[Download] Tải Nhân tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

Nhân tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại

Nhân tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại
Nội dung Text: Nhân tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại

Download


Toàn cầu hóa cùng với sự phát triển đổi mới của hệ thống tài chính ngân hàng ngày càng tăng đang làm cho các hoạt động của hệ thống ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro và mức độ phức tạp hơn. Ngoài những rủi ro thường gặp như: Rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản… thì các ngân hàng còn cần phải chú ý đến một loại rủi ro tiềm ẩn và khó lường nhất đó chính là rủi ro hoạt động.

Bạn đang xem: [Download] Tải Nhân tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nhân tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy

Nhân tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nhân tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại

 1. Soá 02 (199) – 2020 TAØI CHÍNH VÓ MOÂ

  NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG
  CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải*
  Toàn cầu hóa cùng với sự phát triển đổi mới của hệ thống tài chính ngân hàng ngày càng tăng đang làm
  cho các hoạt động của hệ thống ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro và mức độ phức tạp hơn. Ngoài những
  rủi ro thường gặp như: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản… thì các ngân hàng còn cần phải
  chú ý đến một loại rủi ro tiềm ẩn và khó lường nhất đó chính là rủi ro hoạt động. Rủi ro hoạt động không
  chỉ gây tổn thất cho ngân hàng về kinh tế và nguồn nhân lực mà còn ảnh hưởng tới uy tín và danh tiếng
  của ngân hàng. Vì vậy, việc quản trị rủi ro hoạt động đối với các ngân hàng càng trở nên quan trọng và cấp
  thiết, nó giúp ngân hàng hoạt động kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả.
  • Từ khóa: rủi ro hoạt động, quản trị rủi ro hoạt động.

  năm qua, các NHTM đã phải gánh chịu những tổn
  Globalization, along with the innovative thất không nhỏ vì rủi ro hoạt động ảnh hưởng rất
  development of the banking and financial system, nhiều đến uy tín và tài sản của các NHTM. Phạm vi
  is making banking operations more risky and more và thời gian xảy ra rủi ro hoạt động là vô cùng rộng
  complex. In addition to common risks such as lớn và khó đoán định, nó có thể xảy ra bất kỳ lúc
  credit risk, interest rate risk, liquidity risk, banks nào trong thời gian hoạt động của NHTM.
  need to pay attention to one of the most potential
  and unpredictable risks, namely operational risks. Nguyên nhân của rủi ro hoạt động
  Operational risk not only damages the bank in a. Con người: Thực hiện các nghiệp vụ vượt
  terms of economy and human resources, but also quá thẩm quyền cho phép, không được ủy quyền
  affects the reputation and reputation of the bank. hoặc không đúng chức năng được giao; công việc
  Therefore, the operational risk management for bị quá tải hoặc thiếu nhân lực chủ chốt so với định
  banks becomes more and more important and
  it urgently helps the bank to operate safely and
  biên dẫn tới công việc hoàn thành chậm tiến độ,
  effectively. cán bộ phải chịu nhiều áp lực hơn, dễ tạo ra sai sót
  trong quá trình thực hiện; thiếu kinh nghiệm hoặc
  • Keywords: operational risk, operational risk năng lực trình độ nghiệp vụ không đáp ứng được
  management.
  yêu cầu công việc; không được đào tạo đầy đủ sẽ
  không nắm vững được các công việc cần thực hiện
  Ngày nhận bài: 02/01/2020 dẫn tới làm sai bước hoặc gây chậm trễ trong xử lý
  Ngày chuyển phản biện: 05/01/2020 công việc; không tuân thủ đúng quy định, quy trình
  Ngày nhận phản biện: 20/01/2020 nghiệp vụ của ngân hàng, các quy định của NHNN
  Ngày chấp nhận đăng: 22/01/2020 và các văn bản pháp luật hiện hành như làm tắt
  bước, làm khác đi so với quy định; tỷ lệ nghỉ việc,
  luân chuyển cán bộ nhân viên cao: làm mất thời
  Rủi ro hoạt động là rủi ro gây ra nguy cơ tổn
  gian đào tạo, tiếp nhận, bàn giao công việc, gây
  thất về tài chính hoặc tác động tiêu cực phi tài chính
  gián đoạn hoặc gây chậm trễ trong khâu xử lý công
  cho ngân hàng do các quy trình nội bộ không đầy
  việc; cán bộ nhân viên có hành vi gian lận, lừa đảo,
  đủ hoặc bị lỗi, do yếu tố con người, do sự cố của hệ
  vi phạm đạo đức nghề nghiệp, biển thủ công quỹ để
  thống hoặc do các sự kiện bên ngoài. Rủi ro hoạt
  trục lợi cá nhân hoặc cấu kết, thông đồng với đối
  động bao gồm cả rủi ro pháp lý nhưng không bao
  tượng bên ngoài gây thiệt hại cho ngân hàng.
  gồm rủi ro danh tiếng và rủi ro chiến lược. Rủi ro
  hoạt động là loại rủi ro luôn hiện hữu và có thể phát b. Quy trình: Rủi ro hoạt động tăng lên theo mức
  sinh, tồn tại trong mọi nghiệp vụ, mọi bộ phận của độ phức tạp của giao dịch, các giao dịch đòi hỏi
  ngân hàng nhưng lại khó lường nhất. Trong những phải có kiểm soát nội bộ và phê duyệt, các giao dịch
  không được xác định rõ ràng hoặc không được thực

