[Download] Tải Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm (Mẫu số: 84-DS) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm (Mẫu số: 84-DS)

Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm (Mẫu số: 84-DS)
Nội dung Text: Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm (Mẫu số: 84-DS)

Download


Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm (Mẫu số: 84-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm (Mẫu số: 84-DS) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm (Mẫu số: 84-DS) File Word, PDF về máy

Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm (Mẫu số: 84-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm (Mẫu số: 84-DS)

 1. Mẫu số 84­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm  
  2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN…… (1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ––––––––––––––– Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––
  Số: …../TB­TA
  ……., ngày…… tháng …… năm…..

  THÔNG BÁO 
  YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM

  Kính gửi:…..……………………………………………………(2)
  Địa chỉ:………………………………………………………….(3)

  Căn cứ khoản 2 Điều 329 của Bộ luật tố tụng dân sự về thủ tục nhận đơn đề nghị 
  xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ  tục giám đốc 
  thẩm; 
  Xét đơn đề nghị  giám đốc thẩm của …………    đề ngày…………….(4) về việc đề  nghị 
  Chánh án (Tòa án nhân dân tối cao/Tòa án nhân dân cấp cao …………) xem xét theo thủ 
  tục   giám   đốc   thẩm   đối   với   Bản   án   (Quyết   định)   số……………….   ngày…..   tháng   ….. 
  năm …….. của Tòa án ………………. đã có hiệu lực pháp luật;
  Tòa án nhân dân tối cao/Tòa án nhân dân cấp cao ……………. yêu cầu ………… sửa 
  đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong thời hạn ….. ngày, kể từ ngày nhận được thông  
  báo này: ……………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………….
  Trường hợp người đề nghị không sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị và gửi lại cho Tòa 
  án trong thời hạn trên thì Tòa án trả  lại đơn đề  nghị, tài liệu chứng cứ  kèm theo cho  
  người đề nghị.
    Nơi nhận: CHÁNH ÁN(5)
  ­ Như trên;
  ­ Lưu: VT, ….

   

 2. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 84­DS:
  (1) Ghi tên Tòa án nhân dân nhận đơn đề nghị; nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án 
  nhân dân cấp cao nào (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).
  (2), (3) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ người đề nghị; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, 
  địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đề  nghị (ghi theo đơn đề  nghị). Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ  
  theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên.
  (4) Ghi ngày, tháng, năm đương sự làm đơn đề nghị.
  (5) Trường hợp Chánh án ủy nhiệm cho người có thẩm quyền ký thay, ký thừa lệnh thì người đó 
  ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Tòa án.

Download tài liệu Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm (Mẫu số: 84-DS) File Word, PDF về máy