[Download] Tải Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ – Tải về File Word, PDF

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ
Nội dung Text: Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ

Download


Bài viết đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí tại công ty Cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ File Word, PDF về máy

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ

 1. Nghiên cứu trao đổi

  Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị chi phí
  tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ

   Ths. Phạm Thị Phượng*
  Ths. Mai Thị Bạch Tuyết*
  Nhận: 27/7/2020
  Biên tập: 07/8/2020
  Duyệt đăng: 17/8/2020

  Tổ chức kế toán quản trị chi phí được xem như là công cụ nhằm theo dõi, 2. Cơ sở lý thuyết
  kiểm soát chặt chẽ chi phí phát sinh giúp nhà quản trị đưa ra được những 2.1 Chức năng của nhà quản
  quyết định đúng đắn, hợp lý. Tuy nhiên, tổ chức kế toán quản trị chi phí ở trị
  Công ty cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ (FUJI) hiện nay đang
  tồn tại khá nhiều bất cập. Bài viết đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện
  Một nhà quản trị khi đại diện
  công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí tại công ty này. cho tổ chức để điều hành hoạt
  Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí; Fuji Company, Ba Ria – Vung Tau Univer- động của tổ chức đều gắn với các
  sity (BVU); quản trị chi phí chức năng:
  Abstract – Lập kế hoạch: Thiết lập và
  Cost management accounting is considered as a tool to monitor and control thông báo những việc phải làm
  the costs incurred to help managers make the reasonable and right deci- để tổ chức hướng về mục tiêu
  sion. However, cost management accounting at Phu Si petroleum Engineer- chung, kế hoạch có thể tồn tại
  ing & Construction JSC is currently facing many shortcomings. Therefore,
  the research to provide solutions to complete the cost accounting organiza-
  dưới hình thức ngắn hạn, trung
  tion in the company is very necessary and urgent. hạn hoặc dài hạn.
  Key words: Cost accounting management, cost management, management – Tổ chức và điều hành: Liên kết
  accounting, cost management. giữa con người với con người, liên
  kết con người với các nguồn lực để
  thực hiện kế hoạch của tổ chức.
  1. Đặt vấn đề xây dựng cơ bản là một ngành sản – Kiểm tra: Giám sát, điều chỉnh
  Kế toán quản trị (KTQT) được xuất vật chất đóng vai trò quan tình hình thực hiện để đảm bảo công
  coi là một hoạt động thiết yếu trong trọng trong toàn bộ nền kinh tế việc của tổ chức đi đúng mục tiêu.
  một tổ chức để giúp lãnh đạo xem quốc dân. Dẫu vậy, việc triển khai
  – Ra quyết định: Lựa chọn
  xét đánh giá, để giúp các hoạt động và ứng dụng KTQT vào công tác
  phương án tối ưu để thực hiện.
  của tổ chức nhằm đưa ra các quyết quản lý tại các DN nói chung, DN
  xây lắp nói riêng chưa được quan Tất cả các quyết định đều phải
  định đúng đắn và hiệu quả nhất. dựa vào nền tảng thông tin, bao
  Trong quá trình hoạt động sản xuất tâm đúng mức.
  gồm thông tin kế toán và các thông
  – kinh doanh, việc quản lý tốt chi Tổ chức công tác kế toán tại
  tin khác. Sự biến động của môi
  phí luôn được doanh nghiệp (DN) Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí
  trường kinh doanh, sự phát triển
  Phú Sĩ (FUJI) cũng không nằm
  quan tâm và đặt lên hàng đầu. Kiểm của quy mô sản xuất, hình thức
  ngoài xu thế đó. Việc hoàn thiện
  soát và quản lý tốt chi phí là cơ sở quản lý,… theo thời gian đòi hỏi kế
  công tác KTQT nói chung, KTQT
  để nhà quản trị đưa ra các quyết toán phải thiết lập một phương thức
  chi phí nói riêng tại công ty là cần
  định kinh doanh hợp lý, hiệu quả mới cung cấp thông tin. Thông tin
  thiết, điều đó sẽ hỗ trợ đắc lực cho
  nhằm mục đích tối đa hoá lợi nhuận, cần thiết cho nhà quản trị cho các
  công tác quản lý, điều hành nhằm
  tăng cường khả năng cạnh tranh của hoạt động sau:
  nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng
  các DN. cường khả năng hội nhập và cạnh – Hoạt động marketing.
  Chính vì vậy, việc hoàn thiện tranh trong nền kinh tế thị trường – Hoạt động hậu cần cho sản
  KTQT chi phí là rất cần thiết đối hiện nay. xuất (mua sắm vật tư cho sản xuất).
  với bất kỳ một DN nào muốn đứng
  vững trên thương trường. Ngành * Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020 65

