[Download] Tải Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước – Tải về File Word, PDF

Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
Nội dung Text: Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

Download


Bài viết chỉ ra những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên được quy định trong hai văn bản này trên 3 vấn đề cơ bản: hình thức kiểm soát chi; hồ sơ kiểm soát chi và nội dung kiểm soát chi.

Bạn đang xem: [Download] Tải Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước File Word, PDF về máy

Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

 1. Nghiên cứu trao đổi

  Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên
  Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
   Ths.Nguyễn Thị Thúy*

  Nhận: 05/8/2020
  Biên tập: 15/8/2020
  Duyệt đăng: 25/8/2020

  Mới đây, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP được ban hành để quy định về hồ sơ hợp lệ, hợp pháp; đồng thời,
  thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và Thông tư số gửi 01 chứng từ báo Nợ cho đơn vị
  62/2020/TT-BTC hướng dẫn chi tiết việc kiểm soát, thanh toán các để xác nhận đã thực hiện thanh
  khoản chi thường xuyên từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước. Bài viết chỉ toán, gửi 01 chứng từ báo Có cho
  ra những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên được quy định trong
  hai văn bản này trên 3 vấn đề cơ bản: hình thức kiểm soát chi; hồ sơ
  đơn vị (nếu đơn vị thụ hưởng mở
  kiểm soát chi và nội dung kiểm soát chi. tài khoản tại KBNN); “Trong thời
  Từ khóa: Kiểm soát chi thường xuyên, ngân sách Nhà nước, Kho bạc hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày
  Nhà nước thanh toán, KBNN thực hiện kiểm
  Abstract soát hồ sơ theo chế độ quy định”;
  Decree No. 11/2020 / ND-CP was issued to regulate administrative pro- Hai là, “Kiểm soát trước, thanh
  cedures in the field of State Treasury and Circular No. 62/2020 / TT-BTC toán sau”. Đây là hình thức thanh
  detailing the control and payment of recurrent expenditures from the toán áp dụng đối với tất cả các
  state budget via the State Treasury. This article will point out new points
  on recurrent expenditure control stipulated in Decree No. 11/2020 / ND-
  khoản chi (trừ trường hợp đã áp
  CP and Circular No. 62/2020 / TT-BTC compared to Circular 139/2016 / dụng theo hình thức thanh toán
  TT-BTC and Circular 161/2012 / TT-BTC on 3 basic issues: Forms of ex- trước, kiểm soát sau theo quy định
  penditure control; Expenditure control records and Expenditure control tại Khoản 1, điều này). Trong đó,
  contents. KBNN thực hiện kiểm soát, thanh
  Key words: Control recurrent expenditure, State Budget, State Treas- toán trong thời gian 02 ngày làm
  ury. việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp
  pháp, hợp lệ theo quy định.
  1. Những điểm mới Nhưng hiện nay, theo Thông tư
  số 62/2020/TT-BTC, KBNN thực Như vậy, so với trước đây,
  1.1. Về hình thức kiểm soát chi Thông tư 162/2020/TT-BTC đã mở
  Trước đây, Kho bạc Nhà nước hiện kiểm soát, thanh toán các
  rộng thêm hình thức kiểm soát chi
  khoản chi thường xuyên từ NSNN
  (KBNN) chỉ thực hiện kiểm soát, “Thanh toán trước, kiểm soát sau”
  qua KBNN theo hai hình thức sau:
  thanh toán các khoản chi thường nhằm tăng tính tự chủ, tự chịu trách
  Một là, “Thanh toán trước, kiểm nhiệm cho đơn vị, nhưng chỉ áp
  xuyên từ Ngân sách Nhà nước
  soát sau”. Đây là hình thức thanh dụng cho trường hợp có hợp đồng
  (NSNN) qua KBNN theo hình thức toán áp dụng đối với từng lần thanh và thanh toán nhiều lần. “Thanh
  “Kiểm soát trước, thanh toán sau”. toán của các hợp đồng thanh toán toán trước, kiểm soát sau” chỉ áp
  Tức là, đối với tất cả các khoản chi nhiều lần, trừ lần thanh toán cuối dụng cho các lần thanh toán trước,
  thường xuyên từ NSNN, KBNN cùng. Trong đó, KBNN tiếp nhận trừ lần thanh toán cuối cùng, tức
  thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ hồ sơ và làm thủ tục thanh toán cho lần thanh toán cuối cùng phải thực
  chi và thực hiện thanh toán kịp thời đối tượng thụ hưởng trong thời hạn hiện theo hình thức “Kiểm soát
  các khoản chi ngân sách đã đủ điều 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ trước, thanh toán sau”.
  kiện thanh toán (Khoản 4, Điều 4,
  Thông tư 161/2012/TT-BTC). * Đại học Thương mại

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020 41

 2. Nghiên cứu trao đổi

  1.2. Về hồ sơ kiểm soát chi chủ, tự chịu trách nhiệm về thực Đối với chi đào tạo, bồi dưỡng
  NSNN hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân lực ở nước ngoài bằng
  * Đối với hồ sơ gửi lần đầu biên chế và tài chính: Quy chế chi NSNN: Hợp đồng hoặc giấy báo
  Trước đây, các khoản chi theo tiêu nội bộ của đơn vị sử dụng tiếp nhận học của cơ sở đào tạo tại
  hình thức rút dự toán tại KBNN, NSNN; Quyết định giao quyền tự nước ngoài; Quyết định cử cán bộ
  đơn vị sử dụng NSNN phải gửi đến chủ của cấp có thẩm quyền (đối đi học.
  KBNN các tài liệu, chứng từ như với đơn vị sự nghiệp công lập tự Như vậy, đối với hồ sơ gửi lần
  (Mục a, Khoản 1, Điều 7, Thông tư chủ, tự chịu trách nhiệm về thực đầu, Thông tư mới quy định rất cụ
  161/2012/TT-BTC): Dự toán năm hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, thể các tài liệu, chứng từ cho từng
  được cấp có thẩm quyền giao; Quy biên chế và tài chính). trường hợp cụ thể, nhằm đảm bảo
  chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, Trường hợp kiểm soát chi tính thuận tiện, nhanh gọn trong
  Quyết định giao quyền tự chủ của NSNN theo kết quả thực hiện hoạt động thanh toán của các đơn
  cấp có thẩm quyền (đối với đơn vị nhiệm vụ: Dự toán chi tiết được vị sử dụng NSNN và tăng tính
  sự nghiệp công lập thực hiện theo cấp có thẩm quyền giao. chính xác, chặt chẽ trong việc kiểm
  Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Trường hợp kiểm soát chi theo soát các khoản chi thường xuyên từ
  ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy phương thức giao nhiệm vụ, đặt NSNN qua KBNN.
  định quyền tự chủ, tự chịu trách hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ * Đối với hồ sơ tạm ứng (gửi
  nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh theo từng lần tạm ứng)
  chức bộ máy, biên chế và tài chính phí chi thường xuyên: Dự toán chi Trước đây, hồ sơ tạm ứng (gửi
  đối với đơn vị sự nghiệp công lập); tiết được cấp có thẩm quyền giao; theo từng lần tạm ứng) (Mục 1.2,
  Hoặc Quy chế chi tiêu nội bộ của Quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng Khoản 1, Điều 7, Thông tư
  đơn vị (đối với cơ quan Nhà nước của cấp có thẩm quyền đối với đơn 39/2016/TT-BTC) mà các đơn vị
  thực hiện theo Nghị định số vị sự nghiệp công lập hoặc hợp sử dụng NSNN phải gửi KBNN
  130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 đồng đặt hàng cung cấp sản phẩm, bao gồm: Đối với các đề nghị tạm
  của Chính phủ quy định chế độ tự ứng bằng tiền mặt: Giấy rút dự toán
  dịch vụ công trong trường hợp nhà
  chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng (tạm ứng); Đối với các đề nghị tạm
  cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
  biên chế và kinh phí quản lý hành ứng bằng chuyển khoản: Giấy rút
  không phải là đơn vị sự nghiệp
  chính đối với cơ quan Nhà nước). dự toán (tạm ứng) và Bảng kê
  công lập trực thuộc.
  Hiện nay, Mục a, Khoản 4, Điều chứng từ thanh toán/tạm ứng (chọn
  Đối với khoản chi thực hiện
  7 của Nghị định 11/2020/NĐ-CP ô tạm ứng) theo Mẫu số 01 kèm
  nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
  quy định rất rõ thành phần hồ sơ theo thông tư này (Chỉ áp dụng đối
  Văn bản phê duyệt nhiệm vụ của
  gửi lần đầu đối với các khoản chi với những khoản chi không có hợp
  thường xuyên của NSNN từ tài cấp có thẩm quyền.
  đồng và đối với những khoản chi
  khoản dự toán của các đơn vị sử Đối với chi các nhiệm vụ, chi hỗ có giá trị hợp đồng dưới hai mươi
  dụng NSNN (gửi một lần vào đầu trợ từ NSNN để thực hiện chương triệu đồng, và Giấy rút dự toán
  năm hoặc khi có phát sinh, điều trình xúc tiến du lịch quốc gia, (tạm ứng) không thể hiện được hết
  chỉnh, bổ sung), bao gồm: Văn bản chương trình hành động quốc gia nội dung tạm ứng).
  phê duyệt dự toán năm được cấp có về du lịch và chương trình xúc tiến Hiện nay, Nghị định
  thẩm quyền giao; Hợp đồng mua thương mại quốc gia: Dự toán chi 11/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ
  sắm hàng hóa, dịch vụ (đối với các tiết được cấp có thẩm quyền giao. tạm ứng (gửi theo từng lần đề nghị
  hợp đồng có giá trị trên 50 triệu Trường hợp, Bộ quản lý chương tạm ứng) (Mục b, Khoản 4, Điều 7)
  đồng trở lên); Văn bản giao việc trình chuyển kinh phí cho các đơn bao gồm: Chứng từ chuyển tiền;
  hoặc hợp đồng giao khoán nội bộ vị chủ trì thực hiện chương trình, Văn bản bảo lãnh tạm ứng hợp
  (đối với trường hợp tự thực hiện); Bộ quản lý chương trình gửi bổ đồng (đối với trường hợp hợp đồng
  Văn bản phê duyệt chỉ tiêu biên chế sung Quyết định phê duyệt chương có quy định phải bảo lãnh); Bảng
  do cấp có thẩm quyền phê duyệt. trình theo các nội dung hỗ trợ. kê nội dung thanh toán/tạm ứng (áp
  Ngoài ra, đối với một số trường Đối với chi trợ cấp theo quyết dụng với trường hợp những khoản
  hợp cụ thể, đơn vị sử dụng NSNN định trợ cấp của cấp có thẩm chi không có hợp đồng hoặc những
  gửi bổ sung như sau: quyền: Dự toán chi tiết được cấp khoản chi có hợp đồng với giá trị
  – Đối với đơn vị sự nghiệp thẩm quyền giao; Quyết định trợ không quá 50 triệu đồng, song
  công lập, cơ quan Nhà nước tự cấp của cấp có thẩm quyền. chứng từ chuyển tiền của đơn vị sử

  42 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020

 3. Nghiên cứu trao đổi

  dụng NSNN không thể hiện được ứng (đối với những khoản chi các hồ sơ, chứng từ theo quy định
  hết nội dung chi). không có hợp đồng hoặc những đối với từng khoản chi; Và Kiểm
  Như vậy, so với trước đây, hồ sơ khoản chi có giá trị hợp đồng tra, kiểm soát các khoản chi, bảo
  tạm ứng gửi theo từng lần tạm ứng không quá 50 triệu đồng). đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định
  đã có sự thay đổi rõ rệt: Nghị định Ngoài chứng từ chuyển tiền, đối mức chi NSNN do cơ quan nhà
  11/2020/NĐ-CP yêu cầu đơn vị sử với một số khoản chi cụ thể, đơn vị nước có thẩm quyền quy định
  dụng NSNN phải có “Văn bản bảo sử dụng NSNN phải gửi bổ sung (Khoản 1, Điều 8, Thông tư
  lãnh tạm ứng hợp đồng” (đối với các chứng từ như: Bảng thanh toán 161/2012/TT-BTC).
  trường hợp hợp đồng có quy định cho đối tượng thụ hưởng; Văn bản Nhưng hiện nay, ngoài các nội
  phải bảo lãnh); và “Những khoản xác định kết quả tiết kiệm chi theo dung kiểm soát chi như trước đây,
  chi có hợp đồng với giá trị không năm; Quyết định phê duyệt quyết KBNN còn thực hiện kiểm tra,
  quá 50 triệu đồng mà chứng từ toán của cấp có thẩm quyền; Quyết kiểm soát cả về (Khoản 1, Điều 6):
  chuyển tiền của đơn vị sử dụng toán đoàn đi công tác nước ngoài; – Dấu và chữ ký trên chứng từ
  NSNN không thể hiện được hết nội Dự toán chi ngoại tệ; Giấy đề nghị khớp đúng với mẫu dấu và mẫu
  dung chi” thì đơn vị phải lập Bảng nộp tiền của các tổ chức quốc tế; chữ ký đăng ký giao dịch tại
  kê nội dung thanh toán/tạm ứng, Bảng xác định giá trị khối lượng KBNN (mẫu dấu và mẫu chữ ký
  trong khi trước đây, tổng các khoản công việc hoàn thành; Quyết định đăng ký giao dịch tại KBNN đảm
  chi có giá trị dưới 20 triệu đồng. cho phép mua sắm của cấp có thẩm bảo còn hiệu lực); Trường hợp thực
  * Đối với hồ sơ thanh toán (theo quyền; Danh sách đối tượng thụ hiện qua Trang thông tin dịch vụ
  từng lần đề nghị thanh toán) hưởng được cấp có thẩm quyền phê công của KBNN, việc ký số trên
  Trước đây (Mục c, Khoản 1, duyệt; Văn bản nghiệm thu nhiệm các hồ sơ phải đúng chức danh các
  Điều 7 của Thông tư 161/2012/TT- vụ được giao (đối với kinh phí giao thành viên theo quyết định của cấp
  BTC quy định hồ sơ thanh toán tạm nhiệm vụ); Biên bản nghiệm thu có thẩm quyền, đã thực hiện đăng
  ứng gồm: Giấy đề nghị thanh toán đặt hàng; … ký với KBNN.
  tạm ứng; Và tùy theo từng nội dung Như vậy, điểm mới nổi bật về – Nội dung chi phải phù hợp với
  chi, gửi kèm theo các tài liệu, chứng bộ hồ sơ thanh toán mà các đơn vị mã nội dung kinh tế theo quy định
  từ như Giấy rút dự toán (thanh sử dụng NSNN phải gửi KBNN của Mục lục ngân sách hiện hành
  toán); Bảng kê chứng từ thanh được quy định trong Nghị định (không bao gồm các khoản chi từ
  toán/tạm ứng; Văn bản phê duyệt 11/2020/NĐ-CP là: Không còn bắt Tài khoản tiền gửi).
  chỉ tiêu biên chế; Danh sách những buộc phải có Biên bản thanh lý hợp – Mức tạm ứng đảm bảo theo
  người hưởng lương; Danh sách đồng (đối với trường hợp khoản chi đúng quy định tại Điều 7 Thông tư
  những người hưởng tiền công lao có Hợp đồng). Trước đây, bất cứ này: Nội dung đề nghị thanh toán
  động thường xuyên; Danh sách chi khoản chi nào có Hợp đồng thì khi tạm ứng phải phù hợp với nội dung
  trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, ra KBNN thanh toán phải có Biên đã đề nghị tạm ứng.
  công chức, viên chức; Bảng xác bản thanh lý hợp đồng. Điều này – Trường hợp thanh toán theo
  định kết quả tiết kiệm chi theo năm; cho thấy, thủ tục hành chính về hồ hợp đồng: Hợp đồng có quy định
  Hợp đồng, Biên bản thanh lý hợp sơ thanh toán đã được tinh giảm, phải bảo lãnh tạm ứng, KBNN
  đồng là bắt buộc đối với thanh toán song vẫn đầy đủ căn cứ để KBNN kiểm soát đảm bảo thời gian có
  lần cuối cho tất cả các trường hợp kiểm soát chi vì tất cả những nội hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng phải
  chi thuê mướn, chi hội nghị, đào tạo, dung cần thiết đều đã được thể hiện được kéo dài cho đến khi đơn vị sử
  bồi dưỡng, chi mua sắm tài sản và trên Phụ lục số 08a kèm theo Nghị dụng ngân sách đã thu hồi hết số
  các khoản chi khác (đối với trường định 11/2020/NĐ-CP. tiền tạm ứng; Hợp đồng có quy
  hợp khoản chi có Hợp đồng). 1.3. Về nội dung kiểm soát chi định phải thực hiện cam kết chi,
  Hiện nay, Nghị định * Nguyên tắc chung KBNN kiểm soát theo quy định
  11/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ Trước đây, KBNN chỉ thực hiện hiện hành.
  thanh toán (gửi theo từng lần đề kiểm soát, đối chiếu các khoản chi – Chi mua sắm theo phương
  nghị thanh toán) (Mục c, Khoản 4, so với dự toán NSNN, bảo đảm các thức tập trung: Có trong danh mục
  Điều 7) bao gồm: Chứng từ chuyển khoản chi phải có trong dự toán mua sắm tập trung. Trong đó, đối
  tiền; Giấy đề nghị thanh toán tạm NSNN, số dư tài khoản dự toán của với tài sản: KBNN kiểm soát Biên
  ứng (đối với trường hợp tạm ứng); đơn vị còn đủ để chi; Kiểm tra, bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận
  Bảng kê nội dung thanh toán/tạm kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của tài sản theo mẫu số 06/TSC-MSTT,

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020 43

 4. Nghiên cứu trao đổi

  kèm theo Nghị định số móc thiết bị, xe ô tô; Chi trợ cấp, định quy định cơ chế tự chủ của
  151/2017/NĐ-CP; Đối với thuốc, Kiểm soát thanh toán đối với kinh đơn vị sự nghiệp công trong từng
  dịch truyền,… KBNN kiểm soát phí giao nhiệm vụ, kinh phí đặt lĩnh vực cụ thể thì thực hiện kiểm
  tổng số tiền các hóa đơn kê khai hàng, đấu thầu. soát theo quy định tại Nghị định số
  trên Bảng xác định giá trị khối Đặc biệt là các khoản chi từ tài 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số
  lượng hoàn thành theo mẫu số 08a, khoản tiền gửi tại KBNN được 85/2012/NĐ-CP) để kiểm soát việc
  ban hành kèm theo Phụ lục II, Nghị kiểm soát dựa trên nguyên tắc: Căn trích lập các quỹ và thực hiện
  định số 11/2020/NĐ-CP, không cứ vào nguồn hình thành và nội chuyển tiền sang tài khoản tiền gửi
  vượt giá trị hợp đồng và Thỏa dung chi để thực hiện kiểm soát, các quỹ của đơn vị. KBNN kiểm
  thuận khung. thanh toán. Và, các khoản chi theo soát việc sử dụng các quỹ theo quy
  – Chi mua sắm không theo hình thức lệnh chi tiền: Các khoản định tại Tiết a, Khoản 3, Điều này.
  phương thức tập trung: Đối với chi được phép chi theo Lệnh chi 2. Nhận xét và khuyến nghị
  khoản chi mua sắm hàng hóa, dịch tiền, được quy định trong Nghị Với quy định mới, sẽ không còn
  vụ, KBNN kiểm soát mẫu số 08a định 163/NĐ-CP có ghi “Các nội “khe hở” để dẫn tới hiện trạng gian
  ban hành kèm theo phụ lục II, Nghị dung chi khác theo quyết định của lận trong chi tiêu tiền NSNN. Tuy
  định số 11/2020/NĐ-CP đảm bảo Thủ trưởng đơn vị”. Nhưng hiện nhiên, vẫn còn một số điểm:
  nội dung công việc, đơn vị tính, số nay, KBNN kiểm soát nội dung chi Thứ nhất: Mục a, Khoản 1,
  lượng, đơn giá phù hợp với quy theo đúng quy định tại Điều 19, Điều 4 trong Thông tư
  định tại hợp đồng; riêng đối với Thông tư số 342/2016/TT-BTC, 162/2020/TT-BTC hướng dẫn về
  khoản chi mua thuốc, KBNN kiểm ngày 30/12/2016 quy định chi tiết hình thức “Thanh toán trước, kiểm
  soát tổng số tiền của các hóa đơn và hướng dẫn thi hành một số điều soát sau” vẫn sử dụng cụm từ
  kê khai trên Bảng xác định giá trị của Nghị định số 163/2016/NĐ- “KBNN tiếp nhận hồ sơ và làm thủ
  khối lượng hoàn thành đảm bảo CP: Nội dung chi trên Lệnh chi tiền tục thanh toán cho đối tượng thụ
  không vượt giá trị hợp đồng; Đối đã không còn khoản “Các nội dung hưởng trong thời hạn 01 ngày làm
  với khoản chi còn lại: kiểm soát chi khác theo quyết định của Thủ việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,
