[Download] Tải Mẫu Thông báo về việc không giải quyết lại nội dung tố cáo – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Thông báo về việc không giải quyết lại nội dung tố cáo

Mẫu Thông báo về việc không giải quyết lại nội dung tố cáo
Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc không giải quyết lại nội dung tố cáo

Download


Mẫu Thông báo về việc không giải quyết lại nội dung tố cáo là văn bản được lập ra để thông báo cho cá nhân việc không giải quyết lại nội dung tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo về việc không giải quyết lại nội dung tố cáo – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo về việc không giải quyết lại nội dung tố cáo File Docx, PDF về máy

Mẫu Thông báo về việc không giải quyết lại nội dung tố cáo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc không giải quyết lại nội dung tố cáo

 1. Mẫu số 31 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …..…………….(1)                     CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                   Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:      /TB­(…3)                                  ………(4), ngày…tháng…năm…

    
  THÔNG BÁO
  Về việc không giải quyết lại nội dung tố cáo

  Kính gửi: Ông /Bà…………………………………(5)
  Địa chỉ: ……………………………………………

  ….…………………………(6) đã tiến hành giải quyết tố  cáo của Ông (Bà)  
  đối với …………………………..(7) và đã có kết luận nội dung tố  cáo. Theo nội 
  dung đơn tố cáo tiếp đề ngày …../…../….. của Ông (Bà) và kết quả kiểm tra việc 
  giải quyết nội dung tố  cáo của ………………………..(6), ……………………(2) 
  nhận thấy việc giải quyết tố cáo của ……………………(6) là đúng pháp luật.
  Căn cứ Điều 27 Luật Tố cáo; Nghị định số 91/2013/NDD­CP ngày 12/8/2013 
  của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân và 
  Thông tư  số  10/2014/TT­BCA ngày 04/3/2014 của Bộ  Công an Quy định việc xử 
  lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân,  
  ……………………(2) thông báo không giải quyết lại nội dung tố cáo và yêu cầu  
  ………………….(5) chấm dứt việc tố cáo trên./.

  Nơi nhận:                                                         ……………………………. (8)
  ­ Như trên;                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  ­ ……(6) để biết;
  ­ Lưu: ……

  (1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
  (2): Tên cơ quan, đơn vị ra Thông báo (nếu lãnh đạo Bộ ký thì không có dòng này);

 2. (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị ra Thông báo (nếu lãnh đạo Bộ ký thì ghi: BCA­Số hiệu hoặc  
  chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo Thông báo);
  (4): Địa danh;
  (5): Họ tên người tố cáo;
  (6): Chức danh, đơn vị người có thẩm quyền giải quyết tố cáo;
  (7): Họ tên, chức vụ, nơi công tác của người bị tố cáo;
  (8): Chức vụ của người ra Thông báo.

Download tài liệu Mẫu Thông báo về việc không giải quyết lại nội dung tố cáo File Docx, PDF về máy