[Download] Tải Nghiên cứu đánh giá các trung tâm trách nhiệm trong kế toán trách nhiệm tại viễn thông Thanh Hóa – Tải về File Word, PDF

Nghiên cứu đánh giá các trung tâm trách nhiệm trong kế toán trách nhiệm tại viễn thông Thanh Hóa

Nghiên cứu đánh giá các trung tâm trách nhiệm trong kế toán trách nhiệm tại viễn thông Thanh Hóa
Nội dung Text: Nghiên cứu đánh giá các trung tâm trách nhiệm trong kế toán trách nhiệm tại viễn thông Thanh Hóa

Download


Bài viết tiến hành nghiên cứu đánh giá các trung tâm trách nhiệm trong kế toán trách nhiệm tại Viễn thông Thanh Hóa, tác giả đưa ra giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại đơn vị.

Bạn đang xem: [Download] Tải Nghiên cứu đánh giá các trung tâm trách nhiệm trong kế toán trách nhiệm tại viễn thông Thanh Hóa – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nghiên cứu đánh giá các trung tâm trách nhiệm trong kế toán trách nhiệm tại viễn thông Thanh Hóa File Word, PDF về máy

Nghiên cứu đánh giá các trung tâm trách nhiệm trong kế toán trách nhiệm tại viễn thông Thanh Hóa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nghiên cứu đánh giá các trung tâm trách nhiệm trong kế toán trách nhiệm tại viễn thông Thanh Hóa

 1. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM
  TRONG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THÔNG THANH HÓA
  Nguyễn Thùy Linh1

  TÓM TẮT

  Kế toán trách nhiệm giúp nhà quản trị kiểm soát và đánh giá hoạt động của những ộ
  phận trong doanh nghiệp, đồng thời đánh giá trách nhiệm quản ý của nhà quản trị các cấp
  thông qua các trung tâm trách nhiệm. Thông qua nghiên cứu đánh giá các trung tâm trách
  nhiệm trong kế toán trách nhiệm tại Viễn thông Thanh Hóa, tác giả đưa ra giải pháp góp
  phần hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại đơn vị.
  Từ khóa: Kế toán trách nhiệm, trung tâm trách nhiệm, trung tâm chi phí, trung tâm
  doanh thu, trung tâm lợi nhuận, trung tâm đầu tư, Viễn thông Thanh Hóa.

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Kế toán trách nhiệm là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính có vai trò quan
  trọng trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Viễn thông Thanh Hóa là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bƣu ch nh viễn thông Việt Nam.
  Với quy mô và phân cấp quản lý đƣợc xác lập tại đơn vị, hệ thống kế toán trách nhiệm giúp
  đơn vị xác định sự đóng góp của từng đơn vị bộ phận vào lợi ch toàn đơn vị, là một trong
  những cơ sở cho việc đánh giá chất lƣợng về kết quả hoạt động của những nhà quản lý các
  phòng chức năng, trung tâm viễn thông khu vực. Qua đó, kế toán trách nhiệm tác động đến
  cách thức thực hiện hành vi của các trƣởng phòng chức năng, các giám đốc phụ trách các trung
  tâm viễn thông khu vực. Bài viết này, tác giả khái quát các trung tâm kế toán trách nhiệm và
  đánh giá các trung tâm kế toán trách nhiệm tại Viễn thông Thanh Hóa (VNPT Thanh Hóa).

  2. NỘI DUNG
  Trung tâm trách nhiệm đƣợc hiểu là 1 bộ phận nằm giữa các bộ phận khác nhau, nó
  phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh, phạm vi hoạt động, ngành nghề sản xuất,
  kinh doanh. Mỗi trung tâm trách nhiệm trong một tổ chức có toàn quyền kiểm soát các
  hoạt động của trung tâm mình nhƣ quản lý về chi phí, doanh thu và các khoản đầu tƣ Các
  trung tâm trách nhiệm tạo ra mối liên hoàn trong hệ thống quản lý.
  2.1. Phân cấp quản lý và mối quan hệ với kế toán trách nhiệm
  Hệ thống kế toán trách nhiệm chỉ có thể xây dựng và hoạt động hiệu quả trong các tổ
  chức có phân cấp quản lý chặt ch Cơ cấu tổ chức và phân cấp quản lý trong đơn vị là cơ
  sở trong việc chia, thiết lập các bộ phận trong tổ chức để hình thành các trung tâm trách
  nhiệm quản trị trong doanh nghiệp. Theo đó, trung tâm trách nhiệm là một bộ phận phụ
  thuộc cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp mà ngƣời quản lý ở đó có quyền và chịu
  trách nhiệm đối với kết quả tài chính của các hoạt động thuộc phạm vi mình quản lý [2].

  1
  Khoa Kinh tế – Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức

  26

 2. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  Hệ thống kế toán trách nhiệm đƣợc thiết lập nhằm đƣa ra các công cụ, chỉ tiêu đánh giá
  và hƣớng các nhà quản lý ở bộ phận đến thực hiện các mục tiêu chung của tổ chức. Do vậy hệ
  thống kế toán trách nhiệm có thể ảnh hƣởng rất lớn đến hành vi của các nhà quản lý. Các
  doanh nghiệp nếu có sự phân cấp rõ ràng và biết cách vận dụng kế toán trách nhiệm vào quá
  trình thực tế chắc chắn s giúp cho doanh nghiệp đó kiểm soát, quản lý các bộ phận một cách
  hiệu quả. Việc quy trách nhiệm cho từng đối tƣợng, từng bộ phận cụ thể s giúp nâng cao tinh
  thần trách nhiệm của từng bộ phận, từng nhà quản trị của các trung tâm trách nhiệm, qua đó,
  góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách bền vững [3].
  2.2. Các trung tâm trách nhiệm trong kế toán trách nhiệm
  Trong một tổ chức, sự phân quyền dẫn tới hình thành các trung tâm trách nhiệm.
  Trung tâm trách nhiệm là một bộ phận trong một tổ chức hoạt động mà nhà quản trị bộ phận
  chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của bộ phận mình đối với nhà quản trị cấp cao [1].
  Sự hình thành các trung tâm trách nhiệm đầu tiên dựa trên cấu trúc tổ chức của doanh
  nghiệp và có sự phân quyền trong tổ chức đƣợc rõ ràng [6]. Trung tâm trách nhiệm là một bộ
  phận trong một tổ chức, nơi mà nhà quản trị bộ phận đƣợc chỉ định cụ thể trách nhiệm và
  chịu trách nhiệm về việc hoàn thành trách nhiệm của bộ phận mình. Một doanh nghiệp là tập
  hợp nhiều trung tâm trách nhiệm. Tuỳ thuộc vào tính phức tạp của cơ cấu tổ chức và mức độ
  phân cấp quản lý mà doanh nghiệp thiết lập các trung tâm trách nhiệm cho phù hợp. Các
  trung tâm trách nhiệm tạo thành một hệ thống cấp bậc trách nhiệm từ cấp l nh đạo cao nhất
  tới cấp thấp nhất trong doanh nghiệp. Ở mỗi trung tâm trách nhiệm phải xác định đƣợc các
  nhà quản trị, phải lập dự toán, và đƣa ự toán vào thực hiện, phải lập áo cáo để đo lƣờng
  thành quả [4]. Thông thƣờng trong doanh nghiệp gồm có 04 trung tâm trách nhiệm là trung
  tâm chi phí, trung tâm doanh thu, trung tâm lợi nhuận, trung tâm đầu tƣ
  Trung tâm
  chi phí
  Trung tâm Trung tâm Trung tâm doanh
  đầu tƣ trách nhiệm thu

  Trung tâm
  lợi nhuận
  (Nguồn: Tác giả tổng hợp)
  Sơ đồ 1. Các trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp
  Để đạt đƣợc mục tiêu chung của doanh nghiệp thì các trung tâm trách nhiệm phải nỗ lực
  thực hiện chức năng và mục tiêu của mình bằng cách quản trị tốt các yếu tố đầu ra tối ƣu nhất.
  Đồng thời, các trung tâm trách nhiệm phải có mối liên kết chặt ch với nhau. Giữa các trung
  tâm không có sự liên kết chặt ch s làm hạn chế trong việc ứng dụng kế toán trách nhiệm [5].
  Trung tâm chi phí
  Trung tâm chi phí là bộ phận mà ngƣời quản lý chỉ chịu trách nhiệm và kiểm soát
  chi phí, không chịu về kết quả đầu ra. Trung tâm chi phí thƣờng trực tiếp tạo ra sản phẩm,
  dịch vụ hoặc gián tiếp phục vụ kinh doanh mà không có quyền hạn đối với các thu nhập,
  lợi nhuận kinh oanh và đầu tƣ vốn. Mục tiêu của Trung tâm chi phí là giảm thiểu chi phí,
  đặc biệt là chi phí trong dài hạn. Trách nhiệm của nhà quản lý Trung tâm chi phí là phải
  xây dựng đƣợc kế hoạch chi phí trong ngắn hạn và trong dài hạn.

  27

 3. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  Trung tâm doanh thu
  Trung tâm doanh thu là bộ phận mà ngƣời quản lý chịu trách nhiệm gia tăng về
  doanh thu, phải kiểm soát chi phí về marketing nhƣng không chịu trách nhiệm về chi phí
  sản xuất hoặc chi ph đầu tƣ tài sản. Mục tiêu của Trung tâm doanh thu là tối đa hóa oanh
  thu của bộ phận đó trên thị trƣờng. Nhà quản lý có trách nhiệm về việc kiểm soát doanh
  thu, lập các báo cáo giải trình chênh lệch giữa doanh thu thực tế với dự toán.
  Trung tâm lợi nhuận
  Trung tâm lợi nhuận là một bộ phận mà nhà quản lý chịu trách nhiệm kiểm soát cả
  chi ph và oanh thu nhƣng không kiểm soát vốn đầu tƣ Trong đó, Trung tâm lợi nhuận có
  thể quyết định về chi phí và oanh thu nhƣ: chất lƣợng, giá cả, phân phối Trong một
  doanh nghiệp Trung tâm lợi nhuận thƣờng tổ chức gắn liền với các chi nhánh, đơn vị hạch
  toán kinh tế nội bộ hoặc đƣợc phân cấp thực hiện mọi hoạt động kinh oanh độc lập có thể
  trong nƣớc hay ngoài nƣớc.
  Trung tâm đầu tư
  Trung tâm đầu tƣ là ộ phận quản lý chịu trách nhiệm kiểm soát chi phí, doanh thu
  và đầu tƣ vào tài sản kinh oanh Trung tâm này thƣờng thuộc về các chủ đầu tƣ hay đại
  diện của một nhóm ngƣời b vốn vào doanh nghiệp. Nhà quản lý của Trung tâm đầu tƣ
  phải hoạch định, kiểm soát về toàn bộ hoạt động của đơn vị.
  2.3. Sự phân cấp quản lý tại VNPT Thanh Hóa
  VNPT Thanh Hóa áp dụng mô hình tổ chức quản lý trực tuyến, chức năng Mô hình
  này tạo tiền đề vận dụng kế toán trách nhiệm vào hoạt động của đơn vị. Từ mô hình quản
  lý, l nh đạo công ty thiết lập mô hình trách nhiệm, phân chia trách nhiệm quản lý, lập kế
  hoạch, phân tích, báo cáo, và tách bạch theo nhóm hoạt động nhằm phát huy nguồn lực và
  thuận tiện cho quản lý theo mô hình trung tâm trách nhiệm.

  Ban l nh đạo Ban giám đốc

  Ph ng Nhân sự – Ph ng Kế toán – Ph ng Kỹ thuật –
  Khối chức năng Tổng hợp Đầu tƣ
  Kế hoạch
  Khối các trung tâm Trung tâm điều Trung tâm công 28 trung tâm
  hành thông tin nghệ thông tin khu vực
  (Nguồn: VNPT Thanh Hóa)
  Sơ đồ 2. Phân cấp quản lý tại VNPT Thanh Hóa
  Ban ãnh đạo: gồm 1 Giám đốc và 3 Phó giám đốc; Giám đốc: là ngƣời l nh đạo cao
  nhất của VNPT Thanh Hóa cơ sở chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trƣớc Tổng công ty
  VNPT và có nhiệm vụ tổ chức điều hành và chịu trách nhiệm về mọi công việc của công ty;
  Phó giám đốc: đƣợc phân công phụ trách các mảng công việc khác nhau nhƣ kinh oanh, tài
  chính, kế hoạch,… và thay mặt Giám đốc điều hành công ty khi Giám đốc vắng mặt; Khối
  chức năng: gồm phòng kĩ thuật – đầu tƣ, ph ng nhân sự – tổng hợp, phòng kế toán – kế hoạch.
  Các phòng, ban chức năng chịu trách nhiệm tham mƣu và quản lý gi p an giám đốc các
  mảng công việc theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc phân công; Khối các trung tâm: gồm trung
  tâm điều hành thông tin, trung tâm công nghệ thông tin, 28 trung tâm viễn thông khu vực.

  28

 4. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu
  Để đánh giá thực tế việc tổ chức các trung tâm trách nhiệm tại Viễn thông Thanh
  Hóa, tác giả thực hiện khảo sát qua thang đo Likert 5 ậc. Tác giả thiết kế bảng khảo sát
  gồm các câu h i theo thang đo Likert 5 để khảo sát 50 nhà quản trị các cấp tại Viễn thông
  Thanh Hóa vào quý 3 năm 2019 Các câu h i trên bảng khảo sát nhằm xác định trách
  nhiệm của các cấp quản trị trong các hoạt động của đơn vị nói chung và mức độ trách
  nhiệm của các cấp quản trị đối với các trung tâm trách nhiệm nói riêng nhƣ:
  Phân quyền tại đơn vị/ bộ phận? Tổ chức các trung tâm trách nhiệm tại đơn vị?
  Anh/chị phải chịu trách nhiệm về doanh thu/chi phí/lợi nhuận/đầu tƣ? Sau khi hoàn thành
  điều tra, khảo sát, tác giả thực hiện thống kê mô tả, sử dụng một trong những thông số
  thông dụng là Mean – trung bình cộng và thang đo khoảng interval scale để giúp cho việc
  phân tích số liệu. Căn cứ đánh giá giá trị trung ình đƣợc thể hiện theo nguyên tắc sau:
  Giá trị khoảng cách = (Maximum – Minimum) / n = (5-1)/5 = 0.8
  Ý nghĩa các mức nhƣ sau: 1.00 – 1.80: Rất không đồng ý; 1.81 – 2 60: Không đồng ý;
  2.61 – 3.40: Không ý kiến; 3.41 – 4 20: Đồng ý; 4.21 – 5.00: Rất đồng ý.
  2.5. Kết quả nghiên cứu
  2.5.1. Đánh giá trung tâm trách nhiệm chi phí
  Qua khảo sát từ phiếu điều tra và kết quả điều tra có bảng đánh giá về trung tâm
  trách nhiệm chi phí của doanh nghiệp nhƣ sau:
  Bảng 1. Đánh giá về trung tâm trách nhiệm chi phí
  Giá trị trung ình
  Chịu Chịu Chịu
  Số Chịu Chịu
  Đối tƣợng trách trách trách
  lƣợng trách nhiệm về nhiệm về nhiệm trách
  nhiệm về nhiệm
  chi phí chi phí về tiếp
  chi phí về VPP
  lƣơng thƣởng khách
  Ban giám đốc 4 3.2 1.2 2.8 2.6 1
  Trƣởng ph ng an chức năng 3 1.71 1 1.86 2 1.29
  Giám đốc trung tâm 20 1.5 1 1.7 1.8 1
  Phụ trách các ộ phận 23 1 1.44 1.8 1.2 1.03
  Trung ình cộng 50 1.85 1.16 2.04 1.72 1.08
  (Nguồn: Xử lý dữ liệu của tác giả)
  Từ kết quả cho thấy, Công ty chƣa thực sự giao trách nhiệm về chi phí cho các bộ phận,
  phòng ban chức năng, trung tâm viễn thông khu vực. Kết quả trung bình của việc các bộ phận
  phải chịu trách nhiệm chi phí là 1.85 chi tiết là giám đốc có giá trị trung bình cao nhất là 3.2,
  tiếp đến là các trƣởng phòng chức năng với giá trị trung ình là 1 71, c n đối với các giám đốc
  trung tâm viễn thông khu vực mức giá trị trung bình là 1.5. Các bộ phận phải chịu trách nhiệm
  chi ph lƣơng có giá trị trung bình là 1.16 và chịu trách nhiệm chi ph văn ph ng phẩm cho giá
  trị trung bình là 1.08 tức là công ty hoàn toàn không giao hai chi ph đó về các bộ phận. Tại các
  bộ phận, chi phí tiếp khách cho giá trị trung bình là 1.72 và chi ph thƣởng có giá trị trung bình
  là 2 04 đ giao cho các ộ phận nhƣng ở mức manh m n, không đồng bộ. Thực tế, các cấp
  quản trị thấp hơn là những đối tƣợng trực tiếp điều hành để tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc gián

  29

 5. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  tiếp phục vụ kinh doanh, nói cách khác họ là những ngƣời trực tiếp chỉ đạo việc tiêu dùng chi
  phí. Việc các chi ph liên quan đến th c đẩy doanh số chƣa đƣợc giao cho phụ trách mỗi trung
  tâm viễn thông quyết định mà trách nhiệm về chi phí thuộc về công ty làm cho trung tâm trách
  nhiệm chi ph không hoàn toàn phát huy đƣợc vai trò trong hệ thống kế toán trách nhiệm, phần
  nào làm giảm hiệu quả của kế toán trách nhiệm đối với quá trình quản trị doanh nghiệp.
  2.5.2. Đánh giá trung tâm trách nhiệm doanh thu
  Doanh thu chủ yếu của Công ty thu từ cung cấp dịch vụ viễn thông. Hiện nay, Công ty
  đ thiết lập mạng lƣới trung tâm viễn thông khu vực ở tất cả các huyện thị trong tỉnh. Doanh
  thu đƣợc giao cho các Trung tâm mà ngƣời chịu trách nhiệm ch nh là giám đốc trung tâm.
  Bảng 2. Đánh giá về trung tâm trách nhiệm doanh thu
  Giá trị trung ình
  Số Chịu trách Chịu trách Chịu trách
  Đối tƣợng Chịu trách
  lƣợng nhiệm về nhiệm về nhiệm về
  nhiệm về
  doanh thu doanh thu doanh thu
  doanh thu
  sản phẩm trung tâm khu vực
  Ban giám đốc 4 2.4 1.4 2.6 2.6
  Trƣởng ph ng an chức năng 3 1.75 1 1.43 1.86
  Giám đốc các trung tâm 20 3 2 2.2 1.88
  Phụ trách các ộ phận, khu vực 23 1.01 1.84 1.93 1.5
  Trung ình cộng 50 2.04 1.56 2.04 1.96
  (Nguồn: Xử lý dữ liệu của tác giả)
  Đối với giám đốc trung tâm viễn thông thì việc giao trách nhiệm về doanh thu theo khu
  vực cho giá trị trung bình là 3 tức là các giám đốc phải chịu trách nhiệm về doanh thu của khu
  vực mình quản lý Nhƣ vậy, đối với trung tâm này, đơn vị đ thực hiện việc giao trách nhiệm
  doanh thu một cách tƣơng đối triệt để, rõ ràng đến cho các giám đốc trung tâm viễn thông khu
  vực Điều này tạo điều kiện, khuyến kh ch đƣợc các nhà quản trị cấp thấp hơn phát huy hết
  vai trò của họ trong việc điều hành công việc, tìm kiếm nguồn doanh thu, lập kế hoạch, áp
  dụng các biện pháp phù hợp với điều kiện tại khu vực mình quản lý nhằm gia tăng oanh số.
  2.5.3. Đánh giá trung tâm trách nhiệm lợi nhuận
  Bảng 3. Đánh giá về trung tâm trách nhiệm lợi nhuận
  Giá trị trung ình
  Số Chịu trách Chịu trách
  Đối tƣợng Chịu trách Chịu trách
  lƣợng nhiệm về nhiệm về
  nhiệm về nhiệm về
  lợi nhuận lợi nhuận
  lợi nhuận l i gộp
  trƣớc thuế sau thuế
  Ban giám đốc 4 3.2 1.6 1.8 1.6
  Trƣởng ph ng an chức năng 3 1.43 1 1 1
  Giám đốc trung tâm viễn thông 20 1 1 1 1
  Phụ trách ộ phận khu vực 23 1 1 1 1
  Trung ình cộng 50 1.68 1.16 1.2 1.16
  (Nguồn: Xử lý dữ liệu của tác giả)

  30

 6. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  Qua khảo sát về tình hình giao trách nhiệm về lợi nhuận thì kết quả trung bình thu
  đƣợc là 1 68 Trong đó giá trị trung bình cao nhất là của các giám đốc 3.2, còn các bộ phận
  còn lại không phải chịu trách nhiệm về lợi nhuận của bộ phận mình Và các giám đốc chịu
  trách nhiệm về lãi gộp cho giá trị trung bình là 1,6. Kết quả khảo sát đƣợc thể hiện tại bảng
  3 cho thấy, trách nhiệm về lợi nhuận phần lớn tập trung ở Ban giám đốc. Còn lại các nhà
  quản trị các cấp cho rằng trách nhiệm lợi nhuận chƣa đƣợc giao cho họ.
  2.5.4. Đánh giá trung tâm trách nhiệm đầu tư
  Bảng 4. Đánh giá về trung tâm trách nhiệm đầu tƣ
  Giá trị trung ình
  Đối tƣợng Số lƣợng
  Phải chịu trách nhiệm về vốn đầu tƣ
  Ban giám đốc 4 2.4
  Trƣởng ph ng an chức năng 3 1
  Giám đốc các trung tâm 20 1
  Phụ trách các ộ phận, khu vực 23 1
  Trung ình cộng 50 1.35
  (Nguồn: Xử lý dữ liệu của tác giả)
  Bảng 4 là kết quả đánh giá trung tâm trách nhiệm đầu tƣ của Công ty. Trên thực tế
  thì các giám đốc trung tâm khu vực, các trƣởng phòngchức năng hoàn toàn không đƣợc
  giao trách nhiệm về đầu tƣ vốn. Trách nhiệm về đầu tƣ vốn đƣợc tập trung tại ban giám
  đốc công ty với giá trị trung bình là 2.4. Các giám đốc trung tâm khu vực và trƣởng các
  phòng chức năng có giá trị trung bình chịu trách nhiệm về vốn đầu tƣ là 1, tức là giám đốc
  trung tâm khu vực và trƣởng các ph ng an không đƣợc giao trách nhiệm về vốn đầu tƣ
  Nhƣ vậy, giám đốc trung tâm khu vực và trƣởng các phòng ban chỉ chịu trách nhiệm thực
  hiện.
  Thông qua việc nghiên cứu đánh giá các trung tâm trách nhiệm, có thể thấy đơn vị đ
  có sự phân cấp quản lý và giao trách nhiệm cho từng ngƣời, từng bộ phận phụ trách mặc dù
  việc giao trách nhiệm này chƣa hoàn toàn rõ ràng, c n sơ khai, chƣa đồng bộ, chƣa triệt để
  với kết quả khảo sát về mức độ chịu trách nhiệm ở các trung tâm là trung bình hoặc ƣới
  trung bình. Thực tế trách nhiệm đang tập trung phần lớn ở an l nh đạo đơn vị. Tuy nhiên,
  với các trung tâm kế toán trách nhiệm đang đƣợc xây dựng và hoàn thiện tại Viễn thông
  Thanh Hóa, hệ thống kế toán trách nhiệm đ phần nào phát huy đƣợc hiệu quả ƣớc đầu
  trong việc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phù hợp với bối cảnh hiện nay của đơn vị.
  3. KẾT LUẬN
  Trong kế toán trách nhiệm, việc xác định đ ng đắn các trung tâm trách nhiệm có vai
  tr đặc biệt quan trọng, giúp kế toán trách nhiệm thực hiện đƣợc các nhiệm vụ của mình
  trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Thông qua hệ thống lý thuyết về kế toán trách
  nhiệm, mối quan hệ của kế toán trách nhiệm và phân quyền quản lý, đặc điểm sản xuất
  kinh oanh, cơ cấu quản lý, thực trạng kế toán trách nhiệm và thông tin kế toán trách
  nhiệm đƣợc nghiên cứu làm cơ sở để đƣa ra các kết luận về thực trạng vận dụng kế toán
  trách nhiệm tại Viễn thông Thanh Hóa Trên cơ sở đó, tác giả kiến nghị, đề xuất một số

  31

 7. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm nhằm phát huy vai trò của kế toán trách
  nhiệm đối với quản trị doanh nghiệp tại đơn vị.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Phạm Văn Dƣợc, Đặng Kim Cƣơng 2010 , Kế toán quản trị, Nxb. Thống kê, Thành
  phố Hồ Chí Minh. phố Hồ Chí Minh.
  [4] Gerdin, J., (2005), Management accounting system design in manufacturing
  departments: an empirical investigation using a multiple contingencies approach.
  Accounting, Organizations and Society, 30(2): 99-126.
  [5] Ghala, A. M., (2005), The extent of implementing the features of responsibility accounting
  in the industrial Libyan Companies, Unpublished Thesis, AlBayt University, Mafraq.
  [6] Gordon, M. J. (1963), Toward a Theory of Responsibility Accounting Systems,
  National Association of Accountants. NAA Bulletin (pre-1986).

  STUDY ON ASSESSMENT OF RESPONSIBILITY CENTERS IN
  RESPONSIBILITY ACCOUNTING IN THANH HOA
  TELECOMMUNICATIONS
  Nguyen Thuy Linh

  ABSTRACT
  Responsibility accounting is one of the economic and financial management tools that
  play an important role in the management, administration and control of business activities
  in the enterprise. Through studying on assessment of responsibility centers in responsibility
  accounting in Thanh Hoa Telecommunications, the author offers solutions that contribute to
  perfecting responsibility accounting at this unit.
  Keywords: Responsibility accounting, responsibility center, cost center, revenue
  center, profit center, investment center, Thanh Hoa Telecommunication.

  * Ngày nộp ài: 25/9/2019; Ngày gửi phản iện: 2/10/2019; Ngày duyệt đăng: 4/3/2020

  * Bài báo này là kết quả nghiên cứu từ đề tài cấp cơ sở mã số ĐT-2018-17 của Trường
  Đại học Hồng Đức

  32

Download tài liệu Nghiên cứu đánh giá các trung tâm trách nhiệm trong kế toán trách nhiệm tại viễn thông Thanh Hóa File Word, PDF về máy