[Download] Tải Một số vấn đề về chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

Một số vấn đề về chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại

Một số vấn đề về chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại
Nội dung Text: Một số vấn đề về chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại

Download


Với việc lãi suất dần được thúc đẩy cải cách theo hướng thị trường, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và áp lực thích ứng với tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0, các ngân hàng thương mại dựa vào mô hình lợi nhuận truyền thống đối mặt với thách thức nghiêm trọng. Bài viết trao đổi về mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại và đưa ra một số kiến nghị nhằm chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay.

Bạn đang xem: [Download] Tải Một số vấn đề về chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Một số vấn đề về chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy

Một số vấn đề về chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Một số vấn đề về chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại

 1. TÀI CHÍNH – Tháng 02/2019

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH LỢI NHUẬN
  CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  ThS., NCS. NGUYỄN NGỌC KHÁNH – Học viện Ngân hàng *

  Với việc lãi suất dần được thúc đẩy cải cách theo hướng thị trường, sự cạnh tranh ngày càng gay
  gắt và áp lực thích ứng với tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0, các ngân hàng thương mại
  dựa vào mô hình lợi nhuận truyền thống đối mặt với thách thức nghiêm trọng. Trước bối cảnh đó,
  việc chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại là yêu cầu tất yếu bởi sự phát
  triển của mô hình chi phí thấp, rủi ro thấp, năng suất cao và dịch vụ phi tín dụng đã trở thành
  phương thức quan trọng để các ngân hàng thương mại tăng lợi nhuận. Bài viết trao đổi về mô
  hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại và đưa ra một số kiến nghị nhằm chuyển đổi mô
  hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay.
  Từ khoá: Ngân hàng thương mại, chuyển đổi mô hình lợi nhuận, thu nhập ngoài lãi, thu nhập lãi thuần, dịch vụ phi tín dụng

  cấu tài sản và nợ dựa trên nền tảng cơ cấu thu, chi tài
  TRANSFORMATION OF PROFIT MODEL OF COMMERCIAL chính chủ đạo nhất định. Các NHTM ở các nước phương
  BANKS AND SOME ISSUES
  Tây thực hiện các hoạt động tích hợp với các sản phẩm
  Nguyen Ngoc Khanh – Banking Academy
  tài chính phong phú, một phần lớn thu nhập hoạt động
  With interest rates gradually being changed towards của các NHTM đến từ thu nhập ngoài lãi do phương tiện
  market-oriented reforms, competition between đầu tư tài chính, dịch vụ phi tín dụng mang lại.
  commercial banks is increasingly fierce. Moreover, Mô hình lợi nhuận thường dựa trên tín dụng truyền
  with pressure to adapt to the impact of the Industrial thống làm chủ đạo. Các NHTM tại Việt Nam, đặc biệt
  Revolution 4.0, commercial banks dependent on là các NHTM vừa và nhỏ vẫn tập trung vào dịch vụ
  traditional profit models will face serious challenges. truyền thống, chênh lệch tiền gửi và cho vay là nguồn
  In that context, the transformation of the profit thu nhập chính. Theo thống kê, không có một ngân hàng
  model of commercial banks becomes an indispensable nào trong năm 2017 có tỷ lệ thu nhập lãi thuần trên tổng
  requirement due to the development model of low thu nhập hoạt động dưới 70%, mặc dù rất nhiều ngân
  cost, low risk, high productivity and non-credit hàng nỗ lực tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng.
  services as important methods for commercial Tính trên quy mô toàn quốc, các NHTM nhỏ và vừa thì
  banks to increase profits. The paper discusses the tỷ lệ thu ngoài lãi, từ dịch vụ đều chỉ chiếm khoảng 10%
  profit model of commercial banks and offers some tổng lợi nhuận, bên cạnh tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của
  recommendations to transform the profit model of các ngân hàng cũng phổ biến chỉ khoảng 3-4%. Điều
  commercial banks in Vietnam today. này cho thấy, thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn thu có tỷ
  Keywords: Commercial bank, transformation of the profit model, trọng lớn nhất của mỗi ngân hàng.
  non-interest income, net interest income, non-credit services Mô hình lợi nhuận dựa trên hoạt động phi tín dụng
  là chủ đạo. Mô hình này dựa trên dịch vụ ngân hàng bán
  lẻ, dịch vụ trung gian và thậm chí là dịch vụ ngân hàng
  Ngày nhận bài: 3/1/2019 tư nhân. Hiện nay, các NHTM đang chuyển hướng tăng
  Ngày hoàn thiện biên tập: 28/1/2019 dần tỷ trọng thu nhập ngoài lãi nhằm gia tăng lợi nhuận
  Ngày duyệt đăng: 11/2/2019
  đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong tương lai.

  Khái niệm về mô hình lợi nhuận Những tồn tại của mô hình lợi nhuận
  của các ngân hàng thương mại của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Mô hình lợi nhuận của ngân hàng thương mại Nguyên nhân bên trong
  (NHTM) có nghĩa là các NHTM đang ở trong một môi
  trường kinh tế và thị trường tài chính nhất định, có cơ Bắt nguồn từ việc các NHTM có ít loại hình

  *Email: nguyenkhanhle1310@gmail.com 63

 2. TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  sản phẩm dịch vụ, trong khi đó, dịch vụ trung Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, các ngân
  gian lại yếu, các NHTM Việt Nam đã gắn liền với hàng phải tăng vốn tự có dự kiến gấp 1,8 – 2 lần
  hệ thống này trong một thời gian dài, sử dụng so với thời điểm hiện tại mới có thể đáp ứng quy
  các kênh giới hạn chỉ có các khoản vay, tiền gửi, định của Basel II. Tín dụng khó có thể tăng cao,
  đầu tư trái phiếu, trao đổi liên hệ thống… Việc áp lực thực hiện Basel II buộc các ngân hàng phải
  mở rộng các chi nhánh NHTM trong thời gian chuyển hướng trong hoạt động, bên cạnh các
  dài là cách thức chính để cải thiện lợi nhuận khoản vốn cho vay bất động sản thời gian qua
  trong khi các ngân hàng lại ít chú ý đến sự phát chưa phát sinh nợ xấu cũng sẽ phần nào tác động
  triển của các loại hình dịch vụ khác, nhất là dịch làm tăng dự phòng rủi ro tới đây, ảnh hưởng tới
  vụ ngân hàng số. lợi nhuận, do đó các ngân hàng không thể đẩy
  Bên cạnh đó, mâu thuẫn cung – cầu sản phẩm, mạnh tín dụng sẽ quay sang phát triển dịch vụ
  chưa chú ý tới trải nghiệm khách hàng, mức độ để tăng nguồn thu.
  dịch vụ của các NHTM rất thấp, cách bố trí các
  cửa hàng và kênh kinh doanh chưa hợp lý. Các Với mức tăng trưởng tín dụng năm 2018 chỉ
  nhân viên thiếu sự cạnh tranh và nhận thức về đạt khoảng 14%, thấp hơn 4% so với năm
  dịch vụ mà khách hàng xứng đáng được phục vụ. 2017, trong khi mục tiêu cho năm 2019 sẽ
  Bên cạnh đó, việc phân khúc nhóm khách hàng kiểm soát dưới 16%. Như vậy, con đường gia
  không đúng chỗ, bỏ qua giá trị của nhóm khách tăng nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng
  hàng phổ thông và lợi nhuận trong nhóm khách của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam dự
  hàng phổ thông chưa nhận được sự quan tâm kiến sẽ bị ảnh hưởng mạnh.
  đúng mức.
  Nguyên nhân bên ngoài Các ngân hàng cũng phải đối diện với nhiều
  thách thức khi Việt Nam thực thi các cam kết trong
  Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến tác động của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái
  xu thế tự do hóa lãi suất. Việc thị trường hóa lãi Bình Dương (CPTPP), cụ thể là sự cạnh tranh của
