[Download] Tải Mẫu Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn (Mẫu số: 57-DS) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn (Mẫu số: 57-DS)

Mẫu Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn (Mẫu số: 57-DS)
Nội dung Text: Mẫu Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn (Mẫu số: 57-DS)

Download


Mẫu Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn (Mẫu số: 57-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn (Mẫu số: 57-DS) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn (Mẫu số: 57-DS) File Docx, PDF về máy

Mẫu Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn (Mẫu số: 57-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn (Mẫu số: 57-DS)

 1. Mẫu số 57­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm  
  2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN…… (1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…./TB­TA 
         
  ……, ngày…… tháng …… năm ……….

  THÔNG BÁO
  VỀ YÊU CẦU TRÌNH BÀY
   LÝ DO KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

  Kính gửi :(2)…………………………………………………………………………………………
  Địa chỉ: (3)……………………………………………………………………………………………
  Sau khi nhận đơn kháng cáo của (4)……………….kháng cáo đối với bản án (quyết 
  định) sơ thẩm số:…./…./….­ST(5) ngày…..tháng…..năm…. của Tòa án nhân dân
  Xét thấy đơn kháng cáo  đã quá thời hạn quy định tại Điều 273 của Bộ  luật tố 
  tụng dân sự nhưng chưa trình bày rõ lý do, chưa có tài liệu, chứng cứ chứng minh cho 
  lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng;
  Căn cứ vào khoản 2 Điều 274 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  Tòa án nhân dân(6) ………………….yêu cầu (7)………………… trình bày rõ lý do 
  kháng cáo quá hạn bằng văn bản và nộp cho Tòa án kèm theo những tài liệu, chứng cứ 
  (nếu có) để chứng minh cho lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng trong thời 
  hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này.
  Hết thời hạn trên đây, nếu (8) …………… không nộp các tài liệu theo yêu cầu của 
  Tòa án thì Tòa án cấp sơ  thẩm sẽ  gửi đơn kháng cáo quá hạn cho Tòa án cấp phúc 
  thẩm xem xét theo thủ tục chung.

   Nơi nhận: THẨM PHÁN
  ­ Như trên;
     (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  ­ Lưu hồ sơ vụ án

     
   

 2.  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 57­DS:   
  (1) và (6) Ghi tên Tòa án ra thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn. Nếu là Tòa  
  án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào, thuộc tỉnh, thành phố  trực thuộc  
  trung  ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố  Hà Nội); nếu là Tòa án nhân 
  dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà  
  Nội).
  (2) và (3) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi họ  tên, địa chỉ  của cá nhân đó; nếu người 
  kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.
  Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi  
  họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).
  (4), (7), và (8) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc  
  Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, tổ 
  chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).
  (5) Ô thứ  nhất ghi số bản án, ô thứ  hai ghi năm ra bản án, ô thứ  ba ghi ký hiệu loại bản án (ví  
  dụ: Nếu là bản án giải quyết tranh chấp về dân sự năm 2017 có số 100 thì ghi: “Số:100/2017/DS­ST”; 
  nếu   là   bản   án   giải   quyết   tranh   chấp   về   hôn   nhân   và   gia   đình   năm   2017   có   số   108   thì   ghi:  
  “Số:108/2017/HNGĐ­ST”; nếu là bản án giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại năm 2017  
  có số 110 thì ghi: “Số:110/2017/KDTM­ST”; nếu là bản án giải quyết tranh chấp về lao động năm 2017 
  có số 115 thì ghi: “Số:115/2017/LĐ­ST”).

Download tài liệu Mẫu Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn (Mẫu số: 57-DS) File Docx, PDF về máy