[Download] Tải Nghiên cứu văn hóa công sở và thực trạng tại ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang – Tải về File Word, PDF

Nghiên cứu văn hóa công sở và thực trạng tại ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu văn hóa công sở và thực trạng tại ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang
Nội dung Text: Nghiên cứu văn hóa công sở và thực trạng tại ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang

Download


Bài viết nghiên cứu về văn hóa trong ngân hàng đồng thời phân tích thực trạng tại ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang, đề xuất giải pháp tăng cường văn hóa công sở tại địa bàn nghiên cứu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Nghiên cứu văn hóa công sở và thực trạng tại ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nghiên cứu văn hóa công sở và thực trạng tại ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang File Word, PDF về máy

Nghiên cứu văn hóa công sở và thực trạng tại ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nghiên cứu văn hóa công sở và thực trạng tại ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang

 1. QUẢN LÝ – KINH TẾ

  NGHIÊN CỨU VĂN HÓA CÔNG SỞ VÀ THỰC
  TRẠNG TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH
  BẮC GIANG
  ThS. Hoàng Kim Oanh
  Phòng Đào tạo – Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
  Email: oanhhubt92@gmail.com

  Tóm tắt: Hiện nay, việc đẩy mạnh, xây dựng văn hóa công sở ngày càng là công việc
  quan trọng và cần thiết để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng được một nền hành
  chính trong sạch, minh bạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu quả
  nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Bài báo nghiên cứu
  về văn hóa trong ngân hàng đồng thời phân tích thực trạng tại ngân hàng nhà nước tỉnh
  Bắc Giang, đề xuất giải pháp tăng cường văn hóa công sở tại địa bàn nghiên cứu.
  Từ khóa: VHCS; Hành chính, VHCS Ngân hàng …

  1. Giới tiệu về văn hóa công sở sở là giá trị mà công sở tạo được cho con
  người và xã hội về vật chất và tinh thần.
  Văn hóa công sở là một bộ phận của văn
  hóa nói chung, trong đó đối tượng được hướng Văn hóa công sở có vai trò rất quan trọng
  đến ở đây là văn hóa liên quan đến niềm tin trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan
  và cách hành động trong nội bộ tổ chức công hành chính Nhà nước cũng như việc thực thi
  sở và liên quan đến hình ảnh, diện mạo, uy tín công vụ của cán bộ, công chức. Xây dựng
  và ảnh hưởng của tổ chức đối với bên ngoài. văn hóa công sở là xây dựng một nề nếp,
  Bởi khi nói đến văn hóa, người ta thường nói phương thức làm việc khoa học, có kỷ cương,
  đến khía cạnh tinh thần. Trên thực tế, văn hóa dân chủ, giúp cán bộ công chức nhận thức
  có biểu hiện mang tính vật thể và phi vật thể. đúng, đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình
  Nói như vậy, cũng có nghĩa rằng văn hóa có đối với nhân dân và xã hội giúp hình thành
  những điều có thể cảm nhận được bằng các thái độ, hành vi ứng xử, giao tiếp đúng mực
  giác quan nhưng cũng có những điều mà ta với nhân dân, với đồng nghiệp. Văn hóa công
  chỉ đánh giá qua nhận thức mà thôi. sở cũng là yếu tố quan trọng góp phần nâng
  cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành
  Văn hóa công sở là một hệ thống giá trị chính Nhà nước.
  hình thành trong quá trình hoạt động của công
  sở, tạo nên niềm tin, giá trị về thái độ các viên Cách hành xử văn hóa chốn công sở thực
  chức làm việc trong công sở. Văn hóa công tế mang lại rất nhiều lợi ích. Văn hóa ứng xử

  42 TẠP CHÍ KHOA HỌC
  QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ

 2. nói chung và văn hóa ứng xử nơi công sở văn hóa, văn hóa tổ chức, văn hóa tổ chức
  nói riêng chính là thước đo sự văn minh của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
  mỗi CBCC hay nói cách khác nó phản ánh sự
  nhận thức cũng như ý thức của mỗi các nhân Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Thị Thanh
  trong môi trường làm việc nơi công sở. Hồng, (03/2015) “Văn hóa tổ chức góp phần
  làm hài hòa quan hệ lao động”, Tạp chí kinh tế
  Quy chế VHCS của cơ quan hành chính và phát triển: Công trình đề cập đến các vấn
  Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết đề như văn hóa tổ chức, phương pháp tạo
  định số 129/2009/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 hài hòa trong quan hệ lao động, vai trò và tầm
  của Thủ tướng chính phủ quy định thực hiện quan trọng văn hóa tổ chức.
  những nội dung của VHCS như trang phục,
  giao tiếp và ứng xử xã hội của CBCC khi thi Phạm Quang Huân, Viện NCSP, Trường
  hành nhiệm vụ, cách bài trí công sở tại các cơ ĐHSP Hà Nội, “Văn hóa tổ chức trong nhà
  quan hành chính Nhà nước. Đây là những nội trường và phương hướng xây dựng”: Công
  dung quan trọng của VHCS và cũng là phạm trình đề cập đến các vấn đề như văn hóa
  vi điều chỉnh của quy chế. tổ chức- hình thái cốt lõi của văn hóa nhà
  trường, những hình thái cấp độ thể hiện văn
  Từ rất nhiều khái niệm về “văn hóa” được hóa tổ chức, tầm quan trọng văn hóa tổ chức
  nêu trên, tác giả đồng ý với quan điểm “Văn nhà trường, đề xuất một số phương hướng
  hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là xây dựng văn hóa tổ chức.
  mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát
  triển kinh tế – xã hội” – là quan điểm chỉ đạo TS. Đỗ Thị Thanh Vinh, Th.s Trương
  cơ bản trong rất nhiều văn kiện của Đảng ta. Hoàng Lâm, (11/2012), “Ảnh hưởng văn hóa
  Do đó, văn hóa vừa mang nhiệm vụ chính trị tổ chức đến sự gắn bó cam kết với nhân viên,
  xã hội vừa thúc đẩy xây dựng và phát triển trường hợp của công ty hệ thống thông tin
  kinh tế, nó có tác động tích cực đối với nền FPT”, Tạp chí kinh tế và phát triển: Công trình
  kinh tế chính trị xã hội như một động lực quan đề cập đến các vấn đề như Phương pháp
  trọng. Mặt khác, văn hóa thúc đẩy cá nhân nghiên cứu và mô hình lý thuyết về văn hóa tổ
  mỗi người hoàn thiện mình hơn, thực hiện tốt chức, thực trạng văn hóa công ty.
  mọi công việc trong đời sống xã hội. 3. Thực trạng văn hóa công sở tại ngân
  2. Các nghiên cứu liên quan hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang

  Ths Nguyễn Viết Lộc, (2009), “Văn hóa a, Thực trạng về các giá trị văn hóa tổ
  tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
  cảnh đổi mới và hội nhập”, tạp chí khoa học tỉnh Bắc Giang tiếp cận theo cấp độ một
  ĐHQGHN, Kinh tế và kinh doanh, 25,230- của cấu trúc giá trị văn hóa tổ chức.
  238: Công trình đề cập đến các vấn đề như Về thiết kế, bài trí công sở: Khi bước chân
  văn hóa tổ chức và văn hóa tổ chức trường vào một cơ quan quản lý nhà nước, mỗi người
  đại học, các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức sẽ có những nhìn nhận, đánh giá về văn hóa
  của mộ trường đại học học, đặc trưng văn của cơ quan đó thông qua khung cảnh làm
  hóa tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội. việc, cách thiết kế bài trí công sở của cơ quan
  PGS.TS Đinh Công Tuấn, (10/2012), “Văn đó. Khung cảnh làm việc do cách bố trí nơi
  hóa tổ chức ở Việt Nam trong thời kỳ hội làm việc, môi trường và các thiết bị được sử
  nhập”, Tạp chí cộng sản: Công trình nghiên dụng tại cơ quan đó tạo nên. Đứng ở khía
  cứu đề cập đến các vấn đề như: Khái niệm cạnh văn hóa này, Ngân hàng Nhà nước chi

  TẠP CHÍ KHOA HỌC 43
  QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ

 3. nhánh tỉnh Bắc Giang đã xây dựng cho mình con người đánh giá, điều chỉnh phối hợp trong
  một trụ sở làm việc nghiêm trang, lịch sự mà công việc. Giao tiếp nơi công sở đòi hỏi sự
  vẫn thân thiện, gần gũi với nhân dân. chuẩn mực về văn hóa, thể hiện chất lượng,
  hiệu quả khi xử lý và giải quyết công việc, xây
  Công khai công vụ và các văn bản quy dựng lề lối làm việc khoa học, văn minh của
  định nguyên tắc hoạt động: Tập trung xây đội ngũ cán bộ công chức.
  dựng và thực hiện công khai, minh bạch các
  công vụ và các văn bản quy định nguyên tắc b, Thực trạng về các giá trị văn hóa tổ
  hoạt động bằng nhiều hình thức. Là mục tiêu chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
  mà đơn vị luôn nỗ lực để đạt được và cũng tỉnh Bắc Giang tiếp cận theo cấp độ hai
  là nét văn hóa tiêu biểu của đơn vị khi thực của cấu trúc giá trị văn hóa tổ chức.
  hiện phong trao thi đua “cơ quan, công sở văn
  hóa” do UBND tỉnh Bắc Giang phát động và Tính chuyên nghiệp: Một trong những giá
  tổ chức. trị của VHCS là tính chuyên nghiệp. Chuyên
  nghiệp có thể hiểu theo nghĩa đơn giản nhất, là
  Thực trạng về phương pháp, cách thức chuyên tâm vào nghề nghiệp, công việc. Tính
  quản lý, phong cách tổ chức điều hành, mối chuyên nghiệp không chỉ có trong các công
  quan hệ, lề lối làm việc: Hoạt động công vụ việc có quy mô lớn, mức độ phức tạp cao mà
  chưa đổi mới và theo kịp với sự đổi mới về vai phải thể hiện ngay trong từng công việc nhỏ,
  trò của Nhà nước trong quản lý mọi mặt đời hàng ngày. Mục đích của sự chuyên nghiệp là
  sống xã hội và tổ chức cung cấp các dịch vụ nhằm tạo ra sự hoàn chỉnh, chất lượng, hiệu
  công cho người dân. Điển hình là việc triển quả và tin cậy, những điều đó chỉ có được
  khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên khi tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất đều phải
  thông chưa có sự phối hợp giữa cán bộ với được thiết lập đồng bộ, nhất quán, hợp lý.
  người dân. Nhân dân vẫn phải đi lại nhiều để Tính chuyên nghiệp đòi hỏi người CBCC phải
  thực hiện các giao dịch hành chính công vụ. được đào tạo đúng chuyên ngành, có trình độ
  Số lượng dịch vụ công trực tuyến được triển kiến thức và kỹ năng thực thi công vụ, có ý
  khai những vẫn còn ít. Việc chứng thực chữ ký thức tốt, tính kỷ luật và sức khỏe tốt để hoạt
  số chưa được thực hiện. Các điều kiện đảm động công sở đạt hiệu quả cao.
  bảo cho CBCC thực thi công vụ chưa đáp ứng
  nhu cầu xây dựng một nền hành chính hiện Trung thực và khách quan: Nền công vụ
  đại, hiệu quả, thông suốt. phải thể hiện tính trung thực và khách quan,
  đây là một trong những giá trị cốt lõi của
  Biểu tượng, khẩu hiệu, thẻ cán bộ: Qua VHCS. Tính trung thực và khách quan thể
  nghiên cứu thực tế và bằng khảo sát trong tập hiện trong cách thực thi công vụ và trong kết
  thể CBCC, tác giả luận văn nhận thấy 100% quả thực hiện công vụ. Người dân đặt niềm tin
  CBCC thống nhất nhận định cơ quan Ngân vào công vụ vào nền hành chính với sự trung
  hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang thực và khách quan trong các quy định cũng
  chưa xây dựng được biệu tượng, khẩu hiệu như trong thực hiện công vụ.
  riêng, chưa phát hành thẻ cho cán bộ, công
  chức, viên chức làm việc tại cơ quan. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền
  và có sự kiểm tra, giám sát: Tính minh bạch
  Thực trạng về giao tiếp, ứng xử của của công vụ đòi hỏi mọi hoạt động phải rõ
  CBCC: Giao tiếp là quá trình tiếp xúc tâm lý ràng, tường minh, các quy định, các quy trình
  giữa người với người trong xã hội nhằm trao phải cụ thể công khai để người thực hiện cũng
  đổi thông tin, tình cảm, hiểu biết, vốn sống… như người dân có thể thực hiện và kiểm tra
  tạo nên ảnh hưởng lớn và tác động qua lại để được. Minh bạch là một trong những giá trị

  44 TẠP CHÍ KHOA HỌC
  QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ

 4. cơ bản, cốt lõi của VHCS. Tính minh bạch c, Thực trạng về các giá trị văn hóa tổ
  thể hiện không chỉ ở bên trong mà còn thể chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
  hiện cho cả bên ngoài. Công khai minh bạch tỉnh Bắc Giang tiếp cận theo cấp độ ba của
  cũng là một phương pháp để nâng cao trình cấu trúc giá trị văn hóa tổ chức.
  độ năng lực làm việc của người CBCC. Thiếu
  công khai minh bạch sẽ là mảnh đất màu mỡ Mô hình trên cho thấy các nhân tố thuộc
  cho tham nhũng sinh sôi, phát triển. các giá trị văn hóa hữu hình được đánh giá

  Bảng 1: Đánh giá về cấu trúc hữu hình của VHCS Ngân hàng Nhà nước
  chi nhánh tỉnh Bắc Giang.

  STT Các chỉ tiêu Đánh giá chung

  1 Kiến trúc nội, ngoại thất 3.78

  3 Đồng phục 3.66

  4 Bộ quy tắc ứng xử 3.84

  6 Lễ nghi, lễ hội, các chương trình văn hóa 3.62

  7 Câu chuyện, giai thoại 3.89

  8 Ngôn từ được sử dụng lịch sự, thân thiện 3.71

  9 Hoạt động từ thiện 3.69

  khá đồng đều và ở mức điểm số cao. Các yếu Trong cơ quan Ngân hàng Nhà nước chi
  tố như kiến trúc, đồng phục, bộ quy tắc ứng nhánh 4,tỉnh
  Đánh giá chung
  Bắc Giang, tình đạo
  các lãnh hìnhvà tập
  Mô hình trên cho thấy các
  xử, , lễ hội, giai thoại, hoạt động từ thiện, ngôn thể cán bộ công chức viên chức đã luôn nỗ
  phát triển văn hóa công sở trong
  nhânứng
  từ tương tố thuộc các số
  với điểm giálàtrị3.78
  vănđiểm,
  hóa hữu
  3.66 lực, cố gắng tạo dựng cho mình những giá trị
  điểm, 3.84 điểm, 3.62 điểm, 3.89 điểm, 3.69 Ngân
  văn hàng
  hóa cơ bản Nhà
  để xâynước
  dựng chi
  VHCSnhánh
  tại đơn vị.
  điểm,hình
  3.71được
  điểm.đánh
  Đặc giá
  biệt khá đồng có
  cơ quan đềunhiều
  và Thực hiện văn bản về VHCS của Thủ tướng
  câu chuyện, giai thoại có sức lan tỏa, gây ảnh tỉnh Bắc
  Chính phủ,Giang.
  UBND tỉnh Bắc Giang và Ngân
  ở mức điểm số cao. Các yếu tố như
  hưởng được đánh giá cao nhất với 3.89 điểm hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang,
  a, Ưu điểm
  . kiến trúc, đồng phục, bộ quy tắc ứng tình hình thực hiện quy chế VHCS tại các cơ
  quan hành chính trên địa bản tỉnh những năm
  4,xử,
  Đánh
  , lễgiá
  hội,chung tình hình
  giai thoại, hoạtphát
  độngtriển
  từ qua đã đạtTrong
  đượccơnhiều
  quan
  kết Ngân
  quả tíchhàng
  cực, tạo
  văn hóa công sở trong Ngân hàng Nhà sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức
  nướcthiện, ngôn tỉnh
  chi nhánh từ tương ứng với điểm
  Bắc Giang. Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang,
  trách nhiệm về tu dưỡng rèn luyện, chấp hành
  a,số
  Ưulàđiểm
  3.78 điểm, 3.66 điểm, 3.84 chủ
  cáctrương đường
  lãnh đạo lối của
  và tập Đảng,
  thể cán bộchính
  công sách
  điểm, 3.62 điểm, 3.89 điểm, 3.69 chức viên chức đã luôn nỗ lực, cố
  TẠP CHÍ KHOA HỌC 45
  điểm, 3.71 điểm. Đặc biệt cơ quan gắng tạo dựngQUẢN
  choLÝmình những
  VÀ CÔNG NGHỆgiá

  có nhiều câu chuyện, giai thoại có trị văn hóa cơ bản để xây dựng

 5. pháp luật của nhà nước, của đội ngũ cán bộ, lại cảm hứng, niềm tự hào, sự trung thành của
  công chức. nhân viên đối với cơ quan, từ đó giúp gắn kết
  các thành viên trong tổ chức thành một môi
  Việc rèn luyện, tư cách, tác phong ứng trường làm việc hăng say vì một mục tiêu phát
  xử giao tiếp với nhân dân khi giải quyết công triển, hoàn thiện công sở của Ngân hàng Nhà
  việc, với đồng nghiệp khi trao đổi hợp tác làm nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang.
  việc được đưa thành nội dung cho mỗi cán
  bộ, công chức đăng ký phấn đấu làm theo tấm 5. Một số giải pháp tăng cường văn hóa
  gương đạo đức Hồ Chí Minh. công sở
  b, Hạn chế a, Thực hiện tốt cải cách hành chính.
  Tuy nhiên, qua nghiên cứu và phân tích Quá trình triển khai thực hiện công tác cải
  tình hình phát triển VHCS trong Ngân hàng cách hành chính phải đảm bảo thống nhất
  Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang vẫn còn đồng bộ, thiết thực, hiệu quả phù hợp với các
  những điểm chưa hoàn thiện: mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cơ quan
  đơn vị đồng thời gắn với thực hiện quy chế
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng chống tham
  Giang với quá trình hình thành và phát triển từ nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
  năm 1997 đến nay là một khoảng thời gian khá
  dài, các giá trị văn hóa được chắt lọc và mang Cải cách thể chế hành chính cần tiếp tục
  nhiều dấu ấn của thời kì kế hoạch hóa tập rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống hóa các
  trung. Chính vì vậy, vẫn còn một số bộ phận văn bản chính sách thuộc lĩnh vực theo thẩm
  cán bộ, công chức chịu những ảnh hưởng tiêu quyền, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính
  cực của nền văn hóa từ thời lúa nước này, sự sách theo hướng minh bạch thông thoáng,
  thiên về cảm xúc hơn là lí trí, hay sự mềm phù hợp với các văn bản mới ban hành và
  dẻo, linh hoạt trong ứng xử hang ngày có thể tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý kinh tế xã
  dẫn đến các hành động tùy tiện, thiếu nguyên hội có hiệu quả chuẩn hóa bộ thủ tục hành
  tắc, cách xưng hô suồng sã, không đúng quy chính đang thực hiện. Cải cách thủ tục hành
  định. Thái độ nửa vời trong tư duy và hành chính tập trung chỉ đạo đồng bộ xác định đây
  động, trang phục còn tùy tiện và phóng túng. là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi
  Hạn chế này xuất phát từ nhận thức chưa minh bạch cho hoạt động của tổ chức và công
  đồng đều của cán bộ công chức, thậm chí dân.
  không coi trọng việc xây dựng VHCS, chưa
  nắm được tầm quan trọng của VHCS trong b, Nâng cao chất lượng công tác giáo
  các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay. dục đạo đức của cán bộ công chức.

  Trong cấu trúc văn hóa của Ngân hàng Nhà Để nâng cao đạo đức công chức, cần
  nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang, nhóm yếu tố có một hệ thống giải pháp đồng bộ vừa đề
  về hệ thống giá trị được tuyên bố chưa được cao giá trị đạo đức, sự hướng thiện của con
  hình thành mà mới đang được hướng tới, đó người, vừa có cơ chế tạo điều kiện cho các
  là sứ mệnh, tầm nhìn, là kiến trúc tổng thể giá trị đạo đức phát triển và ngăn ngừa, hạn
  hay là những văn hóa tinh thần như: Các nghi chế sự sa sút, suy thoái đạo đức, trong đó
  lễ, nghi thức hội họp, văn hóa tiếp khách……. giáo dục có vai trò quan trọng hàng đầu trong
  Chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quá trình hình thành phát triển nhân cách của
  tỉnh Bắc Giang cần phải bổ sung, xây dựng sứ người cán bộ, công chức.
  mệnh, tầm nhìn cho đơn vị mình, giúp mang Từ truyền thống coi trọng đạo đức của dân

  46 TẠP CHÍ KHOA HỌC
  QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ

 6. tộc và quan điểm đạo đức là gốc của người vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng, phổ
  cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, việc thực biến những điển hình hay, cách làm tốt trong
  hiện giáo dục đề cao giá trị đạo đức, đề cao cải cách hành chính; xử lý nghiêm các hành
  sự tự rèn luyện, tu dưỡng cán bộ, công chức vi vi phạm và công khai trên các phương tiện
  trong việc chuyển văn hóa đạo đức xã hội, các thông tin đại chúng các trường hợp bị xử lý kỷ
  giá trị tiến bộ thành văn hóa đạo đức cá nhân; luật. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách
  coi tiêu chí cao nhất để đánh giá hiệu quả của hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI của
  giáo dục đạo đức là ở chỗ những tri thức, các cơ quan, đơn vị để đánh giá mức độ hoàn
  những chuẩn mực đạo đức xã hội được lĩnh thành nhiệm vụ và bình xét thi đua đối với các
  hội và biến thành sức mạnh đạo đức cá nhân, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo và người
  biểu tượng trong việc thực hiện các hành vi đứng đầu cơ quan, đơn vị.
  đạo đức thực tế. Nói cách khác, có đạo đức
  không chỉ phụ thuộc vào tri thức đạo đức mà 6. Kết luận
  còn phụ thuộc nhiều vào các quan hệ và hành Văn hoá công sở không phải là cái bất
  vi đạo đức với tính cách là những tấm gương biến mà nó cần phải được thay đổi theo yêu
  đạo đức mà cá nhân được chứng kiến. Mỗi cá cầu của bộ máy tổ chức quản lý, phục vụ cho
  nhân sẽ tự đối chiếu tri thức học được về đạo việc thực hiện mục tiêu của tổ chức. Nó phải
  đức với những quan hệ, hành vi và những được hoàn thiện dựa trên nền tảng là truyền
  tấm gương đạo đức thực tế để rút ra những thống và bản sắc dân tộc Việt Nam. Văn hoá
  định hướng giá trị cần thiết. Bác Hồ dạy: “ Một tổ chức phải được sử dụng như một yếu tố
  tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài nâng cao khả năng thích nghi và năng lực
  diễn văn tuyên truyền”, do đó “ Muốn được cạnh tranh của tổ chức. . Bài báo không có
  dân tin, dân phục, dân yêu, cán bộ phải tự tham vọng đi hết toàn bộ các vấn đề lý luận về
  mình làm đúng đời sống mới. Nghĩa là siêng văn hoá tổ chức và nghiên cứu, đề xuất đầy
  năng, tiết kiệm, trong sạch, chính đáng. Nếu đủ các giải pháp mà chỉ tập trung giải quyết
  không thực hiện bốn điều đó, mà muốn được một số vấn đề lớn còn tồn tại. Trong thời gian
  lòng dân, thì cũng như bắc dây leo trời”. Vì tới sẽ nghiên cứu vấn đề hoàn chính hơn.
  vậy, tinh thần gương mẫu và phẩm chất đạo
  đức cách mạng trong sáng của những cán bộ,
  công chức lãnh đạo, quản lý có ý nghĩa to lớn TÀI LIỆU THAM KHẢO:
  đối với công tác giáo dục đạo đức công chức.
  [1]. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam,
  c, Tăng cường công tác kiểm tra, giám 2014. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014
  sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XI, “ Xây
  chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI. dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất
  thanh tra, kiểm tra, giám sát của Đảng, Nhà nước”. Hà Nội.
  nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; phát [2]. Đỗ Minh Cương, 2011. Văn hóa kinh
  huy vai trò của các cơ quan báo chí và người doanh và triết lý kinh doanh. Hà Nội: NXB
  dân trong việc phát hiện những tiêu cực của chính trị Quốc Gia.
  tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải
  cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI. [3]. Đỗ Minh Cương, 2019 . Văn hóa
  doanh nghiệp: Một số vấn đề và giải pháp.
  Chú trọng công tác thanh tra công vụ, kiểm Tạp chí lý luận chính trị, số 7/ 2009.
  tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn

  TẠP CHÍ KHOA HỌC 47
  QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ

Download tài liệu Nghiên cứu văn hóa công sở và thực trạng tại ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang File Word, PDF về máy