  suất cuối cùng sẽ buộc cải cách mô hình lợi nhuận hệ thống ngân hàng ngày càng gay gắt: Việc mở
  của các NHTM. Tác động trực tiếp của lãi suất cửa hội nhập, kéo theo một lượng lớn các ngân
  thỏa thuận hiện nay đến lợi nhuận của các NHTM hàng nước ngoài với tiềm lực mạnh về tài chính,
  là: Các ngân hàng bán buôn hiện đang thống trị công nghệ và trình độ quản lý tham gia vào thị
  nguồn lợi nhuận sẽ phải đối mặt với một số vấn trường tài chính nội địa và sự cạnh tranh gay
  đề nan giải. Lãi suất cho vay sẽ giảm, định giá lãi gắt giữa khối ngân hàng trong nước và các ngân
  suất trong thị trường tiền gửi sẽ ở vị trí thụ động. hàng nước ngoài là điều khó có thể tránh khỏi.
  Dự kiến, việc tăng lãi suất tiền gửi và giảm lãi suất Các ngân hàng nước ngoài có thế mạnh về chất
  cho vay cuối cùng sẽ thu hẹp chênh lệch tiền gửi lượng phục vụ và đa dạng dịch vụ sẽ thu hút một
  và cho vay của các NHTM, làm giảm thu nhập từ lượng lớn khách hàng – là các doanh nghiệp (DN)
  lãi và ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình lợi nhuận có vốn đầu tư nước ngoài và một bộ phận không
  truyền thống. nhỏ các DN, cá nhân trong nước. Điều này dẫn
  Trong bối cảnh rủi ro kinh tế toàn cầu ngày đến sự gia tăng thị phần của các ngân hàng ngoại
  càng gia tăng, chiến tranh thương mại, khủng và sự sụt giảm thị phần của các ngân hàng nội địa.
  hoảng và suy thoái, dẫn đến nhà điều hành trong Bên cạnh đó, còn bắt nguồn từ yêu cầu mới đối với
  nước phải đặt mục tiêu ưu tiên ổn định hơn bao chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chính sách điều tiết.
  giờ hết. Từ nửa cuối năm 2018, Ngân hàng Nhà Các NHTM sẽ phải đối mặt với sự mất cân bằng
  nước đã bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ trở lại trong vai trò cung ứng vốn cho thị trường giữa
  và dự kiến, năm 2019 sẽ tiếp tục theo đuổi chính hệ thống NHTM và các định chế phi ngân hàng,
  sách này. Mức tăng trưởng tín dụng năm 2018 chỉ cũng như tác động kinh tế do sự mất cân bằng này
  đạt khoảng 14%, thấp hơn 4% so với năm 2017, mang lại. Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra các yêu
  trong khi mục tiêu cho năm 2019 cũng sẽ kiểm cầu pháp lý như quản lý vốn, phí ngân hàng, kinh
  soát dưới 16%, rõ ràng gia tăng nguồn thu nhập doanh ngoại hối, quản lý tài sản và kinh doanh
  từ hoạt động tín dụng của các ngân hàng sẽ bị ảnh hóa đơn…
  hưởng mạnh. Thách thức phát triển thị trường vốn – tài chính
  Từ nay tới cuối năm 2020, do nhu cầu vốn tự trong điều kiện của cuộc Cách mạng công nghiệp
  có phải tăng thêm là rất lớn, theo ước tính của 4.0 khi mô hình kinh doanh, mô hình quản trị,

  64

 3. TÀI CHÍNH – Tháng 02/2019

  thanh toán có thể phải được xem xét lại để phù ngành Ngân hàng bằng cách mở thêm các chi
  hợp với xu hướng quản trị thông minh AI, mô nhánh và điểm giao dịch. Thay vào đó, là nâng
  hình ngân hàng di động, ngân hàng không giấy, cao mức độ của các sản phẩm điện tử thông qua
  ngân hàng số, thanh toán điện tử; ngăn chặn và phát triển của ngân hàng tự phục vụ, ngân hàng
  đối mặt sự cạnh tranh của tình trạng tín dụng điện tử để giảm chi phí vận hành và cải thiện khả
  đen, giải pháp hỗ trợ DN nhỏ và vừa phát triển… năng sinh lời.
  Những điều này đã đặt ra những thách thức trước Bốn là, phân khúc thị trường nhỏ hơn và cung
  sự phát triển kinh doanh và mô hình lợi nhuận cấp các dịch vụ khác biệt. Các NHTM nên nâng
  hiện có của ngân hàng và đưa ra các yêu cầu mới cao lợi thế cạnh tranh của mình bằng cách cải
  cho các ngân hàng để đẩy nhanh quá trình chuyển thiện chất lượng dịch vụ, thiết lập triết lý kinh
  đổi của họ. doanh tập trung vào nhu cầu của khách hàng và
  Kiến nghị chuyển đổi mô hình lợi nhuận giá trị khách hàng trước tiên, đáp ứng nhu cầu đa
  của các ngân hàng thương mại Việt Nam dạng và cá nhân hóa của khách hàng, phân loại
  khách hàng theo các tiêu chuẩn nhất định đưa ra
  Nhằm chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các các loại dịch vụ khác nhau. Đây là một cách quan
  NHTM Việt Nam trong thời gian tới, tác giả đưa ra trọng để các NHTM Việt Nam cải thiện lợi nhuận
  một số kiến nghị sau: trong quá trình chuyển đổi mô hình lợi nhuận.
  Một là, chú ý đến thu nhập từ lãi truyền Các NHTM Việt Nam cần khẩn trương xây
  thống và duy trì mức chênh lệch phù hợp. Mặc dựng lộ trình thay đổi mô hình lợi nhuận cũ, tiếp
  dù, sự chuyển dịch dần theo xu hướng tự do tục thúc đẩy việc thiết lập và cải thiện hệ thống
  hóa lãi suất và việc gia tăng cạnh tranh trong kiểm soát nội bộ của các NHTM, tích cực tìm hiểu
  ngành Ngân hàng, tỷ lệ thu nhập lãi truyền các phương thức kinh doanh mới và các điểm tăng
  thống đã giảm, nhưng vẫn là nguồn thu nhập trưởng lợi nhuận mới, phát huy lợi thế địa phương
  quan trọng nhất của các NHTM ở Việt Nam. Từ của các NHTM của Việt Nam. Đồng thời, khuyến
  kinh nghiệm phát triển tại các quốc gia và khu khích đổi mới, sáng tạo dịch vụ mới và cải cách
  vực phát triển, sự ổn định tương đối của thu mô hình kinh doanh. Nâng cao trình độ và chất
  nhập lãi thuần là cơ sở để chuyển đổi mô hình lượng dịch vụ tài chính, tăng cường quản lý rủi ro
  lợi nhuận của các NHTM, do đó các NHTM Việt và cải thiện khả năng ứng phó rủi ro; đồng thời,
  Nam cần tiếp tục cải thiện thu nhập lãi từ hoạt dịch chuyển tín dụng theo hướng chọn lọc các dự
  động tín dụng truyền thống. án hiệu quả hơn, bán lẻ với biên lợi nhuận cao. Chỉ
  Hai là, phát triển mạnh mẽ các loại hình dịch bằng cách này, ngành Ngân hàng Việt Nam mới có
  vụ kinh doanh trung gian mới và cải thiện mức thể thích ứng xu thế phát triển và nâng tầm vị trí
  độ khác biệt. Trước tình hình cạnh tranh mới trên bảng xếp hạng ngân hàng mạnh khu vực châu
  trong ngành Ngân hàng, các NHTM Việt Nam Á và thế giới trong tương lai.
  cần nâng cao mức độ cạnh tranh bằng cách phát
  Tài liệu tham khảo:
  triển các DN trung gian sáng tạo, chẳng hạn như
  tư vấn và đánh giá năng suất cao; phát triển dịch 1. Minh Khôi (2018), Ngân hàng cơ cấu lại nguồn thu – xu thế tất yếu,
  vụ tài trợ tín dụng; phát triển mạnh mẽ hoạt Thời báo Ngân hàng;
  động kinh doanh đầu tư; phát triển dịch vụ tư 2. Nguyễn Thị Thu Thủy (2017), Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ
  vấn tài chính, lập kế hoạch tài chính tư nhân, các phi tín dụng tại các ngân hàng cổ phần ở Việt Nam, Tạp chí Công Thương;
  dịch vụ khác; phát triển ngân hàng điện tử và 3. Tô Huy Vũ và Vũ Xuân Thanh (2016), ngành Ngân hàng trước tác động của
  nhiều hơn nữa. cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Diễn đàn Kinh tế thế giới; PwC, The
  Ba là, tăng cường quản lý chi phí và tăng lợi Financial Brand;
  nhuận. Để giảm chi phí, các NHTM phải nâng 4. Nguyễn Hồng Sơn, Trần Thị Thanh Tú và cộng sự (2015), “Cơ hội và thách
  cao hiệu quả quản lý vận hành và thiết lập nền thức đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”, Kỷ yếu
  tảng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu số Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế xã hội và ngành Ngân hàng
  hóa ngân hàng hiện nay. Thực hiện quản lý chi Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”;
  phí toàn diện thông qua mạng lưới chi nhánh, 5. Jaffar, K., Mabwe, K., & Webb, R. (2014), Changing bank income
  qua DN và kênh khách hàng. Ngoài ra, nên học structure: Evidence from large UK banks? Asian Journal of Finance &
  hỏi kinh nghiệm phát triển của ngành Ngân hàng Accounting, 6, 195-215;
  ở các nước và khu vực phát triển để thoát khỏi 6. Wang Jianbo (2016), Discussion on the Transformation of Profit Model of
  vòng luẩn quẩn về thúc đẩy sự phát triển của China’s Commercial Banks, Management in Commercial Bank,7, 55-66.

  65

Download tài liệu Một số vấn đề về chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy