[Download] Tải Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn 2007-2018 – Tải về File Word, PDF

Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn 2007-2018

Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn 2007-2018
Nội dung Text: Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn 2007-2018

Download


Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước có quy mô lớn, thực hiện sáp nhập MHB vào năm 2015. Bài viết sẽ phân tích rõ về vấn đề này.

Bạn đang xem: [Download] Tải Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn 2007-2018 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn 2007-2018 File Word, PDF về máy

Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn 2007-2018

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn 2007-2018

 1. TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP Soá 07 (192) – 2019

  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  GIAI ĐOẠN 2007-2018
  Ths. Lê Thị Thúy*
  Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong những ngân hàng
  thương mại nhà nước có quy mô lớn, thực hiện sáp nhập MHB vào năm 2015. Việc đánh giá hiệu quả của
  ngân hàng này sẽ giúp cái nhìn tổng thể về hiệu quả các đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng của Việt
  Nam. Tác giả thực hiện nghiên cứu hiệu quả hoạt động của BIDV trong giai đoạn 12 năm. Kết quả nghiên
  cứu cho thấy BIDV luôn đạt được hiệu quả hoạt động tốt, nhưng hiệu quả hoạt động không theo quy mô,
  và chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi hiệu quả kỹ thuật trong giai đoạn 12 năm nghiên cứu (2007-2018). Bài viết
  sẽ phân tích rõ về vấn đề này.
  • Từ khóa: hiệu quả hoạt động, DEA, Malmquist, BIDV, hiệu quả kỹ thuật (TE).

  cận với nguồn vốn do ngân hàng thương mại
  Joint Stock Commercial Bank for Investment cung ứng ngày một gia tăng cả về số lượng và
  and Development of Vietnam (BIDV is one phạm vi tiếp cận. Ngoài ra, Quyết định 254/
  of the largest scale state-owned commercial
  banks, did merging in 2015 with MHB. Assessing QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính
  banks’ performance will help an overall view phủ đã quy định về việc cơ cấu lại các tổ chức
  of the effectiveness of Vietnamese projects on tín dụng; và Quyết định số 734/QĐ-NHNN của
  restructuring of credit institution. This paper do Thống Đốc ngân hàng năm 2012 phê duyệt về
  research BIDV’s performance in 12 years period.
  The results show that BIDV has always achieved cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. Hai
  good performance, but not the scale effiecency, quyết định này sẽ được thực hiện trong thời gian
  and is mainly affected by technical efficiency from 5 năm (từ 2011 đến 2015). Kết quả triển khai
  2007 to 2018..
  hai quyết định này đó là, một số các ngân hàng
  • Keywords: operational efficiency, DEA, thương mại đã tiến hành các hoạt động mua lại,
  Malmquist, BIDV, technical efficiency.
  sáp nhập, hợp nhất. Từ đây, việc đánh giá hiệu
  quả hoạt động của các ngân hàng thương mại
  Ngày nhận bài: 2/5/2019 trước và sau khi sáp nhập và hợp nhất (M&A)
  Ngày chuyển phản biện: 10/5/2019 càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
  Ngày nhận phản biện: 15/5/2019 Khi bàn về tính hiệu quả, hai yếu tố được
  Ngày chấp nhận đăng: 20/5/2019
  phân tích kèm theo bao gồm: chi phí và kết quả.
  Hai yếu tố chi phí và kết quả luôn được gắn với
  1. Giới thiệu sự phân bổ chi phí và kết hợp các nguồn lực
  Đặt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, trong ngân hàng để đạt được các kết quả đầu ra
  vai trò là chủ thể trung gian tài chính chiếm tỷ (Farrell 1957). Tác giả lựa chọn sử dụng phương
  trọng chủ yếu, ảnh hưởng của ngân hàng thương pháp phân tích bao ngẫu nhiên (DEA) cho quá
  mại đến nền kinh tế ngày một lớn mạnh. Với trình phân tích của mình. Tuy nhiên, DEA chỉ
  những dịch vụ và sản phẩm mang tính công cung cấp cái nhìn về hiệu quả hoạt động theo
  nghệ cao được hình thành và phát triển trong đơn vị nhất định (DMU- decision making unit).
  giai đoạn nền công nghiệp 4.0, khách hàng tiếp Để bổ trợ cho đánh giá hiệu quả hoạt động cho

  * Học viện Tài chính

  50 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

 2. Soá 07 (192) – 2019 TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP

  các DMU của DEA, chỉ số Malmquist cung cấp lựa chọn cho nghiên cứu của họ là: số người lao
  cái nhìn rõ nét hơn về hiệu quả hoạt động theo động, tổng tài sản và vốn của các cổ đông; kết
  thời gian của đối tượng nghiên cứu. hợp các yếu tố đầu ra được sử dụng là: lợi nhuận
  Tác giả lựa chọn nghiên cứu đánh giá hiệu và doanh thu, tiền gửi, cho vay, hoặc đôi khi là
  quả hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ lợi nhuận. Kết quả các nghiên cứu chỉ ra rằng
  phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) các ngân hàng thương mại lớn thường có là DRS
  trong giai đoạn 2007-2018 bởi đây là một trong trong khi các ngân hàng thương mại nhỏ hơn thể
  những ngân hàng thương mại nhà nước có số hiện IRS. Cấu trúc của mô hình sẽ giúp các đơn
  lượng vốn điều lệ lớn, trong giai đoạn này ngân vị trong quá trình quản lý.
  hàng đã thực hiện sáp nhập MHB vào năm 2015. Đánh giá cho các ngân hàng thương mại của
  Bài nghiên cứu ngoài phần giới thiệu, phần tiếp Brazil theo phương pháp DEA- CCR có đại diện
  theo của bài viết phản ánh hai nội dung chính. là Iago và các cộng sự (2018), thực hiện đánh giá
  Đầu tiên tác giả cung cấp cái nhìn tổng thể về cơ cho 37 ngân hàng Brazil giai đoạn 2012-2016
  sở lý thuyết và một số nghiên cứu có liên quan. với các biến đầu vào là tài sản cố định, tổng tiền
  Tiếp đó, số liệu được sử dụng trong đánh giá sẽ gửi và chi phí con người; biến đầu ra là tổng cho
  được trình bày một cách tổng quát và kết luận vay. Kết quả các tác giả đạt được đó là, trong
  nghiên cứu đạt được. giai đoạn nghiên cứu, các ngân hàng thương mại
  2. Cơ sở lý thuyết và một số nghiên cứu có lớn thường là DRS trong khi các ngân hàng nhỏ
  liên quan hơn thể hiện IRS.
  Phương pháp phân tích bao dữ liệu có thể sử Tại Việt Nam, một số nghiên cứu về hiệu
  dụng số liệu thu thập được của các ngân hàng, quả hoạt động của các ngân hàng thương mại
  thực hiện ước lượng biên tối ưu của toàn bộ mẫu theo DEA-CCR, có thể kể tên như: Nguyễn Việt
  để đánh giá mỗi tổ chức bằng cách so sánh mức Hùng (2008), Ngô Đăng Thành (2012); Lê Phan
  hiện tại với điểm tối ưu. Điều đó có nghĩa rằng, Thị Diệu Thảo và Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
  tiếp cận phi tham số có thể sử dụng cho trường (2013); Nguyễn Thị Thu Hương (2017); Nguyễn
  hợp số lượng mẫu nhỏ (Ludwin và Guthrie Thị Hà Thanh và Lê Hoàng Việt (2018)… Các
  1989). Từ đó, Farrell (1957); Charnes và cộng tác giả đều sử dụng các biến đầu vào bao gồm:
  sự (1978) cho rằng tiếp cận phi tham số sẽ thích tổng tài sản, tổng tiền gửi và chi phí tiền lương.
  hợp và linh hoạt hơn cho việc đánh giá hiệu quả Biến đầu ra được các tác giả sử dụng là thu từ
  hoạt động của các công ty có nhiều yếu tố đầu lãi và thu ngoài lãi. Các tác giả đều có chung kết
  vào và khó xác định mối quan hệ sản xuất, giống quả là phần lớn các ngân hàng thương mại của
  như trong trường hợp của các ngân hàng thương Việt Nam đều chưa hoạt động hiệu quả.
  mại. Khi sử dụng DEA, hai mô hình chính được 3. Số liệu và kết quả nghiên cứu
  sử dụng là mô hình hiệu quả không thay đổi theo 3.1. Số liệu
  quy mô (CRS – Constants Return to Scale); và Bài viết tổng hợp số liệu của 9 ngân hàng
  hiệu quả thay đổi theo quy mô (VRS – Variable thương mại cổ phần (NHTMCP) lớn của Việt
  Return to Scale). Hiệu quả thay đổi theo quy mô Nam giai đoạn 2007-2018 để tính toán. Thông
  được phản ánh theo hai chiều hướng: hoặc là qua phương pháp DEA (sử dụng phần mềm
  hiệu quả giảm theo quy mô (DRS – Decreasing DEAP được viết bởi Coelli năm 1996), tác giả
  Return to Scale); hoặc là hiệu quả tăng theo quy đánh giá được hiệu quả hoạt động của BIDV và
  mô (IRS – Increasing Return to Scale). so sánh với các ngân hàng thương mại còn lại
  Đánh giá cho các ngân hàng thương mại của về hiệu quả. Đồng thời, chỉ số Malmquist được
  Mỹ điển hình có thể kể đến như Luo (2003) và sử dụng để làm sáng tỏ hiệu quả kỹ thuật, hiệu
  Kwon và Lee (2015). Các biến đầu vào được quả quy mô và hiệu quả kỹ thuật thuần của từng

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 51

 3. TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP Soá 07 (192) – 2019

  ngân hàng, cho thấy rằng BIDV và các ngân cũng là con số cao nhất so với các ngân hàng
  hàng khác thuộc loại hiệu quả nào. thương mại so sánh. Điều này cho thấy rằng, so
  kỹ thuật thuần của từng ngân hàng, cho thấy rằng BIDV và các ngân hàng khác thuộc loại
  Giống với các nghiên cứuhiệutrước đó về hiệu với các NHTMCP khác được nghiên cứu cùng
  quả nào.
  quả hoạt động cho các ngân hàng thương
  Giống mại
  với các nghiênthời gian,đóBIDV
  cứu trước về hiệuđã
  quảcho
  hoạt thấy sự các
  động cho ổn ngân
  địnhhàng
  củathương
  mạibaViệt
  Việt Nam, bài viết lựa chọn Nam,
  biến viết lựa mình
  đầubàivào, chọn bakhi đạtđầu
  biến được
  vào,kết
  baoquả
  gồm:khả
  tổngquan đó.cố định (K), tổng
  tài sản
  tiền gửi (Depo) và chi phí cho nhân viên (L). Hai biến đầu ra được lựa chọn là: thu từ lãi
  bao gồm: tổng tài sản cố định (K),
  (Y1) tổng
  và thu tiềnlãigửi
  ngoài (Y2) Dễ nhận thấy rằng trong số 9 NHTMCP Việt
  (Depo) và chi phí cho nhân viên 3.2.
  (L).Phân
  Haitích
  biến Nam
  kết quả tronghiệu
  ước lượng giaiquảđoạn đầu nghiên cứu (2007-
  kỹ thuật
  Áp(Y1)
  đầu ra được lựa chọn là: thu từ lãi dụng và
  phương
  thu pháp phân tích
  2011), cácbao dữ liệu
  ngân (DEA)
  hàng bằng phần
  có hiệu suất mềm DEAP
  không đổi2.1, kết
  quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật của 9 ngân hàng thương mại được phản ánh theo bảng sau:
  ngoài lãi (Y2) theo quy mô là chủ yếu. Tình trạng này dần
  3.2. Phân tích kết quả ước Bảng 1: Tổng hợp hiệu quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật
  lượng hiệu quả kỹ thuật theo mô hình thay đổi theo quy mô của các NHTMCP Việt Nam
  giai đoạn 2007-2018
  Áp dụng phương pháp phân
  tích bao dữ liệu (DEA) bằng Năm BID VCB CTG MB ACB TCB STB SHB SCB
  2007 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.747 0.837 1.000 0.750
  phần mềm DEAP 2.1, kết quả
  2008 1.000 0.899 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.953 1.000
  ước lượng hiệu quả kỹ thuật của 2009 1.000 0.923 0.621 1.000 1.000 0.972 1.000 0.834 1.000
  9 ngân hàng thương mại được 2010 1.000 1.000 1.000 0.997 1.000 0.984 1.000 0.932 1.000
  phản ánh theo bảng sau: 2011 1.000 0.738 0.954 0.926 1.000 1.000 1.000 0.983 0.785
  2012 0.798 0.761 0.920 0.764 1.000 1.000 0.731 0.595 1.000
  Bảng số liệu về hiệu quả kỹ 2013 1.000 1.000 0.881 0.847 0.781 1.000 0.758 0.746 1.000
  thuật của từng ngân hàng cho 2014 1.000 1.000 0.889 0.807 0.734 1.000 0.650 0.781 1.000
  2015 1.000 0.943 0.861 0.873 0.775 1.000 0.610 0.801 1.000
  thấy rằng các NHTMCP của Việt
  2016 1.000 0.823 0.767 0.828 0.799 1.000 0.585 0.866 1.000
  Nam trong giai đoạn nghiên cứu 2017 1.000 0.643 0.749 0.789 0.736 1.000 0.539 0.939 1.000
  đều có hiệu quả kỹ thuật theo mô 2018 1.000 0.828 0.838 0.920 0.803 1.000 0.626 0.984 1.000
  hình thay đổi theo quy mô ở mức Trung bình 0.983 0.880 0.873 0.896 0.886 0.975 0.778 0.868 0.961

  tương đối cao (trung bình trên Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả theo phần mềm DEAP 2.1.
  77,8%). TE của BIDV trong các Bảng số liệu về hiệu quả kỹ thuật của từng ngân hàng cho thấy rằng các NHTMCP
  năm nghiên cứu hầu như đều củađạt
  ViệtởNam
  mứctrong
  1 (trừ
  giai đoạn nghiên
  được cáccứu đều có hiệuViệt
  NHTMCP quả kỹNam thuậtcải
  theothiện,
  mô hình
  tuythay đổi
  năm 2012 ở mức 0,798). Điều này
  theo quycho
  môthấy
  ở mứcrằng
  tương đối cao (trung bình trên 77,8%). TE của BIDV trong các năm
  BIDV đã sử dụng tối đa cácnghiên
  yếu tốcứuđầuhầuvào đều đạtnhiên
  nhưcủa ở mức số cácnăm
  1 (trừ NHTMCP
  2012 ở mức có 0,798).
  hiệu suất
  Điều tăng theo
  này cho thấy rằng
  BIDV đã sử dụng tối đa các quy
  yếu tốmô
  đầuvẫn chiếm
  vào của mìnhtỷ để trọng ít (ngoại
  tạo ra cùng một kếttrừ
  quả năm
  đầu ra. Mức
  mình để tạo ra cùng một kết quảbình
  trung đầuTEra.
  củaMức
  BIDV đạt ở mức
  2018 có 98,3%,
  4 trên đây cũng là connghiên
  9 NHTMCP số cao nhất
  cứusođạtvớichỉ
  các ngân
  trung bình TE của BIDV đạthàng ở mức 98,3%,
  thương mại sođây
  sánh. Điều này cho thấy rằng, so với các NHTMCP khác được nghiên
  tiêu này). Trong năm 2015 và 2017 có đến
  cứu cùng thời gian, BIDV đã cho thấy sử ổn định của mình khi đạt được kết quả khả quan
  Bảng 2: Số lượng các NHTMCP đó.có hiệu suất giảm (DRS), 4 trên 9 NHTMCP có hiệu suất giảm theo
  tăng (IRS) và không đổi (CRS) trong giai đoạn 2007-2018 quy mô, đồng nghĩa với việc các NHTM
  DRS IRS CRS
  này có gia tăng quy mô lớn hơn cũng
  2007 1 2 6 không ảnh hưởng tới hiệu suất của mình.
  2008 1 1 7 Bốn năm cuối giai đoạn nghiên cứu đều có 3
  2009 2 2 5
  chung số lượng các NHTMCP có hiệu suất
  2010 1 2 6
  2011 2 3 4 không đổi theo quy mô (3 NHTMCP)- con
  2012 4 2 3 số này là khá lớn so với tổng số NHTM
  2013 2 3 4 được nghiên cứu.
  2014 2 3 4
  2015 4 2 3 Mặt khác, trong giai đoạn 12 năm
  2016 3 3 3 nghiên cứu, BIDV có hiệu suất chủ yếu là
  2017 4 2 3
  không đổi theo quy mô (có riêng năm 2012
  2018 2 4 3
  là giảm theo quy mô). Điều này cho thấy
  Nguồn: Phần mềm DEAP 2.1 và tính toán của tác giả
  rằng hiệu suất của BIDV sẽ không bị ảnh
  Dễ nhận thấy rằng trong số 9 NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn đầu nghiên cứu
  (2007-2011), các ngân hàng có hiệu suất không đổi theo quy mô là chủ yếu. Tình trạng này
  dần được các NHTMCP Việt Nam cải thiện, tuy nhiên số các NHTMCP có hiệu suất tăng
  theo quy mô vẫn 52chiếmTaï p chí
  tỷ trọng nghieâ
  ít (ngoại n cöù
  trừ năm ucóTaø
  2018 i chính
  4 trên keánghiên
  9 NHTMCP toaùn cứu đạt
  chỉ tiêu này). Trong năm 2015 và 2017 có đến 4 trên 9 NHTMCP có hiệu suất giảm theo quy
  mô, đồng nghĩa với việc các NHTM này có gia tăng quy mô lớn hơn cũng không ảnh hưởng
  tới hiệu suất của mình. Bốn năm cuối giai đoạn nghiên cứu đều có chung số lượng các

 4. Soá 07 (192) – 2019 TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP

  hưởng dù họ có gia tăng quy mô của mình hơn thể hiện cho sự thay đổi về năng suất nhân tố
  những năm trước. Sự thật đã thể hiện qua việc tổng hợp.
  tổng tài sản của BIDV gia tăng mạnh mẽ những Qua bảng chỉ số Malmquist bình quân thời
  năm gần đây nhưng lợi nhuận của họ thu được kỳ 2007-2018 dễ nhận thấy rằng, trong các chỉ
  so với các NHTMCP khác lại có phần không số đại diện cho các hiệu quả, chỉ duy có sự thay
  tương xứng. đổi về hiệu quả về quy mô đúng bằng 1, phản
  3.2. Phân tích kết quả ước lượng chỉ số ánh rằng các NHTMCP đa số không có thay đổi
  Malmquist hiệu quả về quy mô. Mặt khác, các chỉ số còn
  Kết quả ước lượng sự thay đổi hiệu quả và lại đều dưới 1 đã nói lên rằng các NHTMCP
  năng suất trung bình của 9 NHTMCP Việt Nam Việt Nam được nghiên cứu trong giai đoạn này
  trong giai đoạn từ 2007 đến 2018 được phản ánh về trung bình đều đang có hiệu suất giảm. Các
  thông qua các chỉ số như: EFFCH đại diện cho NHTMCP Việt Nam có chỉ số Malmquist giảm
  sự thay đổi củaBảng
  hiệu3:quả
  Chỉ số Malmquist bình quân thờitrung
  kỹ thuật; TECHCH đại kỳ 2007-2018
  bình 2,8%, tương ứng với sự giảm của các
  diện cho sự thay đổi tiếnTECHCH
  EFFCH bộ công nghệ;
  PECHPECH chỉ
  SECH EFFCH,TFPCH
  số TECHCH và PECH lần lượt là:
  thể hiện cho sự thay đổi về hiệu quả thuần; sự 0,4%; 2,4% và 0,4%.
  Năm (Thay đổi
  kỹ thuật)
  (Thay đổi (Thay đổi hiệu
  tiến bộ công nghệ)
  (Thay đổi
  quả thuần)
  (Thay đổi nhân tố
  hiệu quả quy mô) năng suất tổng hợp)
  thay2007-2008
  đổi về quy mô được0.878
  1.069 phản ánh thông 1.031 qua Trong các 0.939
  1.037 năm nghiên cứu, các chỉ số
  2008-2009 0.934 0.889 0.958 0.975 0.830
  chỉ 2009-2010
  tiêu SECH;1.078
  và cuối cùng
  1.125là chỉ tiêu1.044
  TFPCH Malmquist
  1.033 đều 1.212
  có sự biến động, cho thấy các
  2010-2011 0.936 1.379 1.000 0.936 1.290 NHTMCP Việt Nam
  2011-2012 Bảng 0.8953: Chỉ số 0.901
  Malmquist bình quân thời kỳ0.946
  0.946 2007-2018 0.806
  2012-2013 1.066 0.737 1.017 1.049 0.786
  vẫn luôn nỗ lực để
  2013-2014 EFFCH0.977 TECHCH
  0.911 PECH
  0.976 SECH
  1.001 TFPCH
  0.890 tăng thay đổi nhân tố
  Năm
  2014-2015 (Thay đổi
  1.001 (Thay đổi
  0.985 (Thay đổi hiệu
  0.797 (Thay đổi
  1.022 (Thay đổi nhân tố
  0.986
  2015-2016 kỹ thuật)
  0.974 tiến bộ công nghệ)
  0.965 quả thuần)
  0.980 hiệu quả0.993
  quy mô) năng suất0.939tổng hợp) năng suất tổng hợp
  2007-2008
  2016-2017 1.069
  0.956 0.878
  1.161 1.031
  0.959 1.037
  0.997 0.939
  1.110 của mình cũng như
  2008-2009
  2017-2018 0.934 1.093 0.889
  0.951 0.958
  1.073 0.975
  1.019 0.830
  1.040
  2009-2010
  2007-2018 1.078 0.996 1.125
  0.976 1.044
  0.996 1.033
  1.000 1.212
  0.972
  thay đổi các hiệu quả
  2010-2011 0.936 1.379 1.000 0.936 1.290 khác.
  2011-2012 0.895 0.901 0.946Nguồn: Tính 0.946
  toán của tác giả từ chỉ số Malmquist
  0.806
  2012-2013 1.066 0.737 1.017 1.049 0.786 Trong giai đoạn
  Qua bảng0.977
  2013-2014 chỉ số Malmquist
  0.911bình quân thời kỳ 2007-20181.001
  0.976 dễ nhận thấy rằng,0.890
  trong các chỉ số
  đại diện cho các1.001
  2014-2015 hiệu quả, chỉ duy có sự thay đổi0.797
  0.985 về hiệu quả về quy mô đúng bằng 1,
  1.022 phản ánh rằng
  0.986
  2007-2018, BIDV
  2015-2016
  các NHTMCP đa0.974 0.965đổi hiệu quả0.980
  số không có thay về quy mô. Mặt0.993khác, các chỉ số còn lại đều dưới 1luôn duy trì PECH
  0.939
  2016-2017
  đã nói lên rằng 0.956
  các NHTMCP1.161 Việt Nam được0.959nghiên cứu trong 0.997
  giai đoạn này về1.110
  trung bình đềuở mức 1. Con số
  2017-2018
  đang có hiệu suất1.093 0.951
  giảm. Các NHTMCP Việt Nam1.073 1.019 giảm trung bình
  có chỉ số Malmquist 1.0402,8%, tương
  2007-2018
  ứng với sự giảm0.996
  của các chỉ số 0.976
  EFFCH, TECHCH 0.996 1.000là: 0,4%; 2,4%0.972
  và PECH lần lượt và 0,4%. này cho thấy rằng
  Trong các năm nghiên cứu, các chỉ số MalmquistNguồn: Tính đềutoán có
  của sự
  tác biến
  giả từđộng, cho thấy cácBIDV không có sự
  chỉ số Malmquist
  NHTMCP Việt Nam vẫn luôn nỗ lực để tăng thay đổi nhân tố năng suất tổng hợp của mình cũng
  như thay
  thay đổi về hiệu quả
  Quađổi cácchỉ
  bảng hiệu
  số quả khác. bình quân thời kỳ 2007-2018 dễ nhận thấy rằng, trong các chỉ số
  Malmquist
  đại diện cho các hiệu quả, chỉ duy có sự thay đổi về hiệu quả về quy mô đúng bằng 1, phản ánh rằng thuần. Cùng với
  các NHTMCP đa Bảng 4: Chỉ
  số không có số Malmquist
  thay đổi hiệu quảcủavề BIDV
  quy mô. trong giai đoạn
  Mặt khác, các chỉ2007-2018
  số còn lại đều dưới 1 đó, SECH trong
  đã nói lên rằng các NHTMCP Việt Nam được nghiên cứu trong giai đoạn này về trung bình đều
  đang có hiệu suất giảm. Các NHTMCP
  EFFCH Việt Nam có chỉ
  TECHCH PECH số Malmquist SECH
  giảm trung bình 2,8%,
  TFPCH tương
  các năm nghiên
  Năm (Thay đổi (Thay đổi tiến bộ (Thay đổi hiệu quả (Thay đổi hiệu
  ứng với sự giảm của các chỉ số EFFCH, TECHCH và PECH lần lượt là: 0,4%; 2,4% và 0,4%. quả (Thay đổi nhân tố cứu của BIDV hầu
  kỹ thuật) công nghệ) thuần)
  Trong các năm nghiên cứu, các chỉ số Malmquist đều có quy
  sự mô)
  biến động,năng suất tổng hợp)
  cho thấy các hết đều không có
  2008 1.000 1.131 1.000 1.000 1.131
  NHTMCP Việt Nam vẫn luôn nỗ lực để tăng thay đổi nhân tố năng suất tổng hợp của mình cũng
  2009 1.000
  như thay đổi các hiệu quả khác.
  0.880 1.000 1.000 0.880 sự thay đổi về hiệu
  2010 1.000 1.084 1.000 1.000 1.084
  2011 1.000 1.314 1.000 1.000 1.314 quả quy mô, ngoài
  2012 Bảng 4:0.798
  Chỉ số Malmquist
  0.868 của BIDV trong giai đoạn
  1.000 2007-2018 0.693
  0.798 sự gia tăng 25,4%
  2013 1.254 0.836 1.000 1.254 1.048
  2014 EFFCH
  1.000 TECHCH
  0.841 PECH
  1.000 SECH
  1.000 TFPCH
  0.841 vào năm 2013 và sự
  Năm
  2015 (Thay đổi
  1.000
  kỹ thuật)
  (Thay đổi tiến bộ (Thay đổi1.000
  0.945
  công 1.030
  nghệ)
  hiệu quả (Thay đổi1.000
  thuần)
  hiệu quả (Thay đổi
  quy1.000
  mô)
  nhân tố
  0.945
  năng suất1.030
  tổng hợp)
  giảm 20,2% trong
  2016 1.000 1.000
  2008
  2017 1.000
  1.000 1.131
  1.037 1.000
  1.000 1.000
  1.000 1.131
  1.037
  năm 2012 khiến cho
  2009
  2018 1.000
  1.000 0.880
  0.947 1.000
  1.000 1.000
  1.000 0.880
  0.947 ngân hàng này có sự
  2010 bình
  Trung 1.000
  1.004 1.084
  0.992 1.000
  1.000 1.000
  1.005 1.084
  0.996
  2011 1.000 1.314 1.000 1.000 1.314 gia tăng nhẹ trong
  2012 0.798 0.868 1.000Nguồn: Tính toán
  0.798của tác giả từ chỉ số Malmquist
  0.693
  2013 1.254 0.836 1.000 1.254 1.048
  2014 1.000 0.841 1.000 1.000 0.841 5
  2015 1.000 0.945 1.000 1.000 0.945
  2016 1.000 1.030 1.000 1.000 1.030
  2017 1.000 1.037 Taï
  1.000p chí nghieâ 1.000 n cöùu 1.037 Taøi chính keá toaùn 53
  2018 1.000 0.947 1.000 1.000 0.947
  Trung bình 1.004 0.992 1.000 1.005 0.996
  Nguồn: Tính toán của tác giả từ chỉ số Malmquist

 5. TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP Soá 07 (192) – 2019

  tổng trung bình các năm nghiên cứu (0,5%). for future research, European Journal of Operational
  Tương ứng với SECH, EFFCH của BIDV cũng Research 98, trang 175-212.
  luôn duy trì ở mức 1, không có sự thay đổi về Charnes, A., W.W. Cooper, and E. Rhodes (1978),
  Measuring the Efficieny of Decision Making Units,
  hiệu quả kỹ thuật (ngoài hai năm 2012 và 2013 European Journal of Operational Research 2, trang 429-
  với sự tăng giảm tương ứng với tỷ lệ của SECH). 444.
  Mặc dù BIDV hầu hết trong giai đoạn nghiên Farrell (1957), The measurement of productive
  cứu đều duy trì sự không thay đổi về EFFCH, efficiency, Journal of Royal Statistical Society 120(3),
  SECH và PECH nhưng TFPCH của BIDV xét trang 253-290.
  Iago Cotrim Henriques., Vinicius Amorim Sobreiro.,
  trung bình các năm nghiên cứu lại có dấu hiệu
  Herbert Kimura (2018), Efficiency in the Brazilian
  giảm 0,4%. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ banking system using data envelopment analysis, Future
  nguyên nhân do sự sụt giảm về sự thay đổi tiến Business Journal 4, trang 157-178.
  bộ công nghệ của ngân hàng (giảm 0,8%). Điều Kwon, H.B., Lee, J (2005), Two-stage production
  này cho ta hiểu rằng, NHTMCP Đầu tư và phát modeling of large U.S banks: A DEA-neural network
  approach, Expert Systems with Applications 42
  triển Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu đã
  (November (19)), trang 6758-6766
  dần có sự đầu tư trong công nghệ để gia tăng Lê Phan Thị Diệu Thảo và Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
  hiệu quả hoạt động của mình liên tục từ năm (2013), Ứng dụng phương pháp DEA trong đánh giá hiệu
  2013 đến năm 2017. Kết quả cho thấy vào các quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương
  năm 2016 và 2017, ngân hàng đã có sự thay đổi mại cổ phần Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số 21 tháng
  11/2013, trang 16-17.
  tiến bộ công nghệ ở mức trên 1, gia tăng ở mức
  Luo, X (2003), Evaluating the profitability and
  lần lượt là 3% và 3,7%. Từ đây, sự gia tăng trong marketability efficiency of large banks: An application
  chỉ số Malmquist chủ yếu do sự thay đổi tiến bộ of data envelopment analysis, Journal of Business
  công nghệ của ngân hàng, ảnh hưởng của thay Research 56(1), trang 627-635.
  đổi về hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả quy mô và Ngô Đặng Thành (2012), Measuring the Performance
  hiệu quả thuần gần như không đáng kể. of the Banking System case of Vietnam (1990-2010),
  Journal of Applied Finance & Banking, 2(2), trang 289-
  4. Kết luận 312.
  Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, trong giai Ngô Đăng Thành (2015), Hướng dẫn sử dụng phương
  đoạn 2007-2018, BIDV là NHTMCP có hiệu pháp phân tích bao dữ liệu trong Excel (phiên bản 2.0),
  SSRN Electronic Journal.
  quả kỹ thuật đạt mức trung bình cao nhất so với
  Nguyễn Thị Hà Thanh và Lê Hoàng Việt (2018),
  các NHTMCP khác của Việt Nam. Tuy nhiên, Phân tích hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng
  hiệu quả hoạt động của BIDV là hiệu quả không thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2011-2016, Tạp
  thay đổi theo quy mô (CRS) nên dù ngân hàng chí kinh tế đối ngoại số 103, ngày 16/5/2018.
  có mạng lưới quy mô được mở rộng theo thời Nguyễn Thị Thu Hương (2017), Hiệu quả hoạt động
  của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái
  gian nhưng không ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt
  Nguyên, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ tập
  động của mình. Hiệu quả hoạt động không thay 50, trang 52-62.
  đổi theo quy mô cũng là hiện tượng của đại đa Nguyễn Việt Hùng (2008), Phân tích các nhân tố ảnh
  số các NHTMCP được nghiên cứu tại Việt Nam. hưởng tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ở Việt
  Thêm vào đó, chỉ số Malmquist cũng chỉ ra rằng, Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân,
  Hà Nội.
  hiệu quả quy mô và hiệu quả thuần không có ảnh
  Quyết định số 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
  hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động của BIDV. phủ ngày 01/03/2012 về “Phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ
  thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”.
  Tài liệu tham khảo: Quyết định số 734/QĐ-NHNN ngày 18/04/2012 của
  Berger, A.N., Humphrey, D.B (1997), Efficiency of NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành
  finance institutions: International survey and directions ngân hàng triển khai thực hiện đề án “Cơ cấu lại hệ
  thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”.

  54 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Download tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn 2007-2018 File Word, PDF về máy