[Download] Tải Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến tiền gửi tại ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến tiền gửi tại ngân hàng thương mại

Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến tiền gửi tại ngân hàng thương mại
Nội dung Text: Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến tiền gửi tại ngân hàng thương mại

Download


Bài viết này đề cập đến một số nghiên cứu thực nghiệm về nhân tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi tại một số nước. Qua đó làm cơ sở, tiền đề để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tiền gửi tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến tiền gửi tại ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến tiền gửi tại ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy

Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến tiền gửi tại ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến tiền gửi tại ngân hàng thương mại

 1. TÀI CHÍNH – Tháng 6/2020

  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG
  ĐẾN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO, NGÔ THỊ HƯỜNG

  Nguồn vốn huy động có ý nghĩa quyết định, là cơ sở để các ngân hàng tiến hành các hoạt động cho
  vay, đầu tư, dự trữ,… mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Để có được nguồn vốn này, ngân hàng
  cần phải tiến hành các hoạt động huy động vốn, trong đó, nguồn vốn huy động từ tiền gửi chiếm
  vai trò quan trọng. Bài viết này đề cập đến một số nghiên cứu thực nghiệm về nhân tố ảnh hưởng
  đến lượng tiền gửi tại một số nước. Qua đó làm cơ sở, tiền đề để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng
  đến tiền gửi tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
  Từ khóa: Tiền gửi, ngân hàng thương mại, vĩ mô, vi mô

  Tiền gửi của ngân hàng thương mại phụ thuộc vào
  EMPRICAL RESEARCH ON THE FACTORS AFFECTING tiền gửi của người gửi tiền. Theo lý thuyết về nhu
  DEPOSIT AT COMMERCIAL BANKS cầu tiền của Keynes, có ba động cơ chính khiến mọi
  Vu Thi Phuong Thao, Ngo Thi Huong người nắm giữ tiền gồm: Giao dịch, phòng ngừa và
  The mobilized capital has the decisive meaning
  đầu tư. Để phục vụ cho những động cơ này, các ngân
  and is the basis for banks to carry out lending, hàng thương mại cung cấp các loại hình tiền gửi khác
  investment, reserve activities … bringing profits to nhau: tiền gửi và tiền gửi tiết kiệm. Nếu như tiền gửi
  the bank. To obtain this funding source, banks need với mục đích thực hiện các giao dịch hàng ngày thì
  to conduct capital mobilization activities, in which loại tiền gửi tiết kiệm phục vụ nhu cầu của người
  capital mobilized from deposits plays a particularly
  muốn tiết kiệm và tăng thêm thu nhập. Người gửi
  important role. This article deals with some empirical
  studies on the factors affecting the amount of deposits
  tiền trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm còn vì động cơ
  in some countries, thereby serving as a basis and phòng ngừa (Haronet. Al, 2003).
  premise to study the factors affecting the deposits at Như vậy, có ba động cơ chính khiến con người
  commercial banks in Vietnam. nắm giữ tiền gồm: Giao dịch, phòng ngừa và đầu tư.
  Keywords: Deposits, commercial banks, macro, micro Để phục vụ cho những động cơ này, các ngân hàng
  thương mại đưa ra các loại tiền gửi và tiền gửi tiết
  kiệm. Tiền gửi có thể được xem xét từ quan điểm
  của người tiêu dùng muốn có thu nhập để đáp ứng
  chi tiêu hộ gia đình của họ và từ quan điểm của các
  Ngày nhận bài: 18/5/2020
  Ngày hoàn thiện biên tập: 25/5/2020 doanh nhân cần tiền và muốn giữ nó để thực hiện các
  Ngày duyệt đăng: 5/6/2020 hoạt động kinh doanh của họ.
  Các nghiên cứu thực nghiệm về nhân tố tác động
  đến tiền gửi tại các ngân hàng thương mại
  Cơ sở lý luận về tiền gửi tại ngân hàng thương mại
  Các yếu tố kinh tế, xã hội và chính trị của đất
  Theo Thomas P. Fitch, Dictionary of Banking Terms nước có thể ảnh hưởng đến tiền gửi ngân hàng
  (2000), “Tổ chức ngân hàng, thường là một công ty, thương mại. Theo (Herald & Heiko, 2008), rủi ro cụ
  nhận tiền gửi, thực hiện cho vay, thanh toán séc, và thể của quốc gia như rủi ro chính trị, kinh tế và tài
  thực hiện các dịch vụ liên quan cho công chúng“. chính có thể ảnh hưởng đến xu hướng người gửi
  Như vậy, có thể thấy, ngân hàng là một tổ tiền đặt tiền vào hệ thống ngân hàng. Nhìn chung,
  chức kinh doanh tiền tệ, cung cấp một danh mục một ngân hàng thành công trong hoạt động của họ
  dịch vụ tài chính tổng hợp, với ba loại hình chủ chủ yếu phụ thuộc vào môi trường mà ngân hàng
  yếu là nhận tiền gửi, cấp tín dụng và làm dịch vụ đó hoạt động. Các nhà nghiên cứu đã xác định được
  thanh toán. một số yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến tiền gửi tại các

  51

 2. TÀI CHÍNH – KINH DOANH

  ngân hàng thương mại bao gồm: Lãi suất, lạm phát, trong những yếu tố quyết định đối với tiền gửi ngân
  tăng trưởng kinh tế… hàng thương mại. GDP được tính bằng cách cộng
  Lãi suất giá trị gia tăng ở mỗi giai đoạn sản xuất (trừ chi
  phí nguyên liệu sản xuất và nguyên liệu mua từ các
  Masson et al. (1998) cho rằng, lãi suất có quan nhà cung cấp của ngành. Trong khi đó, Erna & Ekki
  hệ tích cực đối với tăng trưởng tiền gửi tại các ngân (2004), tìm thấy bốn biến số: GDP, số lượng chi nhánh
  hàng ở các nước đang phát triển châu Phi và châu của ngân hàng Hồi giáo, tỷ lệ lợi nhuận và lãi suất
  Mỹ La Tinh. Kết quả này tương đồng với kết quả được cho là có ảnh hưởng đến khối lượng tiền gửi. Vì
  nghiên cứu của Hazon và Azmi (2008) tại các ngân vậy, GDP có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của
  hàng ở Malaysia. tiền gửi ngân hàng thương mại.
  Trong khi đó, khi nghiên cứu các nhân tố quyết Chuyển tiền nước ngoài
  định đến tiền gửi tại các ngân hàng Hồi giáo ở
  Indonesia, Erna & Ekki (2004), thấy những người gửi Chuyển tiền từ người di cư đến các gia đình ở
  tiền tại các ngân hàng Hồi giáo chủ yếu hành động quê nhà đã trở thành một yếu tố quyết định quan
  bởi động cơ lợi nhuận, họ chọn các ngân hàng có lãi trọng khác của tiết kiệm hộ gia đình và tiết kiệm tư
  suất cao hơn để gửi tiền. Lomuto (2008), Herald & nhân trong nước (Athukorala & Sen, 2001). Chuyển
  Heiko (2009) khi nghiên cứu về tiền gửi tại các ngân tiền là một phần thu nhập khả dụng của các hộ gia
  hàng ở Kenya cũng cho rằng, tự do hóa lãi suất hấp đình nhận và khi thu nhập kết hợp của họ tăng lên,
  dẫn cũng chiếm khoảng 78% biến động về mức tiền tiết kiệm dự kiến sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, người
  gửi tại các ngân hàng. ta cho rằng việc chuyển tiền khiến các hộ gia đình
  Lạm phát khá lỏng lẻo trong chi tiêu và gây áp lực cho các gia
  đình theo kiểu sống phương Tây. Theo quan điểm
  Theo Herald & Heiko (2008), lạm phát là một trong này, chuyển tiền được dành cho tiêu dùng dễ thấy
  những yếu tố quyết định tiền gửi ngân hàng thương và đầu tư không hiệu quả khi nhìn về mặt kinh tế.
  mại. Mohammad & Mahdi (2010) đã chỉ ra rằng, ở Mỹ Mặt khác, kiều hối cho phép các hộ nghèo đầu tư vào
  Latinh, tác động của lạm phát đối với tiết kiệm và tiền hàng hóa lâu bền và vốn nhân lực-cải thiện giáo dục
  gửi có kỳ hạn là tiêu cực một cách đáng kể. và sức khỏe trẻ em, và do đó nên được khuyến khích
  Lạm phát được coi là một vấn đề kinh tế ở các và tạo điều kiện.
  nước phát triển trong nửa sau của thế kỷ XX. Lạm Thanh khoản của ngân hàng
  phát ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, việc làm,
  phân phối thu nhập và sự giàu có cũng như các điều Các chỉ số thanh khoản chính như tín dụng ngân
  kiện chính trị xã hội của một quốc gia (Mohammad hàng trung ương cho các tổ chức tài chính, tỷ lệ cho
  & Mahdi, 2010). Hệ thống ngân hàng với tư cách là vay đối với tiền gửi, rất quan trọng đối với hoạt động
  nhân tố hiệu quả quan trọng trong hoạt động kinh thị trường mở và quản lý thanh khoản (Sheku, 2005).
  tế cũng chịu ảnh hưởng của lạm phát. Theo như tác Nhu cầu cơ bản về thanh khoản, tài sản, trách nhiệm
  động của lạm phát đối với lĩnh vực tài chính được pháp lý, an toàn vốn, quản lý rủi ro tín dụng và lãi
  hình thành thì tài liệu chứng minh rằng lạm phát ảnh suất hiện đang có nhiều thách thức hơn trước. Quản
  hưởng đến năng lực của ngành tài chính để phân bổ lý thanh khoản của ngân hàng liên quan đến việc có
  nguồn lực tối ưu. Đó là khi tỷ lệ lạm phát tăng, tỷ lệ đủ tài sản lưu động để đáp ứng nghĩa vụ của ngân
  lãi suất thực tế của tiền và tài sản giảm; do đó tiền hàng đối với người gửi tiền. Theo các lý thuyết về
  gửi không còn hấp dẫn. trung gian tài chính, hai lý do quan trọng nhất cho
  Tăng trưởng kinh tế sự tồn tại của các tổ chức tài chính, đặc biệt là các
  ngân hàng, là việc cung cấp thanh khoản và dịch vụ
  Các yếu tố quyết định hành vi tiết kiệm của các tài chính (ISMAL, 2010). Theo ISMAL (2010), liên
  nước đang phát triển được nghiên cứu bởi Masson quan đến tính thanh khoản, các ngân hàng chấp nhận
  et al. (1998) và kết quả nghiên cứu phát hiện ra rằng, tiền từ người gửi tiền và mở rộng số tiền đó bằng
  tăng trưởng GDP có liên quan tích cực đến tiết kiệm ở cách cho vay, tuy nhiên vai trò của ngân hàng trong
  cả hai nhóm quốc gia trên, mặc dù có sự khác biệt nhỏ việc chuyển tiền gửi ngắn hạn thành cho vay dài
  về mức độ của các mối quan hệ này. hạn làm cho chúng dễ bị rủi ro thanh khoản (Bank
  Theo Herald & Heiko (2008), tăng trưởng là một for International Settlements, 2008). Cá nhân, doanh

  52

 3. TÀI CHÍNH – Tháng 6/2020

  BẢNG: TÓM TẮT MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH lớn hơn với quy mô kinh tế cũng như mạng lưới chi
  TẠI CÁC NƯỚC nhánh lớn hơn có thể thu hút tiền gửi tốt hơn (Herald
  Nhân tố tác động đến tiền gửi & Heiko, 2008).
  Tác giả
  tại ngân hàng thương mại
  Hành vi người gửi tiền
  Lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh
  Erna & Ekki (2004) tế, chỉ số chứng khoán, quy mô ngân
  hàng, yếu tố tôn giáo Các tác giả Yada, Washio, Ukai và Nagaoka (2008)
  đã xây dựng mô hình giữ tiền và sử dụng mô hình
  Lãi suất, khủng hoảng tài chính, cung
  Hazon và Azmi để ước lượng số tiền rút ra khỏi hệ thống trong suốt
  tiền, quy mô ngân hàng, lạm phát, tăng
  (2008) trưởng kinh tế thời gian khủng hoảng bằng cách sử dụng dữ liệu và
  Lạm phát, tăng trưởng kinh tế, thanh các công cụ ước lượng. Nghiên cứu này ước lượng
  Heral & Heiko (2009) khoản, quy mô ngân hàng, khả năng toàn bộ khoản tiền rút tại một chi nhánh khi ngân
  sinh lời, giá dầu thô
  hàng có khoản tín dụng không an toàn và chỉ ra sự
  Muhamad Abduh Khủng hoảng tài chính, khả năng sinh khác nhau trong lượng tiền rút ở các chi nhánh khác
  & Armi (2011) lời, lạm phát, tăng trưởng kinh tế nhau, vùng miền khác nhau và nhóm người gửi tiền
  khác nhau.
  Lãi suất, lạm phát, tỷ lệ người cao tuổi,
  Renáta Pitoňáková Kết luận
  kiến thức về ngân hàng của người gửi
  (2016) tiền, tăng trưởng kinh tế
  Như vậy, trên thế giới đã có nhiều công trình
  Lạm phát, tính thanh khoản, khả năng
  Haridwar Yadav &
  sinh lời, quy mô ngân hàng, hành vi
  nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến tiền gửi tại các
  Rahul Kishore (2017) người gửi tiền ngân hàng thương mại. Tổng kết lại, có thể chia thành
  Nguồn: Tác giả tổng hợp hai nhóm nhân tố: Nhóm nhân tố vĩ mô và nhóm nhân
  tố vi mô. Nhóm nhân tố vĩ mô bao gồm: Lãi suất, lạm
  nghiệp và chính phủ sẽ sẵn sàng gửi tiền vào ngân phát, tăng trưởng dân số, thu nhập bình quân đầu
  hàng nếu họ chắc chắn rằng họ có thể rút tiền bất cứ người, kiều hối từ nước ngoài chuyển về…. Nhóm các
  khi nào họ muốn, đây là câu hỏi về thanh khoản của nhân tố vi mô bao gồm: Nhóm nhân tố bản thân ngân
  các ngân hàng. Các ngân hàng thanh khoản cao hơn hàng như tính thanh khoản của ngân hàng, khả năng
  có thể thu hút tiền gửi nhiều hơn. sinh lời, lãi tiền gửi ngân hàng, quy mô ngân hàng,
  Khả năng sinh lời của ngân hàng chất lượng tín dụng… và hành vi người gửi tiền. Mỗi
  một nhân tố đều có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến
  Erna & Ekki (2004) cho rằng, mối quan hệ lâu dài sự thay đổi tại các ngân hàng thương mại. Và mỗi một
  giữa tiền gửi ngân hàng thương mại và lợi nhuận của quốc gia, mỗi một thời kỳ lại có một số nhân tố khác
  các ngân hàng. Lợi nhuận ngân hàng cao hơn sẽ có biệt làm cho việc xác định các nhân tố cũng như mức
  xu hướng báo hiệu sự vững chắc của ngân hàng, điều độ ảnh hưởng của mỗi nhân tố đến tiền gửi tại các
  này có thể giúp các ngân hàng này dễ dàng thu hút ngân hàng thương mại là khác nhau.
  tiền gửi hơn (Herald & Heiko, 2008). Tuy nhiên, ảnh
  Tài liệu tham khảo:
  hưởng của lợi nhuận ngân hàng và quy mô ngân hàng
  được tìm thấy là không đáng kể một khi kiểm soát các 1. Erna, R., & Ekki, S. (2004), “Factors Affecting Mudaraba Deposits in Indonesia.
  biến khác. Vì vậy, ảnh hưởng của lợi nhuận và quy Working Paper in Economics and Development Studies” Padjadjaran
  mô ngân hàng đối với tiền gửi ngân hàng thương mại University, Indonesia;
  thấp hơn so với các biến khác. 2. Fitch, T. P. (2000), Dictionary of banking terms (Vol. 332, No. F54d);
  Quy mô ngân hàng 3. Harald, F., & Heiko, H. (2008), “Lebanon-Determinants of commercial banks
  deposits in a Regional Financial Center” IMF Working paper, WP/09/195;
  Số lượng và tính đa dạng của quyền sở hữu tài 4. Haridwar Yadav & Rahul Kishore, (2017), “Bank deposits in India–
  khoản tiền gửi cá nhân cũng như phân phối tiền gửi Econometric Analysis of Macroeconomic Determinants”, Journal of Economics
  theo loại thay đổi theo quy mô ngân hàng (Kaufman, and Sustainable Development, Vol. 8, No.12.
  1972). Các ngân hàng nhỏ hơn phải tạo ra ít tiền gửi
  Thông tin tác giả:
  hơn về mặt tuyệt đối để đạt được cùng mức tăng
  ThS. Vũ Thị Phương Thảo, Trường Đại học Thủy lợi
  trưởng tiền gửi so với các ngân hàng lớn, do đó có thể
  ThS. Ngô Thị Hường, Đại học sư phạm Hà Nội – Phân hiệu Hà Nam
  có lợi cho các ngân hàng nhỏ hơn trong việc đạt được
  Email: thaovtptlu.edu.vn
  tăng trưởng tiền gửi cao hơn. Nhưng một ngân hàng

  53

Download tài liệu Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến tiền gửi tại ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy