[Download] Tải Những điều kiện và điều khoản chung cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

Những điều kiện và điều khoản chung cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Những điều kiện và điều khoản chung cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp
Nội dung Text: Những điều kiện và điều khoản chung cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Download


Tài liệu này cung cấp các thông tin những điều kiện và điều khoản chung cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp bao gồm sự không đồng nhất và giải thích; các điều kiện tiên quyết; khoản ứng vay, hoàn trả và thanh toán trước hạn, bằng chứng nợ, cam đoan và bảo đảm, lãi phạt, chuyển nhượng và chuyển giao, hậm trễ và quyền từ bỏ; các biện pháp xử lý cộng dồn…

Bạn đang xem: [Download] Tải Những điều kiện và điều khoản chung cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Những điều kiện và điều khoản chung cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp File Word, PDF về máy

Những điều kiện và điều khoản chung cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Những điều kiện và điều khoản chung cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp

 1. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  CTBC BANK CO., LTD.

  CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG
  Về Cấp Hạn Mức Tín Dụng cho Khách Hàng Doanh Nghiệp
  GENERAL TERMS AND CONDITIONS
  For Credit Line Extension Applicable to Corporate Borrowers

  Branch Ho Chi Minh City Branch

  Customer’s name

  Date for signing

  1 – –

 2. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Phụ Lục số 01
  Schedule 01

  NGÂN HÀNG TNHH CTBC – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  CTBC BANK CO., LTD. – HO CHI MINH CITY BRANCH

  NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG
  CẤP HẠN MỨC TÍN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  GENERAL TERMS AND CONDITIONS
  FOR CREDIT LINE EXTENSION APPLICABLE TO CORPORATE BORROWERS

  2 – –

 3. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  MỤC LỤC
  TABLE OF CONTENTS

  Trang/Page
  Định Nghĩa: ………………………………………………………………………………………………………………. 5
  Interpretation: …………………………………………………………………………………………………………… 5

  I) Sự không đồng nhất và giải thích: ………………………………………………………………………… 10
  Inconsistency and interpretation: ………………………………………………………………………… 10

  II) Các Điều Kiện Tiên Quyết ………………………………………………………………………………. 11
  Conditions Precedent: ……………………………………………………………………………………… 11

  III) Khoản Ứng Vay ……………………………………………………………………………………………… 11
  Advance: ……………………………………………………………………………………………………….. 11

  IV) Lãi ………………………………………………………………………………………………………………… 11
  Interest:…………………………………………………………………………………………………………. 11

  V) Hoàn Trả và Thanh Toán Trước Hạn: ………………………………………………………………. 13
  Repayment and Prepayment: …………………………………………………………………………….. 13

  VI) Bằng Chứng Nợ ……………………………………………………………………………………………… 16
  Evidence of Debt: …………………………………………………………………………………………… 16

  VII) Cam Đoan và Bảo Đảm …………………………………………………………………………………… 16
  Representation and Warranties:……………………………………………………………………….. 16

  VIII) Cam Kết …………………………………………………………………………………………………….. 18
  Undertaking:……………………………………………………………………………………………….. 18

  IX) Vi Phạm ………………………………………………………………………………………………………… 25
  Default ………………………………………………………………………………………………………….. 25

  X) Lãi Phạt …………………………………………………………………………………………………………. 29
  Default Interest ………………………………………………………………………………………………. 29

  XI) Bồi Hoàn, Bù Trừ …………………………………………………………………………………………… 29
  Indemnity, Set-off ……………………………………………………………………………………………. 29

  XII) Thuế, Phí và Chi Phí ……………………………………………………………………………………….. 30
  Tax, Fees and Expenses…………………………………………………………………………………… 30

  XIII) Chuyển nhượng và chuyển giao ……………………………………………………………………. 31
  Assignments and Transfers: ………………………………………………………………………….. 31

  XIV) Tiết lộ thông tin…………………………………………………………………………………………… 31
  Disclosure of Information: …………………………………………………………………………… 31

  XV) Chậm Trễ và Quyền Từ Bỏ; Các Biện Pháp Xử lý Cộng dồn……………………………….. 32
  Delays and Waivers; Cumulative Rights ……………………………………………………………. 32

  3 – –

 4. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  XVI) Vô hiệu từng phần……………………………………………………………………………………….. 32
  Partial Invalidity: ……………………………………………………………………………………….. 32

  XVII) Thông Báo………………………………………………………………………………………………….. 33
  Notices ……………………………………………………………………………………………………… 33

  XVIII) Ngôn ngữ ………………………………………………………………………………………………… 33
  Language …………………………………………………………………………………………………. 33

  XIX) Ủy quyền ……………………………………………………………………………………………………. 33
  Authorization ………………………………………………………………………………………………. 33

  XX) Tồn tại; Ảnh hưởng Ràng buộc ………………………………………………………………………… 33
  Survival; Binding Effect …………………………………………………………………………………. 33

  XXI) Không Chịu trách nhiệm ………………………………………………………………………………. 34
  Disclaimer …………………………………………………………………………………………………. 34

  XXII) Thay đổi trong Quản lý ………………………………………………………………………………… 34
  Change in Management ……………………………………………………………………………….. 34

  XXIII) Luật Điều Chỉnh và Thẩm Quyền Tài Phán …………………………………………………. 34
  Governing Law and Jurisdiction ………………………………………………………………… 34

  4 – –

 5. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Định Nghĩa:
  Interpretation:

  “Thế Chấp Tài Khoản Ngân Hàng”, nếu có, có nghĩa là thế chấp được ký kết hoặc sẽ ký kết giữa
  Bên Vay và Ngân Hàng theo đó Bên Vay xác lập biện pháp thế chấp với thứ tự ưu tiên cao nhất đối
  với các tài khoản của Bên Vay mở tại Ngân Hàng để đảm bảo việc thanh toán, thực hiện và hoàn
  thành đúng hạn các nghĩa vụ của Bên Vay đối với Ngân hàng.
  “Account Mortgage”, if any, means the mortgage executed or to be executed by the Borrower and the
  Bank in which the Borrower gives a first priority mortgage over its accounts opened with the Bank in
  favor of the Bank for securing the due payment, performance and discharge of the Borrower’s
  obligations to the Bank;

  “Khoản Ứng Vay” có nghĩa là khoản ứng vay được hoặc sẽ được Ngân Hàng thực hiện theo Hợp
  Đồng;
  “Advance” means an advance made or to be made by the Bank under the Agreement;

  “Thời Hạn Khoản Ứng Vay” có nghĩa là thời hạn được Ngân Hàng xác định trong Thư Tín Dụng
  theo đó, Khoản Ứng Vay có liên quan sẽ phải được Bên Vay hoàn trả cho Ngân Hàng;
  “Advance Tenor” means the tenor determined by the Bank in the Facility Letter, in which the relevant
  Advance shall be repaid by the Borrower to the Bank;

  “Hợp Đồng” có nghĩa là Những Điều Khoản và Điều Kiện Chung này, từng Thư Tín Dụng, từng Đề
  Nghị Rút Vốn Vay và bất kỳ thoả thuận/hợp đồng nào khác liên quan đến Khoản Tín Dụng do người
  đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện có thẩm quyền của các bên ký kết tại từng thời điểm;
  “Agreement” means these General Terms and Conditions, each Facility Letter, each Application for
  Utilization of Credit Line and any agreement/contract in relation to the Facility signed by the legal
  representative or the duly authorised persons for the respective parties;

  “Đề Nghị Rút Vốn Vay” có nghĩa là Đề Nghị Rút Vốn Vay với nội dung và hình thức theo quy định
  hoặc thỏa mãn yêu cầu của Ngân Hàng do đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ
  của Bên Vay ký thay mặt Bên Vay và Ngân Hàng phải nhận được Đề Nghị Rút Vốn Vay trong khoảng
  thời gian nhất định, do Ngân Hàng quy định, trước ngày bất kỳ một Khoản Ứng Vay nào được rút vốn.
  “Application for Utilization of Credit Line” means an application for utilization of credit line in form
  and substance as required by or satisfactory to the Bank and signed on behalf of the Borrower by the
  legal representative or a duly authorized signatory of the Borrower and shall be received by the Bank
  in a certain period of time, provided by the Bank, before the date on which any Advance is to be made;

  “Ngày Phê Chuẩn” có nghĩa là ngày mà Khoản Tín Dụng được phê chuẩn bởi cấp có thẩm quyền của
  Ngân Hàng;
  “Approval Date” means the date on which the Facility is approved by an appropriate authority of the
  Bank;

  “Thế Chấp Bất Động Sản” (nếu có) là hợp đồng thế chấp được ký kết hoặc sẽ được ký kết giữa Bên
  vay và Ngân Hàng theo đó Bên Vay xác lập biện pháp thế chấp với thứ tự ưu tiên cao nhất, trong
  phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, đối với các bất động sản (ngoại trừ quyền sử dụng đất)
  và/hoặc các tài sản gắn liền với đất cho Ngân Hàng để đảm bảo cho việc thanh toán, thực hiện và hoàn
  thành đúng hạn các nghĩa vụ của Bên Vay đối với Ngân Hàng;
  “Assets Attached to Land Mortgage”(if any) means the mortgage executed or to be executed by the
  Borrower and the Bank in which the Borrower gives a first priority, to the greatest extent permitted by
  the laws, mortgage over its immovable property (except for land use right) and/or assets attached to
  land in favour of the Bank for securing the due payment, performance and discharge of the
  Borrower’s obligations to the Bank;

  “Thời Hạn Rút Vốn” có nghĩa là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày Bên Vay ký Thư Tín Dụng này và
  kết thúc quy định cụ thể tại Thư Tín Dụng có liên quan hoặc ngày mà Khoản Tín Dụng được rút hết
  hoặc bị hủy bỏ hoặc bị chấm dứt theo các điều khoản của Thư Tín Dụng đó, tùy theo ngày nào sớm

  5 – –

 6. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  hơn. .
  “Availability Period” means the period commencing on the date of this Facility Letter and ending on
  the earlier of the date specified in the respective Facility Letter or the date on which the Facility is
  fully drawdown, canceled or terminated under the provisions of that Facility Letter.

  “Bảo Lãnh Ngân Hàng” (nếu có) có nghĩa là các thư bảo lãnh được phát hành bởi Ngân Hàng cho
  người thụ hưởng theo hình thức và nội dung mà Ngân Hàng cho là phù hợp, theo yêu cầu của Bên
  Vay, bao gồm nhưng không giới hạn bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và các tài liệu
  khác mà thông qua đó Ngân Hàng bảo lãnh cho các nghĩa vụ của Bên Vay đối với người thụ hưởng.
  “Bank Guarantee” (if any) means the guarantees issued by the Bank to a beneficiary in such form
  and substance as the Bank deems appropriate, at the request of the Borrower, including but not
  limited to bid bond, performance bond and other documents by which the Bank guarantees the
  Borrower’s obligations to the beneficiary.

  “Ngày Làm Việc” có nghĩa là ngày (ngoại trừ ngày Thứ bảy, Chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ) mà các
  ngân hàng nói chung mở cửa hoạt động tại New York, Đài Loan, Singapore, thành phố Hồ Chí Minh
  hoặc bất kỳ nơi nào các công ty con hoặc chi nhánh nước ngoài của Ngân Hàng TNHH CTBC hoạt
  động;
  “Business Day” means a day (other than a Saturday, Sunday or public holidays) on which banks are
  generally open for business in New York, Taipei, Singapore, Ho Chi Minh City or any location where
  subsidiaries or overseas branches of CTBC Bank Co., Ltd operate;

  “Tiền Mặt Ký Quỹ” (nếu có) nghĩa là bất kỳ số dư có nào trên tài khoản tiền gởi không kỳ hạn của
  Bên Vay mở tại Ngân Hàng được Bên Vay dùng làm tài sản bảo đảm cho Ngân Hàng vào từng thời
  điểm;
  “Cash Margin” (if any) means any credit balance on the demand account of the Borrower with the
  Bank to be provided by the Borrower to the Bank as collateral from time to time;

  “Thế Chấp Động Sản”, nếu có, có nghĩa là thế chấp đã được ký kết hoặc sẽ được ký kết giữa Bên
  Vay và Ngân Hàng theo đó Bên Vay xác lập biện pháp thế chấp với thứ tự ưu tiên cao nhất, trong
  phạm vi cao nhất mà pháp luật cho phép, đối với (các) động sản của Bên Vay để đảm bảo việc thanh
  toán, thực hiện và hoàn thành đúng hạn các nghĩa vụ của Bên Vay đối với Ngân Hàng;
  “Chattel” , if any, means the mortgage excuted or to be excuted by the Borrower and the Bank in
  which the Borrower gives a first priority mortgage over its chattel(s) in favor of the Bank for securing
  the due payment, performance and discharge of the Borrower’s obligations to the Bank;

  “Bảo Lãnh Công Ty” (nếu có) là bảo lãnh do (những) công ty được đề cập trong Thư Tín Dụng đã
  hoặc sẽ được phát hành vì lợi ích của Ngân Hàng;
  “Corporate Guarantee” (if any) means the guarantee executed or to be executed by corporate(s)
  indicated in the Facility Letter in favor of the Bank;

  “Quỹ Bảo Lãnh Tín Dụng” (nếu có) là bảo lãnh được ký hoặc sẽ được ký bởi Overseas Chinese
  Credit Guarantee Fund (Đài Loan) vì lợi ích của Ngân Hàng để đảm bảo cho Khoản Tín Dụng mà
  Ngân Hàng cấp;
  “Credit Guarantee Fund” (if any) means the guarantee executed or to be executed by the Overseas
  Chinese Credit Guarantee Fund (Taiwan) in favor of the Bank to secure the Faciliy granted by the
  Bank;

  “Sự Kiện Vi Phạm” có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào được nêu tại Điều IX của Những Điều Khoản và
  Điều Kiện Chung này và bất kỳ sự kiện nào có thể cấu thành (khi có sự thay đổi thời gian, khi có
  thông báo, khi có quyết định hoặc khi có kết hợp các tình huống này) một trong các sự kiện quy định
  tại Điều IX của Những Điều Khoản và Điều Kiện Chung này;
  “Event of Default” means any of the events specified in Article IX hereof and any event which may
  become (with the passage of time, the giving of notice, the making of any determination, or any
  combination thereof) any of those events;

  6 – –

 7. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  “Khoản Tín Dụng” có nghĩa là các khoản tín dụng được Ngân Hàng cấp cho Bên Vay theo Thư Tín
  Dụng được ký kết giữa Bên Vay và Ngân Hàng;
  “Facility” means credit facilities granted to the Borrower in the Facility Letter signed by the
  Borrower and the Bank;

  các “Tài Liệu Cấp Vốn” có nghĩa là Hợp Đồng, Bảo Đảm được sửa đổi, thay đổi hoặc thay thế tại
  từng thời điểm và bất kỳ văn bản nào khác được Ngân Hàng và Bên Vay tham gia tại từng thời điểm.
  “Finance Documents” means the Agreement, the Security as may be amended, revised or
  supplemented from time to time and any other document which is from time to time entered into by the
  Bank and the Borrower.

  “Giao Dịch Ngoại Hối” (nếu có) nghĩa là giao dịch ngoại hối giao ngay, giao dịch ngoại hối kỳ hạn,
  giao dịch ngoại hối hoán đổi, giao dịch quyền lựa chọn tiền tệ hoặc các giao dịch ngoại hối khác sẽ
  được ký giữa Ngân Hàng và Bên Vay;
  “Financial Transactions”(if any) means spot foreign exchange transactions, forward foreign
  exchange transactions, swap foreign exchange transactions, option foreign exchange transactions or
  other financial transactions to be executed by the Bank and the Borrower;

  “Bảo Lãnh”, nếu có, có nghĩa là Bảo Lãnh Cá Nhân và/hoặc Bảo Lãnh Công Ty;
  “Guarantee”, if any, means Personal Guarantee and/or Corporate Guarantee;

  “Bên Bảo Lãnh”, nếu có, có nghĩa là cá nhân và/hoặc tổ chức phát hành Bảo lãnh;
  “Guarantor”, if any, means the individual and/or corporate issuing the Guarantee;

  “Các Khoản Nợ” sẽ có nghĩa là bất kỳ khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán nào của Bên Vay đối với
  Ngân Hàng hiện tại hoặc trong tương lai đã phát sinh hoặc dự phòng, dưới bất kỳ hình thức nào, hiện
  tại hoặc phát sinh sau ngày ký Những Điều Khoản và Điều Kiện Chung này, dù là nợ gốc, lãi, phí, lãi
  phạt, tiền phạt, chi phí, chi tiêu, bồi hoàn hoặc các chi phí khác phát sinh từ các giấy tờ có thể chuyển
  nhượng được, lệnh phiếu, khoản vay, bảo lãnh, khoản cấp vốn, thư tín dụng, khoản vay thấu chi, hối
  phiếu ngân hàng, giao dịch ngoại hối hoặc các khoản vay khác được cấp bởi hoặc sẽ được cấp bởi
  Ngân Hàng. Định nghĩa này bao gồm cả các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ các giao
  dịch trực tiếp của Bên Vay đối với Ngân Hàng và từ các giao dịch của Ngân Hàng với bên thứ ba mà
  đã được bảo lãnh hoặc đảm bảo bởi Bên Vay;
  “Indebtedness” shall be construed so as to include any current or future indebtedness, obligations
  and liabilities actual or contingent, of any kind of the Borrower to the Bank, now or hereafter
  existing, whether for principal, interest, fees, default interest, penalties, costs, expenses,
  reimbursements or otherwise arising out of negotiable instruments, drafts, loan, guarantees,
  advances, letters of credit, overdrafts, banker’s acceptances, foreign exchange transactions or other
  credit facilities extended or to be extended by the Bank. This includes indebtedness, obligation and
  liabilities arising from the Borrower’s direct transactions with the Bank and from the Bank’s
  transactions with third parties which are guaranteed or otherwise secured by the Borrower;

  “Giai Đoạn Tính Lãi” có nghĩa là giai đoạn được xác định phù hợp với Điều IV.3 của Những Điều
  Khoản và Điều Kiện Chung này trừ khi được qui định khác tại Hợp Đồng;
  “Interest Period” means, save as otherwise provided under the Agreement, the period determined in
  accordance with Article IV.3 hereof;

  “Lãi Suất” có nghĩa là mức lãi suất được áp dụng cho mỗi Khoản Ứng Vay đối với từng Giai Đoạn
  Tính Lãi, được tính theo năm do Ngân Hàng xác định và (i) bằng tổng của LIBOR áp dụng cho Giai
  Đoạn Tính Lãi đó cộng với Lãi Suất Biên Tế; hoặc (ii) là tổng chi phí Ngân hàng huy động vốn cộng
  với Lãi Suất Biên Tế; hoặc (iii) là mức lãi suất được Ngân Hàng xác định và được Bên Vay chấp
  thuận.
  ”Interest Rate” means the rate of interest applicable on each Advance for each Interest Period which
  shall be calculated per annum as determined by the Bank equal to (i) the aggregate of LIBOR for that
  Interest Period and the Margin; or (ii) the aggregate of funding cost to the Bank and the Margin; or
  (iii) the interest rate determined by the Bank and agreed by the Borrower.

