[Download] Tải Mô hình hồi quy logistics và mô hình Cox trong ước lượng xác suất vỡ nợ tín dụng, phân nhóm khách hàng theo nguy cơ vỡ nợ – Tải về File Word, PDF

Mô hình hồi quy logistics và mô hình Cox trong ước lượng xác suất vỡ nợ tín dụng, phân nhóm khách hàng theo nguy cơ vỡ nợ

Mô hình hồi quy logistics và mô hình Cox trong ước lượng xác suất vỡ nợ tín dụng, phân nhóm khách hàng theo nguy cơ vỡ nợ
Nội dung Text: Mô hình hồi quy logistics và mô hình Cox trong ước lượng xác suất vỡ nợ tín dụng, phân nhóm khách hàng theo nguy cơ vỡ nợ

Download


Trong quá trình hoạt động, rủi ro xuất phát từ các khoản vay đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của ngân hàng. Dựa trên các đặc điểm của hồ sơ vay nợ, ngân hàng có thể đưa ra ước lượng cho xác suất vỡ nợ (PD) sau đó phân chia khách hàng vào các nhóm có cùng nguy cơ từ đó đưa ra quyết định cho vay nhằm hạn chế rủi ro và tối đa lợi nhuận.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mô hình hồi quy logistics và mô hình Cox trong ước lượng xác suất vỡ nợ tín dụng, phân nhóm khách hàng theo nguy cơ vỡ nợ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mô hình hồi quy logistics và mô hình Cox trong ước lượng xác suất vỡ nợ tín dụng, phân nhóm khách hàng theo nguy cơ vỡ nợ File Word, PDF về máy

Mô hình hồi quy logistics và mô hình Cox trong ước lượng xác suất vỡ nợ tín dụng, phân nhóm khách hàng theo nguy cơ vỡ nợ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mô hình hồi quy logistics và mô hình Cox trong ước lượng xác suất vỡ nợ tín dụng, phân nhóm khách hàng theo nguy cơ vỡ nợ

 1. NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI Soá 09 (194) – 2019

  MÔ HÌNH HỒI QUY LOGISTICS VÀ MÔ HÌNH COX
  TRONG ƯỚC LƯỢNG XÁC SUẤT VỠ NỢ TÍN DỤNG,
  PHÂN NHÓM KHÁCH HÀNG THEO NGUY CƠ VỠ NỢ
  Tô Thị Vân Anh*
  Trong quá trình hoạt động, rủi ro xuất phát từ các khoản vay đang là một trong những mối quan tâm
  hàng đầu của ngân hàng. Dựa trên các đặc điểm của hồ sơ vay nợ, ngân hàng có thể đưa ra ước lượng
  cho xác suất vỡ nợ (PD) sau đó phân chia khách hàng vào các nhóm có cùng nguy cơ từ đó đưa ra quyết
  định cho vay nhằm hạn chế rủi ro và tối đa lợi nhuận.
  • Từ khóa: mô hình hồi quy, xác xuất vỡ nợ tín dụng, lợi nhuận, ngân hàng thương mại.

  nhất định phải hoàn trả cả gốc và lãi với mục
  In the current banking context, risks from loans đích phục vụ đời sống hoặc phục vụ sản xuất
  are one of the bank’s top concerns. Probability kinh doanh. Cùng với đó, hệ thống ngân hàng
  of default has much significance as it is one of thương mại Việt Nam cũng đã từng bước đổi mới
  the core parts for improved allocation of capital, và được coi là một trong các tổ chức tài chính
  pricing, client judgment, regulatory compliance quan trọng nhất của nền kinh tế với hoạt động
  and, finally, monitoring of high-risk customers.
  chính là huy động vốn để sử dụng nhằm thu lợi
  Due to these significant reasons, based on the
  information of the loan profile, the bank can give
  nhuận, trong đó hoạt động tín dụng là hoạt động
  an estimate of the probability of default (PD) sinh lời lớn nhất, tuy nhiên, rủi ro là điều không
  based on two models is Logistic regression model thể tránh khỏi. Vì vậy, việc nhận dạng và phân
  and Cox regression model. The objective of these nhóm khách hàng theo rủi ro tín dụng là việc
  two regression methods is to estimate credit risk làm cấp bách. Đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn đó,
  and extract important variables in predicting credit cần nghiên cứu mô hình cho phép ước lượng xác
  risk, then divide the customer into groups at the
  suất không trả được nợ và phương pháp phân
  same risk from which to make a loan decision risk
  and maximum profitability. nhóm khách hàng theo nguy cơ không trả được
  nợ tín dụng của khách hàng cá nhân.
  • Keywords: regression model, probability of credit
  default, profit, commercial bank. Xét trong mối quan hệ tín dụng ngân hàng,
  “khả năng trả nợ của khách hàng” là việc đánh
  giá khách hàng có thực hiện đầy đủ và đúng hạn
  Ngày nhận bài: 5/8/2019 nghĩa vụ nợ cho bên cấp tín dụng trong toàn
  Ngày chuyển phản biện: 7/8/2019 bộ thời gian quan hệ tín dụng hoặc trong một
  Ngày nhận phản biện: 15/8/2019 khoảng thời gian xác định hay không. Phương
  Ngày chấp nhận đăng: 22/8/2019 pháp xác định khả năng trả nợ của khách hàng
  thường được dựa trên một tiêu chuẩn nhất định
  I. Giới thiệu do ngân hàng lựa chọn như dựa trên đặc điểm
  Ngày nay các ngân hàng thương mại đóng của khách hàng, năng lực tài chính, thiện chí trả
  vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực kinh tế của nợ của khách hàng khi chưa phát sinh nghĩa vụ
  nước ta dưới hình thức chuyển nhượng quyền nợ và dựa trên đặc điểm của khoản nợ như lịch
  sử dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân sử thanh toán nợ, tình trạng trả nợ thực tế của
  hoặc hộ gia đình, sử dụng trong một thời hạn khách hàng. Bài toán tập trung vào dịch vụ cho

  * Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

  22 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

 2. Soá 09 (194) – 2019 NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

  vay tín dụng. Mỗi một khách hàng khi có nhu III. Quyết định điểm cắt phân lớp khách
  cầu giao dịch sẽ được yêu cầu cung cấp thông hàng
  tin khách hàng, các thông tin đó có thể là dữ liệu Khi một người nộp đơn vay tín dụng, họ sẽ
  cá nhân như giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp,… cung cấp đầy đủ thông tin để người cho vay
  thông tin lịch sử vay tín dụng trong quá khứ xây dựng hồ sơ. Sau đó với mô hình ước lượng,
  như thời hạn vay. Dữ liệu hành vi như lịch sử điểm số s(x) = β0+ βT x s(x) sẽ được gán cho mỗi
  sử dụng khoản vay trên các sản phẩm. Thông tin cá nhân. Điểm số cao thì ít rủi ro hơn nên những
  này biểu diễn dưới dạng vectơ X = (X1,…, Xm). hồ sơ có điểm số cao sẽ được chấp nhận. Do đó,
  1) Ước lượng PD hiện tại dựa trên hai mô điểm cắt được đưa ra.
  hình là mô hình hồi quy Logistic và mô hình hồi Nếu s(x) ≤ c thì loại bỏ hồ sơ tín dụng. Nếu
  quy Cox. Mục tiêu của hai phương pháp hồi quy s(x) ≥ c thì chấp nhận hồ sơ tín dụng. Xác suất
  này là ước tính rủi ro tín dụng và trích xuất các cắt cho bởi
  biến quan trọng trong dự đoán rủi ro tín dụng. 1
  1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 −1 ( 𝑐𝑐) = 1 −
  2) Phân nhóm khách hàng theo nguy cơ 1 + 𝑒𝑒 −𝑐𝑐
  không trả được nợ, các khách hàng trong cùng
  một nhóm sẽ có nguy cơ rủi ro như nhau. Quyết định điểm cắt sẽ dựa trên một số yếu
  tố liên quan đến mục tiêu của người cho vay như
  3) Phân nhóm khách hàng theo các chỉ tiêu
  tối đa hóa lợi nhuận dự kiến. Nếu quyết định cho
  phân nhóm, biểu diễn dưới dạng cây quyết định.
  vay và người vay trả được nợ thì sẽ thu được một
  II. Mô hình logistic trong ước tính xác suất khoản lợi nhuận là g và nếu người vay không trả
  vỡ nợ được thì người cho vay sẽ bị thua lỗ một khoản
  Mô hình hồi quy logistics xem xét mối liên l. Khi đó 1 – F0(c) = P(S ≤ c|Y = 0) được gọi
  hệ giữa biến phụ thuộc (Y) và tất cả các biến còn là phân lớp đúng của trường hợp trả được nợ.
  lại là biến độc lập (X), thể hiện các nhân tố thông 1 – F1(c) = P(S ≤ c|Y = 1) được gọi là phân lớp
  tin của khách hàng. Biến Y là biến nhị phân chỉ sai của trường hợp không trả được nợ, với
  nhận hai giá trị 0 hoặc 1. Cụ thể: 𝑙𝑙
  1
  𝛾𝛾 =
  𝑁𝑁ế𝑢𝑢 𝑠𝑠ự 𝑘𝑘𝑘𝑘ệ𝑛𝑛 𝑣𝑣ỡ 𝑛𝑛ợ 𝑥𝑥ả𝑦𝑦 𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑔𝑔
  Y= �
  0 𝑁𝑁ế𝑢𝑢 𝑠𝑠ự 𝑘𝑘𝑘𝑘ệ𝑛𝑛 𝑣𝑣ỡ 𝑛𝑛ợ 𝑘𝑘ℎô𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑥𝑥ả𝑦𝑦 𝑟𝑟𝑟𝑟 (1)
  và đặt chi phí là:
  Giả sử pi là xác suất trả được nợ của khách
  hàng thứ i, ta có mô hình ước lượng cho như sau: 𝑒𝑒𝛾𝛾 (𝑐𝑐) = 𝐹𝐹0 (𝑐𝑐)(1 − 𝑝𝑝1 ) + 𝛾𝛾(1 − 𝐹𝐹1 (𝑐𝑐))𝑝𝑝1 (3)
  pi(x) = P (Y = 0|X = x)
  Điểm cắt được tìm là điểm cắt tối ưu theo
  𝑒𝑒 𝛽𝛽0 +𝛽𝛽 𝑇𝑇 𝑥𝑥
  1 chi phí

  = = (2)
  𝛽𝛽0 +𝛽𝛽 𝑇𝑇 𝑥𝑥
  1 + 𝑒𝑒 1 + 𝑒𝑒 −𝑠𝑠(𝑥𝑥)
  𝑐𝑐 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙[(𝛾𝛾/(1 + 𝛾𝛾))/(1 − 𝛾𝛾/(1 + 𝛾𝛾)))] = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝛾𝛾 (4)
  Hàm s(x) = β0+ βT x s(x) được gọi là điểm
  log-odds IV. Mô hình Cox trong ước tính xác suất
  𝜋𝜋𝑖𝑖 (𝑥𝑥) vỡ nợ
  𝑠𝑠(𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( )
  1 − 𝜋𝜋𝑖𝑖 (𝑥𝑥) Một mô hình khác được dùng là mô hình phân
  tích sống sót để tính điểm tín dụng, biến quan
  Nếu một khách hàng có m thông tin được mô tâm là thời gian xảy ra sự kiện. Mô hình này ước
  tả bằng biến X = (X1, X2,…, Xm) và giá trị cụ thể lượng được xác suất sống sót trên toàn bộ tập dữ
  là x = (x1,…,xm) có βj là hệ số của thông tin xj thì liệu. Ưu điểm của mô hình phân tích sống sót là
  s(x) là điểm tín dụng của khách hàng x. Tham số có thể kết hợp với dữ liệu kiểm duyệt.
  được ước lượng trong mô hình hồi quy logistic A. Hàm sống sót
  là β0 và β = (β 1, β 2,…, β m), ký hiệu tương ứng là
  ⏜ . Tính toán ước lượng dựa trên phương
  𝛽𝛽⏜0 và 𝛽𝛽 Hàm sống sót được định nghĩa bởi s(x) là xác
  pháp MLE. suất mà một cá thể sống sót vượt quá thời gian t.

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 23

 3. NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI Soá 09 (194) – 2019


  (5) dụng để chia S thành nhiều tập con S1,…,Sn.Si là
  𝑆𝑆(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃(𝑇𝑇 > 𝑡𝑡) = 1 − 𝐹𝐹(𝑡𝑡) = � 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑑𝑑
  𝑡𝑡 các mẫu trong S có giá trị thuộc tính V là vi.
  B. Hàm rủi ro (Hazard function) Information Gain (IG) đánh giá khả năng của
  Đo khả năng thất bại tại thời điểm t biết rằng một thuộc tính khi được dùng để phân lớp các
  đối tượng đã sống sót qua một số thời điểm t: mẫu dựa vào số entropy. IG cho biết mức độ
  giảm của entropy khi phân nhánh mẫu.
  (6)
  𝑃𝑃(𝑡𝑡≤𝑇𝑇

 4. Soá 09 (194) – 2019 NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI
  Bảng 1: Kết quả AUC và PD cho 11 nhóm
  về thu nhập, kết quả như sau: Trong số 385.013 Bảng 1: Kết quả AUC và PD cho 11 nhóm
  AUC Accuracy Sensitivity Specificity Cutoff
  khách hàng có 374.574 khách hàng không có AUC AccuracyN1Sensitivity 0.98 Specificity
  0.92 Cutoff0.94 PD 0.92 0.023
  thông tin thu nhập với số vỡ nợ là 9.050 (chiếm N1 0.98 0.92 N2 0.940.98 0.920.96 0.023 0.95 0.03 0.96 0.013
  tỷ lệ 0.024), 10.439 khách hàng có thông tin thu N2 0.98 0.96 N3 0.950.99 0.960.96 0.013 0.960.0307 0.96 0.056
  nhập với số vỡ nợ là 87 (chiếm tỷ lệ 0.008). N3
  N4
  0.99
  0.92
  0.96
  0.88
  N4 0.960.92
  0.88
  0.96
  0.88
  0.88 0.056 0.880.0771 0.88
  0.002 0.052
  0.002
  N5 NUL NUL NUL NUL NUL
  Phân tích trước tiên dựa trên nhóm khách N5 NUL NUL NUL NUL NUL NUL
  N6 0.99 0.95 0.96 0.95 0.005
  hàng không có thông tin thu nhập, sau đó sẽ N6 0.99 0.95 0.96 0.95 0.005 0.0058
  N7 0.94 0.96 N7 0.940.94 0.960.96 0.007 0.940.0148 0.96 0.007
  so sánh với nhóm khách hàng có thông tin thu N8 0.97 0.97 N8 0.970.97 0.970.97 0.011 0.970.0103 0.97 0.011
  nhập. Cách phân chia thực tế do thu nhập ảnh N9 NUL NUL N9 NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL
  hưởng trực tiếp tới việc xác định tổng hạn mức N10 0.99 0.97 N10 1 0.99 0.970.97 0.017 1 0.0123 0.97 0.017
  N11 0.96 0.98 0.9 0.98 0.078 0.0215
  vay và giá trị vay. N11 0.96 0.98 0.9 0.98 0.078

  Dựa trên các thông tin khách hàng có Kết 2 biến
  quả chạy riêng cho mô hình nhóm N4
  Tập dữ liệu trainingKết
  gồmquả1658chạy
  kháchriêng
  hàngcho mô hình nhóm N4
  liên quan tới điều kiện vay là: tổng hạn mức vay Tập dữ liệu training gồm 1658 khách hàng
  và tổng giá trị vay.
  Chia biến tổng giá trị vay thành 5 nhóm miền
  giá trị là

 5. Hình 2. Đường sống sót 6 nhóm vay theo ngày

  NGHIEÂNTaCÖÙ
  chiaUlàm
  TRAO
  biến giá ÑOÅ I thành 6 nhóm: 0 – 130M, 130M – 200M, 200M – 1B,1B – 2.8B,Soá
  trị vay
  09 (194) – 2019
  2.8B-6.4B,
  6.4-100B.
  Thống kê dữ liệu gồm Hình 2. Đường sống sót 6 nhóm vay theo ngày Hình 6. Đồ thị xác suất vỡ nợ
  1.099.552 hồ sơ, số hồ sơ vỡ của hai hồ sơ vay
  nợ 6917, số hồ sơ trễ hạn lần
  Với thống kê dữ liệu đã làm sạch, chia nhóm theo hai biến tuổi và giá trị vay, có tất cả 18 nhóm
  có giá trị vay tối đa và tối thiểu
  chia. Gộp các
  trong 2 nhóm G4, G7,
  1 là 407.248,nhómsố hồ sơđường
  có chung trễ sống
  hạnsót ta thu được 8 nhóm với 8 đường sống sót phân biệt như sau: thời hạn vay 24 tháng
  G1 Tuổi 0 – 18
  lần 2 là 189.335
  G2
  hồ sơ.
  Tuổi 55 – 99
  Ta chiaG4làmTuổibiến
  G3 Tuổi giá
  18 – 55, vay trị
  0 – 130 M
  18 – 55, vay 130 M – 200 M
  vay thành G5 6 nhóm:Tuổi 180 –55,130M,
  vay 200 M – 1B
  130M – 200M, G6
  G7
  200M
  Tuổi 18 – 55,-vay
  Vay 2.8B – 6.4B
  1B,1B – 2.8B

  1B – 2.8B,G82.8B Vay- 6.4B
  6.4B,- 100B6.4
  – 100B. nhóm có chung đường sống
  Với thống kê dữ liệu đã làm sạch, Hình 3. Đường
  chia nhóm theo sống sót cho
  hai biến tuổi nhóm
  và giáG1, G2 có tất cả 18 nhóm chia. Gộp các
  trị vay,
  sót ta thu được 8 nhóm với 8 đường sống sót phân biệt như sau:
  Với thống G1 kê Tuổidữ
  0 – 18liệu đã
  G2 Tuổi 55 – 99
  làm sạch, chia
  G3 nhóm
  Tuổi 18 -theo
  55, vayhai
  0 – 130 M
  biến tuổi và giá trị vay,55,có
  G4 Tuổi 18 – vaytất
  130 M – 200 M
  G5 Tuổi 18 – 55, vay 200 M – 1B
  cả 18 nhóm G6 chia.Tuổi 18Gộp
  – 55, vaycác
  1B – 2.8B
  nhóm có chung đường sống
  G7 Vay 2.8B – 6.4B
  G8 Vay 6.4B – 100B
  sót ta thu được 8 nhóm với Hình 3. Đường sống sót cho nhóm G1, G2
  8 đường sống sót phân biệt
  Hình 4. Đường sống sót của 4 nhóm G3, G4, G5, G6
  như sau:
  Hình 4. Đường sống sót của 4 nhóm G3, G4, G5, G6 chỉ có nhóm G4 và G7 là có
  Hình 7. Đồ thị xác suất vỡ nợ
  G1 Tuổi 0 – 18 ý vànghĩa, phù hợp vớihaimô hình
  đường rủi ro cơ sở của hồ sơ vay
  G2 Tuổi 55 – 99 Cox. Mô hình hồi quy Logistic
  có giá trị vay tối đa và tối thiểu
  trong 2 nhóm G3, G4, thời hạn vay 12 tháng
  G3 Tuổi 18 – 55, và mô hình Cox đều tính được
  vay 0 – 130 M xác suất vỡ nợ và phân loại các
  G4 Tuổi 18 – 55, khách hàng thành các nhóm
  vay 130 M – 200 M có cùng mức nguy cơ rủi ro.
  G5 Tuổi 18 – 55, Hình 7 cho thấy với nhóm G4
  Hình 5. Đường sống sót của 2 nhóm G7, G8
  vay 200 M – 1B (tuổi 18-55, vay 130M-200M),
  Hình 5. Đường sống sót của 2 nhóm G7, G8
  khoản vay tối thiểu có xác suất
  G6 Tuổi 18 – 55,
  vỡ nợ cao hơn khoản vay tối
  vay 1B – 2.8B
  đa. Trong nhóm G7 (vay 2.8B
  G7 Vay 2.8B – 6.4B – 6.4B), khoản vay tối đa có
  G8 Vay 6.4B – 100B xác suất vỡ nợ cao hơn khoản
  Đường sống sót 8 nhóm vay tối thiểu. Kết quả được coi
  được thể hiện ở hình 3, 4, 5. là phù hợp vì trong nhóm G7
  Kết quả kiểm định cho thấy khoản vay lớn thì khả năng vỡ
  Đường sống sót 8 nhóm được nợ làthểcaohiệnhơn
  ở hìnhcòn3, 4,trong
  5. Kết nhóm
  quả kiểm định cho thấy c
  Bảng 2: Kết quả nhóm G4, G7 với sự kiện Y trong 24,và 12 G7
  và 9là có ý nghĩa,
  tháng phù
  G424,khoảnhợp với mô hình Cox. Mô
  vay nhỏ thuộc về các đối hình hồi quytượng
  Logistic và mô hình Co
  Bảng 2: Kết quả nhóm G4, G7 với sự kiện Y trong 12 và 9 tháng
  xác suất vỡ nợ và phân loại các khách hàng thành các nhóm có cùng mức nguy cơ rủi ro.
  12m với nhóm nhỏ
  18-55,lẻvay có130M-200M),
  xác suất vỡ nợ vay
  caotốihơnthiểukhoản
  24mG4 (tuổi 12m khoản có xác suất vỡ nợ cao hơ
  24m 9m
  9m
  Tuoi.pca Tuoi.pca
  đa. Trong nhóm vay
  G7(vay vừa
  2.8B-phải.
  6.4B), khoản vay tối đa có xác suất vỡ nợ cao hơn khoản v
  GTVpca -0.11
  GTVpca -0.13 -0.15
  -0.11 -0.13Cây quyết -0.15 định phân nhóm khách hàng
  G4 GioiTinh.pca G4 GioiTinh.pca theo các chỉ tiêu phân nhóm.
  Kiếm định PH 0.0391
  Kiếm định PH0.0478 0.1045
  0.0391 0.0478 0.1045
  C index 0.58
  C index 0.61 0.63
  0.58 0.61Dữ liệu0.63 được sử dụng là dữ liệu Logistic
  Tuoi.pca -0.41
  Tuoi.pca -0.42 -0.38
  -0.41 của
  -0.42 6 nhóm -0.38vay (hạn mức vay < 2.67B và
  GTVpca GTVpca giá trị vay từ 276M – 800M) với 76.365
  G7 GioiTinh.pca G7 0.26 GioiTinh.pca0.23 0.24
  0.26
  hồ0.23
  sơ chia0.24 làm 2 tập: train set và test set.
  Kiếm định PH Kiếm định 0.02014
  0.03188 PH 0.03188
  0.3364 0.02014 0.3364
  C index 0.59
  Các
  0.63
  biến quan0.65
  sát bao gồm: Tổng thời gian
  C index 0.59 0.63 0.65
  trễ hạn (ngày), tổng số tiền đã tiêu (VNĐ),

  26 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

 6. Soá 09 (194) – 2019 NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

  Hình 7. Đồ thị xác suất vỡ nợ VII. Kết luận
  và đường rủi ro cơ sở của hai hồ sơ vay Hai mô hình hồi quy Logistic và mô hình
  có giá trị vay tối đa và tối thiểu
  trong 2 nhóm G3, G4, thời hạn vay 12 tháng Cox ước lượng được xác suất vỡ nợ của từng
  khách hàng và của từng nhóm khách hàng, xác
  suất vỡ nợ của hồ sơ sẽ thay đổi theo thời gian
  kể từ thời điểm bắt đầu vay. Mô hình Cox với
  giả thuyết mỗi nhóm có một nguy cơ riêng là
  phù hợp để tính xác suất và thời gian trả nợ trễ
  hạn lần 1. Trong lần trễ hạn đầu tiên, hồ sơ có
  giá trị vay lớn khả năng trễ hạn lần 1 lại thấp hơn
  hồ sơ có giá trị vay nhỏ.
  được coi là phù hợp vì trong nhóm G7 khoản vay lớn thì khả năng Hìnhvỡ nợ là
  9 cho caocây
  thấy hơnquyết
  còn định
  trongphân nhóm
  G4 khoản vay nhỏ thuộc về các đối tượng nhỏ lẻ có xác suất vỡ nợ cao hàng
  khách hơn khoản
  thành vay vừa phải.
  12 nhóm. Trong đó chỉ tiêu
  yết định phân nhóm khách hàng theo các chỉ tiêu phân nhóm. phân nhóm giúp phân biệt khách hàng có nguy
  được sử dụng là dữ liệu Logistic của 6 nhóm vay (hạn mức vay cơ

Download tài liệu Mô hình hồi quy logistics và mô hình Cox trong ước lượng xác suất vỡ nợ tín dụng, phân nhóm khách hàng theo nguy cơ vỡ nợ File Word, PDF về máy