[Download] Tải Nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp phi tài chính tại TP. HCM – Tải về File Word, PDF

Nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp phi tài chính tại TP. HCM

Nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp phi tài chính tại TP. HCM
Nội dung Text: Nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp phi tài chính tại TP. HCM

Download


Bài viết nhằm xây dựng và kiểm định một mô hình cấu trúc tuyến tính các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp phi tài chính ở TP. Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: [Download] Tải Nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp phi tài chính tại TP. HCM – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp phi tài chính tại TP. HCM File Word, PDF về máy

Nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp phi tài chính tại TP. HCM

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp phi tài chính tại TP. HCM

 1. Nghiên cứu trao đổi

  Nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu
  của hệ thống kiểm soát nội bộ
  doanh nghiệp phi tài chính tại TP. HCM
   PGS.TS. Hà Xuân Thạch*
  Ths. Nguyễn Thị Mai Sang**
  Nhận: 20/6/2020
  Biên tập: 01/7/2020
  Duyệt đăng: 11/7/2020

  Nghiên cứu này nhằm xây dựng và kiểm định một mô hình cấu trúc Nguyễn Tuấn (2017), Hà Xuân
  tuyến tính các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm Thạch và Nguyễn Thị Mai Sang
  soát nội bộ, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh (2016), Thach, Ha Xuan và
  nghiệp phi tài chính ở TP.HCM. Kết quả kiểm định từ dữ liệu khảo sát Phuong, Nguyen Thi Lan (2018),
  211 doanh nghiệp phi tài chính ở TP.HCM cho thấy, các nhân tố là năm Trần Văn Tùng và các cộng sự
  thành phần kiểm soát nội bộ (KSNB) gồm: môi trường kiểm soát (2018), Từ Thanh Hoài và cộng sự
  (MTKS), đánh giá rủi ro (ĐGRR), hoạt động kiểm soát (HĐKS), thông tin (2019)… được thực hiện trong
  và truyền thông (TT_TT) và giám sát (GS) đều có tác động tích cực đến
  nhiều lĩnh vực và các DN khác
  tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ.
  nhau. Nghiên cứu đơn về tính hữu
  Từ khóa: Hệ thống kiểm soát nội bộ, tính hữu hiệu, hiệu quả hoạt
  động, doanh nghiệp. hiệu của HTKSNB ảnh hưởng hiệu
  Abstract quả hoạt động có ít hơn như: Đặng
  This study aims to build and test a Structural Equation Model factors im- Thúy Anh (2017), Võ Thu Phụng
  pact the effectiveness of the internal control system (ICS), influence the (2017), Nguyễn Hoàng Phương
  firm performance (FP) of non – financial enterprises (NFE) in Ho Chi Thanh (2017), Từ Thanh Hoài và
  Minh City (HCMC). The analysis results from a surveyed database of 211 cộng sự (2019) … được thực hiện
  non – financial enterprises in HCMC show that the factors are five com- cho các ngành khác nhau. Tuy
  ponents of ICS include: control environment (CE), risk assessment (RA), nhiên, nghiên cứu trong mô hình
  control activities (CA), information and communication (IC) and monitor- cấu trúc tuyến tính SEM về vấn đề
  ing (M) have a positive impact on the effectiveness of internal control
  này còn khá ít và chưa đúng mức.
  system with squared adjusted coefficient R2 = 0.575.
  Keywords: Internal control systems, Effectiveness, Firm Performance,
  Một nghiên cứu kết nối hai vấn
  Enterprises. đề: nhân tố tác động tính hữu hiệu
  của HTKSNB và ảnh hưởng của
  1. Đặt vấn đề (DN) phát triển bền vững, từ đó tính hữu hiệu đến hiệu quả hoạt
  KSNB là một quá trình bị chi nâng cao hiệu quả hoạt động của động DN trong cấu trúc tuyến tính
  phối bởi hội đồng quản trị, người DN. Ngược lại, HTKSNB yếu kém 5 thành phần HTKSNB là hết sức
  quản lý và các nhân viên của đơn vị. sẽ dẫn đến thất bại trong quản trị cần thiết, giúp các nhà quản trị hiểu
  KSNB được thiết lập để cung cấp DN, làm mất niềm tin nhà đầu tư và rõ sự tác động của HTKSNB đến
  một sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt tác động giá trị tài chính DN bị đánh nâng cao kết quả hoạt động tại DN.
  được các mục tiêu về hoạt động, báo giá thấp trên thị trường, gây thiệt hại 2. Phương pháp nghiên cứu
  cáo và tuân thủ (COSO, 2013). Cho lớn cho DN. Tác giả sử dụng chủ yếu
  nên, việc nghiên cứu tính hữu hiệu Thời gian gần đây, có nhiều phương pháp nghiên cứu định
  và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nghiên cứu về các nhân tố tác động lượng thông qua hai giai đoạn gồm:
  nội bộ (HTKSNB) trong các doanh tính hữu hiệu HTKSNB ở Việt nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu
  nghiệp phi tài chính (DNPTC) ở Nam như Nguyễn Thị Thủy và chính thức. Dựa trên các cơ sở lý
  TP.HCM là cần thiết. Bởi vì, khi các
  DNPTC thiết kế được một HTK- * Khoa Kế Toán – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  SNB hữu hiệu giúp doanh nghiệp ** Nghiên cứu sinh Kế toán – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020 7

 2. Nghiên cứu trao đổi

  thuyết nền như lý thuyết uỷ nhiệm, EFA, đánh giá độ tin cậy của thang Giả thuyết H6: HTKSNB có
  lý thuyết các bên có liên quan, lý đo (Giá trị hội tụ, Giá trị phân biệt), tính hữu hiệu tốt sẽ ảnh hưởng
  thuyết các cơ sở nguồn lực và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tích cực đến hiệu quả hoạt động
  nhận diện kế thừa các nhân tố từ tính (SEM). của DN.
  nghiên cứu trước có liên quan, từ 3. Giả thuyết và mô hình Mô hình nghiên cứu ban đầu
  đó thiết lập các giả thuyết nghiên nghiên cứu (Hình 1).
  cứu và xây dựng mô hình nghiên 4. Kết quả nghiên cứu
  cứu. Tiến hành nghiên cứu sơ bộ Căn cứ vào báo cáo COSO
  2016, John Kang’aru Kinyua 4.1. Nghiên cứu sơ bộ
  nhằm điều chỉnh thang đo theo
  COSO 2016, vì các thang đo kế (2016), Chen Xiaofang và Nie Mẫu nghiên cứu sơ bộ là 100:
  thừa trong mô hình được thiết kế Huili (2016), Chunli Liu và các Tác giả thu thập dữ liệu từ người
  theo COSO 2013. cộng sự (2017), Thach Ha Xuan và quen, bạn bè, đồng nghiệp, các học
  Phuong Nguyen Thi Lan (2017), viên lớp cao học tại các trường mà
  Phương pháp chọn mẫu và thu
  tác giả tham gia giảng dạy, họ đang
  thập dữ liệu Nguyễn Hoàng Phương Thanh
  làm việc ở các DN phi tài chính tại
  Tác giả sử dụng phương pháp (2017), Trần Văn Tùng và các cộng
  TP.HCM.
  chọn mẫu phi xác suất như kỹ sự (2018), Từ Thanh Hoài và cộng
  thuật chọn mẫu thuận tiện, bởi vì Kiểm định thang đo bằng hệ số
  sự (2019)… và các nền tảng lý
  trong nghiên cứu này, tác giả tin cậy Cronbach’s Alpha
  thuyết, tác giả đưa ra các giả thuyết
  không thể xác định khung mẫu Kết quả phân tích độ tin cậy
  nghiên cứu:
  tổng số DN phi tài chính tại thang đo cho thấy hệ số Cronbach’s
  Giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5: Alpha của tổng thể lớn hơn 0,6, vì
  TP.HCM. Cách này thường vận
  dụng cho các nghiên cứu sơ bộ, dễ lần lượt là MTKS, ĐGRR, HĐKS, vậy không loại bỏ biến quan sát
  dàng tiếp cận các đối tượng khảo TT_TT, GS tổ chức tốt sẽ tác động nào, các thang đo đều đạt độ tin cậy
  sát là các cá nhân ở các vị trí quan tích cực đến tính hữu hiệu của cần thiết cho việc kiểm định các giả
  trọng của DN thông qua người HTKSNB của DN. thuyết nghiên cứu (Bảng 1).
  quen, bạn bè, đồng nghiệp, các học
  Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
  viên lớp cao học tại các trường mà
  tác giả tham gia giảng dạy.
  Kích thước mẫu: Nghiên cứu sơ
  bộ tối thiểu là 100. Nghiên cứu
  chính thức theo Bollen (1989) phải
  có tối thiểu 5 quan sát trên mỗi
  thông số ước lượng (tỷ lệ 5:1),
  trong nghiên cứu này có 36 biến
  quan sát nên cần cỡ mẫu tối thiểu
  là 180.
  Đối tượng nghiên cứu
  Là các DNPTC ở TP.HCM,
  thông qua các cá nhân được khảo
  sát như giám đốc, phó giám đốc,
  giám đốc tài chính, kế toán (Nguồn: Tác giả tổng hợp theo COSO 2016)
  trưởng, trưởng phòng, nhân viên Bảng 1: Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha
  kế toán là những người am hiểu,
  quan tâm và triển khai thực hiện
  HTKSNB của DN.
  Phương pháp kiểm định
  Dữ liệu thu thập được sau khi
  được mã hóa và làm sạch, xử lý
  bằng phần mềm SPSS 23 và
  Smart_PLS 3.2.7, với các phân tích
  sau: thống kê mô tả, kiểm định
  thang đo bằng Cronbach’s Alpha, (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SPSS 23)

