[Download] Tải Nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Thanh Hóa – Tải về File Word, PDF

Nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Thanh Hóa

Nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Thanh Hóa
Nội dung Text: Nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Thanh Hóa

Download


Bài viết nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng thông tin kế toán, từ đó đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp này.

Bạn đang xem: [Download] Tải Nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Thanh Hóa – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Thanh Hóa File Word, PDF về máy

Nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Thanh Hóa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Thanh Hóa

 1. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN Ở THANH HOÁ
  Lê Thị Loan1

  TÓM TẮT

  Thông tin kế toán không chỉ à công cụ đắc ực cho việc kiểm soát, điều hành và ra
  quyết định của các cấp quản trị ên trong doanh nghiệp mà còn à cơ sở để các đối tượng
  ên ngoài như các đối tác, các nhà đầu tư đưa ra được những quyết định kinh doanh đúng
  đắn. Chính vì vậy, việc nâng cao chất ượng thông tin kế toán thông qua nghiên cứu các
  nhân tố ảnh hưởng đến nó à vấn đề rất có ý nghĩa. Trong ài viết này, tác giả thực hiện
  nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất ượng thông tin kế toán về mặt ý thuyết và thực
  tiễn thông qua khảo sát các doanh nghiệp chế iến thủy sản ở Thanh Hoá. Số iệu thu thập
  được xử ý và phân tích trên phần mềm SPSS 20.0 nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của
  các nhân tố đến chất ượng thông tin kế toán, từ đó đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị
  nhằm nâng cao chất ượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp này.
  Từ khóa: Chất ượng thông tin kế toán, nhân tố ảnh hưởng, doanh nghiệp chế biến
  thủy sản, tỉnh Thanh Hoá.

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Trong quy hoạch phát triển chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm
  2020 đ đề ra nhiệm vụ phát triển ngành này trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, ổn
  định để đảm bảo mục tiêu tăng trƣởng nông – lâm – ngƣ nghiệp, góp phần giải quyết việc
  làm, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân. Để đạt đƣợc mục tiêu đó thì các doanh nghiệp cần
  phải không ngừng nỗ lực tạo ra các lợi thế cạnh tranh đồng thời phải đƣa ra đƣợc các quyết
  định kinh doanh đ ng đắn. Muốn vậy, việc quan tâm đến chất lƣợng thông tin kế toán là
  một trong những yếu tố cần thiết. Qua khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp chế biến thủy
  sản ở Thanh Hóa, thông tin kế toán đ thực hiện vai trò là công cụ quan trọng trong việc
  phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh oanh nhƣng đôi khi vẫn chƣa kịp thời, khách
  quan và đặc biệt là thông tin kế toán chủ yếu giúp nhà quản trị ra các quyết định ngắn hạn
  mà chƣa hỗ trợ nhà quản trị trong việc ra các quyết định dài hạn o đó thông tin kế toán
  nói chung vẫn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của nhà quản trị. Chính vì vậy, việc nâng cao
  chất lƣợng thông tin kế toán thông qua nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến tại các
  doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Thanh Hóa là vấn đề rất cần thiết.

  2. NỘI DUNG
  2.1. Cơ sở lý thuyết
  Trong lĩnh vực kế toán, đối với kế toán tài chính, chất lƣợng thông tin kế toán đƣợc
  xem xét là chất lƣợng thông tin báo cáo tài ch nh Đối với kế toán quản trị, chất lƣợng
  1
  Khoa Kinh tế – Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức

  33

 2. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  thông tin đƣợc xem là khả năng đáp ứng các yêu cầu của nhà quản trị nhằm đạt đƣợc sự
  hiểu biết sâu sắc về tình hình hoạt động của tổ chức giúp họ đƣa ra quyết định, giám sát,
  thực hiện các mục tiêu chiến lƣợc.
  2.1.1. Chất ượng thông tin báo cáo tài chính
  Theo quan điểm của Hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính Hoa Kỳ – FASB, chất
  lƣợng của thông tin trên báo cáo tài chính đƣợc nhận định qua 2 nhóm đặc điểm: Đặc điểm
  cơ ản gồm thích hợp và đáng tin cậy; đặc điểm thứ yếu là nhất quán và có thể so sánh
  đƣợc FASB cũng đƣa ra những hạn chế của chất lƣợng thông tin là vấn đề: cân nhắc chi
  phí – hiệu quả; trọng yếu và thận trọng [7] Theo quan điểm của Hội đồng chuẩn mực kế
  toán quốc tế – IASB, các đặc điểm chất lƣợng của thông tin trên báo cáo tài chính gồm: có
  thể hiểu đƣợc, thích hợp, đáng tin cậy và có thể so sánh đƣợc IASB cũng đƣa ra các hạn
  chế của chất lƣợng thông tin là cân đối giữa lợi ích – chi phí; sự kịp thời và sự cân đối giữa
  các đặc điểm chất lƣợng [8]. Còn theo quan điểm của dự án hội tụ IASB – FASB đƣợc tiến
  hành năm 2004 đ xác định hai đặc điểm chất lƣợng cơ ản (thích hợp, trình bày trung
  thực), bốn đặc điểm chất lƣợng bổ sung (có thể so sánh, có thể kiểm chứng, tính kịp thời,
  có thể hiểu đƣợc) và hai hạn chế (trọng yếu, chi ph Trong khi đó, theo quan điểm của
  chuẩn mực kế toán Việt Nam thì chất lƣợng thông tin đƣợc đánh giá qua các tiêu ch :
  Trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu, có thể so sánh [1].
  2.1.2. Chất ượng thông tin kế toán quản trị
  Theo Wilkinson 2000 đối với nhà quản trị thông tin kế toán phải thích hợp cho
  việc ra quyết định nhằm hƣớng đến mục tiêu chiến lƣợc của doanh nghiệp [13]. Ilham
  Hidayah (2016) cho rằng chất lƣợng thông tin kế toán quản trị gồm: Sao lƣu ữ liệu hiệu
  quả; Thời gian cung cấp thông tin kịp thời; Các bộ phận và quy trình có sự liên kết chặt
  ch ; dữ liệu và thông tin quản lý có độ ch nh xác cao; Thông tin đƣợc cung cấp ở nhiều
  dạng, phù hợp với nhiều đối tƣợng sử dụng khác nhau; Hệ thống cung cấp thông tin hữu
  ích cho việc ra quyết định [9]. Theo Đoàn Ngọc Quế và cộng sự (2013) thông tin do kế
  toán quản trị cung cấp thƣờng mang tính linh hoạt, kịp thời và thích hợp với từng loại
  quyết định [2]. Tóm lại, các tiêu ch đánh giá chất lƣợng thông tin kế toán đƣợc tác giả
  tổng hợp ƣới cả góc độ kế toán tài ch nh và kế toán quản trị ao gồm: Trung thực;
  Khách quan; Đầy đủ; Kịp thời; Dễ hiểu; Có thể so sánh được và Thích hợp cho việc ra
  quyết định của nhà quản trị.
  2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất ượng thông tin kế toán
  Xu và cộng sự (2003) khám phá ra một số nhân tố tác động đến chất lƣợng thông tin
  kế toán trong các doanh nghiệp tại Australia, bao gồm các nhân tố nhƣ yếu tố con ngƣời và
  hệ thống (sự tƣơng tác giữa con ngƣời với hệ thống máy tính, giáo dục và nâng cao trình
  độ nhân viên, nâng cấp hệ thống), các vấn đề liên quan đến tổ chức cơ cấu tổ chức, văn
  hóa tổ chức, các chính sách của tổ chức) và nhân tố bên ngoài (sự tác động của nền kinh tế
  toàn cầu, mối quan hệ giữa các tổ chức và giữa các quốc gia, sự phát triển công nghệ, sự

  34

 3. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  thay đổi các quy định pháp lý) [12]. Nghiên cứu của Nunuy Nur Afiah và Dien Noviany
  Rahmatika (2014) cho thấy năng lực tổ chức và hệ thống kiểm soát nội bộ có tác động ở
  mức có ý nghĩa thống kê đến chất lƣợng thông tin kế toán [10] Rapina 2014 đ sử dụng
  mô hình gồm 3 nhân tố tác động đến chất lƣợng hệ thống thông tin kế toán và tác động của
  nhân tố này đến chất lƣợng thông tin kế toán, từ đó xác định các nhóm nhân tố bao gồm:
  Sự cam kết của nhà quản trị, văn hóa oanh nghiệp và cơ cấu tổ chức quản lý của doanh
  nghiệp có ảnh hƣởng đáng kể đến chất lƣợng thông tin kế toán và chất lƣợng hệ thống
  thông tin kế toán, sự cam kết của nhà quản trị, văn hoá oanh nghiệp, cơ cấu tổ chức có
  ảnh hƣởng đáng kể đến chất lƣợng thông tin kế toán [11].
  Nghiên cứu tiêu iểu của một số tác giả trong nƣớc nhƣ nghiên cứu của Phạm Quốc
  Thuần 2016 khẳng định có 8 nhân tố tác động đến chất lƣợng thông tin báo cáo tài chính
  trong các oanh nghiệp tại Việt Nam: Kiểm toán độc lập; Hành vi quản trị lợi nhuận, Áp lực
  từ thuế, Hỗ trợ từ ph a nhà quản trị, Đào tạo và ồi ƣỡng, chất lƣợng phần mềm kế toán,
  Hiệu quả của hệ thống KSNB, Năng lực của nhân viên kế toán [5] Nghiên cứu của Nguyễn
  Thị Minh Th y 2016 cho rằng có 7 nhân tố ảnh hƣởng cùng chiều đến chất lƣợng thông tin
  kế toán trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp nh và vừa theo trình tự giảm dần nhƣ đ
  trình bày: nhà quản trị doanh nghiệp; thuế; hệ thống tài khoản kế toán; bộ máy kế toán; chế
  độ sổ kế toán, mục tiêu lập báo cáo tài chính và chế độ chứng từ kế toán [4].
  Trên cơ sở các nghiên cứu, tác giả tổng kết có 10 nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng
  thông tin kế toán gồm: Các nhân tố ên trong oanh nghiệp Hành vi quản trị lợi nhuận;
  T nh hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội ộ; Văn hoá oanh nghiệp; Năng lực nhân
  viên kế toán; Tổ chức công tác kế toán; Sự hỗ trợ từ ph a nhà quản trị, chất lƣợng phần
  mềm kế toán ; Các nhân tố ên ngoài oanh nghiệp Kiểm toán độc lập; Sự thay đổi của
  khung pháp lý; Áp lực từ thuế
  2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu và mô hình nghiên cứu
  Phƣơng pháp định t nh đƣợc sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến chất
  lƣợng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Thanh Hoá. Thông qua
  quá trình ph ng vấn, tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán – kiểm
  toán; nhà quản trị cấp cao và kế toán của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Thanh Hoá
  khẳng định các nhân tố tác động đến chất lƣợng thông tin kế toán thì trong 10 nhân tố đƣợc
  tổng hợp từ các nghiên cứu trƣớc có 4 nhân tố là: Hành vi quản trị lợi nhuận; Áp lực từ
  thuế; Tổ chức công tác kế toán; Năng lực nhân viên kế toán đƣợc lựa chọn là tác động đến
  chất lƣợng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Thanh Hoá.
  Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng đƣợc tiến hành qua cuộc khảo sát đƣợc thực
  hiện từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019, với 200 phiếu điều tra gửi đến Ban giám đốc và
  nhân viên kế toán của 52 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Thanh Hoá (trong tổng số 96
  doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Thanh Hoá) có tổ chức bộ máy kế toán. Kết quả thu về
  168 phiếu hợp lệ. Dữ liệu thu thập đƣợc xử lý qua phần mềm SPSS 20.0.
  Căn cứ vào cơ sở lý thuyết và kết quả nghiên cứu định t nh, tác giả xây ựng mô
  hình nghiên cứu:

