[Download] Tải Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên lĩnh vực tài chính – ngân hàng – Tải về File Word, PDF

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên lĩnh vực tài chính – ngân hàng
Nội dung Text: Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Download


Hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính sáng tạo và năng suất làm việc của nhân viên. Trên cơ sở kế thừa mô hình của Burgess (2005), nghiên cứu thảo luận các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên lĩnh vực tài chính – ngân hàng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên lĩnh vực tài chính – ngân hàng File Word, PDF về máy

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên lĩnh vực tài chính – ngân hàng

 1. TÀI CHÍNH – Tháng 4/2020

  NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI CHIA SẺ TRI THỨC
  CỦA NHÂN VIÊN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
  TIẾU PHƯƠNG QUỲNH, LÊ NAM HẢI

  Hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong
  việc nâng cao tính sáng tạo và năng suất làm việc của nhân viên. Trên cơ sở kế thừa mô hình của
  Burgess (2005), nghiên cứu thảo luận các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân
  viên trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 6 nhân tố (biến) tác động đến
  hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên gồm: đãi ngộ, rủi ro chia sẻ tri thức, sự ảnh hưởng, sự xấu
  hổ, lợi ích xã hội và quy tắc qua lại tác. Việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri
  thức của nhân viên nhằm góp phần thiết thực cho các nhà quản trị việc xây dựng văn hóa doanh
  nghiệp bền vững.
  Từ khóa: Hành vi chia sẻ tri thức, phân tích nhân tố, tài chính, ngân hàng

  những tài sản quan trọng với hai dạng thức tồn tại
  FACTORS AFFECTING THE KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOR chính là: Tri thức ẩn và tri thức hiện (Polanyi, 1966;
  OF EMPLOYEES IN THE FINANCE BANKING SECTOR
  Kothuri, 2002). Tuy nhiên, để tri thức trở nên có giá
  Tieu Phuong Quynh, Le Nam Hai trị và tạo ra giá trị cho tổ chức thì cần phải có sự
  The knowledge-sharing behavior of employees in chuyển giao qua lại giữa các cá nhân trong tổ chức
  businesses plays an important role in improving đó. Quá trình chuyển giao tri thức từ người này sang
  em-ployee creativity and productivity. Inherited người khác ở những cấp độ khác nhau giữa cá nhân
  from the model of Burgess (2005), the research với cá nhân hoặc giữa cá nhân với tổ chức được xem
  discusses factors affecting knowledge sharing như là sự chia sẻ tri thức. Ở một khía cạnh khác,
  behavior of employees in the field of Finance and Cummings (2004) cho rằng, chia sẻ tri thức là việc
  Banking. The results show that 6 factors (variables) thông tin được cung cấp để các cá nhân cùng làm
  affecting employee’s knowledge-sharing behavior việc và giải quyết vấn đề hoặc là quá trình trao đổi
  include: remuneration, knowledge-sharing risk, cả tri thức ẩn và tri thức hiện giữa các cá nhân nhằm
  influence, shame, social benefits and reciprocating tạo ra tri thức mới.
  rules. The analysis of factors affecting employees’ Đãi ngộ
  knowledge sharing behaviors to contribute
  practically to administrators in building a Đãi ngộ là một khái niệm dùng để chỉ về mọi loại
  sustainable corporate culture. phần thưởng mà một cá nhân nhận được để đổi lấy
  sức lao động của mình. Có hai loại đãi ngộ: Đãi ngộ
  Keywords: Knowledge-sharing behavior, factor analysis, finance
  về mặt tài chính và phi tài chính. Đãi ngộ tài chính
  bao gồm các khoản tiền lương, tiền hoa hồng, tiền
  thưởng, lương hưu, an ninh xã hội, bảo hiểm y tế
  Ngày nhận bài: 4/3/2020 và các phúc lợi khác… Trong khi đó, đãi ngộ phi tài
  Ngày hoàn thiện biên tập: 19/3/2020 chính là sự thừa nhận thành quả lao động, danh tiếng,
  Ngày duyệt đăng: 26/3/2020 cơ hội được đóng góp vào sự phát triển công ty hay
  cơ hội thăng tiến (Bratton & Gold, 2003). Đãi ngộ phi
  Cơ sở lý luận và giả thuyết nghiên cứu tài chính có sức ảnh hưởng lớn và làm lan tỏa hành vi
  chia sẻ tri thức trong các DN (Sajeva, 2014). Trái lại,
  Chia sẻ tri thức đãi ngộ tài chính lại có ít ảnh hưởng đến hành vi chia
  sẻ tri thức của nhân viên (Alony, Whymark, & Jones,
  Trong tổ chức, tri thức được xem là một trong 2007), thậm chí có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi

  61

 2. TÀI CHÍNH – KINH DOANH

  chia sẻ tri thức vì nhân viên có thể bị hiểu lầm là mua HÌNH 1: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HÀNH VI CHIA SẺ
  TRI THỨC CỦA CÁC NHÂN VIÊN TRONG LĨNH VỰC
  chuộc (Bock, Zmud, Kim, & Lee, 2005). Từ những cơ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM
  sở lý thuyết trên, tác giả đưa giả thuyết như sau:
  H1a: Đãi ngộ tài chính có tác động âm đến hành
  vi chia sẻ tri thức
  H1b: Đãi ngộ phi tài chính có tác động dương đến
  hành vi chia sẻ tri thức.
  Rủi ro chia sẻ tri thức

  Niềm tin đóng một vai trò quan trọng và là yếu
  tố thiết yếu để xây dựng nền tảng vững chắc một
  văn hóa chia sẻ tri thức trong DN. Các cá nhân sẽ ý Nguồn: Burgess (2005)
  thức, tự nguyện chia sẻ tri thức những gì họ biết và Lợi ích xã hội và quy tắc qua lại
  học được cho những cá nhân khác khi họ cảm thấy
  có sự tin tưởng giữa người cho và người nhận, cùng Lợi ích của việc chia sẻ tri thức được ghi nhận
  với đó là môi trường xã hội an toàn, có thể tạo niềm dựa trên quy tắc qua lại (Clark and Mills, 1993). Một
  tin cho họ (Holste & Fields, 2010). Tuy nhiên, trên số nghiên cứu khác cũng ủng hộ quan điểm các tổ
  thực tế để xây dựng niềm tin rất khó vì các cá nhân chức nên tạo điều kiện cho các cá nhân mở rộng mối
  sẽ gặp nhiều rủi ro khi chia sẻ tri thức (Wang, Yen, quan hệ xã hội vì nhờ đó sự chia sẻ tri thức được
  & Tseng, 2015). Các nhân có thể mang tâm lý e dè, lo tăng cường và có hiệu quả hơn (Szulanski, 1996;
  ngại khi việc chia sẻ tri thức làm mất đi những lợi thế Argote, 1999). Vì vậy, trong bài viết này khi xem xét
  cạnh tranh. Họ không còn ở vị trí độc tôn và trung trong bối cảnh của tổ chức tài chính nhóm tác giả
  tâm khi nhiều đồng nghiệp biết những kỹ năng hay đưa ra giả thuyết như sau:
  tri thức được chia sẻ (Leonard & Sensiper, 1998). Do H5: Quan niệm dựa trên lợi ích xã hội có ảnh
  vậy, nghiên cứu đưa ra giả thuyết: hưởng dương lên hành vi chia sẽ tri thức
  H2: Rủi ro tác động âm đến hành vi chia sẻ tri thức. H6: Quan niệm dựa trên qui tắc qua lại có ảnh
  Sự ảnh hưởng hưởng âm lên hành vi chia sẻ tri thức
  Phương pháp nghiên cứu
  Khi quyết định chia sẻ tri thức, các cá nhân sẽ
  xem xét 2 yếu tố chính: lợi ích và thiệt hại. Nói cách Thang đo
  khác, các cá nhân đang phòng thủ và bảo vệ bản thân
  nếu sức ảnh hưởng của chính giá trị của họ bị mất đi Thang đo về hành vi chia sẻ tri thức được kế thừa
  (Huang, Davison, & Gu, 2008). Đó cũng chính một từ thang đo của Burgess (2005), bao gồm 6 nhân tố:
  trong những nguyên nhân làm cản trở hành vi chia Đãi ngộ, rủi ro chia sẻ tri thức, sự ảnh hưởng, sự xấu
  sẻ tri thức trong tổ chức. Tham khảo các nghiên cứu hổ, lợi ích qua lại và quy tắc xã hội. Các thành phần
  trước, tác giả đưa ra giả thuyết như sau: tác động (biến độc lập) và yếu tố chịu ảnh hưởng
  H3: Sức ảnh hưởng/quyền lực có tác động âm đến (biến phụ thuộc) đều được đo lường bằng các biến
  hành vi chia sẻ tri thức. quan sát, các biến quan sát này được đo lường bằng
  Sự xấu hổ thang đo Likert 5 cấp độ, trong đó 1 là hoàn toàn
  không đồng ý và 5 là hoàn toàn đồng ý.
  Theo Lee (1997), khi một cá nhân tìm kiếm sự hỗ Đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua hệ
  trợ sự giúp đỡ từ người khác, điều đó cho thấy, cá số Cronbach’s alpha (từ 0,6 trở lên thì chấp nhận
  nhân đó đang ngầm thừa nhận năng lực thấp kém được) qua đó các biến không phù hợp sẽ bị loại nếu
  và phụ thuộc vào người khác. Ngoài ra, tác giả cũng hệ số tương quan tổng biến (Corrected Item – Total
  chỉ ra rằng, yếu tố cá nhân được đề cao đặc biệt correclation) nhỏ hơn 0,3. Sau đó, để xác định lại
  trong môi trường có áp lực cạnh tranh cao cũng là các thành phần trong thang đo, phân tích nhân tố
  trở ngại cho việc chia sẻ tri thức (Lee, 2002). Vì vậy, khám phá (EFA) được áp dụng cho bài nghiên cứu.
  giả thuyết H4 được phát biểu như sau: Ngoài ra, bảng khảo sát câu hỏi còn có các câu
  H4: Sự xấu hổ có ảnh hưởng âm đến hành vi chia hỏi về nhân khẩu học như giới tính, độ tuổi, trình độ
  sẽ tri thức trong tổ chức học vấn, thâm niên công tác và vị trí công tác. Các

  62

 3. TÀI CHÍNH – Tháng 4/2020

  BẢNG 1: THỐNG KÊ MÔ TẢ KẾT QUẢ KHẢO SÁT viên trả lời trực tiếp. Thời gian tiến hành khảo sát là
  Phân loại Đặc điểm Tần suất Tỷ lệ % từ ngày 27/4/2019 đến ngày 31/5/2019.
  Nam 88 35,2 Mô hình nghiên cứu
  Giới tính Nữ 162 64,8
  Từ 20 đến 30 tuổi 171 68,4 Dựa vào mô hình của Burgess (2005) và các cơ
  Tuồi Từ 31 đến 40 tuổi 70 28 sở lý thuyết của các nghiên cứu trước, nhóm tác giả
  Từ 41 đến 50 tuổi 9 3,6
  đã xây dựng mô hình nghiên cứu: hành vi chia sẻ
  Cao đẳng 22 8,8
  Trình độ tri thức của các nhân viên trong lĩnh vực Tài chính –
  Đai học 187 74,8
  học vấn Sau đại học 41 16,4 Ngân hàng ở Việt Nam (Hình 1).
  Từ 1 đến dưới 2 năm 91 36,4 Kết quả phân tích dữ liệu
  Thâm niên Từ 2 đến dưới 3 năm 49 19,6
  công tác Từ 3 đến dưới 5 năm 46 18,4
  Từ 5 năm trở lên 64 25,6
  Thống kê mô tả

  Nhân viên 195 78
  Vị trí
  Quản lý cấp trung 37 14,8 Kết quả thống kê mô tả (Bảng 1) thể hiện mẫu
  công tác Khác 18 7,2
  khảo sát có sự mất cân đối về mặt giới tính. Nữ giới
  Nguồn: Khảo sát của nhóm tác giả
  làm trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng chiếm tỷ
  lệ gần gấp đôi nam giới (64,8%). Lĩnh vực này chủ
  câu hỏi trong phiếu được nhóm tác giả soạn bảng yếu các nhân viên có tuổi đời trẻ và trình độ học
  nháp trước dựa trên các ý kiến của chuyên gia. Sau vấn đều đạt đại học. Tuy nhiên, thâm niên công tác
  đó, bảng câu hỏi khảo sát chính thức hoàn chỉnh và của các mẫu khảo sát hầu như có sự đồng đều trong
  phát đi. số năm.
  Mẫu nghiên cứu Kiểm định đo lường

  Để chọn kích thước mẫu nghiên cứu phù hợp Độ tin cậy của các thang đo được xác định bằng
  với phân tích nhân tố khám phá (EFA), cỡ quan sát hệ số Cronbach’s Alpha có các kết quả thu được đều
  tối thiểu là N > 5*x (x: tổng số biến quan sát) (Hair, lớn hơn 0,7 ( Bảng 2). Điều này chứng tỏ, các chỉ số
  Anderson, Tatham, & William, 1998). Như vậy, trong đủ độ tin cậy và hợp lệ nên các nhân tố thỏa mãn các
  nghiên cứu này có tổng cộng 28 biến quan sát thì điều kiện cho các bước phân tích tiếp theo.
  mẫu nghiên cứu có ít nhất là 140 quan sát. Tuy nhiên, Phân tích nhân tố
  trong quá trình phát phiếu câu hỏi để thu thập dữ
  liệu thì có những phiếu trả lời không hợp lệ, vì để Kết quả phân tích khám phá nhân tố theo mô hình
  dự phòng, nhóm tác giả sẽ lấy số lượng biến quan nghiên cứu cho 6 biến độc lập thu được: Kiểm định
  sát 150. KMO và Barlett có giá trị 0,799 nằm trong khoảng
  Thu thập dữ liệu cho phép từ 0,5 đến 1 nên phân tích nhân tố là phù
  hợp. Ngoài ra, kết quả phân tích nhân tố với 6 nhân
  Dữ liệu dùng trong nghiên cứu được thu thập tố thành phần được xác định theo lý thuyết với phép
  từ các nhân viên đang làm việc cho các tổ chức Tài quay Varimax cho kết quả 24 biến quan sát đều hội
  chính-Ngân hàng ở Việt Nam. Bảng câu hỏi khảo sát tụ vào 6 nhân tố, có giá trị Eigenvalues lớn hơn 1 và
  chính thức được gửi đến nhiều tổ chức tại TP. Hồ giải thích khoảng 68,555% sự biến thiên của dữ liệu.
  Chí Minh như: Công ty Thẩm định giá VietValue, Giá trị hội tụ: các hệ số phương sai trích đều ở mức
  Ngân hàng Vietinbank, Ngân hàng Agribank, Ngân trên 0,5, mức dao động chỉ số này từ 0,558 đến 0,943.
  hàng BIDV… Vì vậy, tất cả các biến đều được giữ lại đúng theo mô
  Nghiên cứu chính thức được thực hiện thông qua hình nghiên cứu.
  nghiên cứu định lượng bằng bảng câu hỏi với phương Phân tích hồi quy
  pháp chọn mẫu thuận tiện. Bảng câu hỏi được thiết
  kế online thông qua Google Drive để gửi đường dẫn Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, hệ số R2 hiệu
  của phiếu khảo sát đến các nhân viên Tài chính – chỉnh là 0,475, tức là các biến độc lập trong mô hình
  Ngân hàng. Tuy nhiên, có những nhân viên không có thể giải thích được 47,5% sự thay đổi của biến
  thích hình thức trả lời qua online, nhóm nghiên cứu phụ thuộc. Các giả thuyết H1,H3, H4, H5 và H6 có
  cũng đã chuẩn bị phiếu khảo sát giấy, giúp các nhân hệ số chuẩn hóa Beta lần lượt là 0,317; 0,109; 0,192;

