[Download] Tải Những vấn đề cơ bản về Lý thuyết kiểm toán: Phần 2 – Tải về File Word, PDF

Những vấn đề cơ bản về Lý thuyết kiểm toán: Phần 2

Những vấn đề cơ bản về Lý thuyết kiểm toán: Phần 2
Nội dung Text: Những vấn đề cơ bản về Lý thuyết kiểm toán: Phần 2

Download


Phần 2 giáo trình Lý thuyết kiểm toán cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát, phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán, tổ chức và quản lý kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Những vấn đề cơ bản về Lý thuyết kiểm toán: Phần 2 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Những vấn đề cơ bản về Lý thuyết kiểm toán: Phần 2 File Word, PDF về máy

Những vấn đề cơ bản về Lý thuyết kiểm toán: Phần 2

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Những vấn đề cơ bản về Lý thuyết kiểm toán: Phần 2

 1. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 2. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 3. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 4. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 5. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 6. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 7. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 8. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 9. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 10. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 11. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 12. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 13. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 14. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 15. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 16. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 17. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 18. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 19. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012
 20. 113.176.133.182 downloaded 27- GiaoTrinh Lythuyet KiemToan.pdf at Thu Jul 05 19:26:11 ICT 2012

Download tài liệu Những vấn đề cơ bản về Lý thuyết kiểm toán: Phần 2 File Word, PDF về máy