -0,089 -0,031 -0,004 0,017
  ROA 7,892 0,000 7,521 1,621 7,215 1,585
  NPL -0,172 0,834 -1,084 0,861 -0,461 -0,827
  DLR -0,307 0,826 -1,493 1,366 -0,854 1,359
  ETA 0,810 0,079 0,644 0,531 1,026 0,475
  Prob>F 0,000 0,000 0,000
  R-squared 0,241 0,075 0,228
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra

 14. Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40 35

  Bảng 13
  Kết quả hồi quy lần thứ nhất với biến phụ thuộc là TE_DEA
  Pooled OLS FEM REM
  Tên biến
  Hệ số P-value Hệ số P-value Hệ số P-value
  Cons 0,896 0,000 1,499 0,364 0,896 0,145
  LnAssets 0,002 0,677 -0,016 0,011 0,002 0,004
  ROA -0,462 0,360 -0,681 0,564 -0,462 0,503
  NPL 0,207 0,420 0,014 0,300 0,207 0,255
  DLR 0,358 0,412 -0,087 0,475 0,358 0,436
  ETA 0,086 0,550 -0,040 0,185 0,086 0,143
  Prob>F 0,702 0,265 0,702
  R-squared 0,020 0,002 0,020
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra

  Để lựa chọn mô hình phù hợp, nghiên cứu lần lượt tiến hành kiểm định Hausman, F,
  Lagrange, kết quả được trình bày lần lượt tại Bảng 14, 15, và 16. Như vậy, dựa vào kết quả cho
  thấy mô hình ước lượng FEM là phù hợp để kiểm định với biến phụ thuộc là TE_SFA và mô hình
  ước lượng Pooled OLS là phù hợp để kiểm định với biến phụ thuộc là TE_DEA.

  Bảng 14
  Kết quả kiểm định Hausman
  Biến phụ thuộc Chi2 (5) Prob > chi2
  TE_DEA 9,90 0,078
  TE_SFA 23,95 0,000
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra

  Bảng 15
  Kiểm định F
  Biến phụ thuộc F (5, 128) Prob > F
  TE_SFA 12,13 0,000

  Bảng 16
  Kiểm định Breusch – Pagan Lagrange Multiplier
  Biến phụ thuộc Chibar2 (01) Prob > chibar2
  TE_DEA 0,00 1,000
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra

  Tiếp theo, nghiên cứu tiến hành kiểm tra sai phạm trước khi đưa ra kết quả hồi quy cuối
  cùng. Với kết quả từ Bảng 17 cho thấy đối với biến phụ thuộc TE_SFA, mô hình gặp hiện tượng
  phương sai sai số thay đổi. Còn đối với biến phụ thuộc là TE_DEA, mô hình gặp cả hiện tượng
  phương sai sai số thay đổi và tự tương quan của sai số giữa các đơn vị chéo. Do vậy, bài viết sẽ
  thực hiện hồi quy bằng quy bằng phương pháp GLS để khắc phục khuyết tật này.

 15. 36 Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40

  Bảng 17
  Kết quả kiểm định đa cộng tuyến, hiện tượng phương sai thay đổi, tự tương quan
  Kiểm định Kết quả Kết luận
  Đa cộng tuyến VIF = 1,59 < 10 Không có hiện tượng đa cộng tuyến
  TE_SFA: Prob>chi2 = 0,000 Vi phạm
  Phương sai thay đổi
  TE_DEA: Prob>chi2 = 0,032 Vi phạm
  TE_SFA: Prob>chi2 = 0,967 Không vi phạm
  Tự tương quan
  TE_DEA: Prob>chi2 = 0,002 Vi phạm
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra

  Kết quả ước lượng Pooled OLS đối với biến phụ thuộc là TE_DEA ở Bảng 18 và FEM đối
  với biến phụ thuộc là TE_SFA được trình bày ở Bảng 19. Cả hai mô hình đều có giá trị p-value
  đều là 0,000 chứng tỏ các hệ số hồi quy đồng thời bằng không đều bị bác bỏ ở mức ý nghĩa 5%.
  Nghĩa là mô hình trên phù hợp với nghiên cứu.
  Bảng 18
  Kết quả ước lượng hồi quy lần hai với biến phụ thuộc là TE_SFA
  TE_SFA Hệ số Sai số chuẩn z P>|z| Độ tin cậy 95%
  Hệ số chặn 0,090 0,377 0,24 0,811 -0,649 0,829
  LnAssets 0,014 0,011 1,28 0,202 -0,008 0,036
  ROA 8,459*** 1,391 6,08 0,000 5,732 11,186
  NPL 0,766 0,615 1,24 0,213 -0,440 1,972
  DLR -0,746 1,062 -0,70 0,483 -2,828 1,336
  ETA 0,810** 0,366 2,21 0,027 0,093 1,527
  Prob > chi2 0,000
  Wald chi2 (5) 82,10
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra
  Bảng 19
  Kết quả ước lượng hồi quy lần hai với biến phụ thuộc là TE_DEA
  TE_DEA Hệ số Sai số chuẩn z P>|z| Độ tin cậy 95%
  Hệ số chặn 0,834*** 0,087 0,54 0,000 0,663 1,005
  LnAssets 0,003 0,002 1,40 0,163 -0,001 0,008
  ROA -0,568 0,406 -1,40 0,162 -1,362 0,227
  NPL 0,430** 0,201 2,14 0,032 0,037 0,823
  DLR 0,600 0,749 0,80 0,423 -0,867 2,068
  ETA 0,136* 0,071 1,92 0,055 -0,003 0,274
  Prob > chi2 0,000
  Wald chi2 (5) 38,56
  Ghi chú: *, ** và *** lần lượt là các mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% và 1%
  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra

 16. Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40 37

  4.2.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu
  Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố thuộc nhóm hiệu quả quản lý như ROA, ETA có tác
  động mạnh đến hiệu quả kỹ thuật hay hiệu quả hoạt động NHTMCP, cụ thể:
  Quy mô ngân hàng (tổng tài sản – LnAssets): Nhân tố này không có ý nghĩa thống kê ở cả
  hai phương pháp với mức ý nghĩa 1%. Tuy nhiên, ở cả hai kết quả quy mô ngân hàng có xu hướng
  tác động cùng chiều với HQKT, nghĩa là hiệu quả hoạt động của các NHTMCP tại Việt Nam giai
  đoạn 2011 – 2018 tăng khi tổng tài sản của các ngân hàng tăng. Các ngân hàng cần cân nhắc kỹ
  trong việc tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động của mình vì có thể sẽ dẫn đến hiện tượng VRS,
  đặc biệt là những NHTMCP có tổng tài sản lớn.
  Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): Kết quả hồi quy cho thấy với biến phụ thuộc
  là TE_DEA, ROA có mối quan hệ ngược chiều với HQKT, nhưng lại không có ý nghĩa thống kê.
  Còn đối với biến phụ thuộc là TE_SFA, ROA có mối quan hệ cùng chiều với HQKT và có ý nghĩa
  thống kê cao. Nghĩa là, nếu tỷ lệ ROA của các NHTMCP tăng thì hiệu quả hoạt động của các ngân
  hàng tăng. Cụ thể, với các yếu tố khác không thay đổi, tỷ lệ ROA tăng 1% thì HQKT của các
  NHTMCP tại Việt Nam tăng 8,459% với độ tin cậy 99%.
  Tỷ lệ nợ xấu (NPL): Kết quả hồi quy cho thấy với biến phụ thuộc là TE_DEA, nếu tỷ trọng
  nợ xấu trên tổng dư nợ của NHTMCP tăng 1% thì HQKT tăng 0,430%, độ tin cậy 95% trong điều
  kiện các yếu tố khác không thay đổi, ngược với kỳ vọng dấu. Tuy nhiên, mức độ tác động này là
  rất thấp (0,430%). Bên cạnh đó, với biến phụ thuộc là TE_SFA, tỷ lệ NPL không có ý nghĩa thống
  kê. Do đó, chưa đủ bằng chứng khoa học mạnh mẽ chứng minh tác động giữa NPL và hiệu quả
  hoạt động.
  Tỷ lệ tiền gửi khách hàng trên cho vay (DLR): Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng DLR không
  có ý nghĩa thống kê với cả hai biến phụ thuộc TE_DEA và TE_SFA ở mức ý nghĩa 1%.
  Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (ETA): Nhân tố này có ý nghĩa thống kê ở cả hai mô
  hình và có xu hướng tác động tích cực, phù hợp với kỳ vọng dấu. Với biến phụ thuộc là TE_DEA,
  với độ tin cậy là 90%, trong điều kiện khác không thay đổi, khi tỷ lệ ETA tăng 1% thì HQKT hay
  hiệu quả hoạt động của NHTMCP tăng 0,136%. Đối với biến phụ thuộc là TE_SFA, trong điều
  kiện khác không thay đổi và độ tin cậy cao là 95%, ETA tăng 1% thì hiệu quả hoạt động ngân
  hàng tăng 0,810%.
  5. Kết luận
  Bằng việc sử dụng dữ liệu thu thập của mẫu 19 NHTMCP tại Việt Nam giai đoạn 2011 –
  2018, nghiên cứu đã đưa ra được mức hiệu quả kỹ thuật của 19 ngân hàng này thông qua hai
  phương pháp chính là phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA) và phương pháp phân tích biên
  ngẫu nhiên (SFA). Với phương pháp SFA, giá trị hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng đạt trung
  bình giai đoạn 2011 – 2018 là 0,677, ngân hàng đạt mức hiệu quả kỹ thuật cao nhất là VPB (0,790),
  ngân hàng có mức hiệu quả kỹ thuật thấp nhất là STB (0,513); còn đối với phương pháp DEA giá
  trị hiệu quả trung bình là 0,961; trong đó ngân hàng đạt hiệu quả kỹ thuật cao nhất và thấp nhất
  lần lượt là ACB (1,000), MBB (1,000), TPB (1,000), VCB (1,000) và LPB (0,901). Nhóm các
  ngân hàng đạt mức hiệu quả kỹ thuật cao là những ngân hàng luôn tiên phong trong việc áp dụng
  thay đổi tiến bộ công nghệ, có mức nhận diện thương hiệu trên thị trường cao trong những năm
  gần đây, đặc biệt là những ngân hàng đã công bố áp dụng thành công chuẩn Basel II trong năm
  2019 (ngân hàng ACB, TPB, VCB, MBB, VPB).
  Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mô hình Pooled OLS phù hợp với biến phụ
  thuộc là TE_DEA (hiệu quả kỹ thuật đo lường bằng phương pháp DEA), mô hình REM thích hợp

