[Download] Tải Mô hình quMô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn và mối quan hệ với dự toán ngân sách trong kế toán công – Tải về File Word, PDF

Mô hình quMô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn và mối quan hệ với dự toán ngân sách trong kế toán công

Mô hình quMô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn và mối quan hệ với dự toán ngân sách trong kế toán công
Nội dung Text: Mô hình quMô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn và mối quan hệ với dự toán ngân sách trong kế toán công

Download


Bài viết giới thiệu về khái niệm và đặc điểm của một mô hình hiện đại là khuôn khổ chi tiêu trung hạn. Thông qua việc so sánh giữa dự toán truyền thống với dự toán trung hạn, bài viết còn làm rõ mối quan hệ giữa mô hình này với kế toán công

Bạn đang xem: [Download] Tải Mô hình quMô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn và mối quan hệ với dự toán ngân sách trong kế toán công – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mô hình quMô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn và mối quan hệ với dự toán ngân sách trong kế toán công File Word, PDF về máy

Mô hình quMô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn và mối quan hệ với dự toán ngân sách trong kế toán công

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mô hình quMô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn và mối quan hệ với dự toán ngân sách trong kế toán công

 1. TÀI CHÍNH – Tháng 4/2020

  MÔ HÌNH KHUÔN KHỔ CHI TIÊU TRUNG HẠN VÀ MỐI
  QUAN HỆ VỚI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRONG KẾ TOÁN CÔNG
  TRẦN MAI ĐÔNG, PHẠM QUANG HUY

  Khi vận hành ngân sách cho các hoạt động của Chính phủ và các đơn vị công, việc lập dự toán, thực
  hiện và quyết toán là một quy trình quan trọng, bởi nó tạo sự an toàn và nâng cao tính kỷ luật
  trong ngân sách quốc gia. Các quốc gia trên thế giới đều quan tâm đến việc làm sao có thể hạn chế
  khoảng cách khác biệt giữa số liệu dự toán và báo cáo quyết toán cuối năm tài chính và có thể thấy
  được dòng tiền chi tiêu trong tương lai gần để có những hoạch định phù hợp với chiến lược phát
  triển kinh tế – xã hội từng giai đoạn khác nhau. Bài viết giới thiệu về khái niệm và đặc điểm của
  một mô hình hiện đại là khuôn khổ chi tiêu trung hạn. Thông qua việc so sánh giữa dự toán truyền
  thống với dự toán trung hạn, bài viết còn làm rõ mối quan hệ giữa mô hình này với kế toán công.
  Từ khóa: Khuôn khổ chi tiêu trung hạn, mô hình MTEF, kế toán công, dự toán ngân sách

  INTRODUCTION TO THE MEDIUMTERM EXPENDITURE bằng, minh bạch hóa thông tin là những vấn đề đang
  FRAMEWORK AND THE RELATIONSHIP WITH BUDGET được các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách
  ESTIMATIONS IN PUBLIC ACCOUNTING quan tâm nghiên cứu trong nhiều năm gần đây (Sử
  Tran Mai Dong, Pham Quang Huy Đình Thành, 2014). Nhiều nhà khoa học đã đưa ra các
  cách thức để ước tính, tính toán mức ngân sách cho
  When operating budgets for Government activities
  từng đối tượng, vùng, miền sao cho cân đối trong tổng
  and public entities, the task of estimating,
  nhu cầu vô hạn với nguồn lực giới hạn. Để thực hiện
  implementing and settling is an important process,
  điều này thì cần có một mô hình quản lý cũng như cân
  as it creates safety and enhances the discipline in
  đối chi tiêu của một quốc gia có tính hệ thống, có tính
  the national budget. All countries in the world are
  khoa học và đảm bảo tính chính xác cho số ngân sách
  interested in how to limit the difference between the
  sử dụng (Vũ Duy Thông, 2014). Quản lý chi tiêu công
  estimated data and the financial statements at the
  hiện đại đòi hỏi mô hình quản trị tài chính công phải
  end of the financial year so that it is possible to see
  đạt được 3 yêu cầu: (i) Phân bổ các nguồn lực tài chính
  the spending cash flow in the near future to have
  theo các mục tiêu phù hợp với thứ tự ưu tiên; (ii) Các
  plans that are in line with different socioeconomic
  khoản chi tiêu đạt được mục tiêu và kết quả đề ra ban
  development strategies. The paper introduces the
  đầu; (iii) Kỷ luật tài khóa tổng thể được tôn trọng đầy
  concept and characteristics of a modern model as a
  đủ. Xét về lý thuyết trước đây, mô hình quản lý chi
  mediumterm expenditure framework. By comparing
  tiêu công theo kiểu truyền thống – lập kế hoạch chi
  the traditional estimates with the mediumterm
  tiêu cho từng năm tỏ ra không đáp ứng được các yêu
  estimates, the paper also clarifies the relationship
  cầu trên. Quản lý chi tiêu công chỉ quan tâm đến việc
  between this model and public accounting.
  kiểm soát các chỉ tiêu định mức đầu vào, nhấn mạnh
  Keywords: Mediumterm expenditure framework, MTEF model, sự tuân thủ quy trình, thủ tục quản lý mà ít quan tâm
  public accounting, budget estimates
  đến kết quả và đầu ra, đến hiệu quả và hiệu lực của
  việc chấp hành ngân sách.
  Từ những năm 1970 của thế kỷ 20, nhiều nước công
  nghiệp phát triển trên thế giới đã bắt đầu nghiên cứu
  Ngày nhận bài: 5/3/2020
  Ngày hoàn thiện biên tập: 20/3/2020 và áp dụng cách tiếp cận lập kế hoạch chi ngân sách
  Ngày duyệt đăng: 27/3/2020 nhiều năm nhằm khắc phục sự mất cân đối giữa các
  mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Mô hình này được
  Đặt vấn đề gọi chung là khuôn khổ trung hạn, được chia thành
  ba cấp độ từ đơn giản đến phức tạp là: Khuôn khổ tài
  Việc sử dụng ngân sách làm sao đạt hiệu quả, công khóa trung hạn (MTFF); Khuôn khổ ngân sách trung

  51

 2. TÀI CHÍNH – KINH DOANH

  hạn (MTBF); Khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEF). HÌNH 1: KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH
  VÀ QUY TRÌNH NGÂN SÁCH THEO MTEF
  Sự nhận thức và đồng thuận của cả hệ thống chính
  trị và toàn xã hội trong việc quyết tâm thực hiện cải Khuôn khổ chính sách
  cách quản lý tài chính công là hết sức cần thiết để áp Các chiến lược
  Khuôn khổ nguồn
  dụng MTEF. Bởi áp dụng MTEF đòi hỏi đáp ứng sự và thứ tự ưu tiên
  của chương trình
  lực và phạm vi các
  khoản chi tiêu công
  phân bổ các nguồn lực tài chính theo các ưu tiên chiến
  Khuôn khổ MTEF
  lược và vì lợi ích chung của quốc gia. MTEF cũng đặt
  ra thách thức từ yêu cầu thay đổi về khuôn khổ pháp Phân bổ nguồn lực
  Mức trần nguồn lực
  đối với từng bộ,
  luật và thể chế trong quản lý tài chính (Yan, 2005). ở mức độ chi tiết ngành và thứ tự ưu
  tiên trong chi tiêu
  Nghiên cứu này làm rõ khung lý luận về mô hình Ngân sách hàng năm