  8 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020

 3. Nghiên cứu trao đổi

  Kết quả phân tích nhân tố Kết quả EFA cho khái niệm hiệu 4.2. Kết quả nghiên cứu Mẫu
  khám phá nhân tố EFA quả hoạt động (HQHĐ) nghiên cứu chính thức: Tác giả
  Kết quả EFA của các khái niệm Thực hiện EFA cho khái niệm khảo sát chính thức tại các DN phi
  nghiên cứu: MTKS, ĐGRR, hiệu quả hoạt động cho thấy trị số tài chính ở TP.HCM từ tháng
  HĐKS, TT_TT, GS KMO = 0,745 đạt yêu cầu > 0,5 và 8/2019 đến tháng 12/2019 với
  Thực hiện EFA cho 30 biến nhỏ hơn 1. Kết quả Kiểm định khoảng 500 mẫu phát ra, thực tế
  quan sát của 5 biến độc lập: MTKS, Bartlett’s đạt giá trị 175,087 với thu về 328 bảng, khi phân loại sơ
  ĐGRR, HĐKS, TT_TT, GS rút mức ý nghĩa (Sig. là 0,000 < 0,05). bộ loại bỏ các bảng đánh cùng mức
  trích thành 5 nhân tố, không có Phương sai trích đạt 82,606% lớn
  biến nào có hệ số tải nhân tố nhỏ trả lời, trả lời không hết câu hỏi
  hơn mức độ chấp nhận là 50%, tại trong bảng. Kết quả còn 281 bảng
  hơn 0,4 để bị loại. Hệ số tải nhân tố
  điểm dừng Eigenvalues = 2,478. của 211 công ty đưa vào nghiên
  của các biến đều > 0,5, nên các
  Hiệu quả hoạt động vẫn rút trích 3 cứu, trong đó có 70 công ty được 2
  biến này có ý nghĩa thực tiễn. Hệ
  biến quan sát từ HQHD1, HQHD2, bảng khảo sát, chọn 2 bảng ở 2 vị
  số KMO = 0,793 > 0,5 nên EFA
  phù hợp với dữ liệu. Thống kê Chi HQHD3 và có hệ số tải nhân tố đều
  trí khác nhau là quản lý và kế toán
  – Square của Kiểm định Bartlett’s lớn 0,4.
  (Bảng 2).
  đạt giá trị 2117,032 với mức ý Qua kết quả phân tích của mẫu
  Bảng 3 cho thấy các đáp viên
  nghĩa (Sig. là 0,0000 < 0,05). nghiên cứu sơ bộ, cho kết luận rằng
  đánh giá về 6 khái niệm nghiên
  Phương sai trích đạt 67,751% lớn các nhân tố và thang đo trong mô
  hơn mức độ chấp nhận là 50%, tại hình là chấp nhận, không phát hiện cứu, gồm MTKS, ĐGRR, HĐKS,
  điểm dừng Eigenvalues = 2,121. mới hoặc loại bỏ nhân tố, các thang TT_TT, GS, HH và HQHĐ, cao
  Năm nhân tố rút trích ra bao gồm: đo phù hợp có độ tin cậy để chuyển hơn mức ở giữa của thang đo Likert
  – Nhân tố MTKS gồm: 10 biến sang giai đoạn nghiên cứu chính 5 điểm, gần giá trị 4 – đồng ý
  quan sát từ MTKS1, MTKS2, thức. Tuy nhiên, trong quá trình nhiều, cho thấy các nhân tố này
  MTKS3, MTKS4, MTKS5, khảo sát mẫu nghiên cứu sơ bộ, tác được đánh giá tốt. Khái niệm GS
  MTKS6, MTKS7, MTKS8, giả nhận được một số góp ý từ đối được các đối tượng đánh giá mức
  MTKS9, MTKS10. tượng khảo sát và từ đó điều chỉnh độ thấp nhất với giá trị trung bình
  – Nhân tố ĐGRR gồm: 5 biến từ ngữ cho 2 thang đo thuộc nhân = 2,6032, so với các khái niệm
  quan sát DGRR1, DGRR2, tố ĐGRR được rõ ràng hơn. nghiên cứu khác.
  DGRR3, DGRR4, DGRR5.
  – Nhân tố HĐKS gồm: 6 biến Bảng 2: Thống kê chi tiết về vị trí công việc của mẫu nghiên cứu
  quan sát từ HDKS1, HDKS2, chính thức
  HDKS3, HDKS4, HDKS5,
  HDKS6.
  – Nhân tố TT_TT gồm: 5 biến
  quan sát từ TT_TT1, TT_TT2,
  TT_TT3, TT_TT4, TT_TT5.
  – Nhân tố GS gồm: 4 biến quan
  sát từ GS1, GS2, GS3, GS4.
  Bảng 3: Thống kê mô tả các khái niệm nghiên cứu trong nghiên
  Kết quả EFA cho khái niệm tính
  cứu chính thức
  hữu hiệu của HTKSNB (HH)
  Kết quả EFA của HH có hệ số
  KMO = 0,700 > 0,5 nên được chấp
  nhận. Thống kê Chi – Square của
  Kiểm định Bartlett’s đạt giá trị
  99,230 với mức ý nghĩa (Sig. là
  0,000 < 0,05). Phương sai trích đạt
  72,357% lớn hơn ngưỡng chấp
  nhận là 50%, vẫn là ba biến quan
  sát từ HH1, HH2, HH3 và có hệ số
  tải nhân tố đều lớn 0,4. (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SPSS 23)