  bảng xác định giá trị khối lượng trưởng đơn vị”. hợp pháp”. Sau đó, Mục b, Khoản
  hoàn thành theo mẫu số 08a, ban Điểm mới này giúp xóa bỏ gian 1, Điều 4 của Thông tư này lại ghi
  hành kèm theo phụ lục II, Nghị lận trong chi tiêu tiền từ NSNN, “Trong thời hạn 01 ngày làm việc
  định số 11/2020/NĐ-CP đảm bảo KBNN chỉ duyệt chi nội dung trên kể từ ngày thanh toán KBNN thực
  nội dung công việc và giá trị thanh Lệnh chi tiền được quy định tại hiện kiểm soát hồ sơ theo chế độ
  toán theo đúng quy định của hợp Điều 19, Thông tư số quy định”.
  đồng, không vượt giá trị hợp đồng. 342/2016/TT-BTC. Như vậy, ngay từ Mục a – tại
  * Kiểm soát các nội dung chi * Đối với việc phân phối kết quả thời điểm KBNN nhận hồ sơ để
  khác tài chính trong năm của đơn vị làm thủ tục thanh toán cho đối
  Trước đây, Thông tư Theo Thông tư 39/2016/TT- tượng thụ hưởng NSNN, KBNN đã
  161/2012/TT-BTC và Thông tư BTC, KBNN chỉ kiểm soát việc thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, hợp
  39/2016/TT-BTC không đề cập chi trích lập quỹ mà không kiểm soát pháp của hồ sơ trước khi thanh
  tiết việc kiểm soát các nội dung chi việc xuất quỹ (Mục 1.1, Khoản 1, toán. Việc sử dụng cụm từ “kể từ
  khác. Nhưng Thông tư Điều 7). khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp
  62/2020/TT-BTC đã hướng dẫn nội Nhưng hiện nay, Thông tư pháp” đã không thể hiện đúng bản
  dung kiểm soát chi tại KBNN cụ 62/2020/TT-BTC đã hướng dẫn rất chất của hình thức “Thanh toán
  thể cho từng khoản chi như (Khoản rõ về việc KBNN kiểm soát cả việc trước, kiểm soát sau”.
  2, Điều 6): Chi lương và phụ cấp trích lập và sử dụng các Qũy trong Thứ hai: Liên quan đến quy
  theo lương; Tiền công lao động các đơn vị công (Khoản 5, Điều 6): định về hồ sơ tạm ứng, Nghị định
  thường xuyên theo hợp đồng; Tiền KBNN căn cứ quy chế chi tiêu nội 11/2020/NĐ-CP đã không tách biệt
  thu nhập tăng thêm; Tiền thưởng; bộ; quy định tại Nghị định số cụ thể hồ sơ tạm ứng theo từng lần
  tiền phụ cấp và trợ cấp khác; Tiền 16/2015/NĐ-CP; Nghị định số tạm ứng cho trường hợp tạm ứng
  khoán, tiền học bổng cho công 141/2016/NĐ-CP; Nghị định bằng tiền mặt và tạm ứng bằng
  chức, viên chức, lao động hợp đồng 54/2016/NĐ-CP và các Nghị định chuyển khoản, trong khi điều kiện,
  thuộc đơn vị sử dụng ngân sách; trong từng lĩnh vực (trường hợp thủ tục xin tạm ứng theo 2 hình
  Chi mua sắm tài sản công là máy chưa ban hành hoặc sửa đổi Nghị thức này khác nhau (tạm ứng bằng

  44 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020

 5. Nghiên cứu trao đổi

  tiền mặt phải tuân thủ đúng theo Bên cạnh đó, Nghị định trường hợp những khoản chi không
  quy định quản lý thu, chi bằng tiền 11/2020/NĐ-CP yêu cầu loại có hợp đồng hoặc những khoản chi
  mặt của hệ thống KBNN). chứng từ đầu tiên trong bộ hồ sơ có hợp đồng với giá trị không quá
  Nghị định 11/2020/NĐ-CP yêu tạm ứng là “Chứng từ chuyển tiền”. 50 triệu đồng, song “Chứng từ
  cầu loại chứng từ đầu tiên trong bộ Theo Khoản 9, Điều 3 của Nghị chuyển tiền” của đơn vị sử dụng
  hồ sơ tạm ứng là “Chứng từ chuyển định này “Chứng từ chuyển tiền là
  NSNN (Giấy rút dự toán hoặc Ủy
  tiền”. Theo Khoản 9, Điều 3 của lệnh thanh toán bằng văn bản giấy
  Nghị định này, “Chứng từ chuyển nhiệm chi) không thể hiện được hết
  hoặc dữ liệu điện tử do các đơn vị
  tiền là lệnh thanh toán bằng văn giao dịch lập để đề nghị KBNN nội dung chi).
  bản giấy hoặc dữ liệu điện tử do thực hiện trích tài khoản của mình
  các đơn vị giao dịch lập để đề nghị để chi trả cho đối tượng thụ
  KBNN thực hiện trích tài khoản hưởng”. Như vậy, “Chứng từ Tài liệu tham khảo
  của mình để chi trả cho đối tượng chuyển tiền” ở đây có thể là Uỷ
  thụ hưởng”. Như vậy, “Chứng từ nhiệm chi hay Giấy rút dự toán
  chuyển tiền” ở đây có thể hiểu là (tạm ứng). Trong khi, Thông tư 1. Bộ Tài chính, Thông tư số
  Uỷ nhiệm chi hay Giấy rút dự toán 62/2020/TT-BTC lại không có nội 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 quy định
  (tạm ứng). Trong khi, Thông tư dung hướng dẫn về hồ sơ tạm ứng. chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi
  62/2020/TT-BTC lại không có nội Thực trạng này đã dẫn đến sự NSNN qua KBNN.
  dung hướng dẫn về hồ sơ tạm ứng. không đồng nhất bộ hồ sơ tạm ứng 2. Bộ Tài chính, Thông tư số 39/2016/TT-
  Từ những điểm bất cập này, tác của các đơn vị sử dụng NSNN gửi BTC ngày 01/03/2016 sửa đổi, bổ sung một
  giả đưa ra hai khuyến nghị sau: tới KBNN. Vì vậy, để đảm bảo tính số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC
  Thứ nhất, về hình thức kiểm rõ ràng, đồng bộ về hồ sơ, chứng quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các
  soát chi từ, Bộ Tài chính nên có Văn bản khoản chi NSNN qua KBNN.
  Như đã phân tích ở trên, hình hướng dẫn, bổ sung Khoản “Hồ sơ
  thức “Thanh toán trước, kiểm soát tạm ứng (gửi theo từng lần tạm 3. Bộ Tài chính, Thông tư số
  sau” được quy định trong Thông tư ứng)” vào Điều 7 của Thông tư 342/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 quy định
  162/2020/TT-BTC đang bị mâu 62/2020/TT-BTC cụ thể như sau: chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
  thuẫn giữa Mục a, Khoản 1, Điều 4 a) Đối với hình thức tạm ứng Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày
  và Mục b, Khoản 1, Điều 4. Nên
  bằng tiền mặt: Đơn vị sử dụng 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết
  chăng, Mục a, Khoản 1, Điều 4 của
  NSNN phải gửi KBNN “Giấy rút thi hành một số điều của Luật NSNN.
  Thông tư cần sửa rằng “KBNN tiếp
  dự toán (tạm ứng) hoặc Ủy nhiệm 4. Bộ Tài chính, Thông tư số 13/2017/TT-
  nhận hồ sơ và làm thủ tục thanh
  chi, trong đó ghi rõ nội dung tạm BTC ngày 15/02/2017 quy định quản lý thu,
  toán cho đối tượng thụ hưởng trong
  thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi ứng để KBNN có căn cứ kiểm soát chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNNN.
  nhận được văn bản đề nghị thanh và theo dõi khi thanh toán. Các
  5. Bộ Tài chính, Thông tư số
  toán hoặc ủy quyền thanh toán của khoản chi tạm ứng tiền mặt phải
  136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 sửa đổi,
  đơn vị sử dụng NSNN” vì như vậy đúng theo quy định tại Khoản 2,
  Điều 1 của Thông tư 136/2018/TT- bổ sung một số điều của Thông tư số
  mới phản ánh đúng bản chất của
  BTC sửa đổi, bổ sung một số điều 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 quy định
  hình thức “Thanh toán trước, kiểm
  soát sau”. của Thông tư 13/2017/TT-BTC về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống

  Thứ hai, về hồ sơ tạm ứng quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua KBNN.

  Do Nghị định 11/2020/NĐ-CP hệ thống KBNN và các khoản chi 6. Bộ Tài chính, Thông tư số 62/2020/TT-
  đã không tách biệt cụ thể hồ sơ tạm có cơ chế hướng dẫn riêng được BTC, ngày 22/06 /2020 hướng dẫn kiểm soát,
  ứng theo từng lần tạm ứng cho phép chi bằng tiền mặt; thanh toán các khoản chi thường xuyên từ
  trường hợp tạm ứng bằng tiền mặt b) Đối với hình thức tạm ứng NSNN qua KBNN.
  và tạm ứng bằng chuyển khoản, bằng chuyển khoản: Đơn vị sử
  7. Chính phủ, Nghị định số
  trong khi điều kiện, thủ tục xin tạm dụng NSNN phải gửi KBNN các
  163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định
  ứng theo 2 hình thức này khác nhau tài liệu, chứng từ sau: Văn bản bảo
  chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN.
  (tạm ứng bằng tiền mặt phải tuân lãnh tạm ứng hợp đồng (đối với
  thủ đúng theo quy định quản lý thu, trường hợp hợp đồng có quy định 8. Chính phủ, Nghị định số 11/2020/NĐ-
  chi bằng tiền mặt của hệ thống phải bảo lãnh); Bảng kê nội dung CP ngày 20/01 /2020 quy định về thủ tục hành
  KBNN); thanh toán/tạm ứng (áp dụng với chính thuộc lĩnh vực KBNN.

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020 45

Download tài liệu Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước File Word, PDF về máy