  khuôn khổ chi tiêu trung hạn MTEF và xem xét quan
  Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp
  hệ giữa mô hình này với quá trình lập dự toán theo
  kiểu truyền thống, cũng như theo cách thức mới sẽ có để xác định không gian tài chính. Nó cũng liên quan
  liên hệ với nhau như thế nào. Qua đó, các nhà hoạch đến việc cung cấp khả năng dự báo dành cho các các
  định chính sách về tài chính, kế toán công có thể nắm chương trình liên tục hay các chương trình đã phê
  bắt được tổng thể về mô hình cho sự vận dụng thích duyệt biết được dự án có nguồn kinh phí như thế nào.
  hợp tại Việt Nam trong thời gian tới. Đặc điểm của mô hình MTEF
  Giới thiệu về mô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn
  Theo WB (2014), MTEF chưa có được một khái
  Khái niệm MTEF niệm đơn nhất và rõ ràng. Xét một cách tổng quát, có
  thể rút ra một số điểm chính cần chú ý trong những
  Về lý thuyết, MTEF là một quá trình thực hành nội dung mà các tổ chức khác nhau đã đưa ra về mô
  việc lập kế hoạch chi tiêu công theo chu kỳ của nhiều hình MTEF. Cụ thể bao gồm:
  năm liên tiếp và nó được ứng dụng để vạch ra các yêu – Khuôn khổ MTEF là một mô hình mang tính khả
  cầu nguồn lực tương lai cho những dịch vụ hiện tại thi cao. Nó được xây dựng dựa trên khuôn khổ của
  và đánh giá việc xem xét các tác động phân bổ đến sự nền kinh tế vĩ mô và có sự phối hợp chặt chẽ với các
  thay đổi trong chính sách với các chương trình mới. bộ ngành hay các cấp tương đương. Các quốc gia, đặc
  Ngân hàng Thế giới (WB, 2008) đưa ra khái niệm, biệt là những nước có mức phát triển thấp, không
  MTEF chính là một quá trình hình thành ngân sách phải chi tiêu những gì họ cần mà phải hướng đến chi
  và lập kế hoạch có tính minh bạch cao trong phạm vi tiêu những gì họ có thể đảm nhận. Vì thế, khi Chính
  các bộ, sở, ngành hay cơ quan thuộc trung ương, địa phủ đưa vào tất cả nguồn ngân sách để xem xét thì
  phương nhằm thiết lập một bản nội dung phân bổ rõ việc chi tiêu công cần phải duy trì và nhất quán với
  ràng đối với các nguồn lực công theo thứ tự ưu tiên tính ổn định của kinh tế vĩ mô. Xét theo mức tổng
  mang tính chiến lược của những đơn vị đó, đồng thời quát của khuôn khổ này, Chính phủ cần có sự tích
  giúp hướng đến việc đảm bảo một cách tốt nhất về kỷ hợp giữa cơ quan tiếp nhận với mức ngân sách cần
  luật tài chính tổng thể. Nó liên quan đến việc cần phải thiết. Điều này giúp tránh dư thừa ngân sách và đáp
  gắn kết các chi phí tương ứng với mức nguồn lực sẵn ứng tính hiệu quả sản phẩm, dịch vụ công.
  có nhằm thực hiện theo đúng bối cảnh của quy trình – Khuôn khổ MTEF là một bản nội dung có chu
  lập ngân sách năm. Do đó, quá trình lập ngân sách kỳ thời gian. Nó thường mang tính trung hạn, tức là
  theo MTEF chính là chuyển từ việc lập kế hoạch theo phạm vi cung cấp một cái nhìn từ 3 đến 5 năm. Số
  nhu cầu của đơn vị thành lập kế hoạch theo tính có liệu năm thứ nhất của MTEF thường sẽ chính là mức
  sẵn của nguồn lực công quốc gia (Vũ Sỹ Cường, 2012). ngân sách hàng năm. Vì thế, cả mô hình MTEF và
  Theo Bộ Ngân sách và Quản trị Philippines (2012), mức ngân sách năm nên được phát triển thông qua
  MTEF là một cách thức tiếp cận cho việc lập ngân sách cùng một quy trình thống nhất và được chấp thuận
  theo một chu kỳ 3 năm bằng quá trình thiết lập các kế bởi cơ quan quản lý quỹ. Còn đối với những năm sau
  hoạch chi tiêu của Chính phủ trong vòng một nguồn đó, khi lập ngân sách, các cơ quan phụ trách cần kết
  lực sẵn có và có giới hạn. Quy trình chính của phương hợp với những kế hoạch và mục tiêu tài chính của tất
  pháp này là gồm một tiến trình phân bổ nguồn lực từ cả các chính sách hay chương trình mới mà bộ phận
  trên xuống và một ước tính từ dưới lên của các khoản đó dự kiến đưa vào trong tầm nhìn của nhiều năm.
  chi phí trung hạn của các chính sách hiện tại nhằm – Khuôn khổ MTEF là một chương trình có tính

  52

 3. TÀI CHÍNH – Tháng 4/2020

  chất quay vòng và cần được cập nhật liên tục trên HÌNH 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA MTEF
  VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KHU VỰC CÔNG
  cơ sở kết quả hàng năm. Mức ngân sách mỗi năm sẽ
  được cố định và được gọi là độ ràng buộc ngân sách Chính sách từng lĩnh vực và của quốc
  gia – Quy trình xem xét và phát triển

  (hard budget constraint). Số liệu này sẽ được điều
  chỉnh cho những năm sau đó bởi một nguyên nhân
  1. Lập ngân sách chiến lược
  rằng bất kỳ hệ thống ngân sách nào cũng cần phải có (kết nối ngân sách với chính sách,
  tổng ngân sách và mức trần)

  sự linh hoạt để đáp ứng với sự thay đổi các ưu tiên
  Cải cách theo
  trong suốt năm ngân sách. 6. Kiểm toán độc lập và
  Khuôn khổ
  MTEF 2. Lập ngân sách nhà nước
  trách nhiệm giải trình
  – Khuôn khổ MTEF mang tính chất toàn diện. Nó
  bao trùm toàn bộ các khoản thu và chi tiêu công từ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
  TÀI CHÍNH VÀ KẾ 3. Thực hiện ngân sách
  5. Kế toán công và báo TOÁN KHU VỰC CÔNG
  tất cả các nguồn có được và từ tất cả các nơi cung cấp cáo tài chính (nguồn lực tài chính, và
  quản trị nhân sự công)

  trong, ngoài đơn vị.
  4. Kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ
  – Khuôn khổ MTEF mang tính đa dạng. Để thiết và giám sát tài chính, kế toán

  lập được nội dung theo hướng dẫn cách lập của mô
  Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp
  hình này cần có sự tham gia của tất cả các ngành, các
  lĩnh vực. Việc phân bổ các đối tượng phải có sự tham được kế hoạch chi tiêu trung hạn sẽ kiểm soát chi tiêu
  chiếu các quyết định trong cùng ngành và kể cả giữa bền vững. Ðây được coi là một trong những công cụ
  các ngành đó. quan trọng để bảo đảm tính minh bạch và ổn định tài
  – Khuôn khổ MTEF trình bày một cách chi tiết và khóa bền vững.
  đầy đủ. Nó giúp cung cấp cơ sở tin cậy trong việc Mối quan hệ giữa MTEF và kế toán khu vực công
  đưa ra các đánh giá, qua đó giúp xác định dự toán
  ngân sách của các nguồn lực sẽ phân bổ cùng tính MTEF được đánh giá là một khuôn khổ được xây
  nhất quán với các chính sách quốc gia đã công bố theo dựng và phát triển đáp ứng yêu cầu về mặt dự đoán
  văn bản pháp luật. dữ liệu ngân sách trong một thời gian dài, phục vụ tốt
  – Khuôn khổ MTEF hướng đến tính trách nhiệm cho công tác lập dự toán để kế toán hướng đến việc
  giải trình. Bản kế hoạch này cần có sự phê duyệt và đạt được các yêu cầu cũng như nguyên tắc cơ bản. Đây
  chấp thuận của các bộ, ngành và được công bố để được xem là một thành phần quan trọng trong chu
  nâng cao tính tin cậy cho dân chúng, qua đó giúp họ kỳ ngân sách năm. Hơn thế nữa, mô hình MTEF còn
  kiểm tra ngược lại những công việc sẽ xảy ra trong đem đến những thay đổi quan trọng trong cách thức
  tương lai. lập các đề xuất chi tiêu về ngân sách nhà nước cho
  So sánh giữa lập dự toán ngân sách từng cấp, từng khu vực khác nhau. Nếu xem xét theo
  truyền thống và dự toán theo MTEF cấp các cơ quan bộ ngành, khuôn khổ giúp tạo ra sự
  cân bằng trong việc tính toán các khoản chi tiêu công
  MTEF là một quy trình soạn lập và xây dựng kế nhằm đảm bảo các nguồn lực được tối đa hóa giá trị
  hoạch ngân sách minh bạch, trong đó đề ra giới hạn sử dụng, hướng đến tính hữu hiệu và tính hiệu quả.
  nguồn lực trung hạn được phân bổ từ trên xuống Nếu xem xét theo cấp cơ quan chủ quản về tài chính,
  nhằm đảm bảo kỷ luật tài khóa tổng thể và đòi hỏi việc khuôn khổ này là một bước chuyển đổi từ phương
  xây dựng các dự toán chi phí thực hiện chính sách từ cách truyền thống bằng việc phân bổ theo từng đối
  dưới lên, thống nhất với các chính sách chi tiêu theo tượng riêng lẻ, chưa có cơ sở vững chắc và hướng đến
  các ưu tiên chiến lược (Nguyễn Hồng Thắng, 2014). việc đảm bảo ngân sách hiệu quả, đạt được tính có thể
  Có thể thấy, qua sự so sánh trên thì MTEF chính là thực hiện được đối với các chính sách của bộ ngành
  một cơ chế lập ngân sách có tính toàn diện. Theo Vũ và tính ưu tiên của các chương trình đó.
  Nhữ Thăng (2012), lập kế hoạch ngân sách trung hạn Nó cung cấp những nền tảng cơ bản cho kế toán
  là việc cần làm để bảo đảm sự bền vững của nền tài khu vực công theo 3 khía cạnh sau:
  chính quốc gia, trong đó hướng đến sự cân bằng giữa – Đây là một phương pháp lập kế hoạch có tính
  tích lũy và tiêu dùng, giữa tiết kiệm và đầu tư đồng chiến lược và tính tổng hợp cao đối với các khoản
  thời nhanh chóng cơ cấu lại nguồn thu. Ðặc biệt với chi tiêu công mà những khoản này có phạm vi bao
  kế hoạch ngân sách trung hạn, cần lập ra kế hoạch chi trùm trên một phương diện rộng lớn đối với ngân
  tiêu trung hạn, để việc phân bổ nguồn lực hằng năm sách nhà nước.
  định hướng vào các mục tiêu trung và dài hạn. Khi có – Đây là một công cụ tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa

  53

 4. TÀI CHÍNH – KINH DOANH

  các chính sách của chính phủ với quá trình phân bổ phát triển hệ thống thông tin quản trị tài chính tích hợp.
  nguồn lực công. – Cung cấp một hệ thống kiểm toán nội bộ hiện đại
  – Đây là giai đoạn chiến lược đầu tiên trong quá trong toàn chính phủ và các bộ, ngành có liên quan
  trình thực hiện các nội dung về lập kế hoạch ngân đến việc tiếp nhận, sử dụng ngân sách nhà nước.
  sách trước khi đi vào các khoản ước tính ngân sách chi Nhấn mạnh vai trò của các cơ quan hành pháp và lập
  tiết được lập trong tiến trình chung của kế toán công, pháp trong chính phủ của một quốc gia.
  bởi không có giai đoạn lập kế hoạch tài chính thì hệ Như vậy, việc cải cách theo khuôn khổ MTEF có sự
  thống kế toán khu vực công không có cơ sở cho việc gắn kết chặt chẽ với hệ thống kế toán công bằng việc
  ghi chép tổng hợp ngân sách cũng như quyết toán tài xác định đúng các đối tượng thực hiện cho việc phân
  chính năm tài khóa. bổ nguồn lực về ngân sách nhà nước. MTEF là một
  khuôn khổ nhằm tăng cường việc lập ngân sách có tính
  Các vấn đề được xem trong bài viết này là lý luận chiến lược, gia tăng sự tối ưu và các thành phần trong
  chung về khuôn khổ chi tiêu trung hạn, các đặc việc lập ngân sách trong việc quản trị tài chính công.
  điểm cũng như so sánh rõ giữa truyền thống và
  mô hình này, qua đó tiến hành vận dụng khuôn Kết luận
  khổ chi tiêu trung hạn vào kế toán công của một
  quốc gia. Đây chính là cơ sở lý thuyết có tính chất Một trong những phương pháp được đánh giá là
  nền tảng để hỗ trợ việc hiểu rõ mô hình cũng như hiệu quả để tiết kiệm được các khoản chi ngân sách là
  có thể tiếp tục thực hiện những nghiên cứu tiếp việc áp dụng khuôn khổ chi tiêu trung hạn MTEF vào
  về tài chính, kế toán công trong thời gian tới. ngân sách nhà nước. Các vấn đề được xem trong bài
  viết này là lý luận chung về MTEF, các đặc điểm cũng
  Những khía cạnh này được thực hiện, cần phải có như so sánh rõ giữa truyền thống và mô hình này,
  sự phối hợp giữa tất cả các cơ quan khác nhau trong qua đó tiến hành vận dụng MTEF vào kế toán công
  toàn hệ thống khu vực công của một quốc gia. Thông của một quốc gia. Đây chính là cơ sở lý thuyết có tính
  thường các nước khi lập khuôn khổ MTEF sẽ thành chất nền tảng để hỗ trợ việc hiểu rõ mô hình cũng như
  lập nên các bộ phận và các nhóm có liên quan để đưa có thể tiếp tục thực hiện những nghiên cứu tiếp về tài
  khuôn khổ vào thực thi gồm: ủy ban phối hợp thực thi chính, kế toán công trong thời gian tới.
  MTEF, nhóm làm việc các chính sách chi tiêu, nhóm
  Tài liệu tham khảo:
  làm việc về khuôn khổ nguồn lực, nhóm làm việc về
