[Download] Tải Một số thay đổi tích cực của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo hướng tiếp cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế – Tải về File Word, PDF

Một số thay đổi tích cực của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo hướng tiếp cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế

Một số thay đổi tích cực của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo hướng tiếp cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế
Nội dung Text: Một số thay đổi tích cực của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo hướng tiếp cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế

Download


Bài viết phân tích một số thay đổi tích cực của chế độ kế toán hành chính ban hành theo Thông tư 107 và cũng có những đề xuất mang tính định hướng với kỳ vọng chế độ kế toán hành chính Việt Nam ngày càng hoàn thiện và tiệm cận với kế toán công quốc tế. tiêu chuẩn theo xu hướng hội nhập hiện nay.

Bạn đang xem: [Download] Tải Một số thay đổi tích cực của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo hướng tiếp cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Một số thay đổi tích cực của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo hướng tiếp cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế File Word, PDF về máy

Một số thay đổi tích cực của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo hướng tiếp cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Một số thay đổi tích cực của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo hướng tiếp cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế

 1. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  MÖÅT SÖË THAY ÀÖÍI TÑCH CÛÅC CUÃA CHÏË ÀÖÅ K
  THEO HÛÚÁNG TIÏÅM CÊÅN VÚÁI CHUÊÍN MÛÅC K
  ÀINH THÕ MAI*
  Ngaây nhêån:6/3/2020
  Ngaây phaãn biïån:
  14/3/2020
  Ngaây duyïåt àùng:
  28/3/2020

  Toám tùæt: 
  Chïë àöå kïë toaán haânh chñnh sûå nghiïåp (HCSN) múái, ban haânh theo Thöng tû söë 107/2017/TT
  cuãa Böå trûúãng Böå Taâi chñnh (TT 107), coá hiïåu lûåc thi haânh tûâ ngaây 01/01/2018, thay thïë chïë àö
  Quyïët àõnh söë 19/2006/QÀ- BTC ngaây 30/03/2006 cuãa Böå trûúãng Böå Taâi chñnh (QÀ 19) vaâ Thöng tû
  15/11/2010 (TT 185) sûãa àöíi, böí sung möåt söë nöåi dung cuãa QÀ 19. Sau hún 2 nùm thûåc hiïån cho thêëy,
  thïí hiïån àûúåc caác ûu àiïím nöíi tröåi vïì tñnh chi tiïët, minh baåch, khoa hoåc vaâ tiïåm cêån vúái chuêín mûåc k
  àaä phaát huy hiïåu quaã trong viïåc tûúng thñch vaâ àaáp ûáng yïu cêìu àöíi múái cú chïë taâi chñnh theo Nghõ 
  vúái quy àõnh cuãa caác luêåt ban haânh nùm 2015 (Luêåt Kïë toaán nùm 2015, Luêåt Ngên saách nùm 2015…). 
  kïë toaán HCSN theo TT 107 vûâa kïë thûâa nhûäng ûu àiïím, khùæc phuåc haån chïë cuãa chïë àöå kïë toaán HC