  35

 4. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  (Nguồn: Tác giả đề xuất)
  Giả thuyết H1: Nhân tố “Hành vi quản trị lợi nhuận” tác động ngƣợc chiều đến chất
  lƣợng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh
  Hóa; Giả thuyết H2: Nhân tố “Áp lực từ thuế” tác động ngƣợc chiều đến chất lƣợng thông
  tin kế toán tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Giả thuyết
  H3: Nhân tố “Tổ chức công tác kế toán” tác động cùng chiều chất lƣợng thông tin kế toán
  tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Giả thuyết H4: Nhân
  tố “Năng lực nhân viên kế toán” tác động cùng chiều đến chất lƣợng thông tin kế toán tại
  các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
  Bảng 1. Thang đo các nhân tố
  Nhân tố Mã hóa Tên iến quan sát Nguồn
  Ý muốn của nhà quản trị ảnh hƣởng đến việc xử lý
  HVQT1
  và trình bày báo cáo tài chính.
  Tổng hợp từ
  Định hƣớng của nhà quản trị tác động đến việc lựa
  Hành vi HVQT2 nghiên cứu
  chọn phƣơng pháp kế toán.
  quản trị của Phạm
  Nhà quản trị thƣờng xuyên tác động đến công việc
  lợi nhuận HVQT3 Quốc Thuần
  kế toán tại đơn vị.
  (2016)
  Yêu cầu xử lý thông tin kế toán theo ý muốn của
  HVQT4
  nhà quản trị.
  Ƣu tiên áp ụng quy định thuế trong công tác kế toán
  ALTT1
  s gi p khai áo, quyết toán thuế đƣợc thuận lợi. Tổng hợp từ
  DN thƣờng phải chỉnh sửa số liệu kế toán theo nghiên cứu
  Áp lực ALTT2
  kiến nghị của thuế. của Phạm
  từ thuế
  ALTT3 DN có xu hƣớng tối thiểu hoá số thuế phải nộp. Quốc Thuần
  Năng lực của cán ộ thuế chƣa đáp ứng đƣợc yêu (2016)
  ALTT4
  cầu công việc.
  TCKT1 Tổ chức ộ máy kế toán hiệu quả. Tổng hợp và
  Tổ chức chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ chỉnh sửa theo
  TCKT2
  Tổ chức kế toán khoa học. Đoàn Xuân
  công tác TCKT3 Tổ chức tài khoản kế toán ph hợp. Tiên (2009);
  kế toán Tổ chức hệ thống sổ kế toán hình thức kế toán Nguyễn Thị
  TCKT4
  ph hợp. Minh Thuý
  TCKT5 Tổ chức lập áo cáo kế toán kịp thời, đ ng quy định (2016)

