[Download] Tải Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp

Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp
Nội dung Text: Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp

Download


Bài nghiên cứu xem xét tác động của mối liên hệ thể chế lên chi phí sử dụng nợ của các doanh nghiệp, bằng việc sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng của 690 các doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp File Word, PDF về máy

Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp

 1. Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của
  doanh nghiệp

  Lê Thị Phương Vy
  Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài nghiên cứu xem xét tác động của mối liên hệ thể chế lên chi phí sử dụng
  nợ của các doanh nghiệp, bằng việc sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng
  của 690 các doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên Sở Giao dịch
  Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí
  Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017. Sử dụng các ước
  lượng mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất tổng thể OLS, mô hình ảnh
  hưởng ngẫu nhiên REM, mô hình ảnh hưởng cố định FEM, mô hình dữ liệu
  bảng động GMM, bài nghiên cứu đã tìm thấy tương quan ngược chiều giữa
  mối liên hệ về thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp.
  Từ khóa: Mối liên hệ thể chế, chi phí sử dụng nợ.

  1. Giới thiệu (2006) định nghĩa một công ty có liên hệ
  thể chế khi công ty có ít nhất một cổ đông
  Hiện nay, có nhiều khái niệm khác lớn hoặc nhà quản lý cấp cao là thành
  nhau về mối liên hệ thể chế (political viên của Quốc hội hoặc bộ trưởng. Cull
  connection) nhưng nhìn chung về bản và cộng sự (2015) khi nghiên cứu ở Trung
  chất đó là liên hệ giữa cổ đông lớn hoặc Quốc xác định một công ty được coi là có
  ban quản lý công ty với chính phủ thông liên kết thể chế nếu giám đốc điều hành
  qua quan hệ cá nhân hoặc cổ phần. Faccio hoặc chủ tịch hội đồng quản trị đã từng

  The impact of political connection on cost of debt
  Abstract: This paper aims to explore the association between political connection and cost of debt in
  Vietnamese listed firms. The study uses unbalance panel data from reports including annual reports and
  financial statements of 690 listed companies from 2011 to 2017. The raw data was collected from the websites
  of HNX, HOSE and DataStream. Using the least-squares regression model OLS, the random-effect model REM,
  the fixed-effect model FEM, the dynamic system GMM method, this study finds a negative association between
  a political connection and cost of debt.
  Keywords: political connection, cost of debt.

  Vy Thi Phuong Le
  Emai: phuongvyqt@ueh.edu.vn
  University of Economics Ho Chi Minh City

  Ngày nhận: 20/03/2020 Ngày nhận bản sửa: 25/05/2020 Ngày duyệt đăng: 26/05/2020

  © Học viện Ngân hàng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng
  ISSN 1859 – 011X 1 Số 217- Tháng 6. 2020

 2. Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp

  là một quan chức Chính phủ hoặc một sĩ của nghiên cứu này là để phân tích một
  quan quân đội hoặc một người có thứ hạng trong những ảnh hưởng chính của mối liên
  chính trị ở cấp tỉnh hoặc cấp bộ. Fisman hệ thể chế đó là chi phí sử dụng nợ vay
  (2001) nghiên cứu ở Indonesia định nghĩa của doanh nghiệp.
  các công ty có mối quan hệ với thể chế là
  các công ty có mối quan hệ với gia đình Phần còn lại của bài nghiên cứu được sắp
  Tổng thống. Choi (2014) thực hiện nghiên xếp theo thứ tự như sau: Phần thứ hai sẽ
  cứu ở Hàn Quốc cho rằng mối liên hệ thể trình bày tổng quan các nghiên cứu về mối
  chế có thể dưới dạng “minh bạch” hoặc liên hệ thể chế; Phần thứ ba trình bày về
  “ngầm”. Mối quan hệ “minh bạch” là khi phương pháp nghiên cứu; Phần thứ tư thảo
  một chính trị gia gia nhập công ty với tư luận kết quả; Phần thứ năm là kết luận.
  cách là thành viên hội đồng quản trị hoặc
  trở thành một cổ đông lớn. Mối quan hệ 2. Tổng quan nghiên cứu
  “ngầm” là mối quan hệ tài chính được xác
  định thông qua những đóng góp của công Các nghiên cứu trước đây đưa ra những
  ty cho chiến dịch tranh cử của chính trị quan điểm khác nhau về ảnh hưởng của
  gia. mối liên hệ thể chế lên chi phí sử dụng
  nợ của doanh nghiêp. Leuz và Oberholer
  Trong thập kỷ qua, các nhà tài chính và (2006) với nghiên cứu ở Indonesia, Cull
  các nhà nghiên cứu càng ngày càng quan và cộng sự (2015) với nghiên cứu ở Trung
  tâm ảnh hưởng của mối liên kết thể chế Quốc, và Chkir và Toukabri (2019) với
  lên các khía cạnh của công ty, đặc biệt sau nghiên cứu ở Mỹ cùng cho rằng một trong
  bài báo nghiên cứu mối liên hệ thể chế ở những lợi ích quan trọng nhất khi doanh
  47 quốc gia của Faccio (2006). Các nghiên nghiệp có mối liên hệ với thể chế đó là có
  cứu đã chứng minh rằng một công ty có thể tiếp cận được ưu đãi tín dụng. Những
  liên hệ thể chế thường có những lợi ích ưu đãi này sẽ giúp các doanh nghiệp
  kinh tế nhờ vào mối quan hệ đó. Cụ thể, giảm được chi phí sử dụng nợ một cách
  các doanh nghiệp này có thể có những hợp đáng kể. Ngược lại, Bliss và Gul (2012),
  đồng với chính phủ và được bảo vệ pháp Johnson và Mitton (2003) khi nghiên cứu
  lý (Kroszner và Stratmann, 1998); có thể mối quan hệ giữa liên kết thể chế và đòn
  được đánh thuế nhẹ hơn hay được chính bẩy trong các công ty ở Malaysia đã phát
  phủ viện trợ khi doanh nghiệp gặp khó hiện ra rằng các công ty có liên hệ thể chế
  khăn về tài chính (Faccio, 2006). thường có mức nợ cao hơn, và chi phí nợ
  cao hơn. Nghiên cứu của Bunkanwanicha
  Mặc dù, mối quan hệ giữa các công ty và và Wiwattanakantang (2009) ở Thái Lan
  chính phủ đã dần trở thành một chủ đề lại không tìm thấy bất kỳ ảnh hưởng của
  thu hút nhiều nhà nghiên cứu trên toàn thế mối liên hệ thể chế đối với khả năng tiếp
  giới, những nghiên cứu về vấn đề này ở cận các nguồn tài trợ hay các ưu đãi từ
  Việt Nam vẫn còn khá ít. Trong khi, Việt Chính phủ.
  Nam là một nước đang phát triển với việc
  đã chuyển từ một nền kinh tế kế hoạch tập Cụ thể, Qin (2011) sử dụng dữ liệu bảng
  trung sang một nền kinh tế định hướng thị không cân bằng của 86.827 công ty ở
  trường, do đó, khá nhiều các doanh nghiệp Trung Quốc trong giai đoạn 10 năm 1998
  có mối liên hệ thể chế. Vì vậy, mục tiêu đến 2007 đã cho rằng các doanh nghiệp

  2 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 217- Tháng 6. 2020

 3. LÊ THỊ PHƯƠNG VY

  có mối liên hệ về thể chế có thể hưởng quả cho thấy mối liên hệ về thể chế làm
  những ưu đãi từ chính phủ bao gồm: (1) tăng giá trị, giảm chi phí giám sát, rủi ro
  Khía cạnh xã hội: các thành viên ban lãnh tín dụng và giảm chi phí đi vay của doanh
  đạo hay mối quan hệ của thành viên ban nghiệp. Hơn nữa, khi xem xét giai đoạn
  lãnh đạo là nguồn vốn xã hội của doanh 2005-2007, các doanh nghiệp vay mượn từ
  nghiệp. Do đó, ở những nước xem trọng ngân hàng cả trước và sau khi chiến thắng
  mối quan hệ thì những doanh nghiệp có của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử
  mối liên hệ thể chế sẽ có thể tiếp cận các năm 2006, thì thấy rằng các doanh nghiệp
  khoản vay từ chính phủ dễ dàng hơn. có mối quan hệ với Đảng Dân Chủ được
  (2) Khía cạnh thông tin: trong một môi giảm chi phí vay ngay sau cuộc bầu cử,
  trường bất cân xứng thông tin, các quan ngược lại các doanh nghiệp có mối quan
  chức chính phủ thường tin tưởng hơn vào hệ với Đảng Cộng Hòa thì có sự tăng lên
  những doanh nghiệp mà họ đã từng làm về chi phí đi vay sau cuộc bầu cử. Tương
  việc hay thân thuộc. Vì thế khi xem xét tự, nghiên cứu của Infante and Piazza
  các dự án hay ưu đãi, họ sẽ ưu tiên các (2014) về mối quan hệ thể chế và cho vay
  doanh nghiệp có mối liên hệ về thể chế ưu đãi ở cấp địa phương từ thị trường tín
  nhằm đảm bảo việc đầu tư hiệu quả. (3) dụng ở Ý cũng tìm ra bằng chứng cho thấy
  Xây dựng danh tiếng: Khi các quan chức các doanh nghiệp có mối liên hệ về thể
  chỉnh phủ trở thành lãnh đạo các doanh chế được hưởng lãi suất thấp hơn khi có
  nghiệp thì các doanh nghiệp này nhận mối liên hệ về thể chế ở cấp địa phương.
  được nhiều quan tâm từ công chúng. Nếu Các khoản ưu đãi sẽ mạnh mẽ hơn khi các
  doanh nghiệp phát triển tốt, sẽ tạo hình doanh nghiệp có mối liên hệ về thể chế
  ảnh tốt cho sự nghiệp tương lai của họ. Do vay vốn từ các ngân hàng mà các chính trị
  đó, họ thường muốn chuyển các nguồn lực gia nằm trong hội đồng quản trị.
  cho các doanh nghiệp để thúc đẩy sự phát
  triển của các doanh nghiệp nhằm xây dựng Ngược lại, nghiên cứu của Bliss và Gul
  danh tiếng của mình. Ngoài ra khi đối (2012) về mối liên hệ thể chế với chi phí
  mặt với khó khăn tài chính trong các cuộc nợ ở các doanh nghiệp Malaysia trong
  khủng hoảng tài chính hay suy thoái kinh khoảng thời gian 2001-2004 cho thấy,
  tế, những người cho vay dự đoán rằng các doanh nghiệp có mối liên hệ về thể
  chính phủ nhiều khả năng sẽ ra tay để giải chế thường chịu một chi phí đi vay cao
  cứu các doanh nghiệp này. Những ưu đãi hơn so với những doanh nghiệp không
  và lợi ích như vậy làm cho doanh nghiệp có mối quan hệ này. Họ lập luận rằng các
  có mối liên hệ về thể chế có thể đi vay doanh nghiệp có mối liên hệ với thể chế
  nhiều hơn, với chi phí thấp hơn các doanh thường sử dụng đòn bẩy tài chính cao, khả
  nghiệp khác. năng báo cáo lỗ cao hơn, do đó rủi ro cao
  hơn, vì vậy sẽ phải gánh chịu chi phí sử
  Ủng hộ cho lập luận trên, nghiên cứu của dụng vốn cao hơn các doanh nghiệp khác.
  Houston và cộng sự (2014) đã phân tích Cùng quan điểm này, bài nghiên cứu của
  xem các mối liên hệ về thể chế ảnh hưởng các tác giả Xu và cộng sự (2016) ở các
  như thế nào tới chi phí sử dụng nợ và các doanh nghiệp ở Trung Quốc trong giai
  điều khoản của hợp đồng vay. Bằng việc đoạn 2003-2014 cho thấy rằng, các doanh
  nghiên cứu trên các doanh nghiệp niêm nghiệp có mối liên hệ thể chế thường gặp
  yết Mỹ trong giai đoạn 2003-2008, kết khó khăn hơn trong việc có được tín dụng

  Số 217- Tháng 6. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 3

 4. Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp

  thương mại từ các nhà cung cấp và phải doanh nghiệp. Tuy nhiên, nghiên cứu của
  chịu một chi phí cao hơn do các công ty hai tác giả này chưa đi sâu phân tích ảnh
  này có tỷ lệ thanh toán chậm các khoản hưởng của mối liên hệ thể chế đến chi phí
  phải trả cao và nhiều khoản quá hạn. sử dụng nợ, hay lãi suất phải gánh chịu.
  Hơn nữa, các bằng chứng thực nghiệm
  Ngoài ra, cũng có nghiên cứu cho rằng trên thế giới cũng đưa ra những kết quả
  mối liên hệ về thể chế không ảnh hưởng khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm riêng
  đến chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp. biệt của từng quốc gia. Do đó, nghiên cứu
  Cụ thể, nghiên cứu của Khwaja và Mian ảnh hưởng của mối liên hệ thể chế lên chi
  (2005) điều tra về mối liên hệ về thể chế phí sử dụng nợ ở các doanh nghiệp niêm
  và ưu đãi đi vay tại các doanh nghiệp ở yết Việt Nam trong bài viết này kỳ vọng
  Parkistan trong giai đoạn 1996- 2002. Bài sẽ cung cấp thêm một bằng chứng cũng
  nghiên cứu phân loại một doanh nghiệp có như những hàm ý quan trọng cho các
  mối liên hệ về thể chế nếu giám đốc tham doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư, hay
  gia vào cuộc tranh cử cấp quốc gia và cấp người làm chính sách.
  tỉnh và sử dụng dữ liệu đi vay của 90.000
  công ty ở Parkistan từ cơ sở dữ liệu của 3. Phương pháp nghiên cứu
  Ngân hàng Trung ương Pakistan. Kết quả
  là chí phí sử dụng nợ ở các doanh nghiệp 3.1. Dữ liệu
  có mối liên hệ về thể chế gần bằng chi
  phí sử dụng nợ của doanh nghiệp không Mẫu dữ liệu bao gồm 690 doanh nghiệp
  có mối quan hệ này, từ đó có thể kết luận được niêm yết trên hai sàn giao dịch HNX
  rằng mối liên hệ về thể chế không ảnh và HOSE tại Việt Nam trong giai đoạn từ
  hưởng đến chi phí sử dụng nợ của doanh năm 2011- 2017. Các doanh nghiệp tài
  nghiệp. chính được loại ra khỏi mẫu vì các công
  ty này có báo cáo tài chính khác đáng kể
  Tổng quan nghiên cứu cho thấy, đã có khá so với các công ty còn lại. Nghiên cứu
  nhiều nghiên cứu ảnh hưởng của mối liên sử dụng dữ liệu thu thập từ các bản báo
  hệ thể chế đến chi phí vay nợ, tuy nhiên cáo thường niên và báo cáo tài chính của
  theo như hiểu biết của tác giả, chưa có các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết.
  nghiên cứu chuyên sâu nào đánh giá tác Cụ thể, dữ liệu kế toán được thu thập từ
  động của mối liên hệ thể chế đến chi phí cơ sở dữ liệu Datastream của Thomson
  sử dụng nợ ở các doanh nghiệp Việt Nam. Reuters. Dữ liệu mối quan hệ thể chế được
  Cụ thể, gần đây ở Việt Nam có nghiên tác giả thu thập bằng tay dựa vào lịch sử
  cứu của Vũ và Lê (2017) sử dụng dữ liệu quá trình công tác của ban lãnh đạo được
  của các công ty niêm yết ở Việt Nam từ thể hiện trên báo cáo thường niên của các
  2009 đến 2013 để xem xét ảnh hưởng của doanh nghiệp niêm yết. Vì một số quan sát
  mối quan hệ thể chế đến khả năng tiếp cận bị thiếu thông tin, do đó, dữ liệu của bài
  thị trường vốn. Vũ và Lê (2017) đã kết nghiên cứu này là một dữ liệu bảng không
  luận rằng mối liện hệ thể chế giúp giảm cân bằng (unbalance pabel data).
  sự phân biệt đối xử, vượt qua những trở
  ngại về mặt pháp lí, giảm các rào cản và 3.2. Mô hình nghiên cứu
  bất cân xứng thông tin, và từ đó làm gia
  tăng khả năng tiếp cận thị trường vốn của Để kiểm định mối quan hệ giữa mối liên

  4 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 217- Tháng 6. 2020

 5. LÊ THỊ PHƯƠNG VY

  hệ về thể chế và chi phí sử dụng nợ của nam đều có tiền thân là các doanh nghiệp
  doanh nghiệp, tác giả dựa trên bài nghiên Nhà nước. Do đó, biến mối liên hệ về
  cứu của Bliss và Gul (2012), Bliss và cộng thể chế (PCON) sẽ có giá trị bằng 1 nếu
  sự (2018) với mô hình sau: thành viên lãnh đạo doanh nghiệp (gồm
  giám đốc điều hành hoặc chủ tịch hội
  IR = βo + β1PCON + β2AGE + đồng quản trị) đã từng làm việc cho các
  β3AUDITOR + β4LEV + β5CF + β6SIZE + cơ quan, đoàn thể thuộc chính phủ từ cấp
  β7PPE + β8GROWTH + β9CR + β10LOSS địa phương đến trung ương hoặc đã từng
  +ε làm việc và nắm giữ chức vụ lãnh đạo cấp
  cao tại doanh nghiệp nhà nước, và bằng 0
  Giả thiết đưa ra là có mối tương quan âm trong các trường hợp khác.
  (ngược chiều) giữa mối liên hệ về thể chế
  và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp. Các biến kiểm soát
  Do đó, theo giả thuyết này dấu của β1 ở
  phương trình hồi quy được kỳ vọng là âm Dựa trên các nghiên cứu của Bliss và
  và có ý nghĩa thống kê. Gul (2012), Bliss và cộng sự (2018), và
  Chkir và Toukabri (2019), các biến sau
  Đo lường các biến trong mô hình đây được đưa vào mô hình bao gồm:
  tuổi của doanh nghiệp (AGE), kiểm toán
  Biến phụ thuộc (AUDITOR), đòn bẩy (LEV), dòng tiền
  (CF), quy mô (SIZE), bất động sản, nhà
  Chi phí vay (IR): được đo bằng chi phí lãi máy và thiết bị (PPE), tăng trưởng doanh
  vay của doanh nghiệp chia cho trung bình thu (GROWTH), hệ số khả năng thanh
  nợ ngắn hạn và nợ dài hạn trong năm. Chi toán nợ hiện tại (CR) và doanh nghiệp báo
  phí lãi vay trong năm được công bố trong lỗ (LOSS).
  báo cáo thu nhập, nợ ngắn hạn và nợ dài
  hạn được trình bày trong bảng cân đối tài Tuổi của doanh nghiệp (AGE): được đo
  chính. lường bằng lấy năm hiện tại trừ đi năm
  thành lập doanh nghiệp. Tuổi của doanh
  Biến độc lập nghiệp được dự đoán sẽ có mối quan hệ
  ngược chiều với chi phí nợ vì các doanh
  Mối liên hệ thể chế (PCON): Hiện nay, nghiệp theo thời gian có thể tạo ra lịch sử
  không tồn tại một thước đo chung để xác tín dụng tốt, do đó giảm rủi ro cho người
  định mối liên hệ thể chế, mà các nghiên cho vay.
  cứu ở mỗi quốc gia khác nhau sẽ xây
  dựng một thước đo riêng biệt, phù hợp Kiểm toán (AUDITOR): bằng 1 nếu được
  với quốc gia đó. Bài nghiên cứu này dựa kiểm toán bởi một trong 4 công ty kiểm
  trên nghiên cứu của Vũ và Lê (2017) để toán lớn nhất hiện nay (big4), và có giá
  đo lường mối liên hệ với thể chế ở Việt trị bằng 0 trong các trường hợp còn lại.
  Nam. Vũ và Lê (2017) lập luận rằng đặc Bởi vì báo cáo tài chính của được kiểm
  thù của Việt Nam là một quốc gia có nền toán bởi công ty kiểm toán lớn sẽ đáng
  kinh tế chuyển đổi với văn hóa kinh doanh tin cậy hơn, do đó tác giả kỳ vọng rằng
  coi trọng mối quan hệ cũng như khá nhiều việc doanh nghiệp được kiểm toán bởi các
  các công ty cổ phần niêm yết tại Việt doanh nghiệp kiểm toán lớn sẽ có chi phí

  Số 217- Tháng 6. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 5

 6. Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp

  nợ thấp hơn. nghiệp có qui mô lớn được dự kiến sẽ
  ​​ có
  chi phí nợ thấp hơn vì được xem là ít rủi
  Đòn bẩy (LEV): được đo lường bằng ro hơn.
  tổng nợ chia cho tổng tài sản. Nếu doanh
  nghiệp có tỉ lệ nợ quá cao, thì rủi ro sẽ Tài sản cố định gồm bất động sản, nhà
  càng gia tăng. Vì vậy, đòn bẩy và chi phí máy và thiết bị máy móc (PPE): được đo
  nợ được dự kiến sẽ có mối tương quan lường bằng tài sản cố định gồm bất động
  dương. sản, nhà máy thiết bị chia cho tổng tài sản.
  Một doanh nghiệp có PPE cao tức là có
  Dòng tiền (CF): được đo lường bằng dòng tài sản cố định lớn, sẽ đảm bảo tốt cho các
  tiền hoạt động của doanh nghiệp. Một khoản vay. Vì vậy, chi phí sử dụng nợ của
  dòng tiền cao dự kiến sẽ làm giảm rủi ro các doanh nghiệp này có thể thấp hơn.
  vì doanh nghiệp sẽ có nhiều khả năng để
  trả nợ, do đó làm giảm chi phí nợ. Tăng trưởng (GROWTH): được đo bằng
  doanh thu bán hàng trong năm t trừ doanh
  Quy mô (SIZE): được đo lường bằng thu bán hàng trong năm t-1 chia cho doanh
  logarit tự nhiên của tổng tài sản. Doanh thu bán hàng trong năm t-1. Các doanh

  Bảng 1. Tóm tắt đo lường các biến trong Mô hình
  Tên biến Mô tả/Đo lường biến
  Chi phí sử dụng nợ (IR) Chi phí lãi vay của doanh nghiệp chia cho trung bình nợ ngắn
  hạn và nợ dài hạn trong năm.
  Mối liên hệ thể chế (PCON) Là một biến giả, sẽ có giá trị bằng 1 nếu thành viên lãnh đạo
  doanh nghiệp (gồm giám đốc điều hành hoặc chủ tịch hội
  đồng quản trị) đã từng làm việc cho các cơ quan, đoàn thể
  thuộc chính phủ từ cấp địa phương đến trung ương, hoặc đã
  từng làm việc và nắm giữ chức vụ lãnh đạo cấp cao tại doanh
  nghiệp nhà nước, và bằng 0 trong các trường hợp khác.
  Tuổi của doanh nghiệp (AGE) Năm hiện tại trừ đi năm thành lập doanh nghiệp.
  Bằng 1 nếu được kiểm toán bởi một trong 4 công ty kiểm
  Kiểm toán (AUDITOR) toán lớn nhất hiện nay (big4), và có giá trị bằng 0 trong các
  trường hợp còn lại.
  Đòn bẩy (LEV) Tổng nợ chia cho tổng tài sản.
  Dòng tiền (CF) Dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp.
  Quy mô (SIZE) Logarit tự nhiên của tổng tài sản.
  Tài sản cố định gồm bất động sản, Được đo lường bằng tài sản cố định gồm bất động sản, nhà
  nhà máy và thiết bị máy móc (PPE) máy thiết bị chia cho tổng tài sản.
  Tăng trưởng (GROWTH) Được đo bằng doanh thu bán hàng trong năm t trừ doanh thu
  bán hàng trong năm t-1 chia cho doanh thu bán hàng trong
  năm t-1.
  Hệ số khả năng thanh toán (CR) Tài sản ngắn hạn chia cho nợ ngắn hạn.
  Doanh nghiệp báo lỗ (LOSS) Bằng 1 nếu doanh nghiệp báo lỗ trong năm tài chính trước
  đó, và bằng 0 trong các trường hợp còn lại.
  Nguồn: Tác giả đề xuất dựa trên các nghiên cứu Bliss và Gul (2012), Bliss và cộng sự (2018) và Chkir và
  Toukabri (2019)

  6 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 217- Tháng 6. 2020

 7. LÊ THỊ PHƯƠNG VY

  Bảng 2. Thống kê mô tả biến
  Biến Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
  *

  PCON 4.767 0,6641 0,4723 0 1
  IR 3.892 0,0748 0,1530 0 7,9097
  AGE 4.767 12,2029 3,8874 2 41
  AUDITOR 4.473 0,2164 0,4118 0 1
  LEV 4.360 0,5169 0,2259 0,0020 0,9836
  CF 4.346 0,0497 0,1621 -1,3350 1,9027
  SIZE 4.360 26,9998 1,6340 20,9746 34,3770
  PPE 4.358 0,2419 0,2164 -0,6485 0,9764
  GROWTH 4.185 0,4141 3,7030 -1 176,1942
  CR 4.250 2,6478 7,4591 0,0577 242,5772
  LOSS 4.767 0,0543 0,2267 0 1
  Nguồn: Tác giả tự tính toán từ phần mềm Stata
  *dữ liệu không cân bằng (unbalance panel data) với một số quan sát (year-firm observation) bị thiếu do thiếu thông
  tin trong năm đó.

  nghiệp có tăng trưởng doanh số bán hàng 4.1. Thống kê mô tả
  sẽ có nhiều khả năng để trả các khoản vay
  hơn và vì thế chi phí nợ sẽ thấp hơn. Thống kê mô tả của tất cả các biến sử
  dụng trong mô hình được trình bày ở Bảng
  Hệ số khả năng thanh toán (CR): được đo 2. Kết quả cho thấy, trong tổng cộng gồm
  bằng tài sản ngắn hạn chia cho nợ ngắn 4.767 mẫu quan sát, giá trị trung bình của
  hạn. Những doanh nghiệp có hệ số này biến mối liên hệ về thể chế là 0,66. Điều
  cao nghĩa là có nhiều khả năng để có thể này có nghĩa là khoảng 66% doanh nghiệp
  đáp ứng các nghĩa vụ nợ ngắn hạn, do đó niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX có
  có thể giảm chi phí sử dụng nợ. ban lãnh đạo đã từng làm việc cho chính
  phủ hoặc nắm giữ chức vụ ở các doanh
  Doanh nghiệp báo lỗ (LOSS): được đo nghiệp nhà nước. Nếu so với các nghiên
  lường bằng 1 nếu doanh nghiệp báo lỗ cứu trên thế giới, tỷ lệ các doanh nghiệp
  trong năm tài chính trước đó, và bằng 0 có mối liên hệ về thể chế ở các doanh
  trong các trường hợp còn lại. Người cho nghiệp Việt Nam cao hơn so với các
  vay có thể xem xét doanh nghiệp báo nước khác. Cụ thể tỷ lệ này cao hơn tỷ lệ
  cáo về các khoản lỗ trong năm tài chính 20,76% trong nghiên cứu của Bliss và Gul
  và đánh giá rủi ro nhiều hơn nếu doanh (2012) cho các công ty ở Malaysia, 32%
  nghiệp tồn tại các khoản lỗ này, từ đó làm ở các doanh nghiệp Trung Quốc trong
  tăng chi phí nợ. nghiên cứu của Harjan và cộng sự (2019).
  Giá trị trung bình của chi phí lãi vay là
  Cách đo lường các biến trong mô hình 0,0748, có nghĩa là chi phí lãi vay trung
  được tóm tắt ở Bảng 1. bình của các doanh nghiệp trong giai đoạn
  này là 7,48% một năm. Chi phí này là cao
  4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận hơn chi phí sử dụng nợ 7% của các doanh

  Số 217- Tháng 6. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 7

 8. Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp

  Bảng 3. Mô tả thống kê các biến tại các doanh nghiệp niêm yết có và không có mối liên hệ về
  thể chế
  Các DNNY có mối liên hệ thể chế Các DNNY không có mối liên hệ thể chế
  Số Giá trị Độ Giá trị Số Giá trị Giá trị
  Giá trị Độ lệch Giá trị
  Biến quan trung lệch nhỏ quan trung nhỏ
  lớn nhất chuẩn lớn nhất
  sát bình chuẩn nhất sát bình nhất
  IR 2.752 0,0716 0,0656 0 0,9994 1.140 0,0826 0,2637 0 7,9097
  AGE 3.166 12,7603 3,6815 3 41 1.601 11,1006 4,0463 2 27
  AUDITOR 3.130 0,1901 0,3924 0 1 1.343 0,2777 0,4480 0 1
  LEV 3.057 0,5351 0,2239 0,0081 0,9706 1.303 0,4743 0,2247 0,002 0,9836
  CF 3.049 0,0537 0,1556 -1,0813 1,9027 1.297 0,0403 0,1756 -1,3350 1,5086
  SIZE 3.057 26,9915 1,6508 23,2820 34,3770 1.303 27,0192 1,6142 20,9746 32,8436
  PPE 3.055 0,2441 0,2188 -0,6485 0,9764 1.303 0,2369 0,2106 0 0,9661
  GROWTH 2.960 0,2621 1,5248 -1 40,7637 1.225 0,7814 6,4079 -1 176,1942
  CR 2.963 2,2266 3,9254 0,0577 110,4666 1.287 3,6173 12,1241 0,1434 242,5772
  LOSS 3.166 0,0467 0,2111 0 1 1.601 0,0693 0,2541 0 1
  Nguồn: Tác giả tự tính toán từ phần mềm Stata

  nghiệp Trung Quốc (Harjan và cộng sự, 4.2. Kết quả hồi qui
  2019), 4,6% ở các công ty Mỹ (Chkir và
  cộng sự, 2019) hay 5,56% ở các công ty Đầu tiên, bài nghiên cứu sử dụng mô hình
  Malaysia (Bliss và Gul, 2012). hồi quy bình phương nhỏ nhất OLS để
  phân tích ảnh hưởng của mối liên hệ thể
  Bảng 3 trình bày thống kê mô tả của các chế lên chi phí sử dụng nợ. Tuy nhiên, độ
  biến trong mô hình ở hai nhóm là các vững và tính hiệu quả của các hệ số trong
  doanh nghiệp có mối liên hệ thể chế (có phân tích dữ liệu bảng dựa trên phương
  giá trị PCON bằng 1) và các doanh nghiệp pháp hồi quy OLS có thể không tốt vì mô
  không có mối liên hệ thể chế (có giá trị hình này không xem xét đến các yếu tố
  PCON bằng 0). Khi so sánh giữa các không thể quan sát được hoặc ảnh hưởng
  doanh nghiệp có và không có mối liên riêng lẻ, đặc thù từng doanh nghiệp, trong
  hệ về thể chế thì những doanh nghiệp có khi vấn đề ảnh hưởng riêng lẻ là một trong
  mối liên hệ về thể chế có chi phí lãi vay những hiện tượng xảy ra thường xuyên ở
  trung bình thấp hơn, cụ thể chi phí vay ở những nghiên cứu thực nghiệm (Baltagi,
  các doanh nghiệp có mối liên hệ về thể 2008). Vì thế, để xử lý vấn đề về các yếu
  chế là 0,716 trong khi đó ở các doanh tố không quan sát được, mô hình ảnh
  nghiệp không có mối liên hệ thể chế thì hưởng ngẫu nhiên (RE) và ảnh hưởng cố
  tới 0,0826. Đồng thời, ta cũng thấy rằng định (FE) được sử dụng. Tuy nhiên, theo
  các doanh nghiệp có mối liên hệ thể chế Firth và cộng sự (2012), hầu hết các mô
  có đòn bẩy cao hơn, tuổi doanh nghiệp lớn hình hồi quy trong nghiên cứu tài chính
  hơn so với những doanh nghiệp không có doanh nghiệp đều có thể xảy ra vấn đề
  mối liên hệ này. nội sinh. Thiếu biến là một trong những
  nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nội sinh,

  8 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 217- Tháng 6. 2020

 9. LÊ THỊ PHƯƠNG VY

  Bảng 4. Ảnh hưởng của mối liên hệ thể chế lên chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp
  OLS RE FE GMM
  PCON -0,0076** -0,004 -0,0122 -0,0242**
  AGE 0,0004 0,0006 0,0044 -0,0005
  AUDITOR -0,0177*** -0,0167*** -0,0138* -0,0837**
  LEV 0,0288*** 0,0113 0,0696*** 0,1913***
  CF 0,0196** 0,0242*** 0,0305*** 0,1638
  SIZE -0,0008 -0,0003 0,0002 -0,0528***
  PPE 0,0604*** 0,0575*** 0,0529*** 0,0049
  GROWTH -0,0003 -0,0003 -0,0002 -0,0157
  CR -0,0001 -0,0001 0,0001 -0,0069**
  LOSS 0,0475*** 0,0467*** 0,0493*** 0,1315**
  Constant 0,0637** 0,0477 0,0245 1,3891***
  Observation 3.724 3.724 3.724 3.156
  R-square 0,0544 0,0523 0,0114
  Ftest 21,36 11,5
  Wald chi 2 148,6
  Hausman test 53,22
  P value (0,0000)
  Breusch and Pagan test 502,65
  P value (0,0000)
  AR(1) 0,039
  AR(2) 0,582
  Hansen 0,575
  Nguồn: Tác giả tự tính toán từ phần mềm Stata
  Ghi chú: * mức ý nghĩa 10%, ** mức ý nghĩa 5%, *** mức ý nghĩa 1%

  trong khi có rất nhiều yếu tố tác động đến hợp với dữ liệu bảng trong nghiên cứu này
  chi phí sử dụng nợ mà các yếu tố này khó với thời gian ngắn 7 năm nhưng số doanh
  có thể thu thập được hết. Do đó, tiếp theo nghiệp lên đến 690. Sử dụng hai kiểm
  nghiên cứu sử dụng phương pháp ước định chủ chốt để kiểm tra tính hiệu lực của
  lượng GMM được đề xuất bởi Arellano mô hình GMM cho thấy chỉ số Hansen
  và Bond (1991). Một trong những ưu test lớn hơn 0,1, AR(1) có giá trị nhỏ hơn
  điểm của mô hình là dễ dàng chọn các 0,1 trong khi AR(2) có giá trị lớn hơn
  biến công cụ để xử lý vấn đề nội sinh bởi 0,1. Vì vậy có thể kết luận, các điều kiện
  vì độ trễ của các biến có thể sử dụng như về tính hợp lý của mô hình GMM là thỏa
  biến công cụ cho các biến nội sinh tại thời mãn và do đó kết quả nghiên cứu sẽ dựa
  điểm hiện tại. Bên cạnh đó, phương pháp trên mô hình GMM.
  ước lượng này còn thích hợp trong việc sử
  dụng dữ liệu bảng có T nhỏ, N lớn, phù Kết quả hồi quy ở Bảng 4 cho thấy, hệ

  Số 217- Tháng 6. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 9

 10. Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp

  số của biến PCON mang dấu âm và có ý dương với hệ số là 0,1315 tại mức thống
  nghĩa thống kê ở mức 5% theo phương kê là 5% có ý nghĩa là nếu doanh nghiệp
  pháp OLS và GMM. Kết quả này là phù tồn tại khoản lỗ lớn điều này sẽ làm tăng
  hợp với các nghiên cứu trước đây của rủi ro nhận thức của người cho vay về vấn
  Houston và cộng sự (2014) hay Chkir và đề thực hiện các nghĩa vụ nợ từ đó tăng
  cộng sự (2019). Kết quả này có thể giải chi phí sử dụng nợ. Tất cả kết quả ở trên
  thích như sau: Mối liên hệ thể chế có thể đều phù hợp với nghiên cứu của Bliss và
  giúp doanh nghiệp giảm sự phân biệt đối Gul (2012), hay Bliss và cộng sự (2018).
  xử, vượt qua những trở ngại về mặt pháp
  lí, giảm các rào cản và bất cân xứng thông Kết quả phương trình hồi quy theo GMM
  tin. Vì vậy, các doanh nghiệp có mối liên có thể được viết lại như sau:
  hệ thể chế có khả năng tiếp cận thị trường
  vốn tốt hơn và chi phí sử dụng nợ thấp IR = 1,3891 – 0,0242PCON – 0,0005AGE
  hơn (Vũ và Lê, 2017). Ngoài ra, mối liên – 0,0837AUDITOR + 0,1913LEV +
  hệ thể chế có thể giúp doanh nghiệp giảm 0,1638CF – 0,0528SIZE + 0,0049PPE
  thiểu rủi ro, bởi vì các doanh nghiệp này – 0,0157GROWTH – 0,0069CR +
  có thể nhận được những ưu đãi về thuế 0,1315LOSS + ε
  hay những khoản cứu trợ từ chính phủ
  khi gặp khó khăn về mặt tài chính. Do đó, 5. Kết luận
  doanh nghiệp có mối liên hệ về thể chế
  có chi phí sử dụng nợ thấp hơn các doanh Bài nghiên cứu thực hiện nhằm xem xét
  nghiệp khác (Houston và cộng sự, 2014). tác động mối liên hệ thể chế tới chi phí sử
  dụng nợ của doanh nghiệp, của các doanh
  Ngoài ra, các biến như LEV cho thấy một nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng
  mối quan hệ đồng biến giữa đòn bẩy của khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch
  doanh nghiệp và chi phí sử dụng vốn, thể chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) từ
  hiện thông qua hệ số 0,1913 có ý nghĩa năm 2011 đến năm 2017.
  thống kê ở mức 1% tức là các doanh
  nghiệp có đòn bẩy quá cao sẽ kéo theo Thực hiện hồi quy mô hình với các ước
  việc tăng chi phí sử dụng nợ. Biến SIZE lượng OLS, REM. FEM, GMM đã cho
  có hệ số là -0,0528 tại ý nghĩa thống kê ở thấy, có một tương quan âm giữa mối
  mức 1%, điều này cho thấy rằng có mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của
  quan hệ nghịch biến giữa quy mô của doanh nghiệp. Cụ thể, khi doanh nghiệp có
  công ty và chi phí sử dụng nợ tức là khi mối liên hệ về thể chế thì doanh nghiệp có
  doanh nghiệp có tổng tài sản lớn sẽ có thể sẽ hưởng được những ưu đãi mà những
  chi phí nợ thấp hơn vì được xem là ít rủi doanh nghiệp không có mối quan hệ này
  ro hơn. Với biến CR ta nhận thấy có mối sẽ không có được. Những doanh nghiệp
  quan hệ nghịch biến với chi phí sử dụng này có thể tiếp cận được ưu đãi tín dụng
  nợ của doanh nghiệp (hệ số là -0,0069) và như có thể tiếp cận với các khoản vay dài
  có ý nghĩa thống kê ở mức 5% cho thấy hạn, tiếp cận khoản vay của chính phủ từ
  nếu hệ số khả năng thanh toán càng cao đó giúp giảm được chi phí sử dụng nợ của
  tức là doanh nghiệp có nhiều khả năng đáp doanh nghiệp một cách đáng kể.
  ứng nghĩa vụ nợ thì sẽ có chi phí sử dụng
  nợ thấp. Biến LOSS có mối tương quan Kết quả này là tương đồng với nhiều

  10 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 217- Tháng 6. 2020

 11. LÊ THỊ PHƯƠNG VY

  nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia liên quan đến nền kinh tế đến mối quan hệ
  khác (Houston và cộng sự 2014; Chkir này. ■
  và cộng sự, 2019), Tuy nhiên, bài nghiên
  cứu vẫn còn một số hạn chế nhất định.
  Thứ nhất, việc đo lường mối liên hệ thể
  chế mới chỉ xem xét các mối liên hệ có
  tính minh bạch và công khai, các mối liên
  hệ ngầm như quan hệ bạn bè, gia đình
  chưa được xem xét trong nghiên cứu này.
  Thứ hai, mô hình nghiên cứu chưa kiểm
  soát hết các yếu tố tác động đến chi phí
  sử dụng nợ như yếu tố liên quan đến nền
  kinh tế cũng như các yếu tố quản trị doanh
  nghiệp. Cụ thể các nghiên cứu tiếp theo có
  thể xem xét thêm ảnh hưởng của cấu trúc
  sở hữu, cổ đông lớn hay các yếu tố khác
  Tài liệu tham khảo
  1. Bliss, M. A., Goodwin, J. A., Gul, F. A., & Wong, A. (2018). The association between cost of debt and Hong Kong
  politically connected firms. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 14(3), 321-334.
  2. Bliss, M., & Gul, F. (2012). Political connection and leverage: Some Malaysian evidence. Journal of Banking &
  Finance, 36(8), 2344–2350.
  3. Johnson, S., & Mitton, T. (2003). Cronyism and capital controls: Evidence from Malaysia. Journal of Financial
  Economics, 67(2), 351–382.
  Bunkanwanicha, P., & Wiwattanakantang, Y. (2009). Big business owners in politics. Review of Financial Studies,
  22(9), 2133–2168.
  4. Chkir, I., Gallali, M. I., & Toukabri, M. (2019). Political connections and corporate debt: Evidence from two US
  election campaigns. The Quarterly Review of Economics and Finance.
  5. Choi, M. (2014). The value of political connections: evidence from Korean chaebols (Doctoral dissertation,
  Queensland University of Technology).
  6. Cull, R., Li, W., Sun, B., & Xu, L. C. (2015). Government connections and financial constraints: Evidence from a
  large representative sample of Chinese firms. Journal of Corporate Finance, 32, 271–294
  7. Faccio, M (2006). Politically connected firms. The American Economic Review 96 (1),369–386.
  8. Fisman, R., 2001. Estimating the value of political connections. American Economic Review, 91, 1095–1102.
  9. Harjan, S. A., Teng, M., Shah, S. S. H., & Mohammed, J. H. (2019). Political Connections and Cost of Debt
  Financing: Empirical Evidence from China. International Journal of Economics and Financial Issues, 9(1), 212.
  10. Houston, J. F., Jiang, L., Lin, C., & Ma, Y. (2014). Political connections and the cost of bank loans. Journal of
  Accounting Research, 52(1), 193-243.
  11. Infante, L., & Piazza, M. (2014). Political connections and preferential lending at local level: Some evidence from
  the Italian credit market. Journal of Corporate Finance, 29, 246-262.
  12. Khwaja, A. I., & Mian, A. (2005). Do lenders favor politically connected firms? Rent provision in an emerging
  financial market. The Quarterly Journal of Economics, 120(4), 1371-1411.
  13. Kroszner, R. S., & Stratmann, T. (1998). Interest-group competition and the organization of congress: theory and
  evidence from financial services’ political action committees. American Economic Review, 1163-1187.
  14. Leuz, C., & Oberholzer-Gee, F. (2006). Political relationships, global financing, and corporate transparency:
  Evidence from Indonesia. Journal of Financial. Economics, 81(2), 411–439.
  15. Qin, B. (2011). Political connection and government patronage: Evidence from Chinese manufacturing firms.
  In Institute for International Economic Studies (pp. 1-36). IIES. Stockholm University.
  16. Vũ Việt Quảng, Lê Thị Phương Vy (2016). Mối quan hệ về thể chế và khả năng tiếp cận thị trường vốn của doanh
  nghiệp. Tạp chí phát triền kinh tế, 27(6), 80-101.
  17. Xu, N., Jing, C., Nan, G., & Tian, G. (2016). The dark side of political connections in access to finance: Evidence
  from the use of trade credit of entrepreneurial firms in China. Unpublished Working Paper.

  Số 217- Tháng 6. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 11

Download tài liệu Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp File Word, PDF về máy