  vûâa àaáp ûáng töët yïu cêìu cuãa xu thïë höåi nhêåp trong lônh vûåc kïë toaán cöng cuãa Viïåt Nam, hoaân thiïån 
  cöng quöëc tïë. Trong khuön khöí cuãa baâi viïët, nöåi dung têåp trung phên tñch möåt söë thay àöíi tñch cûåc cuã
  TT 107, àöìng thúâi coá nhûäng àïì xuêët mang tñnh àõnh hûúáng vúái mong muöën chïë àöå kïë toaán HCSN cu
  tiïåm cêån hún vúái chuêín mûåc kïë toaán cöng quöëc tïë theo xu hûúáng höåi nhêåp hiïån nay.
  Tûâ khoáa
  :  Chïë àöå kïë toaán haânh chñnh sûå nghiïåp múái (TT 107); Chuêín mûåc kïë toaán cöng quöëc tïë 
  SOME POSITIVE CHANGES IN THE ADMINISTRATIVE ACCOUNTING REGIME TOWA
  OF  INTERNATIONAL  PUBLIC  ACCOUNTING  STANDARDS
  Abstract:
   The new administrative accounting system, issued under the Circular No 107/2017/TT-BTC dated 10
  Minister of Finance (Circular 107), takes effect from 01/01/2018, replacing the administrative accounting system i
  No 19/2006/QD-BTC dated 30/03/2006 of the  Minister of Finance (Decision 19) and  Circular No 185/2010
  15/11/2010 (Circular 185) amending and supplementing a number of contents of Decision 19. After more than 2 
  tation, the new administrative accounting system shows the outstanding advantages of detail, transparency, sci
  international public accounting standards. The initial results have been effective in compatibility and meeting the
  mechanism renovation according to Decree No 16/2015/ ND-CP, in accordance with the provisions of the laws 
  (Law Accounting 2015, Budget Law 2015…). The content of changes in administrative accounting system un
  inherited the advantages and overcome limitations of administrative accounting system issued under Decision 1
  satisfies the requirements of the integration trend in the field of public accounting in Vietnam, perfecting and 
  international public accounting standards. In the context of the article, the content focuses on analyzing a numbe
  the  administrative  accounting system issued under Circular 107 and also has directional suggestions with th
  administrative accounting system of Vietnam is getting better and closer to international public accounting standa
  integration trend.
  Keywords: The new administrative accounting system (Circular 107); International Public Accounting Standar
  1. Khaái quaát vïì chuêín mûåc kïë toaán cöng quöëc cöng (IPSASB) thuöåc Liïn àoaân kïë toaán quöëc tïë
  tïë (IPSAS) soaån thaão vaâ ban haânh nhùçm thöëng nhêët hïå thöëng
  Chuêín mûåc Kïë toaán cöng Quöëc tïë (Interna- chuêín mûåc kïë toaán trong lônh vûåc cöng trïn toaân
  tional Public Sector Accounting Standards – IPSAS)
  do UÃy ban Chuêín mûåc kïë toaán quöëc tïë vïì lônh vûåc* Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  67 cöng àoaâ
  Söë 18 thaáng 3/2020