  36

 5. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  NVKT1 Am hiểu rõ chuẩn mực, chế độ kế toán
  Năng lực hiểu và vận ụng quy định kế toán vào Tổng hợp từ
  NVKT2
  Năng lực thực tế. nghiên cứu
  nhân viên Am hiểu rõ quy trình, đặc điểm sản xuất kinh của Phạm
  NVKT3
  kế toán oanh của đơn vị. Quốc Thuần
  NVKT4 Am hiểu rõ ản chất nghiệp vụ kinh tế của đơn vị. (2016)
  NVKT5 T nh tuân thủ quy trình khi làm việc.
  CL1 Thông tin kế toán trung thực. Chuẩn mực kế
  CL2 Thông tin kế toán khách quan. toán Việt
  Chất
  CL3 Thông tin kế toán đầy đủ. Nam (2006)
  lƣợng
  CL4 Thông tin kế toán kịp thời. và Wilkinson
  thông tin
  CL5 Thông tin kế toán có thể so sánh đƣợc. (2000), Quan
  kế toán
  CL6 Thông tin kế toán th ch hợp cho việc ra quyết định điểm hội tụ
  của nhà quản trị. IASB – FASB
  (Nguồn: Tổng hợp các lý thuyết và chỉnh sửa từ các nghiên cứu trước đây)
  2.3. Kết quả nghiên cứu
  2.3.1. Kết quả kiểm định độ tin cậy của các thang đo ằng hệ số Cron ach’s A pha
  Tác giả tiến hành kiểm định độ tin cậy của từng thang đo ằng hệ số Cron ach‟s
  Alpha Kết quả nhƣ sau:
  Bảng 3. Kết quả kiểm định độ tin chậy của thang đo
  Cron ach‟s
  Tên iến Biến quan sát và m hóa
  Alpha
  Hành vi quản trị lợi nhuận 4 iến: HVQT1, HVQT2, HVQT3, HVQT4 0.933
  Tổ chức công tác kể toán 5 iến: TCKT1, TCKT2, TCKT3, TCKT4, TCKT5 0.921
  Năng lực nhân viên kế toán 5 iến: NVKT1, NVKT2, NVKT3, NVKT4, NVKT5 0.846
  Áp lực từ thuế 4 iến: ALTT1, ALTT2, ALTT3, ALTT4 0.943
  Chất lƣợng thông tin kế toán 5 iến: CL1, CL2, CL3, CL4, CL5, CL6 0.917
  (Nguồn: Xử lý dữ liệu từ phần mềm SPSS)
  Kết quả kiểm định cho thấy hệ số Cron ach‟s Alpha đều có giá trị lớn hơn 0,8 Đồng
  thời các hệ số tƣơng quan iến tổng (Corrected Item – Total Correlation) của các biến đo
  lƣờng thành phần đạt giá trị lớn 0,3 Nhƣ vậy, có 18 biến quan sát thuộc 4 nhóm nhân tố và
  6 biến quan sát thuộc thang đo chất lƣợng thông tin kế toán th a m n điều kiện đƣợc sử
  dụng trong phân tích nhân tố khám phá tiếp theo.
  2.3.2. Phân tích khám phá nhân tố EFA
  Để phân tích khám phá nhân tố EFA, tác giả sử dụng phƣơng pháp tr ch Principal
  components với phép xoay Varimax để phân tích nhân tố cho các biến độc lập (Gerbing và
  Anderson, 1988) với hệ số tải nhân tố factor loa ing ≥ 0,5 để có ý nghĩa thực tiễn (Hair
  và cộng sự, 1998). Thực hiện kiểm định KMO an Bartlett‟s xem x t giả thuyết về độ
  tƣơng quan giữa các biến quan sát (Hoàng Trọng, 2008).

  37

 6. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy tất cả các biến đều có hệ số tải nhân tố
  lớn hơn 0,5 Hệ số KMO là 0,871 (> 0,5); kiểm định Barlett‟s về sự tƣơng quan của các
  biến quan sát có ý nghĩa thống kê (sig. = 0,00 < 0,05) chứng t các biến có liên quan chặt
  ch với nhau; tổng phƣơng sai tr ch ằng 75,728% (> 50% đạt yêu cầu và cho biết các
  nhân tố giải th ch đƣợc 75,728% độ biến thiên của dữ liệu Điều này cho thấy kết quả phân
  tích EFA là hoàn toàn phù hợp. Qua bảng ma trận xoay nhân tố cho thấy, không có sự xáo
  trộn giữa các biến quan sát trong các nhân tố theo mô hình đề xuất nên tác giả vẫn giữ
  nguyên các biến và tên gọi.
  2.3.3. Phân tích hồi quy tuyến tính đa iến
  Để đánh giá mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố đến chất lƣợng thông tin báo cáo
  tài chính, tác giả sử dụng mô hình hồi quy đa iến. Sau khi chạy phần mềm SPSS 20.0 cho
  kết quả nhƣ sau:
  Bảng 4. Kết quả phân tích hồi quy bội Coeficients
  Unstandardized Standardized Collinearity
  Model Coefficients Coeficients t Sig Statistics
  B Std. Error Beta Tolerance VIF
  (Constant) 1.889 .287 6.587 .000
  HVQT -.098 .035 -.1`66 -2.826 .005 .854 1.171
  1 NVKT .193 .059 .215 3.268 .001 .681 1.469
  TCKT .413 .055 .473 7.515 .000 .741 1.349
  ALTT -.087 .030 -.164 -2.951 .004 .948 1.055
  a. Dependent Variable: CL
  (Nguồn: Kết quả xử lý số liệu với SPSS)
  Qua kết quả ở bảng 4 ta thấy tất cả các biến độc lập đều có Sig. nh hơn 0,05tức là
  tất cả các yếu tố độc lập đều có ảnh hƣởng đến chất lƣợng thông tin kế toán. Mức độ quan
  trọng của từng yếu tố tùy thuộc vào hệ số Beta đ chuẩn hóa (xét về giá trị tuyệt đối của hệ
  số) hay nhân tố nào có hệ số Beta đ chuẩn hóa lớn thì tác động mạnh đến chất lƣợng
  thông tin kế toán. Từ kết quả ở bảng 4, ta có phƣơng trình hồi quy nhƣ sau:
  CL = -0,166 HVQT-0,164ALTT +0,215NVKT + 0,473TCCT+ u
  Đồng thời, kết quả phân tích hồi quy bội cũng cho thấy hệ số phóng đại VIF nằm
  trong điều kiện cho phép (Nếu VIF lớn hơn 10 thì có ấu hiệu của đa cộng tuyến , điều này
  chứng t sự cộng tuyến giữa các biến độc lập là rất thấp phù hợp với giả định nghiên cứu
  này là các biến số dự áo độc lập lẫn nhau.
  2.4. Thảo luận và khuyến nghị
  Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng thông tin kế toán
  tại các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Thanh Hoá đó là: Hành vi quản trị lợi nhuận, Áp
  lực từ thuế, Năng lực của nhân viên kế toán và Tổ chức công tác kế toán. Trong các nhân tố
  đó thì nhân tố Tổ chức công tác kế toán là nhân tố có tác động mạnh cùng chiều với hệ số
  tƣơng quan đƣợc chuẩn hóa là 0,473; tiếp đến là nhân tố năng lực nhân viên kế toán tác động
  cùng chiều với hệ số tƣơng quan đƣợc chuẩn hóa là 0,215; nhân tố hành vi quản trị lợi
  nhuận có quan hệ ngƣợc chiều với chất lƣợng thông tin kế toán với hệ số tƣơng quan đƣợc
  chuẩn hoá là 0,166 và cuối cùng là nhân tố áp lực từ thuế có quan hệ ngƣợc chiều với chất
  lƣợng thông tin kế toán với hệ số tƣơng quan đƣợc chuẩn hoá là 0,164.

  38

 7. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, để nâng cao chất lƣợng thông tin kế toán thì các
  doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Thanh Hoá cần chú trọng nâng cao hiệu quả của tổ chức
  công tác kế toán, bởi đây là nhân tố có tác động mạnh nhất đến chất lƣợng thông tin kế
  toán Theo đó, các doanh nghiệp cần phải tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức chứng từ kế
  toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán đ ng quy định, phù hợp với
  đặc điểm của doanh nghiệp, đặc biệt đối với tổ chức lập các báo cáo kế toán, ngoài việc
  quan tâm đến lập báo cáo tài chính theo đ ng mẫu biểu, thời gian quy định thì các doanh
  nghiệp cũng cần đảm bảo không có sai sót trọng yếu. Muốn vậy, kế toán cần kiểm tra, đối
  chiếu chặt ch trƣớc, trong và sau quá trình lập báo cáo tài chính. Các doanh nghiệp cũng
  cần quan tâm đến các báo cáo quản trị trong đó có áo cáo quản trị phục vụ cho việc ra
  quyết định dài hạn nhƣ quyết định về mở rộng quy mô sản xuất, đầu tƣ tài sản cố định. Bên
  cạnh đó, các doanh nghiệp cần chú trọng đào tạo, bồi ƣỡng trình độ chuyên môn, nâng
  cao năng lực của nhân viên kế toán. Không chỉ giao quyền cho phòng kế toán, các nhà
  quản trị cũng cần chủ động cập nhật các quy định của Nhà nƣớc về công tác kế toán, chính
  sách thuế để tự trang bị kiến thức cho chính mình nhằm thực hiện tốt hơn vai tr ngƣời
  đứng đầu doanh nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần thực hiện cơ chế kiểm tra,
  giám sát cả bên trong lẫn bên ngoài với mục tiêu hạn chế tác động tiêu cực của hành vi
  quản trị lợi nhuận đến chất lƣợng thông tin kế toán.
  Bên cạnh nỗ lực hoàn thiện của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Thanh Hoá
  thì cần phải có thêm sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng nhƣ UBND tỉnh Thanh Hoá,
  Cục thuế tỉnh Thanh Hoá Đối với UBND tỉnh Thanh Hoá: Cần có các chính sách hỗ
  trợ cho các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Thanh Hoá nhƣ miễn giảm thuế, mở các
  lớp bồi ƣỡng đào tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn cho
  kế toán các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nh và vừa các doanh nghiệp s
  có điều kiện để tồn tại và phát triển trên thị trƣờng Đối với Cục thuế tỉnh Thanh Hoá: Để
  giảm áp lực từ thuế đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp chế biến
  thuỷ sản ở Thanh Hoá nói riêng thì Cục thuế tỉnh Thanh Hoá cần quy định rõ cán bộ thuế
  không có trách nhiệm hƣớng dẫn công tác kế toán tại các doanh nghiệp, đồng thời
  nghiêm cấm cán bộ thuế không đƣợc đảm nhận cung cấp dịch vụ kế toán. Bên cạnh đó,
  Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá và Chi cục thuế các huyện cần công khai số điện thoại của
  l nh đạo và đƣờng ây nóng để các doanh nghiệp có thể phản ánh trực tiếp về cách làm
  việc của nhân viên thuế. Ngoài ra, Cục thuế cũng cần tăng cƣờng bồi ƣỡng và nâng cao
  kiến thức và quy định về kế toán cho nhân viên thuế Thêm vào đó, Cục thuế cần tăng
  cƣờng công tác tuyên truyền những văn ản, quy định mới liên quan đến thuế và quản lý
  thuế đến các doanh nghiệp Hơn nữa định kỳ nên tổ chức các buổi gặp gỡ giữa cơ quan
  thuế và doanh nghiệp để trao đổi những vấn đề vƣớng mắc liên quan đến các quy định,
  chính sách mới cũng nhƣ lắng nghe tâm tƣ và nguyện vọng của các doanh nghiệp để
  công tác quản lý thuế ngày càng hiệu quả hơn

  3. KẾT LUẬN
  Trong bài viết này tác giả đ đánh giá thực trạng chất lƣợng thông tin kế toán và
  nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng thông tin kế toán của các doanh nghiệp
  chế biến thuỷ sản ở Thanh Hoá. Thông qua kết quả nghiên cứu định lƣợng, tác giả đ khẳng
  định có 4 nhân tố tác động đến chất lƣợng thông tin kế toán của các doanh nghiệp chế biến