  khuôn khổ kinh tế vĩ mô, nhóm làm việc theo từng cấu 1. Nguyễn Hồng Thắng (2014), Khuôn khổ chi tiêu công. Bài giảng cho bậc cao
  phần của MTEF, các nhóm tài chính theo từng mục học sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
  chi, phòng thống nhất ngân sách thuộc bộ tài chính. 2. Sử Đình Thành (2014), Lập ngân sách theo đầu ra và khuôn khổ chi tiêu trung
  Mối liên hệ này có thể biểu hiện qua sự liên kết giữa hạn. Tài liệu giảng dạy bậc cao học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
  kế toán, tài chính công và ngân sách bằng hình vẽ giữa 3. Vũ Duy Thông (2014), Tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, Báo Tầm nhìn – Tri
  MTEF và quản trị tài chính, kế toán công (Hình 2). thức và phát triển;
  Căn cứ vào chính sách tổng thể của từng quốc gia 4. Vũ Như Thăng (2012), Xây dựng kế hoạch chi tiêu trung hạn để tăng cường
  đối với chức năng của từng bộ, ngành, việc lập ngân bền vững tài khóa. Hội thảo Vietnam Finance 2012, Viện Chiến lược và Chính
  sách sẽ bắt đầu thực hiện và giải trình kết quả sẽ là sách tài chính, Bộ Tài chính, Hà Nội;
  khâu cuối cùng trong tiến trình thực hiện theo khuôn 5. Vũ Sỹ Cường (2012). Những thách thức với Việt Nam về chi tiêu công, Thời báo
  khổ MTEF. Chính phủ sẽ nhận được một chương trình Ngân hàng ngày 05.11;
  có tính chiều sâu về cải cách quản trị tài chính công, 6. Mark, P (2002), Medium Term Expenditure Frameworks – An introduction. DFID’s
  trong đó kế toán công là một phần quan trọng trong Health Systems Resource Centre for the UK Department for International Development;
  kết cấu tài chính quốc gia; đồng thời tiến đến sự hiện 7. World Bank (2014), World Bank Public Expenditure Management Handbook;
  đại hóa từng nội dung trong việc cải cách này. Bốn 8. Yan, W (2005), Medium Term Expenditure Framework for Implementing
  thành phần chính mà chương trình này đề cập đến là: Poverty Reduction Strategies. NEEDS Implementation Workshop, Abuja –
  – Tối đa hóa giá trị nguồn lực tài chính công trong Nigeria, March 7-10.
  toàn bộ ngân sách giúp người dân có thể thụ hưởng
  Thông tin tác giả:
  những điểm tốt nhất trong các chính sách chung của
  TS. Phạm Quang Huy, TS. Trần Mai Đông
  chính phủ trong từng năm.
  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  – Hiện đại hóa hệ thống ngân sách và kho bạc để
  Email: tmdong@ueh.edu.vn
  củng cố việc thực thi ngân sách trong mối quan hệ với

  54

Download tài liệu Mô hình quMô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn và mối quan hệ với dự toán ngân sách trong kế toán công File Word, PDF về máy