 2. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  thïë giúái, taåo ra möåt möi trûúâng phaáp lyá quan troånglônh vûåc cöng chuyïín àöíi kïë toaán trïn cú súã tiïìn mùåt
  cho lônh vûåc kïë toaán nhaâ nûúác, goáp phêìn quaãn lyá,sang kïë toaán trïn cú súã döìn tñch. Do vêåy, caác àún võ
  quaãn trõ ngaây caâng hiïåu quaã nïìn taâi chñnh cuãa caáctrong lônh vûåc cöng aáp duång kïë toaán trïn cú súã döìn
  quöëc gia úã caã têìm vô mö vaâ vi mö. IPSAS laâ möåt tñch àûúåc taåo moåi àiïìu kiïån thuêån lúåi àïí àaáp ûáng vúái
  hïå thöëng nhûäng quy àõnh vaâ hûúáng dêîn vïì caác yïu cêìu cuãa chuêín mûåc.
  nguyïn tùæc, nöåi dung, phûúng phaáp, thuã tuåc kïë Cho àïën nay IPSASB àaä ban haânh àûúåc hún 30
  toaán cú baãn, chung nhêët vaâ àêìy àuã, laâm cú súã ghi IPSAS, trong àoá coá nhûäng chuêín mûåc mang tñnh
  cheáp kïë toaán vaâ lêåp baáo caáo taâi chñnh, nhùçm àaåt phöí biïën, quan troång àöëi vúái caác àún võ cöng nhû:
  àûúåc sûå àaánh giaá trung thûåc, húåp lyá, khaách quan IPSAS söë 1 – Chuêín mûåc BCTC; IPSAS söë 2 – Baáo
  vïì thûåc traång taâi chñnh, kïët quaã hoaåt àöång cuãacaáo lûu chuyïín tiïìn tïå; IPSAS söë 3 – Thùång dû hay
  caác àún võ kïë toaán trong lônh vûåc cöng. thêm huåt thuêìn trong kyâ, caác sai soát cú baãn vaâ nhûäng
  IPSAS àûúåc cöng böë nhùçm trúå giuáp cho caác àún thay àöíi trong chñnh saách kïë toaán; IPSAS söë 12 –
  võ trong lônh vûåc cöng aáp duång vaâ thûåc hiïån cöng taác Haâng töìn kho; IPSAS söë 17 – Taâi saãn, nhaâ cûãa vaâ
  kïë toaán, lêåp baáo baáo taâi chñnh (BCTC), nêng cao thiïët bõ; IPSAS söë 24 – Trònh baây thöng tin vïì ngên
  chêët lûúång vaâ tñnh minh baåch trong lêåp BCTC bùçng saách trïn BCTC; IPSAS söë 31 – Taâi saãn cöë àõnh vö
  viïåc cung cêëp thöng tin töët hún cho caác nhaâ quaãn lyá hònh… Trïn thïë giúái àaä coá hún 70 quöëc gia vaâ nïìn
  àïí àûa ra caác quyïët àõnh cuå thïí. IPSAS quy àõnh kinh tïë aáp duång IPSAS vaâ àaä mang laåi nhûäng kïët
  thöëng nhêët vïì caách ghi nhêån, ào lûúâng vaâ trònh baây quaã rêët hûäu ñch: (1) Nêng cao kiïím soaát nöåi böå vaâ
  caác thöng tin trïn BCTC cuãa caác àún võ trong lônh tñnh minh baåch vïì taâi saãn, nguöìn vöën cuãa àún võ; (2)
  vûåc cöng. Theo àoá, haâng nùm caác àún võ phaãi lêåp Thöng tin àa daång, nhêët quaán hún vïì chi phñ vaâ thu
  BCTC laâ caác àún võ kinh tïë coá thïí sûã duång kinh phñ nhêåp; (3) Nêng cao tñnh nhêët quaán vaâ tñnh so saánh
  ngên saách nhaâ nûúác (NSNN), caác àún võ kinh tïë thuöåc cuãa BCTC qua thúâi gian vaâ giûäa caác töí chûác vúái
  lônh vûåc cöng hoaåt àöång theo nguyïn tùæc tûå cên àöëi nhau; (4) Haån chïë tham nhuäng…
  thu chi. Chïnh lïåch giûäa caác khoaãn thu (göìm caã kinh Viïåt Nam àang trong quaá trònh höåi nhêåp quöëc tïë
