[Download] Tải Mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông
Nội dung Text: Mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông

Download


Mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông là mẫu văn bản không thể thiếu trong thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông trong nước dùng cho công dân Việt Nam – theo mẫu chứng minh nhân dân 12 số. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông File Docx, PDF về máy

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông

 1.      BỘ CÔNG AN       CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  CỤC QUẢN LÝ X.N.C          Độc lập – Tự do ­ Hạnh phúc 
              ­­­­­­­­­                              ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
  Ảnh 4×6 cm 
  mới chụp 
  mặt nhìn 
  thẳng 
                                     TỜ KHAI  đầu để trần. 
                     ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (1) (2) 
    

  1­ Họ và tên (viết chữ in hoa) ……………………………………..2­Nam, n ữ……………..
  Các tên khác (nếu có)…………………………………………………………………………….
  3­ Sinh ngày ……. tháng ……. năm …………….tại…………………………………………
  4­ Tôn giáo ………………… 5­ Trình độ văn hoá…………………………………………….
  6­ Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: số nhà (xóm, thôn) ………….đường phố……..
   phường(xã, thị trấn)…………….quận(huyện)………………tỉnh(thành phố)……………
  7­Nơi đăng ký tạm trú dài hạn (nếu có thì ghi cụ thể như mục 6 trên) ……………….. 
  ……………………………………………………………………. 8­Ngh ề nghi ệp…………….. 
  9­ Giấy CMND số………………….. Ngày cấp …../…../………….Nơi cấp…………………
  10­ Đã được cấp hộ chiếu phổ thông số……………………. Ngày cấp ……./………/…..
  Nơi cấp……………………………………… có giá trị đến ngày ………/………./…………..
  11­Tên và địa chỉ cơ quan làm việc (3)……………………………………………………….. 
  ………………………………………………. 12­ Ch ức v ụ (n ếu có)(3)……………………….
  13­ Văn bản của cơ quan chủ quản v/v cử (cho phép) đi nước ngoài số ….ngày…/…/…(kèm theo)(3)
  14­ Tóm tắt quá trình hoạt động từ trước đến nay: 
  Từ năm…… đến năm …… Làm gì ở đâu
          
          
          
          
          
          
          

  15­ Thân nhân ở trong nước và nước ngoài (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột): 
  Quan hệ Họ tên Năm sinh Nghề nghiệp Địa  chỉ cư trú

 2.               
                
                
                
                
                
                
                
   
  16­Trẻ em dưới 16 tuổi đi cùng:  ảnh trẻ em 
  3×4 cm 
  1­Họ và tên……………………………………….. Nam, n ữ ……………  mới chụp 
  mặt nhìn thẳng, 
  Sinh ngày…. tháng …. năm …..tại………………………………….. đầu để trần 
  (2)
  Quan hệ với người đề nghị cấp hộ chiếu ……………………………

   
    ảnh trẻ em 
  2­Họ và tên   …………………………………….. Nam, n ữ …………..  3×4 cm 
  mới chụp 
  Sinh ngày ….tháng …..năm … tại …………………………………. mặt nhìn thẳng, 
  đầu để trần 
  Quan hệ với người đề nghị cấp hộ chiếu …………………………… 
  (2) 

  17­ Những điều muốn ghi thêm (nếu có)…………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………..
   Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên. 
  Số điện thoại và số FAX liên hệ khi cần………………………………………………………
                          
                          Xác nhận                            Làm tại ……………… ngày …../ ……./……
                                                                                               Ng ười đề nghị 
  *Thủ trưởng cơ quan chủ quản xác nhận lời khai                   ( Ký, ghi rõ họ tên)
   là đúng(3). 
  *Trưởng Công  an phường,
   xã……………………………………………………….. 
  xác nhận các mục 1, 3, 6, 7 và 9 khai trên là đúng. 
  Ngày…… tháng …….. năm…….. 
  (Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
    

  Xét duyệt nhân sự của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
  (đối với những người không thuộc diện quy định tại điểm a, b khoản 1 
  Điều 9 – Nghị định số 05/2000/ NĐ­CP ngày 3­3­2000 của Chính Phủ)
  1­ Đồng ý cấp hộ chiếu/ không đồng ý cấp hộ chiếu, lý do:………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………….
  2­Ý kiến khác…………………………………………………………………………………………………. 
  ……………………………………………………………………………………………………….

 3.           Ngày ……… tháng……… năm…………. 
  (Giám đốc Công an tỉnh, thành phố hoặc người 
                          được Giám đốc uỷ quyền ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

                         
  Ghi chú   (1) Tờ khai này dùng cho công dân Việt Nam. 
  (2) Dán 01 tấm ảnh vào khung, kèm  thêm 03 tấm ảnh để cấp hộ chiếu. 
  (3)Các mục 11, 12, 13 và phần “xác nhận” của Thủ trưởng cơ quan chủ quản chỉ dành cho những người thuộc biên chế  của  
  cơ qua, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị­xã hội, đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân(kể cả người làm  
  công theo chế độ hợp đồng từ 1 năm trở lên và những người được cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước cử sang làm việc tại  
  các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài và tổ  chức nước ngoài tại  
  Việt Nam). 

Download tài liệu Mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông File Docx, PDF về máy