[Download] Tải Mẫu Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ (Mẫu số: 14-DS) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ (Mẫu số: 14-DS)

Mẫu Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ (Mẫu số: 14-DS)
Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ (Mẫu số: 14-DS)

Download


Mẫu Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ (Mẫu số: 14-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ (Mẫu số: 14-DS) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ (Mẫu số: 14-DS) File Docx, PDF về máy

Mẫu Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ (Mẫu số: 14-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ (Mẫu số: 14-DS)

 1. Mẫu số 14­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN……..(1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Số:……/TB­TA (2) Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

   
    …………, ngày…… tháng …… năm …… 

  THÔNG BÁO
  VỀ VIỆC THU THẬP ĐƯỢC TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ
   
  TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………………………………………

  Căn cứ vào khoản 5 Điều 97 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số …../…/ TLST­…ngày….tháng….năm…
  Về(3)…………………………………………………………………………………..giữa Nguyên đơn: (4)
  Bị đơn:(5)…………………………………………………………………………………………….
  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(6)…………………………………………….

  THÔNG BÁO:
  1. Tòa án nhân dân………………….đã thu thập được tài liệu, chứng cứ(7)
  ………………………………………………………………………………………………………………… 
  2. Thông báo cho:(8)……………………………………………………………………………..
  biết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

  Nơi nhận: THẨM PHÁN
  ­ Đương sự; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  ­ Lưu hồ sơ vụ án.

 2. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 14­DS: 
  (1) Ghi tên Toà án nhân dân ra thông báo; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án  
  nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X,  
  tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố  trực thuộc trung  ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh 
  (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà án nhân dân cấp cao thì ghi Toà 
  án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).
  (2) Ô trống ghi số thông báo (ví dụ: Số: 01/TB­TA).
  (3) Ghi quan hệ tranh chấp mà Toà án đang giải quyết.
  (4), (5) và (6) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của từng đương sự. 
  (7) Ghi đầy đủ tên tài liệu, chứng cứ Tòa án đã thu thập được.
  (8) Ghi họ tên các đương sự.

Download tài liệu Mẫu Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ (Mẫu số: 14-DS) File Docx, PDF về máy