  phñ NSNN cêëp) trûâ ài caác khoaãn chi àaä sûã duång trong ngaây caâng sêu vaâ röång. Viïåc gia nhêåp caác töí chûác
  quaá trònh hoaåt àöång laâ thùång dû thuêìn hoùåc thêm kinh tïë  thïë giúái vaâ khu vûåc nhû:  WTO, CPTPP,
  huåt thuêìn cuãa àún võ trong kyâ kïë toaán. Khi kïët thuác Hiïåp àõnh thûúng maåi Viïåt – Myä, cam kïët vúái caác töí
  nùm taâi chñnh, caác àún võ thuöåc lônh vûåc cöng phaãi chûác  taâi  chñnh  WB,  IMF,  gêìn  àêy  nhêët  laâ  Hiïåp
  lêåp caác BCTC bao göìm: Baãng cên àöëi kïë toaán (phaãn àõnh thûúng maåi tûå do Viïåt Nam – EU (EVFTA)…
  aánh tònh hònh taâi chñnh); Baáo caáo kïët quaã hoaåt àöångàoâi hoãi Viïåt Nam phaãi cung cêëp thöng tin coá tñnh
  (phaãn aánh quaá trònh hoaåt àöång vaâ xaác àõnh thùång dûchuêín mûåc, coá khaã nùng so saánh vaâ àûúåc quöëc tïë
  hoùåc thêm huåt thuêìn); Baáo caáo lûu chuyïín tiïìn tïå vaâ thûâa nhêån. Yïu cêìu höåi nhêåp cuäng àoâi hoãi Viïåt Nam
  Thuyïët minh BCTC. phaãi tuên thuã theo löå trònh àaä thoãa thuêån coá cam
  IPSAS àûúåc ban haânh dûåa trïn cú súã kïë toaán kïët vïì minh baåch hoáa thöng tin kïë toaán, nhêët laâ
  tiïìn mùåt vaâ cú súã kïë toaán döìn tñch: Viïåc ban haânh trong lônh vûåc kïë toaán cöng. Trong böëi caãnh àoá,
  IPSAS trïn cú súã tiïìn mùåt nhùçm quaãn lyá chùåt cheä Viïåt Nam àaä coá nhûäng bûúác tiïën àaáng kïí vïì nghiïn
  nguöìn kinh phñ tûâ NSNN vaâ yïu cêìu caác àún võ phaãi cûáu xêy dûång caác quy àõnh trong lônh vûåc kïë toaán
  trònh baây caác thöng tin bùæt buöåc, nhûäng phêìn khuyïën cöng theo hûúáng hoâa nhêåp vúái caác thöng lïå quöëc
  khñch trònh baây vïì quaãn lyá, sûã duång NSNN cêëp; Muåctïë, tuy nhiïn vêîn coân khoaãng caách nhêët àõnh so vúái
  àñch cuãa viïåc ban haânh IPSAS trïn cú súã kïë toaán thöng lïå quöëc tïë nhû: viïåc ghi nhêån vaâ trònh baây
  döìn tñch laâ àïí phuâ húåp vúái Chuêín mûåc BCTC quöëccaác thöng tin vïì thu chi NSNN, kïë toaán caác quyä taâi
  tïë (IFRS) vaâ thñch ûáng vúái àiïìu kiïån cuãa caác àún võ chñnh, kïë toaán thuïë vaâ kïë toaán taåi caác àún võ HCSN.
  trong lônh vûåc cöng àöìng thúâi àïí giaãi quyïët caác vêën Mùåt khaác, àoâi hoãi vïì nhu cêìu BCTC Nhaâ nûúác möåt
  àïì vïì lêåp BCTC trong lônh vûåc cöng maâ khöng àûúåc caách àêìy àuã, chñnh xaác vaâ minh baåch theo thöng lïå
  quy àõnh búãi IFRS hoùåc IFRS chûa àïì cêåp àïën. Dûåa quöëc tïë laâ àiïìu maâ rêët nhiïìu àöëi tûúång trong xaä höåi
  trïn yá tûúãng naây nhiïìu chuêín mûåc trong IPSAS àûúåc quan têm, do àoá vai troâ cuãa kïë toaán cöng àûúåc thïí
  thiïët kïë dûåa trïn Chuêín mûåc BCTC quöëc tïë. Liïn hiïån úã viïåc thûåc hiïån caác chûác nùng thöng tin vaâ
  àoaân Kïë toaán Quöëc tïë khuyïën khñch caác àún võ trong kiïím tra àöëi vúái hoaåt àöång kinh tïë – taâi chñnh cuãa

  68 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 18 thaáng 3/2020

 3. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  Nhaâ nûúác. Vai troâ naây ngaây caâng thïí hiïån roä neáthoaåt àöång àêìu tû vaâ hoaåt àöång taâi chñnh. Viïåc lêåp
  vúái caác àöëi tûúång sûã duång thöng tin kïë toaán cöng, BCTC húåp nhêët úã caác àún võ HCSN cêëp trïn, chñnh
  nhêët laâ tûâ phña cöng chuáng. quyïìn caác cêëp vaâ Chñnh phuã seä súám àûúåc thûåc
  Hiïån nay, Viïåt Nam àaä hoaân thaânh xêy dûång, hiïån khi ban haânh quy àõnh, hûúáng dêîn vaâ phûúng
  cöng böë hïå thöëng chuêín mûåc kïë toaán doanh nghiïåp phaáp lêåp vaâ trònh baây BCTC húåp nhêët trong lônh
  (VAS) vaâ àang coá kïë hoaåch triïín khai aáp duång hïå vûåc cöng, goáp phêìn laâm cho kïë toaán cöng ngaây
  thöëng IFRS. Tuy nhiïn, trong lônh vûåc Nhaâ nûúác, caâng trúã thaânh cöng cuå hûäu hiïåu trong quaãn lyá taâi
  quaá trònh xêy dûång hïå thöëng chuêín mûåc kïë toaán saãn, ngên saách quöëc gia; (2) BCQT duâng àïí töíng
  cöng coân gùåp phaãi möåt söë khoá khùn nhêët àõnh búãihúåp tònh hònh tiïëp nhêån vaâ sûã duång nguöìn kinh phñ
  caác lyá do khaách quan, chuã quan (àiïìu kiïån vïì thïí NSNN cuãa àún võ HCSN àûúåc trònh baây chi tiïët theo
  chïë chñnh trõ, luêåt phaáp, àiïìu kiïån vïì kinh tïë àïí muåc luåc NSNN àïí cung cêëp cho cú quan cêëp trïn,
  triïín khai xêy dûång, ban haânh vaâ vêën àïì nguöìn cú quan taâi chñnh vaâ cú quan coá thêím quyïìn khaác.
  nhên lûåc….). Viïåc hûúáng dêîn cöng taác kïë toaán trong Chïë àöå kïë toaán HCSN múái àaä sûãa àöíi, böí sung caác
  caác àún võ thuöåc lônh vûåc cöng múái chó dûâng laåi úãmêîu biïíu BCQT àïí phuâ húåp vúái cú chïë tûå chuã theo
  cêëp àöå ban haânh chïë àöå kïë toaán. Trong àoá phaãi kïí Nghõ àõnh söë 16/2015/NÀ-CP, quy àõnh cuãa Luêåt
  àïën chïë àöå kïë toaán HCSN ban haânh Thöng tû söë Kïë toaán, Luêåt NSNN nùm 2015 vaâ tinh thêìn cuãa
  107/2017/TT-BTC  ngaây  10/10/2017  cuãa  Böå  Taâi chuêín mûåc kïë toaán cöng quöëc tïë.
  chñnh. Àêy laâ möåt bûúác thay àöíi tñch cûåc trong Chïë Hai laâ, theo quy àõnh cuãa chïë àöå kïë toaán HCSN
  àöå kïë toaán HCSN vúái nhiïìu nöåi dung múái, kïë thûâa cuä, kïë toaán trong caác àún võ HCSN chuã yïëu aáp duång
  nhûäng ûu àiïím, khùæc phuåc haån chïë cuãa chïë àöå kïë cú súã kïë toaán tiïìn mùåt, bïn caånh àoá vêån duång cú
  toaán HCSN cuä (ban haânh theo QÀ 19 vaâ TT 185) súã kïë toaán döìn tñch coá àiïìu chónh. Àiïìu naây àaä gêy
  àöìng thúâi àaáp ûáng töët yïu cêìu cuãa xu thïë höåi nhêåp trúã ngaåi khaá lúán cho töí chûác kïë toaán, cung cêëp thöng
  trong lônh vûåc  kïë  toaán cöng  cuãa Viïåt  Nam  theo tin, mùåt khaác gêy khoá khùn cho viïåc xêy dûång chïë
  hûúáng tiïåm cêån dêìn vúái chuêín mûåc kïë toaán cöng àöå, chñnh saách vaâ khoá cho viïåc aáp duång cöng nghïå
  quöëc tïë. thöng tin trong töí chûác kïë toaán. Viïåc aáp duång cú súã
  2. Möåt söë thay àöíi tñch cûåc cuãa chïë àöå kïë kïë toaán döìn tñch chûa triïåt àïí trong chïë àöå kïë toaán
  toaán HCSN ban haânh theo  Thöng tû 107 HCSN cuä, dêîn àïën viïåc phaãn aánh doanh thu, thu
  Möåt laâ
  , so vúái chïë àöå kïë toaán HCSN cuä, TT 107 nhêåp vaâ chi phñ chûa phuâ húåp vúái chuêín mûåc kïë
  àaä quy àõnh roä caác àún võ HCSN phaãi lêåp 2 phên hïå toaán cöng quöëc tïë. Chïë àöå kïë toaán HCSN theo TT
  baáo caáo theo muåc tiïu sûã duång thöng tin: BCTC vaâ 107 cho pheáp chuyïín àöíi vaâ khuyïën khñch caác àún
  baáo caáo quyïët toaán (BCQT) àöìng thúâi quy àõnh roä võ HCSN aáp duång hoaân toaân cú súã kïë toaán döìn
  ranh giúái giûäa hai loaåi baáo caáo naây: (1) BCTC duâng tñch, tûâ àoá caãi thiïån chêët lûúång thöng tin, thñch húåp
  àïí cung cêëp thöng tin vïì tònh hònh taâi chñnh, kïët cho viïåc ra quyïët àõnh. Xeát trïn phaåm vi töíng thïí
  quaã hoaåt àöång taâi chñnh vaâ caác luöìng tiïìn tûâ hoaåtkhu vûåc cöng, kïë toaán döìn tñch mang laåi thöng tin
  àöång cuãa àún võ, cung cêëp cho caác nhaâ quaãn lyá töíng quaát hún, tûâ àoá taåo cú súã àïí tùng cûúâng quaãn
  xem xeát vaâ àûa ra caác quyïët àõnh vïì caác hoaåt àöång lyá taâi saãn, quaãn lyá cöng núå vaâ àaánh giaá khaã nùng
  taâi chñnh, ngên saách cuãa àún võ. Thöng tin BCTC thanh toaán cuãa àún võ, phuâ húåp vúái thöng lïå kïë toaán
  cuãa àún võ HCSN laâ cú súã àïí húåp nhêët BCTC cuãa cöng quöëc tïë.
  àún võ cêëp trïn. Cuå thïí, TT 107 àaä quy àõnh vïì: Ba laâ, chïë àöå kïë toaán HCSN theo TT 107 àaä coá
  Baáo caáo tònh hònh taâi chñnh thïí hiïån taâi saãn (chia nhûäng thay àöíi trong haåch toaán taâi saãn nhû chi phñ
  thaânh taâi saãn ngùæn haån, taâi saãn daâi haån), núå phaãi khêëu hao taâi saãn tñnh vaâo chi phñ trong kyâ, ghi nhêån
  traã vaâ taâi saãn thuêìn (vöën chuã súã hûäu); Baáo caáo kïëttaâi saãn àaãm baão nguyïn tùæc phuâ húåp giûäa chi phñ vaâ
  quaã hoaåt àöång thïí hiïån doanh thu – chi phñ cuãa caác doanh thu.
  àún võ HCSN vaâ àaä thïí hiïån àûúåc khoaãn muåc thùång Böën laâ, chïë àöå kïë toaán HCSN theo TT 107 àaä
  dûå hoùåc thêm huåt tûâ caác hoaåt àöång cuãa àún võ;àöíi múái trong ghi nhêån thu – chi ngên saách taåo ra
  Baáo caáo lûu chuyïín tiïìn tïå thïí hiïån luöìng tiïìn trong thùång dû, thêm huåt cuãa caác hoaåt àöång, tûâ àoá cung
  kyâ àûúåc phên loaåi theo caác luöìng tiïìn chñnh (hoaåt cêëp thöng tin giuáp cho nhaâ quaãn lyá àûa ra quyïët àõnh
  àöång thöng thûúâng àuáng muåc àñch cuãa àún võ cöng), phuâ húåp nhêët vúái tònh hònh cuãa àún võ. Theo quy

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  69 cöng àoaâ
  Söë 18 thaáng 3/2020

 4. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  àõnh trûúác àêy, viïåc àaánh giaá möåt àún võ cöng dûåa àïën sûå khaác biïåt trong quaãn lyá taâi chñnh cöng vaâ
  vaâo thöng tin kïë toaán laâ rêët khoá, nhûng vúái sûå thay hïå thöëng kïë toaán cöng àïí xêy dûång cho phuâ húåp,
  àöíi cuãa chïë àöå kïë toaán HCSN múái coá thïí nêng cao coân phaãi tñnh àïën àiïìu kiïån vïì nguöìn nhên lûåc,
  hiïåu quaã hoaåt àöång kïë toaán quaãn trõ trong lônh vûåcàiïìu kiïån vïì chñnh trõ, kinh tïë cho pheáp triïín khai
  cöng taåi Viïåt Nam. xêy dûång vaâ ban haânh. Àïí coá thïí thûåc hiïån thaânh
  3. Möåt söë àïì xuêët cöng, Viïåt Nam nïn laâm tuêìn tûå caác bûúác: nghiïn
  Chïë àöå kïë toaán HCSN àaä coá nhûäng bûúác tiïën cûáu thûåc traång vaâ sûãa àöíi böí sung cú chïë hoaåt
  phuâ húåp vúái thöng lïå quöëc tïë, tuy nhiïn cuäng nïn àöång taâi chñnh cöng cho phuâ húåp vúái chuêín mûåc
  tiïëp tuåc àöíi múái nhûäng vêën àïì coân chûa thêåt sûå tûúng kïë toaán cöng quöëc tïë; nghiïn cûáu xêy dûång chuêín
  àöìng, cêìn chónh sûãa àïí coá thïí tiïåm  cêån hún vúái mûåc kïë toaán cöng Viïåt Nam phuâ húåp vúái àiïìu kiïån
  chuêín mûåc kïë toaán cöng quöëc tïë, cuå thïí: hoaân caãnh àêët nûúác; triïín khai aáp duång chuêín mûåc
  Thûá nhêët, dûåa trïn sûå àöíi múái cuãa chïë àöå kïë trong lônh vûåc cöng.
  toaán HCSN theo TT 107, viïåc lêåp BCTC húåp nhêët Thûá tû,  cêìn coá àöåi nguä caán böå àûúåc àaâo taåo
  trong àún võ cêëp trïn, cú quan chuã quaãn laâ bûúác tiïëp chuyïn sêu, coá caác chuyïn gia trònh àöå, chuyïn mön
  theo coá thïí thûåc hiïån, taåo tiïìn àïì àïí triïín khai BCTC cao àïí coá thïí biïn dõch taâi liïåu vaâ nghiïn cûáu chuêín
  Nhaâ nûúác cuãa Chñnh phuã, nhùçm nêng cao chêët lûúång mûåc; Caác trûúâng àaåi hoåc, hoåc viïån vaâ caác töí chûác
  thöng tin BCTC khu vûåc cöng. Trong xu thïë höåi nhêåp, nghïì nghiïåp cêìn phöëi húåp nghiïn cûáu, àaâo taåo, höî
  caác quöëc gia lêåp BCTC húåp nhêët theo khuön mêîu trúå Böå Taâi chñnh trong quaá trònh triïín khai xêy dûång,
  thöëng nhêët cuãa chuêín mûåc kïë toaán cöng quöëc tïë ban haânh vaâ aáp duång hïå thöëng chuêín mûåc kïë toaán
  phaãn aánh tònh hònh taâi chñnh, kïët quaã hoaåt àöång, cöng Viïåt Nam. Hiïån nay, coá rêët nhiïìu quöëc gia trïn
  thùång dû thêm huåt cho tûâng nùm àïí coá thïí so saánh thïë giúái kïí caã nhûäng nûúác phaát triïín vaâ nhûäng nûúác
  trïn phaåm vi toaân cêìu theo möåt tiïu chñ chung nhêët, àang phaát triïín àaä triïín khai vaâ aáp duång chuêín mûåc
  taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi trong hoaåt àöång kinh tïë àêìu kïë toaán cöng quöëc tïë àaåt kïët quaã hûäu ñch, Viïåt Nam
  tû àa quöëc gia. Luêåt Kïë toaán Viïåt Nam nùm 2015 àaä coá thïí tham khaão kinh nghiïåm cuãa caác quöëc gia trïn
  coá quy àõnh vïì BCTC Nhaâ nûúác, Vò vêåy, chïë àöå kïë thïë giúái àïí thûåc hiïån.