  39

 8. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  thuỷ sản ở Thanh Hoá đó là: Tổ chức công tác kế toán, năng lực nhân viên kế toán, hành vi
  quản trị lợi nhuận và áp lực từ thuế. Nghiên cứu này s là cơ sở để các doanh nghiệp chế
  biến thuỷ sản ở Thanh Hoá tham khảo, tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất
  lƣợng thông tin kế toán của doanh nghiệp mình Đồng thời cũng là gợi ý để các cơ quan
  chức năng có nhiều chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp này phát
  triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Bộ Tài chính (2006), 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, Nxb. Tài chính, Hà Nội.
  [2] Đoàn Ngọc Quế, Đào Tất Thắng, Lê Đình Trực (2013), Kế toán quản trị, Nxb. Kinh tế
  Thành phố Hồ Chí Minh.
  [3] Đoàn Xuân Tiên 2009 , Tổ chức công tác kế toán, Nxb. Lao động – Xã hội, Hà Nội.
  [4] Nguyễn Thị Minh Th y 2016 , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất ượng thông tin kế
  toán trên áo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa àn Thành
  phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương, Luận án Tiến sĩ, Trƣờng Đại học Công nghệ thành
  phố Hồ Ch Minh.
  [5] Phạm Quốc Thuần (2016), Các yếu tố tác động đến chất ượng thông tin báo cáo tài
  chính tại doanh nghiệp Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế thành
  phố Hồ Chí Minh.
  [6] Ahmad Al-Hiyari và ctg (2013), Factors that Affect Accounting Information System
  Implementation and Accounting Information Quality .
  [7] FASB (1980), Statement of Financial Acounting Concepts No. 2: Qualitative
  Characteristics of Acounting Information, Financial Acounting Standards Board.
  [8] IASB (2001), Framework for the preparation and presentation of financial
  statements, IFRS.
  [9] Ilham Hidayah Napitupulu, Sri Mahyuni, Jojor Lisbet Sibarani (2016), The impact of
  internal control effectiveness to the quality of management accounting information
  system: The survey on state-owned enterprises(soes), Journal of Theoretical and
  Applied Information Technology, 20th June 2016, vol.88, no.2.
  [10] Nunuy Nur Afiah, Dien Noviany Rahmatika (2014), Fators in fluencing the quality
  of financial reporting and its implications on good government govermance,
  International Journal of Business, Economics and Law, vol 5, issue 1 (Dec.)
  [11] Rapina (2014), Factors Influencing The Quality Of Accounting Information System
  And Its Implications on The Quality Of Accounting Information, Research Journal of
  Finance and Accounting, vol.5, no.2.
  [12] Xu, H. (2003), Critical Success Factors for Accounting Information Systems Data
  Quality, Ph.D Dissertation Department of Information System, University of
  Southern Queensland.
  [13] Wilkinson, Joseph W. Cerullo, Michael J. Raval, Vasant, Bernard, Wong-on-wing.
  (2000), Accounting Information Systems – Essential Concepts and Applications, 4th
  Edition. John Wiley, USA.

  40

 9. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  IMPROVING THE QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION
  AT SEAFOOD PROCESSING ENTERPRISES IN THANH HOA
  Le Thi Loan

  ABSTRACT
  Accounting information is not only an effective tool for the control, administration and
  decision making of internal management levels but also a basis for external entities such as
  partners, investors to make the right business decisions. Therefore, the rearch about the
  quality of accounting information and its affecting factors which help to improve accounting
  information quality in enterprises is a very significant issue. In this article, the author
  conducts the research on theoretical and practical factors affecting the quality of accounting
  information through surveying seafood processing enterprises in Thanh Hoa. The collected
  data was processed and analyzed on SPSS 20.0 software to evaluate the influence of the
  factors on the accounting quality audit so as to propose solutions to improve the quality of
  accounting information in these enterprises.
  Keywords: Quality of accounting information, affecting factors, seafood processing
  enterprises, Thanh Hoa province.

  * Ngày nộp ài: 19/9/2019; Ngày gửi phản iện: 9/10/2019; Ngày duyệt đăng: 4/3/2020

  * Bài báo này là kết quả nghiên cứu từ đề tài cấp cơ sở mã số ĐT-2018-16 của Trường
  Đại học Hồng Đức

  41

Download tài liệu Nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Thanh Hóa File Word, PDF về máy