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020 9

 4. Nghiên cứu trao đổi

  Kiểm tra mô hình đo lường biến tiềm ẩn đều thấp hơn 0,85, Kiểm tra mô hình cấu trúc
  Đánh giá độ tin cậy và giá trị do đó hệ số HTMT đạt được giá Đánh giá hiện tượng đa cộng
  thang đo trị phân biệt. tuyến
  Độ tin cậy của các thang đo kết Đánh giá độ phù hợp của mô Tác giả phân nhóm mô hình cấu
  quả được đánh giá bằng hệ số hình với dữ liệu trúc thành 2 mô hình nhỏ như sau:
  Cronbach’s Alpha, CR (độ tin cậy Để đánh giá độ phù hợp của mô Mô hình 1: Biến phụ thuộc Tính
  tổng hợp) và phương sai trích trung hình với dữ liệu thì Henseler và hữu hiệu của HTKSNB; các biến
  bình AVE. Kết quả bảng trên cho cộng sự (2016) đã đề xuất các hệ số độc lập gồm: MTKS, ĐGRR,
  thấy các khái niệm nghiên cứu bao gồm: hệ số SRMR (Standard- HĐKS, TT_TT và GS. Mô hình 2:
  chính thức đều đạt độ tin cậy, các ized root mean square residual) với Biến phụ thuộc là hiệu quả hoạt
  hệ số này đều > 0,70. Độ tin cậy ngưỡng 0,08; hệ số RMStheta với động và biến độc lập là HH. Kết
  tổng hợp (CR) của các thang đo ngưỡng 0,12. Kết quả phân tích quả cho thấy, mô hình 1 và 2 hoàn
  đều vượt ngưỡng đề xuất 0,70, do như sau: toàn không xảy ra hiện tượng đa
  đó các thang đo đều đạt độ nhất – Hệ số SRMR = 0,066 < 0,08 cộng tuyến do các biến độc lập đều
  quán nội tại (Bảng 4). có hệ số VIF < 2.
  – Hệ số RMStheta = 0,12 trong
  Kiểm tra giá trị hội tụ của thang ngưỡng 0,12 qui định. Đánh giá mức độ hệ số xác định
  đo R 2
  Các kết quả của quá trình phân
  Tiếp tục kiểm tra giá trị hội tụ tích dữ liệu nghiên cứu, khẳng định Kết quả kiểm định mô hình cấu
  (Convergent validity), tác giả tiến thang đo đảm bảo giá trị, giá trị trúc quan sát Hình 2.
  hành xem xét hệ số tải (outer load- phân biệt, giá trị hội tụ, đảm bảo độ Kết quả (Hình 2) cho thấy hệ số
  ings) của các biến quan sát và tin cậy và mô hình phù hợp cao với xác định của khái niệm MTKS,
  phương sai trích trung bình (AVE) dữ liệu thu thập. ĐGRR, HĐKS, TT_TT và GS có
  của các biến tiềm ẩn. Kết quả cho
  thấy, tất cả các biến tiềm ẩn đều có Bảng 4: Kết quả hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và CR (độ tin cậy
  AVE > 0,50. Do đó, tính hợp lệ giá tổng hợp)
  trị hội tụ của tất cả cấu trúc được
  chấp nhận.
  Kiểm tra giá trị phân biệt của
  thang đo
  Theo Fornell và Larcker
  (1981), tác giả đã so sánh căn bậc
  hai của giá trị AVE của biến tiềm
  ẩn với các mối tương quan cao
  nhất với các biến tiềm ẩn khác. Hệ
  (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SmartPLS3.2.7)
  số ma trận Fornell – Larcker cho
  thấy, các hệ số đều lớn hơn các hệ Hình 2: Kết quả mô hình cấu trúc
  số trong cùng 1 cột. Do đó, các
  khái niệm thang đo đều đạt độ giá
  trị phân biệt.
  Tiếp tục kiểm tra hệ số tải chéo
  (the cross loadings) của các biến
  quan sát trên biến tiềm ẩn mà nó đo
  lường lớn hơn nhiều so với tất cả
  các hệ số tải của nó trên các biến
  tiềm ẩn khác. Do đó, hệ số tải chéo
  được chấp nhận.
  Kết quả phân tích ở bảng hệ số
  Heterotrait- Monotrait Ratio
  (HTMT) cho thấy tính hợp lệ của
  giá trị phân biệt được thiết lập
  trên cơ sở tỷ lệ tương quan giữa
  hệ số HTMT, các giá trị của các (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SmartPLS3.2.7)

  10 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020

 5. Nghiên cứu trao đổi

  R2 hiệu chỉnh là 0,575 (hay 57,5%)
  Bảng 5: Kết quả tác động trực tiếp và gián tiếp của các khái niệm NC
  thể hiện khả năng dự báo của mô
  hình là trung bình, các nhân tố độc
  lập giải thích được 57,5% tính hữu
  hiệu của HTKSNB. Với hệ số R2
  hiệu chỉnh của khái niệm HQHĐ là
  0,278 (hay 27,8%) cao hơn ngưỡng
  chấp nhận ở mức 0,19 thể hiện khả
  năng dự báo của mô hình là phù
  hợp trên cơ sở mẫu so với tổng thể.
  Giá trị ảnh hưởng ước lượng của
  các biến trong giả thuyết nghiên
  cứu nằm trong khoảng 0,161 –
  0,530, với p < 0,05. Các biến trong (Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
  mô hình đều có ý nghĩa thống kê,
  các giả thuyết từ H1 đến H6 đều
  được chấp nhận. 5. Kết luận và hàm ý (2017), Employee quality, monitoring envi-
  ronment and internal control, China Journal
  4.3. Bàn luận kết quả nghiên Tác giả đã giải quyết được hai of Accounting Research 10, Pp. 51–70.
  cứu mục tiêu nghiên cứu gồm: Có tác 3. Longzhu Jiang, 2017. A Study on Im-
  Kết quả phân tích định lượng động tích cực giữa các thành phần pact of Internal Control on Accounting In-
  cho thấy, các nhân tố MTKS, KSNB đến tính hữu hiệu của HTK- formation Quality and Their Relationships.
  Revista de la Facultad de Ingeniería U.C.V.,
  ĐGRR, HĐKS, TT_TT và GS có SNB, từ đó có ảnh hưởng tích cực
  Vol. 32, No.11, Pp.534-540.
  tác động tích cực đến tính hữu hiệu của từng thành phần, của tính hữu 4. Thach, Ha Xuan and Phuong, Nguyen
  của HTKSNB trong các DN phi tài hiệu HTKSNB (biến trung gian) Thi Lan (2018), The Influence of Internal
  chính ở TP.HCM. Kết quả này phù đến hiệu quả hoạt động tại các DN Control System on the Effectiveness of Risk
  phi tài chính ở TP.HCM. Management in Tourism Companies of
  hợp với kết quả của Chen Xiaofang
  Khanh Hoa Province, International Re-
  và Nie Huili (2016), Chunli Liu và Kết quả cho thấy MTKS, search Journal of Finance and Economics
  các cộng sự (2017), Thach Ha ĐGRR, HĐKS có tác động trực ISSN 1450-2887 Issue 163.
  Xuan và Phuong, Nguyen Thi Lan tiếp tăng tính hữu hiệu HTKSNB 5. Đặng Thúy Anh, 2017. Nghiên cứu
  (2018)… (Bảng 5). KSNB trong các DN xây dựng niêm yết trên
  và ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt
  thị trường chứng khoán Việt Nam. Luận án
  Kết quả phân tích định lượng động của DN. Nhân tố còn lại Tiến sĩ. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
  cho thấy, tính hữu hiệu của HTK- TT_TT tác động cũng tương đối 6. Nguyễn Hoàng Phương Thanh, 2017.
  SNB có ảnh hưởng tích cực đến lớn, còn GS tác động thấp nhất. Từ KSNB theo COSO 2013 và mối quan hệ với
  đó cho thấy các DN phi tài chính ở HQHĐ của các DN. Tạp chí Kế toán &
  hiệu quả hoạt động với hệ số
  Kiểm toán tháng 5/2017, Trang 51 – 58.
  đường dẫn là 0,530. Kết quả này TP.HCM chưa quan tâm đúng mức
  7. Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Tuấn,
  phù hợp với các nghiên cứu John đến công tác GS để tăng tính hữu 2017. Đo lường mức độ ảnh hưởng các
  Kang’aru Kinyua (2016), Đặng hiệu HTKSNB, nên nhân tố này tác nhân tố đến tính hữu hiệu của HTKSNB tại
  Thúy Anh (2017), Từ Thanh Hoài động yếu nhất đến hiệu quả hoạt các DN chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa,
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, Số tháng
  và cộng sự (2019)… động của DN. Thiết nghĩ, các DN 4/2017, Pp. 44 – 49.
  Tuy nhiên, trong nghiên cứu cần cải thiện thêm nhân tố này.  8. Hà Xuân Thạch và Nguyễn Thị Mai
  này, khác với các nghiên trước, Sang, 2016. Nghiên cứu về ảnh hưởng của
  các nhân tố thuộc HTKSNB đến chất lượng
  ngoài việc giúp nhà quản trị thấy rõ Tài liệu tham khảo
  kiểm soát rủi ro trong các công ty xây dựng
  từng thành phần KSNB tác động tại TP.HCM. Hội nghị quốc tế về kế toán và
  trực tiếp đến tính hữu hiệu HTK- 1. Chen Xiaofang, Nie Huili, 2016. Re- tài chính 2016, Trang 132 – 144.
  SNB, qua đó còn cho thấy mức độ search on the Internal Control of Small and 9. Từ Thanh Hoài và Nguyễn Phong
  tác động gián tiếp từng thành phần Medium Manufacturing Enterprises under Nguyên, 2019. Trách nhiệm xã hội DN: Vai
  Comprehensive Risk Management, Proceed- trò điều tiết hoạt động KSNB ở các DN tại
  KSNB và cả tính hữu hiệu của ings of the 8th International Conference on VN. Tạp chí nghiên cứu kinh tế và kinh
  HTKSNB đến kết quả hoạt động tại Innovation & Management, Pp.680 – 684. doanh Châu Á (JABES), Số 30 (7), Trang 21
  DN một cách cụ thể. 2. Chunli Liu, Bin Lin và Wei Shu – 42..

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020 11

Download tài liệu Nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp phi tài chính tại TP. HCM File Word, PDF về máy