 17. 38 Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40

  sử dụng với biến phụ thuộc là TE_SFA (hiệu quả kỹ thuật thuật đo lường bằng phương pháp SFA).
  Các biến phù hợp có thể đại diện cho tổng thể, độ tin cậy cao bao gồm biến ROA, ETA và có tác
  động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động NHTMCP trong giai đoạn 2011 – 2018. Trong đó, ROA
  có mức độ tác động lớn đến hiệu quả ngân hàng với độ tin cậy cao (khi tăng lợi nhuận trên tổng
  tài sản thêm 1% thì hiệu quả kỹ thuật tăng 8,459% với độ tin cậy 99% trong điều kiện các yếu tố
  khác không thay đổi). Bên cạnh đó, chỉ số ETA cũng cho thấy chỉ cần tăng 1% tỷ lệ vốn chủ sở
  hữu trên tổng tài sản, hiệu quả kỹ thuật ngân hàng tăng 0,810% với độ tin cậy 95% trong điều kiện
  các yếu tố khác không thay đổi. Do đó, có thể kết luận rằng yếu tố quản lý (thể hiện qua chỉ số
  ROA và ETA) có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả trong hoạt động của các NHTMCP tại Việt
  Nam, những ngân hàng nào có chính sách quản lý tốt, sử dụng tài sản kiếm lời hiệu quả, khả năng
  thanh khoản cao, tỷ lệ an toàn vốn càng cao và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến vào
  quy trình hoạt động thì hiệu quả hoạt động càng tốt.

  Tài liệu tham khảo
  Aigner, D. L., & Chu, S. F. (1968). On estimating the industry production function. The American
  Economic Review, 4, 826-839.
  Aigner, D. L., & Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production
  models. Journal of Econometrics, 21-37.
  Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (1997). Efficiency of financial institutions: International survey
  and directions for future research. European Journal of Operational Research, 98, 175-212.
  Charnes, A., Cooper, W. W., & Banker, R. D. (1984). Some models for estimating technical and
  scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9), 1078-1092.
  Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Mearsuring the efficiency of decision making
  units. European Journal of Operation Research, 2, 429-444.
  Chen, C. P., Hu, J. L., & Su, Y. Y. (2006). Owership reform and efficiency of nationwide banks
  in China. Retrieved Octoter 20, 2019, from http://faculty.washington.edu/karyiu/confer/
  beijing06/papers/hu-chen-su.pdf
  Coelli, D. S. P., O’ Donnell, C. J., & Battese, G. E. (2005). An introduction to efficiency and
  productivity analysis. Berlin, Germany: Springer Science & Business Media.
  Eva, H. (2018). Technical efficiency of bank in Central and Eastern Europe. International Journal
  of Financial Studies, 6(3), 66.
  Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of Royal Statistical
  Society, 120(3), 253-290.
  Faello, J. (2015). Understanding the limitations of financial ratios. Academy of Accounting and
  Financial Studies Journal, Faello, 19(3), 75-85.
  Gamachis, G. (2016). Technical efficiency and productivity of Ethiopian Commercial Banks: Data
  encelopment analysis (DEA) approach. International Journal of Scientific and Research
  Publications, 6, 860-864.
  Huynh, T. T. P. (2015). Ước lượng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại
  Việt Nam [Estimating the business performance of Vietnamese commercial banks]. Tạp chí
  Khoa học Công nghệ & Thực Phẩm, 7, 51-57.

