[Download] Tải Nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – Trường hợp Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – Trường hợp Việt Nam

Nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – Trường hợp Việt Nam
Nội dung Text: Nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – Trường hợp Việt Nam

Download


Bài viết tập trung nghiên cứu về yếu tố tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên kế toán sử dụng hệ thống ERP. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – Trường hợp Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – Trường hợp Việt Nam File Word, PDF về máy

Nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – Trường hợp Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – Trường hợp Việt Nam

 1. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298
  Open Access Full Text Article Bài nghiên cứu

  Nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc của người sử dụng hệ
  thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp Việt Nam

  Nguyễn Xuân Hưng, Phạm Trà Lam*

  TÓM TẮT
  Trong bối cảnh hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) ngày càng được sử dụng rộng
  rãi, nghiên cứ u này tìm kiế m tác động của sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ đến sự thỏa
  Use your smartphone to scan this
  mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống ERP nhằm cung cấp thêm căn cứ để đánh giá
  QR code and download this article về sự thành công trong việc ứng dụng hệ thống ERP. Dữ liệu được thu thập từ 225 người sử dụng
  hệ thống ERP tại các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, thông qua kĩ thuật phân tích dữ liệu
  mô hình cấu trúc tuyế n tính bình phương tối thiểu từng phần (PLS_SEM), kết quả nghiên cứu cho
  thấy sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ có tác động đáng kể đến sự thỏa mãn trong công
  việc của người sử dụng hệ thống ERP. Nghiên cứu này đã bổ sung các bằng chứng thực nghiệm
  trong việc áp dụng các lý thuyết nền bao gồm các lý thuyết sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công
  nghệ (TTF) và lý thuyết thành công của HTTT của DeLone và McLean. Bên cạnh đó, kết quả của
  nghiên cứu này cũng đã bổ sung lý thuyết về sự thành công của hệ thống ERP, cụ thể là, sự thỏa
  mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống ERP. Dựa trên những kết quả này, doanh nghiệp
  có thể lên kế hoạch ứng dụng để nâng sự thỏa mãn của người sử dụng ERP từ đó gia tăng khả
  năng thành công khi ứng dụng hệ thống ERP. Đồng thời, các nhà cung cấp và triển khai ERP có thể
  tư vấn và hỗ trợ khách hàng của họ tốt hơn khi cung cấp và triển khai các hệ thống ERP.
  Từ khoá: Sự thỏa mãn trong công việc, phù hợp nhiệm vụ – công nghệ, lợi ích kế toán, hoạch
  định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Việt Nam

  GIỚI THIỆU thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM – Supply Chain
  Management Systems) với hệ thống ERP trong doanh
  Theo Wei và Wang (2004), công nghệ thông tin
  nghiệp 7,8 . ERP II cho phép doanh nghiệp chia sẻ dữ
  (CNTT) có thể làm thay đổi hiệu quả hoạt động của
  liệu chính xác và liên tục với các khách hàng, nhà cung
  doanh nghiệp đồng thời giúp doanh nghiệp vượt qua
  cấp và đối tác của nó trong chuỗi cung ứng 8 .
  đối thủ cạnh tranh 1 . Trong bối cảnh của của cuộc
  Tại Việt Nam, mặc dù việc ứng dụng hệ thống ERP
  Trường ĐH Kinh tế – HCM cách mạng công nghiệp 4.0, hệ thống hoạch định
  phát triển sau thế giới nhưng theo Báo cáo Chỉ số
  nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Plan-
  Liên hệ
  thương mại điện tử Việt Nam 2017 của Hiệp hội
  ning – ERP) là một trong những kĩ thuật CNTT được
  thương mại điện tử Việt Nam, tính đến hết năm
  Phạm Trà Lam, Trường ĐH Kinh tế – HCM như xem là giải pháp công nghệ tối ưu đối với hoạt
  2016 cả nước có 17% doanh nghiệp sử dụng hệ thống
  Email: phamtralamais@ueh.edu.vn động quản trị thông tin hữu hiệu và hiệu quả 2 . ERP ERP 9 . Con số này cho thấy hiện tại các doanh nghiệp
  Lịch sử được ra đời vào giữa cuối thập niên 1990 3 và ngày Việt Nam đã quan tâm và ứng dụng hệ thống ERP. Tuy
  • Ngày nhận: 04/3/2019 nay, nó đang được sử dụng rộng rãi trong các doanh nhiên, do chi phí ứng dụng hệ thống ERP là thường
  • Ngày chấp nhận: 28/4/2019 nghiệp. Nó là một phần mềm tích hợp tất cả các bộ
  • Ngày đăng: 30/9/2019 chiếm một tỷ lệ khá cao trong doanh thu(a) và tỷ lệ
  phận và chức năng trong doanh nghiệp vào một hệ thất bại trong ứng dụ ng ERP là cao(b) . Trong bối
  DOI : 10.32508/stdjelm.v3i3.570 thống duy nhất, và là một trong những phân khúc thị cảnh này, tồn tại nhu cầu nghiên cứu về sự thành công
  trường phần mềm phát triển mạnh nhất trong thập trong ứng dụng hệ thống ERP.
  niên 90 4 . Từ thập niên 90 đến đầu những năm 2000, Hiện tại, đã có nhiều nghiên cứu đánh giá sự thành
  ERP đã có những cải tiến và ngày nay, ERP được biết công và hiệu quả của HTTT nói chung và hệ thống
  Bản quyền
  đến như là hệ thống ERP mở rộng (còn gọi là ERP ERP nói riêng thông qua việc đo lường sự thỏa mãn
  © ĐHQG Tp.HCM. Đây là bài báo công bố
  II) 5 . ERP II là hệ thống mở rộng của ERP truyền a
  mở được phát hành theo các điều khoản của Theo báo cáo 2018 của tập đoàn Panorama, chi phí ứng dụng
  the Creative Commons Attribution 4.0 thống kết hợp với thương mại điện tử (e-commerce) ERP giao động trong khoảng 0.5% đến hơn 5% doanh thu của tổ chức
  và các hoạt động của chuỗi cung ứng 6,7 . Nó tích
  b
  International license. Theo báo cáo 2018 của tập đoàn Panorama, 28% tổ chức ứng
  dụng ERP đánh giá rằng dự án ứng dụng ERP bị thất bại, 30% tổ chức
  hợp hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM – cho rằng họ không biết rõ ứng dụng hệ thống ERP có thành công hay
  Customer Relationship Management Systems) và hệ không

  Trích dẫn bài báo này: Hưng N X, Trà Lam P. Nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc của người sử
  dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp Việt Nam. Sci. Tech. Dev. J. – Eco.
  Law Manag.; 3(3):283-298.

  283

 2. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298

  của người sử dụ ng 10 . Theo lý thuyết về sự khác biệt kế toán trong môi trường ứng dụng ERP của Nguyễn
  (Discrepancy theory), sự thỏa mãn của người sử dụng Bích Liên (2012) 26 . Từ các lý do trên, chúng tôi nhận
  HTTT được chia thành hai loại gồm sự thỏa mãn đối thấy tồn tại nhu cầu nghiên cứu về sự thỏa mãn trong
  với HTTT và sự thỏa mãn trong công việc 11 . Tuy công việc của người sử dụng ERP tại Việt Nam.
  nhiên, các nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công Người sử dụng hệ thống ERP trong doanh nghiệp
  việc của người sử dụng HTTT không được thực hiện gồm nhiều nhóm đối tượng khác nhau, trong đó,
  nhiều như các nghiên cứu về sự thỏa mãn của người nhân viên kế toán là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng
  sử dụng đối với HTTT. Đặc biệt, chúng tôi tìm thấy mạnh mẽ khi hệ thống ERP được ứng dụ ng 27,28 . Nếu
  một số ít nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc nhóm người sử dụng hệ thống ERP là nhân viên kế
  của người sử dụng hệ thống ERP như nghiên cứu toán không thỏa mãn với công việc kế toán khi sử
  của Morris và Venkatesh (2010) 12 , Sykes và cộng sự dụng ERP thì việc ứng dụng hệ thống ERP rất khó
  (2014) 13 và nghiên cứu của Sykes (2015) 14 . thành công. Do đó, để đánh giá về sự thành công của
  Nhiều nghiên cứu trước đây tin rằng một sự gia tăng hệ thống ERP, nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công
  trong sự thỏa mãn sẽ kéo theo cảm xúc, thái độ, ý định việc của nhân viên kế toán là cần thiết. Xuất phát từ
  và hành vi tích cực 15 . Rõ ràng, việc đạt được một sự đây, t rong phạm vi của nghiên cứu này, chúng tôi
  thỏa mãn ở mức độ cá nhân đã trở thành mục tiêu tập trung nghiên cứu về yếu tố tác động đến sự thỏa
  chính của một HTTT chuyên nghiệ p 11 . Bên cạnh đó, mãn trong công việc của nhân viên kế toán sử dụng
  ở khía cạnh thực hành, sự thỏa mãn là một khái niệm hệ thống ERP.
  được nghiên cứu thường xuyên khi cần đánh giá về Phần tiếp theo của bài viết trình bày về các lí thuyết
  làm cơ sở cho nghiên cứ u, phương pháp nghiên cứu
  một sản phẩm, dịch vụ, thực hành hay điều kiện nào
  và kết quả nghiên cứu lần lượt được trình bày trong
  đó và việc sử dụng sự thỏa mãn để đo lường sự thành
  p hần 2, 3 và 4. Cuối cùng là p hần 5, giới thiệu một
  công phù hợp với các lý thuyết hành động hợp lý và
  số kết luận từ kết quả nghiên cứu, hạn chế và hướng
  lập kế hoạch hành vi được áp dụng trong các lý thuyết
  nghiên cứu tiếp theo.
  HTTT 16 cũng như lý thuyết thành công của HTTT 17 .
  Ngoài ra, khi nhân viên của một HTTT thỏa mãn với CƠ SỞ NGHIÊN CỨU
  công việc sẽ dẫn đến ý định rời bỏ tổ chức thấ p hơn 18
  vì vậy sự thỏa mãn được sử dụng để giải thích và dự Lý thuyết nền
  đoán nhiều khía cạnh khác nhau của một HTTT và Lý thuyết sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công
  hành vi củ a các bên liên quan 11 . Vì các lý do trên, nghệ (TTF)
  bài viết này tập trung vào chủ đề nghiên cứu về yếu tố Lý thuyế t sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ
  tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của người (Task-Technology Fit theory – TTF) được giới thiệu
  sử dụng hệ thống ERP. lần đầu tiên vào giữa thập niên 1990 29–31 .Từ khi các
  Hơn nữa, khi tìm hiểu các nghiên cứu tại Việt Nam nghiên cứu này được giới thiệu, lý thuyết TTF đã được
  về chủ đề sự thỏa mãn trong công việc của người sử ứng dụng một cách rộng rãi để hiểu biết về cách sử
  dụng hệ thống ERP thì chúng tôi chưa tìm thấy nghiên dụng HTTT và kết quả của việc sử dụng chúng trong
  cứu về cùng chủ đề. Tuy nhiên, mở rộng tìm kiếm các một loạt các bối cảnh cá nhân và chuyên nghiệp 32 .
  nghiên cứu trong bối cảnh ERP nói chung thì có một Tiền đề cơ bản của TTF đó là kết quả công việc phụ
  số nghiên cứu nổi bật như sau: nghiên cứu về các yếu thuộc vào mức độ phù hợp hoặc liên kết giữa một
  tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận ứng dụng ERP trong HTTT và nhiệm vụ phải được thực hiện, nó có nguồn
  doanh nghiệp như nghiên cứu của Nguyêñ Thị Huyền gốc từ lý thuyết ngẫu nhiên của tổ chức (organiza-
  Trang và Nguyêñ Duy Thanh (2014) 19 và Nguyễn tional contingency theory) 33 . Hình 1 thể hiện mô
  Phước Bảo Ấn và cộng sự (2016) 20 , nghiên cứu các hình tổng quát của lý thuyết TTF. Mô hình chung của
  nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện thành công hệ lý thuyết TTF đã được xây dựng dựa trên những hiểu
  thống ERP (giai đoạn triển khai hệ thống ERP) trong biết về đầu ra của kết quả hoạt động có thể bị ảnh
  doanh nghiệp ví dụ nghiên cứu của Bùi Thị Thanh hưởng tiêu cực bởi sự không phù hợp, TTF đã khẳng
  (2014) 21 , nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự định sự cần thiết phải có sự phù hợp hoặc liên kết giữa
  thành công của ERP tại Việt Nam như Ngụy Thị Hiền các đặc điểm của nhiệm vụ và những khả năng của
  và Phạm Quốc Trung (2013) 22 , Võ Văn Nhị và cộng một HTTT 32 .
  sự (2014) 23 , các nghiên cứu về các chủ đề khác như
  chuyển giao tri thức trong quá trình triển khai ERP Lý thuyết thành công của HTTT (D&M IS Suc-
  của Thái Kim Phụng và Trần Thanh Tĩnh (2013) 24 , sự cess Model)
  hữu hiệu của tổ chức ứng dụng hệ thố ng ERP Nguyễn Lý thuyết thành công của HTTT phiên bản gốc được
  Việt và Vũ Quốc Thông (2016) 25 , chất lượng thông tin công bố năm 1992 17 và phiên bản thứ hai được cập

  284

 3. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298

  Hình 1: Mô hình tổng quát của lý thuyết TTF 30

  nhật sau 10 năm (năm 2003) nhằm cập nhật các HTTT 11 . Sự thỏa mãn đối với công việc là một chức
  nghiên cứu thực nghiệm của mô hình và để thích năng của “mức độ mà một phần thưởng nhận được
  hợp với mục tiêu đo lường sự thành công của HTTT thực sự đáp ứng mức độ công bằng trong cảm nhận
  trong môi trường thương mại điện tử (e-commere) 34 . phần thưở ng” 38 (trang 31). Sự thỏa mãn trong công
  Nghiên cứu của Petter và cộng sự (2008) đã chỉ ra việc có thể được xem là một mục tiêu, một sự thỏa
  rằng phiên bản cập nhật của mô hình không chỉ nhận mãn tổng thể hay một sự thỏa mãn cụ thể ở các khía
  được sự đồng thuận lớn của cộng đồng HTTT mà nó cạnh khác nhau của công việc (như khía cạnh lương,
  còn giải thích một cách thích hợp sự thành công của sự hỗ trợ, thăng tiến…) được kết hợp với nhau để tạo
  HTTT 35 . ra sự thỏa mãn tổng thể đối với công việc 11 . Sự thỏa
  Mô hình thành công của HTTT đã giải quyết được mãn của người sử dụng HTTT là sự đánh giá tình cảm
  thách thức đối với các nghiên cứu về HTTT mà Keen một cách tổng thể của một bên liên quan có liên quan
  (1980) đề xuất đó là sự thiếu hụt những tổng hợp về đến kinh nghiệm của người đó đối với sản phẩm hay
  nghiên cứu HTTT 36 . Với một số lượng trích dẫn dịch vụ HTTT 39 . Trong nghiên cứu này, sự thỏa mãn
  lớn và nhiều nghiên cứu thực nghiệm trong các bối trong công việc của người sử dụng hệ thống ERP được
  cảnh khác nhau, mô hình thành công của hệ thống hiểu là một sự kết hợp các khía cạnh khác nhau của
  tin của DeLone và McLean được xem là một lý thuyết công việc từ việc sử dụng hệ thống ERP khiến người
  về HTTT toàn diện tức là một lý thuyết nền 37 . Phần sử dụng hài lòng với hệ thống ERP.
  tiếp theo giới thiệu chi tiết về lý thuyết thành công của
  HTTT của De Lone và McLean phiên bản 2003. Lợi ích kế toán trong môi trường ứng dụng
  Lý thuyết sự thành công của HTTT cập nhật (2003) ERP
  đề xuất sáu yếu tố đo lường sự thành công của HTTT Theo mô hình thành công củ a HTTT 34 , lợi ích thuần
  gồm: chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống, của HTTT là mức độ mà HTTT đóng góp cho sự
  chất lượng dịch vụ, định hướng sử dụng/ sự sử dụng thành công của các bên liên quan gồm cá nhân, nhóm,
  HTTT, sự thỏa mãn của người sử dụng và lợi ích doanh nghiệp hay xã hội. Lợi ích thuần của một
  thuần củ a HTTT 34 . Mối quan hệ cụ thể của các yếu HTTT bao gồm tất cả những tác động tích cực và tiêu
  tố được minh họa trong Hình 2. cực củ a HTTT đó 34 . Nó là yếu tố q uan trọng nhất
  trong đo lường sự thành công của HTTT 34 . Hệ thống
  Sự thỏa mãn trong công việc của người sử ERP mang lại những lợi ích nhưng những lợi ích này
  dụng hệ thống ERP cũng tương ứng với một mức độ rủi ro cao do tính
  Khái niệm sự thỏa mãn trong công việc của người sử phức tạp của hệ thố ng 40 .
  dụng ERP được kế thừa từ khái niệm sự thỏa mãn Trong nghiên cứu này, những tác động tích cực của hệ
  trong công việc của người sử dụng HTTT. Trong đó, thống ERP vào tổ chức ứng dụng ERP được xem là lợi
  khái niệm sự thỏa mãn trong công việc của người ích từ việc ứng dụng hệ thống ERP (tương tự, những
  sử dụng HTTT là một khái niệm liên quan đến sự tác động tiêu cực của hệ thống ERP được xem là rủi
  thỏa mãn của người sử dụng HTTT. Đây là khái niệm ro do hệ thống này gây ra). Từ khái niệm lợi ích tổng
  được sử dụng rất phổ biến trong các nghiên cứu về thể khi ứng dụng hệ thống ERP, suy ra lợi ích kế toán

  285

 4. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298

  Hình 2: Mô hình đo lường sự thành công của HTTT cập nhật 34

  do ứng dụng ERP là những tác động tích cực của hệ Biến kiểm soát
  thống ERP vào HTTT kế toán của tổ chức ứng dụng Chi phí và số lượng phân hệ ứng dụng trong
  hệ thống ERP. hệ thống ERP
  Lý thuyết thành công của HTTT 34 đã chứng minh Kanellou và Spathis (2013) đã chỉ ra rằng số lượng
  rằng lợi ích thuần của HTTT có tác động tích cực đến phân hệ ERP không tác động đến sự thỏa mãn của
  sự thỏa mãn của người sử dụng HTTT. Ứng dụng lý người sử dụng ERP tại thị trường Hy Lạp, ngược lại,
  thuyết thành công của HTTT (2003), giả thuyết H1 chi phí ứng dụng ERP lại có tác động đến sự thỏa
  được phát triển: mãn của người sử dụng 10 . Theo hai ông, khám phá
  này là ngược với một số nghiên cứu trước đây. Ví dụ,
  H1: Lợi ích kế toán có tác động tích cực đến sự thỏa
  theo Truman (2000) và Barki và Pinsoneault (2005) 41
  mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống
  thì sự tích hợp của hệ thống có tác động thuận đến
  ERP kết quả sử dụng hệ thống 42 hay theo Ehie và Mad-
  sen (2005) thì chi phí và ngân quỹ dành cho hệ thống
  Sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ ERP có tương quan chặt chẽ với sự thành công trong
  Theo lý thuyết TTF thì sự phù hợp giữa nhiệm vụ ứng dụng hệ thống này 43 . Như vậy, đã có những
  và công nghệ đại diện cho mức độ phù hợp hay liên kết luận trái ngược về tác động của số lượng phân
  hệ ERP được ứng dụng và chi phí ứng dụng ERP đến
  kết giữa khả năng của một HTTT với các yêu cầu mà
  sự thỏa mãn của người sử dụng hệ thống. Ngoài ra,
  nhiệm vụ đó phải thực hiện 32 . Lý thuyết TTF chứng
  các nghiên cứu như của Spathis (2006) 44 , Sumner
  minh sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ có tác
  (2000) 45 , Santamaria-Sanchez và cộng sự (2010) 46 ,
  động ích cực đến lợi ích kết quả, trong đó lợi ích kết
  Alves và Matos (2013) 47 , Chapman và Kihn (2009) 48
  quả có thể đo lường bằng sự thỏa mãn. Xuất phát từ cũng đã xem xét vai trò là biến kiểm soát của chi phí
  lập luận này, nghiên cứu phát triển giả thuyế t H2 như ứng dụng ERP và số lượng phân hệ ERP được ứng dụ
  sau: ng đối với sự thỏa mãn của người sử dụng. Vì lý do
  H2 : Sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ có tác trên, nghiên cứu này dựa vào các nghiên cứu trước để
  động tích cực đến sự thỏa mãn trong công việc của kiểm tra số lượng phân hệ và chi phí ứng dụng ERP có
  người sử dụng hệ thống ERP. tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của người
  sử dụng hệ thống ERP không?
  Tương tự, cũng dựa vào lý thuyết TTF, chúng tôi phát
  triển giả thuyết H3: Đặc điểm cá nhân của người sử dụng hệ
  H3: Sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ có tác thống ERP
  động tích cực đến lợi ích kế toán trong môi trường Thuộc tính của cá nhân là những đặc điểm của một
  ứng dụng hệ thống ERP. cá nhân có tác động đến hành vi chấp nhận như tình

  286

 5. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298

  trạng kinh tế xã hội, các giá trị cá nhân và các hành vi nghiên cứu của Sykes và cộng sự (2014) để tổng hợp
  giao tiế p 49,50 . thang đo cho JOBSA 13 . Thang đo sự thỏa mãn trong
  Lý thuyết mạng xã hội đa cấp độ (Multilevel Social công việc của người sử dụng HTTT trong nghiên cứu
  Network Perspective) giải thích rằng các thuộc tính của Sykes và cộng sự (2014) là một thang đo đơn
  của cá nhân có tác động đến hành vi chấp nhận công hướng dạng kết quả gồm 7 biến quan sát và nó đã khái
  nghệ của họ 51 . Trong nghiên cứu của Petter và cộng quát hóa được thang đo cho khái niệm sự thỏa mãn
  sự (2013), để xác định các yếu tố tác động đến sự trong công việc so với các nghiên cứu khác cùng chủ
  thành công của một HTTT, các tác giả đã kiểm tra đề được giới thiệu ở trên 13 .
  các biến đặc điểm cá nhân của người sử dụng gồm
  tuổi, trình độ giáo dục và giới tính có tác động đáng Lợi ích kế toán trong môi trường ứng dụng
  kể đến sự thành công của một HTTT không? Kết quả ERP (ACNBE)
  nghiên cứu trên cho thấy, tác động của đặc điểm cá Do thang đo lợi ích kế toán trong môi trường ứng
  nhân của người sử dụng đến sự thành công của HTTT dụng hệ thống ERP được sử dụng trong nghiên cứu
  là không rõ ràng. Giớ i tính không có tác động đến sự của Kanellou và Spathis (2013) 10 là đã được kế thừa từ
  thành công của HTTT, nhưng tuổi và trình độ giáo thang đo sử dụng trong nghiên cứu của Shang và Sed-
  dục của người sử dụng có thể có tác động hoặc không. don (2002) 57 , Granlund và Malmi (2002) 58 , Nico-
  Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại laou (2004) 59 và Bradford và Florin (2003) 60 (trong
  có rất nhiều các nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh đó, thang đo sử dụng trong nghiên cứu của Shang
  vực HTTT đã kiểm tra tác động của các đặc điểm và Seddon (2002) 57 đã được sử dụng nhiều trong các
  cá nhân của người sử dụng đến các yếu tố tác động nghiên cứu sau này ) vì vậy, nghiên cứu này chấp nhận
  đến hành vi chấp nhận sử dụng HTTT hay yếu tố thang đo lợi ích kế toán trong môi trường ứng dụng
  đo lường sự thành công của một HTTT như nghiên ERP từ nghiên cứu của Kanellou và Spathis (2013) 10 .
  cứu của Zviran (2005) 52 , Mitakos (2010) 53 , Mah- Như vậy, thang đo lợi ích kế toán trong môi trường
  mood (2000) 54 , Susarla và cộng sự (2003) 55 , Sykes ứng dụng ERP là thang đo đa hướng bậc hai dạng kết
  và cộng sự (2014) 13 , Sykes (2015) 14 và Brown và cộng quả – kết quả.
  sự (2008) 56 . Tuy nhiên, khám phá từ các nghiên cứu
  thực nghiệm là không thống nhất. Vì vậy, nghiên cứu Sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ (TTF)
  này kiểm tra liệu rằng các đặc điểm cá nhân gồm trình Khái niệm TTF xuất phát từ lý thuyết TTF, vì vậy
  độ, tuổi, giới tính và kinh nghiệm có tác động đến sự thang đo TTF được sử dụng phổ biến trong các nghiên
  thỏa mãn trong công việc của người sử dụng ERP hay cứu thực nghiệm là kế thừa từ thang đo gốc trong
  không. lý thuyết TTF, trong đó thang đo từ nghiên cứu
  của Goodhue (1998) 61 được sử dụng phổ biến nhất.
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Nghiên cứu của Kositanurit và cộng sự (2006) 62 được
  Nghiên cứu này được tiến hành bằng phương pháp đăng trên tạp chí hạng Q1 và nó phù hợp với bối cảnh
  định lượng bởi mục tiêu của nghiên cứu là nhằm xác nghiên cứu của nghiên cứu này đó là nghiên cứu trong
  nhận mối quan hệ giữa các yếu tố đến sự thỏa mãn môi trường ứng dụng ERP vì vậy nghiên cứu này chấp
  trong công việc của người sử dụng ERP. Trước tiên, nhận thang đo TTF trong nghiên cứu của Kositanu-
  thang đo các khái niệm nghiên cứu được lựa chọn, rit và cộng sự (2006) 62 . Thang đo TTF được sử dụng
  sau đó, bài viết trình bày các vấn đề xoay quanh cách trong nghiên cứu của Kositanurit và cộng sự (2006) 62
  thức thu thập dữ liệu và các thống kê mô tả về dữ liệu. cũng được kế thừa là thang đo gốc trong lý thuyết
  TTF. Theo đó, thang đo TTF là một thang đo đa biến
  Thang đo các khái niệm nghiên cứu bậc hai dạng kết quả – kết quả.
  Nghiên cứu này sử dụng thang đo Likert 7 điểm được
  kế thừa từ các nghiên cứu trướ c cho ba khái niệ m: Thu thập dữ liệu
  sự thỏa mãn trong công việc của người sử dụng ERP, Công cụ nghiên cứu được sử dụng là bảng câu hỏi
  sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ và lợi ích kế khảo sát với đối tượng khảo sát là những người sử
  toán trong môi trường ứng dụng ERP, cụ thể: dụng hệ thống ERP đang làm việc tại các doanh
  nghiệp Việt Nam. Số liệu được thu thập từ tháng 6
  Sự thỏa mãn trong công việc của người sử năm 2017 đến tháng 8 năm 2017. Bảng câu hỏi được
  dụng ERP (JOBSA) gửi qua email hoặc trực tiếp đến mẫu ban đầu gồm 500
  Chúng tôi dựa vào thang đo sự thỏa mãn trong công nhân viên kế toán đang sử dụng hệ thống ERP. Chúng
  việc của người sử dụng HTTT được sử dụng trong tôi thu thập được 265 câu trả lời (tỷ lệ trả lời là 53%).

  287

 6. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298

  Hình 3: Mô hình nghiên cứu đề xuất.

  Baruch (2008) chỉ ra rằng đối với các cuộc điều tra ở phân tích đơn nhân tố của Harman (Harman’s single-
  mức độ cá nhân, tỷ lệ trả lời trung bình là 52,7% 63 factor Test) và phương pháp biến đánh dấu (marker
  Do đó, tỷ lệ phản hồi của nghiên cứu này là trên mức variable) để kiểm soát CMB. Kết quả được thảo luận
  trung bình. Tuy nhiên, sau khi loại bỏ một số bảng trong phần phân tích dữ liệu và kết quả.
  khảo sát chưa hoàn thiện, kích thước mẫu cuối cùng
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  được sử dụng trong nghiên cứu là 225.
  Bảng 1 trình bày các đặc tính mẫu gồm tuổi, giới tính,
  trình độ và kinh nghiệm máy tính trung bình. Mẫu Mô hình đo lường
  bao gồm 161 (71,6%) nữ và 64 (28,4%) nam. Bảng 1 Chúng tôi kiểm tra tính ổn định nội bộ, giá trị hội tụ
  cho thấy 75,5% số cá nhân được lấy mẫu nhỏ hơn 35 và giá trị phân biệt của từng khái niệm trong đánh giá
  tuổi. Ngoài ra, 72% số người được lấy mẫu có bằng cử mô hình đo lường. Nghiên cứu sử dụng hai tiêu chí
  nhân. Kinh nghiệm trung bình khi sử dụng hệ thống cho tính ổn định nội bộ là độ tin cậy tổng hợp (CR)
  ERP là 2,56 năm. và hệ số Cronbach’s Alpha. Tất cả các cấu trúc trong
  mô hình trình bày trong trong Bảng 3 đều có hệ số
  Vấn đề chệch do phương pháp (CMB) Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,70, theo đề xuất của Hair
  Do nghiên cứu này sử dụng dữ liệu dạng khảo sát, mỗi và cộng sự (2016). Tương tự, độ tin cậy tổng hợp (CR)
  cá nhân trả lời một bảng khảo sát vì vậy hiện tượng của tất cả các cấu trúc cũng cao hơn 0,7, theo đề xuất
  chệch do phương pháp (CMB – Common Method của Fornell và Larcker (1981) 65 . Kết quả này chứng
  Bias) có thể là một vấn đề tiềm tàng. Trong nghiên minh tất cả các khái niệm nghiên cứu đạt được tính
  cứu này, chúng tôi đã thực hiện một số bước được đề ổn định nội bộ.
  xuất bởi Podsakoff và cộng sự (2003) 64 để giả m hiện Giá trị hội tụ được xác minh thông qua thống kê t
  tượng CMB. Thứ nhất, chúng tôi sử dụng nhiều câu đối với mỗi hệ số tải nhân tố (factor loading). Trong
  hỏi cho mỗi cấu trúc và đảm bảo từ ngữ trung tính của PLS_SEM, chúng ta có thể sử dụng hệ số outer load-
  các câu hỏi. Thứ hai, chúng tôi đảm bảo những người ing của từng biến quan sát. Hệ số outer loading nên
  trả lời được giấu tên của họ và nhấn mạnh rằng không lớn hơn 0,7 và thống kê t cho mỗi hệ số outer load-
  ing là có ý nghĩa thống kê 66 . Kết quả của mô hình đo
  có câu trả lời đúng hay sai; hành động này cho phép
  lường cho thấy:
  họ trả lời các câu hỏi một cách trung thực nhất có thể.
  Thứ ba, chúng tôi đã tách các biến quan sát không • Khái niệm sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công
  theo khái niệm nghiên cứu trong bảng câu hỏi để giảm nghệ (TTF): Các biến quan sát bao gồm AUT1
  khả năng và động lực của người trả lời sử dụng câu (Dữ liệu hữu ích với tôi không có sẵn vì tôi
  trả lời trước của họ để trả lời các câu hỏi tiếp theo. không được ủy quyền đúng), AUT2 (Việc ủy
  Cuối cùng, chúng tôi cũng sử dụng các kiểm định gồm quyền để truy cập dữ liệu có thể hữu ích trong

  288

 7. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298
  Bảng 1: Tóm tắt thông tin mẫu chọn (n = 225)

  Biến thông tin mẫu Số lượng Tỷ lệ (%) Biến thông tin mẫu chọn Số lượng Tỷ lệ (%)
  chọn

  Tuổi Trình độ chuyên môn

  < 35 tuổi 170 75,5 Thạc sĩ kế toán 7 3,1

  35 tuổi – 45 tuổi 47 20,9 Cử nhân kế toán 162 72

  > 45 tuổi 8 3,6 Cao đẳng/ Trung cấp kế toán 43 19,1

  Giới tính Khác 13 5,8

  Nam 64 28,4 Kinh nghiệm trung bình 2,56

  Nữ 161 71,6

  công việc của tôi tốn nhiều thời gian và khó cho thấy tất cả các khái niệm trong mô hình đều đạt
  khăn), REL1 (Hệ thống ERP mà tôi sử dụng phải giá trị phân biệt bởi hệ số HTMT của tất cả các khái
  đối mặt với những lần bất ngờ hoặc bất tiện niệm đều nhỏ hơn 0,95 đồng thời chỉ số ở đường chéo
  cái mà có thể gây khó khăn hơn cho công việc của bảng Fornell-Larcker lớn hơn hẳn ở các khái niệm
  của tôi), REL2 (Hệ thống ERP mà tôi sử dụng khác.
  thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề về
  hệ thống và sự cố) và TRAI (Tôi và đồng nghiệp
  không được huấn luyện đầy đủ về cách thức tìm
  kiếm, hiểu, truy cập hoặc sử dụng hệ thống ERP)
  có hệ số outer loading là trên 0,7 nhưng thống kê
  t cho mỗi biến quan sát này là không có ý nghĩa
  thống kê. Như vậy, AUT1, AUT2, REL1, REL2
  và TRAI đã được loại trừ khỏi thang đo của TTF.
  • Khái niệm lợi ích kế toán trong môi trường ứng
  dụng ERP (ACBNE): Các biến quan sát bao gồm
  TC1 (Cải thiện chất lượng báo cáo – sổ kế toán),
  TC3 ( Gia tăng việc tích hợp các ứng dụng kế
  toán), TC4 (Cải thiện chức năng kiểm toán nội
  bộ), TC5 (Cải thiện việc ra quyết định dựa vào
  thông tin đúng lúc và đáng tin cậy), QT3 (Giảm
  thời gian phát hành bảng lương), CP1 (Giảm
  nhân viên trong bộ phận kế toán) và IT5 (Nhìn
  chung, ERP là linh hoạt hơn) có hệ số outer
  loading là trên 0,7 nhưng thống kê t cho mỗi
  biến quan sát này là không có ý nghĩa thống kê.
  Như vậy, TC1, TC3, TC4, TC5, QT3, CP1 và IT5
  đã được loại trừ khỏi thang đo của ACBNE.

  Bảng 2 cho thấy kết quả của các mô hình đo lường
  cuối cùng. Tất cả các hệ số outer loading đều lớn hơn
  0,7 66 và có ý nghĩa ở mức p

 8. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298
  Bảng 2: Kết quả kiểm tra mô hình đo lường
  Biến Biến quan sát Giá trị hội tụ Tính ổn định nội bộ Giá
  tiềm trị
  ẩn phân
  biệt
  Hệ số tải Hệ số tin AVE Độ tin cậy Cronbach’s
  cậy của biến tổng hợp Alpha
  quan sát
  > 0,7 >0,5 > 0,5 0,6 – 0,95 0,6–0,95

  JOBSA1: Nhìn chung, bạn
  thỏa mãn như thế nào với
  0,745*** 0,554
  các cá nhân trong nhóm làm
  việc của bạn
  JOBSA2: Nhìn chung, bạn
  thỏa mãn như thế nào với 0,809*** 0,654
  người giám sát của bạn
  JOBSA3: Nhìn chung, bạn
  thỏa mãn như thế nào với 0,761*** 0,578
  công việc của bạn
  JOBSA4: Nhìn chung, bạn
  thỏa mãn như thế nào với tổ 0,787*** 0,620
  chức này, so với các tổ chức
  JOBSA khác 0,608 0,892 0,916 Có
  JOBSA5: So sánh với những
  kỹ năng và nỗ lực của bạn
  trong công việc, bạn thỏa 0,748*** 0,560
  mãn như thế nào với mức
  lương bạn được nhận
  JOBSA6: Bạn thỏa mãn như
  thế nào với sự tiến bộ của 0,808*** 0,653
  bạn trong tổ chức tính cho
  đến hiện tại
  JOBSA7: Bạn thỏa mãn như
  thế nào với các cơ hội trong
  công việc mà bạn có thể 0,798*** 0,637
  nhận từ tổ chức này trong
  tương lai.
  HD HD1: Giảm thời gian
  0,898*** 0,807
  khóa sổ kế toán (hàng
  tháng/quý/năm) 0,773 0,872 0,709 Có
  HD2: Giảm thời gian phát 0,860*** 0,740
  hành BCTC
  TC TC2: Nhìn chung, gia tăng
  tính linh hoạt trong thông 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Có
  tin
  QT QT1: Cải thiện kiểm soát 0,841*** 0,707
  vốn lưu động
  0,644 0,783 0,501 Có
  QT2: Giảm thời gian phát
  0,762*** 0,581
  hành bảng lương
  Continued on next page

  290

 9. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298

  Table 2 continued
  IT IT1: ERP thu thập dữ liệu 0,823*** 0,678
  nhanh hơn
  IT2: ERP thu thập dữ liệu
  0,862*** 0,743
  dễ dàng hơn
  0,724 0,913 0,872 Có
  IT3: ERP xử lý kết quả
  0,896*** 0,804
  nhanh hơn
  IT4: ERP xử lý kết quả dễ 0,819*** 0,671
  dàng hơn
  CURR CURR: Dữ liệu được cung
  cấp bởi hệ thống ERP được 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Có
  cập nhật liên tục theo mục
  đích của tôi
  RDAT RDAT: Hệ thống ERP có
  sẵn cho tôi đang thiếu các 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Có
  dữ liệu quan trọng rất hữu
  ích cho công việc của tôi
  RDET RDET: Mức độ phù hợp của
  chi tiết: Hệ thống ERP duy
  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Có
  trì dữ liệu ở mức độ chi
  tiết thích hợp cho nhiệm vụ
  công việc theo nhóm của tôi
  MEAN MEAN: Xác định chính xác
  các trường dữ liệu liên quan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Có
  đến nhiệm vụ của tôi rất dễ
  dàng tìm ra
  EOU1: Dễ dàng để học cách
  0,953*** 0,908
  EOU sử dụng hệ thống ERP
  0,912 0,954 0,904 Có
  EOU2: Hệ thống ERP mà
  tôi sử dụng rất thuận tiện và 0,957*** 0,916
  dễ sử dụng
  *** p < 001.

  291

 10. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298
  292

  Bảng 3: Kết quả kiểm tra giá trị phân biệt
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  CURR
  (1) 1,000
  EOU 0,410
  (2) 0,390 0,955
  HD 0,344 0,528
  (3) 0,293 0,426 0,879
  IT 0,420 0,607 0,683
  (4) 0,392 0,541 0,543 0,851
  JOBSA 0,336 0,601 0,407 0,502
  (5) 0,323 0,542 0,319 0,447 0,780
  MEAN 0,387 0,562 0,550 0,521 0,430
  (6) 0,387 0,535 0,468 0,487 0,405 1,000
  QT 0,373 0,690 0,752 0,754 0,596 0,564
  (7) 0,246 0,450 0,431 0,474 0,383 0,392 0,803
  RDAT 0,143 0,317 0,136 0,101 0,177 0,147 0,255
  (8) 0,143 0,301 0,114 0,093 0,165 0,147 0,175 1,000
  RDET 0,618 0,394 0,398 0,564 0,394 0,519 0,400 0,125
  (9) 0,618 0,375 0,338 0,525 0,379 0,519 0,270 0,125 1,000
  TC 0,347 0,497 0,501 0,832 0,336 0,472 0,598 0,118 0,379
  (10) 0,347 0,473 0,429 0,778 0,318 0,472 0,404 0,118 0,379 1,000
  Age 0,048 0,086 0,059 0,216 0,123 0,146 0,215 0,033 0,126 0,005
  (11) -0,048 -0,082 0,022 -0,199 -0,119 0,146 -0,087 -0,033 -0,126 -0,005 1,000
  Cost 0,135 0,068 0,041 0,054 0,061 0,056 0,183 0,131 0,081 0,047 0,137
  (12) 0,135 -0,064 -0,034 0,051 -0,019 -0,056 -0,008 -0,131 0,081 0,047 -0,137 1,000
  Edu 0,013 0,014 0,099 0,071 0,051 0,024 0,162 0,036 0,079 0,082 0,052 0,051
  (13) -0,013 0,013 -0,072 -0,066 -0,047 -0,024 -0,091 0,036 -0,079 -0,082 -0,052 -0,051 1,000
  Exper 0,107 0,141 0,113 0,169 0,142 0,084 0,043 0,031 0,199 0,051 0,250 0,052 0,151
  (14) 0,107 0,134 0,094 0,158 0,132 0,084 -0,006 -0,031 0,199 0,051 0,250 -0,052 -0,151 1,000
  Continued on next page

 11. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298
  Table 3 continued
  Gender 0,093 0,034 0,045 0,070 0,078 0,035 0,228 0,056 0,032 0,062 0,110 0,058 0,094 0,111
  (15) -0,093 -0,022 0,037 0,066 0,072 0,035 0,033 0,056 -0,032 0,062 -0,110 -0,058 0,094 – 0,111 1,000

  Number 0,235 0,246 0,270 0,243 0,221 0,128 0,211 0,018 0,151 0,215 0,228 0,260 0,014 0,321 0,034
  (16) 0,235 0,233 0,225 0,226 0,209 0,128 0,145 0,018 0,151 0,215 0,228 0,260 0,014 0,321 – 0,034 1,000

  Số ở hàng dưới: Fornell – Larcker
  Số ở hàng trên: HTMT
  Chú thích: *: Có ý nghĩa thống kê mức 0,1 ; ***: Có ý nghĩa thống kê mức 0,001
  293

 12. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298

  Mô hình cấu trúc việc của người sử dụng hệ thống ERP) đều lớn hơn
  Các kết quả kiểm tra mô hình cấu trúc trong Hình 4 0,2 và nhỏ hơn 5 (VIF = 1,762 và 2,624) chứng minh
  cho thấy sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ có đa cộng tuyến không tồn tại giữa c ác biến độc lập.
  tác động đáng kể đến sự thỏa mãn trong công việc của
  người sử dụng hệ thống ERP (β = 0,443, p < 0,001) và
  Vấn đề chệch do phương pháp (CMB)
  đến lợi ích kế toán trong môi trường ứng dụng ERP Kết quả phân tích đơn nhân tố của Harman (Harman’s
  (β = 0,675, p < 0,001). Bên cạnh đó, lợi ích kế toán có single-factor Test) bằng EFA cho thấy đơn nhân tố giải
  tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của người thích 45,294% của tổng biến thiên. Trong trường hợp
  sử dụng hệ thống ERP (β = 0,119, p < 0,1). Các kết này, CMB không phải là vấn đề nghiêm trọng 67 .
  quả này chứng minh giả thuyết H2 và H3 được chấp Trong bảng câu hỏi khảo sát, chúng tôi đã sử dụng
  nhận mức mức ý nghĩa 0,001 và giả thuyết H1 được biến đánh dấu “bạn rất thích uống cà phê đen” để
  chấp nhận ở mức ý nghĩa 0,1. kiểm tra hiện tượng CMB 68 . Kết quả sử dụng PLS để
  Trong các biến kiểm soát được kiểm tra trong mô hình kiểm tra hệ số đường dẫn giữa biến đánh dấu với các
  cấu trúc, tuổi của người sử dụng và số lượng phân biến khác trong mô hình đường dẫn gồm sự phù hợp
  giữa nhiệm vụ và công nghệ, lợi ích kế toán trong môi
  hệ ERP được ứng dụng có tác động đến sự thỏa mãn
  trường ứng dụng ERP và sự thỏa mãn của người sử
  trong công việc của người sử dụng hệ thống ERP (β
  dụng ERP đều nhỏ hơn 0,3 (hệ số đường dẫn lần lượt
  = -0,133, p < 0,1 và β = 0,120, p < 0,1).
  là 0,102, -0,006 và 0,004) chứng minh CMB không
  Các biến nội sinh gồm sự phù hợp giữa nhiệm vụ và
  phải là vấn đề nghiêm trọng trong nghiên cứu này.
  công nghệ, lợi ích kế toán trong môi trường ứng dụng
  ERP, tuổi của người sử dụng và số lượng phân hệ ERP THẢO LUẬN
  được ứng dụng có thể giả i thích 35,3 % biến thiên của
  Kết quả của nghiên cứu này ủng hộ hầu hết các mối
  khái niệm sự thỏa mãn trong công việc của người sử
  quan hệ được đề xuất trong mô hình nghiên cứu. Các
  dụng hệ thống ERP (R2 = 0,353). Sự phù hợp giữa
  kết quả này đều phù hợp với kết quả của nghiên cứu
  nhiệm vụ và công nghệ có thể giải thích 45,3 % biến
  trước. Sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ có tác
  thiên của khái niệm lợi ích kế toán trong môi trường
  động đáng kể đến sự thỏa mãn trong công việc của
  ứng dụng ERP.
  người sử dụng hệ thống ERP và lợi ích kế toán trong
  Tiếp theo, chúng tôi đã kiểm tra khả năng dự báo của
  môi trường ứng dụng ERP (giả thuyết H2 và H3 được
  mô hình đường dẫn thông qua giá trị Q2 . Tất cả các
  chấp nhận). Đồng thời, kết quả của nghiên cứu đã
  giá trị Q2 trong mô hình đường dẫn đều lớn hơn 0,
  cho thấy lợi ích kế toán trong môi trường ứng dụng
  cụ thể Q2 của khái niệm sự thỏa mãn trong công việc ERP có thể có tác động đến sự thỏa mãn trong công
  của người sử dụng hệ thống ERP là 19,3 % và Q2 của việc của người sử dụng hệ thống ERP (giả thuyết H1
  khái niệm lợi ích kế toán trong môi trường ứng dụng được chấp nhận ở mức 10%).
  ERP là 21,5%. Kết quả này cho thấy khả năng dự báo Các kết quả của nghiên cứu này, chứng minh lý thuyết
  tốt của các biến nội sinh cho biến ngoại sinh sự thỏa sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ (TTF) phù
  mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống ERP. hợp để giải thích cho tác động của sự phù hợp giữa
  Các kết quả kiểm tra hệ số quy mô tác động f2 cho nhiệm vụ và công nghệ có tác động đáng kể đến sự
  thấy sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ giải thích thỏa mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống
  ở mức độ cao cho biến thiên của sự thỏa mãn trong ERP và lợi ích kế toán trong môi trường ứng dụng ERP
  công việc của người sử dụng hệ thống ERP f2 = 0,372). trong trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam. Bên cạnh
  Ngoài ra, tuổi của người sử dụng ERP giải thích ở mức đó, kết quả của nghiên cứu cũng khá tương đồng với
  độ thấp cho biến thiên của sự thỏa mãn trong công lý thuyết thành công của HTTT 34 . Theo lý thuyết về
  việc của người sử dụng hệ thống ERP f2 = 0,023). Tuy sự khác biệt (Discrepancy theory), sự thỏa mãn đối
  nhiên, lợi ích kế toán trong môi trường ứng dụng ERP với HTTT được chia thành hai loại gồm sự thỏa mãn
  và số lượng ERP được ứng dụng chỉ giải thích ở mức của người sử dụng đối với HTTT và sự thỏa mãn của
  độ tương đối thấp cho biến thiên của sự thỏa mãn nhân viên đối với công việc trong HTTT 11 . Theo đó,
  trong công việc của người sử dụng hệ thống ERP f2 lý thuyết thành công của HTTT chỉ đề cập đến tác
  = 0,013 và f2 = 0,016). động của lợi ích thuần đến của HTTT có tác động tích
  Bên cạnh đó, nghiên cứu đã sử dụng chỉ số VIF để cực đến sự thỏa mãn của người sử dụng HTTT tức là
  kiểm tra hiện tượng đa công tuyến. Các chỉ số VIF sự thỏa mãn của người sử dụng đối với HTTT, không
  của hai khái niệm sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công phải là sự thỏa mãn của người sử dụng đối với công
  nghệ và lợi ích kế toán trong môi trường ứng dụng việc khi sử dụng HTTT 34 . Chính vì vậy, kết quả của
  ERP (trong mối quan hệ với sự thỏa mãn trong công nghiên cứu này chứng minh rằng lợi ích kế toán trong

  294

 13. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298

  Hình 4: Kết quả kiểm tra mô hình cấu trúc.

  môi trường ứng dụng ERP chỉ có tác động rất ít đến bớt tác động của chúng đến các kết quả đầu ra khi
  sự thỏa mãn trong công việc của người sử dụng ERP ứng dụng ERP. Các nghiên cứu tiếp theo nên xem xét
  là phù hợp với lý thuyết thành công của HTTT. nhiều hơn đến quá trình ứng dụng ERP qua các giai
  đoạn ứng dụng.
  KẾT LUẬN Nghiên cứu này đã chọn một nhóm đối tượng sử dụng
  Nghiên cứu này đã bổ sung các bằng chứng thực hệ thống ERP bị tác động mạnh khi ứng dụng ERP đó
  nghiệm trong việc áp dụng các lý thuyết nền bao gồ m là nhân viên kế toán để khảo sát và tìm kiếm các yếu tố
  các lý thuyết TTF và lý thuyết thành công của HTTT tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của người
  của DeLone và McLean. Bên cạnh đó, kết quả của sử dụng hệ thống ERP. Các nghiên cứu tiếp theo nên
  nghiên cứu này cũng đã bổ sung lý thuyết về sự thành mở rộng đối tượng khảo sát là những người sử dụng
  công của hệ thống ERP, cụ thể là, sự thỏa mãn trong khác của hệ thống ERP.
  công việc của người sử dụng hệ thống ERP. Cụ thể,
  sự phù hợp với nhiệm vụ – công nghệ có tác động
  đáng kể đến sự thỏa mãn trong công việc của người sử TUYÊN BỐ VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
  dụng hệ thống ERP. Đồng thời, lợi ích kế toán trong Nhóm tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung
  môi trường ứng dụng ERP, tuổi của người sử dụng đột lợi ích nào trong công bố bài báo.
  hệ thống ERP và số lượng phân hệ ERP được ứng
  dụng trong doanh nghiệp cũng có một số tác động
  nhất định đến sự thỏa mãn trong công việc của người TUYÊN BỐ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TÁC
  sử dụng hệ thống ERP. Dựa trên những kết quả này,
  GIẢ
  doanh nghiệp có thể lên kế hoạch ứng dụng để nâng
  sự thỏa mãn của người sử dụng ERP từ đó gia tăng khả Nguyễn Xuân Hưng và Phạm Trà Lam cùng đóng góp
  năng thành công khi ứng dụng hệ thống ERP. Đồng trong việc xác định phương pháp nghiên cứu, khảo
  thời, các nhà cung cấp và triển khai ERP có thể tư vấn sát và phân tích kết quả nghiên cứu. Phạm Trà Lam
  và hỗ trợ khách hàng của họ tốt hơn khi cung cấp và đã tìm kiếm chủ đề nghiên cứu. Nguyễn Xuân Hưng
  triển khai các hệ thống ERP. đã tổng hợp kết quả nghiên cứu và nhận xét, đánh giá
  Nghiên cứu này tồn tại một số hạn chế. Triển khai các kết quả nghiên cứu.
  ERP là một vấn đề phức tạp và cần thời gian để hoàn
  thành 69,70 . Tuy nhiên, nghiên cứu này đã được giới
  hạn trong giai đoạn ứng dụng, giai đoạn quan trọng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  nhất trong việc tiếp tục hoặc từ bỏ ứng dụng ERP 12 . CNTT : Công nghệ thông tin
  Các kết quả nghiên cứu có thể bị thay đổi theo thời ERP : Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
  gian, với một số khái niệm có thể gia tăng hay giảm HTTT : Hệ thống thông tin

  295

 14. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298

  PLS_SEM : Mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương 18. Ferratt T, Agarwal R, Brown C, Moore J. IT human resource
  tối thiểu từng phần management configurations and IT turnover: Theoretical syn-
  thesis and empirical analysis. Information Systems Research.
  TTF : Sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ 2005;16(3):237–255.
  CRM : Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng 19. ên Thị Huyền Trang N, ên Duy Thanh N. Kì vọng, điều kiện
  SCM : Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thuận lợi và văn hóa trong sự chấp nhận hệ thống hoạch định
  nguồn lực tổ chức. Tạp chí Phát triển Kinh tế. 2014;(285):95–
  JOBSA : Sự thỏa mãn trong công việc của người sử 110.
  dụng ERP 20. ên Phước Bảo Ấn N, Lam PT, Thuận LĐ. Các yếu tố ảnh hưởng
  ACNBE : Lợi ích kế toán trong môi trường ứng dụng đến quyết định sử dụng phần mềm ERP: trường hợp Việt Nam.
  Đề tài NCKH cấp cơ sở, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh.
  ERP 2016;.
  CR : Độ tin cậy tổng hợp 21. Thanh BT. ERP và các nhân tố quyết định triển khai ERP thành
  CMB : Vấn đề chệch do phương pháp công tại Việt Nam. 2014;.
  22. Hiền NT, Trung PQ. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công
  ACBNE : Khái niệm lợi ích kế toán trong môi trường của dự án ERP tại Việt Nam. Tạp chí phát triển khoa học và
  ứng dụng ERP công nghệ. 2013;16.
  AVE : Phương sai trích trung bình 23. Nhị VV, ên Bích Liên N, Lam PT. Định hướng lựa chọn phần
  mềm kế toán phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại
  HTMT : Hệ số Heterotrait-Montrait (HTMT)
  Việt Nam. Tạp chí Phát triển Kinh tế. 2014;(285):02–23.
  VIF: H ệ số phóng đại phương sai 24. Phụng TK, Tĩnh TT. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chuyển
  giao tri thức trong quá trình triển khai hệ thống ERP tại VN.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạp chí Phát triển Kinh tế. 2013;(274):23–35.
  1. Wei C, Wang MJ. A comprehensive framework for selecting 25. ên Việt và Vũ Quốc Thông N. Những nhân tố xác định sự hữu
  an ERP system. International Journal of Project Management. hiệu của các tổ chức ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn
  2004;22:161–169. lực doanh nghiệp tại Việt Nam. Tạp chí Phát triển kinh tế.
  2. Franc¸oise O, Bourgault M, Pellerin R. ERP implementation 2016;27(9):103–124.
  through critical success factors management. Business Pro- 26. ên Bích Liên N. Xác định và kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng
  cess Management Journal. 2009;15(3):371–394. chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng
  3. Gunyung L, Masanobu K, Yoshiyuki N, Byungkyu S. Busi- hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các
  ness Process Management of Japanese and Korean Compa- doanh nghiệp Việt Nam. Luận án tiến sĩ, Trường Đại học kinh
  nies. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.; 2009. tế TP Hồ Chí Minh. 2012;.
  4. Somers TM, Nelson K. The Impact of Critical Success Factors 27. Scapens RW, Jazayeri M. ERP systems and management ac-
  across the Stages of Enterprise Resource Planning Implemen- counting change: opportunities or impacts? A research note.
  tations, the 34th Hawaii International Conference on System European Accounting Review. 2003;12(1):201–233.
  Sciences. 2001;. 28. Newman M, Westrup C. Making ERPs work: accountants and
  5. Rashid M, Hossain L, Patrick JD. The Evolution of ERP Systems: the introduction of ERP systems. European Journal of Infor-
  A Historical Perspective. 2002;. mation Systems. 2005;14:258–272.
  6. Bond B, Genovese Y, Miklovic D, Wood N, Zrimsek B. ERP is 29. Goodhue DL. Understanding user evaluations of information
  dead-Long live ERP II. Strategic Planning. 2000;4:12–15. systems. Management Science. 1995;41(12):1827–1844.
  7. Møller C. ERP II: a conceptual framework for next-generation 30. Goodhue DL, Thompson RL. Task-technology fit and individ-
  enterprise systems? Journal of Enterprise Information Man- ual performance. Management Information Systems Quar-
  agement. 2005;18(4):483–497. terly. 1995;19(2):213–236.
  8. Ted FD, Jr W. ERP II: The extended enterprise system. Business 31. Zigurs I, Buckland BK. A theory of task/technology fit and
  Horizons. 2003;46(6):49–55. group support systems effectiveness. Management Informa-
  9. Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam. Báo cáo Chỉ số thương tion Systems Quarterly. 1998;22(3):313–334.
  mại điện tử Việt Nam. 2017;. 32. Furneaux B. Chapter 5: Task – Technology Fit Theory: A Sur-
  10. Kanellou A, Spathis C. Accounting benefits and satisfaction vey and Synopsis of the Literature. In: Dwivedi YK, Wade
  in an ERP environment. International Journal of Accounting MR, Schneberger SL, editors. Trong Information Systems The-
  Information Systems. 2013;14:209–234. ory: Explaining and Predicting Our Digital Society (Vol 1). USA:
  11. Jiang JJ, Klein G, Saunders C. Chapter 18: Discrepancy The- Springer; 2012. p. 87–106.
  ory Models of Satisfaction in IS Research. Trong Information 33. Galbraith JR. Designing complex organizations. 1973;.
  Systems Theory: Explaining and Predicting Our Digital Soci- 34. DeLone WH, McLean ER. The DeLone and McLean model of in-
  ety (Vol 1). USA: Springer; 2012. p. 355–381. formation system success: a ten-year update. Journal of Man-
  12. Morris MG, Venkatesh V. Job Characteristics and Job Satisfac- agment Information Systems. 2003;19(4):9–30.
  tion: Understanding the Role of Enterprise Resource Planning 35. Petter S, DeLone W, McLean ER. Information systems success:
  System Implementation. MIS Quarterly. 2010;34(1):134–161. The quest for the independent variables. Journal of Manage-
  13. Sykes TA, Venkatesh V, Johnson JL. Enterprise system imple- ment Information Systems. 2013;29(4):7–62.
  mentation and employee job performance: Understanding 36. Keen PGW. MIS Research: Reference Disciplines and a Cumu-
  the role of advice networks. MIS Quarterly. 2014;30(1):51–72. lative Tradition. Proceedings of the First International Confer-
  14. Sykes TA. Support Structures and Their Impacts on Employee ence on Information Systems. 1980;p. 9–18.
  Outcomes: A Longitudinal Field Study of an Enterprise System 37. Urbach N, Müller B. Chapter 1: The Updated DeLone and
  Implementation. MIS Quarterly. 2015;39(2):473–495. McLean Model of Information Systems Success. In: Dwivedi
  15. Michalos AC. Multiple discrepancies theory (MDT). Social In- YK, Wade MR, Schneberger SL, editors. Trong Information Sys-
  dicators Research. 1985;16(4):347–413. tems Theory: Explaining and Predicting Our Digital Society
  16. Davis FD, Bagozzi RP, Warshaw PR. User acceptance of com- (Vol 1). USA: Springer; 2012. p. 1–18.
  puter technology: A comparison of two theoretical models. 38. Porter LW, III EEL. Managerial attitudes and performance.
  Management Science. 1989;35(8):982–1003. Homewood, IL; 1968.
  17. DeLone WH, McLean ER. Information system success: the 39. Chin WW, Lee MKO. A proposed model and measurement
  quest for the dependent variable. Information Systems Re- instrument for the formation of IS satisfaction: The case of
  search. 1992;3(1):60–95.

  296

 15. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, 3(3):283-298

  end-user computing satisfaction. Proceedings of the 21st In- faction with ASP services. MIS Quarterly. 2003;27(1):91–123.
  ternational Conference on Information Systems, Atlanta, GA. 56. Brown S, et al. Expectation confirmation: An examination of
  2000;p. 553–563. three competing models. Organizational Behavior and Hu-
  40. Adam F, O’Doherty P. Lessons from enterprise resource man Decision Processes. 2008;105(1):52–66.
  planning implementations in Ireland–towards smaller and 57. Shang S, Seddon PB. Assessing and managing the benefits of
  shorter ERP projects. Journal of information technology. enterprise systems: the business manager’s perspective. In-
  2000;15(4):305–316. formation systems journal. 2002;12(4):271–299.
  41. Barki H, Pinsonneault A. A model of organizational integra- 58. Granlund M, Malmi T. Moderate impact of ERPs on manage-
  tion, implementation effort, and performance. Organization ment accounting: a lag or permanent outcome? Manage-
  science. 2005;16(2):165–179. ment Accounting Research. 2002;13:299–321.
  42. Truman GE. Integration in electronic exchange environ- 59. Nicolaou A. Firm performance effects in relation to the imple-
  ments. Journal of Management Information Systems. mentation and use of enterprise resource planning systems.
  2000;17(1):209–244. Journal of Information Systems. 2004;18(2):79–105.
  43. Ehie I, Madsen M. Identifying critical issues in enterprise 60. Bradford M, Florin J. Examining the role of innovation diffu-
  resource planning (ERP) implementation. Comput Ind. sion factors on the implementation success of enterprise re-
  2005;56(6):545–57. source planning systems. International Journal of Accounting
  44. Spathis C. Enterprise systems implementation and account- Information Systems. 2003;4:205–225.
  ing benefits. Journal Enterprise Information Management. 61. Goodhue DL. Development and measurement validity of a
  2006;19(1):67–82. task-technology fit instrument for user evaluations of infor-
  45. Sumner M. Risk factors in enterprise-wide/ERP projects. Jour- mation system. Decision sciences. 1998;29(1):105–138.
  nal Information Technology. 2000;15(4):317–27. 62. Kositanurit B, Ngwenyama O, Osei-Bryson KM. An exploration
  46. L SS, Nunez-Nickel M, Gago-Rodrıguez S. The role played by of factors that impact individual performance in an ERP envi-
  interdependences in ERP implementations: an empirical anal- ronment: an analysis using multiple analytical techniques. Eu-
  ysis of critical factors that minimize elapsed time. Information ropean Journal of Information Systems. 2006;15(6):556–568.
  Management. 2010;. 63. Baruch Y, Holtom BC. Survey response rate levels and trends
  47. Alves MC, Matos SIA. ERP adoption by public and pri- in organizational research. Human relations. 2008;61(8):1139–
  vate organizations–a comparative analysis of successful im- 1160.
  plementations. Journal of Business Economics and Manage- 64. PMP, MacKenzie SB, Lee JY, Podsakoff NP. Common method
  ment. 2012;14(3):500–519. biases in behavioral research: a critical review of the literature
  48. Chapman CS, Kihn L. Information system integration, and recommended remedies. J Appl Psychol. 2003;88(5):879–
  enabling control and performance. Acc Organ Soc. 903.
  2009;34(2):151–69. 65. Fornell C, Larcker DF. Structural Equation Models with Un-
  49. Rogers E. Diffusion of innovations. New York: The Free Press; observable Variables and Measurement Error: Algebra and
  2003. Statistics. Journal of Marketing Research. 1981;18:382–388.
  50. Venkatesh V, Morris MG, Davis GB, Davis FD. User acceptance 66. Hair JF, Hult GTM, Ringle CM, M S. A PRIMER ON PARTIAL
  of information technology: Toward a unified view. Manage- LEAST SQUARES STRUCTURAL EQUATION MODELING (PLS-
  ment Information Systems Quarterly. 2003;27(3):425–479. SEM). SAGE Publications.H. D. Tanyani and S. Gilaniani (2015).
  51. Tscherning H. Chapter 20: A Multilevel Social Network Per- Enterprise Resource Planning Readiness Assessment Arabian
  spective on IT Adoption. Trong Information Systems Theory: Journal of Business and Management Review. 2016;5(2):8–13.
  Explaining and Predicting Our Digital Society (Vol 1). USA: 67. Podsakoff, Philip M, Organ, Dennis W. Self-Reports in Organi-
  Springer; 2012. p. 409–439. zational Research: Problems and Prospects. Journal of Man-
  52. Zviran M, Pliskin N, Levin R. Measuring user satisfaction and agement. 1986;12(4):531–544.
  perceived usefulness in the ERP context. Journal of Computer 68. Lindell MK, Whitney DJ. Accounting for common method vari-
  Information Systems, Spring. 2005;p. 43–52. ance in cross-sectional research designs. Journal of Applied
  53. Mitakos T, Almaliotis I, Demerouti A. An Auditing Approach Psychology. 2001;86(1):114–121.
  for ERP Systems Examining Human Factors that Influence ERP 69. Markus ML, Tanis C. Enterprise System Experience—From
  User Satisfaction. Informatica Economică. 2010;4(1):78–92. Adoption to Success” in FRAMING THE DOMAINS OF IT MAN-
  54. Mahmood A, O M, Burn JM, Gemoets LA, Jacquez C. Vari- AGEMENT: Projecting the Future Through the Past. Edited By
  ables affecting information technology end-user satisfaction: Robert W. Zmud and Michael F. Price, Pinnaflex Educational
  a meta-analysis of the empirical literature. International Jour- Resources, Inc. 2000;.
  nal of Human-Computer Studies. 2000;52(4):751–771. 70. Volkoff O, Strong DM, Elmes MB. Technological embed-
  55. Susarla A, Barua A. Understanding the service component of dedness and organizational change. Organization Science.
  application service provision: An empirical analysis of satis- 2007;18(5):832–848.

  297

 16. Science & Technology Development Journal – Economics – Law and Management, 3(3):283- 298
  Open Access Full Text Article Research Article

  Job satisfaction of users in enterprise resource planning system
  environment- the case of Vietnam
  Nguyen Xuan Hung, Pham Tra Lam*

  ABSTRACT
  In the context that the use of enterprise resource planning (ERP) system becomes more and more
  popular, this study seeks to investigate the relationship between task-technology fit (TTF) and job
  Use your smartphone to scan this satisfaction to provide an additional evidence for evaluating the success of ERP application. Data
  QR code and download this article was collected from a survey on 225 users of ERP systems in enterprises in Vietnam. The results from
  PLS analysis revealed that TTF is positively correlated with job satisfaction in an ERP environment.
  This study provides empirical evidence for the application of background theories including TTF
  and information systems success by DeLone and McLean. In addition, the results also added to the
  literature the success of ERP, in particular the job satisfaction of ERP users. On the basis of these
  results, businesses can plan to apply ERP to increase the job satisfaction, thereby increasing the
  likelihood of success in ERP application. At the same time, ERP vendors and implementers can
  provide better advice and support for their customers.
  Key words: Job satisfaction, task-technology fit, accounting benefits, enterprise resource planning
  (ERP), Vietnam

  University of Economics Ho Chi Minh
  City

  Correspondence
  Pham Tra Lam, University of Economics
  Ho Chi Minh City
  Email: phamtralamais@ueh.edu.vn

  History
  • Received: 04/3/2019
  • Accepted: 28/4/2019
  • Published: 30/9/2019
  DOI : 10.32508/stdjelm.v3i3.570

  Copyright
  © VNU-HCM Press. This is an open-
  access article distributed under the
  terms of the Creative Commons
  Attribution 4.0 International license.

  Cite this article : Xuan Hung N, Tra Lam P. Job satisfaction of users in enterprise resource planning
  system environment- the case of Vietnam . Sci. Tech. Dev. J. – Eco. Law Manag.; 3(3):283-298.

  298

Download tài liệu Nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – Trường hợp Việt Nam File Word, PDF về máy