[Download] Tải Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh
Nội dung Text: Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Download


Mẫu thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh File Docx, PDF về máy

Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

 1. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 
  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­
  Số: ………………… ………, ngày……tháng……năm ….

  THÔNG BÁO
  Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
  Kính gửi: (Tên doanh nghiệp)
  Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)
  Mã số: (Mã số doanh nghiệp/Số Giấy chứng nhận đăng 
  ký kinh doanh)
  Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ­CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh 
  nghiệp;
  Căn cứ Nghị định số 108/2018/NĐ­CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về đăng ký doanh 
  nghiệp;
  Căn cứ Thông báo số ………………………………………………………………………………………………………………….;
  Căn cứ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Phòng Đăng ký kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  Điện thoại: ……………………………………………Fax: ……………………………………………………………………………
  Email: ……………………………………………………Website: ……………………………………………………………………..
  Yêu cầu (tên doanh nghiệp): ………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề……………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Doanh nghiệp chỉ được tiếp tục kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh nêu trên khi đáp ứng đủ các 
  điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
  ­ Như trên; (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
  ­ (Cơ quan quản lý chuyên ngành);
  ­ Lưu: 

Download tài liệu Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh File Docx, PDF về máy