[Download] Tải Phân tích đánh giá kết quả học tập và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ngành Kế toán – Tải về File Word, PDF

Phân tích đánh giá kết quả học tập và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ngành Kế toán

Phân tích đánh giá kết quả học tập và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ngành Kế toán
Nội dung Text: Phân tích đánh giá kết quả học tập và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ngành Kế toán

Download


Bài viết trình bày đánh giá chương trình đào tạo và kết quả học tập của sinh viên các khóa đại học chính quy, đại học liên thông, cao đẳng chính quy, cao đẳng liên thông; Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng học tập cho sinh viên.

Bạn đang xem: [Download] Tải Phân tích đánh giá kết quả học tập và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ngành Kế toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phân tích đánh giá kết quả học tập và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ngành Kế toán File Word, PDF về máy

Phân tích đánh giá kết quả học tập và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ngành Kế toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phân tích đánh giá kết quả học tập và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ngành Kế toán

 1. PHÂN TÍ CH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI
  PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦ A SINH VIÊN
  NGÀNH KẾ TOÁN

  Phan Ngọc Trung*, Đinh Thành Cung
  Khoa Tài chánh Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
  *Email: trungpn@cntp.edu.vn

  1. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
  CÁC KHÓA ĐẠI HỌC CHÍ NH QUY, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, CAO ĐẲNG CHÍ NH
  QUY,CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
  1.1. Đánh giá tổ ng thể về chương trin ̀ h đào ta ̣o
  Chương trình đào tạo hiện nay yêu cầu phải nêu rõ cách thức đánh giá kết quả đào tạo
  của mỗi môn học, do vậy mà hiện nay chương trình môn học được xây dựng với các mục tiêu
  rõ ràng hơn, với mục đích cụ thể hơn; chương trình học đi sâu về tri thức, kỹ năng và thái độ,
  giới thiệu các phương tiện giảng dạy, các hình thức kiểm tra, đánh giá quá trình của người học,
  thiết kế giờ học tại lớp, giờ tự học của người học… tức là chương trình học hiện tại được xây
  dựng theo hướng chú trọng tới kết quả đạt được của người học như là về tri thức, kỹ năng, thái
  độ của người học khi kết thúc môn học và chú ý đến hướng khơi dậy sự sáng tạo của người học,
  phát triển tính chủ động, tự giác của người học.
  Bắt đầu từ năm 2010 nhà nước yêu cầu tất cả các trường đại học trong cả nước sẽ áp dụng
  hệ thống tín chỉ để giảng dạy. Với việc áp dụng hệ thống tín chỉ sẽ đáp ứng được những yêu
  cầu là lấy người học làm trung tâm, chương trình đáp ứng nhu cầu của người học và cách đánh
  giá kết quả hiệu quả hơn. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh bắt
  đầu từ năm 2006 áp dụng học chế tín chỉ cho hệ cao đẳng chính quy, chỉnh sửa chương trình
  môn học 2 khóa một lần, trong chương trình học thể hiện đầy đủ các mục đích, mục tiêu, phương
  pháp và cách thức kiểm tra, đánh giá.
  Chương trình đào tạo ta ̣i Khoa hiê ̣n nay đươc̣ áp dụng theo hai hê ̣ thố ng:
  – Đố i với các khóa ho ̣c: 02, 03, 04ĐHKT đang áp dụng chương trình đào ta ̣o với tổ ng số
  tiń chỉ là 142; Đố i với các khóa ho ̣c 12, 13CDKT đang áp du ̣ng chương trình đào ta ̣o với tổ ng
  số tín chỉ là 100; Đối với khóa 02DHLKT đang áp du ̣ng chương triǹ h đào ta ̣o với tổ ng số tín
  chỉ là 50. Chương triǹ h đào tạo đố i với các khóa ho ̣c này, xét về số lươ ̣ng tiń chỉ tích lũy cho
  toàn khóa là nhiều hơn so với các chương trình đào ta ̣o chin̉ h sửa bắt đầ u áp du ̣ng năm 2014,
  nhưng khối lượng các học phầ n giáo du ̣c đa ̣i cương, các ho ̣c phầ n còn mang nă ̣ng về lý thuyế t.
  Do đó tính thực tiễn còn ha ̣n chế . Vấ n đề này xuấ t phát từ nguyên nhân là do Trường mới thành
  lâ ̣p, bị áp lực về mở ngành.
  – Chương trình đào tạo mới nhất hiện nay đang áp dụng cho sinh viên khóa 05DHKT,
  14CDKT và 04DHLKT đã thông qua chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình đào tạo của những
  khóa cũ ở các nội dung sau:
  + Xác định được các mục tiêu về nội dung truyền đạt, kỹ năng và thái độ đáp ứng nhu
  cầu xã hội.
  + Đảm bảo về khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo với khả năng ứng dụng vào
  thực tế, số học phầ n mang tính thực tế được tăng lên đáng kể .
  + Đảm bảo tính liên thông giữa các chương trình đào tạo từ trung cấp lên cao đẳng, cao
  đẳng lên đại học.
  Chương trình đào tạo của các khóa ho ̣c xác đinh ̣ rõ mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái
  độ được xác định rõ ràng, phù hợp với nhu cầu của xã hội. Đối với khối lượng kiến thức được

  123

 2. gom lại ở 3 phần: khối kiến thức đai cương, kiến thức cơ sở ngành kinh tế và kiến thức chuyên
  ngành kế toán.
  1.2. Đánh giá kết quả học tâ ̣p của sinh viên
  1.2.1. Đánh giá kế t quả học tâ ̣p của sinh viên các khóa 02, 03, 04 và 05DHKT; 02,
  03DHLKT và 04DHLKT
  1.2.1.1. Số liêụ thố ng kê
  Căn cứ vào số liệu thống kê tại phòng đào tạo, kết quả học tập của các khóa 02, 03,
  04,05DHKT; 02, 03, 04DHLKT và 03DHLVKT ngành kế toán tính đến tháng 04/2015 như sau
  (số liê ̣u thống kê cô ̣ng dồn từ năm ho ̣c 2010):

  Bảng 1. Thống kê số lượng sinh viên hệ đại học nghành kế toán

  Xuất TB Trung Tổng
  Khóa Giỏi Khá
  sắc khá bình cộng
  02DHKT 143 375 829 401 218 1.966
  03DHKT 41 282 1.023 545 384 2.275
  04DHKT 10 80 303 163 132 688
  05DHKT 0 6 73 82 83 244
  02DHLTKT 15 41 150 169 240 615
  03DHLTKT 6 9 41 26 5 87
  04DHLTKT 7 5 7 7 2 28
  03DHLVKT 2 12 151 126 249 540
  Tổng cộng 224 810 2.577 1.519 1.313 6.443

  Biểu đồ 1. Kết quả học tập của các khóa

  Xuất sắc 1023 Giỏi Khá TB khá Trung bình
  1200
  829
  1000
  545
  401 384
  800 218
  240
  600 375 303163132 83 249
  282 82 169
  400 150 5 2
  143 73 26 126
  80 41 7 151
  200 Trung bình
  41 6 41 7
  10 9 TB khá
  0 0 15 5
  6 12 Khá
  7 Giỏi
  2
  Xuất sắc

  124

 3. Bảng 2. Thống kê tỷ lệ sinh viên hệ đại học nghành kế toán

  Xuất Trung
  Khóa Giỏi Khá TB khá
  sắc bình
  02DHKT 7.27% 19.07% 42.17% 20.40% 11.09%
  03DHKT 1.80% 12.40% 44.97% 23.96% 16.88%
  04DHKT 1.45% 11.63% 44.04% 23.69% 19.19%
  05DHKT 0.00% 2.46% 29.92% 33.61% 34.02%
  02DHLKT 2.44% 6.67% 24.39% 27.48% 39.02%
  03DHLKT 6.90% 10.34% 47.13% 29.89% 5.75%
  04DHLKT 25.00% 17.86% 25.00% 25.00% 7.14%
  03DHLVKT 0.37% 2.22% 27.96% 23.33% 46.11%

  Biểu đồ 2. Tỷ lệ kết quả học tập của các khóa

  100.00%
  11.09% 5.75% 7.14%
  90.00% 16.88%
  19.19%

  80.00% 34.02%
  20.40% 39.02%
  29.89% 25.00%
  23.96% 46.11%
  70.00%
  23.69%

  60.00%
  Trung bình

  50.00% 25.00% TB khá
  42.17%
  33.61%
  27.48% Khá
  40.00%
  44.97% 47.13% Giỏi
  44.04% 23.33%
  30.00%
  17.86% Xuất sắc

  20.00%
  19.07% 24.39%
  29.92%
  10.00%
  12.40% 27.96%
  7.27% 11.63% 10.34% 25.00%
  0.00% 1.80% 6.67%
  1.45% 2.46%
  02DHKT 0.00% 2.44% 6.90%
  03DHKT
  04DHKT
  05DHKT 2.22%
  0.37%
  02DHLTKT
  03DHLTKT
  04DHLTKT
  03DHLVKT

  125

 4. 1.2.1.2. Nhận xét về kết quả học tập
  Theo số liệu thống kê trên thì kết quả đạt được như sau:

  Bảng 3. Kết quả đạt được theo các khóa của các hình thức đào tạo

  Xuất TB Trung
  Khóa % Giỏi % Khá % % %
  sắc khá bình
  02DHKT 143 73.71 375 50.47 829 37.21 401 33.67 218 26.68
  03DHKT 41 21.13 282 37.95 1023 45.92 545 45.76 384 47.00
  04DHKT 10 5.15 80 10.77 303 13.60 163 13.69 132 16.16
  05DHKT 0 0.00 6 0.81 73 3.28 82 6.88 83 10.16
  Chính quy 194 100.00 743 100.00 2228 100.00 1191 100.00 817 100.00
  02DHLKT 15 53.57 41 74.55 150 75.76 169 83.66 240 97.17
  03DHLKT 6 21.43 9 16.36 41 20.71 26 12.87 5 2.02
  04DHLKT 7 25.00 5 9.09 7 3.54 7 3.47 2 0.81
  Liên thông 28 100 55 100 198 100 202 100 247 100
  03DHLVKT 2 12 151 126 249
  Tổng cộng 224 810 2577 1519 1313

  Qua bảng 3 cho ta thấy 02DHKT, 02DHLTKT chăm chỉ học, chịu khó nghiên cứu tài
  liệu, tích cực học nhóm, đồng thời ý thức học tập cũng tốt và lễ phép hơn. Nên kết quả học tập
  tỷ lệ xuất sắc đạt cao nhất 143 SV chiếm tỷ trọng 73,71% đối hệ chính quy và 15 SV chiếm tỷ
  trọng 53,57% hệ đại học liên thông. Nguyên nhân chủ yếu đối với 02DHKT học tốt là do các
  em có chuẩn đầu vào cao, tính kỹ luật cao hơn so với các khóa 03,04,05. Bên cạnh những nổ
  lực thật sự của SV thì đây là khóa đại học chuyên nghành kế toán đầu tiên nên cũng được các
  thầy/cô quan tâm sâu sát nhất. Đồng thời hệ liên thông các thầy/cô cũng nương nhẹ các hình
  thức kỹ luật trong quá trình dạy và học. Nhất là các lớp liên kế t tại tỉnh.
  Các lớp khóa 03,04,05 các em học kém hơn so với khóa 02. Nguyên nhân chủ yếu là đầu
  vào các em thấp, chính sách của trường, khoa, bộ môn ngày càng đi vào chiều sâu để nhằm
  nâng cao chất lượng dạy và học, dẫn đến tỷ lệ xuất sắc không đạt như khóa 02. Chính vì vậy sự
  nổ lực chính từ các em là yếu tố cơ bản nhất, đồng thời các thầy/cô cũng có những biện pháp
  để các em rèn luyện và học tập tốt hơn.
  1.2.2. Đánh giá kế t quả ho ̣c tâ ̣p đố i với sinh viên các khóa 12,13 và 14CDKT; 08CDLKT
  Kết quả đạt được của các khóa 12, 13, 14 cao đẳng chính quy ngành kế toán (CĐKT) và
  khóa 08 cao đẳng liên thông ngành kế toán (CĐLKT) cụ thể như sau:
  Bảng 4. Thống kê kết quả theo số lượng sinh viên
  Khóa Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình khá Trung bình
  12CDKT 23 (1,25%) 100 (5,44%) 584 (31,77%) 525 (28,56%) 606 (32,97%)
  13CDKT 7 (1,17%) 11 (1,84%) 116 (19,43%) 171 (28,64%) 292 (48,91%)
  14CDKT 0 (0%) 0 (0%) 9 (3,37%) 67 (25,09%) 191 (71,54%)
  08CDLKT 4 (0,55%) 117 (2,35%) 118 (16,34%) 224 (31,02%) 359 (49,72%)