  7 – –

 8. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  “Giai Đoạn Điều Chỉnh Lãi” có nghĩa là giai đoạn được xác định phù hợp với Điều IV.4 của Những
  Điều Khoản và Điều Kiện Chung này trừ khi được qui định khác tại Hợp Đồng;
  “Interest Review Period” means, save as otherwise provided under the Agreement, the period
  determined in accordance with Article IV.4 hereof;

  “Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất” (nếu có) là hợp đồng thế chấp được ký hoặc sẽ được ký giữa Bên
  Vay và Ngân Hàng theo đó Bên Vay xác lập biện pháp bảo đảm có thứ tự ưu tiên cao nhất, trong
  phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, đối với quyền sử dụng đất cho Ngân Hàng để đảm bảo việc
  thanh toán, thực hiện và hoàn thành đúng hạn các nghĩa vụ của Bên Vay đối với Ngân hàng;
  “Land Use Right Mortgage” (if any) means mortgage executed or to be executed by the Borrower
  and the Bank in which the Borrower gives a first priority mortgage, to the greatest extent permitted by
  the laws, over its land use rights in favour of the Bank for securing the due payment, performance and
  discharge of the Borrower’s obligations to the Bank;

  “LIBOR” có nghĩa, đối với bất kỳ một khoản Khoản Ứng Vay nào, tương ứng với mỗi Giai Đoạn
  Tính Lãi, là tỉ lệ phần trăm hàng năm do Ngân Hàng xác định, là số trung bình được làm tròn tăng lên,
  nếu là số lẻ, tới 5 (năm) số thập phân khi số thập phân thứ sáu là năm hoặc lớn hơn năm của các mức
  lãi suất niêm yết hiển thị trên trang “ICE LIBOR Fixing ” của màn hình Thomson Reuters (hoặc nếu
  trang màn hình đó không hiển thị hoặc dịch vụ đó không còn sử dụng được nữa, thì sử dụng trang
  màn hình hoặc dịch vụ khác thay thế (tùy theo từng trường hợp) nhằm đưa ra mức lãi suất áp dụng
  cho tiền Đô La Mỹ trên thị trường tiền tệ Liên Ngân Hàng London của một số ngân hàng lớn), lãi suất
  được xác định vào lúc hoặc khoảng chín (9) giờ sáng (giờ Việt Nam) vào Ngày Quyết Định Lãi Suất
  của Giai Đoạn Tính Lãi đó;
  “LIBOR” means, in relation to any Advance and any Interest Period relating thereto, the rate per
  annum determined by the Bank to be equal to the arithmetic mean rounded upwards, if not already
  such a multiple, to 5 decimals places where the sixth digit is five or more of the offered quotations
  which appear on the “ICE LIBOR Fixing” page of the Thomson Reuters Monitor Screen (or if such
  page or service shall cease to be available, such other page or other service (as the case may be) for
  the purpose of displaying London Interbank Offered Rates for U.S dollar of leading reference banks)
  at or about 9.00 am (Vietnam time) on the Interest Rate Determination Date for such Interest Period;

  “Lãi Suất Biên tế” có nghĩa mức phần trăm tính theo năm được đề cập cụ thể trong Thư Tín Dụng là
  phần doanh thu của Ngân Hàng
  “Margin” means a percentage per annum as specified in the Facility Letter to provide a return to the
  Bank;

  “Thế Chấp”, nếu có, có nghĩa là Thế Chấp Động Sản và/hoặc Thế Chấp Tài Sản Gắn Liền Với Đất
  và/hoặc Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất và/hoặc Thế chấp Động Sản và/hoặc Thế Chấp Tài Khoản
  và/hoặc Thế Chấp Khoản Phải Thu và/hoặc Thế Chấp Hàng Hóa và/hoặc Thế Chấp Phương Tiện Vận
  Chuyển;
  “Mortgage”, if any, means Chattel Mortgage and/or Assets Attached to Land Mortgage and/or Land
  Use Right Mortage and/or Chattel Mortgage and/or Account Mortgage and/or Receivable Mortgage
  and/or Stock Mortgage and/or Vehicle Mortgage;

  “Bên Có Nghĩa Vụ” là Bên Vay, các Bên Bảo Lãnh, nếu có, hoặc những người kế nhiệm;
  “Obligor” means the Borrower, the Guarantors, if any, or its successors;

  “Số Dư Nợ” là tổng số tiền tại bất kỳ thời điểm nào của:
  “Outstanding Amount” means at any time the sum of:

  (a) số dư nợ gốc;
  the principal outstanding;

  (b) toàn bộ các khoản tiền mà Ngân Hàng phải chịu trách nhiệm theo (các) Bảo Lãnh Ngân Hàng
  đã được phát hành theo các Tài Liệu Cấp Vốn và vẫn chưa hết thời hạn; và

  8 – –

 9. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  all amounts for which the Bank is liable under the Bank Guarantee(s) which have been issued
  under the Finance Documents and have not expired yet; and

  (c) toàn bộ tiền lãi, phí và các khoản tiền phải trả khác của Bên Vay theo các Tài Liệu Cấp Vốn
  mà chưa trả vào thời điểm đó;
  all interest, fees and other amounts payable pursuant to the Finance Documents by the
  Borrower which have not been paid at such time;

  “Bảo Lãnh Cá Nhân” (nếu có) là bảo lãnh được ký hoặc sẽ được ký bởi các cá nhân như được đề cập
  trong Thư Tín Dụng được cấp cho Ngân Hàng;
  “Personal Guarantee” (if any) means the guarantee(s) executed or to be executed by individuals
  indicated in the Facility Letter in favor of the Bank;

  “Tài Sản” có nghĩa là quyền sử dụng đất, nhà máy, máy móc, thiết bị và tất cả những tài sản khác của
  Bên Vay;
  “Property” means the Borrower’s land use right, factory, machinery, equipment and all other assets;

  “Ngày Quyết Định Lãi Suất” có nghĩa là, liên quan đến bất kỳ Giai Đoạn Tính Lãi nào mà một mức
  lãi suất được xác định cho Giai Đoạn Tính Lãi đó, ngày đầu tiên của Giai Đoạn Tính Lãi đó;
  “Interest Determination Date” means, in relation to any Interest Period for which an interest rate is
  to be determined, the first day of such an Interest Period;

  “Thế Chấp Khoản Phải Thu”, nếu có, có nghĩa là thế chấp được ký kết hoặc sẽ ký kết giữa Bên
  Vay và Ngân Hàng theo đó Bên Vay xác lập biện pháp thế chấp với thứ tự ưu tiên cao nhất đối với
  các khoản phải thu của Bên Vay để đảm bảo việc thanh toán, thực hiện và hoàn thành đúng hạn các
  nghĩa vụ của Bên Vay đối với Ngân hàng.
  “Receivable Mortgage”, if any, means the mortgage executed or to be executed by the Borrower and
  the Bank in which the Borrower gives a first priority mortgage over its receivables in favor of the
  Bank for securing the due payment, performance and discharge of the Borrower’s obligations to the
  Bank;

  “Bảo Đảm”, nếu có, là Thế Chấp và/hoặc Bảo Lãnh và/hoặc Tiền Mặt Ký Quỹ và/hoặc Quỹ Bảo
  Lãnh Tín Dụng và/hoặc bất kỳ biện pháp bảo đảm nào khác được ký kết vào từng thời điểm để bảo
  đảm cho các nghĩa vụ của Bên Vay theo các Tài Liệu Cấp Vốn;
  “Security”, if any, means Mortgage and/or Guarantee and/or Cash Margin and/or Credit Guarantee
  Fund and/or any other security interests executed from time to time to secure the Borrower’s
  obligations under the Finance Documents;

  “Thỏa Thuận Thứ Cấp Cổ Đông” (nếu có) có nghĩa là thỏa thuận đã hoặc sẽ được ký kết bởi Bên
  Vay, Ngân Hàng và các cổ đông của Bên Vay theo đó các khoản nợ đến hạn hoặc còn đang nợ của
  Bên Vay đối với (các) cổ đông có quyền ưu tiên thanh toán thấp hơn Các Khoản Nợ của Bên Vay theo
  các Tài liệu Cấp Vốn;
  “Shareholder Subordination Agreement” (if any) refers to an agreement executed or to be executed
  by the Borrower, the Bank and the shareholder(s) of the Borrower under which the indebtedness due
  or owing to such shareholder(s) by the Borrower is subordinated to the Indebtedness incurred by the
  Borrower under the Finance Documents.

  “Thế Chấp Hàng Hóa”, nếu có, có nghĩa là thế chấp đã được ký kết hoặc sẽ được ký kết giữa Bên
  Vay và Ngân Hàng theo đó Bên Vay xác lập biện pháp thế chấp với thứ tự ưu tiên cao nhất, trong
  phạm vi cao nhất mà pháp luật cho phép, đối với các hàng hóa của Bên Vay để đảm bảo việc thanh
  toán, thực hiện và hoàn thành đúng hạn các nghĩa vụ của Bên Vay đối với Ngân Hàng.
  “Stock Mortgage” , if any, means the mortgage excuted or to be excuted by the Borrower and the
  Bank in which the Borrower gives a first priority mortgage over its receivables in favor of the Bank
  for securing the due payment, performance and discharge of the Borrower’s obligations to the Bank;

  9 – –

 10. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  “Ngày Hết Hạn” có nghĩa là ngày cuối cùng của thời hạn của Khoản Tín Dụng.
  “Termination Date” means the last day of the tenor of the Facility.

  “Thế Chấp Phương Tiện Vận Chuyển”, nếu có, có nghĩa là thế chấp đã được ký kết hoặc sẽ được
  ký kết giữa Bên Vay và Ngân Hàng theo đó Bên Vay xác lập biện pháp thế chấp với thứ tự ưu tiên cao
  nhất, trong phạm vi cao nhất mà pháp luật cho phép, đối với (các) phương tiện vận chuyển của Bên
  Vay để đảm bảo việc thanh toán, thực hiện và hoàn thành đúng hạn các nghĩa vụ của Bên Vay đối với
  Ngân Hàng;
  “Vehicle Mortgage” , if any, means the mortgage excuted or to be excuted by the Borrower and the
  Bank in which the Borrower gives a first priority mortgage over its vehicle(s) in favor of the Bank for
  securing the due payment, performance and discharge of the Borrower’s obligations to the Bank;

  “VNIBOR” có nghĩa, đối với bất kỳ một khoản Khoản Ứng Vay nào, tương ứng với mỗi Giai Đoạn
  Tính Lãi, là tỉ lệ phần trăm hàng năm do Ngân Hàng xác định, là số trung bình được làm tròn tăng lên,
  nếu là số lẻ, tới 2 (hai) số thập phân khi số thập phân thứ ba là năm hoặc lớn hơn năm của các mức lãi
  suất niêm yết hiển thị trên trang “VNIBOR fixing” của màn hình Thomson Reuters (hoặc nếu trang
  màn hình đó không hiển thị hoặc dịch vụ đó không còn sử dụng được nữa, thì sử dụng trang màn hình
  hoặc dịch vụ khác thay thế (tùy theo từng trường hợp), lãi suất được xác định vào lúc hoặc khoảng
  mười một (11) giờ sáng (giờ Việt Nam) vào Ngày Quyết Định Lãi Suất của Giai Đoạn Tính Lãi đó.
  “VNIBOR” means, in relation to any Advance and any Interest Period relating thereto, the
  rate per annum determined by the Bank to be equal to the arithmetic mean rounded upwards,
  if not already such a multiple, to two (2) decimals places where the third digit is five or more
  of the offered quotations which appear on the ” VNIBOR fixing” page of the Thomson
  Reuters Monitor Screen (or if such page or service shall cease to be available, such other
  page or other service (as the case may be) at or about 11.00 am (Vietnam time) on the
  Interest Rate Determination Date for such Interest Period.

  I) Sự không đồng nhất và giải thích:
  Inconsistency and interpretation:

  1) Khi có sự không thống nhất giữa các quy định trong Hợp Đồng thì sẽ giải quyết theo thứ tự Thư
  Tín Dụng, những hợp đồng/thoả thuận cụ thể khác và Những Điều Khoản và Điều Kiện Chung.
  If there is any inconsistency between provisions in the Agreement, the inconsistency will be
  resolved in the order of the Facility Letter, other contracts/agreements and these General
  Terms and Conditions.

  2) Từ ở dạng số ít bao gồm nghĩa số nhiều và ngược lại. Mọi sự tham chiếu đến một người bao
  gồm tham chiếu đến một cá nhân, công ty hay pháp nhân.
  Words importing the singular include the plural and vice versa. A reference to a person
  includes a reference to an individual, a company or legal entity.

  Mọi tham chiếu đến bất kỳ một tài liệu nào sẽ bao gồm những sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
  của tài liệu đó.
  A reference to a document includes an amendment or supplement or replacement of that
  document.

  Mọi tham chiếu đến một Khoản Tín Dụng nào sẽ bao gồm bất kỳ Khoản Tín Dụng nào mà
  Ngân Hàng cấp cho Bên Vay.
  A reference to a Facility includes any of the Facilities that the Bank grants to the Borrower.

  Mọi sự tham chiếu đến một bên nào đó trong bất cứ tài liệu nào sẽ bao gồm cả người kế nhiệm
  và người được chuyển nhượng.
  A reference to a party to any document includes that party’s successors and permitted
  transferees.

  10 – –

 11. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Mọi sự tham chiếu đến bất kỳ một luật lệ nào sẽ bao gồm bất kỳ thay thế, sửa đổi nào của luật
  đó.
  A reference to any law includes any substitution, amendment or replacement of that law.

  II) Các Điều Kiện Tiên Quyết
  Conditions Precedent:

  Ngân Hàng sẽ không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ Khoản Ứng Vay nào cho Bên Vay, trừ khi,
  phù hợp với các điều khoản và điều kiện của các Tài Liệu Cấp Vốn, Ngân Hàng phải nhận được
  toàn bộ các tài liệu cần thiết được quy định tại Phần E (Các Điều Kiện Tiên Quyết) của Thư Tín
  Dụng với nội dung và hình thức thỏa mãn yêu cầu của Ngân Hàng.
  The Bank shall not be obliged to make any Advance to the Borrower unless, subject to the terms
  and conditions of the Finance Documents, the Bank shall have received all required documents
  under Clause E (Conditions Precedent) of the Facility Letter in form and substance satisfactory
  to the Bank.

  III) Khoản Ứng Vay
  Advance:

  1) Bất kỳ Khoản Ứng Vay nào đều được thực hiện vào bất kỳ Ngày Làm Việc nào trong suốt Thời
  Hạn Rút Vốn, với điều kiện là:
  Any Advance shall be made on any Business Day during the Availability Period, provided that:

  (a) tổng số tiền vay gốc của tất cả các Khoản Ứng Vay sẽ không vượt quá tổng số tiền gốc
  của Khoản Tín Dụng có thể được rút theo Hợp Đồng;
  the aggregate principal amount of all Advances shall not exceed the aggregate principal
  amount of the Facility available for drawing under the Agreement;

  (b) Tất cả các điều kiện tiên quyết phải được Bên Vay đáp ứng theo ý kiến của Ngân Hàng;
  All of the Conditions Precedent are satisfied by the Borrower in the Bank’s opinion.

  2) Đề Nghị Rút Vốn Vay một khi đã được Bên Vay gửi cho Ngân Hàng sẽ được coi là không hủy
  ngang và Bên Vay sẽ phải rút tiền theo đơn này, trừ khi có qui định khác trong Hợp Đồng. Nếu
  vì bất kỳ lý do gì mà một Khoản Ứng Vay không được Bên Vay rút theo như Đề Nghị Rút Vốn
  Vay, Bên Vay sẽ thanh toán khoản tiền cần thiết để bù đắp cho bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào,
  nếu có, phát sinh nhằm xử lý và tái sử dụng nguồn vốn đã được huy động cho Khoản Ứng Vay
  này theo yêu cầu của Ngân Hàng.
  The Application for Utilization of Credit Line once given shall be irrevocable and the Borrower
  shall be bound to make drawdown in accordance therewith, except otherwise provided in the
  Agreement. If for any reason, the drawdown of an Advance is not made by the Borrower in
  accordance with the Application for Utilization of Credit Line, the Borrower shall on demand
  pay to the Bank the amount, if any, which is necessary to compensate the Bank for any loss or
  expense incurred in liquidating or redeploying funds arranged for the purpose of the proposed
  Advance.

  3) Hủy bỏ: Bất kỳ phần nào của Khoản Tín Dụng mà không được rút cho đến cuối Thời Hạn Rút
  Vốn thì đều sẽ bị hủy bỏ.
  Cancellation: Any part of the Facility not utilised until the end of the Availability Period shall
  be canceled.

