[Download] Tải Nâng cao khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Nâng cao khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Nâng cao khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Nội dung Text: Nâng cao khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Download


Hiện nay, nguồn vốn huy động từ dân cư đang đóng một vai trò rất quan trọng đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, vì khối lượng vốn lớn, dồi dào. Bài viết đưa ra một số đề xuất và khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm cho các NHTM cổ phần Việt Nam trong thời gian tới.

Bạn đang xem: [Download] Tải Nâng cao khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nâng cao khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam File Word, PDF về máy

Nâng cao khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nâng cao khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

 1. Nghiên
  Tạp chí cứu
  Khoatrao
  họcđổi ● Research-Exchange
  – Trường Đại học Mở HàofNội
  opinion
  73 (11/2020) 27-41 27

  NÂNG CAO KHẢ NĂNG THU HÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM
  CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
  ENHANCING THE CAPACITY TO ATTRACT MONEY SAVINGS
  OF VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANKS

  Lương Văn Hải, Nguyễn Thị Hồng Lan*

  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/5/2020
  Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/11/2020
  Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/11/2020

  Tóm tắt: Hiện nay, nguồn vốn huy động từ dân cư đang đóng một vai trò rất quan trọng
  đối với các ngân hàng thương mai (NHTM) Việt Nam, vì khối lượng vốn lớn, dồi dào. So với
  tiền gửi từ các tổ chức kinh tế thì huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư được nhiều chuyên gia
  đánh giá là ổn định hơn. Nhằm thu hút ngày càng nhiều các khoản tiền tiết kiệm, trong thời
  gian qua các ngân hàng đều cố gắng khuyến khích dân cư thay đổi thói quen giữ vàng và tiền
  mặt trong nhà thay vì gửi vào ngân hàng, bằng cách mở rộng mạng lưới các chi nhánh, các
  phòng giao dịch, đưa ra hình thức huy động đa dạng và lãi suất hấp dẫn. Kết quả là, tiền gửi
  tiết kiệm tại các NHTM Việt Nam tăng trưởng đều đặn qua các năm. Tuy nhiên, lượng tiền dư
  thừa trong dân vẫn còn nhiều. Với thực trạng trên, bài viết tập trung nghiên cứu vào đánh giá
  khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân ở các NHTM cổ phần Việt Nam,
  chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong khả năng
  thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân ở các NHTM cổ phần Việt Nam. Bài viết
  đưa ra một số đề xuất và khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm cho
  các NHTM cổ phần Việt Nam trong thời gian tới.
  Từ khóa: Tiền tiết kiệm, thu hút, khách hàng cá nhân, ngân hàng thương mại cổ phần .
  Abstract: Currently, capital mobilized from people is playing a very important role for
  commercial banks in Vietnam, because of the large and abundant capital. Compared with
  deposits from economic organizations, the mobilization of savings from people is considered
  to be more stable by many experts. In order to attract more and more savings, banks have
  recently tried to encourage residents to change their habits of keeping gold and cash in
  their homes instead of depositing them in banks by expanding their network of branches
  and transaction offices, offering diversified deposit methods and attractive interest rates.
  As a result, savings deposits at Vietnamese commercial banks have grown steadily over
  the years. However, the amount of excess money in the population is still abundant. With

  * Trường Đại học Mở Hà Nội

 2. 28 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  the above situation, the article focuses on assessing the ability of individual customers
  to attract savings deposits at joint stock commercial banks in Vietnam, pointing out the
  achieved results, limitations and causes of those limitations in attracting savings deposits of
  individual customers in joint stock commercial banks in Vietnam. The article also gives some
  suggestions and recommendations to improve the ability to attract money savings for joint
  stock commercial banks in Vietnam in the coming time.
  Keywords: Savings, attraction, individual customers, joint stock commercial banks.
  Đặt vấn đề 4 NHTM trên, là do các ngân hàng này có
  Hệ thống Tổ chức tín dụng (TCTD) uy tín cao với khách hàng cá nhân, vì người
  Việt Nam đã và đang trải qua 2 giai đoạn dân có tâm lý cho rằng đó là NHTM của
  tái cơ cấu, bắt đầu từ năm 2012 và hiện nhà nước, nên tiền gửi được đảm bảo an
  nay đang triển khai thực hiện Đề án số: toàn, cho dù lãi suất thấp hơn các NHTM
  1058/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 07 năm cổ phần tư nhân. Bên cạnh đó, các NHTM
  2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Cơ này có mạng lưới rộng, đông chi nhánh và
  cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn phòng giao dịch trải rộng trong toàn quốc,
  với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020”. đến các vùng nông thôn, khu dân cư, người
  Sau quá trình tái cơ cấu, sáp nhập, hợp dân giao dịch tiện lợi với ngân hàng, không
  nhất, cổ phần hóa, thu hút cổ đông chiến phải đi xa. Thực tế trên cho thấy, còn nhiều
  lược, xử lý trường hợp sở hữu chéo,… đến các NHTM cổ phần tư nhân Việt Nam khả
  nay quy mô, mạng lưới, thương hiệu, uy năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách
  tín, chất lượng dịch vụ,…của các NHTM hàng cá nhân vẫn chưa cao. Vì vậy, việc
  Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Nếu đứng các NHTM cổ phần Việt Nam cần nâng cao
  trên góc độ thu hút tiền gửi tiết kiệm của khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm khách
  khách hàng cá nhân, phát triển dịch vụ tài hàng cá nhân là rất cần thiết [3].
  chính cá nhân, đã thể hiện được một mặt Bài viết sử dụng các phương pháp
  của hiệu quả tái cơ cấu NHTM Việt Nam. khảo sát, thông kê, phân tích, so sánh,
  đánh giá số liệu từ các báo cáo tài chính
  Thống kê từ báo cáo tài chính
  đã được công bố của các NHTM cổ phần
  (BCTC) của 25 ngân hàng thương mại Việt
  Việt Nam đã niêm yết trên sàn chứng
  Nam cho thấy, tổng số tiền gửi khách hàng
  khoán, các tài liệu và số liệu của các cơ
  đến cuối năm 2019 đạt hơn 7 triệu tỷ đồng,
  quan, tổ chức trong và ngoài nước. Đưa
  tăng 15% so với cuối năm 2018. Trong
  ra các nhận xét, đánh giá và khuyến nghị
  đó, nhóm 4 NHTM Nhà nước và NHTM
  theo mục tiêu của bài viết
  cổ phần Nhà nước, là: Agribank, BIDV,
  VietinBank, Vietcombank vẫn là những Nội dung nghiên cứu
  ngân hàng có số tiền gửi của người dân cao 1. Cơ sở lý thuyết
  nhất và vượt xa nhóm Ngân hàng NHTM
  Cổ phần Tư nhân. Khối lượng tiền gửi 1.1. Khái niệm về tiền gửi tiết kiệm
  khách hàng tại 4 này chiếm tới khoảng 50% của khách hàng cá nhân
  tổng số dư tiền gửi trong 25 ngân hàng. Có Theo Văn bản hợp nhất số 14/
  sự cách biệt lớn trong thu hút tiền gửi của VBHN-NHNN ngày 21/5/2014 của

 3. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 29

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban được. Trong khi đó, nguồn vốn huy động
  hành quy chế về tiền gửi tiết kiệm, cho từ các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế
  rằng: Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền thường không ổn định do sự chuyển động
  của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền liên tục của dòng tiền trong nền kinh tế.
  gửi tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ Nguồn tiền gửi tiết kiệm dân cư là sở hữu
  tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định của từng cá nhân, họ có quyền quyết định
  của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và gửi vào, lĩnh ra, không ai được xâm phạm
  được bảo hiểm theo quy định của pháp quyền đó trừ trường hợp đặc biệt khi có
  luật về bảo hiểm tiền gửi [1]. quyết định của pháp luật.
  1.2. Đặc trưng tiền gửi tiết kiệm 1.3. Khả năng thu hút tiền gửi tiết
  của khách hàng cá nhân kiệm của các NHTM
  Nguồn tiền gửi tiết kiệm của khách Khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm
  hàng cá nhân có hai đặc trưng chính: của các NHTM được thể hiện thông qua
  Thứ nhất, đây là một nguồn vốn vô uy tín, mức độ an toàn, công tác tiếp thị và
  cùng dồi dào, tiềm năng đối với các ngân chăm sóc khách hàng, đa dạng hình thức
  hàng thương mại. Do dân cư luôn là bộ tiền gửi, linh hoạt lãi suất và lãi suất hấp
  phận chiếm số lượng đông đảo nhất trong dẫn, phong cách phục vụ và giao dịch tiện
  nền kinh tế, dù ít hay nhiều thì thông thường lợi của NHTM. Ngoài ra, khả năng thu hút
  họ cũng đều có những khoản tiết kiệm nhất tiền gửi tiết kiệm còn thể hiện năng lực
  định, tích lũy dần để phục vụ cho những cạnh tranh của của NHTM trên thị trường
  nhu cầu trong tương lai. Khi xã hội ngày tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân.
  càng phát triển, mức sống chung tăng lên, Khi xem xét, đánh giá khả năng
  cũng như nhận thức của người dân được thu hút tiền gửi tiết kiệm của các NHTM,
  nâng cao, họ ngày càng có ý thức hơn đối chúng ta có thể dựa vào các chỉ tiêu chủ
  với những khoản tiền tiết kiệm của chính yếu sau:
  mình. Khi ngân hàng thương mại tập trung – Uy tín thương hiệu: Uy tín của
  được những khoản tiết kiệm nhỏ lẻ từ bộ ngân hàng có tác động mạnh nhất đến
  phận dân cư đông đảo thì lại tạo thành một quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng
  nguồn vốn có quy mô lớn và ngân hàng cá nhân. Khách hàng có thể lựa chọn dịch
  có thể sử dụng chúng để phục vụ cho hoạt vụ của một ngân hàng có lãi suất cho vay
  động kinh doanh của mình. thấp hay phí dịch vụ cao hơn các ngân
  Thứ hai, đây là nguồn vốn nhìn hàng khác đơn giản vì họ tin tưởng và tín
  chung có tính ổn định cao hơn so với các nhiệm ngân hàng này. Sự tin tưởng và tín
  nguồn vốn khác của ngân hàng thương nhiệm của khách hàng không phải ngày
  mại. Do đây thường là nguồn thu nhập ổn một ngày hai là có được, mà đó là sự
  định của người dân từ tiền lương hoặc thu vun đắp, xây dựng qua một thời gian dài
  nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và từ chính nền văn hóa và uy tín của ngân
  họ thường gửi tiết kiệm với mục đích tích hàng, từ thái độ phục vụ và tác phong của
  lũy cho những nhu cầu cụ thể trong tương đội ngũ nhân viên, từ sự quan tâm chăm
  lai, thường có kế hoạch và có thể dự báo sóc khách hàng.

 4. 30 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  – An toàn: Là một trong các tiêu chí hàng tiềm năng ở mức có lợi cao nhất cho
  đầu tiên mà bất kỳ khách hàng nào khi lựa ngân hàng. Vì vậy, để duy trì số lượng
  chọn gửi tiết kiệm cũng quan tâm. Tiêu khách hàng cũ và sự tham gia của khách
  chí an toàn của ngân hàng được thể hiện ở hàng mới, thì ngân hàng cũng cần phải tăng
  nhiều khía cạnh từ việc tiền gửi vào được cường các hoạt động marketing.
  bảo đảm an toàn, dịch vụ rút tiền an toàn đến – Chất lượng phục vụ: Khi khách
  việc ngân hàng uy tín, có lịch sử quản lý tốt, hàng gửi tiền tại một ngân hàng, khách
  không có các vụ tranh chấp lớn và sai phạm hàng mong muốn các thủ tục được giải
  về tiền gửi với khách hàng trong quá khứ… quyết nhanh chóng, chính xác và kịp thời
  – Lãi suất: Khi khách hàng gửi tiết nhất có thể. Khi ngân hàng đáp ứng được
  kiệm tại ngân hàng, ngoài lý do đảm bảo những mong muốn trên, sẽ mang lại sự hài
  an toàn cho số tiền mà khách hàng không lòng cho khách hàng và sẽ giữ được khách
  dùng đến, khách hàng còn mong muốn hàng ở lại.
  nhận được một khoản lợi nhuận tăng – Mạng lưới giao dịch của ngân
  thêm từ số tiền gửi đó. Trong thực tế, khi hàng: Được thể hiện ở các chi nhánh,
  lãi suất gửi tiết kiệm cao thì càng thu hút phòng giao dịch của ngân hàng. Khi ngân
  được nhiều sự quan tâm, chú ý của khách hàng có được mạng lưới các chi nhánh,
  hàng gửi tiền, khi đó người dân sẽ có xu phòng giao dịch rộng khắp ở các khu vực
  hướng gửi tiền trong ngân hàng nhiều dân cư, nó sẽ làm tăng khả năng tiếp cận
  hơn. Ngược lại, khi lãi suất giảm xuống, của ngân hàng với khách hàng.
  họ sẽ tìm đến những cơ hội khác để đầu tư
  vốn của mình. 2. Thực trạng khả năng thu hút
  tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá
  – Marketing ngân hàng: Là tập hợp nhân ở các NHTM cổ phần Việt Nam
  các biện pháp mà ngân hàng sử dụng nhằm
  xác định và đáp ứng các mong muốn về 2.1. Kết quả thu hút tiền gửi tiết
  dịch vụ tài chính của khách hàng nhanh kiệm ở các NHTM cổ phần Việt Nam
  chóng và hiệu quả nhất dựa trên mục tiêu sự Trong thời gian qua, các NHTM cổ
  hài lòng của khách hàng. Nhờ có marketing phần Việt Nam đã rất cố gằng trong việc
  mà ban lãnh đạo ngân hàng có thể phối kết thu hút nguồn tiền gửi tiết kiệm từ khách
  hợp và định hướng cả hoạt động của ngân hàng cá nhân và kết quả đạt được thể hiện
  hàng vào việc thỏa mãn nhu cầu của khách ở bảng sau:
  Bảng: Kết quả thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân ở các NHTM cổ phần Việt
  Nam, giai đoạn từ 2015 – 2019
  Đơn vị tính: Tỷ đồng
  2015 2016 2017 2018 2019
  Tăng Tăng Tăng Tăng
  TT Tên ngân hàng Số Số Số Số Số
  trưởng trưởng trưởng trưởng
  lượng lượng lượng lượng lượng
  % % % %
  1 Ngoại thương Việt Nam 276.432 326.964 18,3 392.031 19,9 421.507 7,5 466.842 10,8
  2 Công thương Việt Nam 277.282 348.447 25,7 412.340 18,3 435.144 5,5 472.023 8,5
  3 Đầu tư và Phát triển VN 310.234 394.647 27,2 469.593 19,0 572.320 21,9 618.068 8,0

 5. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 31

  4 Á Châu 143.492 169.742 18,3 197.294 16,2 215.713 9,3 247.094 14,5
  5 Bưu điện Liên Việt 43.150 42.925 -0,5 59.529 38,7 76.031 27,7 86.181 13,3
  6 Kiên Long 18.829 21.892 16,3 24.843 13,5 27.081 9,0 30.130 11,3
  7 Kỹ thương Việt Nam 93.597 111.786 19,4 121.044 8,3 142.056 17,4 167.212 17,7
  8 Quân đội 72.990 84.098 15,2 92.594 10,1 100.093 8,1 119.769 19,7
  9 Quốc tế Việt Nam 27.985 30.605 9,4 26.684 -12,8 57.772 116,5 90.716 57,0
  10 Quốc dân 28.926 35.119 21,4 37.774 7,6 38.113 0,9 50.979 33,8
  11 Sài Gòn – Hà Nội 90.954 102.676 12,9 125.991 22,7 147.320 16,9 174.811 18,7
  12 Tiên Phong 22.588 29.961 32,6 36.651 22,3 40.706 11,1 47.875 17,6
  13 Việt Nam Thịnh Vượng 77.290 74.115 -4,1 77.464 4,5 105.126 35,7 134.883 28,3
  14 Xuất nhập khẩu Việt Nam 70.322 77.039 9,6 87.607 13,7 85.560 -2,3 99.901 16,8
  15 Phát triển TPHCM 47.879 71.766 49,9 76.906 7,2 76.937 0,0 72.687 -5,5
  16 Sài Gòn – Thương Tín 228.856 254.328 11,1 276.925 8,9 302.321 9,2 342.912 13,4
  17 Việt Nam Thương Tín – 25.451 – 27.305 7,3 35.953 31,7 44.613 24,1
  Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán của các NHTM cổ phần Việt Nam, từ 2015-2019
  Từ số liệu ở Bảng trên ta nhận thấy, Nam cho thấy, tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm của
  tiền gửi tiết kiệm ở hầu hết các ngân khách hàng cá nhân trên tổng tiền gửi của
  hàng đều tăng qua các năm. Trong 17 khách hàng đều chiếm trên 50% ở hầu
  ngân hàng trên, có 3 ngân hàng luôn có hết các ngân hàng, chỉ có duy nhất Ngân
  số lượng tiền gửi tiết kiệm cao nhất qua hàng Quân đội chiếm dưới 50%. Tỷ lệ
  các năm là: Ngân hàng Ngoại thương Việt này thường không biến động nhiều ở hầu
  Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, hết các ngân hàng. Một số ngân hàng có
  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN. Số tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm chiểm trên 80%,
  lượng tiền gửi vào 3 ngân hàng này luôn như: Á Châu, Kiên Long, Quốc dân, Sài
  chiếm trên 47% trên tổng số tiền gửi vào Gòn – Thương Tín, Việt Nam Thương Tín.
  17 NHTM cổ phần Việt Nam. Bên cạnh Điều này cho thấy, tiền gửi tiết kiệm của
  đó, có 3 ngân hàng là: Ngân hàng Việt khách hàng cá nhân đang giữ một vai trò
  Nam Thương Tín, Ngân hàng Tiên Phong, rất quan trọng đối với các NHTM cổ phần
  Ngân hàng Kiên Long luôn có số tiền gửi Việt Nam.
  tiết kiệm thấp nhất qua các năm, thu hút 2.2. Đánh giá khả năng thu hút
  chưa đến 50 nghìn tỷ đồng/năm. Nếu so tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá
  sánh giữa ngân hàng có số lượng tiền gửi nhân ở các NHTM cổ phần Việt Nam
  tiết kiệm nhiều nhất với ngân hàng có số
  lượng tiền gửi tiết kiệm ít nhất trong năm * Về uy tín thương hiệu
  2019, thì nó lớn gấp trên 20 lần, mặc dù Ở phạm vi quốc tế:
  mức lãi suất qua các năm của ngân hàng Theo công bố của The Asian Banker
  có số lượng tiền gửi tiết kiệm ít nhất luôn năm 2018, về bảng xếp hạng 500 ngân
  cao hơn trên 1%/năm so với ngân hàng có hàng mạnh nhất khu vực Châu Á – Thái
  số lượng tiền gửi tiết kiệm nhiều nhất. Bình Dương, Việt Nam có 14 ngân hàng,
  Ngoài ra, theo số liệu từ Báo cáo trong đó có 13 NHTM cổ phần, đó là:
  tài chính của các NHTM cổ phần Việt Vietcombank, Techcombank, MBBank,

 6. 32 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  ACB, VietinBank, BIDV, VPBank, năm 2020, ta nhận thấy vị trí về uy tín của
  HDBank, SCB, SHB, Sacombank, các NHTM cổ phần Việt Nam trong bảng
  LienVietPostBank và Eximbank [2]. xếp hạng qua các năm không có sự thay
  Theo công bố của Brand Finance đổi nhiều, nếu có thay đổi thì là sự thay
  năm 2020, về Top 500 thương hiệu ngân đổi trong vị trí của các NHTM cổ phần tư
  hàng mạnh nhất và có giá trị nhất trên nhân, còn vị trí của các NHTM cổ phần
  thế giới, Việt Nam có 9 ngân hàng, đó là: Nhà nước không có sự thay đổi.
  Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Từ thực tế trên ta nhận thấy, ở phạm
  VPBank, Techcombank, MBBank, ACB, vi khu vực và thế giới, số NHTM cổ phần
  Sacombank. Trong đó, có 8 NHTM cổ Việt Nam có thương hiệu mạnh nằm trong
  phần và so với năm 2019 có thêm 4 ngân Top 500 thương hiệu ngân hàng mạnh nhất
  hàng mới, là: Techcombank, MBBank, chiếm tỷ lệ còn thấp. Ở phạm vi khu vực
  ACB, Sacombank. 4 ngân hàng tiếp tục chiếm 2,6%, ở phạm vị thế giới chiếm 0,8%.
  có trong bảng xếp hạng như năm 2019 là Bên cạnh đó, vị trí trong bảng xếp hạng còn
  Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank. thấp. Ngoài ra, so với số lượng NHTM cổ
  Trong các ngân hàng của Việt Nam, thứ phần Việt Nam hiện nay, số ngân hàng đạt
  hạng của Vietcombank trong bảng xếp hạng thương hiệu mạnh khu vực Châu Á – Thái
  Brand Finance Banking 500 tăng mạnh từ vị Bình Dương chiếm chưa đến 50%, ở phạm
  trí 325 (năm 2019) lên vị trí 207 (năm 2020), vi thế giới chiếm chưa đến 13%. Điều này
  là ngân hàng Việt Nam đầu tiên cán mốc lợi cho thấy, để đạt được thương hiệu mạnh ở
  nhuận đạt 1 tỷ đô la Mỹ và nằm trong Top tầm khu vực và thế giới, đòi hỏi các NHTM
  200 tổ chức tài chính ngân hàng có lợi nhuận
  cổ phần Việt Nam phải cố gắng nhiều hơn
  cao nhất toàn cầu [12].
  nữa trong thời gian tới.
  Theo Bảng xếp hạng “The World’s
  * Về an toàn
  Largest Public Companies 2020” của
  Forbes, Ngân hàng Vietcombank là đại Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, phát
  diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong triển lành mạnh, nâng cao sức cạnh tranh
  Top 1000 Doanh nghiệp niêm yết lớn nhất của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong xu
  toàn cầu do Forbes bình chọn [13]. hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng
  sâu rộng hiện nay. NHNN đã triển khai
  Ở phạm vi trong nước:
  Basel II trong toàn hệ thống ngân hàng,
  Theo công bố của Công ty cổ phần Báo bằng việc ban hành các quy định nhằm hạn
  cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chế tối đa rủi ro. Về phần mình, các NHTM
  năm 2020, về danh sách Top 10 Ngân hàng cổ phần Việt Nam cũng đã thực hiện kiểm
  thương mại Việt Nam uy tín. Trong đó, có tra, rà soát lại công tác huy động vốn trong
  9 NHTM cổ phần, đó là: Vietcombank, toàn hệ thống; Tổ chức tập huấn đào tạo
  VietinBank, Techcombank, BIDV, VPBank, về các rủi ro hoạt động; Nâng cao vai trò
  MB, ACB, TPBank và HDBank. của cấp kiểm soát trực tiếp giao dịch để hạn
  Nếu đối chiếu danh sách Top 10 chế rủi ro hoạt động; Chỉnh sửa các quy
  Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín định nội bộ để tăng cường công tác quản
  của Vietnam Report, từ năm 2018 đến trị rủi ro; Liên tục cập nhật tính năng mới

 7. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 33

  nhằm tăng cường an ninh, an toàn đối với * Về lãi suất
  giao dịch tiền gửi tiết kiệm như tra cứu từ Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy:
  xa thông tin sổ tiết kiệm, kiểm tra sổ trực Theo Báo cáo của Ngân hàng nhà nước
  tuyến. Việc triển khai Basel II đã giúp các (NHNN) ngày 8/10/2020 cho thấy, mặt
  NHTM cổ phần Việt Nam đạt được những bằng lãi suất tiền gửi bằng VND của tổ
  kết quả đáng kể, như: Chất lượng quản trị,
  chức tín dụng có xu hướng giảm so với
  điều hành của các TCTD từng bước được
  cuối năm 2019. Hiện lãi suất tiền gửi bằng
  nâng cao, tiệm cận với thông lệ quốc tế.
  VND phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối
  Có 16 NHTM cổ phần Việt Nam đã được
  với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn
  chấp thuận áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo
  dưới 1 tháng; 3,5-4,0%/năm đối với tiền
  Thông tư 41 trước hạn 1/1/2020 gồm:
  gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng;
  Vietcombank, ACB, MB, Techcombank,
  4,4-6,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn
  BIDV, VPBank, HDBank, TPBank,
  từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12
  SeABank, MSB, Viet Capital Bank, OCB,
  tháng trở lên ở mức 6,0-7,0%/năm.
  LienVietPostBank, VietBank, NamABank,
  VIB và 5 ngân hàng đã áp dụng cả 3 trụ cột Lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến:
  của Basel II gồm: VPBank, Vietcombank, Qua thu thập dữ liệu về lãi suất gửi tiết
  TPBank, VIB, MSB. Điều này là đáng kiệm trực tuyến ở 12 NHTM cổ phần Việt
  khích lệ. Tuy nhiên, kết quả đạt được ở trên Nam cho thấy, lãi suất gửi tiết kiệm trực
  vẫn còn khiêm tốn so với con số 31 NHTM tuyến đang được các ngân hàng niêm yết
  cổ phần Việt Nam hiện nay [7]. quanh mức 0,1% – 7,4% mỗi năm, tuỳ
  theo kỳ hạn và ngân hàng. So với lãi suất
  Ngoài ra, theo số liệu thống kê của
  gửi tiết kiệm tại quầy thì không có chênh
  Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam
  lệch gì. Tuy nhiên, nếu xét cụ thể ở từng
  (VNISA), năm 2018, các tổ chức tín dụng
  kỳ hạn và từng ngân hàng, thì có sự chênh
  và ngân hàng đạt chỉ số an toàn thông tin
  lệch lãi suất giữa gửi trực tuyến với gửi tại
  là 57,5% thấp so với yêu cầu về an toàn
  quầy ở 5/12 ngân hàng. Với kỳ hạn từ 01
  thông tin mạng đặt ra. Xếp hạng an toàn
  tháng đến 36 tháng, mức lãi suất gửi tiết
  bảo mật thông tin các quốc gia trên thế
  kiệm trực tuyến luôn cao hơn gửi tiết kiệm
  giới, Việt Nam hiện xếp thứ 100, thuộc
  tại quầy từ 0,05 – 0,4%.
  diện trung bình yếu. Mức đầu tư trung
  bình cho an toàn, bảo mật thông tin trong Việc các NHTM giảm lãi suất huy
  các dự án CNTT của các tổ chức trên thế động trong bối cảnh hiện nay là các ngân
  giới chiếm khoảng 15 – 25% thì tại Việt hàng đang thực hiện chỉ đạo của Ngân
  Nam là 5%. Tại Việt Nam, hành lang pháp hàng Nhà nước. Như vậy có thể thấy, mức
  lý cho vấn đề này còn chưa hoàn thiện, lãi suất gửi tiết kiệm trên hệ thống ngân
  khuôn khổ pháp lý còn chậm được sửa hàng hiện nay đang ở mức thấp nhất từ
  đổi, bổ sung cho phù hợp với bối cảnh và trước đến nay. Điều này sẽ ảnh hưởng đến
  tình hình mới, đã và đang làm giảm cơ hội khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của
  và tăng nguy cơ rủi ro. Bảo mật thông tin khách hàng cá nhân ở các NHTM cổ phần
  cá nhân vẫn chưa được coi trọng bởi chính Việt Nam, nhất là các ngân hàng có quy
  người dùng Internet tại Việt Nam [6]. mô nhỏ.

 8. 34 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  * Hoạt động Marketing thường xuyên nhất là ở các tuyến huyện,
  Thực tế cho thấy, đối với các NHTM vùng sâu, vùng xa.
  cổ phần lớn, với tiềm lực cả về tài chính Theo kết quả phân tích Mediacoding
  lẫn nhân lực mạnh, hoạt động marketing của Vietnam Report [4], những chủ đề xuất
  thường được tổ chức rất bài bản, có tính hiện nhiều nhất trên truyền thông thời gian
  hệ thống, xuyên suốt và chuyên nghiệp. qua của ngành ngân hàng, đó là: Kết quả
  Trong khi đó, đối với các ngân hàng nhỏ kinh doanh; Hình ảnh/Pr; Sản phẩm; Giá
  và tầm trung, hoạt động marketing vẫn còn (lãi suất, phí dịch vụ); Cổ phiếu/ chứng
  manh mún, mang tính thời vụ mà chưa có khoán. So với nhiều ngành khác, ngân
  chiến lược dài hơi. Hoạt động marketing hàng là ngành khá ít tin tiêu cực do có kết
  chỉ tập trung ở các thành phố lớn, trong quả kinh doanh tốt, có nhiều đổi mới sáng
  khi ở một số thị trường còn yếu và chưa tạo, thực hiện trách nhiệm xã hội…

  Hình 1: Top 10 chủ đề xuất hiện nhiều trên truyền thông
  Nguồn: Vietnam Report, Dữ liệu Media Coding ngành ngân hàng từ tháng 6/2019 – 5/2020

  Lượng tin bài về chủ đề trách nhiệm xã hội cũng tăng so với các năm trước. Những
  ngân hàng tiêu biểu có nhiều tin bài về chủ đề này, như: HDbank, Agribank, Vietcombank,
  Vietinbank, SHB, Sacombank, VPbank.

  Hình 2: Top những ngân hàng xuất hiện nhiều trên truyền thông
  Nguồn: Vietnam Report, Dữ liệu Media Coding ngành Ngân hàng từ tháng 6/2019 – 5/2020

 9. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 35

  Xét về độ bao phủ bao phủ trên nghĩa với chất lượng phục vụ của các
  truyền thông, các ngân hàng Vietcombank NHTM tương đối tốt [8].
  và Sacombank là hai ngân hàng dẫn đầu Theo khảo sát các ngân hàng thương
  về số lượng tin trên các trang báo có ảnh mại trong tháng 6/2020 của Vietnam
  hưởng. Những ngân hàng có tỷ lệ tin Report, các ngân hàng cho biết đã và đang
  tích cực cao là Tienphongbank, HDbank, tập trung vào công nghệ nhằm thay đổi
  Techcombank, VPbank. hệ thống quản lý, dịch vụ phục vụ khách
  Để thu hút khách hàng gửi tiết kiệm, hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh trong
  các ngân hàng đã thực hiện nhiều chương cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Kết quả
  trình khuyến mãi dành cho nhiều đối tượng, thống kê cho thấy 100% ngân hàng phản
  phổ biến nhất là cộng thêm lãi suất với mức hồi hiện đang đầu tư đổi mới công nghệ và
  0,1-0,3% mỗi năm, giảm phí chuyển khoản phát triển kênh bán hàng qua công nghệ số
  hoặc tặng quà vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm. (Internet banking, mobile banking, v.v.),
  Quà khuyến mãi cho người gửi tiền cũng rất trong khi con số này trong lần khảo sát của
  phong phú và đa dạng, như: các vật dụng năm 2018 chỉ là 93%. Ngoài ra, 83,33%
  cá nhân, đồ gia dụng… phù hợp theo thị ngân hàng cho biết đang số hóa các nghiệp
  hiếu và sở thích của khách hàng theo nhiều vụ lõi của ngân hàng [4].
  vùng miền. Có thể nói, những chương trình * Mạng lưới giao dịch của ngân hàng
  khuyến mại do các ngân hàng triển khai, đã
  mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn Theo số liệu từ Báo cáo tài chính
  cũng như thêm nhiều lợi ích gia tăng. hợp nhất năm 2019 của các NHTM
  cổ phần Việt Nam cho thấy, trong hệ
  Trong những năm qua, nhiều NHTM thống các ngân hàng thương mại cổ
  cổ phần đã tích cực đầu tư phát triển công phần Việt Nam có: LienVietPostBank,
  nghệ trong hoạt động marketing. Tuy Vietinbank và BIDV là những ngân hàng
  nhiên, do tiềm lực tài chính chưa mạnh, có mạng lưới giao dịch lớn nhất. Trong
  cùng với việc chưa thu hút được đội ngũ đó, LienVietPostBank (1223 điểm giao
  nhân lực công nghệ cao nên việc ứng dụng dịch) xếp thứ 1 toàn hệ thống, tiếp đến
  công nghệ trong hoạt động marketing là VietinBank (1157 điểm giao dịch) và
  chưa nhiều và chưa đáp ứng được đòi hỏi BIDV (1060 điểm giao dịch).
  thực tiễn [10].
  Cùng với việc mở rộng các điểm giao
  * Chất lượng phục vụ dịch, các ngân hàng hiện nay còn hướng
  Theo nghiên cứu của Công ty tới việc gia tăng độ phủ thương hiệu khắp
  Nghiên cứu thị trường và Quảng bá toàn mọi tỉnh thành trên toàn quốc và ở cả nước
  cầu Nielsen năm 2017, Công ty đã thực ngoài. Các ngân hàng Vietinbank, BIDV,
  hiện đánh giá thương hiệu 37 NHTM Việt Techcombank, LienVietPostBank có các
  Nam. Kết quả Báo cáo của Nielsen cho điểm giao dịch đã phủ khắp toàn bộ 63
  thấy, chỉ số gắn kết khách hàng của hầu tỉnh thành trên toàn quốc. Vietcombank,
  hết các NHTM Việt Nam ở mức khá cao, MBBank có các điểm giao dịch hoạt động
  trên 7,6 điểm, đây là điểm số thể hiện mức ở 53 tỉnh thành, SHB với khoảng 50 tỉnh
  độ cam kết mạnh mẽ của ngân hàng, đồng thành. Một số ngân hàng khác chưa thực

 10. 36 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  sự quen thuộc với đa số khách hàng thì tuyến, các ngân hàng cũng đưa ra một số
  mới xuất hiện ở những địa bàn hoạt động khuyến cáo, cảnh báo về vấn đề an toàn,
  là các tỉnh thành lớn, như: Eximbank (22 bảo mật. Nhất là trong bối cảnh dịch
  tỉnh thành), NCB (27 tỉnh thành), … [8]. COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một
  Ngoài các chi nhánh, phòng giao số đối tượng đã lợi dụng hoạt động này
  dịch hiện có, các ngân hàng còn mở thêm để gửi email phát tán mã độc (emotet,
  dịch vụ ngân hàng số để thu hút khách …) hoặc lừa người dùng cung cấp thông
  hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online). tin bằng email. Các ngân hàng cũng lưu
  Đến cuối năm 2019, có hơn 90% các ý khách hàng không mở email được gửi
  NHTM Việt Nam đã xây dựng kế hoạch từ những địa chỉ email lạ; không truy
  tiến hành chuyển đổi sang ngân hàng số cập, không cung cấp thông tin ngân hàng
  và đã nhận được những phản hồi tích cực điện tử (tên đăng nhập, mật khẩu, OTP)
  của khách hàng [6]. Để khuyến khích hoặc thẻ vào đường link lạ được đính kèm
  khách hàng gửi tiết kiệm online, ở một số trong email. Trong trường hợp nghi ngờ
  ngân hàng, ngoài chính sách ưu đãi về lãi bị lộ thông tin thẻ hoặc ngân hàng điện tử,
  suất so với gửi trực tiếp tại quầy, các ngân khách hàng cần liên hệ ngay số hotline của
  hàng còn phát triển tính năng mới, các kỳ các ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời…
  hạn tiết kiệm khá đa dạng, có các chương Để người dùng tin tưởng khi sử
  trình khuyến mại hấp dẫn. Ví dụ, như: Tại dụng, các ngân hàng đều có những giải
  VPBank, cứ với mỗi một triệu đồng tiền pháp trong vấn đề bảo mật và an toàn đối
  gửi tiết kiệm thường trực tuyến, mỗi ngày với dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến. Khi có
  khách hàng sẽ nhận thêm 1 điểm iCash. bất kì một biến động nào liên quan đến tài
  Số điểm thưởng này có thể dùng để thanh khoản gửi tiết kiệm, ngay lập tức hệ thống
  toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại… hay của các ngân hàng sẽ gửi tin nhắn thông
  quy đổi sang nhiều quà tặng giá trị từ kho báo về số điện thoại khách hàng đăng kí.
  quà Loyalty của VPBank. Hay TPBank Chẳng hạn như giao dịch gửi tiền online
  đã ứng dụng Savy, đây là ứng dụng tiết tại Vietcombank, Techcombank, VPBank,
  kiệm siêu tốc chỉ với 5 phút, chấp nhận VIB khách hàng sẽ được chứng thực bằng
  các gói tiết kiệm chỉ từ 30 nghìn đồng. Một biên lai xác nhận giao dịch gửi tiền có kỳ
  sản phẩm với tên gọi “Gửi 6 tháng lãi 12” hạn gửi vào hòm thư điện tử của khách
  dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn hàng. Trên tài khoản, ngân hàng cũng có
  6 tháng. Còn Eximbank triển khai chương danh mục riêng cho các giao dịch online
  trình “Gửi tiền online – Nhận quà online”, để khách hàng theo dõi xem tiền đã vào hệ
  tặng phiếu quà tặng điện tử (E-voucher) cho thống hay chưa. Khi tất toán sổ tiết kiệm
  khách hàng tham gia gửi tiết kiệm trực tuyến khách hàng cũng phải nhập mã OTP bằng
  kỳ hạn 6 tháng. Cứ mỗi 200 triệu đồng sẽ tin nhắn hoặc mã sinh ra từ Smart OTP.
  được nhận ngay một E-voucher trị giá Đây là phương thức bảo mật an toàn cao
  100.000 đồng sử dụng để mua hàng của hơn so với tin nhắn.
  các thương hiệu nổi tiếng trên toàn quốc. Hiện các ngân hàng đang đẩy mạnh
  Bên cạnh việc khuyến khích khách phát triển ứng dụng ngân hàng điện tử
  hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trực (SMS banking, Internet banking, Mobile

 11. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 37

  banking) với nhiều tính năng vượt trội, Các ngân hàng được khách hàng lựa
  nhằm gia tăng sự trải nghiệm, giúp khách chọn gửi tiết kiệm đạt tỷ lệ cao nhất, gồm:
  hàng giao dịch mọi nơi mọi lúc, dễ dàng và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  thuận tiện…Do có sự đầu tư và quan tâm (đạt 92,4%), Ngân hàng Ngoại Thương
  hơn đến hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, Việt Nam (đạt 80,9%), Ngân hàng Công
  đã giúp các NHTM cổ phần Việt Nam thu thương Việt Nam (đạt 62,2%), Ngân hàng
  hút được một lượng lớn khách hàng cá Quân đội (đạt 56,9%). 4 ngân hàng trên
  nhân tham gia gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, đều là các NHTM cổ phần Nhà nước, có
  do các sản phẩm gửi tiết kiệm trực tuyến vốn chủ sở hữu và lợi nhuận đạt được
  ở nhiều ngân hàng chưa đa dạng, lãi suất hàng năm cao nhất hiện nay. Đây cũng là
  chưa ưu đãi. Thêm vào đó, việc triển khai các ngân hàng có uy tín và giá trị thương
  ngân hàng số đã xẩy ra một số rủi ro liên hiệu cả trong khu vực và trên thế giới. Các
  quan đến bảo mật, an toàn, an ninh, sự cố ngân hàng có tỷ lệ lựa chọn rất thấp, là
  mạng và kỹ thuật gây ảnh hưởng đến chất Ngân hàng Kiên Long, Xuất Nhập Khẩu
  lượng dịch vụ của ngân hàng, khiến ngân Việt Nam, Việt Nam Thương Tín, Bưu
  hàng gặp khó khăn trong giao dịch và một điện Liên Việt, Sài Gòn Thương Tín. Đây
  số bộ phận khách hàng có tâm lý lo lắng khi là những ngân hàng có uy tín và giá trị
  sử dụng hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến. thương hiệu chưa cao, ít được người dân
  biết đến.
  Thực tế cho thấy, những ngân hàng
  có mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch Kết quả khảo sát này cho thấy, để
  rộng, phủ kín khắp các tỉnh thành thường nâng cao khả năng thu hút gửi tiết kiệm từ
  khách hàng cá nhân, các NHTM cổ phần
  có nhiều lợi thế vượt trội hơn các ngân
  Việt Nam cần quan tâm và đầu tư nhiều
  hàng khác trong tiếp cận với khách hàng,
  hơn nữa để nâng cao uy tín, sự an toàn, sự
  đẩy mạnh mảng ngân hàng bán lẻ… Hiện
  thuận tiện khi gửi tiền và chất lượng phục
  nay, vẫn còn nhiều ngân hàng độ phủ
  vụ của ngân hàng.
  thương hiệu chưa cao, chưa phủ hết 63
  tỉnh thành. Điều này đã làm giảm cơ hội 2.3. Kết quả đạt được
  tiếp cận với khách hàng gửi tiết kiệm. Với sự cố gắng nâng cao khả năng
  * Kết quả khảo sát khách hàng thu hút tiền gửi tiết kiệm của các NHTM
  cá nhân cổ phần Việt Nam trong thời gian qua,
  các ngân hàng đã đạt được những kết quả
  Trong tháng 10/2020, nhóm nghiên
  đáng kể sau:
  cứu đã tham gia khảo sát 216 người dân
  có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Sau khi xử lý Thứ nhất, uy tín thương hiệu của
  phiếu khảo sát, kết quả cho thấy: 3 chỉ tiêu một số ngân hàng ngày càng được nâng
  có lựa chọn đạt tỷ lệ cao nhất, đó là: Chỉ cao ở cả tầm khu vực và trên thế giới.
  tiêu sự thuận tiện khi gửi tiền đạt 100%, Điều này đã mang đến nhiều khích lệ cho
  chỉ tiêu chất lượng phục vụ của ngân hàng các ngân hàng còn lại.
  đạt 97,7%, chỉ tiêu sự an toàn của ngân Thứ hai, an ninh, an toàn ngày càng
  hàng và uy tín của ngân hàng, cả 2 chỉ tiêu được đảm bảo. Do các ngân hàng đã đẩy
  này đều đạt 95,8%. mạnh triển khai Basel II trong quản trị ngân

 12. 38 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  hàng, vì vậy, hoạt động kinh doanh của các Thứ nhất, số NHTM cổ phần có uy
  ngân hàng ngày càng phát triển ổn định, rủi tín thương hiệu cao ở tầm khu vực và trên
  ro được hạn chế, đã tạo được niềm tin của thế giới chưa nhiều, chưa có NHTM cổ
  khách hàng khi gửi tiền vào ngân hàng. phần nào của Việt Nam đạt chỉ số thương
  Thứ ba, mạng lưới chi nhánh, phòng hiệu mạnh hay thương hiệu đã phát triển.
  giao dịch của các ngân hàng ngày càng Mặc dù đã có ngân hàng đạt được uy tín,
  được mở rộng. Bên cạnh đó, hình thức gửi thương hiệu ở tầm khu vực và thế giới,
  tiết kiệm trực tuyến đang được các ngân nhưng số lượng các ngân hàng đạt được
  hàng quan tâm, đầu tư, phát triển đã đem chưa nhiều, vị trí vẫn còn thấp trong bảng
  lại nhiều lợi thế cho các ngân hàng trong xếp hạng, còn một số ngân hàng uy tín
  việc thu hút nhiều đối tượng khách hàng, vẫn còn thấp ngay cả phạm vi trong nước.
  đẩy mạnh mảng ngân hàng bán lẻ… Nguyên nhân, là do năng lực và hiệu quả
  tài chính của nhiều ngân hàng chưa cao,
  Thứ tư, chất lương phục vụ dần hoạt động quảng bá và nhận diện thương
  được nâng cao. Do có sự đổi mới trong hiệu chưa thực sự được coi trọng, nhất là
  công tác quản trị, điều hành của các ngân qua mạng internet.
  hàng đã làm cho chất lương phục vụ từng
  bước được nâng cao, tiệm cận với thông lệ Thứ hai, mức độ an toàn, bảo mật
  quốc tế và nhận được sự đánh giá cao của thông tin hiện nay tại các NHTM cổ phần
  khách hàng. Việt Nam chưa cao. Nguyên nhân, là do hạ
  tầng công nghệ thông tin của nhiều ngân
  Thứ năm, sản phẩm tiết kiệm tại các hàng còn khá lạc hậu. Thêm vào đó, nhiều
  ngân hàng rất đa dạng cả về hình thức lẫn ngân hàng không sẵn sàng đầu tư vào hệ
  kỳ hạn, đã thỏa mãn được nhu cầu đa dạng thống công nghệ thông tin. Các dự án đầu
  của khách hàng. Ngoài ra, với sự đầu tư, tư vào bảo mật của ngân hàng mới chỉ tập
  nâng cấp ngân hàng số tại các ngân hàng trung vào mua sắm thiết bị, chưa có chiến
  thời gian qua, đã mang lại cho hình thức lược dài hạn, cũng như chưa đầu tư nhiều
  gửi tiết kiệm trực tuyến những ưu thế vượt cho nhân sự quản lý về công nghệ thông
  trội, như: thuận tiện, nhanh chóng, nhiều tin. Cùng với đó, là sự phát triển ngày càng
  sự lựa chọn về kỳ hạn gửi cũng như số tiền tinh vi của công nghệ số cũng kéo theo sự
  tiết kiệm, rút tiền trước hạn một cách linh gia tăng lỗ hổng bảo mật, kéo theo sự phát
  hoạt, thực hiện giao dịch ở mọi lúc, mọi triển ngày càng tinh vi hơn của tội phạm
  nơi, quản lý tài khoản thông minh… Vì công nghệ cao với nhiều hành vi và thủ
  vậy, gửi tiết kiệm online đang là giải pháp đoạn khó lường.
  tài chính được người dùng ưa chuộng và
  là xu hướng trong thời đại 4.0. Thứ ba, hoạt động marketing của
  đa số các NHTM cổ phần Việt Nam vẫn
  2.4. Hạn chế và nguyên nhân manh mún, mang tính thời vụ mà chưa có
  Ngoài những kết quả đạt được trong chiến lược. Nguyên nhân, là do tiềm lực tài
  việc nâng cao khả năng thu hút tiền gửi chính chưa mạnh, chất lượng và số lượng
  tiết kiệm của các NHTM cổ phần Việt nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được
  Nam, hiện nay vẫn còn một số hạn chế cần yêu cầu công việc thực tế, cùng với việc
  khắc phục trong thời gian tới đó là: chưa thu hút được đội ngũ nhân lực công

 13. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 39

  nghệ cao nên việc ứng dụng công nghệ và giá trị thương hiệu, các ngân hàng cần
  trong hoạt động marketing chưa nhiều và nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả kinh
  chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn. doanh, tăng cường hơn nữa hoạt động
  quản trị, quản lý, không ngừng hoàn thiện
  Thứ tư, số lượng điểm giao dịch của
  các chính sách, quy trình hoạt động, đặt
  nhiều NHTM cổ phần còn ít, độ phủ thấp,
  lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ
  nhất là ở vùng nông thôn. Nguyên nhân, là
  vững đạo đức nghề nghiệp trong mỗi cán
  do việc mở thêm các điểm giao dịch đã làm
  bộ, nhân viên của ngân hàng.
  gia tăng chi phí cho các ngân hàng, nhưng
  doanh thu, lợi nhuận đạt được lại không đủ Thứ hai, nâng cao mức độ an toàn
  bù đắp cho chi phí vận hành các điểm giao trong giao dịch với khách hàng. Để phòng
  dịch này. Ngoài ra, các ngân hàng còn phải ngừa rủi ro liên quan đến an ninh mạng,
  đáp ứng các yêu cầu khắt khe của Ngân ngân hàng số, các ngân hàng cần phải
  hàng Nhà nước. hoàn thiện và tổ chức triển khai chính
  sách về an ninh, bảo mật thông tin, quản
  Thứ năm, sản phẩm gửi tiết kiệm
  lý rủi ro công nghệ thông tin và cần tuân
  trực tuyến chưa thật đa dạng, tiện ích chưa
  thủ đúng quy định của nhà nước về bảo
  nhiều. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng chưa
  mật thông tin. Thường xuyên trao đổi, gửi
  có chính sách ưu đãi về lãi suất cho hình
  mail, liên lạc với khách hàng để nâng cao
  thức gửi tiết kiệm trực tuyến, vấn đề an
  nhận thức của họ về vấn đề bảo mật thông
  toàn, bảo mật chưa cao, sự cố mạng và kỹ tin. Xây dựng bộ quy tắc ứng xử để phát
  thuật vẫn xẩy ra đã gây ra tâm lý lo lắng hiện và ngăn chặn sớm các giao dịch bất
  cho khách hàng khi gửi tiết kiệm. Vì vậy, thường, thường xuyên đánh giá các điểm
  số lượng khách hàng tham gia gửi tiết kiệm yếu, lỗ hổng về công nghệ thông tin để
  còn hạn chế. Nguyên nhân, là do nhiều phòng ngừa rủi ro, hoàn thiện các dịch vụ
  ngân hàng chưa quan tâm và đầu tư đúng của ngân hàng số để củng cố niềm tin của
  mức cho hình thức này. khách hàng và an toàn trong hoạt động
  3. Một số đề xuất và khuyến nghị kinh doanh ngân hàng.
  Từ những phân tích, đánh giá ở trên Thứ ba, cần phải xây dựng và triển
  cho thấy, khả năng thu hút tiền gửi tiết khai một chiến lược quảng bá và nhận
  kiệm của các ngân hàng vẫn còn những diện thương hiệu hiệu quả. Những biện
  hạn chế. Vì vậy, trong thời gian tới để pháp được sử dụng trong chiến lược phải
  các NHTM cổ phần Việt Nam nâng cao nhằm nâng cao khả năng nhận biết của
  khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm, có thể khách hàng về thương hiệu, sức khỏe
  đáp ứng được những yêu cầu của Basel thương hiệu và mức độ trung thành của
  II và thích ứng với cuộc Cách mạng công khách hàng đối với thương hiệu. Để thực
  nghiệp 4.0. Tác giả xin có một số khuyến hiện chiến lược, mỗi ngân hàng cần thực
  nghị sau: hiện một cách bài bản, chủ động trong việc
  truyền tải thông tin đầy đủ, minh bạch về
  – Đối với các NHTM cổ phần Việt Nam:
  năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh,
  Thứ nhất, cần phải nâng cao uy tín chất lượng nhân sự, tiện ích và sự an toàn
  và giá trị thương hiệu. Để nâng cao uy tín của hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến tới

 14. 40 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  khách hàng và các cơ quan báo chí, truyền có các chương trình khuyến mại hấp dẫn
  thông chính thống, để các cơ quan này để thu hút khách hàng. Tăng cường tuyên
  thông tin đến khách hàng. Việc triển khai truyền về tính năng, cách thức sử dụng,
  chiến lược phải được tiến hành cả về chiều tiện ích, sự an toàn của dịch vụ này cho
  rộng và chiều sâu, kết hợp với ứng dụng khách hàng biết và tin tưởng khi sử dụng.
  internet để quảng bá thương hiệu một cách
  – Đối với NHNN:
  hiệu quả. Bởi vì, hiện nay việc sử dụng
  internet của người Việt đang tăng nhanh NHNN cần tiếp tục hoàn thiện hành
  (72% dân số sở hữu điện thoại thông minh, lang pháp lý hỗ trợ cho hoạt động thu hút
  67% dân số dùng internet [6]). tiền gửi tiết kiệm ở các ngân hàng, cả bằng
  hình thức trực tiếp và hình thức online.
  Thứ tư, phát triển mạng lưới giao
  dịch, gia tăng sự thuận lợi và tiện ích NHNN cần xây dựng các tiêu chuẩn
  cho khách hàng khi gửi tiết kiệm. Việc về an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc
  phát triển mạng lưới giao dịch, các ngân tế cho ngành ngân hàng, để các ngân hàng
  hàng cần tập trung vào phát triển các điểm có thể triển khai tuân thủ đồng bộ và được
  giao dịch (chi nhánh/phòng giao dịch) và theo dõi, đánh giá, cập nhật thường xuyên
  dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến. Việc mở hoạt động bảo mật trong ngân hàng.
  thêm điểm giao dịch, các ngân hàng cần NHNN tiếp tục điều hành chính sách
  quan tâm nhiều đến sự thuận tiện về giao tiền tệ phù hợp, linh hoạt với diễn biến thị
  thông, khoảng cách và thời gian tiếp cận trường; Rà soát, xây dựng các quy định áp
  của khách hàng, không nên chạy theo số dụng công nghệ trong cung ứng, sử dụng
  lượng. Ngoài ra, ngân hàng cần tính toán, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
  cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mở cho phù
  hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Tài liệu tham khảo:
  ngân hàng mình, đồng thời đáp ứng được [1]. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN
  những yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. ngày 21/5/2014, quyết định về việc ban hành
  Quy chế về tiền gửi tiết kiệm.
  Bên cạnh đó, các ngân hàng cần
  quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa để phát [2]. Ngân hàng Việt đang ở đâu trên bảng xếp
  triển dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến, vì hạng toàn cầu? Truy cập 9/10/2020, tại:
  đây là dịch vụ được đánh giá là an toàn http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/ngan-
  và bảo mật hơn cả gửi tiết kiệm tại quầy, hang-viet-dang-o-dau-tren-bang-xep-hang-
  nó còn mang lại nhiều lợi ích cho cả ngân toan-cau-302980.html
  hàng và khách hàng khi sử dụng dịch vụ [3]. Người dân gửi tiền nhiều nhất vào ngân
  này. Để phát triển dịch vụ này, ngoài đầu hàng nào? Truy cập 9/10/2020, tại:
  tư vào công nghệ số để tăng tính bảo mật,
  https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-
  an toàn, có thêm tính năng mới cho khách
  chinh/nguoi-dan-gui-tien-nhieu-nhat-vao-
  hàng khi sử dụng, các ngân hàng cần bổ
  ngan-hang-nao-620380.html
  sung thêm nhiều sản phẩm gửi tiết kiệm
  trực tuyến mới, phù hợp với nhiều đối [4]. Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam
  tượng khách hàng, cần có chính sách ưu uy tín năm 2020. Truy cập 2/10/2020, tại:
  đãi hơn về lãi suất so với gửi tại quầy hoặc https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/vef/top-

 15. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 41

  10-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-uy-tin- ra sao? Truy cập 9/10/2020, tại:
  nam-2020-657568.html
  http://vinacorp.vn/truoc-them-2020-mang-
  [5]. Lãi suất huy động giảm rất mạnh tại các luoi-chi-nhanh-phong-giao-dich-cua-cac-
  kỳ hạn dài. Truy cập 9/10/2020, tại: ngan-hang-hien-nay-ra-sao-n110016.html
  https://laodong.vn/kinh-te/lai-suat-huy-dong- [10]. Vấn đề hiệu quả marketing tại các ngân
  giam-rat-manh-tai-cac-ky-han-dai-842461.ldo hàng thương mại cổ phần hiện nay. Truy cập
  [6]. Bảo mật thông tin khách hàng khi sử dụng 9/10/2020, tại:
  dịch vụ ngân hàng số. Truy cập 9/10/2020, tại:
  http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/van-
  https://thitruongtaichinhtiente.vn/bao-mat- de-hieu-qua-marketing-tai-cac-ngan-hang-
  thong-tin-khach-hang-khi-su-dung-dich-vu- thuong-mai-co-phan-hien-nay-328416.html
  ngan-hang-so-28428.html
  [11]. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của
  [7]. Basel II và cái đích 2020. Truy cập các NHTM cổ phần Việt Nam, từ 2015-2019.
  9/10/2020, tại:
  [12]. https://m.vcci.com.vn
  https://cafef.vn/basel-ii-va-cai-
  dich-2020-20200910105552421.chn [13]. Vietcombank là đại diện duy nhất tại
  Việt Nam có mặt trong Top 1000 Doanh
  [8]. Đánh giá năng lực cạnh tranh của các
  nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu. Truy cập
  ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
  9/10/2020, tại:
  kinh tế ASEAN. Truy cập 9/10/2020, tại:
  https://danviet.vn/vietcombank-la-dai-dien-
  https://thitruongtaichinhtiente.vn/danh-gia-
  duy-nhat-tai-viet-nam-co-mat-trong-top-
  nang-luc-canh-tranh-cua-cac-ngan-hang-
  viet-nam-trong-boi-canh-hoi-nhap-kinh-te- 1000-doanh-nghiep-niem-yet-lon-nhat-toan-
  asean-23703.html cau-2020052510593904.htm

  [9]. [Trước thềm 2020] Mạng lưới chi nhánh, Địa chỉ tác giả: Trường Đại học Mở Hà Nội
  phòng giao dịch của các ngân hàng hiện nay Email: hailv@hou.edu.vn

Download tài liệu Nâng cao khả năng thu hút tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam File Word, PDF về máy