[Download] Tải Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên – Tải về File Word, PDF

Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên

Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên
Nội dung Text: Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.Vn xin giới thiệu đến bạn Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên với nội dung trình bày đẹp mắt mới đầy đủ nội dung, nếu rõ sơ yếu lý lịch cũng như nguyện vộng của người xin việc, hi vọng với tài liệu này, sẽ giúp cách bạn có một đơn xin việc đầy ấn tượng và thu hút nhà tuyển dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên File Word, PDF về máy

Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên

MẪU 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN Tôi tên là: …………………………………………………….. Sinh ngày: ……. …………………….. Nơi sinh : Xã ……………………………….. Huyện: …………………… Tỉnh:……………………. Hộ khẩu TT : Xã ………………………….. Huyện: …………………… Tỉnh:……………………. Chứng minh nhân dân số: …………………………………. Cấp ngày …………………………… Tại: …………………………………………….. Số điện thoại liên lạc …………………………….. Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………………………………… Trình độ chuyên môn : – Tốt nghiệp trường : ………………………………………………………………………………. – Hệ đào tạo (Chính quy, tại chức, chuyên tu): …………………………………………… – Trình độ tốt nghiệp (ĐH, CĐ,…) : ………………………………………………………….. – Ngành: ………………………………. ……………….Xếp loại TN: ………………………….. Trình độ ngoại ngữ :Tiếng …………………………………… , trình độ : ……………………… Trình độ tin học : ………………………………………………………………………………………… Trình độ nghiệp vụ sư phạm: ………………………………………………………………………… Tôi chưa có việc làm và có nguyện vọng xin được bố trí việc làm. Nguyện vọng về nơi công tác: ………………………………………………………………………. Nếu được tuyển dụng, tôi xin cam đoan thực hiện tốt các công việc được giao, chấp hành các chủ trương, chính sách của nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị. Kính mong được Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, tuyển dụng. …………., ngày ……tháng …. năm 201.. Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của nơi cư trú UBND xã, phường, thị trấn ………………………… 1 Xác nhận…………………………………………….… …………………………………………………………… …………, ngày ….. tháng ….. năm 201… 2 MẪU 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH I : BẢN THÂN 1. Họ và tên: …………………………………………………………… Nam/ Nữ: ……………………….. 2. Sinh ngày: …… tháng………… năm……………………………………………………………………… 3. Nơi sinh : Xã (phường, thị trấn) ………………………………………….. Tỉnh…………………… 4. Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………. 5. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………. 6. Dân tộc ……………………………………………Tôn giáo……………………………………………… 7. Thành phần gia đình: …………………………………………………………………………………….. 8. Chứng minh nhân dân số ……………… Ngày cấp:…../…../……..Cấp tại: ………………… 9. Trình độ: – Văn hóa: ……….. Ngoại ngữ: …………………………… Tin học: ………………… – Chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………………………………… 10. Ngày và nơi vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ……………………………………………………. 11. Ngày và nơi vào Đảng CSVN chính thức ………………………………………………………… 12. Thuộc diện gia đình chính sách (phải có giấy chứng nhận của các cấp có thẩm quyền). – Con liệt sĩ : – Con thương binh: 13. Đặc điểm lịch sử bản thân (khai từ 12 tuổi đến nay) Từ ngày tháng năm Đến ngày tháng năm Đi học và tốt nghiệp ở trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì ( kể cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu (kê khai những thành tích nổi bậc trong học tập, lao động) 3 II : QUAN HỆ GIA ĐÌNH * Cha : Họ và tên: …………………………………………… Năm sinh ……………………………….. Từ năm 1955 đến 30/4/1975 làm gì, ở đâu ? …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. Từ năm 30/4/1975 đến nay làm gì, ở đâu ? ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. Nghề nghiệp hiện nay : ……………………………………………………………………………………… * Mẹ : Họ và tên: …………………………………………….. Năm sinh ……………………………….. Từ năm 1955 đến 30/4/1975 làm gì, ở đâu ? …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. Từ năm 30/4/1975 đến nay làm gì, ở đâu ? ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. Nghề nghiệp hiện nay : ……………………………………………………………………………………… * Anh, chị, em ruột ( Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, ở đâu ?) ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. *Họ tên vợ hoặc chồng: ………………………………………………… Năm sinh ………………….. Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………… Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………………… Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ liên hệ …………………………………………………….. Điện thoại ………………………….. * Họ và tên các con (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp và nơi công tác): ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. III. LỜI CAM ĐOAN 4 Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai đó. Xác nhận của nơi cư trú …………, ngày ……tháng …. năm 201.. ……………………………………………… Người khai ký tên ……………………………………………… ………………, ngày ….. tháng ….. năm 201… (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 5

Download tài liệu Một số mẫu đơn xin việc làm giáo viên File Word, PDF về máy