[Download] Tải Mẫu Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định – Tải về File Word, PDF

Mẫu Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Mẫu Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
Nội dung Text: Mẫu Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Download


Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định được giới thiệu nhằm giúp các bạn có thể tải về và sử dụng biểu mẫu một cách chủ động. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định File Word, PDF về máy

Mẫu Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

 1. (Tên doanh nghiệp) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 

  Số: … …, ngày … tháng … năm …

  ĐĂNG KÝ

  PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Kính gửi: …………………………..(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)

  Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………

  Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………….

  Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

  Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư  45/2013/TT­BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài  
  chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

  Nay …………………. (Tên doanh nghiệp) thông báo đến ………….. (Tên cơ quan thuế quản  
  lý trực tiếp) phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau:

  (Đánh dấu X vào phương pháp lựa chọn)

  + Phương pháp khấu hao đường thẳng

  + Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

  + Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

  Thời gian khấu hao: (Theo khung thời gian quy định tại Thông tư 45/2013/TT­ BTC)

  Xin chân thành cảm ơn!

  Nơi nhận: ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
  CỦA DOANH NGHIỆP
  ­ Chi cục thuế 
  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
  ­ Lưu Công ty

Download tài liệu Mẫu Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định File Word, PDF về máy