[Download] Tải Phân cấp tài khóa: Mô hình lý thuyết và thực tiễn nhà nước phúc lợi Na Uy – Tải về File Word, PDF

Phân cấp tài khóa: Mô hình lý thuyết và thực tiễn nhà nước phúc lợi Na Uy

Phân cấp tài khóa: Mô hình lý thuyết và thực tiễn nhà nước phúc lợi Na Uy
Nội dung Text: Phân cấp tài khóa: Mô hình lý thuyết và thực tiễn nhà nước phúc lợi Na Uy

Download


Bài viết này trình bày một số khía cạnh lý thuyết của việc phân cấp và nghiên cứu trường hợp Na Uy – nước có khu vực công lớn, tương tự Việt Nam – như là một gợi ý về lựa chọn tiếp cận đối với vấn đề phân cấp của Việt Nam trong thời gian tới, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam hướng tới.

Bạn đang xem: [Download] Tải Phân cấp tài khóa: Mô hình lý thuyết và thực tiễn nhà nước phúc lợi Na Uy – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phân cấp tài khóa: Mô hình lý thuyết và thực tiễn nhà nước phúc lợi Na Uy File Word, PDF về máy

Phân cấp tài khóa: Mô hình lý thuyết và thực tiễn nhà nước phúc lợi Na Uy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phân cấp tài khóa: Mô hình lý thuyết và thực tiễn nhà nước phúc lợi Na Uy

 1. TAØI CHÍNH VÓ MOÂ Soá 11 (196) – 2019

  PHÂN CẤP TÀI KHÓA: MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN
  NHÀ NƯỚC PHÚC LỢI NA UY
  TS. Đậu Hương Nam*
  Phân cấp tài khóa là một nội dung quan trọng của tài chính công không chỉ vì yêu cầu khách quan của
  sự khan hiếm nguồn lực, mà đối với Việt Nam, một sự phân cấp hợp lý cũng là có thể là một yếu tố
  quan trọng mang lại hiệu quả quản lý nói chung và phát triển kinh tế xã – hội nói riêng, đặc biệt là đối
  Phân cấp tài khóa: Mô hình lý thuyết và thực tiễn nhà nước phúc lợi Na Uy
  với các địa phương. Vấn đề này ở Việt Nam vẫn còn được đặt ra, thảoTS.luận, Đâu Hươngvà Nam
  dần hoàn thiện trong
  thực tiễn. Bài viết này trình bày một số khía cạnh lý thuyết củaHọc việc
  viện phân
  Chính trịcấp vàHồnghiên
  quốc gia Chí Minh cứu trường
  Tóm tắt: Phân cấp tài khóa là một nội dung quan trọng của tài chính công không chỉ
  hợp Na Uy – nước có khu vực công lớn, tương tự Việt Nam – như là một gợi ý về lựa
  vì yêu cầu khách quan của sự khan hiếm nguồn lực, mà đối chọn tiếp
  với Việt Nam,cận
  một sựđối
  phân
  với vấn đề phân cấp của Việt Nam trong thời gian tới, phù
  cấp hợp hợplà với
  lý cũng có thểnền
  là mộtkinh tế thị
  yếu tố quan trường
  trọng định
  mang lại hiệu quả hướng
  quản lý nói
  xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam hướng tới. chung và phát triển kinh tế xã – hội nói riêng, đặc biệt là đối với các địa phương. Vấn
  đề này ở Việt Nam vẫn còn được đặt ra, thảo luận, và dần hoàn thiện trong thực tiễn.
  Bài viết này trình bày một số khía cạnh lý thuyết của việc phân cấp và nghiên cứu
  • Từ khóa: phân cấp tài khóa, nguồn lực.
  trường hợp Na Uy – nước có khu vực công lớn, tương tự Việt Nam – như là một gợi ý
  về lựa chọn tiếp cận đối với vấn đề phân cấp của Việt Nam trong thời gian tới, phù
  trên thế giới thường không phải là một quá trình độc
  hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam hướng tới.

  Fiscal decentralization is an important content lập, mà
  1. Một là một
  số khía thành
  cạnh lý thuyết tố
  củacó
  vấnmối liên
  đề phân cấphệ chặt chẽ với hai
  tài khóa
  of public finance not only because of the thành tố khác là phân cấp hành chính và chính trị của
  Trong hơn hai thập kỷ qua, hơn 80 nước trên thế giới, bao gồm các nước OECD,
  không ngừng tiến hành các cải cách về phân cấp tài khóa trong nỗ lực cải cách hành
  objective requirements of resource scarcity, but quánâng
  chính, trình phân
  cao hiệu quyền,
  quả khu vực côngphân
  nói chungnhiệm
  và hiệu giữa
  quả điềuchính
  hành kinhquyền
  tế xã hội
  for Vietnam, a reasonable decentralization may nói riêng (OECD 2019, Chatry, 2017). Phân1cấp tài khóa trên thế giới thường không
  trung ương và địa phương . Bảng 1 thể hiện sự đa
  phải là một quá trình độc lập, mà là một thành tố có mối liên hệ chặt chẽ với hai thành
  also be a factor. Important factors bring about tố dạng
  khác là trong
  phân cấpphân cấp hành chính của các nước OECD
  hành chính và chính trị của quá trình phân quyền, phân nhiệm
  effective management in general and socio- giữa chính quyền trung ương và địa phương1. Bảng 1 thể hiện sự đa dạng trong phân
  sau nhiều lần thay đổi mô hìnhlầnphân cấp
  cấp hành chính của các nước OECD sau nhiều thay đổi mô -hình
  tậpphân
  quyền
  cấp-tập
  economic development in particular, especially
  củacủacác
  quyền các nước
  nước nàynày
  trong trong hơn
  hơn 20 năm vừa20 qua.năm vừa qua.
  for localities. This issue in Vietnam is still posed,
  discussed, and gradually improved in practice. Bảng 1: Phân cấp hành chính các nước OECD
  This paper presents some theoretical aspects
  Các nước có một cấp Các nước có hai cấp Các nước có ba cấp
  of decentralization and case studies of Norway địa phương địa phương địa phương
  – a country with a large public sector, similar to Estonia, Phần lan, Úc, Áo, Canada, Mexico, Thụy Sĩ, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha,
  Ireland, Iceland, Israel, Chile, Hàn quốc, Đan Mạch, Hy Mỹ, Pháp, Ý, Ba Lan,
  Vietnam – as a suggestion for an approach to Latvia, Luxembourg, Lạp, Hungary, Nhật Bản, Na Uy, Anh Quốc
  decentralization. of Vietnam in the coming time, Bồ Đào Nha, Slovenia New Zealand, Hà Lan, Séc,
  Slovakia, Thủy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ
  in line with the socialist-oriented market economy
  that Vietnam is aiming for. Phân cấp tài khóa đề cập đến khía cạnh tài chính công trong mối quan hệ giữa
  Phân cấp tài khóa đề cập đến khía cạnh tài chính
  chính quyền các cấp của quá trình này; cụ thể nó bao gồm các vấn đề chi ngân sách,
  • Keywords: fiscal decentralization, resources. công trong mối quan hệ giữa chính quyền các cấp
  thu ngân sách, vay nợ của chính quyền địa phương, và các khoản chuyển giao giữa
  các cấp chính quyền. Một nhận thức chung là, nếu không có một sự phân quyền thích
  của quá trình này; cụ thể nó bao gồm các vấn đề chi
  đáng về tài khóa, sự tự chủ nói chung của các địa phương là khó lòng đạt được, và do
  ngân sách, thu ngân sách, vay nợ của chính quyền địa
  đó, sự phân quyền giữa trung ương và địa phương không thể đạt được hiệu quả như kỳ
  vọng. Tuy nhiên, để có được một sự phân cấp tài khóa hợp lý, câu hỏi đặt ra là những
  Ngày nhận bài: 4/10/2019 phương và các khoản chuyển giao giữa các cấp chính
  yếu tố nào quyết định đến việc phân cấp này.
  Ngày chuyển phản biện: 6/10/2019 1 quyền. Một nhận thức chung là, ương
  nếuxuốngkhông có một
  Là sự chuyển giao quyền hạn và các nhiệm vụ chức năng từ cấp trung các địa phương.
  Ngày nhận phản biện: 19/10/2019 sự phân quyền thích đáng1 về tài khóa, sự tự chủ nói
  Ngày chấp nhận đăng: 23/10/2019 chung của các địa phương là khó lòng đạt được, và
  do đó, sự phân quyền giữa trung ương và địa phương
  1. Một số khía cạnh lý thuyết của vấn đề phân không thể đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Tuy nhiên,
  cấp tài khóa để có được một sự phân cấp tài khóa hợp lý, câu hỏi
  Trong hơn hai thập kỷ qua, hơn 80 nước trên thế đặt ra là những yếu tố nào quyết định đến việc phân
  giới, bao gồm các nước OECD, không ngừng tiến cấp này.
  hành các cải cách về phân cấp tài khóa trong nỗ lực Trước hết có thể khẳng định, phân cấp tài khóa
  cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả khu vực công phải tương thích với phân cấp hành chính. Tuy nhiên,
  nói chung và hiệu quả điều hành kinh tế xã hội nói 1
  Là sự chuyển giao quyền hạn và các nhiệm vụ chức năng từ
  riêng (OECD 2019, Chatry, 2017). Phân cấp tài khóa cấp trung ương xuống các địa phương.

  * Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  58 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

 2. Soá 11 (196) – 2019 TAØI CHÍNH VÓ MOÂ

  vấn đề đặt ra là thế nào là một sự tương thích tối ưu, địa điểm sinh sống để thụ hưởng hàng hóa công như
  hay phân cấp đến mức nào là tối ưu giữa các cấp chính mong muốn, hay việc người dân luôn nhận được
  quyền? Ở một khía cạnh quan trọng, câu hỏi đó là về thông tin đầy đủ (về thuế cũng như dịch vụ được thụ
  vai trò và trách nhiệm của trung ương, địa phương hưởng) cho các quyết định của mình, v.v… và các giả
  trong việc cung cấp các hàng hóa công. Khía cạnh định này không phải bao giờ cũng đúng trong thực tế,
  này ngày càng thể hiện sự quan trọng ở Việt Nam, mô hình Tiebout vẫn là một điểm chuẩn3 trên thế giới
  khi chính phủ đang không ngừng cải cách theo hướng khi tiếp cận vấn đề phân cấp tài khóa4.
  phục vụ và kiến tạo, theo đó, ý kiến và sự tham gia Mô hình này cũng mang lại những hàm ý quan
  của công dân là những thành tố quan trọng trong việc trọng về các yếu tố quyết định để xác định mức độ
  đánh gia chất lượng của chính quyền các cấp cũng phân cấp tài khóa tối ưu. Đối với các trường hợp cụ
  như chính sách nói chung. thể (quốc gia, địa phương), cần các phân tích định
  Mô hình Tiebout và hàm ý về mô hình phân cấp lượng cụ thể, nhưng tựu trung lại, mô hình này đề
  tối ưu xuất 03 yếu tố chủ yếu.
  Mô hình Tiebout là một mô hình kinh điển để Thứ nhất, là mối liên hệ giữa thuế và lợi ích. Theo
  hiểu và giải thích về vai trò của các cấp chính quyền đó, những hàng hóa, dịch vụ nào mà người dân thấy
  trong việc cung cấp hàng hóa công: Làm sao để nhà mối liên hệ giữa thuế – lợi ích cho bản thân họ càng
  nước cung cấp hàng hóa công công một cách hiệu lớn thì càng nên phân quyền cho địa phương, ví dụ
  quả nhất? Mô hình này và phiên bản mở rộng của nó việc sửa chữa đường xá, cầu cống, cơ sở hạ tầng địa
  (mô hình Musgrave-Oates-Tiebout (Gruber 2016)) phương. Tương tự, các hàng hóa dịch vụ công mà
  Giả định rằng, thị trường hiệu quả, mô hình chỉ ra mối liên hệ này yếu, ví dụ như chính sách trợ cấp
  rằng, các yếu tố thị trường là mua sắm và cạnh tranh người nghèo, người thu nhập thấp nói chung, nên
  là các yếu tố cần bổ sung để đảm bảo tính tối ưu trong thuộc thẩm quyền của trung ương.
  cung cấp hàng hóa công. Đây là những nhận thức đã Thứ hai, đó là mức độ tạo ra ảnh hưởng ngoại ứng,
  trở thành phổ quát, và cũng chính là tiếp cận căn bản hiệu ứng tràn tích cực của hàng hóa dịch vụ công mà
  đối với vấn đề chính quyền trung ương nên làm gì và một địa phương cung cấp. Thông thường, khi hàng
  chính quyền địa phương nên làm gì. hóa, dịch vụ công một địa phương cung cấp tạo ra
  Quả thật, nhìn chung hàng hóa công thiếu “tính các ảnh hưởng ngoại hiện lớn, địa phương có xu thế
  mua sắm” và “cạnh tranh” ở các mức độ khác nhau; cung cấp hạn chế hàng hóa đó. Do vậy, chính quyền
  tức là người dân không có hoặc thiếu quyền lựa chọn trung ương (hoặc cấp cao hơn nói chung) cần đóng
  đối với các hàng hóa này. Ví dụ, người dân gần như vai trò thúc đẩy địa phương cung cấp hàng hóa, dịch
  không có nhiều quyền lựa chọn đối với các dịch vụ công này.
  vụ quốc phòng, an ninh, nhưng có thể có tiếng nói Thứ ba, là tính hiệu suất theo quy mô của hàng
  hơn với các dịch vụ khác như y tế, giáo dục, và môi hóa công; theo đó, những hàng hóa dịch vụ công như
  trường. Khi tính “cạnh tranh” của các hàng hóa cao quốc phòng cần được triển khai từ trung ương để tối
  hơn, hiệu quả cũng cao hơn; và có thể nhận thấy, khi ưu chi phí.
  hàng hóa công được cung cấp bởi chính quyền trung
  Mốt số vấn đề cần lưu ý đối với phân cấp tài khóa
  ương, tính “cạnh tranh” và “mua sắm” của hàng hóa,
  dịch vụ hạn chế hơn, bởi “nhu cầu” của người dân Bên cạnh những phân tích trên cơ sở mô hình ở
  khó để được “lắng nghe” bởi các nhà cung cấp hàng trên, từ khía cạnh lý thuyết, việc phân cấp được cho là
  hóa, dịch vụ (chính phủ)2. Nhận định đó cũng có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng đồng thời tiềm ẩn nhiều
  dẫn đến kết luận rằng, khi hàng hóa công nói chung rủi ro. Những lợi ích của việc phân cấp tài khóa đã
  có thể được cung cấp bởi chính quyền địa phương, được đề cập nhiều có thể kể đến việc nâng cao hiệu
  tính “cạnh tranh” có thể được cải thiện, và do vậy quả (kinh tế, quản trị), nâng cao tính giải trình về mặt
  hiệu quả được cải thiện. Đây là điểm khởi đầu, cũng tài chính cũng như hành chính, và nâng cao hiệu lực.
  là điểm căn bản trong việc xác định cấp chính quyền 3
  “Chuẩn” theo nghĩa, đây là một khung cơ bản để bắt đầu tiến
  nào cung cấp hàng hóa dịch vụ công nào. hành phân tích.
  4
  Một số vấn đề khác với mô hình này bao gồm nó yêu cầu mức
  Mặc dù mô hình Tiebout dựa trên các giả định
  đóng góp giống nhau (lum-sum tax) từ các công dân cho hàng
  quan trọng như việc người dân có thể tự do lựa chọn hóa công, bất kể thu nhập của họ thế nào; và mô hình này
  2
  Hoặc do “tập khách hàng” lớn hơn và do vậy tiếng nói mỗi cũng không tính đến “hiệu ứng tràn/ảnh hưởng ngoại hiện”
  “khách hàng” hạn chế hơn; hoặc do cấp trung ương khó tiếp của hàng hàng hóa công một địa phưởng cung cấp lên các địa
  cận hơn để phản hồi về hàng hóa, dịch vụ công. phương lân cận.

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 59

 3. TAØI CHÍNH VÓ MOÂ Soá 11 (196) – 2019

  Ngược lại, việc xây dựng một mô hình phân cấp + Giáo dục đại học/trường đại học, thị trường lao
  tài khóa không hợp lý có thể dẫn dẫn đến một số hậu động, người tị nạn và người nhập cư
  quả sau. + Mạng lưới đường bộ quốc gia, đường sắt, vấn đề
  Thứ nhất, tạo ra bất ổn vĩ mô do vai trò kiểm nông nghiệp, vấn đề môi trường
  soát các nguồn lực công của chính quyền trung ương + Cảnh sát, tòa án, nhà tù, lực lượng vũ trang,
  không hợp lý. chính sách đối ngoại
  Thứ hai, đầu tư vào cơ sở hạ tầng xã hội giảm, do + Dịch vụ xã hội chuyên ngành
  chính quyền địa phương phải tự hách toán chị phí khi Chính quyền hạt phục trách
  thực hiện các đầu tư vào các dịch vụ công và hạ tầng
  + Trung học phổ thông
  xã hội nói chung.
  + Phát triển khu vực
  Thứ ba, tạo ra bất bình đẳng và xung đột giữa các
  địa phương do bản chất các địa phương vốn dĩ khác + Đường quận và giao thông công cộng
  nhau về nguồn lực tự nhiên, hoạt động kinh tế, quy + Khu vực quy hoạch phát triển kinh doanh
  mô, dân số, và tiềm lực tạo doanh thu. + Văn hóa (bảo tàng, thư viện, thể thao)
  Và thứ tư, gia tăng tham nhũng do áp lực từ giới + Di sản văn hóa
  tinh hoa và các nhóm lợi ích địa phương. + Vấn đề môi trường
  2. Mô hình Na Uy (Mô hình Nordic) Chính quyền thành phố phụ trách:
  Khu vực công Na Uy + Trường tiểu học và trung học cơ sở
  Chính trị của Na Uy diễn ra trong khuôn khổ của + Trường mầm non
  một đại biểu quốc hội theo chế độ quân chủ lập hiến + Chăm sóc sức khỏe ban đầu
  dân chủ. Quyền hành pháp được thực hiện bởi Hội
  + Chăm sóc người già và người tàn tật, các dịch
  đồng Nhà nước, nội các, do Thủ tướng Na Uy lãnh
  vụ xã hội
  đạo. Quyền lập pháp được trao cho cả chính phủ và
  cơ quan lập pháp, Storting, được bầu trong một hệ + Quy hoạch địa phương, vấn đề nông nghiệp, vấn
  thống đa đảng. Tư pháp độc lập với ngành hành pháp đề môi trường, đường xá địa phương, bến cảng
  và lập pháp. + Cấp nước, vệ sinh và cống rãnh
  Na Uy cũng như các quốc gia Bắc Âu khác đã + Phát triển văn hóa và kinh doanh
  phát triển các xã hội dựa trên các giá trị bình đẳng Mô hình phân cấp tài khóa
  mạnh mẽ. Công dân chịu mức thuế cao để trả cho Mô hình Tiebout về phân cấp chính quyền và tài
  các dịch vụ phúc lợi công cộng như chăm sóc sức khóa lấy vai trò của hàng hóa công, sự dịch chuyển
  khỏe, giáo dục, dịch vụ xã hội và chăm sóc người cao của người dân và thuế – lợi ích làm các tham số trung
  tuổi. Tuy nhiên, tài chính công của họ thuộc loại lành tâm. Mô hình và mục tiêu nhà nước phúc lợi của Na
  mạnh nhất trong OECD với thặng dư trên tài khoản Uy quyết định tính chất của mô hình phân cấp tài
  chung của chính phủ. khóa Na Uy (Lars-Erik Borge and Jorn Rattso 2013),
  Mục tiêu quốc gia là cung cấp một mức độ cao và tiếp cận Tiebout tương đối khác so với tiếp cận của
  các dịch vụ với tiêu chuẩn bình đẳng cho công dân ở các nước Bắc Âu nói chung và Na Uy nói riêng đối
  mọi miền đất nước. Theo truyền thống, có sự hỗ trợ với vấn đề phân cấp tài khóa ở mấy điểm. Thứ nhất,
  chính trị rộng rãi cho vấn đề này trong Quốc hội, mặc chính quyền địa phương ở Na Uy chịu trách nhiệm về
  dù có sự khác biệt giữa các đảng chính trị về cách đạt các dịch vụ phúc lợi với tính tái phân phối cao; và chi
  được mục tiêu. tiêu hàng hóa công thường chiếm một phần tương đối
  nhỏ trong tổng chi tiêu. Thứ hai, mức độ di chuyển
  Có ba cấp chính quyền trong hệ thống chính trị
  chỗ ở của dân cư thấp. Thứ ba, nguồn chi có tính tập
  Na Uy: Chính quyền trung ương (bao gồm 18 Bộ), 19
  trung cao và chủ yếu từ các khoản tài trợ của chính
  chính quyền khu vực (hạt) và 428 chính quyền thành
  phủ trung ương cũng như chia sẻ giữa chính quyền
  phố. Trong đó:
  trung ương và địa phương các khoản thu. Mô hình
  Chính quyền Trung ương phụ trách: Na Uy (và Bắc Âu nói chung) có tính phân cấp hành
  + Chương trình bảo hiểm quốc gia chính; nghĩa là phân cấp hành chính làm căn bản, và
  + Dịch vụ y tế chuyên khoa (bệnh viện) phân cấp tài khóa được thiết kế theo đó.

  60 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

 4. cấp tài khóa Na Uy (Lars-Erik Borge and Jorn Rattso 2013), và tiếp cận Tiebout tương
  đối khác so với tiếp cận của các nước Bắc Âu nói chung và Na Uy nói riêng đối với
  vấn đề phân cấp tài khóa ở mấy điểm. Thứ nhất, chính quyền địa phương ở Na Uy
  chịu trách nhiệm về các dịch vụ phúc lợi với tính tái phân phối cao; và chi tiêu hàng
  hóa công thường chiếm một phần tương đối nhỏ trong tổng chi tiêu. Thứ hai, mức độ
  di chuyển chỗ ở của dân cư thấp. Thứ ba, nguồn chi có tính tập trung cao và chủ yếu
  từ các khoản tài trợ của chính phủ trung ương cũng như chia sẻ giữa chính quyền
  Soá 11 (196) – 2019
  trung ương và địa phương các khoản thu. Mô hình Na Uy (và Bắc Âu nói chung) có
  TAØI CHÍNH VÓ MOÂ
  tính phân cấp hành chính; nghĩa là phân cấp hành chính làm căn bản, và phân cấp tài
  khóa được thiết kế theo đó.

  Bảng 2: Chi tiêu công và chi tiêu công địa phương Na Uy (2016) vực này khiêm tốn hơn. Tổng đầu tư công của chính
  quyền địa phương ở Na Uy chiếm 41,6% tổng đầu tư
  Chi tiêu công
  công và 12,9% tổng chi tiêu địa phương. Và đối với
  Tỷ USD Đầu người % GDP
  156,5 29.881 50,80%
  đầu tư công, các khoản dành cho danh mục “khác”,
  Chi tiêu công địa phương
  kinh tế, và môi trường chiếm gần 60% tổng mức đầu
  Tỷ USD $ Đầu người % GDP % Tổng chi tiêu công tư. Điều này có thể do cơ sở hạ tầng cho các dịch vụ
  51,9 9.915 16,9 33,20% Bảng 5: Thu phúc
  ngân sách lợi(2016)
  đã tương đối ổn định, và do vậy không đòi
  hỏi các khoản đầu tư hàng năm lớn nữa.
  Số liệu trong các bảng trong bài Thu ngân sách
  Thu ngân sách của Na Uy
  Số liệu trong các bảng trong bài viết này được thu thập vàTỷ xửUSDlý từ Bảng Đầucáo
  Báo người
  5: về($)
  Thu ngân sách% GDP (2016)
  chínhviết
  quyềnnày đượccácthu
  địa phương thập
  nước OECD: vàDữxửliệulýchính, từ bản 168,82018 (OECD 32.231 2018). 54,80% đạt 168,8 tỷ USD (2016, Bảng
  Các sốBáo cáo bài
  liệu trong vềviết
  chính
  chứngquyền
  minh cácđịa phương
  đặc điểm chi tiêu công địa phương củaThu Na
  Thungân
  từ thuế
  sách
  5), trong đó thu từ thuế chiếm
  Uy mà chúng ta đề cập ở trên. Bảng 2 cho thấy, chi tiêu công Tỷ của Na Uy chiếm hơn
  các nước OECD: Dữ liệu chính, bản Tỷ USD
  50% GDP, thuộc hàng cao trong các nước OECD (trung bình 40% cho OECD 35).
  USD Đầu Đầungười
  người(USD)
  ($) %% GDP
  GDP % Tổng thu
  51,60% tổng thu. Thu ngân
  2018 (OECD 2018). Các số liệu trong 87,1
  168,8 16.629
  32.231 28,30%
  54,80% 51,60%
  sách địa phương là 50,7 tỷ
  Thu từ thuế
  bài viết chứng minh các5 đặcThu điểm
  ngân sáchTỷcủa USD Na Uy Đầuđạt 168.8
  người tỷ USD
  (USD) % (2016,
  GDP Bảng % Tổng 5), thu
  trong đó USDthu từ(16,5%
  thuế GDP và 30,10%
  chi tiêu công địa phương củachiếm Na51.60%Uy tổng87,1 thu. Thu ngân sách địa phương
  16.629 28,30%
  là 50.751,60%
  tỷ USD (16.5% GDP và
  tổng thu ngân sách cả nước.
  30.10% tổng thu ngân sách cả nước.
  mà chúng ta đề cập ở trên. Bảng
  2 cho thấy, chi tiêu công củachiếm Thu ngân sách của Na Uy đạt 168.8 tỷ USD (2016, Bảng 5), trong đó thu từ thuế
  Na Bảng 6 cũng cho cho
  Bảng 6: Thu ngân sách địa phương (2016)
  Uy chiếm hơn 50% GDP, thuộc
  51.60% tổng thu. Thu ngân sách địa phương là 50.7 tỷ USD (16.5% GDP ta vàthấy tính tập trung
  30.10% tổng thu ngân sách cả nước.
  hàng cao trong các nước OECD Tỷ USD USD Đầu Thu ngân sách địa phương trong phân cấp thu ngân
  (trung bình 40% cho OECD 35).
  Bảng 6: Thu người
  ngân sách % GDP % Tổng(2016)
  địa phương thu sách: Chính quyền địa
  50,7 9.688 16.50% 30.10%
  Chi tiêu công của các địa phương ThuNguồn
  ngânthu
  sách địa phương
  địa phương
  phương nhận gần 46%
  chiếm gần 33% tổng chi tiêu công TỷThuế USD TrợUSD cấp và Đầuchuyển
  ngườigiao % Phí GDP %Thu Tổngnhậpthu Đóng góp tổng nguồn thu của mình
  của nước này, thấp hơn mức trung 38,20% 50,7 từ trung
  9.688ương 16.50% từ tài sản
  30.10% xã hôi từ các khoản tài trợ và
  45,70% 12,70%
  phương 3,40% 0,00%
  bình 40% của các nước OECD
  Nguồn thu địa chuyển giao từ chính
  Phí trong phân cấp thu ngân sách: quyền Chính trung ương. Trong
  Trợ cấp và chuyển giao Thu nhập Đóng góp
  Thuế cho cho ta thấy tính tập trung
  (35 nước). Bảng 6 cũng từ trung ương từ tài sản xã hôi
  quyền địa 38,20% phương nhận gần 46% tổng các
  45,70%
  nguồn khoản
  12,70%
  thu của3,40% chính
  mình từ cácquyền
  0,00% địa phương tự thu, khoảng
  khoản tài trợ và
  Bảng 3 làm rõ các khoản chuyển chi tiêu giaochính
  từ chínhcủa quyền chính
  trung ương. Trong các khoản chính quyền địa phương tự
  38% là từ thuế và gần 13% là từ các khoản phí. Như
  thu, khoảng 38% là từ thuế, và gần 13% là từ các khoản phí. Như vậy, có thể khẳng
  quyền địa phương: Chi tiêu có các6dịch
  Bảng cũng cho vụcho phú
  định, phân cấp nguồn thu trong phân cấp
  ta cthấylợitính tậpvậy,
  trung trong phân cấp thu ngân sách: Chính
  có của
  tài khóa thểNakhẳng
  Uy là tương định,đối phân
  hạn chế.cấp nguồn thu trong
  bao gồm giáo dục (24,10%),quyền y
  Đối tế
  với
  địa phương nhận gần 46% tổng nguồn thu của mình từ các khoản tài trợ và
  (13,80%),
  Na Uy, tiếp cậndịch này một
  chuyển giao từ chính quyền trung ương. Trong các
  vụphần làphânmột công cấp tài chính
  cụ kiểm
  khoản khóa
  soát quốc của
  quyền
  gia, Na Uytựlàlà tương đối hạn chế.
  một phần
  địa phương
  chung (8,5%), và các khoảnthu, bảo
  để đáp trợ
  ứng mục xã hội
  tiêu (28,6%)
  cân bằng trong cung cấp các dịch vụ phúc lợi trên phạm vi toàn
  khoảng 38% là từ thuế, và gần 13%Đối
  đặt ra làvớiphúcNa Uy, hội tiếp
  là từ các khoản phí. Như vậy,cận này
  có thể khẳngmột phần là một công
  Chi tiêu công của các địa phương chiếm gầnđịnh, quốc,
  33% phân cụ thểchitrong
  tổng bối cảnh mục tiêu lợi xã được cung cấp công
  chiếm phần lớn chi tiêu địa bằng phương, cấp tiêu công thucủa nước này,cấp
  lập hơn 75% tổng
  nguồn trong phân tài khóa của Na Uy là tương đối hạn chế.
  Đối với Na Uy, tiếp cận này một phần là một công cụ kiểm soát quốc gia, một phần là là để đáp ứng mục
  cụ kiểm soát quốc gia,
  thấp hơn mức trung bình 40% của các nước OECD độcnước).
  (35 với mức thu nhập của người dân và doanh thu từ thuế củamột
  các đơnphần
  vị
  chi tiêu, và 12,1% GDP. Các khoản hành chính
  để đáp ứng chi tiêu
  khác
  mục tiêu khác
  nhau có thể(bao khác nhau, và có những đơn vị hành chính sẽ không đảm
  cân bằng trong cung tiêu cân bằng trong cung cấp các dịch vụ phúc lợi trên
  cấp các dịch vụ phúc lợi trên phạm vi toàn
  bảo nguồn thu.
  gồm hàng hóa công như quốc quốc,phòng, an luận
  cụ thể trong
  3.theo
  Mộtlĩnh số kết
  ninh,
  bối cảnh v.v…)
  mục tiêu đặt ra là phúc lợi xã hội được cung cấp công
  và gợi ý tiếp cận phạm vi toàn quốc, cụ thể trong bối cảnh mục tiêu đặt
  Bảng 3: Chi tiêu công địa phương vực (2016)
  chỉ chiếm 15% tổng chi tiêu địaviết
  Bài phương
  này phân tích và hai
  hành chính khác nhau có thể khác nhau, ra
  2,5%
  bằng độc lập với mức thu nhập của người dân và doanh thu từ thuế của các đơn vị
  tiếp cận đối với
  và có lànhững
  vấnphúc đơnlợi
  đề phân xãtàichính
  cấp
  vị hành hội
  khóa:được
  sẽ khôngcung
  một tiếp cận cấp công bằng độc
  đảm
  GDP cảChinước. lý thuyết theo mô hình Tiebout và một tiếp cận thực tiễn của mô hình Na Uy và Bắc
  của mô hình Tiebout là việc phân cấp cung cấp hàng hóa dân và doanh thu từ
  lập với mức thu nhập của người
  tiêu công theo lĩnh vực (% Tổng chi tiêu
  bảo nguồn thu. địa phương)
  Giáo dục Bảo trợ xã hội Dịch vụ chungÂu.3.Thông Y tế sốđiệp
  Một Kinh
  kết
  trọng
  tế và
  luận
  tâmKhác
  gợi ýnướctiếp này,
  cận
  Chi tiêu Mặc
  công của dù cáctổng chi
  địa phương tiêu
  chiếm cho
  gầncông
  33%cácvềtổngdịch
  địa chi vụ
  tiêu
  phương cóphục
  công tănglợi
  thểcủa hiệu quả, thuế
  nhưng của cácđược
  để đạt đơn mức vịđộhành chính
  phân cấp tối ưukhác nhau có thể khác
  thấp hơn 24,10%
  mức trung bình 28,60%
  40% của các8,50%nước OECD Bài (35viết
  13,80% này9,70%
  nước). phân tích hai tiếp cận đối với vấn đề phân cấp tài khóa: một tiếp cận
  15,30%
  của địa phương lớn, chi đầu và
  lý tưquyết
  thuyết
  Chi tiêu công theo lĩnh vực (% GDP)côngđịnh
  theo trong
  những
  mô hình các
  hàng hóa
  Tiebout lĩnh
  công

  nào
  một
  nên phân cấp cần xem xét các yếu tố bao gồm
  nhau,
  tiếp cận và
  thực có
  tiễn những
  của mô đơn
  hình Na vị
  Uy hành
  và Bắc chính sẽ không đảm
  mối quan hệ giữa thuế và lợi ích mang lại cho người dân, khả năng tạo ngoại ứng tích
  3,90% 4,60% 1,40% Âu. Thông 2,20% điệp1,60% trọng tâm 2,50%của mô hình bảo Tiebout nguồn
  là việc thu.
  phân cấp cung cấp hàng hóa
  Bảng 3: Chi tiêu công địa phương công theovề địa phương
  lĩnh có thể tăng hiệu quả, nhưng để đạt được mức độ phân cấp tối ưu
  vực (2016)
  và quyết định những hàng hóa công nào nên7 phân 3. Mộtcấp cần sốxemkếtxétluận
  các yếuvà gợigồm
  tố bao ý tiếp cận
  mối quanquyền hệ giữa thuế và lợiChi ích tiêu
  mangcólại cho người dân, khả năng tạo ngoại ứng tích
  Bảng 3 làm Chi
  các dịch Giáo
  vụ phúc
  rõ các khoản chi tiêu chính của chính
  tiêu công theo lĩnh vực (% Tổng chi tiêu địa phương)
  lợi bao
  địa phương:
  Bài viết này phân tích hai tiếp cận đối với vấn đề
  dục Bảo trợ xãgồm
  hội giáo
  Dịch dục (24,10%),Y ytế tế (13,80%),
  vụ chung Kinh tế dịch Khác vụ chung
  (8,5%), và24,10%
  các khoản bảo trợ xã hội (28.6%)
  28,60% 8,50%
  chiếm13,80%
  phần lớn chi tiêu địa phương, hơn 7
  9,70% 15,30%
  phân cấp tài khóa: một tiếp cận lý thuyết theo mô
  75% tổng chi tiêu, và 12,1% GDP. Các khoản chi tiêu khác (bao gồm hàng hóa công hình Tiebout và một tiếp cận thực tiễn của mô hình
  Chi tiêu công theo lĩnh vực (% GDP)
  như quốc phòng, an ninh, v.v…) chỉ chiếm 15% tổng chi tiêu địa phương và 2,5%
  GDP cả nước. 3,90% 4,60% 1,40% 2,20% 1,60% 2,50% Na Uy và Bắc Âu. Thông điệp trọng tâm của mô hình
  Tiebout là việc phân cấp cung cấp hàng hóa công về
  Bảng 3 làm rõ các khoản chi tiêu chính của chính quyền địa phương: Chi tiêu có địa phương có thể tăng hiệu quả, nhưng để đạt được
  Bảng 4: Đầu tư công địa phương (2016)

