[Download] Tải Nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nội dung Text: Nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Download


Nội dung chính của bài viết là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức giúp các doanh nghiệp hoàn thiện chính sách cổ tức nhằm tối đa hóa giá trị công ty, trong đó có các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty chế biến thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2013 – 2020.

Bạn đang xem: [Download] Tải Nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam File Word, PDF về máy

Nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 1. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Số 2/2021

  NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
  CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
  VIỆT NAM
  FACTORS AFFECTING DIVIDEND POLICY OF SEAFOOD PROCESSING COMPANIES
  LISTED ON THE STOCK MARKET OF VIETNAM
  Nguyễn Thị Hiển1, Trần Việt Dũng2
  1
  Khoa Kế toán – Tài Chính, Trường Đại học Nha Trang
  2
  Sinh viên lớp 59TC2, Trường Đại học Nha Trang
  Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Hiển (Email: hiennt@ntu.edu.vn)
  Ngày nhận bài: 21/06/2021; Ngày phản biện thông qua: 26/06/2021; Ngày duyệt đăng: 29/06/2021

  TÓM TẮT
  Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức giúp các doanh nghiệp hoàn thiện chính sách cổ
  tức nhằm tối đa hóa giá trị công ty, trong đó có các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Mục tiêu của nghiên cứu là
  xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty chế biến thủy sản niêm yết trên thị trường
  chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2013 – 2020. Dữ liệu sau khi được thu thập sẽ được sắp
  xếp theo dữ liệu bảng và được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0 để phân tích tương quan và hồi quy. Mô hình
  nghiên cứu đề xuất bao gồm 5 yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản
  Việt Nam bao gồm: (1) Thu nhập hiện tại hoặc dự kiến, (2) Quy mô doanh nghiệp, (3) Đòn bẩy tài chính, (4) Tính
  thanh khoản, (5) Tỷ số P/E. Kết quả nghiên cứu thông qua phân tích hồi quy tuyến tính đa biến thì tỷ lệ chi trả cổ
  tức của doanh nghiệp (chính sách cổ tức) bị ảnh hưởng bởi 3 yếu tố: (1) Quy mô doanh nghiệp, (2) Thu nhập hiện
  tại hoặc dự kiến và (3) Đòn bẩy tài chính. Trong đó yếu tố “Thu nhập hiện tại hoặc dự kiến” của doanh nghiệp
  có ảnh hưởng mạnh nhất đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất các kiến
  nghị cho chính sách cổ tức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam niêm yết.
  Từ khóa: chính sách cổ tức, doanh nghiệp chế biến thủy sản (DNCBTS)
  ABSTRACT
  Determining the factors affecting dividend policy helps businesses to perfect their dividend policy to maximize
  the value of the company, including seafood processing companies. The objective of the study is to determine the
  factors affecting the dividend payout ratio of seafood processing companies listed on the Vietnamese stock market
  in the period from 2013 to 2020. Collected data will be sorted by tabular data and processed by SPSS 22.0 software
  for correlation and regression analysis. The proposed model for quantitative research includes 5 factors affecting
  the dividend payout ratio of Vietnamese seafood processing companies, including: (1) Current or expected income,
  (2) Company size, (3) Financial leverage, (4) Liquidity, (5) P/E ratio. The results of multivariable linear regression
  analysis of the dividend payout ratio of the company (dividend policy) are affected by 3 factors: (1) Company size,
  (2) Current or expected income, and (3) Financial leverage. In which, the factor “Current or expected income”
  has the strongest influence on the dividend policy of the enterprise. From the research results, the author proposes
  appropriate recommendations in the dividend policy of Vietnamese seafood processing companies in the coming time.
  Keywords: dividend policy, seafood processing companies

  I. ĐẶT VẤN ĐỀ rất lớn đến quá trình hoạt động, tồn tại và
  Quyết định chính sách cổ tức là một quyết phát triển của một doanh nghiệp trên nhiều
  định quan trọng trong công tác quản trị tài phương diện. Chính sách cổ tức được sử dụng
  chính. Chính sách cổ tức có những tác động như một công cụ điều tiết giữa lợi nhuận phân

  82 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 2. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Số 2/2021

  phối và lợi nhuận giữ lại sao cho đáp ứng cho thấy chính sách cổ tức của doanh nghiệp
  được nhu cầu vốn đầu tư và phát triển của chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Dựa trên cơ
  doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng được đòi sở lý thuyết và các nghiên cứu áp dụng tác giả
  hỏi của các cổ đông để thu hút vốn đầu tư. đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất gồm:
  Vì vậy, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến * Biến phụ thuộc
  chính sách cổ tức và xây dựng một chính sách Chính sách cổ tức của doanh nghiệp
  chi trả cổ tức hợp lí là việc các doanh nghiệp thường được đo lường thông qua chỉ tiêu tỷ
  không thể bỏ qua khi niêm yết trên thị trường lệ chi trả cổ tức (DPR – Dividends Payout
  chứng khoán. Ratio) và mức cổ tức trên một cổ phiếu (DY –
  Các chính sách cổ tức thường được áp dụng Dividends Yead). Vì vậy, nghiên cứu này sẽ sử
  trong các công ty cổ phần là chính sách ổn định dụng chỉ tiêu DPR làm biến phụ thuộc và được
  cổ tức, chính sách thặng dư cổ tức, chính sách tính toán như sau:
  tỷ lệ chi trả cố định, chính sách trả cổ tức nhỏ
  trong năm và trả cổ tức bổ sung ở cuối năm…
  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, công
  ty cổ phần ở các nước ngày càng tìm các giải
  * Biến độc lập
  pháp hoàn thiện chính sách cổ tức hướng tới sự
  Các biến độc lập thuộc nhóm các nhân
  cân bằng giữa cổ tức hiện tại cho cổ đông và sự
  tố nội sinh bên trong của doanh nghiệp được
  tăng trưởng của công ty trong tương lai sao cho
  lựa chọn dựa vào lý thuyết và kết quả nghiên
  tối đa hóa giá trị công ty.
  cứu thực nghiệm trước đây. Do điều kiện thực
  Trong quá trình hoạt động kinh doanh
  tế số liệu hiện có tại Việt Nam, trong nghiên
  những năm vừa qua, các doanh nghiệp chế biến
  cứu này chỉ tập trung xem xét đến năm yếu tố
  thủy sản niêm yết đã chú trọng hơn đến việc
  tác động đến chính sách cổ tức của các công ty
  xây dựng một chính sách cổ tức hợp lý. Tuy
  chế biến thủy sản niêm yết trên sàn HNX và
  nhiên, để đạt được mục tiêu này một cách tốt
  HOSE.
  nhất là điều không đơn giản. Vì vậy, xây dựng
  – Thu nhập hiện tại hay dự kiến:
  một chính sách chi trả cổ tức hợp lý và có tính
  Các công ty niêm yết có chính sách chia
  chất chiến lược dài hạn vẫn một vấn đề hết sức
  cổ tức thường xác định mức cổ tức dựa trên
  quan trọng đối với sự phát triển của các công ty
  thu nhập của công ty. Các công ty có lợi nhuận
  chế biến thủy sản niêm yết ở Việt Nam.
  cao với thu nhập ổn định có thể quản lý dòng
  II.MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN tiền tốt hơn và vì vậy chi trả cổ tức cao hơn.
  CỨU Hơn nữa, các công ty có tốc độ tăng trưởng
  1. Mô hình nghiên cứu nhanh chóng thường chi trả cổ tức cao hơn để
  Có rất nhiều những nghiên cứu thực nghiệm thu hút các nhà đầu tư. Một yếu tố quyết định
  được thực hiện nhằm tìm hiểu những vấn đề về chính thức trả cổ tức là mức dự đoán thu nhập
  chính sách cổ tức nhất là từ khi nghiên cứu lý trong tương lai. Thu nhập hiện tại không thực
  thuyết của Miller và Modigliani (1961) được sự phản ánh khả năng trả cổ tức của công ty.
  công bố. Đa số các nghiên cứu tập trung vào Giả thuyết: Có mối quan hệ cùng chiều giữa
  các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của thu nhập hiện tại hay dự kiến với việc chi trả cổ
  doanh nghiệp. Trong số các nghiên cứu về lĩnh tức của các công ty.
  vực này có các nghiên cứu của tác giả Trần – Quy mô công ty:
  Thị Cẩm Hà (2011); Nguyễn Thị Minh Huệ, Có thể thấy quy mô công ty nhỏ thì khả
  Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Thùy năng huy động vốn đầu tư sẽ gặp nhiều khó
  Linh (2014); Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Thanh khăn hơn. Vì thế, để đảm bảo nguồn vốn tái
  Hảo, Bùi Thị Lâm (2015); Trần Hữu Hùng, đầu tư thì cổ tức chi trả cho các cổ đông thấp.
  (2017);Bạch Thị Thu Hường, (2020)… Kết Giả thuyết: Có mối liên hệ giữa quy mô
  quả của những nghiên cứu thực nghiệm này công ty với việc chi trả cổ tức của các công ty

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 83

 3. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Số 2/2021

  – Tính thanh khoản: ty mà thường giữ lại thu nhập của họ để tài
  Có nghiên cứu cho rằng các công ty có tính trợ cho sự tăng trưởng trong tương lai. Đây
  thanh khoản cao thường có sự chi trả cổ tức là nhân tố mới mà các nghiên cứu trước ít đề
  cao. Tuy nhiên, có nghiên cứu lại cho rằng cập đến, tác giả đưa vào để nghiên cứu sự tác
  có mối quan hệ ngược chiều giữa tính thanh động của nhân tố này đối với chính sách chi
  khoản và chi trả cổ tức, những công ty có trả cổ tức của các doanh nghiệp chế biến thủy
  dòng vốn lưu động tốt thì chi trả cổ tức thấp. sản ở Việt Nam.”
  Có nghiên cứu lại cho kết quả chi trả cổ tức Giả thuyết : Việc chi trả cổ tức có mối tương
  cao hay thấp không phụ thuộc vào tình trạng quan ngược chiều với tỷ số P/E.
  thanh khoản. Ta thấy có sự tranh luận về mối Mô hình hồi quy:
  quan hệ này. Nghiên cứu này sẽ kiểm tra xem DPR = β0 + β1SIZE + β2EARNING + β3
  chính sách cổ tức có bị ảnh hưởng bởi tính LIQD + β4 LEV + β5 PER
  thanh khoản hay không. Giả thuyết: Có mối Biến phụ thuộc: DPR = Tỷ lệ chi trả cổ tức
  quan hệ giữa tính thanh khoản và chính sách Biến độc lập
  cổ tức của các công ty chế biến thủy sản trên • SIZE = Quy mô doanh nghiệp
  HOSE và HNX. • EARNING = Thu nhập hiện tại hoặc
  – Đòn bẩy tài chính: dự kiến
  Nghiên cứu của Ahmed, Hafeez and Javid, • LIQD = Tính thanh khoản
  Attiya Yasmin (2008) khẳng định đòn bẩy tài • LEV = Đòn bẩy tài chính
  chính là một yếu tố quyết định quan trọng • PER = Tỷ số P/E
  đến chi trả cổ tức. Các công ty có đòn bẩy • β0 = Hệ số hồi quy
  tài chính thấp hơn thì khả năng chi trả cổ tức • β1 = Hệ số hồi quy cho SIZE
  cao hơn các công ty gặp phải vấn đề về thâm • β2 = Hệ số hồi quy cho EARNING
  dụng đòn bẩy tài chính. Vì vậy, chi trả cổ tức • β3 = Hệ số hồi quy cho LIQD
  phụ thuộc rất nhiều vào đòn bẩy tài chính của • β4 = Hệ số hồi quy cho LEV
  doanh nghiệp vì khi một doanh nghiệp gặp • β5 = Hệ số hồi quy cho PER
  phải khó khăn trong chi trả cổ tức nghĩa là 2. Phương pháp nghiên cứu
  công ty đang có đòn bẩy tài chính cao. Tuy Để phân tích dữ liệu thu thập được, nghiên
  nhiên có nghiên cứu lại cho rằng đòn bẩy tài cứu đã sử dụng phần mềm định lượng để xác
  chính không có mối quan hệ với chính sách định các yếu tố tác động đến tỷ lệ chi trả cổ tức.
  cổ tức. Do vậy, ta sẽ kiểm tra xem mức độ mà Dữ liệu được xử lý qua 2 bước sau:
  tỷ lệ nợ ảnh hưởng đến việc chi trả cổ tức như Bước 1: Thống kê mô tả các nhân tố độc lập
  thế nào. từ đó đánh giá thực trạng các nhân tố tác động
  Giả thuyết: Việc chi trả cổ tức có mối tương đến tỷ lệ chi trả cổ tức trong mẫu.
  quan nghịch chiều với đòn bẩy tài chính. Bước 2: Sau khi phân tích mô tả ban đầu,
  – Tỷ số P/E tiến hành chạy hồi quy theo phương pháp bình
  Để kiểm tra xem cơ hội đầu tư ảnh hưởng phương tối thiểu thông thường, kiểm tra các
  đến chính sách cổ tức, một biến hợp lý cần kiểm định cần thiết sau:
  được lựa chọn. Biến đầu tiên cho các cơ hội • Kiểm định ANOVA với trị số thống
  tăng trưởng và đầu tư của công ty là tỷ số kê F. Nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê
  P/E. Một số nhà nghiên cứu đã sử dụng tỷ thì mô hình hồi quy phù hợp với tập dữ liệu và
  số P/E như là một biến cho các cơ hội tăng sử dụng được.
  trưởng. Tỷ số P/E là một chỉ số tốt về triển • Kiểm định hệ số hồi quy t của từng
  vọng tăng trưởng trong tương lai vì nó kết nhân tố, nếu có ý nghĩa thống kê thì kết luận
  hợp các nhận định của thị trường về dòng tiền nhân tố có tác động đáng kể chính sách cổ tức.
  tương lai của công ty. Nhà đầu tư sẵn sàng • Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
  để trả tiền cao hơn để đầu tư vào các công thông qua hệ số phương sai phóng đại (VIF).
  ty phát triển nhanh chóng, tức là những công

  84 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 4. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Số 2/2021

  Nếu VIF có giá trị < 10 thì không có hiện tượng vào mô hình, tuy nhiên điều này cũng chứng
  đa cộng tuyến. minh rằng không phải phương trình càng có
  • Kiểm định tự tương quan qua hệ so nhiều biến sẽ càng phù hợp hơn với dữ liệu,
  Durbin-Watson. Nếu giá trị của Dubin- Watson sẽ có trường hợp nghiên cứu đưa những biến
  nằm trong khoảng từ 1 đến 3 thì kết luận không không phù hợp vào mô hình (Hoàng Trọng
  có hiện tượng tự tương quan giữa các biến và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Chính vì
  trong mô hình. thế, trong nghiên cứu này sẽ sử dụng trị số R2
  • Kiểm định phần dư có phân phối hiệu chỉnh để đánh giá sự độ phù hợp của mô
  chuẩn. Nếu Mean gần bằng 0, và Std.Dv gần hình. R2 hiệu chỉnh không thổi phồng mức độ
  bằng 1 thì có thể kết luận phương trình hồi quy phù hợp mô hình
  có phân phối chuẩn. • Kiểm định các nhân tố có tác động
  • Hệ số xác định R2 (R square) và R2 đến chính sách cổ tức.
  hiệu chỉnh (Adjust R square): dùng để đánh • Ước lượng sự tác động của từng nhân
  giá độ phù hợp của mô hình, hệ so R2 càng tố chính sách cổ tức.
  cao thì mức độ phù hợp với mô hình hồi quy III.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  càng lớn. Hệ số R2 đã được chứng minh là
  càng tăng khi càng đưa thêm biến độc lập Phân tích tương quan giữa các biến

  Bảng 1. Ma trận tương quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập
  DPR SIZE EARNING LIQD LEV PER
  DPR 1.000 -.035 .709 .314 -.371 .045
  Hệ số tương
  SIZE -.035 1.000 -.265 -.054 .328 .225
  quan Pearson
  EARNING .709 -.265 1.000 .242 -.330 -.182
  LIQD .314 -.054 .242 1.000 -.399 .094
  LEV -.371 .328 -.330 -.399 1.000 -.192
  PER .045 .225 -.182 .094 -.192 1.000
  Nguồn:Phân tích dữ liệu của tác giả

  Bảng 1 cho thấy, các biến độc lập SIZE, chiều với biến DPR; biến LEV, SIZE tương
  EARNING, LIQD, LEV, PER có hệ số tương quan nghịch chiều với biến DPR; hệ số tương
  quan với biến phụ thuộc DPR, cụ thể biến quan của biến phụ thuộc với các biến độc lập
  EARNING, LIQD, PER tương quan cùng dao động từ -0.35 đến 0.709.
  Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi qui
  Bảng 2. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi qui tuyến tính bội
  Hệ số Hệ số R2 – Sai số chuẩn của
  Mô hình Hệ số R Hệ số Durbin- Watson
  R2 hiệu chỉnh ước lượng
  1 .764a .583 .561 10.12847% 1.714
  a. Biến độc lập: PER, LEV, LIQD, SIZE, EARNING
  b. Biến phụ thuộc: DPR
  Nguồn:Phân tích dữ liệu của tác giả

  Bảng 2 cho thấy, giá trị hệ số R là 0.764 nghĩa là mô hình hồi quy tuyến tính đã xây
  > 0.5, do vậy, đây là mô hình thích hợp để sử dựng phù hợp với dữ liệu 58,3%. Nói cách
  dụng đánh giá mối quan hệ giữa biến phụ thuộc khác, 58,3% khoảng biến thiên trong tỷ lệ chi
  và các biến độc lập. trả cổ tức được dự đoán phụ thuộc vào 5 biến
  Mặt khác, giá trị hệ số xác định R2 là 0.583, độc lập, với độ tin cậy 95%.

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 85

 5. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Số 2/2021

  Kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi qui tuyến tính bội

  Bảng 3. Kiểm định tính phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội

  Tổng bình Trung bình
  Mô hình Bậc tự do F Sig.
  phương bình phương

  13501.293 5 2700.259
  26.322 .000b
  Hồi qui Phần dư Tổng 9643.067 94 102.586

  23144.360 99
  a. Dependent Variable: DPR
  b. Predictors: (Constant), , LIQD, SIZE, PER, LEV, EARNING
  Nguồn:Phân tích dữ liệu của tác giả

  Kết quả từ bảng 3, cho thấy giá trị Sig. rất thuộc, tức là sự kết hợp của các biến độc lập
  nhỏ (< 0.05) nên bác bỏ giả thuyết H0. Điều có thể giải thích được sự thay đổi của biến phụ
  này có ý nghĩa là các biến độc lập trong mô thuộc. Mô hình hồi quy tuyến tính bội được
  hình có tương quan tuyến tính với biến phụ xây dựng phù hợp và có thể sử dụng được.

  Kiểm định giả thuyết về ý nghĩa của các hệ số hồi quy
  Bảng 4. Bảng kết quả các trọng số hồi qui
  Hệ số
  Hệ số chưa chuẩn chuẩn Thống kê đa cộng
  hóa tuyến
  Mô hình hóa t Sig.
  Sai số Hệ số Hệ số
  Beta Beta
  chuẩn Tolerance VIF
  (Hằng số) -32.115 14.460 -2.221 .029
  SIZE 5.838 2.481 .177 2.353 .021 .786 1.272

  EARNING 1.258 .133 .734 9.493 .000 .742 1.348

  LIQD .099 .167 .044 .593 .554 .789 1.267

  LEV -1.489 .747 -.151 -1.993 .049 .768 1.302

  PER .005 .018 .018 .262 .794 .962 1.039
  Nguồn:Phân tích dữ liệu của tác giả

  Bảng 4 cho thấy khi xét các biến độc lập các biến độc lập lên biến phụ thuộc. Trong bảng
  SIZE, EARNING, LEV đều ý nghĩa thống trên, biến EARNING, SIZE có tác động cùng
  kê do các giá trị Sig. đều < 0.05, thể hiện độ chiều và biến LEV có tác động nghịch chiều.
  tin cậy khá cao. Biến LIQD, PER không có ý Hệ số nhân tử phóng đại VIF đều nhỏ hơn
  nghĩa thống kê do các giá trị Sig. đều > 0.05 10 chứng tỏ mô hình không có hiện tượng đa
  Hệ số Beta cho ta thấy mức độ tác động của cộng tuyến.

  86 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 6. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Số 2/2021

  Kiểm định giả định phương sai của sai số (phần dư) không đổi
  Để kiểm định giả định phương sai của sai số Hình 1 cho thấy các phần dư phân tán ngẫu
  (phần dư) không đổi, ta sử dụng đồ thị phân tán nhiên quanh trục O (là quanh giá trị trung bình
  của phần dư đã được chuẩn hóa (Standardized của phần dư) trong một phạm vi không đổi.
  Residual) và giá trị dự báo đã được chuẩn hóa Điều này có nghĩa là phương sai của phần dư
  (Standardized predicted value). không đổi.
  Kiểm tra giả định các phần dư có phân phối chuẩn
  Phần dư có thể không tuân theo phân phối tích (Hoàng Trọng-Mộng Ngọc, 2008). Biểu
  chuẩn vì những lý do như sử dụng sai mô đồ tần số (Histogram, P-P plot) của các phần
  hình, phương sai không phải là hằng số, số dư đã được chuẩn hóa được sử dụng để kiểm
  lượng các phần dư không đủ nhiều để phân tra giả định này.

  Hình 1. Biểu đồ phân tán giữa giá trị dự đoán và phần dư từ hồi qui
  Nguồn:Phân tích dữ liệu của tác giả

  Hình 2. Đồ thị P-P Plot của phần dư – đã chuẩn hóa
  Nguồn:Phân tích dữ liệu của tác giả

  Kết quả từ biểu đồ tần số P-P plot cho thấy vọng cho thấy giả định phân phối chuẩn của
  các điểm phân tán xung quanh đồ thị như kỳ phần dư không bị vi phạm.

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 87

 7. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Số 2/2021

  Hình 3. Đồ thị Histogram của phần dư – đã chuẩn hóa
  Nguồn:Phân tích dữ liệu của tác giả

  Kết quả từ biểu đồ tần so Histogram của Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi,
  phần dư (Hình 3) cho thấy, phân phối của phần nếu thu nhập doanh nghiệp tăng lên 1 điểm %
  dư xấp xỉ chuẩn. Điều này có nghĩa là giả thuyết thì trung bình tỷ suất trả cổ tức tăng 0.734 điểm
  phân phối chuẩn của phần dư không bị vi phạm. %, như vậy khi thu nhập doanh nghiệp tăng thì
  Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố khả năng chi trả cổ tức cũng tăng.
  ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các Biến LEV có tương quan nghịch chiều với
  doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết tỷ suất trả cổ tức của doanh nghiệp đồng nghĩa
  trên thị trường chứng khoán Việt Nam với việc nếu LEV cao thì tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ
  Căn cứ vào bảng 4, từ thông số thống kê thấp. Theo kết quả hồi qui trên, trong điều kiện
  trong mô hình hồi qui, phương trình hồi qui các yếu tố khác không đổi, nếu LEV tăng thêm
  tuyến tính bội của các nhân tố tác động đến tỷ 1 điểm % thì trung bình tỷ suất trả cổ tức của
  lệ chi trả cổ tức của các doanh nghiệp chế biến doanh nghiệp sẽ giảm 0.151điểm %. Như vậy,
  thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán khi đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp giảm,
  Việt Nam với các hệ số chuẩn hóa như sau: khả năng chi trả cổ tức doanh nghiệp sẽ tăng lên.
  DPR = 0,177*SIZE + 0.734*EARNING – IV.KẾT LUẬN
  0.151*LEV Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy
  “Qua mô hình trên, ta thấy các biến SIZE, chính sách cổ tức của các công ty chế biến thủy
  EARNING có tương quan cùng chiều với biến sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt
  DPR. Điều này cho thấy tỷ lệ chi trả cổ tức của Nam, một thị trường mới nổi, chịu tác động bởi
  các doanh nghiệp CBTS niêm yết trên HNX các nhân tố quy mô công ty, thu nhập, đòn bẩy
  và HOSE tương quan cùng chiều với quy mô tài chính. Những phát hiện này khá phù hợp
  doanh nghiệp, thu nhập hiện tại hoặc dự kiến với kết quả nghiên cứu của Trần Thị Cẩm Hà
  của doanh nghiệp. Trong đó biến thu nhập có (2011), đều bị tác động bởi các nhân tố giống
  tác động mạnh nhất. Nếu thu nhập lớn thì tỷ nhau. Nhưng tác động ở các mức độ và chiều
  suất trả cổ tức sẽ cao. hướng khác nhau. Theo kết quả nghiên cứu này
  Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, thì công ty có quy mô lớn, khả năng sinh lời
  nếu quy mô doanh nghiệp tăng lên 1 đơn vị thì cao thì chi trả cổ tức cao là phù hợp với dự
  trung bình tỷ suất trả cổ tức của doanh nghiệp báo lý thuyết, tỷ lệ sử dụng nợ càng cao thì chi
  tăng lên 0,177điểm %, như vậy quy mô doanh trả cổ tức càng thấp do doanh nghiệp muốn sử
  nghiệp càng lớn thì khả năng chi trả cổ tức dụng lợi nhuận sau thuế dùng cho hoạt động
  càng cao. sản xuất kinh doanh để giảm bớt nợ vay.

  88 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 8. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Số 2/2021

  Kết quả này cũng phù hợp với giả thuyết chưa có dấu hiệu tốt. Công ty cần nâng cao kết
  nghiên cứu. Thị trường chứng khoán Việt Nam quả hoạt động kinh doanh là cần thiết để tăng
  những năm gần đây liên tục đi xuống, giá của trưởng và bảo toàn lợi nhuận. Thường công ty
  hầu hết các cổ phiếu đều giảm mạnh làm cho có quy mô lớn sẽ có thuận lợi hơn trong việc
  nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ nặng, thu nhập từ tiếp cận nguồn vốn nên đối với những công ty
  chênh lệch giá do việc nắm giữ cổ phiếu là con có quy mô lớn, công ty cần tận dụng lợi thế này
  số âm. Chính vì điều này, các nhà đầu tư mong nhằm mở rộng mạng lưới tiếp cận vốn của mình
  muốn có một nguồn thu nhập khác để “bù đắp” sao cho có thể có được những nguồn vốn có chi
  một phần nào các khoản thua lỗ của mình, nguồn phí thấp nhất để tài trợ cho việc đầu tư. Việc này
  thu nhập đó chính là cổ tức. Mặc dù không bù có thể khó hơn cho các doanh nghiệp nhỏ nên
  đắp hoàn toàn các khoản thua lỗ của nhà đầu tư nghiên cứu này muốn đề xuất với doanh nghiệp
  nhưng làm cho các khoản thua lỗ của nhà đầu tư vừa và nhỏ là nên áp dụng tỷ lệ cổ tức thấp, đồng
  được giảm bớt. Hiểu được điều này và nhằm đáp thời sử dụng nguồn lợi nhuận một cách hợp lý
  ứng nhu cầu của nhà đầu tư cũng như cứu giá để có thể thực hiện chính sách chi cổ tức ổn định
  cổ phiếu của công ty mình không giảm xuống và nhất quán. Trong thời gian gần đây, tuy lãi
  quá thấp ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản suất huy động giảm mạnh nhưng thực tế lãi vay
  xuất kinh doanh nên các công ty cổ phần đều có lại không giảm tương ứng. Và trong bối cảnh thị
  xu hướng chi trả cổ tức nên có lẽ vì vậy mà chỉ trường lãi suất cho vay vẫn còn cao và chưa ổn
  tiêu thanh khoản và tỷ số P/E không có ý nghĩa định như Việt Nam, việc giữ lại mức lợi nhuận
  thống kê trong kết quả nghiên cứu. Nguyên hợp lý và hạn chế các khoản vay là vấn đề nên
  nhân có lẽ là do số cổ đông đầu tư trong ngành được ưu tiên không những đối với doanh nghiệp
  chế biến thủy sản không nhiều và họ hiểu biết về vừa và nhỏ mà còn cho cả doanh nghiệp lớn khi
  ngành nghề và cơ hội kinh doanh của ngành nên không tìm được nguồn vốn có chi phí thấp.
  ít bị tác động của hiệu ứng khách hàng. Từ các kết quả nghiên cứu này tác giả cho
  Yếu tố “Chỉ tiêu thanh khoản (LIQD)” và rằng các công ty chế biến thủy sản niêm yết
  “tỷ số P/E (PER)” không có ý nghĩa thống kê. nên có chính sách cổ tức tăng trưởng ổn định.
  Điều này có nghĩa là nếu doanh nghiệp áp dụng Những công ty có nhu cầu vốn đầu tư lớn phải
  hình thức thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu sẽ sử dụng đòn bẩy tài chính, có hiệu quả kinh
  không bị ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Do việc doanh cao có thể áp dụng hình thức thanh toán
  chia hay không chia cổ tức phụ thuộc rất nhiều cổ tức bằng cổ phiếu nhưng sẽ không bị ảnh
  thu nhập của công ty, công ty có đủ tiền mặt để hưởng đến giá cổ phiếu.
  trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông nếu không Đối với các nhà đầu tư cổ phiếu hoặc các cổ
  có thể trả cổ tức bằng cổ phiếu. Có lợi nhuận cao đông vào các công ty chế biến thủy sản muốn
  không có nghĩa là có tính thanh khoản cao nếu hưởng cổ tức cao hơn thì nên xem xét đến 2
  như lợi nhuận trên sổ sách kế toán thì có nhưng yếu tố là thu nhập hiện tại hoặc dự kiến và quy
  nguồn tiền thực tế lại không cho phép chi trả cổ mô công ty bởi vì 2 yếu tố này có mối quan hệ
  tức. Những việc này đồng nghĩa với việc công ty cùng chiều và còn có ý nghĩa thống kê rất mạnh
  nên duy trì nguồn lợi nhuận giữ lại trong ngắn với mức ý nghĩa nhỏ hơn 1%.”
  hạn để hạn chế vay khi điều kiện kinh tế vẫn

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Trần Thị Cẩm Hà (2011), Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên sàn
  HOSE, Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM.
  2. Bạch Thị Thu Hường, (2020): Chính sách cổ tức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết trên thị
  trường chứng khoán Việt Nam; Luận án tiến sĩ Học viện Tài chính

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 89

Download tài liệu Nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam File Word, PDF về máy