  63

 4. TÀI CHÍNH – KINH DOANH

  BẢNG 2: KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG
  thức thì các DN cần xây dựng một hệ thống đãi ngộ
  Số biến Hệ số Cronbach’s vững mạnh.
  Nhân tố
  quan sát Alpha
  Tiếp theo, sự xấu hổ và hành vi chia sẻ tri thức của
  Đãi ngộ 6 0,861 nhân viên có mối quan hệ tác động chặt chẽ. Kết quả
  Rủi ro chia sẻ 4 0,826 này phản ánh nhân viên cảm thấy xấu hổ khi muốn
  tìm kiếm sự giúp đỡ vì họ sẽ mặc cảm thua kém người
  Sự ảnh hưởng 3 0,745
  khác. Ngoài ra, áp lực cạnh tranh cũng là rào cản đối
  Sự xấu hổ 3 0,835 với hành vi chia sẻ tri thức. Vì vậy, DN cần xây dựng
  lòng tin giữa các nhân viên, một khi nhân viên cảm
  Lợi ích xã hội 3 0,781
  thấy tin tưởng lẫn nhau thì việc xấu hổ, ngại ngùng
  Qui tắc qua lại 5 0,881 giảm xuống và làm tăng hành vi chia sẻ tri thức lên.
  Hành vi chia sẻ tri thức 4 0,825 Bên cạnh đó, để thúc đẩy hành vi chia sẻ hơn
  nữa, các DN nên phát triển mối quan hệ xã hội cho
  Nguồn: Kết quả nghiên cứu
  nhân viên bằng nhiều hình thức khác nhau như cho
  BẢNG 3: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT nhân viên đi du lịch chung, tham gia các hoạt động
  xã hội, từ thiện, các hoạt động văn hóa, thể thao
  Hệ số chuẩn Mức ý Kết quả
  Giả thuyết chung… Từ đó, các nhân viên sẽ cảm thấy gắn bó
  hóa Beta nghĩa(Sig.) kiểm định
  H1: Đãi ngộ -> Hành hơn, thoải mái hơn và sẽ có thái độ tốt hơn với hành
  0,317 0,000 Chấp nhận
  vi chia sẻ tri thức vi chia sẻ tri thức.
  H2: Rủi ro -> Hành Không Các DN cũng cần khắc phục tâm lý sợ mất quyền
  0,063 0,184
  vi chia sẻ tri thức chấp nhận lực hay sức ảnh hưởng của nhân viên, có như thế,
  H3: Sự ảnh hưởng hành vi chia sẻ tri thức mới tăng lên.
  -> Hành vi chia 0,109 0,042 Chấp nhận Cuối cùng, tâm lý e dè, ngại ngùng, lo sợ mất đi vị
  sẻ tri thức
  trí độc tôn hoặc lo sợ chia sẻ những kinh nghiệm thất
  H4: Sự xấu hổ bại sẽ bị đánh giá là kém năng lực đã làm cho hành vi
  -> Hành vi chia 0,192 0,000 Chấp nhận
  chia sẻ tri thức bị hạn chế. Như vậy, để giúp DN gạt
  sẻ tri thức
  bỏ tâm lý tiêu cực này, chủ DN cần xây dựng lòng tin
  H5: Lợi ích xã hội
  -> Hành vi chia 0,167 0,002 Chấp nhận giữa các nhân viên và thái độ “win to win”, nghĩa là
  sẻ tri thức cả 2 bên cùng có lợi khi chia sẻ sự hiểu biết và tri thức
  H6: Qui tắc qua mà không mất đi vị trí độc tôn.
  lại -> Hành vi 0,175 0,002 Chấp nhận
  chia sẻ tri thức Tài liệu tham khảo:
  Nguồn: Kết quả nghiên cứu
  1. Phạm, Q. T., & Lạc, T. P. (2015), Nâng cao động lực chia sẻ tri thức của các
  nhân viên công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3, Tạp chí khoa học Trường
  0,167 và 0,175 với mức ý nghĩa nhỏ hơn 0,05 nên các Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh – số 1 (40) 2015, 1(40), 29-40;
  giả thuyết trên được chấp nhận. Tuy nhiên, trong mô 2. Phương, T. T. L., & Thúy, P. N. (2011), Yếu tố tác động ý định chia sẻ tri
  hình kiểm định này chỉ duy nhất một giả thuyết bác thức của bác sĩ trong bệnh viện – tiếp cận theo lý thuyết hành vi hoạch
  bỏ là H2 vì có mức ý nghĩa lớn hơn 0, 05. định TPB, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 14(2Q), 70-88;
  Thảo luận và hàm ý 3. Thắng, N. (2019), Lĩnh vực tài chính – ngân hàng vẫn luôn khát nhân lực,
  https://thanhnien.vn/giao-duc/linh-vuc-tai-chinh-ngan-hang-van-luon-
  Kết quả kiểm định đo lường cho thấy, đãi ngộ khat-nhan-luc-1064879.html;
  có tác động mạnh nhất hành vi chia sẻ tri thức của 4. Alony, I., Whymark, G., & Jones, M. (2007). Sharing tacit knowledge: A case
  nhân viên. Như vậy, việc khen thưởng về mặt vật study in the Australian film industry;
  chất có tác động tích cực. Bên cạnh đó, các đãi ngộ 5. Argote, L. (1999). Organizational learning: Creating, retaining and
  về mặt tinh thần như danh tiếng, cơ hội thăng tiến, transferring knowledge. Norwell, MA: Kluwer Academic.
  cơ hội được đóng góp vào DN đã làm cho nhân
  Thông tin tác giả:
  viên an tâm hơn khi chia sẻ những tri thức, những
  Tiếu Phương Quỳnh, Lê Nam Hải
  hiểu biết của họ cho những đồng nghiệp khác. Điều
  Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
  này đồng nghĩa với việc DN muốn lan tỏa hành vi
  Email: tieuphuongquynh@iuh.edu.vn, lenamhai@iuh.edu.vn
  chia sẻ tri thức hay nói rộng ra văn hóa chia sẻ tri

  64

Download tài liệu Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên lĩnh vực tài chính – ngân hàng File Word, PDF về máy