  toaán HCSN cêìn súám ban haânh böí sung caác quy àõnh Chïë àöå kïë toaán HCSN ban haânh theo TT 107 àaä
  thöëng nhêët, phûúng phaáp vaâ nguyïn tùæc lêåp BCTC coá nhûäng thay àöíi tñch cûåc, nhûäng bûúác tiïën phuâ
  húåp nhêët chung cho toaân böå khu vûåc cöng. húåp vúái thöng lïå quöëc tïë. Hy voång rùçng àêy laâ nhûäng
  Thûá hai, àïí coá thïí tiïën saát vúái chuêín mûåc kïë kïët quaã bûúác àêìu quan troång laâm cú súã nïìn taãng cho
  toaán cöng quöëc tïë, cêìn nghiïn cûáu vaâ xêy dûång caách viïåc xêy dûång hïå thöëng chuêín mûåc kïë toaán cöng
  tiïëp cêån nhêån thûác vïì kïë toaán cöng àïí àûa ra caác Viïåt Nam trïn cú súã chuêín mûåc kïë toaán cöng quöëc
  khaái niïåm cú baãn, nguyïn tùæc kïë toaán aáp duång coá cú tïë ngaây caâng trúã thaânh hiïån thûåc.  
  súã. Chùèng haån àöëi vúái TSCÀ, chïë àöå kïë toaán HCSN
  cêìn ban haânh böí sung quy àõnh vïì phaåm vi, khaái
  niïåm vaâ tiïu chuêín ghi nhêån TSCÀ cho phuâ húåp vúái Taâi liïåu tham khaão
  quöëc tïë. Hiïån taåi, chïë àöå kïë toaán HCSN chó múái quy1.  Luêåt Ngên  saách nhaâ  nûúác,  Luêåt söë  83/2015/QH13  cuãa  Quöëc
  Höåi  nûúác  Viïåt  Nam  dên  chuã  Cöång  hoâa  khoáa  13  thöng  qua
  àõnh tiïu chuêín TSCÀ  hûäu hònh, vö hònh, hûúáng ngaây  25  thaáng  06  nùm 2015.
  dêîn haåch toaán tùng, giaãm, hao moân, sûãa chûäa taâi 2.  Luêåt  Kïë  toaán,  Luêåt  söë  88/2015/QH13  cuãa  Quöëc  höåi  nûúác
  saãn nhûng chûa coá quy àõnh hûúáng dêîn liïn quan Viïåt Nam  dên chuã Cöång hoâa  khoáa 13  thöng qua ngaây 20  thaáng
  àïën ghi nhêån thiïët bõ quên sûå, taâi saãn laâ di saãn, bêët 11  nùm  2015.
  3.  Nghõ  àõnh söë 16/2015/NÀ-CP cuãa  Chñnh phuã  ban  haânh  ngaây
  àöång saãn àêìu tû…
  14/2/2015.
  Thûá ba,  cêìn coá chuêín mûåc kïë toaán àïí àûa ra 4. Chïë  àöå  kïë toaán HCSN  ban haânh theo Thöng tû  söë 107/2017/
  caác nguyïn tùæc cú baãn, caác khaái niïåm aáp duång TT-BTC  ngaây  10/10/2017  cuãa  Böå  Taâi  chñnh.
  cho kïë toaán möåt caách thöëng nhêët, viïåc ban haânh 5. Chïë àöå  kïë  toaán HCSN ban haânh theo  Quyïët àõnh  söë 19/2006/
  hïå thöëng chuêín mûåc kïë toaán cöng Viïåt Nam theo QÀ-BTC  ngaây 30/3/2006  cuãa Böå  Taâi  chñnh,  Thöng tû söë  185/
  2010/TT-BTC  cuãa  Böå  Taâi  chñnh  ban  haânh  ngaây  15/11/2010
  quöëc tïë cêìn súám àûúåc thûåc hiïån, vò àêy laâ xu hûúáng hûúáng  dêîn sûãa  àöíi, böí sung Chïë  àöå kïë toaán  HCSN  ban  haânh
  têët yïëu trong kïë toaán quöëc tïë. Tuy nhiïn, viïåc xêy theo  Quyïët  àõnh  söë  19/2006.
  dûång chuêín mûåc theo quöëc tïë ngoaâi viïåc xem xeát 6. IPSAS  Standards:  http://Ipsasb.org

  70 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 18 thaáng 3/2020

Download tài liệu Một số thay đổi tích cực của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo hướng tiếp cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế File Word, PDF về máy