  * Sở Tài chính Nghệ An

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 17

 2. TAØI CHÍNH VÓ MOÂ Soá 02 (199) – 2020

  hiện theo đúng chính sách đã quy định. Quy trình Tất cả các bộ phận trong hệ thống ngân hàng đều
  cũng bao gồm công tác quản lý từ hội đồng quản trị phải có trách nhiệm thực hiện đánh giá và nhận
  tới ban điều hành, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và diện rủi ro hoạt động thông qua hình thức: xác định
  nhân viên. Mọi bộ phận từ việc lập kế hoạch, nhận khả năng xảy ra rủi ro, nguyên nhân gây ra rủi ro,
  tiền gửi, huy động nguồn lực thông qua nghiệp vụ đối tượng gây ra rủi ro, hệ quả đối với ngân hàng
  tín dụng và các thỏa thuận, hợp đồng, xử lý giao nếu rủi ro xảy ra.
  dịch, ra quyết định đầu tư… đều chịu rủi ro. Tùy theo cách thức quản trị rủi ro hoạt động của
  c. Lỗi hệ thống: (i) rủi ro về đầu tư công nghệ, mình mà mỗi ngân hàng có quy định phương thức
  (ii) rủi ro trong việc phát triển hệ thống và vận nhận diện rủi ro hoạt động khác nhau, nhưng thông
  hành, (iii) nhân viên sẽ không thực hiện được công thường rủi ro hoạt động trong NHTM được nhận
  việc, gây gián đoạn công việc, gián đoạn hoạt động diện thông qua 4 nguyên nhân gây ra rủi ro hoạt
  kinh doanh, (iv) lỗ hổng về an ninh hệ thống, (v) động (bao gồm con người, quy trình, hệ thống và
  công suất của hệ thống không phù hợp với thực tế sự kiện bên ngoài) hoặc thông qua 7 nhóm dấu hiệu
  hoạt động gây lãng phí hoặc quá tải hệ thống. như: Nhóm dấu hiệu rủi ro liên quan đến mô hình
  d. Các sự kiện khách quan bên ngoài: (i) sự tổ chức, cán bộ nhân viên và an toàn nơi làm việc;
  thay đổi trong khung pháp lý, (ii) các hành vi nhóm dấu hiệu rủi ro liên quan đến chính sách, quy
  tội phạm do các đối tượng bên ngoài gây ra…, định, quy trình nội bộ; nhóm dấu hiệu rủi ro liên
  (iii) nhà cung cấp/sử dụng nguồn lực bên ngoài quan đến gian lận nội bộ; nhóm dấu hiệu rủi ro liên
  thay đổi cơ chế, chính sách, chất lượng hàng quan đến gian lận bên ngoài; nhóm dấu hiệu rủi ro
  hóa dịch vụ, giá cả, (iv) các thảm họa và các hoạt động liên quan đến quá trình xử lý công việc;
  lỗi của cơ sở hạ tầng, (v) rủi ro về các quy định, nhóm dấu hiệu rủi ro liên quan đến hệ thống công
  (vi) chính trị, thể chế thay đổi… nghệ thông tin; nhóm dấu hiệu rủi ro liên quan đến
  Quản trị rủi ro hoạt động là quá trình NHTM thiệt hại tài sản.
  tiến hành các hoạt động tác động tới rủi ro hoạt (ii) Đo lường rủi ro hoạt động
  động bao gồm việc thiết lập cơ cấu tổ chức, xây Đo lường rủi ro hoạt động là việc xác định mức
  dựng hệ thống các chính sách, phương pháp quản độ tổn thất của rủi ro hoạt động. Rủi ro hoạt động
  lý để thực hiện quá trình quản trị rủi ro đó là: nhận đã xảy ra và rủi ro tiềm tàng đều được xác định
  diện/xác định, đo lường, đánh giá, quản lý, giám sát thông qua chỉ tiêu chi phí vốn, đây là phần giảm
  và kiểm tra, kiểm soát rủi ro hoạt động nhằm đảm lợi nhuận trực tiếp của ngân hàng thương mại cũng
  bảo hạn chế rủi ro có thể xảy ra tới mức thấp nhất. như cơ hội sử dụng vốn cho cơ hội đầu tư khác.
  Quản trị rủi ro hoạt động hiệu quả không có nghĩa Qua số liệu về chi phí vốn dùng để xử lý rủi ro hoặc
  là triệt tiêu rủi ro để chúng không xảy ra mà là rủi số chi phí vốn để dự phòng rủi ro hoạt động cho
  ro vẫn có thể xảy ra nhưng xảy ra trong mức độ dự nhà quản lý ta có cái nhìn cụ thể nhất về mức độ
  đoán trước và ngân hàng có thể kiểm soát được. của rủi ro hoạt động. Rủi ro hoạt động là loại rủi ro
  Mục đích của quản trị rủi ro hoạt động là nhằm rất khó nhận biết vì thế việc đo lường cũng rất khó
  tìm hiểu được mức độ rủi ro hoạt động của hệ khăn. Một khi rủi ro hoạt động đã được xác định,
  thống ngân hàng, tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn tới NHTM cần đánh giá được mức độ tổn thất và xác
  rủi ro hoạt động, phân bố nguồn lực để xác định suất xuất hiện rủi ro hoạt động để từ đó xác định
  khuynh hướng biến động của rủi ro hoạt động ở được mức độ ưu tiên ứng phó với từng rủi ro.
  bên trong và bên ngoài ngân hàng ra sao, từ đó dự Có hai phương pháp đo lường thường được sử
  báo được rủi ro và có các giải pháp phòng ngừa dụng đó là phương pháp định tính và phương pháp
  hạn chế kịp thời. định lượng:
  Nội dung quản trị rủi ro hoạt động của Phương pháp định tính: Là việc phân tích đánh
  NHTM giá, nhận xét chủ quan của mỗi NHTM về mức
  (i) Nhận diện rủi ro hoạt động độ tốt – xấu, lớn – nhỏ; tính nghiêm trọng của các
  Nhận diện rủi ro hoạt động là bước đầu tiên và dấu hiệu rủi ro đã được xác định. Phương pháp
  rất quan trọng trong việc quản trị rủi ro hoạt động định tính được sử dụng để đo lường các rủi ro
  vì chỉ khi nhận diện được rủi ro hoạt động thì ngân liên quan đến mô hình tổ chức cán bộ và an toàn
  hàng mới có thể thực hiện được các bước tiếp theo. nơi làm việc; liên quan đến chính sách và các quy
  trình nội bộ.