 2. Nghiên cứu trao đổi

  – Hoạt động sản xuất. dựng, phương pháp xác định chi phí – Phương pháp thu thập thông tin
  – Hoạt động tài chính – kế toán. xây dựng theo công việc hay theo qua điều tra, phỏng vấn về bộ máy
  – Hoạt động liên quan đến nhân quá trình, phân tích thông tin nhằm kế toán, quy trình kiểm soát chi phí
  sự. mục tiêu kiểm soát chi phí và đánh nhân viên trong công ty với số
  – Hoạt động liên quan hành giá trách nhiệm của các bộ phận lượng khoảng 200 mẫu khảo sát.
  chính, bảo vệ. trong tổ chức, ứng dụng thông tin
  4. Kết quả nghiên cứu
  KTQT với việc ra quyết định.
  2.2. Mục tiêu của KTQT chi phí 4.1. Thực trạng tổ chức KTQT
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Khác với thông tin của kế toán chi phí xây dựng tại Công ty
  tài chính chủ yếu phục vụ cho các – Phương pháp luận: So sánh,
  thống kê, mô tả, phân tích, định 4.1.1. Tổ chức bộ máy KTQT chi
  đối tượng bên ngoài DN, KTQT chi phí
  phí là việc thu thập, xử lý, phân tích tính, định lượng và phương pháp
  hỗn hợp. Tổ chức bộ máy KTQT theo mô
  và cung cấp thông tin thoả mãn nhu
  cầu của các nhà quản trị DN xây – Phương pháp thu thập thông hình tách biệt (Sơ đồ 1). Theo mô
  dựng. Trong DN xây dựng, mục tiêu tin: Tìm kiếm nguồn thông tin từ hình này, bộ phận kế toán tài chính,
  của KTQT chi phí chủ yếu là ba nhiều nguồn khác nhau. thực hiện chức năng thu nhận, phản
  mục tiêu: Kiểm soát chi phí, đánh – Phương pháp thu thập dữ liệu ánh và xử lý nghiệp vụ thực tế phát
  giá trách nhiệm của các trung tâm số liệu sơ cấp: Quan sát thực tế về sinh đã được ghi nhận trên các
  trong tổ chức, ra quyết định của nhà công ty trong quá trình nghiên cứu. chứng từ, hệ thống sổ kế toán và lập
  quản trị. – Phương pháp thu thập dữ liệu báo cáo tài chính theo chế độ hiện
  2.3. Hệ thống các chỉ tiêu quản số liệu thứ cấp: các báo cáo tài hành. Bộ phận KTQT có chức năng
  trị chi phí chính, báo cáo thuế, tài liệu về hoạt thu thập, xử lý các thông tin như:
  Để các nhà quản trị trong DN động kinh doanh của công ty. Tham lập các dự toán chi tiết, phân tích
  xây dựng thực hiện tốt được chức khảo các tài liệu liên quan tới lĩnh thông tin để lập các báo cáo KTQT,
  năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời vực hoạt động kinh doanh xây dựng cung cấp thông tin để lập các kế
  để thuận lợi trong việc ra quyết định của các DN Việt Nam;
  hoạch sản xuất – kinh doanh.
  kinh doanh thì cần thiết phải có đầy – Phương pháp thu thập thông tin
  Với mô hình này, hệ thống
  đủ thông tin bao gồm những thông qua khảo sát thực tế: Nhà quản trị cấp
  trung và cấp cao các DN xây dựng KTQT chi phí sẽ phát huy tối đa vai
  tin chi tiết cũng như những thông tin
  cùng ngành trong tỉnh Bà Rịa – Vũng trò của mình nhưng Công ty sẽ phải
  tổng hợp. Những thông tin này
  thường được trình bày dưới dạng Tàu, đối tượng khảo sát là các nhà trang trải rất nhiều chi phí để vận
  các chi phí cung cấp thông tin từ quản trị, kế toán trưởng, kế toán tổng hành theo mô hình, tính thực tiễn
  hoạt động sản xuất – kinh doanh như hợp của các DN xây dựng cùng ngành tách rời không cao vì năng lực tài
  các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. chính của Công ty còn yếu.
  nhằm phục vụ quản trị DN.
  Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
  2.4. Xác định phạm vi và phân
  loại chi phí xây dựng trên góc độ
  KTQT
  Xác định phạm vi phân loại chi
  phí xây dựng như phân loại theo
  chức năng hoạt động, theo khả năng
  quy nạp chi phí vào các đối tượng
  chịu chi phí, theo thẩm quyền ra
  quyết định.
  2.5. Thu thập, xử lý, hệ thống
  hoá và cung cấp các thông tin về
  chi phí xây dựng trên góc độ
  KTQT
  Xây dựng định mức chi phí như
  định mức chi phí nguyên vật liệu
  trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi
  phí sản xuất chung, xây dựng dự
  toán chi phí của hoạt động xây (Nguồn: Phòng Tổ chức CTCP Thiết kế và xây lắp dầu khí Phú Sĩ)

