[Download] Tải Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36: “tổn thất tài sản” đối với tài sản cố định tại pháp và bài học kinh nghiệm cho kế toán Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36: “tổn thất tài sản” đối với tài sản cố định tại pháp và bài học kinh nghiệm cho kế toán Việt Nam

Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36: “tổn thất tài sản” đối với tài sản cố định tại pháp và bài học kinh nghiệm cho kế toán Việt Nam
Nội dung Text: Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36: “tổn thất tài sản” đối với tài sản cố định tại pháp và bài học kinh nghiệm cho kế toán Việt Nam

Download


Bài viết tiến hành nghiên cứu về nội dung chuẩn mực IAS 36; về cách vận dụng chuẩn mực này trong kế toán Pháp. Sau đó, tác giả sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng, vận dụng chuẩn mực IAS 36 tại Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36: “tổn thất tài sản” đối với tài sản cố định tại pháp và bài học kinh nghiệm cho kế toán Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36: “tổn thất tài sản” đối với tài sản cố định tại pháp và bài học kinh nghiệm cho kế toán Việt Nam File Word, PDF về máy

Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36: “tổn thất tài sản” đối với tài sản cố định tại pháp và bài học kinh nghiệm cho kế toán Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36: “tổn thất tài sản” đối với tài sản cố định tại pháp và bài học kinh nghiệm cho kế toán Việt Nam

 1. NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IAS
  36: “TỔN THẤT TÀI SẢN” ĐỐI VỚI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI PHÁP
  VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO KẾ TOÁN VIỆT NAM

  Phạm Anh Tuấn
  Khoa Kế toán – Tài chính
  Email: tuanpa@dhhp.edu.vn

  Ngày nhận bài: 24/3/2021
  Ngày PB đánh giá: 15/4/2021
  Ngày duyệt đăng: 25/4/2021

  TÓM TẮT: Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36: “Tổn thất tài sản” có vai trò đảm bảo sự chính xác của
  các thông tin trên báo cáo tài chính mà đặc biệt là thông tin tài sản cố định; giúp đánh giá đúng năng
  lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tại Việt Nam, chuẩn mực “tổn thất tài sản” chưa được xây dựng
  và nghiên cứu về cách vận dụng. Điều này đã gây cản trở quá trình toàn cầu hóa kế toán cũng như cản
  trở sự hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trong khi đó, tại một số quốc gia như Pháp, khi chưa
  thể xây dựng được chuẩn mực kế toán có giá trị tương đương IAS 36 để sử dụng thì Pháp đã có cách
  vận dụng IAS 36 vào hoạt động kế toán một cách tương đối hợp lý. Từ đó, tác giả đã tiến hành nghiên
  cứu về nội dung chuẩn mực IAS 36; về cách vận dụng chuẩn mực này trong kế toán Pháp. Sau đó, tác
  giả sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng, vận dụng chuẩn mực IAS 36 tại Việt Nam.
  Từ khóa: Chuẩn mực kế toán quốc tế, Tổn thất tài sản, Vận Dụng tại Việt Nam, Kế toán Pháp
  STUDY ON APPLYING THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS IAS 36:
  “IMPAIRMENT OF ASSETS” FOR FIXED ASSETS IN FRANCE AND EXPERIENTIAL
  LESSONS FOR VIETNAMESE ACCOUNTING
  ABSTRACT: International Accounting Standard IAS 36: “Impairment of Assets” plays an imporatn
  role in (has the role of) ensuring the accuracy of information on financial statements, especially
  information on fixed assets, helps to evaluate properly the competitiveness of businesses. In Vietnam,
  “Impairment of Assets” standard has not been developed and studied on how to apply (it). This has
  hindered the globalization of accounting as well as (hindered) Vietnam’s international economic
  integration. Meanwhile, in some countries such as France, when it is not possible to develop equivalent
  accounting standards to IAS 36 to use, France already has a relative way of applying IAS 36 in
  accounting activities reasonablely. (Since then) As a result, the author has conducted research on the
  content of IAS 36 standards; on how to apply this standard in French accounting. After that, the author
  will draw experiential lessons for the development and application of IAS 36 standards in Vietnam.
  Keywords: International accounting standards, Impairment of assets, Application in VietNam, French accounting

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ thế giới. Để có thể thực hiện được mục tiêu
  Hội nhập kinh tế quốc tế đang ngày này thì tại mỗi quốc gia cần phải chuẩn bị
  càng trở thành yêu cầu mang tính cấp thiết tốt tất cả các yếu tố về kinh tế – xã hội theo
  trong sự phát triển của mỗi quốc gia trên xu hướng toàn cầu hóa. Một trong số các

  TẠP CHÍ KHOA HỌC, Số 46, tháng 5 năm 2021 127

 2. yếu tố cần chuẩn bị là về hệ thống kế toán chuẩn mực tương đương IAS 36.
  tại mỗi quốc gia. Để đáp ứng nhu cầu này, 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
  các chính sách, hệ thống chuẩn mực mang Nghiên cứu về chuẩn mực kế toán quốc
  tính quốc tế đã được soạn thảo và ban tế IAS 36 Impairment of Assets: “Tổn thất
  hành. Tùy vào đặc điểm kinh tế – xã hội, tài sản” để có giải pháp xây dựng và vận
  mỗi quốc gia trên thế giới sẽ áp dụng toàn dụng tại Việt Nam đang là nội dung được
  văn, áp dụng có chọn lọc hoặc nghiên cứu nhiều tác giả lưu tâm và thực hiện. Những
  xây dựng, vận dụng cho phù hợp. Tại Việt đề tài, công trình nghiên cứu trực tiếp về
  Nam, hệ thống chuẩn mực kế toán đã được vấn đề này theo hiểu biết của tác giả phải
  Bộ Tài Chính ban hành trên nền tảng xây kể đến như sau:
  dựng từ Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc
  – Bài báo “Giảm giá trị của tài sản và
  tế nhằm định hướng công tác kế toán phù
  sự ảo tưởng về giá trị thực của các tài sản
  hợp với đặc điểm kinh tế nước nhà nhưng
  trong các doanh nghiệp tại Việt Nam” của
  vẫn duy trì sự thống nhất với xu hướng kế
  tác giả Trần Mạnh Dũng được đăng trên
  toán quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống chuẩn
  Tạp chí “Nghiên cứu khoa học kiểm toán”.
  mực kế toán Việt Nam còn nhiều sự khác
  – Luận văn thạc sĩ kế toán: “Chuẩn mực
  biệt so với hệ thống chuẩn mực kế toán quốc
  IAS 36 và điều kiện áp dụng chuẩn mực
  tế. Điển hình là chuẩn mực kế toán quốc tế
  IAS 36 ở Việt Nam” của tác giả Chu Thúy
  IAS 36 Impairment of Assets: “Tổn thất tài
  Anh năm 2013.
  sản” hiện chưa được xây dựng và nghiên
  cứu hướng vận dụng tại kế toán Việt Nam. Các công trình nghiên cứu nêu trên đã
  Trên thực tế, xây dựng và vận dụng chuẩn giải quyết được một số nội dung nhất định
  mực IAS 36 tại Việt Nam là điều không hề trong hoạt động nghiên cứu IAS 36 tại Việt
  đơn giản và phải được thực hiện từng bước Nam. Cụ thể như sau:
  trong nhiều giai đoạn. Tại một số quốc – Đối với bài báo “Giảm giá trị của
  gia như Pháp, chuẩn mực kế toán về tổn tài sản và sự ảo tưởng về giá trị thực của
  thất tài sản vẫn chưa được xây dựng. Tuy các tài sản trong các doanh nghiệp tại Việt
  nhiên, kế toán Pháp đã nghiên cứu và đưa Nam” của tác giả Trần Mạnh Dũng được
  ra cách vận dụng tương đối khoa học, hợp đăng trên Tạp chí “Nghiên cứu khoa học
  lý về kế toán tổn thất tài sản với tài sản cố kiểm toán”.
  định. Điều này vừa giảm thiểu rủi ro trong + Bài báo này đã khái quát được về
  quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nội dung của chuẩn mực kế toán quốc tế
  đồng thời cũng rút ngắn khoảng cách với IAS 36, bên cạnh đó bài báo cũng đề cập
  kế toán quốc tế. Chính vì vậy, nghiên cứu tới cách nhìn nhận đánh giá về giá trị tài
  đặc điểm kế toán và cách vận dụng chuẩn sản trong các doanh nghiệp tại Việt Nam,
  mực kế toán quốc tế IAS 36 đối với tài sản những hạn chế còn tồn tại khi chưa có
  cố định tại Pháp để rút ra những bài học chuẩn mực tổn thất tài sản trong quá trình
  kinh nghiệm là điều cần thiết cho kế toán xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp.
  Việt Nam hiện nay khi chưa thể xây dựng + Tuy nhiên, bài báo vẫn còn nhiều nội

  128 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 3. dung cần phải giải quyết và đi sâu nghiên thế trong trường hợp chưa đủ điều kiện xây
  cứu thêm. Cụ thể là, bài báo chưa chỉ ra dựng chuẩn mực có giá trị tương đương.
  được những nguyên nhân gây cản trở quá Trên cơ sở kết quả nghiên cứu các công
  trình xây dựng và vận dụng IAS 36 tại Việt trình nêu trên, thông qua bài báo này tác
  Nam, và chưa đề xuất được những định giả sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu bổ
  hướng về việc xây dựng chuẩn mực này sung và làm rõ các nội dung như sau:
  tại Việt Nam. – Chi tiết nội dung chuẩn mực kế toán
  – Đối với công trình khoa học: “Chuẩn quốc tế IAS 36: “Tổn thất tài sản”.
  mực IAS 36 và điều kiện áp dụng chuẩn – Khái quát đặc điểm kế toán của
  mực IAS 36 ở Việt Nam” của tác giả Chu Pháp và cách vận dụng chuẩn mực IAS
  Thúy Anh năm 2013. 36 đối với tài sản cố định trong chế độ kế
  + Công trình này đã chỉ ra được lịch sử toán Pháp.
  hình thành của chuẩn mực kế toán quốc tế – Thực trạng và những khó khăn còn
  IAS 36, nội dung chi tiết của chuẩn mực, tồn tại trong việc áp dụng chuẩn mực
  đánh giá những khó khăn và thuận lợi trong tổn thất tài sản đối với tài sản cố định
  việc áp dụng IAS 36, điều kiện áp dụng tại Việt Nam.
  và các giải pháp đề xuất để áp dụng chuẩn
  – Một số bài học kinh nghiệm từ kế
  mực này tại Việt Nam trên nhiều phương
  toán Pháp trong việc vận dụng chuẩn mực
  diện như: xây dựng và hoàn thiện hệ thống
  kế toán tổn thất tài sản đối với tài sản cố
  chuẩn mực kế toán Việt Nam phù hợp với
  định cho kế toán Việt Nam.
  quốc tế, xây dựng các biện pháp và lộ trình
  để triển khai áp dụng, đẩy mạnh phát triển 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng…..vv. 3.1. Khái quát về Hệ thống chuẩn
  + Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này mực kế toán quốc tế và Chuẩn mực kế
  vẫn còn nhiều khoảng trống khoa học cần toán IAS 36 Impairment of Assets: “Tổn
  phải tiến hành bổ sung nghiên cứu và làm thất tài sản”.
  rõ như: công trình chỉ mới đề cập đến các 3.1.1 Giới thiệu về Hệ thống chuẩn
  khó khăn trong xây dựng IAS 36 tại Việt mực kế toán quốc tế.
  Nam xét trên nguồn nhân lực, rào cản ngôn Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc
  ngữ, sự phát triển của kế toán nước nhà… tế được ban hành bởi Tổ chức thiết lập
  mà chưa đề cập đến các khó khăn như: sự chuẩn mực kế toán quốc tế. Tổ chức này
  khác biệt về nguyên tắc kế toán, hoặc về được hình thành bởi: Tổ chức ủy ban
  thẩm định giá trị tài sản, sự chính xác của chuẩn mực kế toán quốc tế (IASCF), Hội
  các thông tin và về gia tăng tính đồng bộ đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB),
  trong hệ thống kế toán tạo tiền đề xây dựng Hội đồng cố vấn chuẩn mực (SAC), Hội
  chuẩn mực tổn thất tài sản. Đồng thời, công đồng hướng dẫn báo cáo tài chính quốc
  trình cũng chưa xem xét đến các cách vận tế (IFRIC) [9]. Trong đó, hai tổ chức có
  dụng chuẩn mực IAS 36 để sử dụng thay vai trò chính là: IASCF với trách nhiệm

  TẠP CHÍ KHOA HỌC, Số 46, tháng 5 năm 2021 129

 4. ban hành chuẩn mực báo cáo tài chính thông tin cần công bố về những tài sản bị
  quốc tế (IFRS) và IASB với trách nhiệm tổn thất. Thông qua nghiên cứu của Hennie
  ban hành các chuẩn mực kế toán. Từ năm Van Greuning Marius Koen (2000), ta có
  1973 cho đến nay, hệ thống chuẩn mực kế thể khái quát chuẩn mực kế toán quốc tế
  toán quốc tế đã nhiều lần được ban hành, IAS 36 như sau:
  điều chỉnh và bổ sung để đảm bảo sự phù Dấu hiệu nhận biết tổn thất tài sản và
  hợp với tình hình kinh tế quốc tế. Cho đến cách xác định giá trị thu hồi.
  nay, Hệ thống chuẩn mực ban hành gồm: Chuẩn mực quy định các dấu hiệu bên
  24 Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và ngoài và bên trong doanh nghiệp để giúp
  16 Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế nhận biết khi có dấu hiệu giảm giá trị tài
  (IFRS). sản. Dấu hiệu bên ngoài như: sự sụt giảm
  Trong hệ thống các chuẩn mực đã được giá thị trường của tài sản; sự thay đổi môi
  ban hành, Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS trường công nghệ, thị trường, kinh tế và
  36: Impairment of Assets: “Tổn thất tài luật pháp… gây ảnh hưởng không tốt đến
  sản” được xây dựng để định hướng cho đơn vị; giá trị ghi sổ của tài sản thuần cao
  hoạt động kế toán tổn thất tài sản tại các hơn vốn thị trường….. Dấu hiệu bên trong
  quốc gia. như sự hỏng hóc và lỗi thời của tài sản;
  3.1.2. Khái quát về Chuẩn mực kế hoạt động sản xuất, hiệu quả sản xuất,
  toán quốc tế IAS 36: Impairment of kinh doanh của tài sản ngày càng giảm
  Assets: “Tổn thất tài sản” sút….. Khi có những dấu hiệu này, đơn vị
  phải tiến hành đánh giá việc tổn thất giá
  IAS 36 được công bố năm 1998. Chuẩn
  trị tài sản.
  mực này đã hướng dẫn công tác tính toán
  giá trị tài sản được báo cáo trên bảng tổng Chuẩn mực cũng chỉ ra các phương pháp
  kết tài sản. Cụ thể, IAS 36 đã quy định các xác định giá trị thu hồi tài sản. Bao gồm:
  thủ tục mà một doanh nghiệp phải áp dụng – Phương pháp giá trị hợp lý trừ chi phí
  đảm bảo rằng tài sản của doanh nghiệp bán tài sản (gọi tắt là giá trị hợp lý).
  được sử dụng không được đánh giá cao – Phương pháp giá trị sử dụng để xác
  hơn hơn giá trị có thể thu hồi của nó. Một định giá trị sử dụng của tài sản. Giá trị sử
  tài sản được sử dụng vượt quá giá trị có thể dụng được hiểu là giá trị hiện tại của luồng
  thu hồi khi giá trị ghi sổ của nó vượt quá giá tiền tương lai ước tính từ việc sử dụng tài
  trị có thể thu được thông qua việc sử dụng sản hay đơn vị tạo tiền.
  hoặc nhượng bán tài sản đó. Nếu trường Nếu giá trị hợp lý hoặc giá trị sử dụng
  hợp này xảy ra, tài sản đó phải được xem cao hơn giá trị ghi sổ, thì không cần tính
  xét như là tổn thất và chuẩn mực này yêu giá trị còn lại và khi đó tài sản không bị
  cầu doanh nghiệp công nhận một khoản giảm giá trị. Nếu giá trị hợp lý không xác
  lỗ tổn thất. Chuẩn mực cũng quy định rõ định được, đơn vị tiến hành xác định giá
  khi nào doanh nghiệp nên ghi ngược lại trị sử dụng của tài sản. Đối với tài sản chờ
  một khoản lỗ tổn thất và quy định những thanh lý, giá trị có thể thu hồi là giá trị hợp

  130 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 5. lý trừ đi chi phí bán tài sản đó. Dự đoán có dấu hiệu cho thấy giá trị lợi thế hoặc
  luồng tiền cần dựa trên các giả định hợp một tài sản của công ty có thể bị giảm giá
  lý, nguồn ngân sách gần đây nhất và không trị thì giá trị có khả năng thu hồi được xác
  bao gồm luồng tiền phát sinh từ tái cơ cấu định cho đơn vị tạo luồng tiền của nhóm
  doanh nghiệp hoặc cải thiện hoạt động của tài sản. IAS 36 quy định cách xác định số
  tài sản. Thời kỳ dự đoán thường không quá kết chuyển của một đơn vị tạo luồng tiền
  5 năm; ước tính dự đoán luồng tiền ngoài và phân bổ khoản lỗ do giảm giá giữa các
  thời kỳ dự đoán được ngoại suy dựa trên tỷ tài sản của một đơn vị.
  lệ tăng trưởng đều đặn hoặc giảm dần qua Một khoản lỗ do giảm giá được ghi
  các năm tiếp theo. nhận những năm trước cần được ghi bút
  Trong việc xác định giá trị sử dụng, toán đảo khi và chỉ khi có thay đổi trong
  tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh việc những ước tính cho việc xác định số có
  đánh giá thị trường hiện tại của giá trị của khả năng thu hồi từ lần khoản lỗ do giảm
  đồng tiền theo thời gian và rủi ro riêng tài giá gần nhất đã được ghi nhận. Số này chỉ
  sản. Tỷ lệ chiết khấu không được phản ánh được ghi đảo ở giới hạn không làm tăng
  rủi ro dòng tiền trong tương lai đã được số kết chuyển của một tài sản vượt quá số
  điều chỉnh. kết chuyển đáng ra đã được xác định cho
  Giá trị có khả năng thu hồi cần phải tài sản đó nếu không có khoản lỗ do giảm
  được dự tính cho một tài sản riêng lẻ. Nếu giá nào được ghi nhận trong những năm
  không thể dự tính được thì doanh nghiệp trước. Một bút toán đảo cho một khoản lỗ
  xác định số có khả năng thu hồi được cho do giảm giá cần được ghi nhận là thu nhập
  đơn vị phát sinh tiền của tài sản. Đơn vị cho những tài sản được kết chuyển theo
  tạo luồng tiền là nhóm tài sản nhỏ nhất chi phí và hạch toán như một khoản tăng
  có thể xác định, những tài sản này tạo ra sau đánh giá lại cho những tài sản được kết
  dòng tiền từ việc tiếp tục sử dụng đơn vị chuyển theo giá trị đánh giá lại.
  tạo luồng tiền phần lớn độc lập với luồng Một khoản lỗ do giảm giá đối với giá trị
  tiền thu từ những tài sản hoặc nhóm tài lợi thế không được ghi đảo trừ khi khoản lỗ
  sản khác… do giảm giá gây ra bởi một sự kiện cụ thể
  Nguyên tắc kế toán và ghi nhận tổn bên ngoài có bản chất bất thường không
  thất tài sản. được dự tính là sẽ xảy ra và sự kiện bên
  Nguyên tắc ghi nhận và tính toán các ngoài tiếp theo làm đảo ngược ảnh hưởng
  khoản lỗ do giảm giá cho một đơn vị tạo của sự kiện đó.
  luồng tiền cũng giống như những nguyên Nguyên tắc trình bày và công bố thông
  tắc áp dụng cho một tài sản đơn lẻ. Khi tin về tổn thất giá trị tài sản.
  kiểm tra một đơn vị tạo luồng tiền để phát Chi phí giảm giá trị của tài sản được
  hiện ra việc giảm giá trị, giá trị lợi thế về ghi nhận trên Báo cáo kết quả kinh doanh
  tài sản của công ty liên quan đến đơn vị tạo khi giá trị thu hồi của tài sản thấp hơn giá
  luồng tiền sẽ còn phải được xem xét. Nếu trị ghi sổ.

  TẠP CHÍ KHOA HỌC, Số 46, tháng 5 năm 2021 131

 6. Vào lần áp dụng đầu tiên cho chuẩn Theo TS.Nguyễn Minh Phương &
  mực này, cần áp dụng phương pháp tiếp TS.Nguyễn Thị Đông (2002), cũng giống
  diễn tức là không báo cáo lại thông tin so như hầu hết các nước ở Tây Âu thì kế toán
  sánh. Những nội dung sau cần được công Pháp cũng phát triển theo hai hướng chính
  bố cho từng loại tài sản và cho từng bộ là: kế toán tổng quát và kế toán phân tích.
  phận phải báo cáo theo hình thức chính của Trong đó, kế toán tổng quát là hoạt động
  doanh nghiệp (nếu áp dụng chuẩn mực kế kế toán phản ánh về tài sản, nguồn vốn,
  toán quốc tế 14). Đầu tiên là giá trị được chi phí, thu nhập…. là cơ sở để lập các loại
  ghi nhận trong báo cáo thu nhập đối với báo cáo kế toán, báo cáo tài chính và cung
  khoản lỗ do giảm giá và ghi đảo cho những cấp thông tin cho các cơ quan quản lý Nhà
  khoản lỗ do giảm giá. Tiếp theo là giá trị nước. Kế toán phân tích thì giúp ban quản
  được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở trị đơn vị kiểm soát tình hình hoạt động
  hữu đối với lỗ do giảm giá trị và ghi đảo của đơn vị thông qua phân tích phản ánh
  cho những khoản lỗ do giảm giá. Chuẩn tình hình chi phí, doanh thu, kết quả của
  mực cũng quy định trình bày cụ thể trong từng loại hàng, từng ngành hoạt động, giá
  trường hợp chi phí giảm giá trị mang tính phí, giá thành của từng loại sản phẩm sản
  trọng yếu và không trọng yếu. xuất… Hai lĩnh vực kế toán này có mối
  quan hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau để
  3.2. Khái quát về việc vận dụng
  phản ánh, quản lý các hoạt động kinh tế –
  chuẩn mực kế toán tổn thất tài sản đối
  tài chính của đơn vị.
  với tài sản cố định trong kế toán Pháp.
  Tại Pháp, toàn bộ hệ thống kế toán được
  3.2.1. Một số đặc điểm cơ bản của kế
  thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau:
  toán Pháp.
  a. Thận trọng: là sự đánh giá hợp lý mọi
  Pháp là một trong số quốc gia có nền
  sự kiện, nhằm loại trừ việc chuyển lại cho
  kinh tế phát triển hàng đầu Tây Âu và thế
  tương lai những việc thiếu rõ ràng trong
  giới. Chính vì vậy, kế toán tại đây được hiện tại, có khả năng gây tác hại cho tài sản
  ra đời từ rất sớm và ngày càng phát triển, và thành quả của doanh nghiệp.
  hoàn thiện cùng với sự phát triển của nền
  b. Hợp thức: là tuân thủ những quy tắc
  kinh tế – xã hội. Tại Pháp, kế toán được xây
  và thủ tục hiện hành.
  dựng và phát triển trên cơ sở là Bộ luật kế
  c. Trung thực: là sự áp dụng ngay thật
  toán Quốc gia. Các nguyên tắc được chấp
  những quy tắc, thủ tục hiện hành, không
  nhận chung được gọi là: “Plan Comptable
  gian dối.
  Général – PCG” được xác định bởi quy
  định 99-03 từ Ủy ban Quy chế kế toán d. Dùng giá gốc (giá trị nguyên thủy):
  (Comité de la Réglementation Comptable, là giá lúc mua vào, lúc nhập vào tài khoản.
  abbr.CRC) xác nhận bởi Bộ trưởng Tài e. Riêng biệt của mỗi niên khóa: Chi
  Chính. Sau này, các thay đổi sẽ được đề phí hay thu nhập của niên khóa nào phải
  xuất bởi Cơ quan quản lý các quy tắc kế được phản ánh vào niên khóa ấy.
  toán – ANC. g. Sử dụng nhất quán phương pháp áp

  132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 7. dụng: Là lựa chọn phương pháp nào phải định hướng cho hoạt động kế toán tại các
  được sử dụng trong cả niên độ kế toán, quốc gia. Tại mỗi quốc gia, điều kiện kinh
  không thay đổi trong mỗi niên độ. tế – xã hội là khác nhau, sẽ dẫn đến việc áp
  Để hoạt động kế toán được thực hiện, dụng Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế
  hệ thống tài khoản kế toán Pháp đã được nói chung và chuẩn mực kế toán IAS 36
  ban hành từ năm 1947. Nhằm phục vụ cho nói riêng sẽ có sự khác biệt. Có những quốc
  hai lĩnh vực kế toán tổng quát và kế toán gia sẽ vận dụng trọn vẹn các chuẩn mực kế
  phân tích thì hệ thống tài khoản này tách toán quốc tế; có những quốc gia chỉ áp dụng
  rời phần kế toán đại cương được chia thành một phần hoặc kế thừa những định hướng
  8 loại (đánh số từ 1 đến 8) và tài khoản loại của chuẩn mực kế toán quốc tế theo hướng
  9 thuộc kế toán phân tích. Các tài khoản phù hợp nhất.
  đặc biệt được đánh số 0. Hệ thống tài khoản Pháp là một trong số các nước ở Tây Âu
  này đã nhiều lần được điều chỉnh, sửa đổi có nhiều đóng góp cho Tổ chức thiết lập
  và bổ sung qua nhiều năm. Đến năm 1982, chuẩn mực kế toán quốc tế khi xây dựng
  hệ thống này sau khi được Hội đồng quốc IAS. Hiện nay, Pháp vẫn đang kế thừa
  gia về kế toán soạn thảo và phê chuẩn theo những định hướng của chuẩn mực kế toán
  Nghị định ngày 27/04/1982 của Bộ kinh
  quốc tế theo hướng phù hợp với đặc điểm
  tế tài chính nước Cộng hòa Pháp đã được
  kinh tế – xã hội. Đối với chuẩn mực kế toán
  áp dụng từ năm 1984. (TS.Nguyễn Minh
  IAS 36 Impairment of Assets: “Tổn thất tài
  Phương & TS.Nguyễn Thị Đông, 2002).
  sản”, kế toán Pháp hiện nay chưa xây dựng
  Hệ thống tài khoản kế toán của Pháp được
  một chuẩn mực riêng để điều tiết hoạt động
  chia thành:
  kế toán tổn thất tài sản đối với các tài sản
  + Tài khoản từ loại 1 đến loại 5: Các tài nói chung và tài sản cố định nói riêng. Tuy
  khoản tài sản. nhiên, kế toán Pháp đã vận dụng một cách
  + Tài khoản từ 6, loại 7: Các tài khoản linh hoạt chuẩn mực kế toán IAS 36 thông
  quản lý. qua hình thức kế toán dự phòng giảm giá tài
  + Tài khoản loại 8: các tài khoản sản cố định.
  đặc biệt. Trong chế độ kế toán Pháp, bất động
  + Tài khoản loại 9: Thuộc kế toán phân sản là những tài sản có giá trị lớn và có
  tích. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thời gian hữu ích lâu dài. Những tài sản
  phản ảnh vào các tài khoản này theo những này được doanh nghiệp xây dựng, mua sắm
  tiêu chuẩn riêng. làm công cụ phục vụ hoạt động sản xuất
  3.2.2. Khái quát về việc vận dụng kinh doanh chứ không phải là đối tượng
  chuẩn mực kế toán tổn thất tài sản đối với khai thác ngắn hạn. Theo hình thái biểu
  tài sản cố định trong kế toán Pháp. hiện, bất động sản được chia thành: bất
  Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế động sản hữu hình và bất động sản vô hình
  (IAS) nói chung và Chuẩn mực kế toán IAS (TS.Nguyễn Minh Phương & TS.Nguyễn
  36 nói riêng được xây dựng nhằm mục đích Thị Đông, 2002).

  TẠP CHÍ KHOA HỌC, Số 46, tháng 5 năm 2021 133

 8. Trong hệ thống kế toán Pháp, cần lập Trong giai đoạn cuối niên độ kế toán
  dự phòng về khả năng giảm giá của một số năm tiếp sau đó, đơn vị cần tiếp tục đánh
  loại tài sản trong đó có: dự phòng giảm giá giá về khả năng tổn thất tài sản của các bất
  bất động sản vô hình và hữu hình. Đối với động sản trong đơn vị. Nếu đơn vị xác định
  phương pháp kế toán dự phòng giảm giá bất động sản có dấu hiệu tiếp tục giảm giá
  bất động sản vô hình và hữu hình, tùy vào trị và mức dự phòng cần lập là lớn hơn mức
  từng loại bất động sản mà có thể tiến hành đã lập thì kế toán phải tiến hành trích lập
  lập dự phòng mà không cần tính khấu hao; bổ sung cho năm kế tiếp. Mức trích lập bổ
  trong khi đó, các loại bất động sản khác dù sung sẽ được tiếp tục ghi nhận vào chi phí
  đang trích khấu hao nhưng có dấu hiệu bị kinh doanh thông qua tài khoản 681 và đối
  tổn thất sẽ tiến hành lập dự phòng. ứng là các tài khoản theo dõi mức trích lập
  Công tác lập dự phòng đối với tổn thất dự phòng đối với các bất động sản. Ngược
  tài sản sẽ được thực hiện vào thời điểm lại, nếu bất động sản, tài sản cố định có dấu
  cuối mỗi niên độ kế toán và trước khi lập hiệu phục hồi và mức dự phòng đã lập là
  báo cáo tài chính cuối năm. Tại thời điểm lớn hơn số cần lập trong năm tiếp theo thì
  này, nếu đơn vị phát hiện bất động sản có kế toán sẽ tiến hành hoàn nhập số dự phòng
  dấu hiệu giảm giá thường là giá trị ghi thừa. Mức trích lập thừa sẽ được kế toán
  sổ được đánh giá cao hơn giá trị thực tế ghi nhận vào thu nhập của hoạt động kinh
  của bất động sản thì phải tiến hành lập dự doanh thông qua tài khoản 781 và đối ứng
  phòng. Khi tiến hành trích lập dự phòng, là các tài khoản theo dõi mức trích lập dự
  kế toán phải tiến hành ghi nhận giá trị trích phòng đối với các bất động sản.
  lập vào chi phí kinh doanh trong kỳ thông 3.3. Thực trạng việc vận dụng chuẩn
  qua tài khoản theo dõi về khoản dự phòng
  mực kế toán tổn thất tài sản đối với tài
  (Tài khoản 681). Đồng thời, kế toán ghi
  sản cố định và bài học kinh nghiệm cho
  đối ứng là các tài khoản chi tiết theo dõi về
  kế toán Việt Nam.
  các khoản dự phòng đối với từng loại bất
  3.3.1. Thực trạng và nguyên nhân về
  động sản, tài sản cố định như: tài khoản
  290, 291, 292, 293. sự khác biệt trong việc vận dụng chuẩn
  mực kế toán tổn thất tài sản đối với tài sản
  Trong năm kế toán tiếp sau đó, nếu bất
  cố định trong kế toán Việt Nam.
  động sản đã trích lập dự phòng được thanh
  lý thì kế toán phải tiến hành hoàn nhập Thực trạng vận dụng chuẩn mực kế
  số dự phòng đã trích lập. Khi đó, kế toán toán tổn thất tài sản đối với tài sản cố định
  phải tiến hành ghi tăng thu nhập hoạt động trong kế toán Việt Nam.
  kinh doanh trong kỳ thông qua tài khoản Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế ra
  theo dõi về các khoản hoàn nhập dự phòng đời có vai trò rất lớn trong việc định hướng
  (Tài khoản 781). Đồng thời, kế toán tiến hoạt động kế toán tại các quốc gia. Bên cạnh
  hành ghi đối ứng với các tài khoản theo dõi đó, đây cũng chính là bước đệm, tạo tiền đề
  khoản dự phòng đối với các bất động sản, thuận lợi cho quá trình hội nhập nền kinh
  tài sản cố định bị thanh lý. tế thế giới của các quốc gia hiện nay. Tuy

  134 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 9. nhiên, tại mỗi quốc gia có những nét riêng giá không chính xác về giá trị tài sản cố
  về đặc điểm xã hội, nền kinh tề, lịch sử và định và khả năng cạnh tranh của đơn vị.
  văn hóa nên cách tiếp cận các chuẩn mực Tuy nhiên, tại Việt Nam đến nay cũng
  kế toán quốc tế là không đồng nhất. Với đã có những quy định liên quan đến giảm
  chuẩn mực kế toán quốc tế có những quốc giá trị tài sản. Mặc dù những quy định này
  gia tiến hành áp dụng một cách toàn văn, mới chỉ đề cập đến nội dung rất nhỏ liên
  có quốc gia sử dụng làm cơ sở để xây dựng quan tới giảm giá trị tài sản nhưng cũng
  chuẩn mực phù hợp với quốc gia mình, có được coi là nền móng đầu tiên, những tiền
  quốc gia thì dù đã có hệ thống chuẩn mực đề cho việc xây dựng và áp dụng chuẩn
  riêng nhưng cũng sửa đổi để hòa hợp với mực này tại Việt Nam. Những quy định đó
  các thông lệ quốc tế. Kế toán Pháp và Việt phải kể đến như:
  Nam có điểm tương đồng là đều tiến hành – Thông tư 123 ngày 27/07/2012 của
  thực hiện trên quan điểm kế thừa những Bộ Tài chính thì phần chênh lệch đánh giá
  thông lệ kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán lại tài sản là phần chênh lệch giữa giá trị
  quốc tế. Tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài đánh giá lại với giá trị còn lại của tài sản
  chính cũng đã ban hành QĐ 38/2000/QĐ/ ghi trên sổ sách kế toán;
  BTC ngày 14/03/2000 về việc ban hành
  – Thông tư 45/2013/TT-BTC Hướng
  và công bố áp dụng Hệ thống chuẩn mực
  dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu
  kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
  hao tài sản cố định; tại khoản 4 điều 4 của
  áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động
  thông tư đã đề cập tới các trường hợp có
  sản xuất, kinh doanh và các công ty kiểm
  thể dẫn đến việc đánh giá lại giá trị tài sản
  toán hoạt động tại Việt Nam. Hiện nay, hệ
  cố định.
  thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)
  gồm 26 chuẩn mực. Trong đó, chuẩn mực – Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng
  kế toán về “tổn thất tài sản” chưa được xây dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp đã nêu rõ
  dựng và áp dụng tại Việt Nam. Các chuẩn cách thức ghi nhận khoản chênh lệch đánh
  mực điều tiết công tác kế toán tài sản cố giá lại tài sản trên tài khoản 41…
  định bao gồm: Chuẩn mực kế toán số 03: Nguyên nhân về sự khác biệt trong
  “Tài sản cố định hữu hình”; Chuẩn mực việc vận dụng chuẩn mực kế toán tổn thất
  kế toán số 04: “Tài sản cố định vô hình”; tài sản đối với tài sản cố định trong kế
  Chuẩn mực kế toán số 06: “Thuê tài sản”, toán Việt Nam.
  Chuẩn mực kế toán số 05: “Bất động sản Có thể thấy rằng, hệ thống chuẩn mực
  đầu tư”… Những chuẩn mực này cũng kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam chưa
  không đề cập đến tổn thất tài sản đối với có những quy định cụ thể để định hướng
  tài sản cố định. Tài sản cố định chỉ được cho kế toán tổn thất tài sản cố định. Có
  ghi nhận theo giá gốc và không được xem nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thiếu tính
  xét trên góc độ giảm giá trị, tổn thất tài sản. hội tụ giữa Hệ thống chuẩn mực kế toán
  Điều này có thể gián tiếp khiến nhà quản Việt Nam và Hệ thống chuẩn mực kế toán
  trị, nhà đầu tư có những nhìn nhận đánh quốc tế nói chung và kế toán tổn thất tài

  TẠP CHÍ KHOA HỌC, Số 46, tháng 5 năm 2021 135

 10. sản đối với tài sản cố định chưa được xây Từ khi được xây dựng cho đến nay,
  dựng, áp dụng nói riêng. Theo ý kiến chủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam vẫn đang
  quan của tác giả, những nguyên nhân chính chủ yếu định hướng cho kế toán vận hành
  phải nhắc đến như: theo mô hình giá gốc thuần túy. Tuy nhiên,
  Thứ nhất, về nền tảng lý luận và đặc Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36 vận
  điểm kinh tế xã hội để xây dựng, vận hành được chủ yếu dựa trên mô hình giá
  dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36: trị hợp lý, giá thị trường… Ngoài ra, chuẩn
  Impairment of Assets: “Tổn thất tài sản” mực kế toán quốc tế nói chung và IAS 36
  tại Việt Nam. nói riêng cần phải sử dụng một cách linh
  hoạt các ước tính và dự đoán để định giá tài
  Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36 có
  sản cố định, đây là cơ sở để xác định giá trị
  vai trò quan trọng trong công tác kế toán,
  sử dụng, giá trị hợp lý của tài sản cố định
  đảm bảo độ chính xác của các thông tin
  khi xem xét dấu hiệu tổn thất. Tuy nhiên,
  trên các báo cáo tài chính; đồng thời giúp
  nguyên tắc kế toán thận trọng trong chuẩn
  nhà quản trị và nhà đầu tư đánh giá đúng mực kế toán Việt Nam đã hạn chế sự linh
  năng lực của đơn vị. Nhiều quốc gia đã áp hoạt của các ước tính, dự toán này. Chính
  dụng toàn văn chuẩn mực hoặc làm cơ sở vì sự khác biệt này sẽ là rào cản không nhỏ
  để xây dựng chuẩn mực, chế độ kế toán phù cho công tác xây dựng kế toán tổn thất tài
  hợp với quốc gia mình. Tuy nhiên, chuẩn sản đối với tài sản cố định tại Việt Nam.
  mực IAS 36 chỉ có thể được áp dụng hoặc
  Thứ ba, những khó khăn trong công
  là cơ sở để vận dụng khi có một nền tảng
  tác thẩm định thông tin; định giá, thẩm
  lý luận kế toán đồng nhất cũng như một hệ
  định tài sản cố định và các thị trường
  thống các chuẩn mực và thông lệ kế toán hoạt động, trao đổi tài sản còn chưa phát
  phù hợp hỗ trợ cho sự vận hành của kế toán triển mạnh mẽ, đa dạng.
  “Tổn thất tài sản”. Bên cạnh đó, những đặc
  Mục đích chính của IAS 36 là nhằm
  điểm của nền kinh tế xã hội mỗi quốc gia
  đảm bảo cho tài sản nói chung và tài sản
  phải có các yếu tố thuận lợi trong việc vận
  cố định nói riêng được phản ánh, công bố
  dụng kế toán tổn thất tài sản. Trong khi đó,
  đúng theo giá trị sử dụng thực tế. Muốn
  kế toán Việt Nam đang có rất ít hoặc thậm
  làm được điều này thì công tác xác định
  chí là không có các cơ sở lý luận nền tảng
  giá trị tài sản cố định phải được thực hiện
  và đặc điểm kinh tế – xã hội chưa có nhiều một cách thường xuyên và liên tục. Tại
  các yếu tố, công cụ hỗ trợ cho công tác xây Việt Nam, tài sản cố định được ghi nhận
  dựng vận dụng chuẩn mực kế toán IAS 36. và công bố theo giá gốc, thiên về thông
  Thứ hai, mô hình giá gốc thuần túy tin trong quá khứ. Giá trị sử dụng hiện tại
  của kế toán Việt Nam đang dần bộc lộ của tài sản cố định không có nhiều cơ sở
  những hạn chế nhất định và sự khác biệt để thẩm định, định giá. Một khó khăn nữa
  trong nguyên tắc kế toán đã vô hình ảnh phải kể đến là các thị trường hoạt động,
  hưởng đến quá trình xây dựng, vận dụng trao đổi của tài sản cố định còn nhiều hạn
  chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36. chế, chưa phát triển mạnh mẽ và đa dạng.

  136 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 11. Thậm chí, nhiều loại tài sản còn không có xác trong trình bày và công bố các thông
  thị trường trao đổi, thiếu dữ liệu để định tin về tài sản cố định trong nền kinh tế. Mặt
  giá nên không thể xác định được giá trị sử khác, công tác xây dựng chuẩn mực nếu
  dụng của tài sản cố định cần đánh giá. được thực hiện một cách khoa học dựa trên
  3.3.2. Bài học kinh nghiệm từ kế toán nền tảng là các thông lệ kế toán quốc tế
  Pháp trong việc vận dụng chuẩn mực kế và đảm bảo sự phù hợp với đặc điểm kinh
  toán tổn thất tài sản đối với tài sản cố tế – xã hội Việt Nam thì sẽ giúp thúc đẩy
  định cho kế toán Việt Nam. quá trình phát triển nền kinh tế Việt Nam,
  đồng thời rút ngắn khoảng cách và gia tăng
  Mặc dù còn những hạn chế và khó khăn
  khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
  như đã nêu nhưng theo tác giả việc xây
  Nam. Tuy nhiên, điều này sẽ là khó có
  dựng, chuẩn hóa, vận dụng chuẩn mực IAS
  thể thực hiện được trong một khoảng thời
  36 vào kế toán Việt Nam là điều cần thiết
  gian ngắn; bên cạnh đó, còn tồn tại không
  và sẽ được thực hiện trong tương lai không
  ít những rào cản nhất định trong việc xây
  xa. Tuy nhiên, nền kinh tế – xã hội Việt
  dựng và áp dụng chuẩn mực này tại Việt
  Nam có nhiều đặc điểm riêng nên việc vận
  Nam cần phải được giải quyết. Trước hết,
  dụng IAS 36 đòi hỏi phải được kế hoạch
  những vấn đề cần được giải quyết để tạo
  hóa, có lộ trình cụ thể trong từng giai đoạn.
  cơ sở thuận lợi trong việc xây dựng và vận
  Thông qua nghiên cứu sự vận dụng IAS
  dụng chuẩn mực này phải kể đến như sau:
  36 của kế toán Pháp và nghiên cứu những
  Thứ nhất, Cần tạo những nền tảng lý
  nguyên nhân còn tồn tại trong kế toán Việt
  luận và giải quyết các khó khăn vướng
  Nam, theo quan điểm của tác giả có những
  mắc trong quá trình xây dựng, học hỏi và
  bài học kinh nghiệm sau cần được rút ra
  vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS
  cho kế toán Việt Nam trong việc nghiên
  36: Impairment of Assets: “Tổn thất tài
  cứu vận dụng IAS 36 theo hai định hướng
  sản” tại Việt Nam.
  như sau:
  Trước khi tiến hành xây dựng và vận
  + Một là, xây dựng mới chuẩn mực kế
  dụng chuẩn mực kế toán IAS 36, Việt Nam
  toán “Tổn thất tài sản” dựa trên thông lệ kế
  cần xây dựng một nền tảng lý luận phù
  toán quốc tế nhưng vẫn đảm bảo phù hợp
  hợp, đồng thời giải quyết các khó khăn cản
  với đặc điểm nền kinh tế – xã hội cũng như
  trở việc vận dụng kế toán tổn thất tài sản.
  hoạt động kế toán của Việt Nam.
  Trước mắt, các cơ quan quản lý nhà nước,
  + Hai là, nghiên cứu và học tập theo Bộ Tài chính cần tiến hành rà soát, cập
  hướng vận dụng của kế toán Pháp đối với nhật những chuẩn mực đã được ban hành.
  chuẩn mực kế toán IAS 36: “Tổn thất tài Đồng thời, các cơ quan này cũng cần bổ
  sản” trong kế toán Việt Nam. sung những chuẩn mực mới để đảm bảo
  Đối với định hướng thứ nhất, xây dựng sự thống nhất và hòa hợp với IAS 36. Bên
  mới chuẩn mực kế toán “Tổn thất tài sản” cạnh đó, chế độ kế toán Việt Nam cần phải
  thực sự là điều cần thiết đối với kế toán xem xét những khó khăn tồn tại trong nền
  Việt Nam. Điều này giúp gia tăng sự chính kinh tế – xã hội để có lộ trình xây dựng

  TẠP CHÍ KHOA HỌC, Số 46, tháng 5 năm 2021 137

 12. và áp dụng phù hợp với đặc điểm của nền kế toán, vẫn chưa có một định hướng cụ
  kinh tế thị trường còn non trẻ, môi trường thể về cách sử dụng giá trị hợp lý mặc dù
  kinh tế xã hội còn chưa thực sự phát triển giá trị hợp lý đã được đề cập đến trong
  ổn định và mạnh mẽ. Luật Kế toán số 88/2015/QH13. Tại Việt
  Thứ hai, Cần giải quyết những hạn Nam, giá trị hợp lý chưa được sử dụng để
  chế mà mô hình giá gốc đang dần bộc lộ trình bày các khoản mục sau ghi nhận ban
  và xem xét việc vận dụng linh hoạt các đầu, do đó mà chưa đạt được mục đích ghi
  nguyên tắc kế toán tạo cơ sở trong xây nhận và trình bày các khoản mục trên báo
  dựng, vận dụng IAS 36: Impairment of cáo theo những biến đổi của thị trường.
  Assets: “Tổn thất tài sản” tại Việt Nam. Chính vì vậy, để có thể xây dựng và vận
  Trong chuẩn mực IAS 36, xác định dụng chuẩn mực “tổn thất tài sản” tại Việt
  giá trị tài sản được thực hiện theo mô hình Nam; ta cần phải quan tâm hơn đến việc
  giá trị hợp lý. Tại Việt Nam, giá trị hợp xây dựng và áp dụng mô hình giá trị hợp
  lý cũng được định nghĩa trong chuẩn mực lý vào quá trình ghi nhận và phản ánh tài
  kế toán (VAS 14) – Doanh thu và thu nhập sản trong các hoạt động kế toán tài chính.
  khác; phương pháp xác định giá trị hợp lý Cụ thể là các cơ quan quản lý nhà nước
  được đề cập trong đoạn 24 của Chuẩn mực có thể tiến hành nghiên cứu, bổ sung và
  kế toán 04 (VAS 04) – Tài sản cố định vô hoàn thiện chuẩn mực kế toán để đưa ra
  hình và thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày các hướng dẫn về việc áp dụng mô hình
  20/03/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá trị hợp lý, phương pháp xác định giá
  về xác định giá trị hợp lý trong xác định trị hợp lý… để hướng dẫn và điều tiết nền
  giá phí hợp nhất kinh doanh; còn lại chưa kinh tế vận hành theo mô hình định giá
  có hướng dẫn thống nhất nào về phương này. Những hướng dẫn này sẽ là cơ sở để
  pháp xác định giá trị hợp lý trong kế toán. tạo ra hành lang pháp lý cho việc xây dựng
  Bên cạnh đó, trong các chuẩn mực kế toán các chuẩn mực kế toán tiếp theo mà trong
  số 03 (VAS 03) – Kế toán tài sản cố định đó có chuẩn mực về đo lường giá trị hợp
  hữu hình, chuẩn mực chung số 01 (VAS lý. Chuẩn mực này sẽ là nền tảng giúp cho
  01), chuẩn mực kế toán số 06 (VAS 06) các chuẩn mực khác liên quan tới tài sản
  – Thuê tài sản, chuẩn mực kế toán số 10 được hoàn thiện và xây dựng tại Việt Nam
  (VAS 10) – Ảnh hưởng của việc thay đổi trong đó có chuẩn mực IAS 36: “Tổn thất
  tỷ giá hối đoái hay chuẩn mực kế toán số tài sản”.
  05 (VAS 05) – Bất động sản đầu tư cũng đề Thứ ba, cần giải quyết những khó
  cập một phần nội dung về giá trị hợp lý. khăn trong công tác thẩm định thông
  Giá trị hợp lý được kết hợp kế toán theo tin; định giá, thẩm định tài sản cố định
  giá gốc và đánh giá lại phù hợp với từng và xây dựng các thị trường trao đổi, thị
  loại tài sản vào thời điểm lập báo cáo tài trường hoạt động của tài sản cố định đa
  chính. Có thể nói, giá trị hợp lý đang được dạng hơn.
  từng bước hình thành tại Việt Nam nhưng Pháp là một quốc gia với nền kinh tế
  vẫn chưa được áp dụng chính thức trong phát triển hàng đầu Tây Âu và thế giới.

  138 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 13. Đây cũng chính là một điều kiện thuận lợi áp dụng chuẩn mực kế toán này không có
  cho việc phát triển và đa dạng hóa các thị nhiều thời gian thì đây là một phương pháp
  trường trao đổi, thị trường hoạt động của khá phù hợp.
  các loại tài sản cố định. Khi đó các công Cụ thể, kế toán Việt Nam có thể học
  tác định giá, thẩm định giá trị tài sản cố tập chế độ kế toán Pháp khi chưa thể xây
  định sẽ dễ dàng được thực hiện và đảm bảo dựng được chuẩn mực kế toán: “Tổn thất
  độ chính xác cao. Thông qua nghiên cứu tài sản” thì có thể tiến hành cho phép trích
  kế toán Pháp, ta có thể rút ra bài học cho lập dự phòng giảm giá tài sản đối với tài
  kế toán Việt Nam về vấn đề này như sau: sản cố định. Việc trích lập dự phòng giảm
  + Cần phải có một hành lang pháp lý giá trị tài sản đối với tài sản cố định cũng
  thuận lợi tạo điều kiện cho việc ra đời và góp phần gia tăng tính chính xác của các
  hoạt động của các đơn vị thẩm định giá thông tin về tài sản cố định trên Báo cáo tài
  trị tài sản cố định. Đây là cơ sở để xác chính, đồng thời giúp giảm bớt những rủi
  định dấu hiệu giảm giá trị tài sản phục ro trong quá trình sử dụng tài sản cố định
  vụ cho xây dựng và áp dụng kế toán tổn của doanh nghiệp.
  thất tài sản. Trong trường hợp, mô hình giá trị hợp
  + Cần phải có một hành lang pháp lý, lý là chưa thể xây dựng để tạo cơ sở cho
  các quy định cụ thể trong việc xác định và việc vận dụng IAS 36 thì kế toán Việt Nam
  công bố thông tin tài sản cố định của doanh có thể nghiên cứu kế toán Pháp trong việc
  nghiệp để đảm bảo những thông tin được vận dụng kế toán tổn thất tài sản. Hiện nay,
  công bố có tính chính xác, đủ độ tin cậy. kế toán Pháp đang vận dụng mô hình giá
  + Cần phải xây dựng và phát triển các gốc và nguyên tắc kế toán thận trọng trong
  thị trường hoạt động, thị trường trao đổi hạch toán, ghi nhận, trình bày thông tin.
  tài sản cố định một cách đa dạng hóa với Điều này rất tương đồng với kế toán Việt
  nhiều loại hình tài sản. Trong trường hợp, Nam. Tuy nhiên, Kế toán Pháp vẫn cho
  thị trường hoạt động của tài sản cố định phép sự hoạt động của giá thực tế trên thị
  không thể chi tiết cho từng loại tài sản thì trường khi xem xét đánh giá giá trị của tài
  cần có các phương án quy đổi hoặc định sản, và cho phép sự linh hoạt của các ước
  giá cho tài sản cố định tương đương làm tính và dự toán trong công tác kế toán định
  cơ sở xác định giá trị thực tế của tài sản cố giá. Đây chính là cơ sở thuận lợi để kế toán
  định cần đánh giá. tổn thất tài sản có thể được thực hiện.
  Đối với định hướng thứ hai, nghiên Trong kế toán Việt Nam, dự phòng tổn
  cứu và học tập theo hướng vận dụng của thất tài sản đã được quan tâm và thực hiện.
  kế toán Pháp đối với chuẩn mực kế toán Tuy nhiên, công tác này chỉ tập trung thực
  IAS 36: “Tổn thất tài sản” trong kế toán hiện đối với giảm giá chứng khoán kinh
  Việt Nam. Theo quan điểm của tác giả, khi doanh, tổn thất đầu tư, giảm giá hàng tồn
  nhu cầu kế toán tổn thất giá trị tài sản trở kho… mà chưa xem xét đến tài sản cố định.
  lên cấp thiết mà lộ trình để xây dựng và Tuy nhiên, đây cũng được coi là những

  TẠP CHÍ KHOA HỌC, Số 46, tháng 5 năm 2021 139

 14. bước tiền đề trong việc nghiên cứu và vận TÀI LIỆU THAM KHẢO
  dụng trích lập dự phòng giảm giá đối với 1. Chu Thúy Anh(2013), Chuẩn mực IAS 36 và
  tài sản cố định. Theo quan điểm của tác giả, điều kiện áp dụng chuẩn mực IAS 36 ở Việt Nam,
  Luận văn thạc sĩ kế toán, ĐH Công nghệ TP.HCM.
  trích lập dự phòng giảm giá đối với tài sản
  2. Bộ Tài chính, 26 chuẩn mực kế toán, ban
  cố định tại Việt Nam có thể nghiên cứu và hành từ năm 2001 đến 2005;
  vận dụng tương tự như trong kế toán Pháp, 3. Trần Mạnh Dũng, “Giảm giá trị của tài sản
  bởi vì giữa kế toán Pháp và kế toán Việt và sự ảo tưởng về giá trị thực của các tài sản trong
  các doanh nghiệp tại Việt Nam”, Tạp chí Nghiên
  Nam có nhiều sự tương đồng trong kế toán
  cứu khoa học kiểm toán.
  nói chung và kế toán tài sản cố định nói
  4. Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Minh Phương
  riêng. Để thuận lợi cho kế toán dự phòng (2002), Kế toán quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội.
  tổn thất tài sản thì chế độ kế toán Việt Nam 5. Hennie Van Greuning Marius Koen (2000),
  cần xây dựng các tài khoản sử dụng để ghi Các chuẩn mực kế toán quốc tế, Nhà xuất bản chính
  trị quốc gia, Hà Nội.
  nhận các nghiệp vụ phát sinh liên quan và
  6. Ngô Thị Thu Hồng, Bùi Thị Hằng (2016),
  các quy định hướng dẫn về xác định, ghi
  “Nguyên tắc giá trị hợp lý theo Luật kế toán: Lý
  nhận giá trị trích lập. luận và định hướng áp dụng ở Việt Nam”, Tạp chí
  4. KẾT LUẬN Tài chính kỳ I tháng 11/2016.
  7. Võ Văn Nhị, Lê Hoàng Phúc (2011), “Sự
  Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoà hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và
  hóa kế toán đang là nhu cấp cấp thiết trong chuẩn mực kế toán quốc tế – Thực trạng, nguyên
  giai đoạn sắp tới. Khi đó, xây dựng và vận nhân và định hướng phát triển”, Tạp chí Kiểm toán
  số 12/ 2011.
  dụng chuẩn mực kế toán IAS 36: “Tổn thất
  8. Lê Hoàng Phúc (2012), “Thực trạng và định
  tài sản” tại Việt Nam là công việc chắc chắn
  hướng sử dụng giá trị hợp lý trong hệ thống kế toán
  phải thực hiện. Trên đây là nghiên cứu của Việt Nam”, Tạp chí Kiểm toán, số 1/2012.
  tác giả về chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 9. Saga cổng thông tin điện tử về kiến thức
  36, về hướng vận dụng chuẩn mực này với kinh doanh – tài chính (2015), Sơ lược về sự ra đời
  và phát triển của hệ thống kế toán quốc tế và Việt
  tài sản cố định tại Pháp để có cái nhìn tổng
  Nam, ngày cập nhật 16/02/2015 – 23:15, https://
  quan và đa chiều trong việc xây dựng, vận www.saga.vn/so-luoc-ve-su-ra-doi-va-phat-trien-
  dụng chuẩn mực này tại Việt Nam. Tác giả cua-he-thong-ke-toan-quoc-te-va-viet-nam~34440
  sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn và 10. Trần Văn Thuận (2008), “Hoàn thiện hạch
  toán tài sản cố định nhằm tăng cường quản lý tài
  thực hiện với nhiều quốc gia hơn nữa để có
  sản cố định trong các doanh nghiệp xây dựng Việt
  được cách nhìn đa chiều hơn cho kế toán Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh
  Việt Nam. tế quốc dân.

  140 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Download tài liệu Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36: “tổn thất tài sản” đối với tài sản cố định tại pháp và bài học kinh nghiệm cho kế toán Việt Nam File Word, PDF về máy