  18 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

 3. Soá 02 (199) – 2020 TAØI CHÍNH VÓ MOÂ

  Phương pháp định lượng: Là việc đánh giá bằng tiêu của kiểm soát rủi ro hoạt động là: nâng cao
  số liệu cụ thể về mức độ rủi ro (xác suất xảy ra), khả năng phát hiện sớm các rủi ro chưa được phát
  tổn thất cụ thể của từng loại dấu hiệu rủi ro đã được hiện, chưa được kiểm soát hoặc đang bị coi nhẹ;
  xác định. Mục tiêu của lượng hóa rủi ro hoạt động, đánh giá tốt hơn khả năng chấp nhận các rủi ro đã
  cụ thể là tính chi phí vốn tối thiểu chịu rủi ro hoạt được phát hiện; xây dựng các biện pháp kiểm soát
  động mà ngân hàng cần có để có thể xử lý tổn thất. thay thế có hiệu quả hơn đối với các rủi ro không
  (iii) Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng thể chấp nhận; triển khai sớm hơn và tốt hơn các
  ngừa rủi ro hoạt động hoạt động nhằm giảm nhẹ rủi ro và các biện pháp
  Quản trị rủi ro hoạt động ở việc báo cáo số lần để tránh tổn thất.
  phát sinh lỗi sai sót trong tác nghiệp, chưa nghiên Để thực hiện kiểm soát rủi ro hoạt động, ngân
  cứu triển khai các công cụ quan trọng khác như hàng có thể thực hiện theo nhiều cách như: giám
  RCSA – tự xác định và đánh giá rủi ro hoạt động, sát khẩu vị rủi ro của ngân hàng, giám sát việc thực
  KRI – chỉ số rủi ro hoạt động chính, phân tích kịch hiện kế hoạch hành động để giảm thiểu các rủi ro
  bản rủi ro hoạt động, kiểm định khủng hoảng, quản tiềm ẩn của các đơn vị, giám sát dấu hiệu biến động
  lý kinh doanh liên tục, bảo hiểm rủi ro hoạt động. của rủi ro hoạt động thông qua việc theo dõi sự biến
  Vì vậy, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng động của các rủi ro trọng yếu (thông qua công cụ
  ngừa rủi ro hoạt động tại mỗi ngân hàng là vô cùng theo dõi chỉ số rủi ro chính KRIs).
  cần thiết. Các bước thực hiện như sau: xác định và (vi) Phân bổ vốn cho quản trị rủi ro hoạt động
  xây dựng khẩu vị rủi ro cho riêng NHTM, khẩu vị Khi rủi ro hoạt động phát sinh, NHTM có thể sử
  rủi ro phản ánh thái độ đối với việc chấp nhận rủi ro dụng một số công cụ sau để tài trợ, phân bổ vốn cho
  ở giới hạn/mức độ nhất định; xây dựng nguyên tắc quản trị rủi ro hoạt động:
  và chính sách quản trị rủi ro hoạt động, xây dựng – Tự khắc phục rủi ro: tự mình thanh toán các
  các chính sách áp dụng cho từng nghiệp vụ, công tổn thất, ghi nhận vào chi phí hoạt động, sử dụng
  việc phát sinh hàng ngày nhằm mục đích đưa các công cụ vốn dự phòng cho rủi ro hoạt động.
  công việc vào tiêu chuẩn cụ thể, tránh khả năng xảy
  ra rủi ro do lỗi tác nghiệp; kiểm soát quy trình làm – Chuyển giao rủi ro: ngân hàng có thể thực hiện
  việc với khách hàng, kiểm soát hồ sơ khách hàng việc chuyển giao rủi ro thông qua các hợp đồng bảo
  và kiểm soát các sản phẩm của ngân hàng. hiểm.
  (iv) Báo cáo rủi ro hoạt động Theo Basel 2, NHTM có thể tính toán yêu cầu
  về vốn bằng việc áp dụng một trong ba phương
  Báo cáo rủi ro hoạt động là một phần quan trọng pháp: phương pháp chỉ số cơ bản; phương pháp
  trong công tác quản trị rủi ro hoạt động để kịp thời tiêu chuẩn và phương pháp đo lường cao cấp.
  đưa ra kế hoạch hành động để giảm thiểu rủi ro.
  Hệ thống báo cáo các thông tin quản trị rủi ro được Hiện nay các NHTM trên thế giới cũng như ở
  thực hiện và gửi tới các đối tượng khác nhau như Việt Nam đều tuân thủ theo quy trình quản trị rủi ro
  Hội đồng quản trị, Ủy ban quản trị rủi ro, ban lãnh hoạt động gồm 4 bước: nhận diện rủi ro hoạt động;
  đạo ngân hàng… với tần suất định kỳ hàng tháng, đo lường rủi ro hoạt động; kiểm soát rủi ro hoạt
  hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của động và xử lý rủi ro hoạt động.
  ban lãnh đạo NHTM nhằm cập nhật tình hình các Các nhân tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt
  rủi ro hiện hữu, rủi ro tiềm tàng và rủi ro đã xảy ra động của các NHTM
  trong quá trình xử lý mà ngân hàng phải đối mặt, 1. Nhân tố chủ quan
  hậu quả, tác động của rủi ro tới ngân hàng, đánh giá – Tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo đối
  các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện tại, kế hoạch với công tác quản lý rủi ro hoạt động: Hoạt động
  khắc phục rủi ro, khu vực rủi ro hoạt động sắp xảy quản trị rủi ro hoạt động nếu được ban lãnh đạo
  ra, đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro mới. ngân hàng quan tâm coi trọng, đưa nó vào tầm
  (v) Kiểm soát rủi ro hoạt động nhìn chung của chiến lược phát triển ngân hàng và
  Sau khi nhận diện, đo lường, xây dựng và đưa ra hoạch định các chính sách cụ thể về quản trị rủi ro
  các kế hoạch phòng ngừa rủi ro hoạt động thì câu hoạt động sẽ làm cho hoạt động quản trị rủi ro được
  hỏi đặt ra là làm thế nào để kiểm soát được rủi ro thống nhất trên toàn hệ thống, có lộ trình phát triển
  hoạt động theo khẩu vị rủi ro của ngân hàng. Mục rõ ràng, có định hướng và quy tắc ứng xử chung,
  từ đó hình thành văn hóa quản trị rủi ro hoạt động

