[Download] Tải Mẫu Thông báo về việc kháng cáo (Mẫu số: 62-DS) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Thông báo về việc kháng cáo (Mẫu số: 62-DS)

Mẫu Thông báo về việc kháng cáo (Mẫu số: 62-DS)
Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc kháng cáo (Mẫu số: 62-DS)

Download


Mẫu Thông báo về việc kháng cáo (Mẫu số: 62-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Thông báo về việc kháng cáo (Mẫu số: 62-DS) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Thông báo về việc kháng cáo (Mẫu số: 62-DS) File Docx, PDF về máy

Mẫu Thông báo về việc kháng cáo (Mẫu số: 62-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc kháng cáo (Mẫu số: 62-DS)

 1. Mẫu số 62­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm  
  2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN…….(1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…../TB­TA
                ….., ngày…… tháng …… năm…… 
   

  THÔNG BÁO
  VỀ VIỆC KHÁNG CÁO 
  Kính gửi(2)…………………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ (3)…………………………………………………………………………………………….
  Ngày….. tháng…… năm……., Tòa án nhân dân………………………  nhận được 
  đơn kháng cáo của …………………………………………………………………………………….
  Kháng   cáo   đối   với   bản   án   (quyết   định)   sơ   thẩm   số:…/…./…­ST 
  ngày…..tháng….năm….của Tòa án nhân dân ……………………………………………….
  Những vấn đề  cụ  thể  trong đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải 
  quyết bao gồm: 
  1………………………………………………………………………………………………………..
  2………………………………………………………………………………………………………..
  3………………………………………………………………………………………………………..
  Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo đã nộp các tài liệu, chứng cứ  bổ  sung 
  sau đây: 
  1………………………………………………………………………………………………………..
  2………………………………………………………………………………………………………..
  3………………………………………………………………………………………………………..
  Căn cứ vào Điều 277 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân thông báo cho 
  …………………………………được biết.
  Sau khi nhận được thông báo này, người được thông báo có quyền gửi cho Tòa án 
  cấp phúc thẩm văn bản nêu ý kiến của mình về  nội dung kháng cáo và các tài liệu, 
  chứng cứ kèm theo (nếu có).

 2. Nơi nhận: THẨM PHÁN        
  ­ Ghi nơi nhận theo quy định 
  (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  tại Điều 277 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  ­ Lưu hồ sơ vụ án.
 3.  Hướng dẫn sử dụng mẫu số  6
    2­
     DS
     : 
  (1) Ghi tên Tòa án nhân dân đã xét xử  sơ thẩm. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi 
  Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố  trực thuộc trung  ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân  
  quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân 
  tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình).
  (2) và (3) Ghi tên cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 1  Điều 277 Bộ luật tố tụng 
  dân sự và địa chỉ của họ.

Download tài liệu Mẫu Thông báo về việc kháng cáo (Mẫu số: 62-DS) File Docx, PDF về máy