[Download] Tải Mẫu Tờ khai đề nghị gia hạn bổ sung sửa đổi cấp đổi hộ chiếu phổ thông – Tải về File Word, PDF

Mẫu Tờ khai đề nghị gia hạn bổ sung sửa đổi cấp đổi hộ chiếu phổ thông

Mẫu Tờ khai đề nghị gia hạn bổ sung sửa đổi cấp đổi hộ chiếu phổ thông
Nội dung Text: Mẫu Tờ khai đề nghị gia hạn bổ sung sửa đổi cấp đổi hộ chiếu phổ thông

Download


Mẫu Tờ khai đề nghị gia hạn bổ sung sửa đổi cấp đổi hộ chiếu phổ thông dùng cho công dân Việt Nam gia hạn, cấp đổi, hay sửa đổi, bổ sung chi tiết nào trong hộ chiếu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Tờ khai đề nghị gia hạn bổ sung sửa đổi cấp đổi hộ chiếu phổ thông – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Tờ khai đề nghị gia hạn bổ sung sửa đổi cấp đổi hộ chiếu phổ thông File Word, PDF về máy

Mẫu Tờ khai đề nghị gia hạn bổ sung sửa đổi cấp đổi hộ chiếu phổ thông

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Tờ khai đề nghị gia hạn bổ sung sửa đổi cấp đổi hộ chiếu phổ thông

 1. Mẫu 
  TK2            

  BỘ CÔNG AN              CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  CỤC QUẢN LÝ X.N.C                                    Độc lập – Tự do ­ Hạnh phúc 
           ­­­­­­­­­                                                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

  Ảnh 4x6cm 
                 TỜ KHAI  mới chụp 
                ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, CẤP ĐỔI  mặt nhìn thẳng, 
                                     HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG  (1) đầu để trần 
  (2) 

  1­Họ và tên (viết chữ in hoa) ……………………………………………2­Nam, n ữ………..
  3­Sinh ngày……… tháng…….. năm ………. tại……………………………………………..
  4­Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:số nhà (xóm, thôn)……………… đường phố……
  phường (xã, thị trấn) ………….. quận (huyện, thị xã)…………. tỉnh (thành phố)…….. 
  5­Nơi đăng ký tạm trú dài hạn (nếu có thì ghi cụ thể như mục 4 trên)…………………. 
  ……………………………………………………………………………………………………….
  6­ Giấy CMND số …………………… Ngày cấp ……./……./……… Nơi cấp ……………..
  7­ Tên và địa chỉ cơ quan làm việc (nếu có)………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………….
  8­Hộ chiếu số:………………………. Ngày cấp …../…../…………………………………….
  Cơ quan cấp ………………………………………..Th ời h ạn đến ngày ………/……. /……
  9­Nội dung đề nghị (3)…………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………….
  Lý do………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………….
  10­Những điều muốn ghi thêm (nếu có)………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………….
     Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên. 
     Số điện thoại và số FAX liên hệ khi cần…………………………………………………….

       
  Ảnh trẻ em 
  3×4 cm 
  mới chụp 
  mặt nhìn thẳng, 
  đầu để trần 
  (4) 
    

 2. Làm tại ……………., ngày …… tháng ……. năm…… 
  Người đề nghị 
                                            (Ký, ghi rõ họ tên) 

  Ghi chú: 
  (1) Tờ khai này dùng cho công dân Việt Nam. 
  (2) Dán 01 tấm ảnh vào khung. Riêng trường hợp cấp hộ chiếu thì kèm theo 02 tấm ảnh. 
  (3) Gia hạn, cấp đổi, hay sửa đổi, bổ sung chi tiết nào trong hộ chiếu. Nếu cha mẹ hoặc người  
  đỡ đầu đề nghị bổ sung trẻ em dưới 16 tuổi đi cùng hộ chiếu thì ghi rõ vào mục này các yếu tố  
  về  trẻ  em đó: họ  tên, nam, nữ, ngày sinh, nơi sinh, quan hệ  với người đề  nghị, kèm theo 04  
  tấm ảnh của đứa trẻ, trong đó 01 tấm dán vào khung (4). 

   

Download tài liệu Mẫu Tờ khai đề nghị gia hạn bổ sung sửa đổi cấp đổi hộ chiếu phổ thông File Word, PDF về máy