  IV) Lãi
  Interest:

  1) Lãi Suất:
  Rate:

  11 – –

 12. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Mức lãi suất được xác định bởi Ngân Hàng trong từng Đề Nghị Rút Vốn Vay.
  The rate of interest is determined by the Bank in each Application for Utilization of Credit Line.

  Mặc dù có quy định trên, Ngân Hàng có thể điều chỉnh lãi suất áp dụng tùy từng thời điểm và
  việc thay đổi về lãi suất đó sẽ được áp dụng kể từ ngày Ngân Hàng thông báo cho Bên Vay về
  việc thay đổi đó. Bên Vay bằng Những Điều Khoản và Điều Kiện Chung này đồng ý với thay
  đổi về lãi suất như được Ngân hàng thông báo.
  Notwithstanding the above, the Bank may adjust the applicable interest rate from time to time
  and such change in the interest rate shall be applicable from the date the Bank notifies the
  Borrower of such change. The Borrower hereby agrees to the change in the interest rate as
  notified by the Bank.

  2) Cách Tính Lãi:
  Calculation:

  Lãi được cộng dồn từng ngày đồng thời được tính trên cơ sở số ngày thực tế và một năm có ba
  trăm sáu mươi lăm (365) ngày.
  Interest shall accrue on a daily basis and shall be calculated on the basis of the actual number
  of days elapsed and a year of three hundred and sixty five (365) days.

  3) Giai Đoạn Tính Lãi:
  Interest Period:

  (a) Giai Đoạn Tính Lãi được áp dụng cho mỗi Khoản Ứng Vay, trong từng trường hợp, có
  thể là một (1) hoặc ba (3) hoặc sáu (6) tháng, hoặc một giai đoạn khác sẽ được quy định
  cụ thể tại Đề Nghị Rút Vốn Vay.
  the Interest Period applicable to each Advance, as the case may be, shall be one (1) or
  three (3), or six (6) month(s) or another period as specified in the Application for
  Utilization of Credit Line.

  (b) Mỗi Giai Đoạn Tính Lãi (trừ Giai Đoạn Tính Lãi đầu tiên của mỗi Khoản Ứng Vay được
  bắt đầu vào ngày rút vốn liên quan) sẽ được bắt đầu (bao gồm) vào ngày cuối cùng của
  Giai Đoạn Tính Lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày cuối cùng của
  Giai Đoạn Tính Lãi đó hoặc Ngày Hết Hạn;
  Each Interest Period (except for the first Interest Period in relation to each Advance
  which shall start on the relevant date of utilization) shall commence on the last day
  (including) of the preceding Interest Period and end on (but excluding) the last day of the
  very Interest Period or the Termination Date;

  4) Giai Đoạn Điều Chỉnh Lãi:
  Interest Review Period:

  (a) Giai Đoạn Điều Chỉnh Lãi được áp dụng cho mỗi Khoản Ứng Vay, trong từng trường
  hợp, có thể là một (1) hoặc ba (3) hoặc sáu (6) tháng, hoặc một giai đoạn khác sẽ được
  quy định cụ thể tại Đề Nghị Rút Vốn Vay.
  the Interest Review Period applicable to each Advance, as the case may be, shall be one
  (1) or three (3), or six (6) month(s) or another period as specified in the Application for
  Utilization of Credit Line.

  (b) Giai Đoạn Điều Chỉnh Lãi không nhất thiết phải trùng với Giai Đoạn Tính Lãi nêu tại
  Điều IV.3 nêu trên và sẽ được bắt đầu (bao gồm) vào ngày cuối cùng của Giai Đoạn Tính
  Lãi đầu tiên (đối với Giai Đoạn Điều Chỉnh Lãi đầu tiên) hoặc của Giai Đoạn Điều Chỉnh
  Lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày cuối cùng của Giai Đoạn Điều
  Chỉnh Lãi đó hoặc Ngày Hết Hạn.

  12 – –

 13. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Each Interest Review Period is not compulsorily the same as Interest Period mentioned
  in Article IV.3 above and shall commence on the last day (including) of the first Interest
  Period (in relation to the first Interest Review Period) or of the preceding Interest Review
  Period and end on (but excluding) the last day of the very Interest Review Period or the
  Termination Date.

  5) Thanh Toán Lãi:
  Interest Payment:

  Trừ khi có quy định khác tại Thư Tín Dụng, tiền lãi cộng dồn sẽ được thanh toán vào ngày
  dương lịch đầu tiên của mỗi Giai Đoạn Tính Lãi liền kề sau đó vào tài khoản của Ngân Hàng
  hoặc bất kỳ (các) tài khoản nào do Ngân Hàng chỉ định vào từng thời điểm.
  Unless otherwise provided in the Facility Letter, Accrued interest shall be payable on the first
  calendar day of the very successive Interest Period at the account of the Bank or any
  account(s) to be designated by the Bank from time to time.

  V) Hoàn Trả và Thanh Toán Trước Hạn:
  Repayment and Prepayment:

  A. Hoàn trả:
  Repayment:

  1) Đồng Tiền Kế Toán và Hoàn Trả
  Currency Account and Repayment:

  Đồng tiền kế toán và đồng tiền hoàn trả đối với mỗi khoản tiền đến hạn của Bên Vay tại bất kỳ
  thời điểm nào theo Hợp Đồng sẽ là Đô La Mỹ hoặc đồng tiền khác tương ứng với đồng tiền gốc
  mà Khoản Ứng Vay được thực hiện.
  The United States Dollars or other currencies shall be the currency of account and of the
  repayment for each and every sum at any time due from the Borrower under the Agreement
  correspondingly to the original currency in which the Advance was made.

  2) Số Dư Nợ sẽ phải được hoàn trả khi đến hạn (dù vào ngày đến hạn như qui định, hoặc đến hạn
  sớm hơn theo lệnh hoặc yêu cầu của Ngân Hàng). Tất cả các khoản hoàn trả sẽ được dùng để
  thanh toán tiền lãi, tiền hoa hồng, phí, lệ phí, phí tổn và các chi phí khác, nếu có, và sau đó mới
  đến hoàn trả tiền vay gốc.
  The Outstanding Amount shall be repaid when due (whether at stated maturity or by
  acceleration on demand of and to the order of the Bank). All repayments made shall first apply
  to the accrued interest, commission, costs, charges, fees, and expenses, if any, and then to the
  principal.

  3) Trong bất kỳ trường hợp nào, ngày hoàn trả sẽ không vượt quá thời hạn của Khoản Tín Dụng
  cho dù Đề Nghị Rút Vốn Vay có quy định khác, trừ khi Khoản Tín Dụng được gia hạn bởi
  Ngân Hàng. Nếu ngày hoàn trả đề cập trong Đề Nghị Rút Vốn Vay không phải là Ngày Làm
  Việc thì ngày hoàn trả thực tế sẽ là Ngày Làm Việc kế tiếp.
  In any case, the repayment date will not exceed the tenor of the Facility notwithstanding
  otherwise indicated in the Application for Utilization of Credit Line, unless the Facility is
  renewed by the Bank. If the repayment date falls on a day which is not a Business Day, the
  actual repayment date shall be the next Business Day.

  Việc hoàn trả tiền vay gốc sẽ được thực hiện thông qua tài khoản của Ngân Hàng hoặc bất kỳ
  (các) tài khoản nào khác do Ngân Hàng chỉ định vào từng thời điểm.
  The repayment of all principal amounts shall be effected through the Bank’s account or any
  other account(s) to be appointed by the Bank from time to time.

  4) Chuyển Đổi Tiền Tệ:

  13 – –

 14. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Conversion of Currencies:

  Nếu Ngân Hàng chuyển đổi bất kỳ loại tiền nào sang loại tiền khác bao gồm nhưng không giới
  hạn việc chuyển đổi tiền tệ được thực hiện theo quy định tại đoạn sau, Bên Vay sẽ hoàn toàn
  chịu trách nhiệm đối với mọi chi phí, thua lỗ và phí tổn liên quan đến việc chuyển đổi tiền tệ đó
  bao gồm, nhưng không giới hạn, thua lỗ phát sinh từ việc giao động tỉ giá.
  If the Bank converts any currency to another currency including without limitation a
  conversion made in accordance with the following paragraph, the Borrower shall be solely
  responsible for all costs, losses and expenses related thereto including without limitation,
  losses arising from exchange rate fluctuations.

  Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Ngân Hàng có toàn quyền quyết định (nhưng
  không có nghĩa vụ) chuyển đổi bất kỳ Khoản Nợ nào còn đang dư nợ sang một loại tiền tệ khác
  do Ngân Hàng có toàn quyền xác định vì mục đích cấp vốn, xử lý hoặc mục đích khác.
  To the greatest extent permitted by the laws, the Bank may in its sole discretion (but shall not
  be obligated to) convert any Indebtedness then outstanding in such currency as the Bank may at
  its sole discretion determine for purpose of funding, enforcement or otherwise.

  5) Khoản Tín Dụng Không Cam Kết:
  Demand Facilities:

  Không tính đến bất kỳ điều khoản nào khác tại Hợp Đồng vào bất kỳ thời điểm nào, và tùy từng
  thời điểm, Bên Vay công nhận và đồng ý rằng nếu Ngân Hàng quyết định là cần thiết hoặc
  thích hợp, Ngân Hàng có thể tuyên bố bất kỳ Khoản Nợ nào (dù đến hạn hay không) đến hạn và
  phải được hoàn trả ngay lập tức (kể từ thời điểm đó các Khoản Nợ nói trên sẽ phải được thanh
  toán cùng với tiền lãi phát sinh và bất kỳ khoản tiền nào khác mà Bên Vay còn nợ theo các Tài
  Liệu Cấp Vốn) và/hoặc yêu cầu đặt cọc một khoản tiền bằng với bất kỳ khoản nợ dự phòng nào.
  The Borrower acknowledges and agrees that notwithstanding any other provision of the
  Agreement at any time, and from time to time, if the Bank determines such to be necessary or
  appropriate, the Bank may declare any Indebtedness (whether then due or not) to be
  immediately due and payable (whereupon the same shall become so payable together with
  accrued interest thereon and any other sums then owed by the Borrower under the Finance
  Documents) and/or require a deposit of an amount equal to any contingent liabilities.

  Ngoài ra Bên Vay công nhận và đồng ý rằng việc Ngân Hàng ký kết Hợp Đồng không tạo thành
  một nghĩa vụ đối với Ngân Hàng trong việc tham gia bất kỳ khoản vay nào với Bên Vay hoặc
  gia hạn bất kỳ khoản tín dụng nào. Việc tham gia thực tế bất kỳ khoản vay ngân hàng nào hoặc
  gia hạn bất kỳ khoản vay tín dụng nào sẽ do Ngân Hàng toàn quyền quyết định.
  Further the Borrower acknowledges and agrees that the Bank’s execution of the Agreement
  does not constitute an obligation on the Bank to enter into any banking arrangement with the
  Borrower or to extend any credit facility. The actual entering of any banking arrangement or
  the extension of any credit facility shall be at the discretion of the Bank.

  B. Thanh Toán Trước Hạn:
  Prepayment:

  Bên Vay có thể thanh toán trước hạn toàn bộ hay một phần Khoản Tín Dụng vào bất kỳ ngày
  thanh toán lãi nào trong suốt hoặc sau Thời Hạn Rút Vốn theo các quy định của Thư Tín Dụng,
  với điều kiện là:
  The Borrower may prepay all or any part of the Facility on any interest payment date during or
  after the end of the Availability Period in accordance with the provisions of the Facility Letter,
  provided that:

  1) Bên Vay sẽ thông báo bằng văn bản không hủy ngang cho Ngân Hàng ý định thanh toán trước
  hạn của mình trong đó nêu rõ số tiền và ngày thanh toán trước hạn theo quy định tại Thư Tín
  Dụng; và

  14 – –

 15. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  The Borrower shall have given to the Bank a prior irrevocable written notice of the Borrower’s
  intention to prepay specifying the amount and the date of prepayment in accordance with the
  Facility Letter; and

  2) Lãi cộng dồn cũng như tất cả những khoản đến hạn và phải trả tại thời điểm đó theo các Tài
  Liệu Cấp Vốn phải đã được thanh toán; và
  Accrued interest and all other sums then due and payable under the Finance Documents shall
  have been paid; and

  3) Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Bên Vay đồng ý thanh toán cho Ngân Hàng
  khoản phí thanh toán trước hạn cho mỗi khoản thanh toán trước hạn nào theo quy định tại Thư
  Tín Dụng; và
  To the greatest extent permitted by the laws, the Borrower agrees to make payment of
  prepayment fees for each repayment amount in accordance with the Facility Letter; and

  4) Nếu vì một lý do nào đó việc thanh toán trước hạn được thực hiện không có thông báo trả
  trước hoặc không được thực hiện theo thông báo trả trước, theo yêu cầu của Ngân Hàng, Bên
  Vay sẽ thanh toán cho Ngân Hàng tiền phạt là 1% trên số tiền vi phạm.
  If for any reason prepayment is made without any notice or is not made in accordance with the
  notice of prepayment, the Borrower shall on demand pay to the Bank a penalty in the amount
  equal to 1% of the default sum.

  C. Thanh toán trước hạn Khoản Nợ Dự Phòng/Yêu cầu Đòi Tiền mặt, nếu có:
  Prepayment of Contingent Liabilities/Cash Call, if any:

  Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác của Ngân Hàng được quy định tại các Tài Liệu
  Cấp Vốn hoặc theo bất kỳ hợp đồng nào khác, hoặc khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi phạm nào:
  Without prejudice to any other rights of the Bank under the Finance Documents or under any
  other agreement, or upon the occurrence of an Event of Default:

  (i) Ngân Hàng có quyền (mà không có nghĩa vụ) thanh toán trước hạn tất cả hoặc bất kỳ
  phần nào hoặc bất kỳ khoản nợ dự phòng còn tồn đọng nào của Ngân Hàng theo các thư
  tín dụng, hối phiếu ngân hàng, bảo lãnh hoặc các giấy tờ khác được phát hành đại diện
  cho bên thứ ba và được bảo lãnh hoặc bảo đảm bởi Bên Vay (“Khoản Nợ Dự Phòng”).
  Bên Vay sẽ ngay lập tức hoàn lại cho Ngân Hàng khoản tiền đã được thanh toán trước
  hạn, khi được yêu cầu, cùng với Lãi Phạt được tính trên khoản tiền đó, tính từ ngày
  Ngân Hàng thanh toán trước hạn tới ngày Bên Vay hoàn lại theo mức lãi suất quy định
  tại Điều X dưới đây; và/hoặc
  the Bank may (but shall not be obliged to) prepay prior to maturity all or any portion
  or any then outstanding contingent liability of the Bank under letters of credit,
  acceptances, guarantees or otherwise issued on behalf of third parties and guaranteed
  or otherwise secured by the Borrower (“Contingent Liabilities”). The Borrower then
  shall immediately reimburse to the Bank the sum so prepaid, on demand, together with
  the Default Interest thereon calculating from the date of such prepayment by the Bank
  to the date of reimbursement by the Borrower at the rate as determined in the below
  Article X; and/or

  (ii) Ngân Hàng có thể, bằng thông báo gửi cho Bên Vay, yêu cầu Bên Vay gửi tại Ngân
  Hàng một khoản tiền bằng với Khoản Nợ Dự Phòng. Ngân Hàng có quyền (nhưng
  không có nghĩa vụ) sử dụng khoản tiền gửi đó để thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cần
  thiết phải thanh toán khi đáo hạn, hoặc hoàn trả tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Khoản
  Nợ Dự Phòng hoặc bất kỳ Khoản Nợ nào. Nếu Ngân Hàng yêu cầu dùng khoản tiền bổ
  sung để thực hiện việc thanh toán hoặc thanh toán trước hạn đó cũng như tiền lãi cộng
  dồn như quy định ở trên, Bên Vay sẽ gửi khoản tiền bổ sung đó tại Ngân Hàng khi có
  yêu cầu bằng văn bản của Ngân Hàng; và/hoặc

  15 – –

 16. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  the Bank may, upon notice to the Borrower, require the deposit with the Bank by the
  Borrower of a sum equal to the amount of the Contingent Liabilities. The Bank may
  (but shall not be obliged to) use such deposit to pay any sums required to pay on
  maturity, or repay, all or any part of the Contingent Liabilities or any Indebtedness. If
  any additional sums are required by the Bank to make such payment or prepayment and
  interest thereon as provided above, the Borrower shall deposit such additional sum
  with the Bank upon the written request of the Bank; and/or

  (iii) Ngân Hàng có thể, bằng việc gửi thông báo cho Bên Vay, ngay lập tức công bố rằng
  Khoản Tín dụng và các khoản nợ liên quan ngay lập tức đến hạn thanh toán.
  the Bank may, by notice to the Borrower, immediately declare the Facility and
  indebtedness with respect thereto immediately due and payable.

  D. Ngoại hối, nếu có: Bên Vay sẽ thanh toán hoặc hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đến hạn bằng
  loại tiền tệ theo quy định và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc xin tất cả các phê chuẩn
  liên quan đến ngoại hối và các phê chuẩn khác cần thiết để thực hiện việc thanh toán/hoàn trả
  đó bằng loại tiền tệ quy định. Việc Bên Vay không xin được bất kỳ phê chuẩn nào sẽ không
  giải phóng cho Bên Vay khỏi các nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện thanh toán bằng loại
  tiền tệ quy định. Trong trường hợp Bên Vay gửi Đồng Việt Nam hoặc Đô la Mỹ tại Ngân
  Hàng để mua ngoại hối nhằm thực hiện việc thanh toán theo Hợp Đồng, việc gửi tiền đó sẽ
  không tạo thành việc thanh toán hoặc hoàn trả trừ khi và cho đến khi khoản tiền gửi được
  chuyển sang loại tiền tệ tương ứng. Bên Vay sẽ chịu mọi rủi ro liên quan đến dao động tỉ giá
  giữa thời điểm gửi tiền và thời điểm chuyển đổi. Việc tính toán tỉ giá hối đoái áp dụng sẽ do
  Ngân Hàng quyết định.
  Foreign exchange, if any: The Borrower shall pay or repay any sum due in the currency
  specified and shall be solely responsible to obtain all required foreign exchange or other
  approvals required for the making of such payment/repayment in the specified currency. The
  Borrower’s failure to obtain any such approval shall not relieve it of its obligations to make
  payment in the specified currency. In the event the Borrower places Vietnamese Dong or
  United States Dollars with the Bank for purposes of acquiring foreign exchange with which to
  make payment under the Agreement, such placement shall not constitute payment/repayment
  unless and until the sum so deposited is converted to the relevant currency. The Borrower
  shall bear all risk of currency fluctuation between the time of placement and time of
  conversion. All calculations of applicable currency exchange rates shall be as determined by
  the Bank.

