[Download] Tải Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu – Tải về File Word, PDF

Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu

Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu
Nội dung Text: Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu

Download


Bài viết xem xét kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu trên phương diện lý thuyết, đồng thời tổng hợp việc thực hiện kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu tại các công ty trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản nhằm xác định mối quan hệ giữa kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu và thiết kế xanh và cung cấp nguồn tài liệu tham khảo về thiết kế trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu File Word, PDF về máy

Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu

 1. Nghiên cứu trao đổi

  Mối quan hệ giữa thiết kế xanh
  và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu

   Nguyễn Bích Ngọc*

  Nhận: 29/7/2020
  Biên tập: 09/8/2020
  Duyệt đăng: 19/8/2020

  Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu không tạo ra nguồn năng lượng dang, hoặc chỉ đơn giản ghi nhận
  mới, nhưng việc thực hiện phương pháp này có thể khuyến khích sử các chi phí này là chi phí hoặc lỗ
  dụng một cách hiệu quả nguồn tài nguyên, từ đó làm giảm các tác trong kỳ và không chú ý đến hiệu
  động đến môi trường. Bài viết xem xét kế toán chi phí dòng nguyên quả sử dụng tài nguyên. Đó là lý do
  vật liệu trên phương diện lý thuyết, đồng thời tổng hợp việc thực hiện tại sao kế toán chi phí dòng nguyên
  kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu tại các công ty trên thế giới, đặc
  vật liệu giúp giảm lãng phí và tiêu
  biệt là Nhật Bản nhằm xác định mối quan hệ giữa kế toán chi phí
  dòng nguyên vật liệu và thiết kế xanh và cung cấp nguồn tài liệu thụ tài nguyên. Tiêu chuẩn ISO-
  tham khảo về thiết kế trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. 14051 cho rằng, nguyên liệu bị
  Từ khóa: ISO-14051; kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu; thiết kế lãng phí là kết quả của việc thất
  xanh; kế toán xanh thoát và phung phí tài nguyên.
  Tác giả đã xem xét các tài liệu
  liên quan từ các quốc gia khác
  1. Giới thiệu xuất, nâng cao năng suất, tăng lợi nhau, trước và sau khi ban hành
  Thực trạng ô nhiễm môi trường nhuận, đồng thời đáp ứng mục tiêu ISO-14051, và thấy rằng tất cả các
  toàn cầu buộc các doanh nghiệp phát triển bền vững. nghiên cứu đều nghiêng về kế toán
  phải gia tăng trách nhiệm xã hội. MFCA đã được Tổ chức Tiêu chi phí dòng nguyên vật liệu.
  Đại bộ phận xã hội ngày càng yêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành Những nghiên cứu này bao gồm
  cầu các công ty phải chịu trách thành tiêu chuẩn ISO 14051:2011. Kokubu và cộng sự từ Nhật Bản,
  nhiệm cho các hoạt động xâm hại MFCA và thiết kế xanh có chung Schmidt và Nakajima từ Đức và
  đến môi trường của họ. Nhiều giải mục tiêu bảo vệ môi trường. Cả hai Nhật Bản, Christ và Burritt từ Úc.
  pháp, sáng kiến bảo vệ môi trường đều nhằm mục đích sử dụng hiệu Cuốn sổ tay MFCA được Tổ chức
  đã được ra đời. Schaltegger đã chỉ quả các nguồn tài nguyên. Năng suất châu Á xuất bản, Tập
  ra rằng, sự phát triển của các báo Hệ thống tính giá thành theo sách MFCA, được công bố bởi Hội
  cáo và kế toán bền vững cần được đơn đặt hàng và hệ thống tính giá đồng Năng suất Quốc gia Ấn Độ,
  hướng tới nhiều hơn nhằm nâng thành theo quy trình là các phương và ngay cả chính phủ Thái Lan
  cao quy trình ra quyết định quản lý. pháp được sử dụng trong kế toán cũng chấp thuận ISO-14051 là một
  Kế toán chi phí dòng nguyên chi phí để tính toán chi phí cuối bộ tiêu chuẩn quốc gia. Điều này
  vật liệu (MFCA) là một phương cùng của sản phẩm, bằng cách cộng cho thấy có một sự đồng thuận
  pháp quản lý môi trường nguyên các chi phí trong các bộ phận khác chung rằng việc thực hiện kế toán
  bản được phát triển tại Đức, nhưng nhau. Cả hai phương pháp đều tập chi phí dòng nguyên vật liệu sẽ
  đã được ứng dụng rộng rãi tại Nhật hợp và phân bổ chi phí liên quan làm giảm tiêu thụ nguyên liệu và
  Bản và trở thành một công cụ quản đến sai sót, hư hỏng và lãng phí vào năng lượng, và từ đó tác động đến
  lý cực kỳ hiệu quả trong việc giảm thành phẩm hoặc sản phẩm dở môi trường.
  thiểu lãng phí nguyên vật liệu và
  năng lượng trong quá trình sản *Khoa Kế toán – Kiểm toán – Học viện Ngân hàng

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020 37

 2. Nghiên cứu trao đổi

  Tất cả số lượng sản phẩm tiêu phí tài nguyên hay không. Bài viết tồn kho được tổng hợp về mặt vật
  thụ và hàng tồn kho trong từng giai tổng hợp thực tế của 40 công ty đã lý bao gồm hàng tồn kho đầu kỳ,
  đoạn sản xuất và chế biến đều được triển khai MFCA, để xác định liệu cuối kỳ. Trong khi thông tin lãng
  hạch toán chi tiết. Việc tính toán thiết kế xanh có được sử dụng để phí được cung cấp từ kế toán chi
  nhân lực và chi phí xử lý liên quan nâng cao hiệu quả sử dụng tài phí dòng nguyên liệu, thì các biện
  đến xử lý chất thải được thực hiện, nguyên hay không. pháp cải tiến liên quan đến phương
  nhằm cung cấp thông tin cho nhân 2.2. Các kết quả nghiên cứu pháp và công nghệ thiết kế xanh.
  viên thiết kế hoặc sản xuất để giúp Liệu việc lãng phí tài nguyên do Hội đồng Năng suất Quốc gia,
  cải tiến trong tương lai. Mặc dù MFCA chỉ ra có thể được cải thiện Ấn Độ (2015), trong sổ tay giới
  MFCA được cho là có những tác nhờ thiết kế xanh hay không, câu thiệu kế toán chi phí dòng nguyên
  dụng đáng kể, tuy nhiên chỉ với các hỏi này đã được Bộ Kinh tế, liệu, cũng sử dụng bốn công ty sản
  tính toán sẽ không thể làm giảm Thương mại và Công nghiệp Nhật xuất làm ví dụ và thiết kế xanh là
  mức tiêu thụ tài nguyên hoặc cải Bản (METI) xác nhận dựa trên giải pháp. Báo cáo chỉ ra rằng, Hội
  thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên những thành tựu về hiệu quả năng đồng Năng suất Nhật Bản đã gửi
  trong suốt quy trình sản xuất. Vì lượng của 32 công ty đã thực hiện các chuyên gia đến Ấn Độ để hỗ
  vậy, cần thiết phải kết hợp với các kế toán chi phí dòng nguyên liệu. trợ thúc đẩy việc thực hiện kế toán
  phương pháp hoặc kỹ thuật khác 32 công ty trên bao gồm 27 công ty chi phí dòng nguyên liệu từ
  (như thiết kế xanh) và tận dụng sản xuất, 5 công ty phi sản xuất. 6/2012 đến 3/2014. Bốn công ty
  thông tin trong kế toán chi phí dòng Ngoài ra, tiêu chuẩn ISO-14051 đã tham gia vào quá trình nghiên
  nguyên liệu để đưa ra các biện pháp cũng bao gồm 5 trường hợp nghiên cứu là: Sainest Faucet Pvt. Ltd.
  giảm thiểu lãng phí và hư hỏng. cứu từ Nhật Bản, Séc, Việt Nam, (nhà sản xuất ống liền mạch bằng
  2. Phương pháp nghiên cứu Đức và Philippines. Các công ty thép carbon, Gandhinagar, Ấn
  và kết quả này, được thêm vào Bảng 1, trang Độ); Bhagwati Spherocast (nhà
  2.1. Phương pháp nghiên cứu 39, và được đánh số từ 33 đến 37, sản xuất gang xám và gang dẻo
  MFCA giả định rằng kế toán chi cũng đều là các công ty sản xuất. Do cao cấp, Ahmedabad, Ấn Độ);
  phí dòng nguyên liệu làm giảm tiêu công ty đánh số 33 và công ty đánh Gốm sứ Somany (Kadi, Ấn Độ):
  thụ tài nguyên và tác động đến môi số 7 là cùng một công ty Nhật Bản, và Baroda Moulds và Dies
  trường. Tuy nhiên, kết quả thực nên tổng cộng 31 công ty được tóm (Waghodia, Ấn Độ).
  hiện thực tế đến mức độ nào thì vẫn tắt trong báo cáo METI. Đa số các Báo cáo đã mô tả các vấn đề cần
  còn là vấn đề cần phải xem xét. công ty trong nghiên cứu là công ty cải tiến theo kế toán chi phí dòng
  Tiêu chuẩn ISO-14051, khuôn khổ thuộc lĩnh vực sản xuất nên kế toán nguyên liệu. Các vấn đề này bao
  chung về Kế toán chi phí dòng chi phí dòng nguyên liệu có vẻ phù gồm sự lãng phí nguyên liệu và
  nguyên liệu là tập hợp các yêu cầu hợp hơn đối với lĩnh vực này. năng lượng, sai hỏng trong sản xuất
  được tiêu chuẩn hóa để theo dõi và Tóm lại, không có quy tắc đơn và năng suất thấp. Bài viết này tập
  hạch toán các chi phí liên quan đến giản nào về công nghệ sử dụng trung vào việc giới thiệu năng
  hàng tồn kho, chất thải và nguyên năng lượng hiệu quả trong ISO- lượng xanh, sự tinh gọn, sạch sẽ và
  liệu dư thừa bằng cách áp dụng các 14051. Trong khi thông tin do chính xác, để cải thiện năng suất
  phương pháp kế toán chi phí. MFCA cung cấp là cơ sở để cải với thiết kế xanh, cải tiến thiết bị và
  Nguyên liệu dư thừa là các yếu tố dư thiện thì cần phải có cách thức thực đào tạo nhân viên. Sau đây là danh
  thừa phát sinh khi nguyên liệu đầu hiện, nhằm đạt hiệu quả sử dụng sách các phương pháp và công
  vào lớn hơn tổng sản phẩm, hàng năng lượng và bảo vệ môi trường. nghệ thiết kế xanh:
  tồn kho và chất thải. Các cải tiến nên Nguyên nhân gây ra sự lãng phí (1) Nâng cấp thiết bị: Thiết bị
  bắt đầu từ chất thải và nguyên liệu trong Bảng 1 là những phát hiện mới và chế tạo lại thiết bị;
  dư thừa. Bài viết này dựa trên trên cơ sở kế toán chi phí dòng (2) Thay đổi thiết kế: Thiết kế
  nghiên cứu trong tiêu chuẩn ISO- nguyên liệu. Ngoài việc sử dụng lại sản phẩm, quy trình sản xuất và
  14051 để xác định xem các quy tắc không hiệu quả nguồn nhân lực, sai phương thức sản xuất;
  có chứa các kỳ vọng tiềm tàng đối hỏng và hàng tồn kho thì phần lớn (3) Nâng cao năng lực: Đào tạo
  với thiết kế xanh trong quy trình sự lãng phí liên quan đến nguyên nhân viên về vận hành thiết bị để
  thiết kế hoặc sản xuất, để giảm lãng liệu và năng lượng. Số lượng hàng giảm lãng phí;

  38 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020

 3. Nghiên cứu trao đổi
  (4) Tái chế và tái sử dụng: Tái (6) Thiết lập lại tiêu chuẩn: Gia lãng phí, đã áp dụng tất cả các
  sử dụng chất thải và hàng tồn kho hạn các tiêu chuẩn mua sắm. phương pháp và công nghệ thiết kế
  tái chế; Bản tóm tắt cho thấy, 31 công ty xanh. Dựa vào những phát hiện
  (5) Thay thế nguyên liệu: Sử
  trong danh sách nghiên cứu và 4 trên, có thể thấy rằng thông tin thu
  dụng nguyên liệu thay thế và phát
  triển nguyên liệu mới, để giảm tiêu nhà sản xuất ở Ấn Độ đã triển khai thập được từ kế toán chi phí dòng
  thụ năng lượng; MFCA để giải quyết các vấn đề về nguyên liệu và việc giới thiệu thiết
  Bảng 1: Các biện pháp giảm tổn thất khi áp dụng kế toán chi phí dòng nguyên liệu

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020 39

 4. Nghiên cứu trao đổi

  kế xanh là cần thiết để tạo thuận lợi nguyên. Do đó, điều cần thiết là khảo dữ liệu được thu thập từ kế
  cho việc sử dụng hiệu quả các phải ghi lại một cách chi tiết mức toán chi phí dòng nguyên liệu và
  nguồn lực của doanh nghiệp. Đây sử dụng và hàng tồn kho nguyên đưa ra các biện pháp để xác định sự
  sẽ là một thách thức lớn cho nhân liệu cho từng giai đoạn và ước tính lãng phí tài nguyên tiềm ẩn và vận
  viên kỹ thuật, bởi việc giảm chất chi phí cần thiết về lao động, dụng năng lực và chuyên môn về
  thải cuối cùng phụ thuộc vào hiệu nguyên liệu và năng lượng khi có thiết kế xanh để tìm cách cải thiện.
  sự lãng phí. Thông tin này được Để đạt được mục tiêu vừa tăng
  suất của các nhân viên này tại nhà
  cung cấp cho nhân viên thiết kế trưởng kinh tế và vừa bảo vệ môi
  máy. Dữ liệu được đối chiếu thông
  hoặc sản xuất làm cơ sở để cải tiến, trường, đòi hỏi tối đa hóa sản lượng
  qua kế toán chi phí dòng nguyên với mức tài nguyên nhất định, giảm
  do đó, nhân viên sản xuất sẽ tìm
  liệu và đánh giá dữ liệu đó trong cách giảm hàng tồn kho và chất chất thải và tiêu thụ năng lượng và
  quá trình sản xuất có thể làm sáng thải. Đây là đóng góp lớn nhất của chuyển từ xử lý chất thải sang
  tỏ nguyên nhân gây lãng phí tài MCFA, cho việc sử dụng hiệu quả phòng ngừa ô nhiễm. Việc sử dụng
  nguyên. Sau đó, sẽ cần phải áp các nguồn lực. hiệu quả các nguồn lực và giảm tác
  dụng công nghệ và thiết kế xanh để (2) Hỗ trợ kỹ thuật và công động môi trường, sẽ có thể vừa
  tối đa hóa đầu ra với một mức đầu nghệ cần thiết để sử dụng năng giúp tăng trưởng kinh tế vừa bảo vệ
  vào nhất định. lượng một cách hiệu quả môi trường một cách tốt hơn.
  3. Kết luận Khái niệm tổng thể và triển khai
  Kế toán chi phí dòng nguyên thực tế của MFCA theo dõi các
  vật liệu tập trung vào các tính toán nguyên liệu và năng lượng được sử
  và sổ sách. Các yêu cầu về công dụng ở tất cả các hoạt động sản xuất, Tài liệu tham khảo
  nghệ hoặc phương pháp cải tiến phát hiện ra sự chênh lệch dù là nhỏ
  vẫn chưa được đưa ra. Vì vậy, giữa đầu vào và đầu ra cuối cùng xác
  Christ, K.L.; Burritt, R.L. ISO 14051:
  MFCA nên được kết hợp với các định nơi nào có sự lãng phí, nhằm tạo A new era for MFCA implementation and
  kiến thức và kỹ năng khác để đạt ra thông tin cho quản lý nội bộ. Do research. Rev. Contab.Span.Account. Rev.
  được mục tiêu tiết kiệm nguyên đó, vẫn cần kết hợp kiến thức và 2016, 19, 1–9
  liệu và năng lượng, cụ thể là kết năng lực của từng địa phương, như ISO14051. Environmental Manage-
  ment-Material Flow Cost Accounting-Gen-
  hợp thiết kế xanh với kế toán chi cập nhật công nghệ, thay thế thiết bị eral Framework; International
  phí dòng nguyên liệu. và phát triển nguyên liệu, sử dụng Organization for Standardization: Geneva,
  (1) Tạo dữ liệu bằng kế toán hiệu quả năng lượng, để giảm hoặc Switzerland, 2011
  chi phí dòng nguyên liệu tránh lãng phí. Điều này nhằm bảo vệ Kokubu, K.; Campos, M.K.S.; Fu-
  rukawa, Y.; Tachikawa, H. Material Flow
  Hệ thống tính giá thành theo môi trường, thông qua việc sử dụng Cost Accounting with ISO14051.In ISO
  quy trình và theo đơn đặt hàng hiệu quả năng lượng/nguyên liệu. Management Systems; January–February;
  trong kế toán chi phí xác định chi (3) Bổ sung cho thiết kế xanh ISO Central Secretariat: Geneva, Switzer-
  phí tích lũy, thông qua các bộ phận Theo Bảng 1, tất cả các biện land, 2009; Volume9, pp. 15–18.
  Ministry of Economy, Trade and Indus-
  khác nhau và tính ra chi phí cuối pháp cải tiến bắt đầu bằng việc tính try, Japan. Material Flow Cost Accounting
  cùng cho sản phẩm. Tuy nhiên, họ toán chi phí nguyên liệu và chất MFCA Case Examples 2011. In Material
  bỏ qua việc cân bằng đầu vào và thải trên dây chuyền sản xuất. Tiếp Flow Cost Accounting Introduction, Case
  đầu ra của nguyên liệu hoặc năng theo là những ý tưởng sáng tạo, Studies in Japan and ImplementationRe-
  sults;Appendix1;
  lượng. Ngược lại, MFCA nhấn chẳng hạn như việc sử dụng các Ministry of Economy, Trade and Indus-
  mạnh rằng đầu vào nên tương nguyên liệu tiết kiệm năng lượng try: Tokyo, Japan, 2011; p. 4
  đương với đầu ra. Cụ thể, các để giảm chất thải và giảm chi phí National Productivity Council of India.
  nguyên liệu được sử dụng cho sản xử lý. Các giải pháp khác bao gồm Booklet on Material Flow Cost Accounting.
  2015. Availableonline:http://www.npcin-
  xuất nên tương đương với số lượng thiết kế lại các sản phẩm và quy d i a . g o v . i n / w p –
  sản phẩm tiêu thụ cộng với hàng trình sản xuất để tránh lãng phí. content/uploads/2015/02/MFCA-NPC-BO
  tồn kho, phế thải và nguyên liệu bị Đóng góp của kế toán chi phí dòng OKLET.pdf
  Schmidt, M.; Nakajima, M. Material
  lãng phí. Phế thải và nguyên liệu bị nguyên liệu là đánh giá và chuyển
  flow cost accounting as an approach to im-
  lãng phí được coi là tổn thất đổi tổn thất tài nguyên thành giá trị prove resource efficiency in manufacturing
  nguyên liệu, gây lãng phí tài tiền tệ. Các kỹ sư sau đó sẽ tham companies. Resources 2013, 2, 358–369.

  40 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 8/2020

Download tài liệu Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu File Word, PDF về máy