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 19

 4. TAØI CHÍNH VÓ MOÂ Soá 02 (199) – 2020

  trong ngân hàng và giúp công tác quản trị rủi ro công nghệ thông tin hoạt động trơn tru sẽ góp phần
  được mở rộng, phát triển, hoạt động thống nhất, không nhỏ trong việc đảm bảo hoạt động báo cáo
  đồng bộ và hiệu quả hơn. rủi ro hoạt động thông suốt, kịp thời và là cơ sở để
  – Cơ cấu tổ chức của NHTM: NHTM có cơ cấu chỉ đạo và xử lý kịp thời khi các rủi ro hoạt động
  tổ chức phân quyền rõ ràng, phù hợp sẽ giúp hoạt phát sinh. Vì vậy, hệ thống công nghệ thông tin là
  động quản trị rủi ro hoạt động được thống nhất, dễ một trong những yếu tố quan trọng của công tác
  kiểm soát và báo cáo hơn. quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng.
  – Chất lượng nguồn nhân lực: 2. Nhân tố khách quan
  + NHTM có đội ngũ nhân viên giỏi, chuyên – Mức độ ổn định và phát triển của nền kinh tế:
  nghiệp sẽ hạn chế tối đa rủi ro sai sót có thể phát Một nền kinh tế ổn định sẽ giúp cho các hoạt động
  sinh trong quá trình tác nghiệp. của NHTM phát triển theo định hướng chung của
  + Rủi ro đạo đức của cán bộ ngân hàng: Nó xuất Nhà nước, Chính phủ, từ đó tránh được các ảnh
  phát từ lòng tham của mỗi con người, đặc biệt dễ hưởng từ bên ngoài không tốt do nền kinh tế không
  xảy ra với những cán bộ ngân hàng thường xuyên ổn định tác động tới hoạt động của NHTM, do vậy,
  tiếp xúc với tiền và với những cán bộ nhân viên hoạt động quản trị rủi ro hoạt động cũng được đi
  tiếp xúc với khách hàng dễ nảy sinh ý định lợi dụng vào ổn định và phát triển theo đúng định hướng
  chức vụ, quyền hạn lừa đảo khách hàng hoặc thông của Nhà nước, Chính phủ nói chung và NHTM nói
  đồng với khách hàng hoặc chính các cán bộ ngân riêng.
  hàng ở các mảng nghiệp vụ có liên quan móc nối, – Môi trường pháp lý: Một hệ thống pháp luật
  câu kết với nhau để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của đầy đủ, chặt chẽ là cơ sở cho các ngân hàng hoạt
  ngân hàng và ăn chia hoa hồng với nhau. động ổn định, ngăn chặn rủi ro hoạt động có thể
  Vấn đề quản trị và phát triển nguồn lực luôn là phát sinh. Các quy định của Ngân hàng Nhà nước
  vấn đề cần được chú trọng cao trong công tác quản và các cơ quan có thẩm quyền sẽ là cơ sở giúp các
  trị rủi ro hoạt động tại NHTM, từ việc tuyển dụng, NHTM trong công tác phòng ngừa, dự phòng, xử
  đào tạo, nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên lý rủi ro hoạt động để không bị vượt quá mức hạn
  đến việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, tăng chế theo quy định của cơ quan nhà nước, điều này
  cường tính tuân thủ và nắm bắt tâm tư tình cảm của có thể làm hạn chế việc quản trị rủi ro hoạt động
  cán bộ nhân viên ngân hàng để kịp thời phát hiện tại các NHTM. Bên cạnh đó, nếu các chính sách,
  các dấu hiệu của rủi ro hoạt động để đưa ra các giải quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đối
  pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro kịp thời. với hoạt động quản trị rủi ro hoạt động được ban
  hành theo đúng chuẩn mực quốc tế, có hướng dẫn
  – Nguồn lực tài chính: Ngân hàng có nguồn lực chi tiết rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế của
  tài chính vững mạnh sẽ có khả năng đầu tư các các NHTM Việt Nam sẽ giúp công tác quản trị rủi
  hệ thống kiểm soát, nâng cấp hệ thống công nghệ ro hoạt động có thể được thực hiện đồng nhất, theo
  thông tin hiện đại, thuê tư vấn để hoàn thiện cơ cấu đúng chuẩn mực và tiết kiệm chi phí.
  tổ chức, các quy trình, quy chế và việc kiểm soát
  cũng như phòng ngừa rủi ro hoạt động tốt hơn; bên – Nhân tố xã hội: Bao gồm trình độ dân trí, đạo
  cạnh đó tiềm lực tài chính vững mạnh sẽ giúp cho đức xã hội, đạo đức kinh doanh… cũng ảnh hưởng
  ngân hàng giải quyết các rủi ro hoạt động khi thực không nhỏ tới công tác quản trị rủi ro hoạt động tại
  tế phát sinh tốt hơn và chủ động hơn. NHTM. Bởi vì ngày càng xuất hiện nhiều hành vi
  giả mạo, lừa đảo ngân hàng qua các hình thức tinh
  – Sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ thông tin: vi, xảo quyệt như làm giả con dấu, hồ sơ chứng từ,
  Một ngân hàng có hệ thống công nghệ thông tin tốt hợp đồng kinh tế với các đối tác nước ngoài đề lừa
  có vai trò hỗ trợ rất lớn cho việc đảm bảo hiệu quả đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản của NHTM.
  trong hoạt động vận hành của ngân hàng về tốc độ
  xử lý giao dịch, tính ổn định, chính xác của giao Tài liệu tham khảo:
  dịch và khả năng quản trị dữ liệu của ngân hàng. Nguyễn Anh Tuấn (2012), Quản trị rủi ro trong kinh doanh
  Ngoài các phần mềm hỗ trợ các hoạt động kinh của NHTM Việt Nam theo Hiệp ước Basel, Luận án tiến sĩ kinh
  doanh, vận hành thì phần mềm quản trị dữ liệu, tế, Trường Đại học Ngoại thương.
  quản trị thông tin, quản trị rủi ro hoạt động cũng rất Phạm Tiến Thành (2014), Quản trị công ty và quản lý rủi ro
  hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Ngân
  quan trọng trong việc thống kê, báo cáo. Hệ thống hàng 2014.

  20 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Download tài liệu Nhân tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy