[Download] Tải Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo
Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Download


Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo là văn bản được lập ra nhằm thông báo đến cá nhân lý do việc không thụ lý giải quyết tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo File Docx, PDF về máy

Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

 1. Mẫu số 23 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …..…………….(1)                     CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                   Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:       /TB­(…3)                                ………(4), ngày…tháng…năm…

  THÔNG BÁO
  Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

  Kính gửi: Ông/Bà………………………………(5)
  Địa chỉ: …………………………………………

  Căn cứ Điều 20 Luật Tố cáo năm 2011;
  Căn cứ  Nghị  định số  91/2013/NĐ­CP ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Chính  
  phủ Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân; 
  Căn cứ  Thông tư  số  10/2014/TT­BCA ngày 04/3/2014 của Bộ  Công an Quy  
  định việc xử  lý, giải quyết tố  cáo và quản lý công tác giải quyết tố  cáo trong  
  Công an nhân dân;
  Sau khi xem xét nội dung đơn đề  ngày …../…../….. của ông/bà tố  cáo …..
  ……………………………………………………………………………….(6), 
  Nội dung:…… ……………………………………………………………(7).
  (2)………………nhận thấy đơn không đủ  điều kiện và không được thụ  lý 
  giải quyết vì:
  (8)…… …………………………………………………………….
  Xin thông báo để ông/bà biết./.

  Nơi nhận:                                                                …………………………….(9)
  ­ Như trên;                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ Lưu: …..

  (1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
  (2): Tên cơ quan ra Thông báo (nếu lãnh đạo Bộ ký Thông báo thì không có dòng này);

 2. (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị ra Thông báo (nếu lãnh đạo Bộ ký thì ghi: BCA­Số hiệu hoặc  
  chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo Thông báo);
  (4): Địa danh;
  (5): Họ tên người tố cáo;
  (6): Họ tên, chức vụ, đơn vị hoặc địa chỉ của người bị tố cáo;
  (7): Tóm tắt nội dung tố cáo;
  (8): Nêu rõ lý do, căn cứ không thụ lý giải quyết tố cáo;
  (9): Chức vụ của người ký Thông báo.

Download tài liệu Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo File Docx, PDF về máy