[Download] Tải Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng áp dụng cho Agribank Cẩm Giàng Hải Dương – Tải về File Word, PDF

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng áp dụng cho Agribank Cẩm Giàng Hải Dương

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng áp dụng cho Agribank Cẩm Giàng Hải Dương
Nội dung Text: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng áp dụng cho Agribank Cẩm Giàng Hải Dương

Download


Các ngân hàng đã thực hiện cung cấp các dịch vụ cho vay tiêu dùng dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể thỏa mãn nhu cầu của mình trước khi có khả năng thanh toán. Bài viết nghiên cứu về chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này.

Bạn đang xem: [Download] Tải Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng áp dụng cho Agribank Cẩm Giàng Hải Dương – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng áp dụng cho Agribank Cẩm Giàng Hải Dương File Word, PDF về máy

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng áp dụng cho Agribank Cẩm Giàng Hải Dương

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng áp dụng cho Agribank Cẩm Giàng Hải Dương

 1. QUẢN LÝ – KINH TẾ

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
  CHO VAY TIÊU DÙNG NGÂN HÀNG ÁP DỤNG
  CHO AGRIBANK CẨM GIÀNG HẢI DƯƠNG
  Hoàng Thị Mai
  Phòng Tài Vụ – Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
  Email:hoangmaian1993@gmail.com

  Tóm tắt: Các ngân hàng đã thực hiện cung cấp các dịch vụ cho vay tiêu dùng dưới
  nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể thỏa mãn nhu cầu
  của mình trước khi có khả năng thanh toán. Và chỉ trong một thời gian ngắn khi các sản
  phẩm này ra đời, số lượng khách hàng tìm tới ngân hàng đã không ngừng tăng lên, tạo ra
  nguồn thu nhập không nhỏ cho hệ thống ngân hàng. Bài báo nghiên cứu về chất lượng
  cho vay tiêu dùng ngân hàng và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này.
  Từ khóa: Cho vay tiêu dùng, Chất lượng, Nâng cao chất lượng

  1. Giới thiệu về nâng cao chất lượng
  cho vay tiêu dùng ngân hàng với tài sản của ngân hàng, nhưng số lượng
  khoản vay rất lớn do nhu cầu chi tiêu của các
  Nâng cao chất lượng của ngân hàng là cá nhân và hộ gia đình là không giới hạn.
  những hoạt động nhằm thúc đẩy tăng trưởng
  mở rộng về qui mô nhưng vẫn đảm bảo an Hoạt động nâng cao chất lượng cho vay
  toàn và hiệu quả trong cho vay tiêu dùng của tiêu dùng ngân hàng gắn với các khoản cho
  ngân hàng; đồng thời, đánh giá sự đóng góp vay tiêu dùng có lãi suất thường cao và “cứng
  của hoạt động đó đối với nền kinh tế xã hội và nhắc”: Lãi suất của các khoản CVTD hầu hết
  sự thỏa mãn của khách hàng khi sử dụng sản đều cao hơn so với những khoản vay khác
  phẩm cho vay tiêu dùng của ngân hàng. trong ngân hàng. Nguyên nhân do quy mô
  của các khoản vay thường nhỏ dẫn đến chi
  Hoạt động nâng cao chất lượng cho vay phí cho vay cao. Đồng thời CVTD tiềm ẩn
  tiêu dùng ngân hàng gắn với Quy mô của từng nhiều rủi ro và rất khó kiểm soát vì vậy khách
  các khoản vay nhỏ nhưng số lượng các khoản hàng muốn vay theo hình thức CVTD phải
  vay lớn: Đặc điểm này xuất phát từ đối tượng chịu mức lãi suất khá cao. Mức lãi suất cao
  của CVTD là các cá nhân và hộ gia đình. Họ giúp cho ngân hàng hạn chế được rủi ro và ổn
  tìm đến ngân hàng với mục đích vay tiêu dùng định thu nhập trong những trường hợp xảy ra
  có nhu cầu vốn không lớn, thường vay để đáp sự cố ngoài ý muốn.
  ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm khi đã có
  một khoản tích lũy từ trước; quy mô nhỏ so Hoạt động nâng cao chất lượng cho vay

  TẠP CHÍ KHOA HỌC 51
  QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ

 2. tiêu dùng ngân hàng thường phải có tài sản ngân sách nhà nước, thị trường tài chính, lạm
  đảm bảo: Do người vay không sử dụng tiền phát, hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị
  vay vào các hoạt động kinh doanh, nên việc trường, quan hệ thanh toán và tín dụng quốc
  trả nợ của khách hàng phụ thuộc vào nguồn tế.
  thu nhập khác của khách hàng. Sự kiểm soát
  nguồn thu này của ngân hàng nhiều khi khó Lê Thị Kim Huệ (2013), “Phát triển hoạt
  khăn hơn. Để hạn chế bớt rủi ro, trong hầu hết động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam hiện
  các khoản cho vay tiêu dùng, ngân hàng đều nay”, Kinh tế và dự báo, 21 (11/2013), Tr. 24-
  yêu cầu khách hàng phải có bảo đảm bằng 25. Bài nghiên cứu của tác giả đã đưa ra cái
  tài sản. nhìn tổng quan về thị trường cho vay tiêu dùng
  Việt Nam trong thời gian qua. Trong đó, chỉ ra
  2. Các công trình nghiên cứu liên quan những sai lầm, hạn chế mà các ngân hàng, tổ
  chức tài chính mắc phải khiến cho hoạt động
  Giáo trình Quản trị nghiệp vụ ngân hàng này chưa phát triển mạnh mẽ, và đề xuất các
  Thương mại (2012), Phan Thị Thu Hà, Nguyễn giải pháp khắc phục.
  Thị Thu Thảo, NXB Thống kê: Nội dung của
  giáo trình đề cập đến vấn đề như: Quản trị Nguyễn Thị Thúy Hồng (2014) “Giải pháp
  tiền gửi, Quản trị các dịch vụ liên quan đến nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân
  tiền gửi; Khái quát về cho vay của NHTM; hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  Quy định pháp lý về cho vay; Quy trình cho trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường
  vay; Các nghiệp vụ cho vay của NHTM; Quản vốn Việt Nam”, Luận án tiến sỹ. Luận án đã
  trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của tổng hợp làm rõ các vấn đề cơ bản về hiệu
  NHTM; Thanh toán xuất nhập khẩu; Tài trợ quả tín dụng tiêu dùng NHTM trong điều kiện
  xuất nhập khẩu. cạnh tranh trên thị trường vốn Việt Nam, đặc
  biệt tập trung làm rõ nội hàm của hiệu quả
  Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng Thương tín dụng trên cơ sở phân tích khái niệm hiệu
  mại (2015), Nguyễn Thị Mùi, NXB Tài chính. quả trong kinh doanh, hệ thống các tiêu chí
  Nội dung của giáo trình đề cập đến vấn đề đo lường, từ đó tập trung vào các nhân tố có
  như: Tổng quan Ngân hàng thương mại trong tác động tới hiệu quả tín dụng; tổng hợp kinh
  bối Cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Nguồn vốn nghiệm nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng
  và quản lý nguồn vốn của Ngân hàng thương của NHTM ở một số nước trên thế giới, một
  mại; Những vấn đề chung về cho vay của số NHTM lớn của Việt Nam, điển hình là kinh
  Ngân hàng thương mại; Cho vay ngắn hạn nghiệm tăng cường công tác quản trị NHTM
  của Ngân hàng thương mại; Cho vay trung, thông qua việc khuyến khích các NHTM niêm
  dài hạn của Ngân hàng thương mại; Dịch vụ yết trên sàn, mở cửa thị trường khu vực tài
  thanh toán của Ngân hàng thương mại; Dịch chính ngân hàng và chuẩn hóa nghiệp vụ tín
  vụ khác của Ngân hàng thương mại; Rủi ro và dụng của Trung quốc; kinh nghiệm về nợ dưới
  nguyên tắc cơ bản quản lý, giảm thiểu rủi ro chuẩn của Mỹ và tác động tiêu cực của hệ
  trong hoạt động của NHTM. thống chám điểm tự động, cùng 17 nguyên tắc
  Giáo trình Tiền tệ và hoạt động Ngân cơ bản trong quản lý rủi ro tín dụng của FDIC;
  hàng (2016), Lê Vinh Danh (chủ biên), NXB kinh nghiệm điều chỉnh linh hoạt cơ chế, chính
  Tài chính: Nội dung chính của giáo trình đề sách tín dụng và tập trung hóa quản lý, điều
  cập đến vấn đề như khái niệm tiền tệ, hình hành.
  thức biểu hiện của tiền tệ; chu chuyển tiền tệ; Trần Văn Dự (2010) “Giải pháp nâng cao
  khái niệm ngân hàng, chức năng của ngân chất lượng cho vay hộ sản xuất tại các ngân
  hàng, hình thức hoạt động của ngân hàng,

  52 TẠP CHÍ KHOA HỌC
  QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ

 3. hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn doanh số cho vay tiêu dùng trung và dài hạn
  khu vực đồng bằng Bắc bộ” luận án tiến sĩ, là 464,597 triệu đồng, chiếm 65.280% tổng
  Học viện ngân hàng. Bằng cách tổng hợp doanh số cho vay tiêu dùng. So với năm 2016,
  các phương pháp nghiên cứu và bám sát đối năm 2017, doanh số cho vay tiêu dùng ngắn
  tượng mục tiêu luận án đã chỉ ra được hộ sản hạn chiếm tỷ trọng 37.180% tổng doanh số
  xuất là đối tượng khách đông đảo nhất của cho vay tiêu dùng, tăng 64,805 triệu đồng,
  NHTM, nhất là đối với thị trường chủ yếu là tương ứng tăng 26.226%, đạt 311,907 triệu
  nông thôn. Luận án đã đưa ra các chỉ tiêu cụ đồng; doanh số cho vay tiêu dùng trung và
  thể đánh giá chất lượng cho vay gồm: nhóm dài hạn tăng 62,407 triệu đồng, tương ứng
  chất lượng hoạt động chung, nhóm an toàn tăng 13.433%, đạt 527,004 triệu đồng, chiếm
  sử dụng vốn và nhóm lợi nhuận một cách có tỷ trọng 62.820% tổng doanh số cho vay tiêu
  căn cứ và làm rõ các nhân tố bên trong, bên dùng. Năm 2018, doanh số cho vay tiêu dùng
  ngoài ảnh hưởng, nêu lên kinh nghiệm về mở ngắn hạn tiếp tục tăng thêm 70,271 triệu đồng,
  rộng cho vay nông nghiệp, nông thôn của các tương ứng tăng 22.529%, đạt 382,178 triệu
  nước như Thái Lan, Philippin, Ấn độ. đồng, chiếm tỷ trọng 39.620% tổng doanh số
  cho vay tiêu dùng; doanh số cho vay tiêu dùng
  3. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu trung và dài hạn cũng tăng 55,426 triệu đồng,
  dùng tại ngân hàng Ngân hàng Agribank – tương ứng tăng 10.517%, đạt 582,430 triệu
  Chi nhánh Cẩm Giàng, Hải Dương đồng, chiếm 60.380% về mặt tỷ trọng. Nhìn
  Năm 2016 tổng doanh số cho vay tiêu chung, từ năm 2016 đến năm 2018, doanh số
  dùng là 711,699 triệu đồng; năm 2017 chỉ cho vay tiêu dùng luôn đạt ở mức cao và tăng
  tiêu này đạt 838,911 triệu đồng, tăng 127,212 dần qua các năm, đặc biệt cho vay tiêu dùng
  triệu đồng, tương ứng tăng 17.874% so với ngắn hạn ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng
  năm 2016; so với năm 2017, năm 2018 tổng cao trong doanh số cho vay tiêu dùng do chi
  số cho vay tiêu dùng đạt 964,608 triệu đồng, nhánh tập trung nhiều hơn cho các khoản vay
  tăng 125,697 triệu đồng, tương ứng tăng ngắn hạn, lãi suất vay ngắn hạn ngày càng
  14.983%. Cho vay tiêu dùng tăng lên qua các ưu đãi, thủ tục vay được giải ngân nhanh và
  năm do khu vực huyện Cẩm Giàng, Vĩnh phúc nhu cầu vay ngắn hạn tiêu dùng cũng tăng
  có nhu cầu tăng về mua sắm, sửa chữa nhà cao. Doanh số cho vay tiêu dùng trung và dài
  ở. Đồng thời, người dân chuyển dần từ thanh hạn tăng từ năm 2016 đến năm 2018 nhưng
  toán bằng tiền mặt sang thanh toán qua ngân tốc độ tăng giảm dần do Chi nhánh áp dụng
  hàng, và có xu hướng sẵn sàng vay nợ cho chính sách tăng cho vay ngắn hạn để phù hợp
  các nhu cầu của đời sống. Mặt khác, lãi suất với nguồn vốn huy động được; mặt khác thủ
  cho vay tiêu dùng ngày càng được ưu đãi. tục giải ngân cho vay trung và dài hạn phức
  Mặc dù tổng doanh số cho vay tiêu dùng tăng tạp hơn với quy trình thẩm định chặt chẽ, mất
  nhưng tốc độ tăng lại giảm dần từ năm 2016 nhiều thời gian nên không đáp ứng kịp thời
  đến năm 2018, do đó Chi nhánh cần cải thiện nguồn tài chính cho khách hàng như cho vay
  các thủ tục vay vốn, giải ngân một cách nhanh ngắn hạn.
  chóng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các tổ
  chức, cá nhân để đẩy mạnh tốc độ tăng của
  doanh số cho vay tiêu dùng.
  Năm 2016, doanh số cho vay tiêu dùng
  ngắn hạn là 247,102 triệu đồng, chiếm
  34.720% tổng doanh số cho vay tiêu dùng;

  TẠP CHÍ KHOA HỌC 53
  QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ

 4. cho vay tiêu dùng trung và dài hạn tăng cho vay ngắn hạn.
  từ năm 2016 đến năm 2018 nhưng tốc
  Biểu đồ 1: Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời hạn cho vay

  Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời hạn cho vay

  582,430
  527,004
  600,000 464,597
  500,000
  ĐVT Triệu đồng

  400,000 382,178
  311,907 Doanh số cho vay ngắn hạn
  300,000 247,102

  200,000 Doanh số cho vay trung hạn và dài
  100,000 hạn


  Năm 2016
  Năm 2017
  Năm 2018

  (Nguồn: Phòng KTNQ, Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Cẩm Giàng, Hải
  Dương, năm 2018)
  4, Đánh giá hoạt động nâng cao chất nói chung và Ngân hàng Agribank nói
  4, Đánh giá hoạt động nâng cao chất trưởng ổn định; Công tác thẩm định trước khi
  lượng
  lượng cho cho
  vay vay
  tiêu tiêu
  dùngdùng cho vay,vềkiểm
  riêng tra,cao
  nâng kiểm soátlượng
  chất và thuvàhồităng
  vốn sau
  khi cho vay luôn được ngân hàng chú trọng và
  a, Kếta,quả
  Kếtđạt
  quảđược
  đạt được cường
  triển khaiCVTD
  một cáchđốihiệu
  với quả.
  khách hàng cá
  Ngân hàng
  Ngânđã thực
  hàng hiện nghiêm
  đã thực hiệntúc những
  nghiêm nhân và hộ
  Ngân gia đình.
  hàng đã áp dụng biện pháp bảo
  quy định, quyết định và văn bản hướng dẫn đảm tiềnNgân
  vay hàng
  là quyền sử hiện
  dụngràđất và thế
  túc những
  của NHNN quy định,
  Việt Nam quyếtvà
  nói chung định
  Ngânvà hàng
  văn đã thực soát,
  chấp bằng chính tài sản hình thành từ khoản
  Agribank nói riêng về nâng cao chất lượng sàngkhông
  lọc khách
  quan hàng,
  hệ tíntiếp tụctínxây dựng
  bản hướng dẫn của NHNN Việt Nam vay, dụng chấp đối với
  và tăng cường CVTD đối với khách hàng cá hình thức CVTD này.
  nhân và hộ gia đình. quan hệ tín dụng với những khách hàng
  Chính sách chăm sóc khách hàng và thái
  Ngân hàng đã thực hiện rà soát, sàng độ cán bộ của ngân hàng khá tốt. Với những
  lọc khách hàng, tiếp tục xây dựng quan hệ khách hàng thân thiết, ngân hàng thường có
  tín dụng với những khách hàng có tình hình nhiều ưu đãi, giảm lãi suất vay, tăng lãi suẩt
  tài chính lành mạnh, có phương án vay vốn huy động và có những phần quà giá trị dành
  hiệu quả và kiên quyết từ chối cho vay đối với tặng cho khách hàng. Bên cạnh đó, khi khách
  những khách hàng có những biểu hiện yếu hàng đến tư vấn trực tiếp tại đây, chuyên viên
  kém về đạo đức cũng như tài chính, những sẽ hướng dẫn nhiệt tình, đầy đủ các sản phẩm
  khách hàng đã có lịch sử quan hệ tín dụng phù hợp và tốt nhất cho khách hàng, cùng với
  xấu với ngân hàng. việc mời khách hàng uống nước, ăn kẹo trong
  Doanh số CVTD của ngân hàng tăng lúc chờ Giao dịch viên thực hiện các công việc

  54 TẠP CHÍ KHOA HỌC
  QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ

 5. liên quan cho khách hàng. trị rủi ro các khoản cho vay tiêu dùng còn
  chưa thực hiện một cách sát sao gây thất
  Công tác tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng thoát nguồn vốn, tình trạng nợ xấu và nợ quá
  nhân viên luôn được Ban lãnh đạo ngân hàng hạn vẫn còn xảy ra. Đồng thời, ngân hàng còn
  quan tâm đúng mức. Ngân hàng nhận thức chưa cập nhật thông tin và tình hình sử dụng
  được, nguồn nhân lực chính là tài sản quan vốn vay của khách hàng thường xuyên; công
  trọng nhất đối với sự hoạt động và phát triển cụ quản trị các khoản vay còn thô sơ, chưa
  của ngân hàng nên thời gian qua, Ngân hàng được ứng dụng công cụ máy móc hiện đại
  rất chú trọng đến công tác đào tạo và tổ chức vào phục vụ quản trị các khoản cho vay tiêu
  nhân sự. dùng.
  Quy trình thẩm định cho vay được tiến Về trang thiết bị và công nghệ Ngân hàng:
  hành theo một trình tự logic, đã đề cập được Công nghệ ngân hàng còn hạn chế, chưa
  đầy đủ các nội dung của công tác thẩm định, phát triển. Mặc dù hệ thống ngân hàng đã
  đặc biệt là trong thẩm định tài chính dự án các thực hiện công nghệ hóa hiện đại hóa một số
  chỉ tiêu được đưa ra để thẩm định khá đầy đủ lĩnh vực nhưng ở trong bộ phận tín dụng nói
  và chi tiết, đảm bảo cho việc thẩm định được chung và cho vay tiêu dùng nói riêng thì vẫn
  chính xác và nhất là việc đánh giá khả năng chưa có được sự ứng dụng một cách đồng bộ
  hoàn vốn và thời gian trả nợ của khách hàng và hoàn thiện. Hơn nữa, việc quản lý, lưu trữ
  vay vốn. Quy định phối hợp giữa phòng tín nợ và thông tin khách hàng còn chưa thuận
  dụng, phòng nguồn vốn và phòng thẩm định tiện, gây khó khăn trong việc quản lý, xem xét
  đã giúp Ngân hàng phát hiện được những sai cũng như phân tích thông tin khách hàng.
  sót khách quan một cách dễ dàng hơn, đồng
  thời giúp Ngân hàng có thể đưa ra kết quả Về quy chế và quy trình cho vay tiêu
  đánh giá chính xác hơn về dự án, có được sự dùng: Quy trình, quy chế cho vay còn phức
  thống nhất trước khi lập tờ trình Ban lãnh đạo tạp, rườm rà chưa phù hợp với khách hàng:
  Ngân hàng. Khách hàng có nhu cầu vay vốn cần đến ngân
  hàng và thực hiện theo đúng quy trình vay vốn
  Việc trang bị các thiết bị máy móc hiện đại, của ngân hàng đã quy định. Để hoàn thành
  các phương tiện làm việc thuận tiện cho các hồ sơ theo yêu cầu của ngân hàng, khách
  cán bộ thẩm định đã được Sở giao dịch quan hàng gặp không ít khó khăn và mất nhiều thời
  tâm một cách đầy đủ và thường xuyên hơn. gian. Khi hồ sơ được hoàn thành thì cán bộ
  Những công việc tính toán, soạn thảo, lưu trữ tín dụng phải tiến hành thẩm định, quá trình
  ngày càng được thực hiện chính xác, nhanh này cũng gây mất thời gian và chi phí. Mặt
  chóng và khoa học hơn, các phương tiện khác, Quy chế, quy trình cho vay tiêu dùng
  thông tin liên lạc hiện đại, điện thoại, máy fax, của chi nhánh chưa linh hoạt, còn chịu giới
  mạng nội bộ, mạng Internet đã và đang được hạn trong khung quy định, chúng vẫn còn tồn
  trang bị và hoàn thiện giúp cán bộ thẩm định đọng trong những điều khoản hạn chế, chưa
  thu thập thông tin, khai thác các nguồn thông đáp ứng nhu cầu thị trường, như về mức cho
  tin bổ có hiệu quả và chính xác hơn, góp phần vay, thời hạn vay, loại vay, yêu cầu đòi hỏi hồ
  vào việc nâng cao chất lương thẩm định dự sơ chứng từ chứng minh thu nhập, chứng
  án nói chung và thẩm định tài chính dự án nói minh sử dụng vốn quá khắt khe gây trở ngại
  riêng tại Chi nhánh. khách hàng.
  b, Hạn chế Về chất lượng thẩm định tài sản: Quy
  Về công tác quản trị rủi ro: Công tác quản trình thẩm định vẫn còn nhưng thiếu sót như

  TẠP CHÍ KHOA HỌC 55
  QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ

 6. việc thẩm định vẫn nặng tính lý thuyết và hình và công nghệ thẻ nhằm phát triển các dịch vụ
  thức, số liệu chưa sát thực với thực tế nên điện tử dựa trên Internet, ATM,mobile,… Từ
  vẫn còn những dự án không thể trả nợ đúng đó có thể thu hút thêm nhiều khách hàng cá
  hạn, làm gia tăng tỉ lệ nợ xấu, nợ khó đòi. Bên nhân, các DN vừa và nhỏ, mở rộng thị trường
  cạnh đó, việc thực hiện qui trình thẩm định bán lẻ thông qua các sản phẩm mang hàm
  cho vay chưa đầy đủ, còn qua loa không đảm lượng công nghệ cao.
  bảo tính chặt chẽ. Chưa thực sự coi trọng
  tính khả thi , hiệu quả của dự án, tính pháp Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa các
  lý của hồ sơ, tình hình tài chính và năng lực trang thiết bị trong ngân hàng tại các hội sở,
  của khách hàng thậm chí còn thực hiện chiếu chi nhánh, các văn phòng giao dịch; Sử dụng
  lệ hình thức. Năng lực đội ngũ cán bộ ngân phần mềm trọn gói để giảm thiểu tối đa thời
  hàng nói chung và cán bộ tín dụng nói riêng gian giao dịch với khách hàng; Triển khai sử
  nói chung còn chưa cao đặc biệt là kiến thức dụng đồng bộ hệ thống ngân hàng hiện đại
  về kĩ thuật, kinh tế, pháp luật,…chưa thực sự T24 vào các hoạt động của ngân hàng; Tổ
  nắm vững và làm theo qui trình, đa số làm chức và khai thác mạng đảm bảo yêu cầu tập
  theo kinh nghiệm, chưa đủ khả năng thẩm trung hóa thông tin khách hàng, thông tin tài
  định kĩ khách hàng. khoản, thông tin về ngân hàng để khách hàng
  có thể tra cứu số dư tài khoản khi cần.
  5. Một số giải pháp nâng cao chất
  lượng cho vay tiêu dùng tại Agribank Cẩm – Đổi mới quy chế và quy trình cho vay tiêu
  Giàng – Hải Dương dùng

  – Hiện đại hoá trang thiết bị và công nghệ Đối với quy chế cho vay hỗ trợ khách
  Ngân hàng hàng vay với số lượng lớn, điều khoản hạn
  chế ở đây là mức cho vay thấp do chịu phụ
  Trang bị thêm các thiết bị phục vụ cho công thuộc rất lớn vào giá trị định giá tài sản đảm
  việc kinh doanh của ngân hàng như hệ thống bảo. Nguyên nhân ở đây là do bộ phận định
  máy tính hiện đại và cải tiến thủ tục thanh toán giá tài sản đảm bảo của chi nhánh (thường
  nhằm mục tiêu thu hút thêm được nhiều thành định giá tài sản đảm bảo quá thấp so với giá
  phần kinh tế mở tài khoản và thanh toán qua cả thị trường, dẫn đến mức cho vay rất thấp
  Ngân hàng. (do mức cho vay chiếm tối đa 60% giá trị định
  giá tài sản đảm bảo). Do đó, chi nhánh cần
  Phát triển thêm các dịch vụ hỗ trợ sau cho thiết lập một khung giá đối với từng loại tài
  vay: Đây là một dịch vụ mới của Ngân hàng sản đảm bảo, khung giá này cần được điều
  nhằm hỗ trợ cho khách hàng sử dụng vốn vay chỉnh cho phù hợp từng thời kỳ, vừa đáp ứng
  hiệu quả hơn bằng cách cung cấp cho khách nhu cầu khách hàng vừa đảm bảo an toàn tín
  hàng những thông tin cần thiết hay Ngân hàng dụng hợp lý cho mình.
  đóng vai trò tư vấn cho khách hàng.
  Đối với quy chế cho vay hỗ trợ cho vay
  Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ, mua ô tô, Chi nhánh cần có chính sách mở
  cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh rộng hạn mức cho vay loại hình này, nên quy
  phát triển phần mềm ứng dụng kỹ thuật CNTT định tỷ lệ cho vay hợp lý trên giá mua xe,
  tiên tiến vào các hoạt động kinh doanh nhằm nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của khách
  mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hàng, đồng thời đảm bảo mức độ an toàn tín
  năng suất, chất lượng và hiệu quả các dịch vụ dụng cho mình. Riêng đối với những khoản
  NH. Đến năm 2025 phát triển kênh phân phối vay mua ô tô mà tài sản đảm bảo là nhà đất
  thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin thì ta có thể cho vay trên toàn bộ giá trị mua

  56 TẠP CHÍ KHOA HỌC
  QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ

 7. nhưng đảm bảo không vượt quá 60% giá trị kỷ thuật vi tính cao, phù hợp với các tiêu chí
  định giá tài sản đảm bảo, còn nếu tài sản đảm của tín dụng cá nhân tại chi nhánh, nhằm hỗ
  bảo là sổ tiết kiệm thì ngân hàng có thể cho trợ tốt cho công tác thẩm định khách hàng.
  vay 90% trên mệnh giá. Để xây dựng chương trình này cần phải có sự
  tham gia của các chuyên gia có kinh nghiệm
  – Thành lập bộ phận thu hồi nợ đối với cao về tín dụng cá nhân, nhằm đưa ra một
  khách hàng cá nhân chương trình xếp hạng có hiệu quả, giúp cho
  Thông thường người cán bộ tín dụng cán bộ tín dụng đánh giá được khả năng tài
  quản lý món nào sẽ chịu trách nhiệm thu nợ chính của khách hàng, nhằm hạn chế rủi ro
  và đòi nợ quá hạn món vay đó. Tuy nhiên việc khoản vay ở mức thấp.
  quản lý món cho vay kém chất lượng và thu TÀI LIỆU THAM KHẢO:
  hồi nợ khó đòi là một công việc khó, nhất là
  khi cán bộ tín dụng và khách hàng đã hình [1]. Luật sửa đổi bổ sung một số điều
  thành quan hệ thân thiết, thì việc áp dụng biện của luật các tổ chức tín dụng số 20/2014/
  pháp cứng rắn sẽ đặt người cán bộ tín dụng QH11 ngày 15/06/2014.
  vào một tình huống khó xử. Chính vì vậy, Chi
  nhánh nên thiết lập một bộ phận chuyên thu [2]. Thông tư liên tịch số 03/2015/
  hồi nợ riêng. Với quy mô nợ quá hạn thì bộ TTLT/NHNN – BTP-BCA-BCT-TCDC ngày
  phận này chỉ cần hai người và những cán bộ 23/4/2015 của ngân hàng nhà nước, Bộ tư
  này chỉ chuyên phụ trách việc thu hồi nợ quá pháp, Bộ công an, Bộ tài chính, Tổng cục địa
  hạn. chính về hướng dẫn xử lý tài sản đảm bảo
  tiền vay để thu nợ cho các tổ chức tín dụng.
  Đối với nợ quá hạn, Ngân hàng có thể
  áp dụng hai biện pháp: Khai thác và thanh [3]. Thông tư số 07/2013/TT – NHNN ngày
  lý. Ngân hàng có thể áp dụng một hoặc đồng 19/05/2013 của ngân hàng nhà nước về việc
  thời cả hai biện pháp dựa trên phân tích các “hướng dẫn thực hiện một số quy định về bảo
  yếu tố: Sự trung thực và thái độ của người đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng”.
  vay đối với các khoản nợ. Đây chính là xem [4]. Nghị định 173/1999/NĐ- CP ngày
  xét ý muốn trả nợ của người vay; khả năng 07/12/2010 về việc sửa đổi Điều 5 Nghị định
  chi trả của người vay: xem xét khả năng trả 30/CP ; Quyết định 226/2012/QĐ- NHNN
  nợ của người vay trong tương lai. ngày 26/03/2012 của TĐ NHNN ban hành về
  – Hoàn thiện chính sách xếp hạng tín dụng việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 30/CP.
  khách hàng [5]. Chính phủ (2012), Nghị định 178/2012/
  Chương trình xếp hạng tín dụng cá nhân NĐ-CP về bảo đảm tiền vay của các tổ chức
  vừa được triển khai thí điểm tại chi nhánh từ tín dụng; Chính phủ (2001), Nghị định số
  cuối năm 2015, nên chương trình chưa hoàn 16/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của
  thiện, còn thô sơ, chủ yếu sử dụng excel để Công ty cho thuê tài chính.
  cài đặt chương trình, hỗ trợ cho công tác thẩm
  định khách hàng cá nhân chưa đạt hiệu quả.
  Xếp hạng tín dụng cá nhân của chi nhánh
  hiện nay phản ánh mức độ rủi ro khách hàng
  chỉ ở mức tương đối, không là tiêu chí chính
  cần xây dựng cho mình một chương trình xếp
  hạng tín dụng cá nhân hoàn chỉnh, sử dụng

  TẠP CHÍ KHOA HỌC 57
  QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ

Download tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng áp dụng cho Agribank Cẩm Giàng Hải Dương File Word, PDF về máy