  66 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020

 3. Nghiên cứu trao đổi

  4.1.2. Hệ thống các chỉ tiêu quản thực hiện khoán thi công công trình trình đòi hỏi tập hợp chi phí sản xuất
  trị chi phí nhằm phục vụ mục tiêu là chủ yếu, mà trong thực hiện thực tế phát sinh phải được thực hiện
  KTQT khoán thì định mức chi phí là rất theo từng khoản mục chi phí để có
  Thực tế hiện nay, qua kết quả quan trọng, nó có thể kìm hãm hoặc thể dễ dàng kiểm tra, giám sát tình
  nghiên cứu khảo sát tại Công ty, thúc đẩy sản xuất phát triển. Hiện hình thực hiện dự toán chi phí.
  công ty này đều chưa xây dựng được nay, hệ thống định mức trong một số 4.2. Giải pháp hoàn thiện
  hệ thống các chỉ tiêu quản trị chi phí, công ty xây dựng còn rất nhiều mà 4.2.1 Hoàn thiện tổ chức bộ máy
  để từ đó phân tích thông tin sự biến chủ yếu khi thực hiện dựa vào văn KTQT chi phí
  động của các loại chi phí này nhằm bản pháp quy và hệ thống đơn giá. Về cơ bản, trong hoạt động của
  có thể kiểm soát chặt chẽ chi phí – Đối với dự toán chi phí của hợp DN hiện nay, có 3 mô hình kế toán
  phát sinh, qua đó có thể đánh giá đồng xây dựng: Các DN xác định cơ bản: Mô hình phân tán, mô hình
  được trách nhiệm của các bộ phận tổng dự toán công trình thuộc dự án tập trung và mô hình hỗn hợp. Dù
  trong tổ chức, giúp nhà quản trị đưa được tính toán cụ thể ở giai đoạn chọn mô hình nào, DN cũng cần
  ra được những quyết định đúng đắn, thiết kế kỹ thuật hay thiết kế kỹ thuật chú trọng việc yếu tố phù hợp với
  thích hợp nhằm đảm bảo hiệu quả thi công, sau đó lập dự toán chi phí quy mô, năng lực tài chính, năng lực
  hoạt động xây dựng công trình. cho từng hạng mục công trình mà quản trị của mình.
  4.1.3. Xác định phạm vi và phân DN thực hiện thi công. Giá trị dự Đối với công ty, mô hình kết hợp
  loại chi phí xây dựng tại Công ty toán xây dựng công trình tại các DN giữa kế toán tài chính và KTQT chi
  Xuất phát từ đặc điểm của xây dựng được xây dựng dựa trên phí sản xuất trong cùng một bộ máy
  phương pháp lập dự toán trong xây nội dung từng khoản mục chi phí kế toán là mô hình phù hợp trong
  dựng là dự toán được lập theo từng của tổng dự toán công trình hay có điều kiện hiện nay. Với mô hình
  hạng mục công trình và được phân thể dựa trên thiết kế của chủ đầu tư này, bộ phận kế toán chi phí của kế
  tích theo từng khoản mục chi phí và sử dụng đơn giá tổng hợp để xác toán tài chính căn cứ vào chứng từ