 18. Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40 39

  Inès, A. (2013). Determinants of Tunisian bank efficiency: A DEA analysis. International Journal
  of Financial Research, 4(4), 128-139.
  Kodde, D., & Palm, F. (1986). Wald criteria for jointly testing equality and inequality restrictions.
  Technology and Investment, 5(2).
  Koopmans, C. T. (1957). Three essays on the state of economic science. New York, NY: McGraw-
  Hill Book Company, Inc.
  Michael, A. (2016). Determinants of bank technical efficiency: Evidence from rural and
  community banks in Ghana. Cogent Business & Management, 3.
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (2018). Danh sách các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt
  Nam [List of joint stock commercial banks in Vietnam]. Retrieved Octorber 21, 2019, from
  https://www.sbv.gov.vn
  Nguyen, K. M. (2015). Tài chính doanh nghiệp căn bản [Basic corporate finance]. Hanoi,
  Vietnam: NXB Tài chính.
  Nguyen, H. M., & Nguyen, T. C. (2012). Hiệu quả hoạt động của ngân hàng tại các nước Đông
  Nam Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam [Performance of banks in Southeast Asian
  countries and lessons for Vietnam]. Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới, 11(199).
  Nguyen, K. M., & Nguyen, T. T. T. (2019). Ảnh hưởng của mở rộng chi nhánh đến hiệu quả hoạt
  động của các Ngân hàng thương mại: Bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
  [Effect of branch expansion on commercial banks’ performance: empirical evidence in
  Vietnam]. Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, 159.
  Nguyen, P. N. (2013). Giáo trình phân tích báo cáo tài chính [Textbook analysis of financial
  statements]. Hanoi, Vietnam: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.
  Nguyen, H. V. (2008). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các Ngân
  hàng thương mại Việt Nam [Analysis of factors affecting the performance of commercial
  banks in Vietnam] (Doctoral dissertation, National Economics University, Hanoi, Vietnam).
  Retrieved October 22, 2019, from https://khotrithucso.com/doc/p/phan-tich-cac-nhan-to-
  anh-huong-den-hieu-qua-hoat-dong-cua-219234
  Nguyen, N. T. (2018). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân
  hàng thương mại cổ phần Việt Nam [Analysis of factors affecting the business performance
  of joint stock commercial banks in Vietnam]. Retrieved October 23, 2019, from
  https://www.slideshare.net/trongthuy3/de-tai-nhan-to-anh-huong-den-hieu-qua-kinh-
  doanh-cua-ngan-hang-thuong-mai
  Nguyen, T. T. T. (2017). Hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái
  Nguyên [Operational efficiency of commercial banks in Thai Nguyen province]. Tạp chí
  Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 50(D), 52-62.
  Nguyen, K. Q. (2016). Xây dựng mô hình DEA đánh giá hoạt động của các Ngân hàng thương
  mại Việt Nam [Building a DEA model to evaluate the performance of Vietnamese
  commercial banks]. Tạp chí Tài chính, 2.
  Nguyen, T. T. H., & Le, V. H. (2018). Phân tích hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương
  mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2011-2016 [Analyzing the performance of the joint stock
  commercial banking system in Vietnam in the period 2011-2016]. Tạp chí Kinh tế đối ngoại, 103.

 19. 40 Nguyễn M. Kiều, Nguyễn N. T. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(8), 22-40

  Pham, T. L., & Chau, H. T. K. (2011). Hiệu quả kỹ thuật của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
  [Technical efficiency of Vietnamese commercial banks]. Tạp chí Công nghệ ngân hàng, 69,
  20-26.
  Phan, N. T. H., & Tran, T. P. (2017). Hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại Việt
  Nam sau sáp nhập, hợp nhất, mua lại: Tiếp cận phương pháp DEA [Business performance
  of Vietnamese commercial banks after mergers, consolidations and acquisitions: DEA
  approach]. Tạp chí Ngân hàng, 24.
  Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2008). Bank management and financial services. New York, NY:
  The McGraw-Hill Companies, Inc.

Download tài liệu Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam File Word, PDF về máy