  các dịch vụ phúc lợi bao gồm giáo dục (24,10%), y tế (13,80%), dịch vụ chung mức độ phân cấp tối ưu và quyết định những hàng
  Đầu tư công địa phương
  (8,5%), và các khoản bảo trợ xã hội (28.6%) chiếm phần lớn chi tiêu địa phương, hơn hóa công nào nên phân cấp cần xem xét các yếu tố
  $ đầu % Tổng chi tiêu % Tổng
  75% tổngTỷchi USD và 12,1%%GDP.
  tiêu, người GDP Các khoản chi tiêu khác (bao gồm hàng hóa công
  như quốc phòng, an ninh, v.v…) chỉ chiếm 15% tổng chi tiêu địa phương và 2,5% bao gồm mối quan hệ giữa thuế và lợi ích mang lại
  địa phương đầu tư công
  6,70% 1.280 2,20% 12,90% 41,60%
  GDP cả nước.
  Đầu tư công theo lĩnh vực
  cho người dân, khả năng tạo ngoại ứng tích cực của
  Dịch vụ Nhà ở và tiện ích hàng hóa công, và tính chất năng suất theo quy mô
  Kinh tế GiáoBảng dục 4: Đầu tư công địa phươngMôi (2016)
  trường Khác
  chung cộng đồng của hàng hóa. Mô hình này cũng đặt ra tính đồng bộ
  20,70% 26,80% 1,50% Đầu tư công14,00%
  địa phương 12,10% 24,90%
  trong việc tự chủ trong thu chi của cấp địa phương.
  $ đầu % Tổng chi tiêu % Tổng
  Tỷ USD % GDP
  người địa phương đầu tư công Xem tiếp trang 66
  Mặc dù6,70%
  tổng chi 1.280
  tiêu cho các dịch vụ phục
  2,20%
  lợi của địa phương
  12,90% 41,60%
  lớn, chi đầu tư công
  trong các lĩnh vực này khiêm tốn hơn. Tổng đầu tư công của chính quyền địa phương
  Đầu tư công theo lĩnh vực
  ở Na Uy chiếm 41,6% tổng đầu tư công và 12,9% tổng chi tiêu địa phương. Và đối
  với đầu tưKinh
  công,
  tế các khoản
  Giáo
  Dịch vụ Nhà ở và tiện ích
  dục dành cho danh mục “khác”, kinh
  chung cộng đồng
  tế, và môiKhác
  Môi trường Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 61
  trường chiếm
  gần 60% tổng mức đầu tư. Điều này có thể do cơ sở hạ tầng cho các dịch vụ phúc lợi
  20,70% 26,80% 1,50% 14,00% 12,10% 24,90%
  đã tương đối ổn định, và do vậy không đòi hỏi các khoản đầu tư hàng năm lớn nữa.

Download tài liệu Phân cấp tài khóa: Mô hình lý thuyết và thực tiễn nhà nước phúc lợi Na Uy File Word, PDF về máy