  nên Công ty thường xác định phạm định chi phí của công trình. Sau đó để hạch toán chi phí sản xuất phát
  vi và phân loại chi phí xây dựng sẽ dựa vào bảng chiết tính đơn giá, sinh của DN theo từng yếu tố chi
  theo mục đích, công dụng của chi để tách riêng từng loại nội dung chi phí, cung cấp số liệu phục vụ lập
  phí để có thể so sánh, kiểm tra chi phí cho từng việc chi tiết rồi tổng báo cáo kết quả kinh doanh và bảng
  phí xây lắp thực tế phát sinh với dự hợp chi phí cho cả công trình. Tiếp Thuyết minh Báo cáo tài chính.
  toán. Phân loại chi phí theo khoản đó, sẽ dựa vào bảng chiết tính đơn Lê Thế Anh (2018) cũng cho
  mục giá thành tại Công ty có tác giá để tách riêng từng loại nội dung rằng, trên cơ sở nghiên cứu thực
  dụng rất lớn cho yêu cầu quản lý chi chi phí cho từng phần việc chi tiết nghiệm các DN xây lắp Việt Nam
  phí của hợp đồng xây dựng theo dự rồi tổng hợp chi phí cho cả công thì mô hình kết hợp là phù hợp và
  án, đồng thời cung cấp thông tin cho trình. Đây là cơ sở để các DN xây hiệu quả. Mô hình kết hợp là sự gắn
  công tác tính giá thành sản phẩm dựng lập kế hoạch khối lượng công kết hệ thống KTQT chi phí với hệ
  xây dựng, phân tích tình hình thực tác xây dựng, là căn cứ để tính kết thống kế toán tài chính trong cùng
  hiện kế hoạch giá thành trong DN quả kinh doanh của DN và để kiểm một hệ thống kế toán thống nhất.
  cũng như kiểm tra việc thực hiện tra giá thành xây dựng của DN. Theo mô hình này, KTQT chi
  các định mức chi phí sản xuất trong Sau khi trừ đi phần thuế và lãi phí là một bộ phận của kế toán DN.
  DN (Bảng 1). định mức, các DN xây dựng xác Mô hình KTQT chi phí kết hợp sẽ
  Tuy nhiên, theo cách phân loại định được giá thành dự toán xây thu thập, xử lý và cung cấp thông
  này, các khoản chi phí trong Công dựng công trình. Lập dự toán chi tiết tin đầy đủ và kịp thời cho các nhà
  ty hiện nay chưa được xác định và cho các công trình, hạng mục công quản trị. Trong mô hình này, không
  phân loại theo cách ứng xử cùa chi
  phí, như là biến phí và định phí. Vì Bảng 1. Mẫu phân loại chi phí theo khoản mục giá thành
  vậy, những thông tin về chi phí
  không đáp ứng được yêu cầu phân
  tích, đánh giá hoạt động của DN.
  4.1.4. Thu thập, xử lý, hệ thống
  hoá và cung cấp thông tin về chi phí
  xây dựng
  – Xây dựng định mức: Khảo sát
  thực tế tại Công ty cho thấy, việc (Nguồn: Phòng Kế toán CTCP Thiết kế và xây lắp dầu khí Phú Sĩ)

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020 67

 4. Nghiên cứu trao đổi

  có sự phân chia giữa KTQT chi phí + Số lượng, chủng loại và thành 4.2.3. Phân tích biến động chi
  và kế toán tài chính nhưng có sự phần kết hợp các nguyên vật liệu để phí thực tế so với định mức.
  phân công nhiệm vụ cho các bộ tạo ra từng loại sản phẩm. Chi phí phát sinh thực tế có thể
  phận kế toán. + Lượng và loại lao động để sản cao hơn hoặc thấp hơn so với định
  Người làm kế toán ở các bộ phận xuất bất kỳ một sản phẩm hay thực mức ban đầu, điều này tạo nên sự
  thực hiện đồng thời cả công việc hiện một dịch vụ nào đó. biến động chi phí so với định mức.
  của KTQT chi phí và công việc của Những định mức kỹ thuật này Biến động có thể là bất lợi khi chi
  kế toán tài chính. Bộ máy kế toán thường do các chuyên gia lập ra và phí thực tế cao hơn chi phí định
  của DN xây lắp bao gồm hai bộ đòi hỏi phải có những kỹ năng làm mức hoặc có lợi khi chi phí thực tế
  phận: Kế toán tài chính và KTQT việc như nghiên cứu phương pháp thấp hơn chi phí định mức. Mục
  chi phí sẽ tiết kiệm chi phí vận hành làm việc và xây dựng các chỉ tiêu đích phân tích biến động các khoản
  nhưng vẫn đảm tính hiệu quả của đánh giá từng công việc cụ thể. mục chi phí, nhằm đánh giá chung
  chức năng thông tin (Hình 1). Khi định mức lượng, Công ty có mức chênh lệch giữa thực tế so với
  4.2.2. Xây dựng định mức chi thể dùng hai loại định mức sau: định mức để làm rõ mức tiết kiệm
  phí tiêu hao và hoạch định chi phí Định mức lý tưởng là loại định hay vượt chi của từng khoản mục
  Định mức chi phí là khoản chi mức được xây dựng dựa trên điều chi phí phát sinh.
  được định trước bằng cách lập ra kiện làm việc hoàn hảo. Tuy nhiên, Công ty cần phân tích biến động
  những tiêu chuẩn gắn với từng điều kiện hoàn hảo này gần như của một số loại chi phí sau:
  trường hợp hay từng điều kiện làm không có được ở hầu hết các DN, do a, Phân tích các biến động chi
  việc cụ thể. Định mức chi phí không những nguyên nhân nằm ngoài tầm phí nguyên vật liệu trực tiếp:
  những chỉ ra được các khoản chi dự kiểm soát của một tổ chức. Định mức Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  kiến mà còn xác định nên chi trong lý tưởng có thể giúp nhà quản lý thấy là một loại biến phí, khi chi phí
  trường hợp nào. Tuy nhiên, trong rõ những điểm khác biệt chính, tuy nguyên vật liệu thực tế khác với
  thực tế chi phí luôn thay đổi, vì vậy nhiên khó áp dụng trong thực tế. định mức chi phí nguyên vật liệu thì
  các định mức cần phải được xem c, Định mức dự kiến (định mức ta gọi mức chênh lệch đó là biến
  xét lại thường xuyên để đảm bảo thực tế): Loại định mức này thường động chi phí nguyên vật liệu. Sự
  tính hợp lý của chúng. dễ áp dụng hơn định mức lý tưởng. biến động này gồm biến động lượng
  Để công tác định mức chi tiêu Đây là các định mức mang tính chất sử dụng và biến động giá nguyên
  được tốt, chúng ta cần nhiều kênh thực tế, vì chúng cho phép một mức vật liệu.
  thông tin khác nhau, cụ thể như sau: độ sai lệch chấp nhận khi thực hiện. Trong thực tế, sự biến động giá
  + Tiêu chuẩn kỹ thuật (kỹ thuật Nếu người thực hiện chi phí được phụ thuộc vào cả nguyên nhân
  cung cấp). quản lý tốt và sẵn sàng hợp tác thì khách quan (quan hệ cung cầu thay
  + Chi phí thực tế nhiều kỳ (kế DN dễ đạt được định mức dự kiến. đổi trên thị trường, sự thay đổi
  toán cung cấp). Hình 1
  + Dự toán chi phí (kế toán cung
  cấp).
  DN cần định mức cả về giá lẫn
  về lượng vì sự biến đổi của hai yếu
  tố này đều tác động đến sự thay đổi
  của chi phí:
  a, Định mức giá: Định mức giá
  được ước lượng bằng cách tổng
  cộng tất cả các khoản chi phí liên
  quan đến việc mua hàng hay nguyên
  vật liệu (đối với định mức giá
  nguyên vật liệu) hay lương và các
  chi phí liên quan (đối với định mức
  chi phí lao động hay còn gọi là định
  mức lương).
  b, Định mức lượng: Để xây dựng
  và thực hiện hệ thống định mức
  lượng, công ty cần phải quyết định:

  68 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020

 5. Nghiên cứu trao đổi

  chính sách của Nhà nước) và gian xảy ra khi thời gian công nhân không có giá trị đối với việc kiểm
  nguyên nhân chủ quan (chọn chất không có công việc để làm lâu hơn soát chi phí đặt trong mối quan hệ
  lượng hàng mua, phương pháp tính so với dự kiến. với mức hoạt động.
  trị giá nguyên liệu xuất kho). Biến Biến động lương xảy ra khi Vì những lý do này, biến động
  động về lượng nguyên vật liệu sử Công ty phải trả lương thực tế cho chi phí sản xuất chung bất biến
  dụng phụ thuộc vào trình độ quản lý công nhân cao hơn hoặc thấp hơn so thường được biểu hiện dưới dạng
  nguyên vật liệu, tay nghề của công với dự kiến. Đơn giá tiền lương tăng vật chất thay vì tiền tệ. Sự thể hiện
  nhân trực tiếp sản xuất, tình trạng do nhiều nguyên nhân, có thể tổng các biến động dưới hình thái vật
  hoạt động của máy móc thiết bị, hợp thành hai nguyên nhân: chất sẽ cung cấp cho nhà quản lý
  điều kiện nơi sản xuất,… + Do đơn giá tiền lương của các một cách rõ ràng và cụ thể hơn
  Sự phân tích các biến động nói bậc thợ tăng lên; nguyên nhân biến động, từ đó sẽ có
  trên phải được tiến hành càng sớm + Sự thay đổi về cơ cấu lao biện pháp kiểm soát biến động hữu
  càng tốt, nhằm phát hiện kịp thời động. Tiền lương tăng lên khi cơ hiệu hơn.
  những bất hợp lý để điều chỉnh cấu lao động thay đổi theo hướng Ngoài ra, để có thể kiểm soát các
  nhằm tìm ra nguyên nhân và đề xuất tăng tỷ trọng công nhân bậc cao và
  loại chi phí khác, nhà quản lý còn
  những giải pháp nhằm nâng cao giảm tỷ trọng công nhân bậc thấp,
  hiệu quả chi phí nguyên vật liệu. có thể tiến hành phân tích sự biến
  tính trên tổng số giờ lao động được
  động của chi phí hàng tồn kho, chi
  b, Phân tích các biến động chi sử dụng.
  phí bán hàng và chi phí quản lý DN.
  phí lao động trực tiếp: c, Phân tích biến động của chi
  phí sản xuất chung: 4.2.4. Hoàn thiện hệ thống các
  Chi phí lao động trực tiếp là một
  loại biến phí, vì vậy việc phân tích chỉ tiêu quản trị chi phí xây dựng
  Chi phí sản xuất chung là một
  các biến động của nó cũng dùng mô loại chi phí khá phức tạp, bởi nó là Hệ thống chỉ tiêu quản trị chi phí
  hình chung về phân tích biến động một chi phí gián tiếp với nhiều loại xây dựng phục vụ mục tiêu kiểm
  biến phí. Biến động chi phí lao động chi phí khác nhau về tính chất và soát chi phí xây dựng bao gồm:
  trực tiếp có thể chi tiết hóa như sau: được tính vào giá thành các sản Nhóm các chỉ tiêu tổng quát
  + Biến động năng suất lao động. phẩm thông qua sự phân bổ, vì vậy gồm: Tổng chi phí của hợp đồng
  + Biến động thời gian nhàn rỗi sẽ không có một mô hình duy nhất xây dựng hoặc từng hợp đồng.
  (ngừng sản xuất). về phương pháp để phân tích chung Nhóm các chỉ tiêu phản ánh cơ
  + Biến động đơn giá tiền lương. cho công ty. Thông thường, phân cấu chi phí như: Tỷ trọng CPN-
  tích biến động chi phí sản xuất VLTT, CPNCTT, CPSDMTC và
  Biến động năng suất phụ thuộc
  chung được thực hiện như sau: CPSXC, tỷ trọng biến phí xây dựng,
  vào công nhân phải mất thời gian
  sản xuất nhiều hay ít hơn so với + Phân tích biến động chi phí tỷ trọng định phí xây dựng. Các chỉ
  định mức. Nhà quản lý cần đặc biệt sản xuất chung khả biến: Theo mô tiêu này có thể tính cho từng hoạt
  quan tâm về biến động năng suất bất hình phân tích biến phí đã trình bày động xây dựng, từng công trình
  lợi, xác định rõ người chịu trách ở trên, thì sự tăng giảm chi phí sản hoặc từng hạng mục công trình hay
  nhiệm và lý do vì sao thời gian sản xuất chung khả biến so giữa thực tế
  từng trung tâm chi phí.
  xuất lại kéo dài. Năng suất lao động và định mức (hay dự toán) có thể
  chia thành hai loại biến động: Biến Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu
  tăng hay giảm có thể thường do ảnh quản trị chi phí xây dựng phục vụ
  động giá và biến động năng suất.
  hưởng của các nguyên nhân: mục tiêu đánh giá hiệu quả hoạt
  + Phân tích biến động chi phí
  + Sự thay đổi cơ cấu lao động; động của các trung tâm chi phí.
  sản xuất chung bất biến: Đặc điểm
  + Năng suất lao động cá biệt; cơ bản của chi phí bất biến là không Trong DN xây dựng, trung tâm
  + Tình trạng hoạt động của máy thay đổi cùng với những thay đổi chi phí thường là các xí nghiệp, các
  móc thiết bị; của các mức độ hoạt động. Do vậy, tổ, đội thi công hay công ty xây
  + Chất lượng của nguyên liệu khi phân tích chi phí sản xuất chung dựng. Các chỉ tiêu quản trị được sử
  được sử dụng; bất biến cần lưu ý một số điểm sau: dụng là: Tỷ suất CPNVLTT, CP-
  + Các biện pháp quản lý sản Mọi sự chia nhỏ định phí đều có NCTT, CPSCMTC, CPSXC trong
  xuất; bản chất giả tạo vì chúng không phụ tổng chi phí hoạt động xây dựng tại
  + Chính sách trả lương cho công thuộc vào mức hoạt động. từng xí nghiệp, tổ, đội thi công; tỷ
  nhân. Xây dựng đơn giá phân bổ định suất biến phí, định phí trong tổng
  Biến động thời gian nhàn rỗi hay phí sản xuất chung là cần thiết cho chi phí hoạt động xây dựng tại xí
  còn gọi là biến động chi phí thời quá trình tính toán biến động nhưng nghiệp, tổ, đội thi công.

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020 69

 6. Nghiên cứu trao đổi

  4.2.5. Hoàn thiện xác định phạm Bảng 2. Phân loại chi phí tại công ty theo cách ứng xử chi phí
  vi và phân loại chi phí xây dựng
  phục vụ cho quản trị chi phí
  Ngoài các cách phân loại chi phí
  đang được áp dụng hiện nay thì cần
  phân loại chi phí theo mối quan hệ
  với mức độ hoạt động. Điều này có
  nghĩa là khi mức độ của khối lượng
  hoạt động biến động thì chi phí sẽ
  biến động như thế nào, biến động
  bao nhiêu và loại nào biến động để
  tương ứng với biến động của mức
  độ hoạt động. Đây là cách nhận
  diện chi phí cần có sự quan tâm đặc
  biệt trong KTQT để phục vụ cho KTQT ở các DN theo đúng bản hoạt động sản xuất kinh doanh, từng
  quá trình phân tích, đánh giá và sử chất của nó. quy mô của DN thông qua các buổi
  dụng thông tin phục vụ cho việc ra Do đó, để công tác KTQT ở các hội thảo. Những hoạt động đó, sẽ
  quyết định. DN nói chung và các DN xây dựng giúp DN nhận thức được vai trò và
  Phần lớn quá trình lập kế hoạch giao thông nói riêng hoạt động phát tác dụng của KTQTCP cũng như
  và ra quyết định phụ thuộc vào việc huy được vai trò cung cấp thông tin định hướng cho việc tổ chức công
  phân loại chi phí theo cách ứng xử hữu ích cho việc ra quyết định sản tác KTQT phù hợp với DN mình.
  của chi phí. Nhà quản trị muốn có xuất kinh doanh thì Bộ Tài chính 4.3.3 Kiến nghị với các cơ sở
  thông tin tối ưu nhất, để đưa ra các cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản đào tạo
  quyết định sáng suốt trong sản xuất hướng dẫn nhằm giúp các DN xây Các cơ sở đào tạo cần có những
  – kinhd oanh thì phải thấu hiểu về dựng KTQT phù hợp, hữu ích cho khảo sát thực tế hoạt động sản xuất
  cách ứng xử của chi phí theo khối hoạt động của DN. kinh doanh của DN, để có những cải
  lượng hoạt động. Theo mối quan hệ Mặt khác, không nên ràng buộc tiến chương trình và phương pháp
  với khối lượng thì toàn bộ chi phí và can thiệp quá sâu vào nghiệp vụ đào tạo chuyên ngành KTQT, theo
  sản xuất chia thành chi phí khả biến, kỹ thuật KTQT chi phí của DN vì hướng thực hành và ứng dụng thực
  chi phí bất biến và chi phí hỗn hợp. thông tin KTQT mang tính nội bộ tế phù hợp với thông lệ quốc tế.
  Khi tổng chi phí của DN được của DN.
  chia thành chi phí khả biến và chi 4.3.2 Kiến nghị với Hội Kế toán
  phí bất biến, sẽ giúp nhân viên và Kiểm toán Việt Nam
  KTQT sử dụng cách ứng xử của chi Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Tài liệu tham khảo
  phí để lập báo cáo kết quả hoạt động Nam cần tạo điều kiện hỗ trợ các
  kinh doanh theo số dư đảm phí. Đây DN, trong việc tổ chức thực hiện
  là một báo cáo nội bộ quan trọng, KTQTCP. Hội có thể tổ chức các [1] Bộ Xây dựng (2010), Thông tư số
  một công cụ đắc lực cho việc ra khóa tập huấn cho lãnh đạo các DN 04/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 hướng dẫn
  quyết định (Bảng 2). nhận thức được vai trò cung cấp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công
  4.3. Kiến nghị với các cơ quan thông tin của KTQTCP để họ thay trình.
  chức năng liên quan đổi nhận thức, thay đổi cách làm [2] Bộ Tài chính (2006), Thông tư
  53/2006/TT-BTC, Hướng dẫn áp dụng chế độ
  4.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài chính việc và ra quyết định theo cảm tính, KTQT trong DN ngày 12/6/2006;
  Hiện tại, văn bản pháp lý về theo kinh nghiệm. Hội tổ chức các [3] Bộ Tài chính (2014), Thông tư
  KTQT mới chỉ dừng lại ở Luật Kế khóa học nghiệp vụ và nghiệp vụ 200/2014TT-BTC, Hướng dẫn chế độ kế toán
  toán số 88/2015/QH13, ban hành nâng cao cho KTQT trong các DN, DN, ngày 22/12/2014;
  ngày 20/11/2015 bằng việc đưa ra tiến tới tổ chức các kỳ thi để cấp [4] Vũ Thị Kim Anh (2012), “Hoàn thiện
  khái niệm KTQT và mới chỉ có chứng chỉ KTQT viên và cung cấp KTQT chi phí vận tải tại các DN vận tải
  đường sắt Việt Nam trong điều kiện hội nhập
  Thông tư 53/2006/TT-BTC, hướng nguồn nhân lực chất lượng cao này.
  kinh tế quốc tế”, luận án tiến sĩ kinh tế, Học
  dẫn KTQT cho các DN. Nội dung Hội Kế toán và Kiểm toán Việt viện Tài chính, Hà Nội.
  của Thông tư 53/2006 hướng dẫn Nam có thể đưa ra một số mô hình [5] TS. Lê Thế Anh (2018), Ứng dụng mô
  chi tiết hóa cho KTQT hơn là việc tổ chức KTQTCP mẫu phù hợp với hình KTQT chi phí trong DN xây lắp ở Việt
  hướng dẫn xây dựng, phát triển từng loại hình DN, từng lĩnh vực Nam, Đại học Đại Nam.

  70 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020

Download tài liệu Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ File Word, PDF về máy