  VI) Bằng Chứng Nợ
  Evidence of Debt:

  Ngân Hàng sẽ lưu giữ bằng sổ sách theo thông lệ của Ngân Hàng một bộ sổ sách ghi lại
  những khoản tiền mà Bên Vay nợ Ngân Hàng theo các Tài Liệu Cấp Vốn vào từng thời điểm.
  Trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào cũng như vì mục đích của các Tài Liệu Cấp Vốn, các bút
  toán được ghi nhận trên sổ này, nếu không có sai sót gì rõ ràng, là chính xác và ràng buộc đối
  với Bên Vay về sự hiện hữu và về số tiền của những khoản nợ của Bên Vay đã được ghi nhận
  trên sổ sách..
  The Bank shall maintain on its books in accordance with its usual practice a set of accounts
  recording the amounts from time to time owing by the Borrower in accordance with the
  Finance Documents. In any legal proceedings and otherwise for the purposes of the Finance
  Documents, the entries made in such accounts shall, in the absence of manifest error, be
  conclusive and binding on the Borrower as to the existence and amounts of the obligations of
  the Borrower recorded therein.

  VII) Cam Đoan và Bảo Đảm
  Representation and Warranties:

  Bên Vay cam đoan và bảo đảm rằng:

  16 – –

 17. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  The Borrower represents and warrants that:

  1) Bên Vay là một công ty được tổ chức một cách hợp lệ và tồn tại hợp pháp cũng như đang có
  hoạt động bình thường theo luật pháp của Việt Nam đồng thời có quyền đối với tài sản của
  mình, có quyền tiến hành kinh doanh và hoạt động như hiện đang tiến hành;
  it is a company duly organized and validly existing and in good standing under the laws of
  Vietnam with power to own its assets, carry on its business and operations as it is now being
  conducted;

  2) Bên Vay có quyền, thẩm quyền và quyền theo quy định của pháp luật để tham gia vào các
  giao dịch được dự liệu bởi các Tài Liệu Cấp Vốn, và Bên Vay đã thực hiện hoặc có được các
  văn kiện nội bộ cần thiết và các văn kiện khác cùng với các chấp thuận cho phép việc ký kết
  và thực hiện các Tài Liệu Cấp Vốn;
  the Borrower has full power, authority and legal right to enter into and engage in the
  transactions contemplated by the Finance Documents, and has taken or obtained all
  necessary corporate and other actions and consents to authorize the execution and
  performance of the Finance Documents;

  3) các Tài Liệu Cấp Vốn mà Bên Vay là một bên tham gia khi được ký kết và được giao sẽ tạo
  thành các nghĩa vụ có hiệu lực pháp lý có hiệu lực và ràng buộc đối với Bên Vay đồng thời
  buộc Bên Vay thực thi các nghĩa vụ của mình theo các điều khoản của các Tài Liệu Cấp Vốn;
  the Finance Documents to which the Borrower is a party when executed and delivered will
  constitute legal, valid and binding obligations of the Borrower enforceable against it in
  accordance with their terms;

  4) mọi cho phép của bất kỳ cơ quan Nhà Nước hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác cần
  thiết hoặc nhất thiết phải có, hoặc của những người được hưởng lợi từ Bên Vay hay những
  người chủ nợ của Bên Vay có liên quan đến việc ký kết, hiệu lực và thực hiện các Tài Liệu
  Cấp Vốn đã nhận được và còn nguyên hiệu lực;
  all authorizations from any State authority or other authority which are required or which it
  would be prudent to obtain, or from the owners of any beneficial interest in or creditors of the
  Borrower for or in connection with the execution, validity and performance the Finance
  Documents have been obtained and are in full force and effect;

  5) không có thủ tục tranh tụng, thủ tục trọng tài hoặc thủ tục hành chính hoặc khiếu nại nào hiện
  thời đang diễn ra, hoặc đang chờ được giải quyết, hay có nguy cơ xảy ra đối với Bên Vay
  hoặc đối với tài sản hoặc thu nhập của Bên Vay hoặc đối với bất kỳ công ty con nào của Bên
  Vay;
  no litigation, arbitration or administrative proceedings or claim is currently taking place or
  pending or threatening against the Borrower or its assets or revenues or any of its
  subsidiaries;

  6) Bên Vay không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật, phán quyết của tòa án, lệnh, giấy
  phép, thoả thuận hoặc nghĩa vụ nào áp dụng đối với Bên Vay hoặc tài sản hay thu nhập của
  Bên Vay;
  the Borrower is not in default or in breach under any law, regulation, judgment, order,
  authorization, agreement or obligation applicable to it or its assets or revenues;

  7) các nghĩa vụ của Bên Vay theo Hợp Đồng là trực tiếp, vô điều kiện và vào mọi thời điểm,
  trong phạm vi nghĩa vụ thanh toán theo các Tài Liệu Cấp Vốn không được bảo đảm bằng các
  tài sản bản đảm, yêu cầu thanh toán của Ngân Hàng đối với Bên Vay theo các Tài Liệu Cấp
  Vốn ít nhất cũng được xếp ngang hàng với các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ không có
  bảo đảm khác ngoại trừ những yêu cầu thanh toán được ưu tiên theo quy định của pháp luật về
  phá sản, thanh lý hoặc các quy định pháp luật tương tự;
  the Borrower’s obligations under the Agreement are direct, unconditional and at all times to
  the extent the payment obligations under the Finance Documents are not secured by the

  17 – –

 18. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  security properties, the claims of the Bank against the Borrower under the Finance
  Documents rank at least pari passu with the claims of all its other unsecured creditors save
  those whose claims are preferred by any bankruptcy, liquidation or other similar laws of
  general application;

  8) bản sao của các báo cáo tài chính của Bên Vay xác thực bởi đại diện theo pháp luật hoặc
  người có thẩm quyền của Bên Vay cùng con dấu công ty của Bên Vay, nếu có, đã được cung
  cấp cho Ngân Hàng được lập phù hợp với nguyên tắc kế toán chung thống nhất đã được chấp
  thuận đồng thời áp dụng và thể hiện một cách chính xác, công minh tình hình tài chính tại
  ngày lập báo cáo và kết quả hoạt động của Bên Vay trong suốt năm tài chính cho đến khi kết
  thúc;
  the copy of financial statements of the Borrower certified by the legal representive or
  authorized signatory of the Borrower given to the Bank were prepared in accordance with the
  generally accounting principles accepted and applied, and give a true and fair view of its
  financial condition at the date as of which they were prepared and the results of its operations
  during the financial year then ended;

  9) Tổng số vốn đầu tư của Bên Vay bao gồm tất cả số dư nợ vay trung, dài hạn với các chủ nợ
  (gồm cả Khoản Tín Dụng của Ngân Hàng) cùng với vốn góp/vốn điều lệ phải phù hợp và hợp
  lệ với các điều khoản của giấy chứng nhận đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dự án
  đầu tư đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  The total invested capital of the Borrower, including the total mid-term and long-term
  outstanding balances with all debtors (inclusive of the Facility of the Bank) and its
  constributed capital/charter capital will remain duly and relevantwith the terms of its
  investment license(s)/investment certificate(s) or business, service or investment plans
  approved in accordance with the laws of Vietnam;

  10) việc Bên Vay ký kết các Tài Liệu Cấp Vốn, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo các Tài
  Liệu Cấp Vốn không và sẽ không mâu thuẫn với:
  the execution of the Finance Documents by the Borrower and execution of the rights and
  performance of obligations of the Borrower under the Finance Documents do not and will
  not:

  (a) bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng thế chấp, khế ước vay nợ hay bất kỳ văn bản hay thoả
  thuận nào khác mà Bên Vay là một bên và ràng buộc Bên Vay cũng như bất kỳ Tài
  Sản nào của Bên Vay;
  conflict with any agreement, mortgage, bond or other instrument or treaty to which
  the Borrower is a party and which is binding upon it or any of its Property;

  (b) các văn kiện thành lập của Bên Vay, hay bất kỳ luật lệ và quy định áp dụng nào;
  conflict with its constitutive documents or any applicable rule and regulation;

  11) không có sự thay đổi bất lợi nghiêm trọng về tình hình tài chính hoặc phi tài chính, tình hình
  hoạt động, kết quả hoạt động, tài sản hoặc triển vọng kinh doanh của Bên Vay kể từ ngày
  được đề cập đến ở đoạn (8) trên đây.
  there is no material adverse change in the financial conditions or otherwise, operations,
  performance, properties or prospects of the Borrower since the date referred to in paragraph
  (8) above.

  VIII) Cam Kết
  Undertaking:

  1) Cam kết thực hiện: Bên Vay cam kết sẽ:
  Affirmative Undertakings: The Borrower undertakes that it shall:

  18 – –

 19. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  (a) cung cấp cho Ngân Hàng bản sao xác thực bởi đại diện theo pháp luật hoặc đại diện
  có thẩm quyền với con dấu công ty của Bên Vay, nếu có của các báo cáo tài chính
  quý, chậm nhất là một (01) tháng sau khi kết thúc quí, và của các báo cáo đã được
  kiểm toán của Bên Vay cho năm tài chính trước đó chậm nhất là sáu (06) tháng sau
  khi kết thúc năm tài chính. Bên Vay sẽ cung cấp cho Ngân Hàng các thông tin tài
  chính khác của mình theo yêu cầu hợp lý của Ngân Hàng vào từng thời kỳ. Bên Vay
  cam kết rằng mọi thông tin trong các bản báo cáo tài chính của Bên Vay là đúng và
  chính xác;
  supply the Bank a copy, which is certified by the legal representative or his
  authorized signatory under the company seal of the Borrower, if any, of the quarterly
  financial statements no later than one (01) month from the end of each quarter, and
  of financial statements of the Borrower for a prior fiscal year no later than six (06)
  months after the fiscal year the audited. The Borrower shall from time to time provide
  the Bank with such other financial information in relation to the Borrower as the
  Bank may reasonably request. The Borrower undertakes that all the information of
  financial statements of the Borrower is true and correct;

  (b) lưu giữ chính xác toàn bộ hồ sơ và sổ sách về tình hình kinh doanh của Bên Vay và
  cho phép Ngân Hàng hay bất kỳ nhà tư vấn chuyên môn do Ngân Hàng chỉ định kiểm
  tra, thanh tra các hồ sơ và sổ sách của Bên Vay vào mọi thời điểm hợp lý, nếu Ngân
  Hàng xét thấy cần thiết;
  keep proper records and books of account in respect of its business and permit the
  Bank or any professional consultants appointed by the Bank at all reasonable times to
  inspect and examine the records and books of account of the Borrower, as it deems as
  necessary by the Bank;

  (c) thông báo bằng văn bản ngay cho Ngân Hàng các Sự Kiện Vi Phạm hay các Sự Kiện
  Vi Phạm tiềm tàng và bất kỳ thủ tục tố tụng, thủ tục trọng tài hoặc thủ tục hành chính
  nào có liên quan đến Bên Vay;
  promptly give written notice to the Bank of any Event of Default or potential Event of
  Default and any litigation, arbitration or administrative proceedings relating to the
  Borrower;

  (d) duy trì hoạt động của doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh của Bên Vay
  theo cách thức chính xác, hiệu quả và phù hợp với pháp luật, qui chế, giấy phép, thoả
  thuận và các nghĩa vụ của Bên Vay, đồng thời thanh toán toàn bộ các khoản thuế mà
  Bên Vay phải trả khi đến hạn;
  maintain its corporate existence and conduct its business in a proper and efficient
  manner and in compliance with all laws, regulations, authorizations, agreements and
  obligations applicable to it and, pay all taxes imposed on it when due;

  (e) thông báo cho Ngân Hàng về bất kỳ sửa đổi hay bổ sung nào đối với văn kiện thành
  lập hay các tài liệu pháp lý khác của Bên Vay mà có thể làm ảnh hưởng đến quyền
  lợi của Ngân Hàng trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày sửa đổi, bổ sung hoặc
  được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
  inform the Bank in writing of any amendment or supplement to the Borrower’s
  constitutional documents or other legal documents which may affect the Bank’s right
  within fifteen (15) days from the date of amendment, supplement or the date of
  approval by a competent state authority;

  (f) mua bảo hiểm cho mọi rủi ro đối với các tài sản bảo đảm, nếu có, mà Ngân Hàng là
  người thụ hưởng tại các công ty bảo hiểm có uy tín được Ngân hàng chấp thuận;
  thông báo về mọi thay đổi của các hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ vi phạm nào trong
  việc thanh toán phí bảo hiểm, và phải gia hạn các hợp đồng bảo hiểm chậm nhất là
  mười bốn (14) ngày trước ngày hết hạn; và thông báo cho Ngân Hàng về bất kỳ hành
  động, không hành động hoặc sự kiện nào mà Bên Vay biết rằng sẽ hoặc có thể làm

  19 – –

 20. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG-NGÂN HÀNG TNHH CTBC, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  cho một phần hoặc toàn bộ các hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu hay không thực thi
  được; đồng thời thông báo bằng văn bản cho Ngân Hàng mọi thông tin chi tiết của
  các hợp đồng bảo hiểm ngay khi các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực (bao gồm cả
  ngày tháng và tổng số tiền) và khi được yêu cầu sẽ cung cấp mọi hóa đơn cho từng
  khoản tiền mà Bên Vay đã thanh toán liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm đó;
  maintain insurance, in which the Bank will be the beneficiary, on and in relation to
  the secured assets, if any, with reputable insurance companies acceptable to the Bank
  against all risks; and advise of any alteration to any of the insurance policies or any
  default in the payment of any premium, and have to renew any of the insurance at
  least fourteen (14) days before it expires; and inform the Bank of any other act,
  omission or event of which they have knowledge which would or might render invalid
  or unenforceable any of the insurance policies in whole or in part; and shall
  forthwith upon effecting any insurance policy, give written notice thereof to the Bank
  stating the full particulars (including the dates and amounts) thereof, and on request
  produce the receipts for each sum paid by it in respect of such insurance policy;

  (g) tuân thủ các điều khoản của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu có, bao gồm
  nhưng không gia hạn việc sử dụng được cho phép theo giấy chứng nhận đó;
  comply with the terms of the certificate of land use rights, if any, including without
  limitation the permitted uses set out therein;

  (h) chịu mọi chi phí hay phí tổn để lập báo cáo định giá Tài Sản theo yêu cầu của Ngân
  Hàng hay khi Ngân Hàng thấy cần thiết;
  cause an evaluation report of the Property to be prepared at the request of the Bank
  or if deemed necessary by the Bank at the Borrower’s own cost and expenses;

  (i) trả và thanh toán tất cả các loại thuế, phí và lệ phí của chính phủ áp dụng đối với Bên
  Vay, thu nhập, lợi nhuận hoặc tài sản của Bên Vay, trước ngày mà các loại tiền phạt
  được áp dụng đối với các loại thuế, phí và lệ phí đó, và tất cả các yêu cầu đòi thanh
  toán hợp pháp mà, nếu các yêu cầu này không được thanh toán, sẽ có thể trở thành
  một biện pháp cầm giữ hoặc biện pháp bảo đảm đối với bất kỳ các tài sản của Bên
  Vay, bao gồm nhưng không giới hạn, tài sản liên quan đến Bảo Đảm, nếu có;
  pay and discharge all taxes, assessments and governmental charges or levies
  imposed upon it, its income, profit or properties, prior to the date on which penalties
  attach thereto, and all lawful claims which, if unpaid, might become a lien, charge
  or encumbrance upon any of its properties, including without limitation, those in
  connection with the Security, if any;

  (j) thực hiện mọi việc đăng ký, chuyển giao quyền chiếm giữ, quyền sở hữu và thực
  hiện các thủ tục khác liên quan đến Bảo Đảm, nếu có theo các quy định pháp luật có
  liên quan và theo yêu cầu của Ngân Hàng. Phí lưu kho, phí đăng ký, thuế, lệ phí, phí
  bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến tài sản Bảo Đảm sẽ do Bên Vay chịu;
  duy trì và bảo quản các tài sản của mình trong tình trạng tốt và thanh toán đúng hạn
  mọi phí liên quan đến đất đai, tiền thuê, tiền định giá, đánh giá tài sản, thuế và tất cả
  các khoản chi phí thường xuyên khác cũng như các khoản phải trả có liên quan đến
  các tài sản của mình ngay khi đến hạn và sẽ cung cấp theo yêu cầu của Ngân Hàng
  toàn bộ các hóa đơn của các khoản thanh toán này và trong trường hợp Bên Vay vi
  phạm việc thanh toán hay việc cung cấp hóa đơn được đề cập trên đây thì Ngân
  Hàng có quyền hợp pháp (nhưng không có nghĩa vụ) thay mặt Bên Vay thanh toán
  toàn bộ hoặc bất kỳ khoản phí nào liên quan đến đất đai, tiền thuê, tiền định giá, thuế
  và tất cả các khoản chi phí thường xuyên khác và các khoản phải trả có liên quan
  đến các tài sản, cũng như những khoản tiền mà Ngân Hàng đã thanh toán sau đó sẽ
  phải được Bên Vay hoàn lại theo yêu cầu cho Ngân Hàng và cho đến khi đã được
  thanh toán đủ, những khoản tiền này sẽ được nhập vào các khoản tiền gốc và sẽ chịu
  lãi suất theo Hợp Đồng;

  20 – –

Download tài liệu Những điều kiện và điều khoản chung cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp File Word, PDF về máy