[Download] Tải Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng – một điển hình thực tiễn cải cách hoạt động tư pháp hiện nay ở Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng – một điển hình thực tiễn cải cách hoạt động tư pháp hiện nay ở Việt Nam

Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng – một điển hình thực tiễn cải cách hoạt động tư pháp hiện nay ở Việt Nam
Nội dung Text: Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng – một điển hình thực tiễn cải cách hoạt động tư pháp hiện nay ở Việt Nam

Download


Bài Viết này, Tác giả dựa vào bản án giải quyết tranh chấp Hợp đồng tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện (quận) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có áp dụng án lệ để phân tích, bình luận khái niệm, nguồn gốc án lệ cũng như vai trò áp dụng Án lệ giải quyết tranh chấp Hợp đồng tín dụng, để cùng nhau đổi, nhận diện tính khoa học của nó trong thực tiễn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng – một điển hình thực tiễn cải cách hoạt động tư pháp hiện nay ở Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng – một điển hình thực tiễn cải cách hoạt động tư pháp hiện nay ở Việt Nam File Word, PDF về máy

Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng – một điển hình thực tiễn cải cách hoạt động tư pháp hiện nay ở Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng – một điển hình thực tiễn cải cách hoạt động tư pháp hiện nay ở Việt Nam

 1. Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật

  NHẬN DIỆN TÍNH KHOA HỌC TRONG VIỆC ÁP DỤNG
  ÁN LỆ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
  – MỘT ĐIỂN HÌNH THỰC TIỄN CẢI CÁCH HOẠT ĐỘNG
  TƯ PHÁP HIỆN NAY Ở VIỆT NAM
  Hồ Xuân Thắng*

  TÓM TẮT:
  Khi bàn về hình thức pháp luật, Chủ nghĩa Mác Lenin đã khẳng định chỉ có 3 hình thức cơ bản
  đó là: Tập quán pháp; Tiền lệ pháp và Quy phạm pháp luật. Tiền lệ pháp được thừa nhận là án lệ
  phát sinh từ thực tiễn một cách tự nhiên nhiều trường phái luật học quan tâm nghiên cứu và phát triển
  trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, bên cạnh việc đẩy mạnh ban hành quy phạm pháp luật để hoàn thiện
  hành lang pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động của xã hội thì việc áp dụng án lệ cũng đã và dang chú
  trọng triển khai có hiệu quả. Có thể thấy, bản Hiến pháp năm 2013 quy định: “Tòa án nhân dân tối
  cao thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.”1
  Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp, xác định:
  “Tòa án nhân dân  tối cao có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất
  pháp luật, phát triển án lệ và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm”. Bài Viết này, Tác giả dựa vào bản án
  giải quyết tranh chấp Hợp đồng tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện
  (quận) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có áp dụng án lệ để phân tích, bình luận khái niệm, nguồn
  gốc án lệ cũng như vai trò áp dụng Án lệ giải quyết tranh chấp Hợp đồng tín dụng, để cùng nhau đổi,
  nhận diện tính khoa học của nó trong thực tiễn.
  Từ khóa: Án lệ, nhận diện án lệ, hoạt động tư pháp, Việt Nam.

  SCIENTIFIC IDENTIFICATION OF THE SCIENCE APPLICATION
  OF THE DISPUTE RESOLUTION OF CREDIT CONTRACTS
  – A PRACTICAL SITUATION OF IMPLEMENTING THE CURRENT
  JUDICIAL ACTIVITIES IN VIETNAM

  ABSTRACT
  When discussing the legal form, Marxism-Leninism asserted that there are only three types: French
  customs; Precedent and Legal. The precedent is recognized as a precedent arising from the practice
  naturally many juridical schools are interested in research and development worldwide. In Vietnam,
  besides promoting the promulgation of legal documents to complete the legal corridor to regulate all
  activities of society, the application of case law has also focused on effective implementation. It can be

  *
  PGS.TS. GVCC. Khoa Luật kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh
  1 Khoản 3 Điều 104 Hiến pháp năm 2013 

  110

 2. Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết …

  seen that the 2013 Constitution states: “The Supreme People’s Court conducts a review of the practice
  of trials, ensuring the uniform application of law in adjudication.” Resolution No. 49 / NQ-TW June 2,
  2005 of the Politburo on the Strategy on Judicial Reform, determined: “The Supreme People’s Court
  has the task of summarizing the trial experience, guiding the uniform application of laws, developing
  case law and cassation and reopening trial ”. . In this Article, the Author is based on the judgment of
  dispute resolution Credit contract under the jurisdiction of the People’s Court of district (district) in Ho
  Chi Minh City with the application of case law for analysis, average The concept, the origin of the case
  law as well as the role of applying the case law to resolve disputes Credit contracts, to mutually change
  and identify its scientificity in practice.
  Keyword: Case law, case law identification, judicial activity, Vietnam.

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Thực tiễn cho thấy, nền kinh tế Việt Nam trình áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp Hợp
  đã và đang trên đà phát triển với sự tham đông đồng tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của
  đảo và tích cực của các chủ thể vào các quan Tòa án nhân dân huyện (quận), thành phố Hồ
  hệ kinh tế một cách rất đa dạng. Trong quan hệ Chí Minh như bản án 923/2017/DS-ST Ngày
  về kinh doanh, thương mại, các chủ thể đều xác 14/09/2017 là một nhiệm vụ nghiên cứu, minh
  định rõ các quyền và nghĩa vụ của mình nhưng chứng góp phần không ngừng thúc đẩy cải cách
  vẫn có rất nhiều chủ thể thực hiện không đúng hoạt động tư pháp hiện nay ở nước ta
  các quyền và nghĩa vụ của mình nên xẩy ra tranh 2. TỔNG QUAN VỀ BẢN ÁN VÀ NỘI
  chấp, bất đồng ảnh hưởng không nhỏ đến môi DUNG ÁN LỆ ÁP DỤNG TRONG CÔNG
  trường kinh doanh.. Trong những năm qua nhiều TÁC XÉT XỬ VỤ VIỆC TRANH CHẤP
  vụ kiện liên quan đến thương mại, nhất là các HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TẠI Tòa án
  tranh chấp về hợp đồng kinh doanh, tín dụng, nhân dân CẤP HUYỆN THEO QUY
  đầu tư và chuyển nhượng cổ phần, chứng khoán ĐỊNH HIỆN HÀNH Ở NƯỚC TA.
  đã diễn ra trong thời gian qua và được giải quyết
  2.1. Vài nét cơ bản về bản án 923/2017/DS-ST
  rất hiệu quả, trong đó có sự cải cách tích cực từ
  Ngày 14/09/2017 tranh chấp Hợp đồng tín dụng
  việc áp dụng án lệ. Tuy nhiên, trong hoạt động
  thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân
  tư pháp hiện nay tại các cơ quan tòa án nhân dân
  dân huyện (quận), thành phố Hồ Chí Minh 1
  có những vụ việc giải quyết rất khó bởi thiếu
  những quy định để điều chỉnh, thiếu án lệ. Vấn 2.1.1. Nhận diện các đương sự và những
  đề đặt ra là cần phải đẩy mạnh việc áp dụng án lệ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
  trong quá trình giải quyết tranh chấp các vụ việc Trong ngày 14 tháng 9 năm 2017 tại Tòa án
  tranh chấp xẩy ra trong nước cũng như quốc tế nhân dân quận Phú Nhuận, xét xử sơ thẩm công
  để các cá nhân, tổ chức của Việt Nam được bảo khai vụ án thụ lý số: 1112/2016/TLSTDS ngày
  vệ công khai và bình đẳng theo đúng tinh thần 14/11/2016 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín
  chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong việc đổi mới dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
  cải cách tư pháp thúc đẩy việc giải quyết các 91/2017/QĐSTDS ngày 07/8/2017 và Quyết định
  tranh chấp kinh doanh, thương mại đạt kết quả hoãn   phiên   tòa   số  63/2017/QĐSTDS ngày
  cao. Việc nhận diện tính khoa học trong quá 24/8/2017 giữa các đương sự.

  1 Các số liệu liên quan đến danh tính, địa chỉ của các đương sự và thành phần tham gia, Tác giả được phép
  không ghi đầy đủ để bảo mật thông tin khi sử dụng bản án cho công tác nghiên cứu khoa học

  111

 3. Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật

  1/ Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP T… Trụ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng
  sở: Phường X…, quận Y…, Tp. Hồ Chí Minh; xét xử nhận định:
  Đại diện theo pháp luật:  Ông Phan Huy K… 1/ Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền
  Tổng Giám đốc; Đại diện theo ủy quyền: Ông giải quyết vụ án,
  Lê Ngọc K (có mặt); (Theo giấy ủy quyền số 2/ Về nội dung tranh chấp.
  958/ 2016/ UQ-TTT ngày 13/10/2016) 3/ Về án phí dân sự sơ thẩm
  2/ Bị đơn:  Ông Lê Phạm Đình Q…, sinh 4/ Nhận diện theo góc độ Quyết định bản án
  năm: 1973 (Vắng mặt tại phiên tòa) Địa chỉ: Một là, khi quyết định bản án, Hội đồng
  Phường N…, quận P…, Thành phố Hồ Chí xét xử đã căn cứ: Căn cứ vào Khoản 3 Điều
  Minh 26, điểm a Khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản
  2.1.2. Nhận diện về nội dung vụ án: 1 Điều 39, Khoản 3 Điều 228, Điều 147, Khoản
  – Thứ nhất: Theo đơn khởi kiện ngày 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
  13/10/2016 và những lời trình bày của nguyên Căn cứ vào Điều 91, Điều 95 Luật Các tổ chức
  đơn Ngân hàng thương mại cổ phần T, có ông tín dụng 2010; Căn cứ vào Điều 26  Luật Thi
  Lê Ngọc K đại diện theo ủy quyền trình bày và hành án dân sự; Căn cứ vào Khoản 2 Điều 27
  yêu cầu: Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án năm 2009 của
  1/ Ông Lê Phạm Đình Q… có trách Ủy ban thường vụ Quốc Hội; căn cứ vào Án lệ
  nhiệm trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần số 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa
  T… tổng số tiền nợ gốc và lãi tính đến ngày án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/8/2016.
  14/9/2017 là   40.150.644 đồng, trong đó tiền Hai là, đã tuyên xử, như sau: 1. Chấp nhận
  nợ gốc là 19.409.840 đồng, tiền lãi quá hạn là toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; 2.
  20.740.804 đồng. Về án phí: + Ông Lê Phạm Đình Q phải chịu án
  2/ Yêu cầu ông Lê Phạm Đình Q tiếp tục phí sơ thẩm là 2.007.532 (Hai triệu không trăm
  chịu khoản tiền lãi chậm thanh toán phát sinh lẻ bảy ngàn năm trăm ba mươi hai) đồng, nộp
  kể từ ngày 15/9/2017 đến khi trả hết số nợ trên tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận,
  theo mức lãi suất các bên đã thỏa thuận trong Thành phố Hồ Chí Minh.
  Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng + Trả lại cho Ngân hàng thương mại cổ
  ngày 13/6/2011. phần T số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm
  Thời hạn thanh toán: Yêu cầu trả một lần là 827.000 (Tám trăm hai mươi bảy ngàn)
  ngay khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án đồng theo Biên lai thu tiền số 0008852 ngày
  có hiệu lực pháp luật. 08/11/2016 của Chi cục thi hành án  dân sự quận
  – Thứ hai, bị đơn ông Lê Phạm Đình Q… Phú Nhuận.
  vắng mặt. 2.2. Vài nét Án lệ số  08/2016/AL  được Hội
  – Thứ ba, ý kiến của đại diện Viện Kiểm Sát đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thông
  nhân dân quận P: Căn cứ vào các tài liệu, chứng qua ngày 17/8/2016 về vụ án kinh doanh thương
  cứ có trong hồ sơ vụ án, nhận thấy bị đơn đã vi mại tranh chấp về hợp đồng tín dụng.
  phạm nghĩa vụ thanh toán, yêu cầu của nguyên 2.2.1. Nhận diện tình huống án lệ và Giải
  đơn là có cơ sở, đúng quy định pháp luật, đề pháp pháp lý của án lệ 
  nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu – Xét về tình huống án lệ: Trong hợp đồng tín
  khởi kiện của nguyên đơn. dụng, các bên có thỏa thuận về lãi suất cho vay,
  – Thứ tư, nhận định của Tòa án gồm: lãi suất cho vay trong hạn, lãi suất nợ quá
  Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ hạn, việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng
  sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ thời kỳ của Ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay

  112

 4. Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết …

  mà đến thời điểm xét xử sơ thẩm khách hàng – Thứ nhất: Hủy Bản án kinh doanh, thương
  vay chưa thanh toán, hoặc thanh toán không đủ mại phúc thẩm số 148/2011/KDTM-PT ngày 17-
  số tiền nợ gốc, lãi theo hợp đồng tín dụng. 8-2011 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối
  – Xét về giải pháp pháp lý:  Trường hợp cao tại Hà Nội xét xử vụ án kinh doanh, thương
  này, khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho mại tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên
  Ngân hàng, tổ chức tín dụng khoản tiền nợ gốc đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại
  chưa thanh toán, tiền lãi trên nợ gốc trong hạn thương Việt Nam với bị đơn là Công ty cổ phần
  (nếu có), lãi nợ quá hạn của số tiền gốc chưa dược phẩm Kaoli và người có quyền lợi, nghĩa
  thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thỏa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Phượng, ông
  thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán Nguyễn Đăng Duyên, bà Đỗ Thị Loan.
  xong khoản nợ gốc này. Trường hợp các bên có – Thứ hai: Giao hồ sơ vụ án cho Tòa phúc
  thỏa thuận về việc điều chỉnh mức lãi suất cho thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử
  vay theo từng thời kỳ của ngân hàng, tổ chức phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.
  tín dụng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay – Thứ ba: Tòa án nhận định:  Xét các Hợp
  phải tiếp tục thanh toán theo quyết định của Tòa đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn
  án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự liền với đất để bảo lãnh cho người thứ ba vay
  điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng, tổ chức tín vốn ngân hàng (Số công chứng: 1677.2008/
  dụng cho vay. HĐTC và 1678.2008/HĐTC cùng ngày 25-6-
  2.2.2. Nhận diện nội dung vụ án của Án lệ 2008).
  – Thứ nhất: Theo đơn khởi kiện đề ngày 3. TÍNH KHOA HỌC CỦA VIỆC ÁP DỤNG
  20-7-2010 và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ ÁN LỆ DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA
  sơ vụ án thì thấy: (Tác giả đính kèm theo nội ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG THỰC
  dung này trong bản án 923/2017/DS-ST ngày TIỄN BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH GIẢI
  14/09/2017 tranh chấp Hợp đồng tín dụng thuộc QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH,
  thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân THƯƠNG MẠI LIÊN QUAN ĐẾN HỢP
  huyện (quận), thành phố Hồ Chí Minh ) ĐỒNG TÍN DỤNG THUỘC TÒA ÁN NHÂN
  – Thứ hai: Đại diện bị đơn – ông Đỗ Văn DÂN CẤP HUYỆN.
  Chính, giám đốc Công ty Kaoli trình bày: (Tác 3.1. Nhận thức về án lệ trong thực tiễn đời
  giả đính kèm theo nội dung này trong bản án sống và giải quyết tranh chấp Kinh doanh,
  923/2017/DS-ST ngày 14/09/2017 tranh chấp thương mại bằng con đường Tòa án nhân dân
  Hợp đồng tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết thông qua bản án.
  của Tòa án nhân dân huyện (quận), thành phố Từ những nội dung liên quan đến bản án
  Hồ Chí Minh) 923/2017/DS-ST Ngày 14/09/2017 thuộc thẩm
  – Thứ ba: Người có quyền lợi, nghĩa vụ quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện
  liên quan trình bày: (Tác giả đính kèm theo nội (quận), thành phố Hồ Chí Minh có áp dụng Án lệ
  dung này trong bản án 923/2017/DS-ST ngày số 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa
  14/09/2017 tranh chấp Hợp đồng tín dụng thuộc án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/8/2016
  thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về
  huyện (quận), thành phố Hồ Chí Minh) Hợp đồng tín dụng đã đặt ra những câu hỏi như
  2.2.3. Nhận diện về quyết định của bản án thế nào về án lệ? vai trò của nó trong việc nâng
  Án lệ cao chất lượng giải quyết tranh chấp bằng Tòa
  Trong quyết định của bản án lệ đã chỉ rõ án nhân dân? Cơ sở lý thuyết nào để đẩy mạnh
  phán quyết của Tòa án: công tác áp dụng án lệ trong hoạt động tư pháp

  113

 5. Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật

  của ngành tòa án ở nước ta trong giai đoạn hiện Trước năm 1975 ở Việt Nam nước ta, tiền lệ
  nay. Tức là muốn nâng cao nhận thức về án lệ pháp ở Miền Nam cũng được coi là một nguồn
  trong thực tiễn đời sống xã hội để đẩy mạnh việc trong lĩnh vực dân sự, Bộ Tư pháp đã xuất bản
  giải quyết tranh chấp Kinh doanh, thương mại án lệ theo định kỳ ba tháng. Ấn phẩm đăng tải
  bằng con đường Tòa án nhân dân ở nước ta có những trích dẫn về quan điểm hay định hướng
  hiệu quả, không thể không làm sáng tỏ nội hàm xét xử trong các bản án của Tối cao pháp viện,
  Án lệ là gì cũng như vị trí của nó trong chuyên Tòa hành chính, Tòa thượng thẩm… Những bản
  môn thống nhất xét xử trong nội tại của hoạt án này là một trong những căn cứ pháp lý để xét
  động tư pháp. xử cho các tranh chấp tương tự sau đó. Ở Miền
  Khi xem xét nguồn gốc xuất hiện của án lệ, Bắc cũng có ban hành án lệ, tuy nhiên áp dụng
  phần lớn các nhà khoa học có nghiên cứu về án không được thống nhất, nên Chính phủ đã quán
  lệ đều thừa nhận rằng án lệ đã ra đời trước năm triệt chung theo tinh thần trong khi xét xử, các
  1066 1. Tức là có nguồn gốc từ trong pháp luật Toà án cần phải thận trọng, không được máy
  La mã và cái nôi của án lệ là xuất phát từ thời kỳ móc và cũng không nên quá linh động để làm sai
  La Mã cổ đại chứ không phải như lập luận của lạc tinh thần chính sách trừng trị của Chính phủ,
  “ngưòi Anh”, hay một số học giả khác. Trong mà phải tùy nơi tuỳ lúc có chủ trương trừng phạt
  pháp luật La Mã cổ đại người ta rất tôn trọng cho đúng trong phạm vi đã quy định trên đây” 3
  án lệ để rồi ra đời học thuyến về quy tắc án lệ Từ năm 1965 ở Miền Bắc, án lệ lại không được
  trong pháp luật La Mã cổ đại. Còn Người Anh chính thức thừa nhận và áp dụng.
  thì đã tự công nhận nguồn gốc của án lệ và việc Khái niệm Án lệ, theo chúng tôi nghiên
  áp dụng học thuyết án lệ ở Anh, với quy tắc bất cứu, hiện nay rất có nhiều quan điểm khác
  thành văn Stare Decisis – tức là quy tắc tôn trọng nhau về cụm từ “Án lệ”. Từ điển tiếng Pháp-
  tiền lệ. Sự khác nhau này cho ta thấy, không có Jurisprudence, cụm từ này được hiểu là đường
  án lệ thì làm sao có để rồi ra đời học thuyến về lối giải thích và áp dụng luật pháp của các tòa án
  quy tắc án lệ trong pháp luật La Mã cổ đại. Ví về một điểm pháp lý và được coi như một tiền
  dụ minh chứng cho việc ra đời một một khuôn lệ, khiến các thẩm phán sau đó có thể noi theo
  mẫu trong xét xử đối với các vụ án tử hình đã có trong các trường hợp tương tự. Nghĩa là xử theo
  từ thời kỳ La Mã cổ đại, đó là nguyên tắc: “trong án lệ, việc tòa cấp dưới vận dụng các phán quyết
  khi xét xử vụ án tử hình, nếu tất cả các thành có từ trước của tòa cấp trên để đưa ra một phán
  viên phán xét 2, ngay lập tức họ bỏ phiếu đồng quyết mới tương tự trong một vụ việc tương tự.
  ý với bản cáo trạng thì bị cáo sẽ đựoc tuyên vô Với quan điểm của các nhà luật học theo hệ
  tội hay còn gọi là trắng án. Chỉ khi có ngưòi đưa luật Anglo – Sacxon “Anh-Mỹ” khái niệm án lệ
  ra một lập luận ủng hộ bị cáo và lập luận đó bị luôn được hiểu theo hai nghĩa hẹp và rộng. Theo
  tất cả các thành viên còn lại đồng ý với bản cáo nghĩa hẹp, án lệ bao gồm toàn bộ các quyết định,
  trạng xử tử hình, thì bị cáo mới bị xử tử hình”, bản án được tuyên bố bởi Tòa án và có giá trị
  Đây là nguyên tắc không nhất trí trong xét xử như nguồn luật, đưa ra những nguyên tắc, nền
  của pháp luật La Mã xưa, không giống với áp tảng áp dụng cho các vụ việc xảy ra tương tự
  dụng án lệ của Người Anh. sau này hoặc là cách thức sử dụng các nguyên

  1
  Nguồn gốc Án lệ – Nguyễn Tấn Dũng, Lớp HC29A – Đại học Luật TP.HCM
  2 Ngày nay, có thể là hội đồng xét xử, hay là Hội đồng thẩm phán. Nguyễn Tấn Dũng, Lớp HC29A – Đại
  học Luật TP.HCM
  3 Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư số 442/TTg về việc trừng trị một số tội phạm

  114

 6. Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết …

  tắc có sẵn được hiểu như những căn cứ áp dụng án tối cao công bố là án lệ để áp dụng chung cho
  để quyết định các vụ việc xảy ra trong tương các trường hợp tương tự do  khiếm khuyết quy
  lai. Còn theo nghĩa rộng, án lệ là nguyên tắc bắt phạm hoặc chưa có dẫn chiếu quy phạm rõ ràng.
  buộc đòi hỏi Thẩm phán trong hệ thống các cơ Ngoài ra, ở nước ngoài, khái niệm án lệ (Case
  quan Toà án khi xét xử một vụ việc cụ thể cần Law) còn được gọi là tiền lệ pháp (Precedent) là
  phải căn cứ ngay vào các bản án, các vụ việc một trong những nguồn luật chính thức và quan
  trước đó, đặc biệt là các phán quyết của các Tòa trọng trong hệ thống pháp luật của quốc gia và
  cấp cao (Hight Court), Tòa phúc thẩm (Court of được áp dụng rộng rãi. Theo đó, những bản án,
  Appeal) và Tòa án tối cao (Supreme Court) hay quyết định giải quyết vụ việc trong các tập san
  là những nguyên tắc không theo luật định được án lệ trở thành khuôn mẫu, trở thành cơ sở để
  đưa ra từ các quyết định tư pháp, hay là hệ thống tòa đưa ra phán quyết trong những vụ việc có
  những nguyên tắc bất thành văn đã được công tình tiết, vấn đề tương tự sau đó. Tiền lệ pháp
  nhận và hình thành thông qua các quyết định ở nước ngoài còn là quá trình làm luật của tòa
  của Tòa án. trong việc công nhận và áp dụng các nguyên tắc
  Với những nước tiêu biểu như Pháp, Đức, mới khi xét xử.
  Ý, Nhật Bản theo hệ thống pháp luật châu Âu Xét theo phương diện cơ sở pháp lý nhận
  lục địa (hệ thống pháp luật Dân sự – Civil Law), thức về án lệ trong thực tiễn đời sống và giải
  khái niệm Án lệ được xem như một cách giải quyết tranh chấp Kinh doanh, thương mại. Cụ
  thích pháp luật. Những bản án này không được thể là bản án 923/2017/DS-ST Ngày 14/09/2017
  xem là luật, không mang tính ràng buộc pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân
  nhưng tòa cấp dưới phải tham khảo, nếu không dân huyện (quận), thành phố Hồ Chí Minh có áp
  nguy cơ bị tòa cấp trên sửa án rất cao. dụng Án lệ số 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm
  Theo từ điển Black’s Law thì án lệ được hiểu phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày
  như sau: 1/ Án lệ là việc làm luật của tòa án khi 17/8/2016 về vụ án kinh doanh, thương mại
  công nhận và áp dụng các quy tắc mới trong quá tranh chấp về Hợp đồng tín dụng. Theo nghiên
  trình xét xử; 2/ Vụ việc đã được giải quyết làm cơ cứu của chúng tôi, việc áp dụng án lệ trong quá
  sở để đưa ra phán quyết cho những trường hợp có trình giải quyết theo tinh thần Hiến pháp năm
  tình tiết hoặc vấn đề tương tự sau này”. 2013, quy định: “Tòa án nhân dân tối cao thực
  Câu hỏi đặt ra là cơ sở nào hình thành án lệ? hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp
  Từ những bản án giải quyết tranh chấp áp dụng dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.” 1 Văn
  án lệ trong thực tiễn trong và ngoài nước, cũng bản chỉ đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt
  như bản án 923/2017/DS-ST Ngày 14/09/2017 Nam cũng thống nhất xác định rõ quan điểm của
  tranh chấp Hợp đồng tín dụng thuộc thẩm quyền mình: “Tòa án nhân dân  tối cao có nhiệm vụ
  giải quyết của Tòa án nhân dân huyện (quận), tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng
  thành phố Hồ Chí Minh trên đây cho thấy đó thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và xét xử
  chính là những khiếm khuyết của hệ thống pháp giám đốc thẩm, tái thẩm” 2. Bên cạnh đó, quy
  luật. Tức là khi có những khiếm khuyết của hệ định về nhiệm vụ của Hội đồng Thẩm phán Tòa
  thống pháp luật, tòa án sẽ viện dẫn những căn cứ án nhân dân tối cao, ghi rõ: “Lựa chọn quyết
  pháp luật được coi là hợp lý để đưa ra một phán định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán
  quyết có tính đột phá và bản án này sẽ được tòa Tòa án nhân dân tối cao, bản án, quyết định đã

  1
  Khoản 3 Điều 104 Hiến pháp năm 2013
  2 Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2010.

  115

 7. Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật

  có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của điều kiện cải cách tư pháp và xây dựng Nhà
  các Tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ và nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay đó là:
  công bố án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng Các ưu điểm của án lệ trong quá trình xét sử
  trong xét xử”1. tranh chấp kinh doanh, thương mại tại bản án
  Tóm lại, án lệ là những lập luận, phán quyết 923/2017/DS-ST Ngày 14/09/2017 thuộc thẩm
  trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện
  của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng (quận), thành phố Hồ Chí Minh rât lớn và rõ rệt.
  Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và Nó thật sự tạo sự thống nhất trong công tác xét
  được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố xử giữa cấp tòa án huyện, tỉnh thành, cấp cao và
  là án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong tối cao. Bản án lệ đã bổ sung cho sự thiếu hụt
  xét xử 2. các quy định chi tiết có liên quan của luật thành
  3.2. Vai trò của việc áp dụng án lệ số 08/2016/ văn (Do Quốc Hội ban hành), làm cho pháp luật
  AL kinh doanh, thương mại được Hội ngày càng hoàn thiện, gắn liền với thực tiễn,
  đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao góp phần nâng cao trình độ của các thẩm phán,
  thông qua ngày 17/8/2016 cho việc giải quyết luật sư trong quá trình hoạt động của ngành tư
  tranh chấp về Hợp đồng tín dụng tại bản án pháp… Bởi vì họ không còn phải mất nhiều thời
  923/2017/DS-ST Ngày 14/09/2017 thuộc thẩm gian công sức để tìm hiểu rất nhiều về án lệ để
  quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện đáp ứng yêu cầu của việc xét xử và tranh tụng.
  (quận), thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn nhận dưới góc độ khoa học pháp lý,
  Bản án lệ số  08/2016/AL Hội đồng Thẩm việc áp dụng án lệ số  08/2016/AL kinh doanh,
  phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày thương mại được Hội đồng Thẩm phán Tòa án
  17/8/2016 cho việc giải quyết tranh chấp về Hợp nhân dân tối cao thông qua ngày 17/8/2016 có
  đồng tín dụng nó có những đặc điểm như sau: vai trò rất to lớn cho việc giải quyết tranh chấp về
  – Một là: Bản Án lệ này do thẩm phán tạo Hợp đồng tín dụng tại bản án 923/2017/DS-ST
  ra theo những thủ tục nhất định và để giải quyết ngày 14/09/2017 thuộc thẩm quyền giải quyết
  các vụ việc cụ thể. Trên cơ sở đó, Hội đồng của Tòa án nhân dân huyện (quận), thành phố Hồ
  Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Chí Minh, như sau:
  ngày 17/8/2016 cho việc giải quyết tranh chấp yy Thứ nhất, án lệ này góp phần hoàn thiện
  về Hợp đồng tín dụng. pháp luật
  – Hai là: Bản Án lệ này là khuôn mẫu cho Như chúng ta biết, một trong những yêu cầu
  các vụ việc có tính chất tương tự đối với giải của Nhà nước pháp quyền là có một hệ thống
  quyết tranh chấp về Hợp đồng tín dụng và được pháp luật hoàn hảo. Trong khi đó, các văn bản
  sử dụng nhiều lần. quy phạm pháp luật lại thiếu sự chuẩn xác và
  – Ba là: Bản Án lệ này có tính bắt buộc đối không thể dự đoán hết những tình huống sẽ
  với các vụ án tương tự liên quan đến những xảy ra trong tương lai. Ở nước ta các VBQPPL
  tranh chấp về Hợp đồng tín dụng trong thực tiễn được công bố nhằm áp dụng thống nhất pháp
  hoạt động kinh doanh, thương mại. luật, nhưng nếu chỉ như thế thì không thể đáp
  Theo quan điển của chúng tôi khi nghiên ứng được một cách đầy đủ và kịp thời cũng như
  cứu tính khoa học trong việc áp dụng án lệ trong không thể làm rõ được phương pháp áp dụng

  1
  tại Điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Tổ chức TAND năm 2014
  2 Điều 1, Nghị quyết 04/2019 , ngày 18 tháng 6 năm 2019 về quy trình lựa chọn, công bố áp dụng án lệ của
  Hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao

  116

 8. Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết …

  luật cho từng vụ việc cụ thể mang tính phức tạp triển tương lai của nền lập pháp. Tức là bằng hoạt
  và đặc biệt thời sự. động xét xử, tòa án mặc nhiên mở rộng việc áp
  Một ví dụ cụ thể để chứng minh cho luận dụng các đạo luật ra ngoài phạm vi hoặc ý định
  cứ trên đây, có thể thấy trong thời gian mấy ban đầu của nhà lập pháp, và chuẩn bị trước điều
  năm trước, một vụ kiện mà có lẽ rất nhiều người kiện cho việc điều chỉnh các đạo luật hiện hữu
  Việt Nam quan tâm và ủng hộ đó là việc các nạn và thiết lập chương trình lập pháp cho tương lai
  nhân chất độc màu da cam tại Việt Nam kiện 37 nhất là giải quyết granh chấp kinh doanh, hoạt
  công ty hoá chất của Mỹ về việc bồi thường thiệt động thương mại liên quan đến hợp động tín
  hại do chất độc này gây ra trong chiến tranh. Với dụng. Chính bản án lệ này sau khi đã trải qua quá
  lý do, hệ thống pháp luật Mỹ là hệ thống luật án trình tổng kết lâu dài không chỉ được sử dụng ở
  lệ nên khi họ tìm hiểu thì thấy rằng đã có một Tòa án nhân dân huyện (quận), thành phố Hồ Chí
  tiền lệ là các cựu chiến binh Mỹ kiện các công Minh mà sẽ nhân rộng ra các cấp tòa án trong
  ty sản xuất hoá chất đã được chấp nhận xét xử phạm vi toàn quốc. Với bản chất, Án lệ không
  và các luật sư đã dựa vào tiền lệ này để yêu cầu bao giờ làm mất vai trò của đạo luật do cơ quan
  toà án chấp nhận đơn kiện. Tuy nhiên cũng cần lập pháp ban hành vì khi áp dụng án lệ phải tuân
  khẳng định rằng đây chưa phải là một án lệ vì thủ nguyên tắc: ưu tiên áp dụng đạo luật nếu án
  vụ án này đã kết thúc bằng việc thoả thuận ngoài lệ mâu thuẫn đạo luật.
  toà án (Dân sự), do đó chưa có phán quyết nào yy Thứ hai, án lệ góp phần thực hiện nguyên
  của toà án để có một án lệ cho vụ việc này. Nếu tắc thống nhất trong áp dụng pháp luật và bảo
  trong vụ kiện của Việt Nam có phán quyết được đảm sự bình đẳng trước pháp luật Nhà nước duy
  đưa ra thì đây sẽ là án lệ đầu tiên của Mỹ về trì trật tự xã hội bằng luật pháp.
  vụ việc này. Nói như vậy để thấy rằng Án lệ Nếu pháp luật được áp dụng một cách khác
  trong vụ kiện nói trên đây của Việt Nam nếu nhau tùy thuộc vào nhận thức và cách thức lựa
  được áp dụng theo cách tiếp cận án lệ của Anh chọn của các tòa án và địa phương thì không thể
  hay Mỹ thì sẽ trở nên dễ dàng hơn và mất ít thời đảm bảo công lý và quyền con người trong quá
  gian hơn, góp phần thực hiện nguyên tắc thống trình giải quyết tranh chấp kinh doanh thương
  nhất trong áp dụng pháp luật và bảo đảm sự bình mại trong lĩnh vực tư pháp, bởi điều đó tạo cơ
  đẳng trước pháp luật Nhà nước duy trì trật tự xã hội cho sự tùy tiện của các toà án trong việc xét
  hội bằng luật pháp. xử của vụ án. Nghiên cứu quyết định của bản
  Do đó, rất cần một cơ chế sáng tạo, linh án lệ, chúng ta thấy Hội đồng thẩm phán Tòa
  hoạt nhằm bổ sung sự khiếm khuyết của văn bản án nhân dân Tối cao đã thống nhất Hủy Bản án
  quy phạm pháp luật. Bản án lệ số  08/2016/AL kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 148/2011/
  kinh doanh, thương mại được Hội đồng Thẩm KDTM-PT ngày 17-8-2011 của Tòa phúc thẩm
  phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử vụ
  17/8/2016 giúp thổi một luồng sinh khí vào việc án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đồng
  giải quyết tranh chấp về Hợp đồng tín dụng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương
  nhanh và chuẩn xác tại bản án 923/2017/DS-ST mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam với bị đơn
  ngày 14/09/2017 thuộc thẩm quyền giải quyết là Công ty cổ phần dược phẩm Kaoli và người
  của Tòa án nhân dân huyện (quận), thành phố có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn
  Hồ Chí Minh. Có thể nhận thấy, Hội đồng Thẩm Thị Phượng, ông Nguyễn Đăng Duyên, bà Đỗ
  phán Tòa án nhân dân tối cao khi xây dựng ban Thị Loan. Bên cạnh đó, giao hồ sơ vụ án cho
  hành bản án lệ, rõ ràng họ đã thật sự nhắm đến Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà
  việc góp phần hoạch định đường hướng phát Nội xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định

  117

 9. Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật

  của pháp luật.1 Từ đó việc áp dụng bản án lệ của vẻ khó thực hiện nhưng có thể dần khắc phục
  Tòa án nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành bằng những cơ chế hữu hiệu. Và một trong
  phố Hồ Chí Minh đã chứng minh pháp luật cần những cơ chế rất hiểu quả là áp dụng án lệ, đây
  phải được áp dụng một cách bình đẳng đối với là cơ chế tạo động lực từ bên trong chứ không
  mọi chủ thể trong xã hội, nhất là trong lĩnh vực tạo áp lực từ bên ngoài.
  giao dịch hợp đồng tín dụng trong nền kinh tế – Một: Khi tiến hành xét xử một vụ án cụ
  thị trường của nước ta. Ngoài ra, việc bảo đảm thể được giao, thẩm phán sẽ nghiên cứu các bản
  sự bình đẳng trước pháp luật Nhà nước duy trì án tiền lệ của các vụ án tương tự. Trong trường
  trật tự xã hội bằng luật pháp nó còn thể hiện rất hợp cho rằng bản án tiền lệ đó phù hợp với vụ
  rõ ở vấn đề phải hạn chế tối thiểu đối với các vụ án mình đảm nhận, thẩm phán sẽ lấy quan điểm
  việc tương tự nhau nhưng mỗi tòa án áp dụng pháp lý rút ra từ bản án tiền lệ đó làm đường lối
  pháp luật khác nhau dẫn đến các kết luận khác xét xử. Kết quả là thẩm phán có thể yên tâm xét
  nhau để chấm dứt vi phạm nguyên tắc bình đẳng xử một cách chính xác đối với vụ án do mình
  trước pháp luật. đảm nhận. Án lệ giúp cho thẩm phán dễ dàng
  yy Thứ ba, án lệ góp phần phát huy vai trò hơn trong việc giải quyết các vụ án vì họ sẽ
  thực sự của tòa án trong giải thích pháp luật không phải tự tìm giải pháp cho từng vụ. Đó là
  Tòa án là cơ quan xét xử và góp phần nâng cao cách hữu hiệu để tiết kiệm thời gian, tiền bạc,
  năng lực xét xử và tính độc lập của thẩm phán công sức của thẩm phán, đương sự và những
  Căn cứ vào pháp luật để đưa ra bản án, quyết người có liên quan.
  định đối với những vi phạm pháp luật hoặc tranh – Hai: Để có thể ra được một quyết định
  chấp giữa các chủ thể có tham gia các giao dịch chính xác và hợp lý thì các thẩm phán phải chú
  sinh lời như giao dịch vay tín dụng. Xét cho cùng ý nghiên cứu các tuyển tập án lệ. Tức là Thẩm
  thì tòa án chỉ như một cơ quan áp dụng pháp luật phán sử dụng các tuyển tập án lệ để nghiên cứu
  đơn thuần nhưng để Tòa án phát huy vai trò của sau đó đưa ra một quyết định hợp tình hợp lý
  mình trong quá trình xét xử, cần trao cho tòa án với độ chính xác cao nhất khi tham gia xét xử
  quyền giải thích pháp luật. Tòa án là cơ quan vụ án tranh chấp trong kinh doanh về hợp đồng
  phải “va chạm” thường xuyên với những vụ việc tín dụng.
  cụ thể chứ không phải Ủy ban thường vụ Quốc – Ba: Án lệ sẽ làm cho quá trình tranh tụng
  hội mới có cơ chế hữu hiệu để giải thích pháp tại tòa án trở nên có hiệu quả và hấp dẫn hơn.
  luật hiệu quả nhất. Vậy việc Tòa án nhân dân Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, giá trị
  Áp dụng án lệ cũng chính là phương thức để giải thực của vấn đề là ở chỗ, phải tuân theo án lệ để
  thích pháp luật. hạn chế sự tùy tiện và tiêu cực trong quá trình
  Bên cạnh đó, trong công cuộc cải cách tư xét xử. Sẽ làm tăng uy tín của thẩm phán và tòa
  pháp, vấn đề chất lượng của thẩm phán là mấu án các cấp, tăng sự tôn nghiêm của bản án hay
  chốt không thể xem nhẹ. Nhiều tổ chức, cá nhân quyết định đã có hiệu lực thi hành, thúc đẩy sự
  đang rất lo lắng rằng liệu thẩm phán của chúng công bằng của thẩm phán. Thẩm phán có động
  ta có đủ năng lực, đạo đức để được bổ nhiệm lực để thực sự nâng cao trình độ, khi phải tìm
  suốt đời như một số nước có nền tư pháp phát hiểu, nghiên cứu các bản án tiền lệ. Tức là họ
  triển hay không. Chúng ta cũng lo ngại rằng phải nghiên cứu khoa học pháp lý thật sự để có
  thẩm phán có thể thực sự độc lập và chỉ tuân thể nhận định và giải quyết những bản án có
  theo pháp luật hay không. Những vấn đề này có nhiều yếu tố mới.

  1
  Án lệ số 08/2016/AL về vụ án kinh doanh, thương mại “tranh chấp về hợp đồng tín dụng”

  118

 10. Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết …

  Bản án 923/2017/DS-ST ngày 14/09/2017 cục Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận, Thành
  thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân phố Hồ Chí Minh.
  dân huyện (quận), thành phố Hồ Chí Minh, ngoài – Trả lại cho Ngân hàng thương mại cổ phần T
  những căn cứ như quy định Khoản 3 Điều 26, số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 827.000
  điểm a Khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 Điều (Tám trăm hai mươi bảy ngàn) đồng theo Biên
  39, Khoản 3 Điều 228, Điều 147, Khoản 1 Điều lai thu tiền số 0008852 ngày 08/11/2016 của Chi
  273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều cục thi hành án  dân sự quận Phú Nhuận.
  91, Điều 95 Luật Các tổ chức tín dụng 2010; Trường hợp bản án, quyết định được thi
  Điều 26 Luật Thi hành án dân sự; Khoản 2 Điều hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành
  27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án năm 2009 án dân sự thì người được thi hành án dân sự,
  củaỦy ban thường vụ Quốc Hội. Các thẩm phán người phải thi hành án dân sự có quyền thoả
  Tòa án nhân dân Quận P đã căn cứ vào Án lệ thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án,
  số 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi
  án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/8/2016 hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 , 7a, 7b
  để tuyên xử: và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành
  1/ Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của án được thực hiện theo quy định tại Đ 30 Luật
  nguyên đơn: thi hành án dân sự.
  – Buộc ông Lê Phạm Đình Q phải thanh Các đương sự có quyền kháng cáo trong hạn
  toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần T tổng 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng
  số tiền nợ gốc và lãi tính đến ngày 14/9/2017 mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên
  là   40.150.644 (bốn mươi triệu một trăm năm án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng
  mươi ngàn sáu trăm bốn mươi bốn) đồng, trong cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được
  đó tiền nợ gốc là 19.409.840 đồng, tiền lãi quá tống đạt hợp lệ
  hạn là 20.740.804 đồng. yy Thứ tư, án lệ góp phần bảo đảm khả năng
  – Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ dự đoán của người dân và sự phát triển của nền
  thẩm, ông Q còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi kinh tế thị trường
  quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo Thực tiễn cho thấy, trong quá trình đầu tư
  mức lãi suất mà các bên đã thỏa thuận trong hợp hoạt động kinh doanh thương mại, các chủ thể
  đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc tham gia vào giao dịch bằng hợp đông tín dụng
  này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các không thể tránh khỏi những rủi ro, bất đồng,
  bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho tranh chấp cần phải giải quyết. Thông qua bản
  vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay án lệ đã góp phần thực hiện một nền tư pháp
  thì lãi suất mà ông Q phải tiếp tục thanh toán phục vụ nền kinh tế thị trường thật sự chỉ khi mà
  cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa mọi tổ chức, cá nhân ý thức được những rủi ro,
  án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự bất đồng trong quan hệ kinh doanh sẽ xẩy ra và
  điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay. sẽ được giải quyết triệt để những tranh chấp đó
  Thời hạn thi hành: Thi hành một lần ngay thông qua con đường giải quyết áp dụng án lệ.
  sau khi án có hiệu lực pháp luật, thi hành tại cơ Nội dung tóm tắt của bản án lệ số 08/2016/
  quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền. AL kinh doanh, thương mại được Hội đồng
  2/ Về án phí: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua
  – Ông Lê Phạm Đình Q phải chịu án phí sơ ngày 17/8/2016 là một minh chứng khẳng định
  thẩm là 2.007.532 (Hai triệu không trăm lẻ bảy án lệ giúp tạo ra sự an toàn pháp lý cho công
  ngàn năm trăm ba mươi hai) đồng, nộp tại Chi dân và sự ổn định của xã hội khi mọi hành vi

  119

 11. Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật

  của các thành viên trong xã hội đều được thực chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất
  hiện trong khuôn khổ ứng xử đã được xác lập của Ngân hàng cho vay” 1.
  như một tiền lệ. “Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án Như vậy, nếu luật pháp được áp dụng thống
  cấp phúc thẩm quyết định: “Kể từ ngày bản án nhất, người dân có khả năng dự đoán được luật
  có hiệu lực pháp luật và người được thi hành pháp sẽ được áp dụng như thế nào đối với các
  án có đơn yêu cầu thi hành án, người phải thi hành vi của họ để họ tự điều chỉnh tốt nhất hành
  hành án còn phải trả lãi đối với số tiền chậm vi của mình giảm thiểu những rủi ro tranh chấp
  thi hành án theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm mục
  Nhà nước công bố tương ứng với thời gian đích sinh lời. Vấn đề các tổ chức, cá nhân tránh
  chậm thi hành án” cũng là không đúng. Đối với được hành vi vi phạm pháp luật và yên tâm tiến
  các khoản tiền vay của tổ chức Ngân hàng, tín hành các hoạt động kinh doanh, thương mại
  dụng, ngoài khoản tiền nợ gốc, lãi vay trong trong đời sống sẽ góp phần ổn định hơn trong
  hạn, lãi vay quá hạn, phí mà khách hàng vay thực tiễn hoạt động kinh tế nói chung và hoạt
  phải thanh toán cho bên cho vay theo hợp đồng động xét xử của ngành tư pháp nói riêng. Tức là
  tín dụng tính đến ngày xét xử sơ thẩm, thì kể từ cơ quan tư pháp sẽ luôn đảm bảo xử lý giải quyết
  ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách tranh chấp bằng án lệ để người dân có quyền tự
  hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi do và mạnh dạn thực hiện các giao dịch với các
  quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.
  theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong Đó là những vấn đề hết sức cần thiết, bản án áp
  hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản dụng Án lệ tại Tòa án nhân dân cấp huyện trên
  nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã làm được vai
  dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh trò to lớn đó thông qua việc cải cách tư pháp để
  lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân phát triển xã hội hài hòa, phát triển kinh tế và
  hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay ổn định xã hội, tạo môi trường đầu tư tốt, phục
  phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay vụ đắc lực nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế
  theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều quốc gia.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]. Hiến pháp năm 2013 Nhà xuất bản Sự Thật của TAND Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ
  năm 2013 Chí Minh.
  [2]. Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 [5]. Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/
  của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư QH13 quy định về chức năng, nhiệm vụ,
  pháp, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án
  [3]. Bản án lệ 08/2016/AL Giải quyết tranh chấp nhân dân, đảm bảo hoạt động của Tòa án
  hợp đồng tín dụng của Hội đồng thẩm phán nhât dân
  Tòa án nhân dân Tối cao về kinh doanh, [6]. Nghị quyết 04/2019, ngày 18 tháng 6 năm
  thương mại 2019 về Quy trình lựa chọn, công bố áp
  [4]. Bản án  923/2017/DS-ST ngày 14/09/2017 dụng án lệ của Hội đồng thẩm phán nhân
  về Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng dân tối cao

  1
  Nội dung tóm tắt của bản án lệ số 08/2016/AL kinh doanh, thương mại được Hội đồng Thẩm phán Tòa án
  nhân dân tối cao thông qua ngày 17/8/2016

  120

Download tài liệu Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng – một điển hình thực tiễn cải cách hoạt động tư pháp hiện nay ở Việt Nam File Word, PDF về máy