[Download] Tải Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện (Mẫu số: 26-DS) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện (Mẫu số: 26-DS)

Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện (Mẫu số: 26-DS)
Nội dung Text: Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện (Mẫu số: 26-DS)

Download


Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện (Mẫu số: 26-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện (Mẫu số: 26-DS) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện (Mẫu số: 26-DS) File Docx, PDF về máy

Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện (Mẫu số: 26-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện (Mẫu số: 26-DS)

 1. Mẫu số 26­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:…../TB­TA
       ………, ngày…… tháng …… năm…… 

  THÔNG BÁO 
  YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN KHỞI KIỆN

  Kính gửi:(2)………………………………………………………………………………………….
  Địa chỉ: (3)…………………………………………………………………………………………… 
  Nơi làm việc: (4) …………………………………………………………………………………
  Số điện thoại: ………….…………; số fax:……………………………(nếu có)
  Địa chỉ thư điện tử: ………………………………….…… (nếu có)
  Tòa án nhân dân ………………………… đã nhận được đơn khởi kiện đề  ngày 
  ……. tháng ….. năm……….. của(5)………………………………………………………………
  nộp trực tiếp (hoặc do bưu điện chuyển đến hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện 
  tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án) ngày…. tháng….. năm………………….
  Về việc yêu cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện) 
  Tòa án nhân dân…………………………………… đã tiến hành xem xét đơn khởi kiện và 
  nhận thấy đơn khởi kiện của(6)  ……………………………………….. chưa đúng quy định tại 
  khoản 4 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự
  Căn cứ  khoản 4 Điều 189, điểm a khoản 3 Điều 191 và Điều 193 của Bộ  luật tố 
  tụng dân sự, Tòa án nhân dân ……… yêu cầu(7)……………………….. sửa đổi, bổ sung 
  đơn khởi kiện, cụ thể:(8)……………………………………………………………………………..
  ­…………………………………………………………………………………………………………
  ­…………………………………………………………………………………………………………
  ­…………………………………………………………………………………………………………
  Trong   thời   hạn(9)  ………..   ngày,   kể   từ   ngày   nhận   được   thông   báo   này,   nếu (10)
  ……………………………. không sửa đổi, bổ  sung đơn khởi kiện thì Tòa án nhân dân 
  sẽ trả lại ………………….(11) đơn khởi kiện.

  Nơi nhận: THẨM PHÁN
  ­ Người khởi kiện; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 2. ­ Lưu hồ sơ vụ án.
 3. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 26­DS: 
  (1) Ghi tên Toà án nhân dân nhận đơn khởi kiện; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi 
  rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân 
  huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví  
  dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
   (2), (3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ  nơi cư trú, nơi làm việc của  người khởi 
  kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ  trụ  sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn  
  khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị  trước 
  khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).
   (5), (6), (7), (10) và (11) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị 
  như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ  quan, tổ 
  chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).
  (8) Ghi nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
  (9) Ghi thời hạn do Thẩm phán ấn định nhưng không quá 01 tháng.

Download tài liệu Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện (Mẫu số: 26-DS) File Docx, PDF về máy