[Download] Tải Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

Download


Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại (Mẫu số 12) được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại File Docx, PDF về máy

Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

 1. Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA
  ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …..…………….(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ……………(2) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: /TB-(…3) ………(4), ngày…tháng…năm…

  THÔNG BÁO
  Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

  Kính gửi: ……………………………………(5)
  Địa chỉ: ………………………………………..

  Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;
  Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi
  tiết một số điều của Luật Khiếu nại;
  Căn cứ Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013 Hướng dẫn xử lý khiếu nại,
  kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong
  Công an nhân dân,
  Sau khi xem xét nội dung đơn đề ngày…../…../…..của ………………..(5) khiếu nại
  về (6) ………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  (2)…………………………nhận thấy đơn không đủ điều kiện và không được thụ lý giải
  quyết vì:
  (7)……………………………………………………………………………
  Xin thông báo để ông/bà/cơ quan/đơn vị/tổ chức biết./.
  Nơi nhận: ………………………….(8)
  – Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  – …..(9) để biết;
  – …..(10) để biết;
  – Lưu: …..

  (1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
  (2): Tên cơ quan, đơn vị ra Thông báo (nếu lãnh đạo Bộ ký thì không có dòng này);
  (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị ra Thông báo (nếu lãnh đạo Bộ ký thì ghi: -BCA-Số hiệu hoặc chữ viết tắt
  của đơn vị soạn thảo Thông báo);
  (4): Địa danh;
  (5): Họ tên người/cơ quan/đơn vị/tổ chức khiếu nại;
  (6): Tóm tắt nội dung khiếu nại;
  (7): Nêu rõ lý do, căn cứ không thụ lý hoặc không xem xét giải quyết khiếu nại;
  (8): Chức vụ người ký Thông báo;
  (9): Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến (nếu có);
  (10): Cơ quan thanh tra cùng cấp (nếu cần).

Download tài liệu Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại File Docx, PDF về máy