  126

 5. Biểu đồ 3. Kết quả học tập của sinh viên theo số lượng các khóa

  700

  600

  500

  12CDKT
  400
  13CDKT
  300 14CDKT
  08CDLKT
  200

  100

  0
  Xu?t s?c Gi?i Khá Trung bình khá Trung bình

  Biểu đồ 5. Kết quả học tập của sinh viên các khóa theo %

  80.00%

  70.00%

  60.00%

  50.00%
  12CDKT

  40.00% 13CDKT
  14CDKT

  30.00% 08CDLKT

  20.00%

  10.00%

  0.00%
  Xu?t s?c Gi?i Khá Trung bình khá Trung bình

  Kết quả ở biểu đồ 1 cho thấy số lượng sinh viên ở khóa 12CDKT vượt trội các khóa còn
  lại ở tất cả các kết quả học tập, một phần do số lượng sinh viên khóa 12 nhiều hơn các khóa
  khác. Và số liệu này được lấy theo kết quả khảo sát của 5 học kỳ đối với sinh viên khóa 12 và

  127

 6. khóa 08; số liệu theo kết quả khảo sát của 3 học kỳ đối với sinh viên khóa 13 và của 1,5 học kỳ
  của sinh viên khóa 14.
  Nhìn vào biểu đồ 2 sẽ cho chúng ta kết quả phân bổ theo kết quả học tập xuất sắc, giỏi,
  khá, trung bình khá, trung bình theo phần trăm của các khóa.
   Khóa 12CDKT: tỷ lệ sinh viên đạt kết quả xuất sắc và giỏi gần bằng nhau, tỷ lệ sinh
  viên đạt kết quả khá, trung bình khá và trung bình xấp xỉ bằng nhau.
   Khóa 13CDKT: tỷ lệ sinh viên đạt kết quả xuất sắc và giỏi tương đồng, tuy nhiên tỷ lệ
  sinh viên đạt kết quả khá, trung bình khá và trung bình tăng nhiều hơn khóa trước, và
  cao nhất là kết quả trung bình chiếm tỷ lệ 48,91%.
   Khóa 14CDKT: không có sinh viên đạt kết quả xuất sắc và giỏi, tỷ lệ sinh viên đạt kết
  quả khá rất thấp 3,37% (với số lượng 9 sinh viên), tỷ lệ sinh viên đạt kết quả trung
  bình khá và kết quả trung bình cao hơn rất nhiều so với các khóa khác với tỷ lệ là
  71,54%.
   Khóa 08CDLKT: tỷ lệ sinh viên xuất sắc và giỏi xấp xỉ, các tỷ lệ sinh viên đạt kết quả
  khá, trung bình khá và trung bình cũng xấp xỉ bằng nhau.
  Qua việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên cho thấy tỷ lệ sinh viên ở khóa 12 và
  khóa 08 đạt kết quả tương đối đồng đều, cần thay đổi cách ho ̣c và phương pháp giảng da ̣y để
  giảm bớt tỷ lệ sinh viên đạt kết quả trung bình. Kết quả khóa 13 và 14, đặc biệt là kết quả học
  tập của sinh viên ở khóa 14 có sự cách biệt lớn giữa tỷ lệ sinh viên đạt kết quả giỏi, khá và trung
  bình và tỷ lệ sinh viên đạt kết quả trung bình chiếm tỷ lệ rất cao. Tuy nhiên, với sinh viên khóa
  14CDKT có kế t quả khác biê ̣t về tỷ lệ như trên là do các em mới vào trường, kiế n thức tić h lũy
  còn ở những môn học cơ bản, chưa đi sâu vào chuyên ngành.

  2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP
  CHO SINH VIÊN
  2.1. Xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu thị trường
  – Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường,
  và có tính liên thông giữa các hệ đào tạo. Với đặc thù là ngành kinh tế trong khối trường kỹ
  thuật thì việc xây dựng khung các môn cơ bản không nhất thiết phải theo với khối ngành kỹ
  thuật, vì bản thân ngành kinh tế chuyên môn sâu về các môn xã hội, nhưng hiện nay khung
  chương trình của Trường yêu cầu xây dựng chung các môn cơ bản với khối ngành kỹ thuật, do
  vậy nặng về tự nhiên, cũng là một nguyên nhân làm cho kết quả học tập của sinh viên không
  đạt hiệu quả như mong muốn. Do vậy giải pháp đề xuất là ngoài những môn do Bộ quy định
  trong chương trình, thì khối ngành kinh tế trong trường nên được xây dựng riêng các môn cơ
  bản phù hợp với nhu cầu hiện nay như đưa vào các môn về xã hội, kỹ năng, ngoại ngữ, tin
  học…
  – Ngoài ra Trường nên xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao, tổ chức hợp
  tác với các doanh nghiệp trong vấn đề đào tạo nhân lực theo yêu cầu thực tế, thường xuyên lấy
  ý kiến của các doanh nghiệp để điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo, đặc biệt chú trọng
  đến các kỹ năng mềm của sinh viên như tác phong nghề nghiệp, tính kỷ luật, khả năng xử lý
  tình huống, khả năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ, vi tính,… để từ đó phát triển lại chương
  trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường.
  – Trong chương trình đào tạo chin̉ h sửa năm 2014 đố i với sinh viên khóa 05DHKT và
  14CDKT có ho ̣c phầ n: “Kỹ năng học tập hiê ̣u quả”, nhà trường nên đưa học phầ n này về các
  khoa chuyên môn phu ̣ trách giảng dạy thì sẽ hiê ̣u quả hơn.
  2.2. Đầu tư cơ sở vật chất
  Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để phục vụ công tác giảng dạy
  cho giáo viên. Hiện nay tất cả các phòng học đều được trang bị ti vi hoặc máy chiếu nhưng một

  128

 7. số phòng học máy chiếu bị mờ hoặc dây cắm quá cũ, ti vi không phù hợp cho một số môn học
  vì màn hình nhỏ…
  Bên cạnh đó cần xây dựng lại hệ thống thư viện với nhiều không gian hơn, trang bị nhiều
  sách và thông tin cần thiết để phục vụ sự nghiên cứu cho giáo viên và sinh viên; đặc biệt là các
  sách về chuyên ngành kế toán và thuế, vì luật và thông tư thay đổi cập nhật hàng năm.
  2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên
  Hiện nay các giảng viên của Khoa có trình độ sau đại học 100%, do vậy trong thời gian
  tới khuyến khích các giáo viên trong Khoa học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng
  nghiệp vụ sư phạm và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.
  2.4. Đổi mới phương pháp dạy học
  Đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình đào tạo tín chỉ là lấy người học làm
  trung tâm, người học được quyền chọn giờ học, giáo viên giảng dạy và có quyền chủ động trong
  việc đến lớp. Giáo viên từ việc giảng dạy theo phương pháp truyền thống là độc thoại đã thêm
  những phương pháp giảng dạy mới là thuyết trình, học nhóm,.. đem lại một số hiệu quả đáng
  kể cho công việc giảng dạy. Tuy nhiên đại đa số sinh viên hiện nay theo thói quen là thụ động,
  lười suy nghĩ, lười đọc tài liê ̣u nên việc áp dụng những phương pháp giảng dạy mới cũng chưa
  được triệt để. Do vậy trong thời gian tới giáo viên cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy
  theo hướng tích cực tạo ra sự chủ động cho sinh viên, phải hình thành bài giảng và bài tập yêu
  cầu sinh viên tự nghiên cứu tài liệu. Giáo viên cần thay đổi về phương pháp giảng dạy, sử dụng
  nhiều phương pháp như diễn giảng, thuyết trình, làm việc nhóm…, cải tiến nội dung giảng dạy
  để thu hút sinh viên; hướng cho sinh viên nghiên cứu các vấn đề trong bài học bằng các bài tập
  tình huống, liên hệ cách giải quyết ngoài thực tế ta ̣i các doanh nghiê ̣p, khuyến khích để sinh
  viên chủ động tìm hiểu các nội dung trong bài học.
  2.5. Đổi mới phương pháp kiểm tra kết quả học tập
  – Hiện nay các môn học đều có bài kiểm tra quá trình, bài thi giữa kỳ, bài thi cuối kỳ. Đề
  thi trắc nghiệm hoặc tự luận, nhưng phần lớn các dạng đề thi hiện nay là kiểm tra lại thông tin
  trong bài học, chưa phân loại được sinh viên thông qua kết quả kiểm tra. Do đó để nâng cao
  chất lượng đào tạo và kết quả học tập của sinh viên, ngoài việc sinh viên phải tự nổ lực bản thân
  thì phương pháp kiểm tra cũng giúp cho sinh viên định hướng được kế hoạch học tập của bản
  thân, cả hai điều này đòi hỏi sự cố gắng của giáo viên và sinh viên.
  – Xây dựng bộ ngân hàng đề thi công khai mỗi giảng viên dạy môn đó 20 đề khác nhau
  cùng nội dung thống nhất (có thể bán cho sinh viên như giáo trình) để sinh viên tiện ôn thi. Nếu
  có thể các môn lý thuyết nhiều tổ chức, thành lập hội đồng thi vấn đáp. Nội dung thi trong bài
  giảng theo đề cương tôi đa 70% lượng kiến thức, 30% là kiến thức nâng cao, để rèn cho các em
  có tính nghiên cứu và học thêm các tài liệu khác.
  – Cho sinh viên làm nhiều bài tập sau khi kết thúc mỗi chương. Có đề cương ôn tập toàn
  bộ phần đã giảng cung cấp cho sinh viên tiện ôn thi cuối khóa. Mỗi môn nên cho các em một
  bài tiểu luận để các em có thể học được các phương pháp nghiên cứu khoa học.
  – Tổ chức các sân chơi chuyên ngành cho các em có thể yêu nghề hơn…Ví dụ “Kế toán
  viên sang tạo”, “Kế toán tài năng trong tương lai”, ”Sinh viên HUFI đồng hành cùng kế toán”.
  Đầu tiên sẽ tổ chức cho các em trong chuyên ngành kế toán, sau đó khối ngành kinh tế, nếu tổ
  chức rộng hơn cho toàn thể sinh viên HUFI, khi các em có kinh nghiệp sẽ kết hợp tổ chức thi
  với thành đoàn, hiệp hội kế toán…
  2.6. Một số phương pháp kiểm tra đề xuất
  – Bài kiểm tra quá trình yêu cầu làm nhóm hoặc cá nhân: nên hướng cho sinh viên giải
  quyết các bài tập tình huống có câu hỏi mở hoặc các tình huống liên quan đến thực tế hoặc thi
  vấn đáp.

  129

 8. – Bài thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ: Đề thi phải phân loại được sinh viên .Cấu trúc đề thi nhiều
  câu hỏi với các mức độ dễ và khó, những câu hỏi về nội dung khái niệm cơ bản và những câu
  hỏi phân tích, tổng hợp ở mức độ cao.
  – Các câu hỏi trong đề thi giữa kỳ nên thiế t kế tỷ lê ̣ câu hỏi mở ở tầ m nâng cao nhiề u hơn
  so với giáo trình nhằ m răng đe sinh viên tích cực học tâ ̣p hơn, để đa ̣t đươc̣ kế t quả tố t hơn ở kỳ
  thi cuố i kỳ(tránh trường hợp thi giữa kỳ điể m cao, sinh viên sẽ chủ quan trong quá triǹ h ho ̣c
  tâ ̣p)

  130

Download tài liệu Phân tích đánh giá kết quả học tập và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ngành Kế toán File Word, PDF về máy